Nobilis IB+G+ND inj. Injekční emulze

Česká republika - čeština - USKVBL (Ústav Pro Státní Kontrolu Veterinárních Biopreparátů A Léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
Viru aviární infekční bronchitidy, virus vakcíny + viru Aviární infekční bursal (Gumboro) onemocnění, virus vakcíny + viru Newcastleské choroby _ paramyxovirem vakcíny
Dostupné s:
Intervet International , B.V.
ATC kód:
QI01AA
INN (Mezinárodní Name):
Avian infectious bronchitis virus vaccine + Avian infectious bursal (Gumboro) disease virus vaccine + Newcastle disease virus _ paramyxovirus vaccine (Virus bronchitidis infectiosae avium inactivatum (M41), Virus bursitidis infectiosae avium inactivatum (D78), Paramyxovirus pseudopestis avium inactivatum (Clone 30))
Léková forma:
Injekční emulze
Terapeutické skupiny:
kur domácí
Terapeutické oblasti:
Inaktivované virové vakcíny
Přehled produktů:
Kódy balení: 9997226 - 1 x 1000 dávka - lahvička
Registrační číslo:
97/336/91-C
Datum autorizace:
1991-11-12

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Nobilis IB+G+ND inj.

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Virus bronchitidis infectiosae avium inactivatum (M41) min. 2

HI jednotek, Virus bursitidis

infectiosae avium inactivatum (D78) min. 2

14,5

VN jednotek, Paramyxovirus pseudopestis avium

inactivatum (Clone 30) min. 50 PD

jednotek (dle příslušného potenčního testu) v jedné dávce (0,5

ml).

3.

LÉKOVÁ FORMA

Injekční emulze

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Cílový druh zvířat

Kur domácí

4.2

Indikace s upřesněním pro cílový druh zvířat

Aktivní imunizace drůbeže proti onemocněním vyvolaným virem infekční bronchitidy drůbeže (typ

Massachusetts a typy serologicky příbuzné), virem Newcastleské choroby a virem infekční burzitidy

drůbeže (nemoc Gumboro).

4.3

Kontraindikace

Žádné.

4.4

Zvláštní upozornění

V oblastech bez výskytu variantních serotypů infekční bronchitidy postačuje používat k

primovakcinaci vakcíny řady Nobilis proti tomuto onemocnění na bázi serotypu Massachusetts. V

oblastech s výskytem variantních serotypů infekční bronchitidy by se navíc měly používat k

primovakcinaci také vakcíny řady Nobilis obsahující variantní kmeny.

4.5

Zvláštní opatření pro použití

Zvláštní opatření pro použití u zvířat

Před použitím nechejte vakcínu pomalu ohřát na pokojovou teplotu (15-25°C) a řádně protřepejte.

Používejte sterilní injekční jehly a stříkačky.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům

Pro uživatele:

Tento přípravek obsahuje minerální olej.

Náhodná injekce/náhodné sebepoškození injekčně

aplikovaným přípravkem může způsobit silné bolesti a otok, zvláště po injekčním podání do kloubu nebo

prstu, a ve vzácných případech může vést k ztrátě postiženého prstu, pokud není poskytnuta rychlá

lékařská péče.

Pokud u vás došlo k náhodné injekci přípravku, vyhledejte lékařskou pomoc, i když šlo jen o malé

množství a vezměte s sebou příbalovou informaci.

Pokud bolest přetrvává více než 12 hodin po lékařské prohlídce, obraťte se na lékaře znovu.

Pro lékaře:

Tento přípravek obsahuje minerální olej. I když bylo injekčně aplikované malé množství, náhodná

injekce tohoto přípravku může vyvolat intenzivní otok, který může např. končit ischemickou nekrózou a

dokonce i ztrátou prstu. Odborná, rychlá, chirurgická péče je nutná a může vyžadovat včasné chirurgické

otevření a výplach místa, kam byla injekce podána, zvláště tam, kde je zasažena pulpa prstu nebo šlacha.

