NEMOVAC, lyofilizát pro přípravu orální suspenze Lyofilizát pro orální suspenzi

Česká republika - čeština - USKVBL (Ústav Pro Státní Kontrolu Veterinárních Biopreparátů A Léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
Aviární rhinotracheitidě virus vakcíny
Dostupné s:
Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS
ATC kód:
QI01AD
INN (Mezinárodní Name):
Avian rhinotracheitis virus vaccine (Virus „Swollen head“ syndromum (phyl. PL 21))
Léková forma:
Lyofilizát pro orální suspenzi
Terapeutické skupiny:
kur domácí od stáří 1 týdne
Terapeutické oblasti:
Živé virové vakcíny
Přehled produktů:
Kódy balení: 9938411 - 1 x 5000 dávka - lahvička
Registrační číslo:
97/064/99-C
Datum autorizace:
1999-11-11

PŘÍBALOVÁ INFORMACE

NEMOVAC lyofilizát pro přípravu orální suspenze

1.

JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE

POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE

NESHODUJE

Držitel rozhodnutí o registraci:

Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS, 29 avenue Tony Garnier, 69007 Lyon, Francie

Výrobce odpovědný za uvolnění šarže:

Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS, Laboratoire Porte des Alpes, rue de l´Aviation,

69800 Saint Priest, Francie

2.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

NEMOVAC lyofilizát pro přípravu orální suspenze

3.

OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

1 dávka obsahuje:

Virus „Swollen head“ syndromum (phyl.PL 21) ...................10

- 10

CCID

* CCID

– 50% infekční dávka pro buněčnou kulturu

Hydrolyzovaný kasein, hovězí séroalbumin, povidon, sacharóza, mannitol

4.

INDIKACE

Prevence

respiratorních

onemocnění

drůbeže

spojených

s infekcí

drůbežímipneumoviry.

Primovakcinace masných a nosných kuřic proti syndromu oteklé hlavy.

Imunita nastupuje 2 týdny po vakcinaci a přetrvává u brojlerů 6 týdnů a u kuřic do nástupu snášky.

5.

KONTRAINDIKACE

Nepoužívat u nemocných nebo oslabených ptáků.

6.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Nejsou známy.

Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou uvedeny v této

příbalové informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři.

7.

CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Kur domácí.

8.

DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

Před vakcinací drůbež ponechte žíznit po dobu dvou hodin.

Lyofilizát nařeďte v pitné vodě prosté antiseptických a desinfekčních látek. Vakcínu použijte ihned

po naředění. Kvalitu pitné vody lze upravit přidáním 2,5g sušeného odstředěného mléka na 1 litr.

Připravte takové množství pitné vody, které drůbež spotřebuje do jedné hodiny.

Schéma:

Brojleři - jedna vakcinace v 7. – 14. dni věku.

Kuřice - primární vakcinace okolo 10. týdne stáří s revakcinací inaktivovanou vakcínou před

nástupem snášky.

9.

POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Vakcinujte pouze zdravou drůbež.

Nepoužívat u nosnic v období snášky.

10.

OCHRANNÁ LHŮTA

Bez ochranných lhůt.

11.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dosah dětí.

Uchovávejte v chladničce (2 - 8°C). Chraňte před světlem.

Po naředění ihned použijte.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na etiketě.

Po naředění vakcínu spotřebujte do 1 hodiny.

12.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům:

Pozor živá vakcína. Zabránit kontaminaci očí a dýchacích cest.

Po aplikaci si důkladně umyjte a vydezinfikujte ruce.

13.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí

být likvidován podle místních předpisů.

14.

DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Duben 2020

15.

DALŠÍ INFORMACE

Pouze pro zvířata.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

Velikosti balení:

1 x 1000 dávek, 10 x 1000 dávek, 1 x 5000 dávek, 10 x 5000 dávek.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

NEMOVAC lyofilizát pro přípravu orální suspenze

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Léčivá látka:

1 dávka obsahuje:

Virus „Swollen head“ syndromum (phyl. PL 21) ...................................................10

- 10

CCID

* CCID

– 50% infekční dávka pro buněčnou kulturu

Pomocné látky:

Kompletní seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Lyofilizát pro přípravu orální suspenze.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Cílové druhy zvířat

Kur domácí od 7 dnů věku.

4.2

Indikace s upřesněním pro cílový druh zvířat

Vakcinace kuřat k prevenci proti respiratorním onemocněním spojeným s infekcí aviárním

pneumovirem.

Primovakcinace masných a nosných kuřic proti syndromu oteklé hlavy.

Imunita nastupuje 2 týdny po vakcinaci a přetrvává u broilerů 6 týdnů a u kuřic do nástupu snášky.

4.3

Kontraindikace

Nepoužívat u nemocných nebo oslabených ptáků.

4.4

Zvláštní upozornění

Nejsou.

4.5

Zvláštní opatření pro použití

Zvláštní opatření pro použití u zvířat

Neuplatňuje se.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům

Pozor živá vakcína. Zabránit kontaminaci očí.

Po aplikaci si důkladně umyjte a vydezinfikujte ruce.

4.6

Nežádoucí účinky (frekvence a závažnost)

Nejsou známy.

4.7

Použití v průběhu březosti, laktace nebo snášky

Nepoužívat v období snášky.

4.8

Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce

Nejsou dostupné informace o bezpečnosti a účinnosti této vakcíny, pokud je podávána zároveň s

jiným veterinárním léčivým přípravkem. Rozhodnutí o použití této vakcíny před nebo po jakémkoliv

jiném veterinárním léčivém přípravku musí být provedeno na základě zvážení jednotlivých případů.

4.9

Podávané množství a způsob podání

Před vakcinací drůbež ponechte žíznit po dobu dvou hodin.

Lyofilizát nařeďte v pitné vodě prosté antiseptických a desinfekčních látek. Kvalitu pitné vody lze upravit

přidáním 2,5g sušeného odstředěného mléka na 1 litr. Připravte takové množství pitné vody, které drůbež

spotřebuje do jedné hodiny.

Broileři : vakcinace mezi 7 až 14 dnem věku.

Kuřice: primovakcinace okolo 10 týdne věku s následnou revakcinací inaktivovanou vakcínou před

nástupem snášky.

4.10

Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota), pokud je to nutné

Předávkování vakcíny nezpůsobuje nežádoucí účinky.

4.11

Ochranné lhůty

Bez ochranných lhůt.

5.

IMUNOLOGICKÉ VLASTNOSTI

Farmakoterapeutická skupina: živá virová vakcína pro drůbež.

ATCvet kód: QI01AD01

Antigen po vpravení do organismu aktivuje tvorbu protilátek proti infekcím způsobeným drůbežím

pneumovirem .

Imunita nastupuje 2 týdny po vakcinaci a přetrvává u broilerů 6 týdnů a u kuřic do nástupu snášky.

Antigeny obsažené ve vakcíně jsou postupně v organismu odbourávány.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Hydrolyzovaný kasein, hovězí séroalbumin, povidon, sacharóza,mannitol

6.2

Inkompatibility

Nemísit s jiným veterinárním léčivým přípravkem.

Přítomnost antiseptických a nebo desinfekčních látek ve vodě nebo zařízení určeném k naředění

vakcíny.

6.3

Doba použitelnosti

Doba použitelnosti veterinárního léčivého přípravku v neporušeném obalu: 18 měsíců.

Doba použitelnosti po rozpuštění podle návodu: 1 hodina

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte v chladničce (2 - 8°C). Chraňte před světlem.

Obsah otevřených balení spotřebujte jednorázově

6.5

Druh a složení vnitřního obalu

Lékovky ze skla typu II. pro farmaceutické použití uzavřené butyl-elastomerovou zátkou a

opatřené hliníkovou pertlí.

Vakcína je k dispozici v těchto velikostech balení:

1 x 1000 dávek, 1 x 5000 dávek, 10 x 1000 dávek, 10 x 5000 dávek

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6

Zvláštní opatření pro zneškodňování nepoužitého veterinárního léčivého přípravku

nebo odpadu, který pochází z tohoto přípravku

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí

být likvidován podle místních právních předpisů.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS, 29 avenue Tony Garnier, 69007 Lyon, Francie

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO

97/064/99-C

9.

DATUM REGISTRACE/ PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

11.11.1999, 8.11.2004, 11.9.2009

10.

DATUM REVIZE TEXTU

Duben 2020

DALŠÍ INFORMACE

Pouze pro zvířata

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace