NEMOVAC, lyofilizát pro přípravu orální suspenze

Základní informace

 • Název přípravku:
 • NEMOVAC, lyofilizát pro přípravu orální suspenze Lyofilizát pro orální suspenzi
 • Léková forma:
 • Lyofilizát pro orální suspenzi
 • Použij pro:
 • Zvířata
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • NEMOVAC, lyofilizát pro přípravu orální suspenze Lyofilizát pro orální suspenzi
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické skupiny:
 • kur domácí od stáří 1 týdne
 • Terapeutické oblasti:
 • Živé virové vakcíny
 • Přehled produktů:
 • Kódy balení: 9938411 - 1 x 5000 dávka - lahvička

Stav

 • Zdroj:
 • USKVBL - ÚSTAV PRO STÁTNÍ KONTROLU VETERINÁRNÍCH BIOPREPARÁTŮ A LÉČIV
 • Registrační číslo:
 • 97/064/99-C
 • Datum autorizace:
 • 11-11-1999
 • Poslední aktualizace:
 • 31-01-2019

Souhrn úDajů O Přípravku: dávkování, interakce, vedlejší účinky

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

NEMOVAC

Lyofilizát pro přípravu orální suspenze.

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Léčivá látka:

1 dávka obsahuje :

Virus „Swollen head“ syndromum

(phyl. PL 21) .10

- 10

CCID

* CCID

– 50% infekční dávka pro buněčnou kulturu

Pomocné látky:

Kompletní seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Lyofilizát pro přípravu orální suspenze.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Cílové druhy zvířat

Kur domácí od 7 dnů věku.

4.2

Indikace s upřesněním pro cílový druh zvířat

Vakcinace kuřat k prevenci proti respiratorním onemocněním spojeným s infekcí aviárním

pneumovirem.

Primovakcinace masných a nosných kuřic proti syndromu oteklé hlavy.

Imunita nastupuje 2 týdny po vakcinaci a přetrvává u broilerů 6 týdnů a u kuřic do nástupu snášky.

4.3

Kontraindikace

Nepoužívat u nemocných nebo oslabených ptáků.

4.4

Zvláštní upozornění

Nejsou.

4.5

Zvláštní opatření pro použití

Zvláštní opatření pro použití u zvířat

Neuplatňuje se.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům

Pozor živá vakcína. Zabránit kontaminaci očí.

Po aplikaci si důkladně umyjte a vydezinfikujte ruce.

4.6

Nežádoucí účinky (frekvence a závažnost)

Nejsou známy.

4.7

Použití v průběhu březosti, laktace nebo snášky

Nepoužívat v období snášky.

4.8

Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce

Nejsou dostupné informace o bezpečnosti a účinnosti této vakcíny, pokud je podávána zároveň s

jiným veterinárním léčivým přípravkem. Rozhodnutí o použití této vakcíny před nebo po jakémkoliv

jiném veterinárním léčivém přípravku musí být provedeno na základě zvážení jednotlivých případů.

4.9

Podávané množství a způsob podání

Před vakcinací drůbež ponechte žíznit po dobu dvou hodin.

Lyofilizát nařeďte v pitné vodě prosté antiseptických a desinfekčních látek. Kvalitu pitné vody lze upravit

přidáním 2,5g sušeného odstředěného mléka na 1 litr. Připravte takové množství pitné vody, které drůbež

spotřebuje do jedné hodiny.

Broileři : vakcinace mezi 7 až 14 dnem věku.

Kuřice: primovakcinace okolo 10 týdne věku s následnou revakcinací inaktivovanou vakcínou před

nástupem snášky.

4.10

Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota), pokud je to nutné

Předávkování vakcíny nezpůsobuje nežádoucí účinky.

4.11

Ochranné lhůty

Bez ochranných lhůt.

5.

IMUNOLOGICKÉ VLASTNOSTI

Farmakoterapeutická skupina: živá virová vakcína pro drůbež.

ATCvet kód: QI01AD01

Antigen po vpravení do organismu aktivuje tvorbu protilátek proti infekcím způsobeným drůbežím

pneumovirem .

Imunita nastupuje 2 týdny po vakcinaci a přetrvává u broilerů 6 týdnů a u kuřic do nástupu snášky.

Antigeny obsažené ve vakcíně jsou postupně v organismu odbourávány.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Hydrolyzovaný kasein, hovězí séroalbumin, povidon, sacharóza,mannitol

6.2

Inkompatibility

Nemísit s jiným veterinárním léčivým přípravkem.

Přítomnost antiseptických a nebo desinfekčních látek ve vodě nebo zařízení určeném k naředění

vakcíny.

6.3

Doba použitelnosti

Doba použitelnosti veterinárního léčivého přípravku v neporušeném obalu: 18 měsíců.

Doba použitelnosti po rozpuštění podle návodu: 1 hodina

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte v chladničce (2 - 8°C). Chraňte před světlem.

Obsah otevřených balení spotřebujte jednorázově

6.5

Druh a složení vnitřního obalu

Lékovky ze skla typu II. pro farmaceutické použití uzavřené butyl-elastomerovou zátkou a opatřené

hliníkovou pertlí.

Vakcína je k dispozici v těchto velikostech balení:

1 x 1000 dávek, 1 x 5000 dávek,10 x 1000 dávek, 10 x 5000 dávek ,

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6

Zvláštní opatření pro zneškodňování nepoužitého veterinárního léčivého přípravku nebo

odpadu, který pochází z tohoto přípravku

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí

být likvidován podle místních právních předpisů.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

MERIAL, 29 avenue Tony Garnier, 69007 Lyon, Francie

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO

97/064/99-C

9.

DATUM REGISTRACE/ PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

11.11.1999, 8.11.2004, 11.9.2009

10.

DATUM REVIZE TEXTU

Říjen 2013

DALŠÍ INFORMACE

Pouze pro zvířata

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.