NAVIREL 10MG/ML Koncentrát pro infuzní roztok

Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
VINORELBIN-DITARTARÁT (VINORELBINI DITARTRAS)
Dostupné s:
Medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate m.b.H., Wedel
ATC kód:
L01CA04
INN (Mezinárodní Name):
VINORELBINE-DITARTARÁT (VINORELBINI DITARTRAS)
Dávkování:
10MG/ML
Léková forma:
Koncentrát pro infuzní roztok
Podání:
Intravenózní podání
Jednotky v balení:
10X5ML; 10X1ML; 10X1X1ML; 10X1X5ML Injekční lahvička
Druh předpisu:
na lékařský předpis
Terapeutické oblasti:
VINORELBIN
Přehled produktů:
NAVIREL
Stav Autorizace:
R - registrovaný léčivý přípravek.
Registrační číslo:
44/ 603/05-C
Datum autorizace:
2008-01-01

Přečtěte si celý dokument

Sp. zn.

sukls331977/2019

a k sp. zn. sukls224713/2019

Příbalová informace:

Informace

pro uživatele

Navirel 10 mg/ml

koncentrát pro infuzní roztok

vinorelbinum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi

nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou

uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v

této příbalové informaci

Co je přípravek Navirel a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Navirel používat

Jak se přípravek Navirel používá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Navirel uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je přípravek Navirel a

k

čemu se používá

Navirel je koncentrát pro infuzní roztok. Léčivá látka vinorelbin patří do skupiny léčiv používaných k

léčbě nádorových onemocnění. Jedná se o tzv. cytostatika, která zpomalují nebo zamezují růstu

nádorových buněk. Navirel se používá k léčbě některých typů rakoviny plic (tzv. nemalobuněčného

karcinomu plic, NSCLC) a karcinomu prsu.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Navirel používat

Nepoužívejte Navirel, jestliže

jste alergická(ý) na vinorelbin, na kteroukoliv příbuznou skupinu léčiv pro léčbu rakoviny

označovaných jako vinka alkaloidy nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou

v bodě 6).

máte nízký počet určitých bílých krvinek nebo těžkou současnou nebo nedávnou infekci (v

posledních 2 týdnech).

máte nízký počet destiček.

máte těžké onemocnění jater, které nesouvisí s rakovinou, která je léčená vinorelbinem.

dostáváte nebo jste nedávno dostal(a) vakcínu proti žluté zimnici.

jste těhotná.

kojíte.

Upozornění a

opatření

Před použitím přípravku Navirel se poraďte se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou,

jestliže

jste podstoupil(a) radioterapii, kde léčebné pole zahrnuje játra.

máte poruchu funkce jater.

dostáváte nebo jste nedávno dostal(a) určité formy vakcín obsahující živý virus (tzv. živé

oslabené vakcíny).

současně dostáváte antiepileptický lék označovaný jako fenytoin nebo antimykotický lék

označovaný jako itrakonazol.

máte anamnézu srdečního záchvatu nebo těžkých bolestí na hrudi.

vykazujete známky nebo příznaky infekce (horečka, třesavka, atd.). Okamžitě informujte svého

lékaře, aby mohl(a) provést testy, které jsou nutné.

patříte k japonské populaci, protože existuje zvýšené riziko vzniku choroby pojivové tkáně plic.

Je nutné zamezit jakémukoli kontaktu s očima. Existuje riziko závažného podráždění a dokonce i

vzniku vředů na rohovce (korneální ulcerace). Pokud se objeví jakýkoliv kontakt s očima, je nutné je

okamžitě vypláchnout roztokem chloridu sodného.

Okamžitě informujte svého lékaře v případě výskytu pálení v oblasti infuze během nebo po dokončení

infuze. Může jít o známku chybného podání injekce a infuzi je nutné okamžitě přerušit.

Děti a

dospívající

Tento léčivý přípravek se nedoporučuje podávat dětem, protože o účinnosti a bezpečnosti podávání u

dětí není dostatek údajů

Další léčivé přípravky a

přípr

avek Navirel

Informujte svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestru o všech lécích, které užíváte, které jste

v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Váš lékař by měl dávat zvláštní pozor, pokud užíváte následující léky:

léky používané pro ředění krve (antikoagulancia),

antiepileptika jako je fenytoin, fenobarbital a karbamazepin,

antibakteriální léky, jako je rifampicin, klarithromycin a erythromycin,

antivirové léky, jako je ritonavir,

antimykotika, jako je itrakonazol a ketokonazol,

protinádorový lék označovaný jako mitomycin C,

léky, které narušují váš imunitní systém, jako je cyklosporin a takrolimus,

léky pro léčbu srdečních chorob, jako je verapamil a chinidin,

rostlinné přípravky z třezalky tečkované (Hypericum perforatum).

Živé oslabené vakcíny (vakcíny obsahující živý virus – například vakcína proti spalničkám,

příušnicím, zarděnkám) nejsou doporučeny pro použití s přípravkem Navirel, protože mohou zvyšovat

riziko život ohrožujících vakcinačních chorob. Vakcína proti žluté zimnici obsahuje také živý virus,

proto

vám nesmí být vakcíny proti žluté zimnici podány v kombinaci s přípravkem Navirel.

Těhotenství, kojení a

plodnost

Nesmí vám být podán přípravek Navirel, jestliže jste těhotná, pokud to není jednoznačně indikováno

Vaším lékařem.

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte

se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat.

Pokud kojíte, nesmí vám být podán přípravek Navirel. Je-li nutná léčba, musíte přestat kojit.

Ženy musí formou účinné antikoncepce zamezit těhotenství během léčby a po dobu alespoň tři měsíce

po ukončení léčby.

Muži léčení tímto přípravkem musí formou účinné antikoncepce zamezit otěhotnění své partnerky, a

to po dobu léčby a šest měsíců po ní.

Vzhledem k riziku nevratné neplodnosti v důsledku léčby vinorelbinem by se před léčbou měli poradit

o možnosti uchování spermatu.

Řízení dopravních prostředků a

obsluha strojů

Nežádoucí účinky, které mohou narušovat schopnost řídit a/nebo obsluhovat stroje, se mohou objevit

po léčbě vinorelbinem. Pokud pociťujete nevolnost, nemáte provádět úlohy, které vyžadují duševní

koncentraci, jako je řízení automobilu nebo obsluha strojů.

3.

Jak se přípr

avek Navirel po

užívá

Přípravu a podávání přípravku Navirel může provádět pouze školený zdravotnický pracovník se

specializací na léčbu rakoviny. Navirel se má

podávat pouze formou jedné dávky.

Pro zjištění, zda pro užívání přípravku Navirel máte dostatečné množství krevních buněk, bude před

každou léčbou odebrán vzorek krve pro provedení analýzy jejích složek. Pokud výsledky této analýzy

nebudou uspokojivé, může být léčba odložena a budou provedeny další kontroly až do doby, kdy se

tyto hodnoty vrátí k normálu.

Navirel je obvykle podáván jednou týdně. U dospělých je obvyklá dávka 25–30 mg/m². Vždy se řiďte

pokyny svého lékaře.

Úprava dávky

V případě výrazné poruchy funkce jater může Váš lékař dávku změnit. Dodržujte prosím

pokyny svého lékaře.

V případě poruchy funkce ledvin není úprava dávky nutná. Dodržujte prosím pokyny svého

lékaře.

Navirel musí být vždy podáván injekčně do žíly.

Může být provedeno aplikací injekce trvající 6 až 10 minut nebo krátkou infuzí trvající 20 až

30 minut.

Po podání přípravku bude do stejné žíly podán infuzí roztok chloridu sodného, aby se přípravek

rozptýlil.

Pokud bylo použito více přípravku Navirel, než je uvedeno v

příbalové informaci.

Váš lékař zajistí, aby vám pro váš stav byla poskytnuta správná dávka. Pokud však vykazujete příznaky

možného předávkování, jako je horečka, známky infekce nebo zácpa, nebo máte jakékoli obavy, že

k předávkování došlo, obraťte se na svého lékaře, lékařskou pohotovost nebo lékárníka.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře, lékárníka

nebo zdravotní sestry.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Ihned sdělte svému lékaři,

pokud budete mít kterýkoli z následujících příznaků, protože může být

známkou závažných nežádoucích účinků:

Méně časté (postihují až 1

ze

100 pacientů)

Kašel, horečka a třesavka, které mohou být známkami závažné infekce, která může vést k

selhání orgánů a sepsi („otravě krve‟).

Potíže s dýcháním (dušnost) nebo potíže s dýcháním způsobené zúžením dýchacích cest

(bronchospasmus).

Vzácné (postihují až 1

z 1

000 pacientů)

Silná bolest na hrudi, která se může šířit do krku a paží. Může být způsobena nedostatečným

krevním zásobením srdce (angina pectoris nebo srdeční záchvat).

Známky velmi nízkého krevního tlaku, jakou jsou těžké závratě nebo točení hlavy při postavení.

Silná zácpa s bolestmi břicha, pokud několik dní nedošlo k vyprázdnění stolice (paralytický

ileus)

Není známo (z

dostupných údajů nelze určit)

Známky závažné alergické reakce, která může zahrnovat sípání, otok rtů, jazyka a hrdla nebo

těla, potíže s polykáním, vyrážku, závratě a omdlévání (anafylaktickou reakci nebo šok,

anafylaktoidní reakci).

Níže je uveden seznam všech dalších nežádoucích účinků, které se mohou vyskytnout:

Velmi časté (mohou postihnout více než 1

z

10 pacientů)

Potlačení funkce kostní dřeně s poklesem počtu červených krvinek, což může způsobit bledost

kůže a slabost nebo dušnost a pokles určitého typu bílých krvinek (neutrofilů), který je vratný

(reverzibilní) během 5 až 7 dnů.

Zácpa, zvracení, zánět sliznic v ústech, zánět jícnu.

Ztráta určitých reflexních reakcí (šlachově-okosticové reflexy), slabost dolních končetin byla

hlášena po dlouhodobé chemoterapii.

Přechodné zvýšení hodnot krevních testů, které ukazují změny ve funkci jater, bez příznaků.

Ztráta vlasů, obvykle mírná.

Reakce v místě injekce, jako je zarudnutí kůže, pálivá bolest, změny barvy žíly a místní zánět

žíly (flebitida).

Pocit slabosti, únava, horečka, bolesti v různých místech, včetně bolesti na hrudi a bolesti

v místě nádorů.

Časté (mohou postihnout až 1

z

10 pacientů)

Snížený počet krevních destiček (částice v krvi, které pomáhají zastavit krvácení), což je zřídka

závažné.

Bakteriální, virové nebo mykotické infekce v různých částech těla, v dýchacím, močovém nebo

trávicím traktu, které jsou mírné až středně těžké a při odpovídající léčbě jsou obvykle vratné

(reverzibilní).

Dechové potíže nebo kožní reakce v důsledku přecitlivělosti na vinorelbin.

Průjem, obvykle mírný až středně těžký.

Bolest svalů, bolest kloubů, bolest dolní čelisti.

Zvýšená krevní hladina kreatininu, což je látka, která odpovídá funkci ledvin.

Méně časté (mohou postihnout až 1

ze

100 pacientů)

Problémy s nervy, jako jsou pocity brnění nebo svědění a zvýšené nebo snížené svalové napětí

(parestezie).

Nízký krevní tlak.

Vysoký krevní tlak.

Náhlý pocit tepla a zarudnutí kůže na obličeji a krku (návaly).

Pocit chladu rukou a nohou.

Vzácné (mohou postihnout

až 1

z 1

000 pacientů)

Závažně nízké hladiny sodíku v krvi, které mohou způsobovat únavu a zmatenost, svalové

záškuby, záchvaty nebo kóma.

Zánět slinivky břišní (orgán regulující hladinu glukózy v krvi), který způsobuje těžkou bolest

břicha a zad (pankreatitida).

Přechodné změny na grafu ukazujícím elektrickou aktivitu srdce, zahrnující srdeční akci

(přechodné elektrokardiografické změny).

Problémy s dýcháním v důsledku onemocnění pojivové tkáně plic (intersticiální plicní

onemocnění).

Omdlévání (kolaps).

Generalizované kožní reakce.

Těžké poruchy kůže v místě injekce, jako je odumření tkáně (nekróza v místě injekce).

Velmi vzácné (mohou postihnout až

1 z 10

000 pacientů)

Otrava krve s komplikacemi a otrava krve vedoucí ke smrti.

Poruchy srdce, jako je rychlá srdeční akce (tachykardie), pociťování vlastního srdečního tepu

(palpitace) a nepravidelný srdeční tep (poruchy srdečního rytmu).

Porucha funkce plic (dechová nedostatečnost).

Guillain-Barré syndrom (mezi jeho příznaky patří např. slabost nebo obrna dolních a horních

končetin, problémy s dýcháním a s krevním tlakem).

Není známo (z

dostupných údajů nelze určit)

Nízký počet některých bílých krvinek doprovázený horečkou (febrilní neutropenie).

Výrazný pokles všech krevních buněk, který může způsobit slabost, modřiny nebo zvýšit

pravděpodobnost infekcí.

Systémová infekce s horečkou a neobvykle nízký počet určitých bílých krvinek s potenciálně

smrtelnými důsledky (neutropenická sepse).

Syndrom SIADH (příznaky zahrnují např. zvýšení tělesné hmotnosti, nevolnost, svalové křeče).

Ztráta chuti k jídlu.

Syndrom palmoplantární erytrodysestézie (příznaky zahrnují např. necitlivost, brnění, pálení

nebo pocit svědění, zarudnutí [připomínající spálení od slunce], otok, nepříjemné pocity,

citlivost a vyrážku).

Během nebo po dokončení infuze se může objevit pálivá bolest a zarudnutí v oblasti infuze. Vzhledem

k tomu, že může jít o známku chybného podání injekce, měl(a) byste informovat lékaře nebo zdravotní

sestru a infuzi je nutné okamžitě zastavit.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo

zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto

přípravku.

5.

Jak přípravek Navirel uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a štítku za EXP.

Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte v chladničce (2 °C–8 °C). Chraňte před mrazem. Uchovávejte v původním obalu, aby byl

přípravek chráněn před světlem.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí.

6.

Obsah balení a

další informace

Co přípravek Navirel obsahuje

Léčivou látkou je vinorelbinum (jako vinorelbini bitartras), 10 mg/ml.

Jedna 1ml injekční lahvička obsahuje celkem vinorelbinum 10 mg (jako vinorelbini bitartras).

Jedna 5 ml injekční lahvička obsahuje celkem vinorelbinum 50 mg (jako vinorelbini bitartras).

Další složkou je voda pro injekci.

Jak přípravek Navirel vypadá a

co obsahuje toto balení

Navirel je čirý, bezbarvý až lehce nažloutlý koncentrát pro infuzní roztok (sterilní koncentrát), který se

dodává ve skleněných injekčních lahvičkách.

Velikosti balení: 1 ml nebo 5 ml koncentrát v balení po 1 nebo 10 injekčních lahvičkách. Dodáván

také a ve vícečetných baleních po 10 baleních, přičemž každé obsahuje 1 injekční lahvičku.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o

registraci a

výrobce

medac

Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH

Theaterstr. 6

22880 Wedel

Německo

Tento léčivý přípravek je v

členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Česká republika

Navirel 10 mg/ml koncentrát pro infuzní roztok

Dánsko

Navirel 10 mg/ml koncentrat til infusionsvæske, opløsning

Finsko

Navirel 10 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten

Kypr

Navirel 10 mg/ml πυκνό διάλυμα για παρασκευή διαλύματος προς έγχυση

Německo

Navirel 10 mg/ml Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung

Nizozemsko

Navirel 10 mg/ml concentraat voor oplossing voor infusie

Norsko

Navirel 10 mg/ml konsentrat til infusjonsvæske

Polsko

Navirel

Portugalsko

Vinorelbina Navirel 10 mg/ml concentrado para solução para perfusão

Slovenská republika

Navirel 10 mg/ml infúzny koncentrát

Švédsko

Navirel 10 mg/ml koncentrat till infusionsvätska, lösning

Tato příbalová informace byla naposledy revidována

15. 8. 2020

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Následující informace jsou určeny pouze pro zdravotnické pracovníky:

Jak se přípravek Navirel používá

Přípravu a podávání vinorelbinu má provádět pouze školený personál. Je třeba nosit vhodné ochranné

brýle, jednorázové rukavice, masku na obličej a jednorázový oděv. Rozlitý a uniklý přípravek je nutné

otřít.

Je nutné zamezit jakémukoli kontaktu s očima. Pokud se dostane roztok do styku s očima, je nutné ho

okamžitě opláchnout dostatečným množstvím roztoku chloridu sodného 9 mg/ml (0,9 %).

Po přípravě je nutné jakýkoliv exponovaný povrch očistit a omýt ruce a tvář.

Neexistuje inkompatibilita mezi obsahem a nádobou na Navirel 10 mg/ml koncentrát pro infuzní

roztok a neutrální skleněnou lahvičkou, PVC sáčkem, vinylacetátovým sáčkem nebo infuzním setem s

PVC hadičkami.

Vinorelbin může být podáván

jako pomalý bolus (6–10 minut) po rozředění ve 20–50 ml roztoku chloridu sodného o

koncentraci 9 mg/ml (0,9 %) pro injekce nebo

v 5% roztoku glukózy pro injekce, nebo jako krátká infuze (20–30 minut) po rozředění ve

125 ml roztoku chloridu sodného o koncentraci 9 mg/ml (0,9 %) pro injekce nebo v 5%

roztoku glukózy pro injekce.

Po podání musí být vždy žíla propláchnuta infuzí minimálně 250 ml roztoku chloridu sodného 9 mg/ml

(0,9 %).

Jak přípravek Navirel uchovávat

Po otevření a rozředění:

Přípravek je nutno po otevření a rozředění použít okamžitě. Pouze k jednorázovému použití.

Rekonstituovaný roztok: 24 hodin při uchovávání při teplotě 25 ºC nebo v chladničce (2 °C–8 °C).

Z mikrobiologického hlediska se má přípravek použít ihned. Pokud není spotřebován ihned, jsou

obvyklé skladovací časy při použití a podmínky před použitím zodpovědností uživatele a normálně

nemají být delší než 24 hodin při teplotě od 2 ℃ do 8

, pokud bylo otevření a ředění prováděno za

kontrolovaných a validovaných aseptických podmínek.

Nepoužívejte přípravek Navirel, pokud si všimnete, že není koncentrát čirý, bezbarvý až světle žlutý

roztok bez viditelných částic.

Přečtěte si celý dokument

Sp. zn.

sukls331977/2019

a k sp. zn. sukls224713/2019

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Navirel 10 mg/ml koncentrát pro infuzní roztok

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Vinorelbinum (jako tartrát) 10 mg/ml

Jedna 1ml injekční lahvička obsahuje celkem vinorelbinum 10 mg (jako vinorelbini bitartras).

Jedna 5ml injekční lahvička obsahuje celkem vinorelbinum 50 mg (jako vinorelbini bitartras).

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Koncentrát pro infuzní roztok (sterilní koncentrát).

Čirý, bezbarvý až světle žlutý roztok.

Jednorázové podání.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Jako samostatná látka u pacientů s metastatickým karcinomem prsu (stádium 4), kde léčba

chemoterapií obsahující antracyklin a taxan selhala nebo není vhodná.

Nemalobuněčný karcinom plic (stádium 3 nebo 4).

4.2

Dávkování a způsob podání

Dávkování

Vinorelbin se obvykle podává v dávce 25–30 mg/m² povrchu těla jednou týdně.

Při kombinaci s dalšími cytostatiky je nutné převzít přesnou dávku dle léčebného protokolu.

Vinorelbin může být podáván jako

pomalý bolus (6–10 minut) po rozředění ve 20–50 ml roztoku chloridu sodného 9 mg/ml

(0,9 %) pro injekce nebo v 5 % roztoku glukózy pro injekce, nebo

jako krátká infuze (20–30 minut) po rozředění ve 125 ml roztoku chloridu sodného 9 mg/ml

(0,9 %) pro injekce nebo v 5% roztoku glukózy pro injekce.

Po podání musí být vždy žíla propláchnuta infuzí minimálně 250 ml roztoku chloridu sodného 9 mg/ml

(0,9 %) (viz bod 6.6).

Maximální tolerovaná dávka na jedno podání: 35,4 mg/m² tělesného povrchu.

Maximální celková dávka na jedno podání: 60 mg.

Modifikace dávky

Metabolismus a clearance vinorelbinu probíhají převážně v játrech: pouze 18,5 % je vylučováno v

nezměněné formě močí. Není k dispozici žádná prospektivní studie srovnávající změněný metabolismus

léčivé látky s jejími farmakodynamickými účinky pro stanovení doporučení ke snížení dávky u pacientů s

poruchou funkce jater nebo ledvin.

Porucha funkce jater

U pacientů se středně těžkou až těžkou poruchou funkce jater není farmakokinetika vinorelbinu

ovlivněna.

Nicméně u pacientů s těžkou poruchou funkce jater je jako preventivní opatření doporučeno snížení dávky

na 20 mg/m² a pečlivé sledování hematologických parametrů (viz bod 4.4 a 5.2).

Porucha funkce ledvin

Vzhledem k minimálnímu vylučování ledvinami není z farmakokinetického hlediska pro snížení dávky

vinorelbinu u pacientů s poruchou funkce ledvin žádný důvod.

Starší pacienti

Klinické zkušenosti nenaznačují výrazné rozdíly u starších pacientů s ohledem na odpověď na léčbu,

ačkoli větší citlivost u některých z těchto pacientů nelze vyloučit. Věk farmakokinetiku vinorelbinu

neovlivňuje (viz bod 5.2).

Pediatrická populace

Bezpečnost a účinnost u dětí nebyla stanovena a podávání se proto nedoporučuje.

Způsob podání

Určeno pouze k intravenóznímu podání po vhodném naředění.

Intratekální podání vinorelbinu může být smrtelné!

Opatření, která je nutno učinit před zacházením s

léčivým přípravkem nebo před jeho podáním

Návod k naředění tohoto léčivého přípravku před jeho podáním je uveden v bodě 6.6.

4.3

Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo jiné vinkaalkaloidy nebo na kteroukoli pomocnou látku

uvedenou v bodě 6.1.

Počet neutrofilů < 1500/mm³ nebo současná či nedávná závažná infekce (během posledních 2

týdnů)

Počet trombocytů nižší než 100 000/mm³

Těžká porucha funkce jater nesouvisející s nádorovým procesem

V kombinaci s vakcínou proti žluté zimnici (viz bod 4.5)

Těhotenství (viz bod 4.6)

Kojení (viz bod 4.6)

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Zvláštní upozornění

Vinorelbin se má podávat pod dohledem lékaře se zkušenostmi s chemoterapií.

Vinorelbin musí být podáván pouze intravenózně. Intratekální podání je kontraindikováno. Po

podání musí být vždy žíla propláchnuta infuzí roztoku chloridu sodného 9 mg/ml (0,9 %).

Vinorelbin se musí podávat přesně provedenou intravenózní infuzí: Je velmi důležité zajistit,

aby byla kanyla před začátkem infúze vinorelbinu přesně umístěna do žíly. Pokud vinorelbin v

průběhu intravenózního podání uniká mimo žílu, může způsobit značné místní podráždění. V

tomto případě musí být infuze okamžitě přerušena, žíla důkladně propláchnuta roztokem

chloridu sodného 9 mg/ml (0,9 %) a zbytek dávky podán do jiné žíly. V případě extravazace

dále zveřejněná data podporují použití léčby hyaluronidázou a suchým teplem.

V raných

stádiích nekrózy nebo kompartment syndromu, perzistující nebo progredující bolesti nebo při

selhání konzervativní léčby se doporučuje konzultace s plastickým chirurgem.

Léčba má být prováděna s pečlivým monitorováním hematologických parametrů (stanovení

hladiny hemoglobinu a počtu leukocytů, granulocytů a trombocytů před každou novou injekcí).

Hlavním nežádoucím účinkem limitujícím velikost dávky je neutropenie. Účinek není

kumulativní. Jeho vrcholu je dosaženo během 7–14 dní po podání léčivého přípravku a je rychle

reverzibilní během 5–7 dní. Jestliže je počet neutrofilů < 1500/mm³ a/nebo počet trombocytů

pod 100 000/mm³, musí se léčba odložit do zotavení a pacient se musí sledovat. Odložení

podávání léčivého přípravku o 1 týden se očekává u přibližně 35 % případů léčby.

Pokud pacienti vykazují příznaky naznačující infekci, je nutné ihned provést vyšetření.

U japonské populace byla častěji hlášena intersticiální plicní choroba. U této specifické

populace musí být dbáno zvláštní pozornosti.

Zvláštní opatření pro použití

V případě významné poruchy funkce jater musí být dávka snížena: je doporučena obezřetnost a

je nutné pečlivé monitorování hematologických parametrů (viz bod 4.2 a 5.2).

Při poruše funkce ledvin není vzhledem k nízké úrovni renální exkrece nutná úprava dávky (viz

bod 4.2 a 5.2).

Vinorelbin se nemá podávat současně s radioterapií, pokud terapeutické pole zahrnuje oblast

jater.

Při podávání silných inhibitorů nebo induktorů CYP3A4 je nutno postupovat opatrně z důvodu

rizika ovlivnění koncentrace vinorelbinu (viz bod 4.5).

Používání tohoto přípravku v kombinaci s itrakonazolem (jako se všemi vinkaalkaloidy) nebo

fenytoinem (jako se všemi cytostatiky) se zpravidla nedoporučuje (viz bod 4.5).

Tento přípravek je výslovně kontraindikován s vakcínou proti žluté zimnici a jeho souběžné

použití s jinými živými oslabenými vakcínami se nedoporučuje (viz bod 4.5).

Aby se zamezilo riziku bronchospasmu, především při kombinované léčbě s mitomycinem C, je

třeba zvážit vhodné preventivní opatření. Ambulantní pacienty je nutné poučit, aby v případě

dušnosti kontaktovali lékaře.

Zvláštní opatrnost se doporučuje u pacientů s ischemickou chorobu srdeční v anamnéze (viz

bod 4.8).

Je nutné zamezit jakémukoli kontaktu s očima: existuje zde riziko závažného podráždění a

dokonce ulcerace rohovky, pokud se léčivý přípravek do oka vystříkne pod tlakem. V případě

jakéhokoli kontaktu oko neprodleně důkladně vypláchněte dostatečným množstvím roztoku

chloridu sodného 9 mg/ml (0,9 %).

4.5

Interakce s

jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Interakce častá pro všechny cytotoxické léčivé přípravky

Vzhledem ke zvýšenému riziku trombózy u pacientů s nádory se u nich často používá antikoagulační

léčba. Pokud jsou pacientům podávána antikoagulancia, musí být vzhledem k vysoké variabilitě

koagulace mezi jednotlivci v průběhu onemocnění a možností interakce mezi perorálními

antikoagulancii a protinádorovou chemoterapií zvýšena frekvence sledování INR (mezinárodní

normalizovaný poměr – International Normalised Ratio).

N

edoporučované souběžné použití

Vzhledem k riziku vzniku systémového, potenciálně smrtelného onemocnění se současné podávání

živých oslabených vakcín a tohoto přípravku obecně nedoporučuje. Toto riziko se zvyšuje u pacientů s

imunitou již oslabenou jejich základním onemocněním. Doporučuje se používání inaktivované

vakcíny, pokud existuje (poliomyelitida) (viz bod 4.4).

Kontraindikované souběžné použití

Souběžné užívání vakcíny proti žluté zimnici je kontraindikováno (viz bod 4.3).

Fenytoin: Existuje zde riziko exacerbace křečí v důsledku snížení gastrointestinální absorpce

fenytoinu způsobeného cytotoxickým léčivým přípravkem nebo riziko zvýšení toxicity nebo snížení

účinnosti cytotoxického léčivého přípravku vzhledem ke zvýšenému metabolismu fenytoinu v játrech.

Souběžné použití, které je třeba zohlednit

Cyklosporin, takrolimus: Je potřeba vzít v úvahu možnou nadměrnou imunosupresi s rizikem

lymfoproliferace.

Interakce specifické pro vinka-alkaloidy

Nedoporučované souběžné použití

Souběžné podávání itrakonazolu se nedoporučuje vzhledem k riziku zvýšení neurotoxicky způsobené

snížením metabolismu v játrech.

Souběžné použití, které je třeba zohlednit

Souběžné používání vinko-alkaloidů a mitomycinu C zvyšuje riziko bronchospazmatu a dyspnoe. Ve

vzácných případech, zejména v kombinaci s mitomycinem, byly zaznamenány případy intersticiální

pneumonitidy.

Vinorelbin je substrátem pro P-glykoprotein a souběžná léčba s jinými léčivými přípravky, které

inhibují (například verapamil, cyklosporin, chinidin) nebo indukují tento transportní protein, může mít

vliv na koncentraci vinorelbinu.

Interakce specifické pro vinorelbin

Kombinace vinorelbinu s jinými léčivými přípravky se známou toxicitou pro kostní dřeň

pravděpodobně zhorší myelosupresivní nežádoucí účinky.

Vzhledem k tomu, že CYP3A4 je hlavně zapojený do metabolismu vinorelbinu, může kombinace se

silnými inhibitory tohoto izoenzymu (např. itrakonazol, ketokonazol, klarithromycin, erythromycin a

ritonavir) zvýšit koncentrace vinorelbinu v krvi a kombinace se silnými induktory tohoto izoenzymu

(např. rifampicin, fenytoin, fenobarbital, karbamazepin a třezalka tečkovaná) může snížit koncentrace

vinorelbinu v krvi.

Kombinace vinorelbinu s cisplatinou (velmi běžná kombinace) farmakokinetické parametry

neovlivňuje. U kombinace vinorelbinu a cisplatiny byl však zaznamenán vyšší výskyt

granulocytopenie, než u léčby samotným vinorelbinem.

V jedné klinické studii fáze I byl při spojení intravenózního podávání vinorelbinu a lapatinibu zjištěn

zvýšený výskyt neutropenie stupně 3/4. V této studii byla při 3týdenním režimu doporučená dávka

intravenózně podaného vinorelbinu v den 1 a den 8 22,5 mg/m² při kombinaci s denní dávkou lapanitibu

1000 mg. Tento typ kombinace musí být podáván s opatrností.

4.6

Fertilita, těhotenství a kojení

Těhotenství

Údaje o podávání vinorelbinu těhotným ženám jsou omezené nebo nejsou k dispozici. Studie na

zvířatech prokázaly embryotoxicitu a teratogenitu (viz bod 5.3). Výsledky studií na zvířatech a

farmakologické účinky vinorelbinu naznačují, že tento léčivý přípravek podávaný během těhotenství

by mohl způsobit vrozené vady.

Navirel je v těhotenství kontraindikován (viz bod 4.3). Ženy nesmí během léčby vinorelbinem

otěhotnět.

V případě životně důležité indikace léčby u těhotné pacientky je nutno provést lékařskou konzultaci

ohledně rizika škodlivých účinků pro dítě.

Pokud dojde k otěhotnění během léčby, má se také zvážit poskytnutí genetického poradenství.

Ženy ve fertilním věku

Ženy ve fertilním věku musí používat účinnou antikoncepci během léčby a až tři měsíce po ukončení

terapie a musí informovat svého lékaře, pokud otěhotní.

Kojení

Není známo, zda se vinorelbin vylučuje do lidského mateřského mléka. Vylučování vinorelbinu do

mateřského mléka nebylo ve studiích na zvířatech hodnoceno. Riziko pro novorozence/kojence nelze

vyloučit. Podávání přípravku Navirel je během kojení kontraindikováno (viz bod 4.3). Kojení musí být

před zahájením léčby vinorelbinem přerušeno (viz bod 4.3).

Fertilita

Muži, kteří podstoupí léčbu vinorelbinem, by v průběhu léčby a během šesti měsíců po jejím ukončení

neměli zplodit dítě. Vzhledem k riziku nevratné neplodnosti v důsledku léčby vinorelbinem se před

léčbou mají poradit o možnosti uchování spermatu.

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Nebyly provedeny žádné studie vlivu na schopnost řídit a obsluhovat stroje, ale na základě

farmakodynamického profilu přípravek Navirel nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost

řídit nebo obsluhovat stroje. Je však třeba opatrnosti u pacientů léčených vinorelbinem při zohlednění

některých nežádoucích reakcí léčivého přípravku.

4.8

Nežádoucí účinky

Nejčastěji hlášené nežádoucí lékové reakce jsou útlum kostní dřeně s neutropenií, anémií,

neurologické poruchy a gastrointestinální toxicita s nauzeou, zvracením, stomatitidou a zácpou,

přechodné zvýšení jaterních testů, alopecie a lokální flebitida.

Při kombinaci chemoterapie vinorelbinem s jinými protinádorovými léčivými přípravky je třeba zvážit, že

uvedené nežádoucí účinky se mohou objevit častěji a mohou být závažnější, než nežádoucí účinky

pozorované během a po monoterapii. Navíc je třeba zvážit další specifické nežádoucí účinky jiných

léčivých přípravků.

Tabulka nežádoucích reakcí

Nežádoucí účinky hlášené ve více případech, jsou uvedeny dále dle třídy orgánových systémů a

četnosti. Četnosti jsou definovány takto:

Velmi časté (≥ 1/10);

Časté (≥ 1/100 až < 1/10);

Méně časté (≥ 1/1 000 až < 1/100);

Vzácné (≥ 1/10 000 až < 1/1 000);

Velmi vzácné (< 1/10 000).

Další nežádoucí reakce na základě zkušeností po uvedení na trh byly přidány dle klasifikace MedDRA

s frekvencí:

není známo (z

dostupných údajů nelze určit)

Podrobné informace o nežádoucích reakcích: Reakce byly popsány pomocí klasifikace dle WHO

(stupeň 1 = G1; stupeň 2 = G2; stupeň 3 = G3; stupeň 4 = G4; stupeň 1-4 = G1-4); stupeň 1-2 = G1-2;

stupeň 3-4 = G3-4).

Infekce a infestace

Časté

Bakteriální infekce, virové nebo mykotické infekce v

různých místech (respirační, močové, GI trakt), mírné až

středně těžké a obvykle reverzibilní s odpovídající

léčbou.

Méně časté

Těžká sepse se selháním dalších orgánů, septikémie.

Velmi vzácné

Komplikovaná septikémie, fatální septikémie.

Není známo

Neutropenická sepse (s potenciálně fatální u 1,2 %

případů).

Poruchy krve a lymfatického

systému

Velmi časté

Útlum kostní dřeně způsobující hlavně neutropenii (G3:

24,3 % a G4: 27,8 % v monoterapii) reverzibilní během

5 až 7 dnů a bez kumulace v čase, anémie (G3-4: 7,4 %

v monoterapii).

Časté

Trombocytopenie (G3-4: 2,5 %) se může objevit, ale je

vzácně závažná.

Není známo

Febrilní neutropenie, pancytopenie.

Poruchy imunitního systému

Časté

Alergické reakce (kožní reakce, respirační reakce).

Není známo

Systémové alergické reakce (anafylaktická reakce nebo

šok, anafylaktoidní reakce, angioedém).

Endokrinní poruchy

Není známo

Nepřiměřená sekrece antidiuretického hormonu

(SIADH).

Poruchy metabolismu a výživy

Vzácné

Závažná hyponatremie.

Není známo

Anorexie

Poruchy nervového systému

Velmi časté

Neurologické poruchy (G3: 2,6 %; G4: 0,1 %)

zahrnující ztrátu šlachově-okosticových reflexů. Slabost

dolních končetin byla hlášena po delší chemoterapii.

Méně časté

Těžké parestezie se senzorickými a motorickými

příznaky.

Tyto účinky jsou obecně reverzibilní.

Velmi vzácné

Syndrom Guillain-Barre.

Srdeční poruchy

Vzácné

Ischemická choroba srdeční jako je angina pectoris,

přechodné změny elektrokardiogramu, infarkt

myokardu, někdy fatální.

Velmi vzácné

Tachykardie, palpitace a poruchy srdečního rytmu.

Cévní poruchy

Méně časté

Hypotenze, hypertenze, zrudnutí a chladné končetiny.

Vzácné

Těžká hypotenze, kolaps.

Respirační, hrudní a mediastinální

poruchy

Méně časté

Dušnost a bronchospasmus se mohou objevit v

souvislosti s léčbou vinorelbinem, podobně jako u

jiných vinka-alkaloidů.

Vzácné

Byla hlášena intersticiální plicní nemoc, někdy fatální.

Velmi vzácné

Dechová nedostatečnost.

Gastrointestinální poruchy

Velmi časté

Hlavní příznak je zácpa (G 3-4: 2,7 %), která vzácně

progreduje do paralytického ileu při podávání

vinorelbinu jako samostatného léčivého přípravku

(G3-4: 4,1 %) a v kombinaci s vinorelbinem a jinými

chemoterapeutickými léčivými přípravky. Nauzea a

zvracení (G1-2: 30,4 %, G3-4: 2,2 % v monoterapii;

antiemetická terapie může snižovat jejich výskyt),

stomatitida (G1-4: 15 % v monoterapii), esofagitida.

Časté

Průjem (obvykle mírný až středně těžký).

Vzácné

Paralytický ileus. Léčba se může obnovit po obnovení

normální motility střev. Pankrestitis.

Poruchy jater a žlučových cest

Velmi časté

Bylo hlášeno přechodné zvýšení jaterních testů (G1-2)

bez klinických příznaků (zvýšení celkového bilirubinu,

zvýšení alkalické fosfatázy, zvýšení aspartát

aminotransferázy v 27,6 %, zvýšení alanin

aminotransferázy v 29,3 %).

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Velmi časté

Alopecie, obvykle mírného charakteru (G3-4: 4,1 % v

monoterapii).

Vzácné

Generalizované kožní reakce.

Není známo:

Syndrom palmoplantární erytrodysestézie.

Poruchy svalové a kosterní

soustavy a pojivové tkáně

Časté

Myalgie, artralgie, bolest čelisti.

Poruchy ledvin a močových cest

Časté

Zvýšení kreatininu.

Celkové poruchy a reakce v místě

aplikace

Velmi časté

Astenie, únava, horečka, bolest v různých místech

zahrnujících bolesti na hrudi a bolesti v místě nádorů.

Reakce v místě injekce mohou zahrnovat erytém, pálivou

bolest, změnu barvy žíly a místní flebitis (G3-4: 3,7 % s

vinorelbinem jako samostatným chemoterapeutickým

přípravkem).

Vzácné

Nekróza v místě injekce (správné umístění intravenózní

jehly nebo katétru a bolusová injekce následovaná

libovolným proplachem žíly mohou tyto účinky omezit).

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to

pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky,

aby hlásili podezření na nežádoucí účinky na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

4.9

Předávkování

U člověka byly hlášeny příhody akutního předávkování:

Tyto případy mohou vyústit v hypoplazii

kostní dřeně a jsou někdy spojeny s infekcí, horečkou a paralytickým ileem. Podpůrná léčba zahrnující

krevní transfúze, růstové faktory nebo širokospektrá antibiotika se obvykle řídí rozhodnutím lékaře.

Neexistuje žádné specifické antidotum.

Vzhledem k tomu, že neexistuje specifické antidotum pro intravenózní předávkování vinorelbinem, je

v případě předávkování nutná symptomatická léčba, např.

Průběžná kontrola základních životních funkcí a pečlivé monitorování pacienta.

Denní kontroly krevního obrazu pro sledování potřeby krevní transfúze, růstových faktorů, a pro

detekci potřeby intenzívní péče a pro minimalizaci rizika infekcí.

Opatření k zabránění vzniku nebo k léčbě paralytického ileu.

Kontrola krevního oběhu a funkce jater.

V případě komplikací v důsledku infekcí mohou být nutná širokospektrá antibiotika. Při

paralytickém ileu může být nutná dekomprese pomocí sondy.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodyna

mické vlastn

osti

Farmakoterapeutická skupina: protinádorové a imunomodulační přípravky, vinka-alkaloidy

ATC kód: L 01 CA 04

Vinorelbin je antineoplasticky působící léčivá látka ze skupiny vinka-alkaloidů, ale na rozdíl od všech

ostatních vinka-alkaloidů podlehla katarantinová část vinorelbinu strukturální modifikaci. To na

molekulární úrovni ovlivňuje dynamickou rovnováhu tubulinu v mikrotubulárním systému buňky.

Mechanismus účinku

Vinorelbin inhibuje polymerizaci tubulinu a váže se přednostně na mitotické mikrotubuly a ovlivňuje

pouze mikrotubuly axonů ve vysokých koncentracích. Spiralizaci tubulinu indukuje v menším rozsahu

než s vinkristinem. Vinorelbin blokuje mitózu ve fázi G2-M, a způsobuje tak buněčnou smrt v interfázi

nebo v následující mitóze.

Pediatrická populace

Bezpečnost a účinnost vinorelbinu u dětí dosud nebyla stanovena. Klinické údaje ze dvou

jednoramenných studií fáze II používajících intravenózně podávaný vinorelbin u 33 a 46 pediatrických

pacientů s recidivujícími solidními nádory včetně rabdomyosarkomu, jiných sarkomů měkkých tkání,

Ewingova sarkomu, liposarkomu, synoviálního sarkomu, fibrosarkomu, karcinomu centrálního

nervového systému, osteosarkomu a neuroblastomu při dávkách 30 až 33,75 mg/m² v D1 a D8 každé 3

týdny nebo jednou týdně po dobu 6 týdnů každých 8 týdnů neprokázaly žádnou významnou klinickou

aktivitu. Profil toxicity byl obdobný tomu, který byl hlášený u dospělých pacientů. (viz bod 4.2).

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

Distribuce

Léčivá látka je široce distribuovaná v těle s distribučním objemem v rozmezí 25,4 – 40,1 l/kg. Ve

studii, jejíž součástí byla chirurgická biopsie, bylo zaznamenáno významné pronikání vinorelbinu do

plicní tkáně; poměr koncentrace látky ve tkáni/plazmě přesahoval hodnotu 300. Vinorelbin se mírně váže

na plazmatické proteiny (13,5 %), ale silně na trombocyty (78 %). Pro intravenózně podávaný vinorelbin

až do dávky 45 mg/m² byla prokázána lineární farmakokinetika.

Biotransformace

Vinorelbin je primárně metabolizován CYP3A4 subjednotkou cytochromu P450. Byly identifikovány

všechny metabolity a kromě 4-O-deacetylvinorelbinu, který je hlavním metabolitem v krvi, nejsou žádné

z těchto identifikovaných metabolitů aktivní.

Eliminace

Po intravenózní bolusové injekci nebo infuzi u pacientů je plazmatická koncentrace vinorelbinu

charakterizována tříexponenciální eliminační křivkou. Terminální eliminační fáze odráží dlouhý

biologický poločas, který je větší než 40 hodin. Celková clearance vinorelbinu je vysoká (0,97–

1,26 l/h/kg).

Renální eliminace je nízká (< 20 % dávky). U člověka byly nalezeny nízké koncentrace

deacetylvinorelbinu, vinorelbin je však převážně nalezen v moči v nezměněné formě. Eliminace léčivé

látky probíhá hlavně biliární cestou, jak pro metabolity, tak především pro nezměněný vinorelbin.

Účinek dysfunkce ledvin na distribuci vinorelbinu nebyl studován, nicméně snížení dávky není na základě

sníženého vylučování ledvinami u selhání ledvin indikováno. U pacientů s jaterními metastázami došlo ke

změnám v průměrné clearance vinorelbinu pouze při postižení jater nad 75 %. U šesti pacientů s

nádorovým onemocněním a se středně těžkou dysfunkcí jater (bilirubin ≤ 2 x horní hranice normy [HHN]

a aminotransferázy ≤ 5 x HHN) léčených dávkou až 25 mg/m² a u osmi pacientů s nádorovým

onemocněním a se závažnou dysfunkcí jater (bilirubin > 2 x HHN a/nebo aminotransferázy > 5 x HHN)

léčených dávkou až 20 mg/m² korespondovala průměrná celková clearance ve dvou dílčích skupinách s

hodnotou u pacientů s normální jaterní funkcí. Tyto údaje však nemusí platit pro pacienty se sníženou

kapacitou eliminovat léčivou látku prostřednictvím jater, a proto je u pacientů s těžkou poruchou funkce

jater doporučována opatrnost a je nutné pečlivé sledování hematologických parametrů (viz bod 4.2 a 4.4).

Starší pacienti

Studie vinorelbinu u starších pacientů (≥ 70 let) s nemalobuněčným karcinomem plic, provedená

inovátorem, prokázala, že farmakokinetika vinorelbinu není ovlivněna věkem. Nicméně vzhledem

k tomu, že starší pacienti jsou slabí, je nutno při zvyšování dávky vinorelbinu postupovat opatrně (viz

bod 4.2).

5.3

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Limitující toxicitou u zvířat je útlum kostní dřeně. Ve studiích na zvířatech indukoval vinorelbin

aneuploidii a polyploidii.

Předpokládá se, že vinorelbin může mít také genotoxické účinky u člověka (indukce aneuploidie a

polyploidie).

Výsledky studií sledujících karcinogenní potenciál u myší a laboratorních potkanů byly negativní, byly

však hodnoceny pouze nízké dávky.

V reprodukčních studiích byly u zvířat pozorovány účinky při subterapeutických dávkách. Byly

pozorovány embryotoxické a fetotoxické účinky, jako je retardace intrauterinního vývoje a zpoždění

osifikace. Teratogenní účinky (srůst obratlů, chybějící žebra) byly pozorovány při dávkách toxických pro

matku. Kromě toho došlo ke snížení spermatogeneze a sekrece prostaty a semenných váčků, ale fertilita u

potkanů snížena nebyla.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Voda pro injekci

6.2

Inkompatibility

Navirel 10 mg/ml koncentrát pro infuzní roztok se nemá ředit alkalickými roztoky (riziko

precipitace).

Tento léčivý přípravek nesmí být mísen s jinými léčivými přípravky s výjimkou těch, které jsou

uvedeny v bodě 6.6.

6.3

Doba použitelnosti

V neotevřeném obalu: 3 roky.

Po otevření a rozředění:

Přípravek je nutno po otevření a rozředění použít okamžitě. Pouze k jednorázovému použití.

Chemická a fyzikální stabilita při použití byla prokázána po 24 hodinách při teplotě 2–8 ºC a 25 ºC.

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace