Nobilis SG 9R

Základní informace

 • Název přípravku:
 • Nobilis SG 9R Lyofilizát a rozpouštědlo pro injekční suspenzi
 • Léková forma:
 • Lyofilizát a rozpouštědlo pro injekční suspenzi
 • Použij pro:
 • Zvířata
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • Nobilis SG 9R Lyofilizát a rozpouštědlo pro injekční suspenzi
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické skupiny:
 • nosnice
 • Terapeutické oblasti:
 • Živé bakteriální vakcíny
 • Přehled produktů:
 • Kódy balení: 9939114 - 1 x 1000 dávka - lahvička

Stav

 • Zdroj:
 • USKVBL - ÚSTAV PRO STÁTNÍ KONTROLU VETERINÁRNÍCH BIOPREPARÁTŮ A LÉČIV
 • Registrační číslo:
 • 97/094/00-C
 • Datum autorizace:
 • 29-12-2000
 • Poslední aktualizace:
 • 31-01-2019

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

PŘÍBALOVÁ INFORMACE

NOBILIS SG 9R lyofilizát pro přípravu injekční suspenze s rozpouštědlem

1.

JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE

POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE

NESHODUJE

Intervet International B.V.

Wim de Körverstraat 35

5831 AN BOXMEER

Nizozemsko

2.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Nobilis SG 9R lyofilizát pro přípravu injekční suspenze s rozpouštědlem

3.

OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

Salmonella gallinarum (9R) 2x10

– 1x10

CFU v jedné dávce (0,2 ml).

Lyofilizační médium: sacharóza, dihydrát dihydrogenfosforečnanu sodného, hovězí seroalbumin,

dihydrát hydrogenfosforečnanu sodného, hydrogenfosforečnan draselný,

natriumhydrogenglutamát, dihydrogenfosforečnan draselný, voda na injekci.

Rozpouštědlo Nobilis Diluent FD: sacharóza, chlorid sodný, dihydrát hydrogenfosforečnanu

sodného, dihydrogenfosforečnan draselný, fenolsulfonftalein, voda na injekci.

4.

INDIKACE

Aktivní imunizace drůbeže proti zárodkům Salmonella gallinarum (Fowl Typhoid).

5.

KONTRAINDIKACE

Žádné.

6.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Po vakcinaci zdravé drůbeže nebyly pozorovány postvakcinační reakce.

Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři.

7.

CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Kur domácí nosného typu.

8.

DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

Před použitím se lyofilizát rozpustí v rozpouštědle Nobilis Diluent FD tak, že na 1 dávku se

přidá 0,2 ml rozpouštědla. Vakcína se aplikuje subkutánně do spodní, zadní části krku v dávce

0,2 ml.

Vakcinační schéma: iniciální vakcinace ve věku 6 týdnů. Pro vakcinaci proti Salmonella

gallinarum se doporučují revakcinace v intervalech 12 týdnů.

9.

POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Nevakcinujte nemocnou drůbež.

Používejte sterilní vybavení.

Nepoužívejte antibiotika ani jiné látky se systemickým účinkem 7 dní před a 14 dní po vakcinaci.

10.

OCHRANNÁ LHŮTA

Bez ochranných lhůt.

11.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Lyofilizovaná vakcína: Uchovávejte v chladničce (2°C - 8°C). Chraňte před světlem.

Rozpouštědlo: Uchovávejte při teplotě do 25°C.

Uchovávat mimo dosah dětí.

Po naředění spotřebujte do 2 hodin.

12.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Doporučuje se nevystavovat kuřata infikovanému prostředí 14 dní po primární vakcinaci, aby se

docílilo optimálního vývoje imunity. Avšak v praxi se osvědčilo, že i nouzová vakcinace v prvních

fázích infekce zárodkem Salmonella gallinarum může mít příznivé účinky.

Po vakcinaci omyjte a dezinfikujte ruce a vybavení.

Pokud dojde k vpichu vakcíny člověku, může dojít k místní reakci. V takovém případě se

doporučuje vyhledat lékařské ošetření.

13.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Likvidovat odpad vařením, spálením nebo ponořením do vhodného dezinfekčního přípravku

schváleného k tomuto účelu kompetentní autoritou.

14.

DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Březen 2014

15.

DALŠÍ INFORMACE

Pouze pro zvířata.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

Lze použít během snášky pro udržení imunity.

Imunita po primární vakcinaci se vyvine během 14 dnů. Pro vytvoření dostatečné imunity

trvající po celou dobu běžné snášky (přibližně trvající 55 týdnů) je nezbytné dodržet

doporučenou revakcinaci.

Serologická odpověď na vakcinační kmen neinterferuje s testem rychlé sklíčkové aglutinace na

Salmonella pullorum. V ojedinělých případech, kdy vzorek od vyšetřovaného kusu reaguje

falešně pozitivně, se doporučuje takový vzorek zředit fyziologickým roztokem 1:1-2, kdy tato

falešná pozitivita vymizí. Vzorky pozitivní na Salmonella pullorum reagují pozitivně ještě při

ředění 1:32. Pozitivní reakce vzorku při ředění 1:16 se označuje jako podezření na infekci S.

pullorum. Při pozitivitě serologického vyšetření na S. pullorum by diagnóza měla být potvrzena

bakteriologicky.

Vakcinační kmen lze, v závislosti na zdravotním stavu ptáků, po delší časové období izolovat

z pitevního materiálu.

Hrubé patogenní terénní kmeny mohou interferovat s diagnostickými prostředky pro odlišení

terénních kmenů S. gallinarum od vakcinačního kmene.