Nobilis CAV P4

Základní informace

 • Název přípravku:
 • Nobilis CAV P4 Injekce suchá lyofilizovaná
 • Léková forma:
 • Injekce suchá lyofilizovaná
 • Použij pro:
 • Zvířata
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • Nobilis CAV P4 Injekce suchá lyofilizovaná
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické skupiny:
 • kur domácí
 • Terapeutické oblasti:
 • Živé virové vakcíny
 • Přehled produktů:
 • Kódy balení: 9937209 - 1 x 500 dávka - lahvička

Stav

 • Zdroj:
 • USKVBL - ÚSTAV PRO STÁTNÍ KONTROLU VETERINÁRNÍCH BIOPREPARÁTŮ A LÉČIV
 • Registrační číslo:
 • 97/018/98-C
 • Datum autorizace:
 • 02-04-1998
 • Poslední aktualizace:
 • 31-01-2019

Souhrn úDajů O Přípravku: dávkování, interakce, vedlejší účinky

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Nobilis CAV P4 inj. sicc.

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Léčivá(é) látka(y)

Virus anemiae infectiosae gallinarum (26P4) ≥ 10

a ≤ 10

TCID

v 1 dávce.

Kompletní seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Injekce suchá (lyofilizovaná)

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Cílový druh zvířat

Kur domácí

4.2

Indikace s upřesněním pro cílový druh zvířat

Imunizace zdravých kuřat proti infekční anemii drůbeže od stáří 6 týdnů až do 6 týdnů před nástupem

do snášky.

4.3

Kontraindikace

Nepoužívat během snášky.

4.4

Zvláštní upozornění

Přibližně 7-10 dní po vakcinaci se doporučuje vyšetřit několik kusů drůbeže na účinnost provedené

vakcinace. Dostatečná vakcinace se projeví otokem kůže a tvorbou strupu v místě vpichu. Strup

obvykle odpadne 2-3 týdny po vakcinaci.

4.5

Zvláštní opatření pro použití

Zvláštní opatření pro použití u zvířat

Žádné.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům

Žádná.

4.6

Nežádoucí účinky (frekvence a závažnost)

Žádné.

4.7

Použití v průběhu březosti, laktace nebo snášky

Nepoužívat během snášky.

4.8

Interakce s jinými veterinárními léčivými přípravky

Lze kombinovat s vakcínami Nobilis Reo 1133, Nobilis AE-Pox a s inaktivovanými vakcínami řady

Nobilis.

4.9

Podávané množství a způsob podání

Aplikuje se nejméně 10

TCID

, tj. 1 dávka na kus intramuskulárně, subkutánně nebo metodou

"wing-web" (průpich křídla dvojjehlou).

Vakcinační program:

Drůbež se vakcinuje mezi 6 týdnem stáří a nejpozději 6 týdnů před nástupem do snášky.

4.10

Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota), pokud je to nutné

Bez zvláštních příznaků po aplikaci 300-násobné dávky cílovým zvířatům.

4.11

Ochranné lhůty

Bez ochranných lhůt.

5.

IMUNOLOGICKÉ VLASTNOSTI

Živá, lyofilizovaná vakcína pro navození aktivní specifické imunity proti infekční anemii drůbeže.

Vakcína obsahuje atenuovaný kmen 26P4 viru infekční anemie pomnožený na SPF kuřecích

embryích.

Po aplikaci do těla vakcinovaného jedince se aktivuje celá řada obranných mechanismů organismu

zabraňujících následnému rozvinutí onemocnění po nakažení terénní infekcí.

Po správně provedené vakcinaci nastupují protektivní hladiny specifických protilátek u očkované

drůbeže během 3-4 týdnů a přetrvávají nejméně po dobu jednoho snáškového období. Potomstvo

vakcinovaných rodičů, narozené kdykoliv během snášky, má za běžných terénních podmínek dostatek

mateřských protilátek, aby bylo chráněno proti vertikálnímu přenosu a klinickým nebo subklinickým

onemocněním.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

Seznam pomocných látek

lyofilizační médium

Zřeďovače:

Dilavia: tokoferol-alfa-acetát, polysorbát 80, chlorid sodný, dihydrogenfosforečnan draselný, dihydrát

hydrogenfosforečnanu sodného, simetikon, voda na injekci;

Diluent FD Poultry Vaccines: sacharóza, chlorid sodný, dihydrát hydrogenfosforečnanu sodného,

dihydrogenfosforečnan draselný, fenolsulfonftalein, voda na injekci

6.1

Inkompatibility

Lze kombinovat s vakcínami Nobilis Reo 1133, Nobilis AE-Pox a s inaktivovanými vakcínami řady

Nobilis.

6.2

Doba použitelnosti

Vakcína: 18 měsíců; po naředění 4 hodiny.

Dilavia: sklo 36 měsíců, PET 21 měsíců.

Diluent FD Poultry vaccines: 36 měsíců.

6.3

Zvláštní opatření pro uchovávání

Vakcína: při teplotě 2-8°C, v temnu.

Zřeďovač: při teplotě 15-25°C.

6.4

Druh a složení vnitřního obalu

Vakcína: lékovka z hydrolytického skla typu III obsahující lyofilizát uzavřená halogenbutylovou

gumovou zátkou zajištěnou kódovanou hliníkovou pertlí.

Zřeďovač: lékovka ze skla nebo polyethylentereftalátu (PET) uzavřená gumovou propichovací zátkou

zajištěnou hliníkovou pertlí nebo polyethylenový vak.

Balení: 1 x 500, 1 x 1000, 1 x 2500, 1 x 5000, 1 x 10000, 10 x 500, 10 x 1000, 10 x 2500, 10 x 5000

nebo 10 x 10000 dávek + zřeďovač

6.5

Zvláštní opatření pro likvidaci nespotřebovaného přípravku nebo odpadového materiálu

Likvidovat odpad vařením, spálením nebo ponořením do vhodného dezinfekčního přípravku

schváleného k tomuto účelu příslušnými úřady.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Intervet International B.V.

Wim de Körverstraat 35

5831 AN BOXMEER

Nizozemsko

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

97/018/98-C

9.

DATUM REGISTRACE/ PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

04/1998; 19.12.2002 , 8. 4. 2008

10.

DATUM REVIZE TEXTU

Listopad 2017

ZÁKAZ PRODEJE, VÝDEJE A/NEBO POUŽITÍ

Neuplatňuje se.