4.6

Nežádoucí účinky (frekvence a závažnost)

U zdravých kusů bez klinických reakcí. Občas lze pozorovat několik týdnů po vakcinaci v místě

aplikace mírný otok, který za nedlouho vymizí.

4.7

Použití v průběhu březosti, laktace nebo snášky

Nepoužívá se během snášky.

4.8

Interakce s jinými veterinárními léčivými přípravky

Nebyly zjištěny žádné interakce, pokud se vakcína aplikovala simultánně s ostatními inaktivovanými

vakcínami řady Nobilis.

4.9

Podávané množství a způsob podání

0,5 ml intramuskulární nebo subkutánní injekcí.

Vakcína se aplikuje ve věku kolem 16-20 týdnů, nejpozději 4 týdny před očekávaným nástupem

snášky.

Nejlepší chráněnosti se dosáhne, pokud se drůbež primovakcinuje proti infekční bronchitidě, infekční

burzitidě a Newcastleské chorobě živými vakcínami a následně revakcinuje inaktivovanou vakcínou

za 6 a více týdnů. Tento interval se nedoporučuje zkrátit na méně než 4 týdny.

4.10

Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota), pokud je to nutné

Bez zvláštních příznaků po dvojnásobné dávce.

4.11

Ochranné lhůty

Bez ochranných lhůt.

5.

IMUNOLOGICKÉ VLASTNOSTI

Inaktivovaná, vícevalentní vakcína. Aktivními složkami jsou inaktivované kmeny M 41 viru infekční

bronchitidy drůbeže, D78 viru infekční burzitidy drůbeže (nemoc Gumboro) a Clone 30 viru

Newcastleské choroby, které navozují chráněnost drůbeže proti těmto infekcím. Antigeny jsou

včleněny do vodní fáze olejové emulze k prodloužení stimulace imunity.

Doporučuje se nejprve primovakcinace proti infekční bronchitidě, infekční burzitidě a Newcastleské

chorobě živými vakcínami a následná revakcinace inaktivovanou vakcínou. Pokud se primovakcinace

živou vakcínou a následná revakcinace provedou správně, vytvoří si drůbež do 3 týdnů po aplikaci

inaktivované vakcíny takové hladiny protilátek, že je chráněna po celou dobu běžné snášky proti

Newcastleské chorobě a proti poklesu produkce způsobeným serotypy Massachusetts infekční

bronchitidy drůbeže.

Za běžných terénních podmínek má potomstvo vakcinovaných rodičů, narozené kdykoliv během

snášky, dostatek mateřských protilátek, aby bylo chráněno během prvních týdnů života proti infekční

burzitidě drůbeže.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

tekutý parafin

polysorbát 80

sorbitanoleát

glycin

formaldehyd

voda na injekci

6.2

Hlavní inkompatibility

Žádné.

6.3

Doba použitelnosti

Doba použitelnosti veterinárního léčivého přípravku v neporušeném obalu: 2 roky.

Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu: 3 hodiny.

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Při teplotě 2-8°C. Nesmí zmrznout.

6.5

Druh a složení vnitřního obalu

Lékovka z polyethylentereftalátu (PET) uzavřená gumovou nitrylovou zátkou zajištěnou hliníkovou

kódovanou pertlí.

Lékovka o obsahu 500 ml (1000 dávek).

6.6

Zvláštní opatření pro likvidaci nespotřebovaného přípravku nebo odpadového materiálu ržitel

rozhodnutí o registraci

Bez zvláštních opatření, likviduje se patřičným způsobem dle platných právních předpisů ČR.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Intervet International B.V.

Wim de Körverstraat 35

5831 AN BOXMEER

Nizozemsko

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

97/336/91-C

9.

DATUM REGISTRACE/ PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

11/1991, 11/1996, 29.11.2001, 29. 1. 2007

10.

DATUM REVIZE TEXTU

Duben 2011

ZÁKAZ PRODEJE, VÝDEJE A/NEBO POUŽITÍ

Neuplatňuje se.

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace