Nobilis RT+IBmulti+ND+EDS Injekční emulze

Česká republika - čeština - USKVBL (Ústav Pro Státní Kontrolu Veterinárních Biopreparátů A Léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
Viru aviární infekční bronchitidy, virus vakcíny + viru Newcastleské choroby _ paramyxovirem vakcína + Aviární adenovirus vakcína + Aviární rhinotracheitidě virus vakcíny
Dostupné s:
Intervet International , B.V.
ATC kód:
QI01AA
INN (Mezinárodní Name):
Avian infectious bronchitis virus vaccine + Newcastle disease virus _ paramyxovirus vaccine + Avian adenovirus vaccine + Avian rhinotracheitis virus vaccine (Virus bronchitidis infectiosae avium (M41), Virus bronchitidis infectiosae avium (249g), Virus rhinotracheitidis infectiosae meleagridis (But1 #8544), Adenovirus EDS'76 (BC14), Paramyxovirus pseudopestis avium (Clone 30))
Léková forma:
Injekční emulze
Terapeutické skupiny:
kuřata
Terapeutické oblasti:
Inaktivované virové vakcíny
Přehled produktů:
Kódy balení: 9939721 - 1 x 500 dávka - lahvička
Registrační číslo:
97/127/04-C
Datum autorizace:
2004-07-30

PŘÍLOHA I

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Nobilis RT+IBmulti+ND+EDS inj. a.u.v.

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

V každé dávce o obsahu 0,5 ml:

Léčivá(é) látka(y):

Inaktivované virové antigeny:

Virus bronchitidis infectiosae avium (M41)

navozující

≥ 5.5 log

VN jednotek*

Virus bronchitidis infectiosae avium (249g)

navozující

≥ 4.0 log

VN jednotek*

Virus rhinotracheitidis infectiosae meleagridis (But1 #8544) navozující ≥ 9.5 log

ELISA jednotek*

Adenovirus EDS'76 (BC14)

navozující

≥ 6.5 log

HI jednotek*

Paramyxovirus pseudopestis avium (Clone 30)

navozující

≥ 4.0 log

HI jednotek na 1/50 dávky*

nebo obsahující ≥ 50 PD

jednotek

* serologická odezva u kuřat

Adjuvans:

Tekutý parafin (215 mg).

Pomocné látky:

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Injekční emulze (voda v oleji).

Bílá nebo téměř bílá olejovitá emulze.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Cílové druhy zvířat

Kuřata kura domácího (plemenné a komerční nosnice).

4.2

Indikace s upřesněním pro cílový druh zvířat

Aktivní imunizace plemenných a komerčních nosnic za účelem:

Redukce infekce a prevence poklesu snášky způsobené serotypem Massachusetts viru infekční

bronchitidy;

Redukce poklesu snášky a poškození vaječné skořápky způsobených serotypem D274/D207

viru infekční bronchitidy;

Redukce infekce vyvolané virem Newcastleské choroby;

Prevence respiračních příznaků a redukce poklesu snášky a poškození vaječné skořápky

souvisejících s virem aviární rinotracheitidy (aviární pneumovirus);

Redukce poklesu snášky a poškození vaječné skořápky souvisejících s virem EDS´76.

Nástup imunity: 4 týdny po vakcinaci

Trvání imunity: jedno snáškové období

4.3

Kontraindikace

Nejsou.

4.4

Zvláštní upozornění <pro každý cílový druh>

Nejsou.

4.5

Zvláštní opatření pro použití

Zvláštní opatření pro použití u zvířat

Vakcinujte pouze zdravá zvířata.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům

Pro uživatele:

Tento přípravek obsahuje minerální olej. Náhodná injekce/náhodné sebepoškození injekčně

aplikovaným přípravkem může způsobit silné bolesti a otok, zvláště po injekčním podání do kloubu

nebo prstu, a ve vzácných případech může vést k ztrátě postiženého prstu, pokud není poskytnuta

rychlá lékařská péče. Pokud u vás došlo k náhodné injekci přípravku, vyhledejte lékařskou pomoc, i

když šlo jen o malé množství a vezměte příbalovou informaci s sebou. Pokud bolest přetrvává více

než 12 hodin po lékařské prohlídce, obraťte se na lékaře znovu.

Pro lékaře:

Tento přípravek obsahuje minerální olej. I když bylo injekčně aplikované malé množství, náhodná

injekce tohoto přípravku může vyvolat intenzivní otok, který může např. končit ischemickou nekrózou

a dokonce i ztrátou prstu. Odborná, RYCHLÁ, chirurgická péče je nutná a může vyžadovat včasné

chirurgické otevření a výplach místa, kam byla injekce podána, zvláště tam, kde je zasažena pulpa

prstu nebo šlacha.

4.6

Nežádoucí účinky (frekvence a závažnost)

V místě aplikace lze pozorovat po dobu 2 týdnů mírné přechodné zduření.

4.7

Použití v průběhu březosti, laktace nebo snášky

Nepoužívat ve snášce nebo během 4 týdnů před nástupem snášky.

4.8

Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce

Nejsou dostupné žádné informace z hlediska bezpečnosti a účinnosti při souběžném podání této

vakcíny s jinou vakcínou. Proto se doporučuje nepodávat jinou vakcínu během 14 dnů před nebo po

vakcinaci tímto přípravkem

4.9

Podávané množství a způsob podání

Vakcína Nobilis RT+IBmulti+ND+EDS by se měla aplikovat drůbeži ve věku 14 - 20 týdnů, ovšem

nejpozději 4 týdny před očekávaným začátkem snášky.

V případě, že k primovakcinaci drůbeže proti infekční bronchitidě, aviární rinotracheitidě a

Newcastleské chorobě byly použity živé vakcíny, měla by se vakcína Nobilis RT+IBmulti+ND+EDS

aplikovat nejdříve 4 týdny po aplikaci živých vakcín.

Každý kus by se měl vakcinovat 0,5 ml vakcíny intramuskulárně do svaloviny stehna nebo hrudi.

Před použitím nechejte vakcínu dosáhnout pokojové teploty (15-25°C).

Před použitím a pravidelně během aplikace řádně lékovku protřepejte.

Zajistěte, aby vakcinační vybavení bylo před použitím čisté a sterilní.

Nepoužívejte vakcinační vybavení s gumovými součástmi, protože excipiens může poškodit některé

typy gumy.

4.10

Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota), pokud je to nutné

Po aplikaci dvojnásobné dávky se nežádoucí účinky neodlišují od těch popsaných při podání jedné

dávky.

4.11

Ochranné lhůty

Bez ochranných lhůt.

5.

IMUNOLOGICKÉ VLASTNOSTI

Farmakoterapeutická skupina: Inaktivované virové vakcíny, ATCvet kód: QI01AA18

Antigeny jsou inaktivovány formalinem nebo

-propiolaktonem a suspendovány ve vodní faze emulze

voda v oleji, za účelem zvýšení a prodloužení stimulace imunity.

Vakcína je určena ke stimulaci aktivní imunity proti viru aviární rinotracheitidy, proti serotypům

Massachusetts a D274/D207 viru infekční bronchitidy, proti viru Newcastleské choroby a proti viru

syndromu poklesu snášky (EDS´76). Pokud se přípravek používá k revakcinaci po primovakcinaci

drůbeže živými vakcínami proti viru infekční bronchitidy, viru rinotracheitidy a viru Newcastleské

choroby, pokud jsou k dispozici, dosahuje se zvýšené imunitní odezvy. Proti syndromu poklesu snášky

(EDS) není primovakcinace živou vakcínou nutná. Nejlepších výsledků se dosahuje, jestliže se

vakcinace inaktivovanou vakcínou provádí nejméně 4 týdny po primovakcinaci živou vakcínou. Vakcína

obsahuje olejové adjuvans.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

Polysorbat 80

Sorbitan mono-oleát

Glycerín

Voda pro injekci

6.1

Seznam pomocných látek

6.2

Inkompatibility

Nemíchejte s žádným jiným veterinárním léčivým přípravkem.

6.3

Doba použitelnosti

Doba použitelnosti veterinárního léčivého přípravku v neporušeném obalu 2 roky.

Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu 3 hodiny.

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte v chladničce (2

C – 8

Chraňte před světlem.

Chraňte před mrazem.

6.5

Druh a složení vnitřního obalu

Lékovka z polyetylentereftalátu (PET) uzavřená nitrylgumovou zátkou a zajištěnou hliníkovou pertlí

označenou barevným kódem obsahující 250 ml (500 dávek) nebo 500 ml (1000 dávek) vakcíny.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6

Zvláštní opatření pro zneškodňování nepoužitého veterinárního léčivého přípravku nebo

odpadu, který pochází z tohoto přípravku

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být

likvidován podle místních právních předpisů.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Intervet International B.V.

Wim de Körverstraat 35

5831 AN BOXMEER

Nizozemsko

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

97/127/04-C

9.

DATUM REGISTRACE/ PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

30.7.2004, 1.7.2009

10.

DATUM REVIZE TEXTU

Květen 2009

ZÁKAZ PRODEJE, VÝDEJE A/NEBO POUŽITÍ

Neuplatňuje se.

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace