Nobilis Ma5 + Clone 30 Lyofilizát pro suspenzi

Česká republika - čeština - USKVBL (Ústav Pro Státní Kontrolu Veterinárních Biopreparátů A Léčiv)

Koupit nyní

Dostupné s:
Intervet International , B.V.
ATC kód:
QI01AD
INN (Mezinárodní Name):
(Paramyxovirus pseudopestis avium (Clone 30), Virus bronchitidis infectiosae avium (Ma5))
Léková forma:
Lyofilizát pro suspenzi
Terapeutické skupiny:
kur domácí
Terapeutické oblasti:
Živé virové vakcíny
Přehled produktů:
Kódy balení: 9997474 - 1 x 1000 dávka - lahvička
Registrační číslo:
97/068/91-S/C
Datum autorizace:
1991-11-05

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Nobilis Ma5 + Clone 30 lyof. a.u.v.

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Léčivá látka:

Virus bronchitidis infectiosae avium (Ma5) ≥ 10

a ≤ 10

, Paramyxovirus pseudopestis avium

(Clone 30) ≥ 10

a ≤ 10

v jedné dávce.

Kompletní seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Lyofilizát k naředění pro aplikaci ve spreji, pitné vodě nebo okulonasálně.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Cílový druh zvířat

Kur domácí.

4.2

Indikace s upřesněním pro cílový druh zvířat

Vakcinace drůbeže proti infekční bronchitidě typu Massachusetts nebo typům serologicky příbuzným

a Newcastleské chorobě. Vakcínu lze používat pro primovakcinaci stejně jako pro další revakcinace.

Vakcínu lze použít již od prvního dne stáří kuřat.

4.3

Kontraindikace

Žádné.

4.4

Zvláštní upozornění

Žádné.

4.5

Zvláštní opatření pro použití

Zvláštní opatření pro použití u zvířat

Žádná.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům

Vyvarovat se v největší možné míře expozici vakcinačnímu viru.

4.6

Nežádoucí účinky (frekvence a závažnost)

Žádné.

4.7

Použití v průběhu březosti, laktace nebo snášky

Nouzovou vakcinaci během snášky může doprovázet dočasný pokles produkce vajec, který ovšem

může vyvolat jakékoli rušení nosnic.

4.8

Interakce s jinými veterinárními léčivými přípravky

Nemíchat s jinými přípravky, pokud to není výslovně uvedeno v příbalové informaci.

4.9

Podávané množství a způsob podání

Aplikuje se nejméně 10

vakcinačního viru infekční bronchitidy a nejméně 10

vakcinačního viru pseudomoru drůbeže na kus, tj. podle balení 1 lékovka pro 1000 nebo 2500 kusů,

hrubým sprejem, v pitné vodě nebo okulonasálně. Velikost aplikovaného objemu závisí na použitém

vybavení a věku vakcinované drůbeže.

Vakcína se může podávat již jednodenním kuřatům nebo starší drůbeži hrubým sprejem nebo

intranazální/intraokulární cestou, od 7. dne věku také v pitné vodě.

K prodloužení imunity musí být drůbež revakcinována každých 6 týdnů po prvním podání. Ovšem v

oblastech s endemickým výskytem Newcastleské choroby se doporučuje revakcinace vakcínou Nobilis

ND Clone 30 za přibližně 4 týdny po primovakcinaci.

4.10

Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota), pokud je to nutné

Bez zvláštních příznaků po aplikaci desetinásobné dávky.

4.11

Ochranné lhůty

Bez ochranných lhůt.

5.

IMUNOLOGICKÉ VLASTNOSTI

Živá lyofilizovaná vakcína k aktivní imunizaci drůbeže proti infekční bronchitidě drůbeže a proti

Newcastleské chorobě. Obsahuje kmen Ma5 typu Massachussets viru infekční bronchitidy drůbeže a

klonovaný kmen Clone 30 viru Newcastleské choroby, které navodí u cílových zvířat specifickou

imunitu proti typu Massachusetts a typům serologicky příbuzným infekční bronchitidy a proti

Newcastleské chorobě.

Po aplikaci do těla vakcinovaného jedince se aktivuje celá řada obranných mechanismů organismu

zabraňujících následnému rozvinutí onemocnění po nakažení terénní infekcí.

Imunita se vytvoří během jednoho týdne po aplikaci a optima dosahuje po několika týdnech.

Chráněnost po primovakcinaci trvá po dobu 6 týdnů, budoucí nosnice a chovný materiál se proto

doporučuje v tomto intervalu opět revakcinovat. Ovšem v oblastech s endemickým výskytem

Newcastleské choroby se doporučuje revakcinace vakcínou Nobilis ND Clone 30 za přibližně 4 týdny

po primovakcinaci.

Primovakcinace touto vakcínou poskytuje dobrý základ pro pozdější revakcinaci inaktivovanými

vakcínami proti infekční bronchitidě drůbeže a Newcastleské chorobě.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

(Ředidlo Diluent Oculo/nasal:

dihydrogenfosforečnan draselný, dihydrát hydrogenfosforečnanu sodného, chlorid sodný, edetan

disodný, patentní modř V, voda na injekci.)

6.2

Inkompatibility

Nemíchat s jinými vakcínami nebo přípravky.

6.3

Doba použitelnosti

Lyofilizát 18 měsíců; po naředění 2 hodiny.

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Při teplotě 2-8°C, v temnu.

6.5

Druh a složení vnitřního obalu

Lékovka z hydrolytického skla typu I obsahující lyofilizát uzavřená halogenbutylovou gumovou

zátkou zajištěnou kódovanou hliníkovou pertlí.

Balení: 1 x 1000 dávek, 1 x 2500 dávek, 10 x 1000 dávek, 10 x 2500 dávek

6.6

Zvláštní opatření pro likvidaci nespotřebovaného přípravku nebo odpadového materiálu ržitel

rozhodnutí o registraci

Po vakcinaci omyjte a dezinfikujte ruce a vybavení. Zbytky vakcíny a odpadový materiál zlikvidujte

vařením, spálením nebo ponořením do vhodného dezinfekčního přípravku schváleného k tomuto účelu

příslušnými úřady.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Intervet International B.V.

Wim de Körverstraat 35

5831 AN BOXMEER

Nizozemsko

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

97/068/91-S/C

9.

DATUM REGISTRACE/ PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

1991, 11/1996; 23.10.2001, 14. 11. 2007

10.

DATUM REVIZE TEXTU

Červenec 2020

ZÁKAZ PRODEJE, VÝDEJE A/NEBO POUŽITÍ

Neuplatňuje se.

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace