NAVELBINE ORAL 20MG Měkká tobolka

Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
VINORELBIN-DITARTARÁT (VINORELBINI DITARTRAS)
Dostupné s:
Pierre Fabre Medicament, Boulogne
ATC kód:
L01CA04
INN (Mezinárodní Name):
VINORELBINE-DITARTARÁT (VINORELBINI DITARTRAS)
Dávkování:
20MG
Léková forma:
Měkká tobolka
Podání:
Perorální podání
Jednotky v balení:
1 Blistr
Druh předpisu:
na lékařský předpis
Terapeutické oblasti:
VINORELBIN
Přehled produktů:
NAVELBINE ORAL
Stav Autorizace:
R - registrovaný léčivý přípravek.
Registrační číslo:
44/ 238/02-C
Datum autorizace:
1993-05-31
EAN kód:
3573991578379

sp. zn. sukls417590/2018

Příbalová informace: informace pro uživatele

NAVELBINE ORAL 20 mg

měkké tobolky

NAVELBINE ORAL 30 mg m

ěkké tobolky

vinorelbini ditartras

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože

obsahuje

pro Vás důležité

údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v

této příbalové informac

i

1. Co je přípravek Navelbine Oral

a k čemu se používá

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Navelbine Oral užívat

3. Jak se přípravek Navelbine Oral užívá

4. Možné nežádoucí účinky

5. Jak přípravek Navelbine Oral uchovávat

6. Obsah balení a další informace

1.

Co je přípravek Navelbine

Oral a k čemu se používá

Přípravek Navelbine Oral obsahuje léčivou látku vinorelbin a patří do skupiny léčiv používaných k léčbě

rakoviny, kterým se říká vinka-alkaloidy.

Navelbine Oral se používá k léčbě některých typů rakoviny plic a některých typů rakoviny prsu u pacientů

starších 18 let.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete příp

ravek Navelbine Oral

užíva

t

Neužívejte pří

pravek Navelbine Oral

Jestliže jste alergický(á) na vinorelbin nebo na jiné přípravky k léčbě rakoviny ze skupiny, které

se říká vinka-alkaloidy, nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6)

Jestliže kojíte

Jestliže

jste

podstoupil(a)

operaci

žaludku

nebo

tenkého

střeva,

popř.

trpíte-li

závažnými

střevními nebo žaludečními obtížemi

Jestliže máte nízký počet bílých krvinek a/nebo krevních destiček nebo trpíte závažnou infekcí - v

současnosti nebo nedávné minulosti (do 2 týdnů)

Jestliže plánujete očkování proti žluté zimnici nebo jste toto očkování právě podstoupil(a)

Jestliže vyžadujete dlouhodobou kyslíkovou terapii

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Navelbine Oral se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, jestliže:

jste v minulosti prodělal(a) srdeční příhodu (infarkt) nebo výraznou bolest na hrudníku

je Vaše schopnost vykonávat každodenní činnosti silně omezena

jste podstoupil(a) radioterapii, kdy místo ozáření zahrnovalo i játra

se u Vás objevují známky infekce (například horečka, zimnice, kašel)

plánujete očkování. Nedoporučuje se současně s přípravkem Navelbine podávat živé oslabené

vakcíny (např. spalničky, příušnice, zarděnky atd.), protože se může zvýšit riziko život ohrožujícího

onemocnění z vakcíny.

trpíte závažným onemocněním jater bez souvislosti s rakovinou.

jste těhotná.

Před léčbou přípravkem Navelbine Oral a během ní bude lékař vyšetřovat krevní obraz, aby zjistil, zda je

pro Vás léčba bezpečná. Nebudou-li výsledky tohoto vyšetření uspokojivé, může být Vaše léčba odložena

a budou prováděny další kontroly, dokud se tyto hodnoty nevrátí k normálu.

D

ět

i

a dospívající

Nedoporučuje se podávat přípravek dětem a dospívajícím do 18 let.

D

alší léčivé

přípravky

a Navelbine Oral

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a)

nebo které možná budete užívat.

Lékař bude postupovat obzvlášť pozorně, jestliže užíváte následující přípravky:

na ředění krve (antikoagulancia)

léčbě epilepsie s názvem fenytoin

protiplísňový přípravek obsahující itrakonazol

k léčbě rakoviny s léčivou látkou mitomycin C nebo lapatinib

které narušují imunitní systém (obranyschopnost), například cyklosporin a takrolimus

Současné podávání přípravku Navelbine Oral a jiných léků se známým toxickým účinkem na kostní dřeň

(nepříznivě ovlivňují počet bílých a červených krvinek a krevních destiček) může také zhoršit některé

nežádoucí účinky.

Těhot

enstv

í, kojení a p

lodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná nebo plánujete otěhotnět, poraďte se

se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože by mohl představovat riziko pro Vaše

dítě. Jestliže užíváte přípravek Navelbine Oral, nesmíte kojit.

Ženy ve věku, kdy mohou otěhotnět, musí během léčby a po dobu 3 měsíců po užití poslední tobolky

používat účinnou antikoncepci.

Mužům léčeným přípravkem Navelbine Oral se doporučuje, aby se během léčby a po dobu 3 měsíců po

užití poslední tobolky vyvarovali početí dítěte, a aby se před zahájením léčby poradili o možnostech

konzervace spermatu, protože přípravek Navelbine Oral by mohl narušit jejich plodnost.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Nebyly provedeny žádné studie týkající se schopnosti řídit dopravní prostředky a obsluhovat stroje.

Každopádně byste neměl(a) řídit, pokud se necítíte dobře, anebo pokud Vám lékař doporučil, abyste

neřídil(a).

Navelbine Oral obsahuje sorbitol a ethanol

Tento léčivý přípravek obsahuje sorbitol. Jedna tobolka Navelbine Oral 20 mg obsahuje 5,36 mg

sorbitolu, jedna tobolka Navelbine Oral 30 mg obsahuje 8,11 mg sorbitolu.

Tento léčivý přípravek obsahuje malé množství ethanolu (alkoholu), méně než 100 mg na jednu dávku.

Toto malé množství na Vás nebude mít žádný vliv.

3.

Jak se přípravek Navelbine Oral užívá

Během léčby přípravkem Navelbine Oral a před ní Vám lékař zkontroluje krevní obraz. Lékař Vám sdělí

počet a sílu tobolek, které budete užívat, jak často je budete užívat a jak dlouho bude probíhat léčba, což

bude záviset na velikosti povrchu Vašeho těla, na výsledcích krevního obrazu a na celkovém zdravotním

stavu.

Celková dá

vka nikdy ne

smí

překročit 160 mg týdně.

Neužívejte

přípravek Navelbine

Oral

častěji než jedn

ou t

ýdně.

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á),

poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem

Před otevřením blistru s přípravkem Navelbine Oral se ujistěte, že žádné tobolky nejsou poškozeny,

protože tekutina uvnitř má dráždivé účinky a mohla by při kontaktu s pokožkou, očima nebo sliznicí

způsobit jejich poškození. Jestliže k tomu dojde, postižené místo ihned důkladně omyjte.

Nepolykejte poškozené tobolky

; vraťte je svému lékaři nebo lékárníkovi.

Otevření "peel-push" blistru:

1. Nůžkami odstřihněte blistr podél černě vytečkované čáry.

2. Odloupněte měkkou folii z plastu.

3. Vytlačte tobolku přes hliníkovou folii.

Podání tobolky Navelbine Oral:

Spolkněte tobolku Navelbine Oral celou, nejlépe společně s lehkým pokrmem, a zapijte ji vodou.

Tobolka se nemá zapíjet teplým nápojem, který by ji příliš rychle rozpustil.

Tobolky nežvýkejte ani nevysávejte.

Jestliže neúmyslně tobolku rozžvýkáte nebo vysajete, důkladně si vypláchněte ústa a ihned to sdělte

svému lékaři.

Budete-li několik hodin po užití tobolky Navelbine Oral zvracet, ihned se obraťte na svého lékaře.

Dávku neopakujt

e.

Jestliže užíváte lék p

roti nevolnosti

Užívání přípravku Navelbine Oral může mít za následek zvracení (viz bod „4. Možné nežádoucí účinky“).

Jestliže Vám lékař předepsal lék proti nevolnosti, vždy jej užívejte přesně podle jeho pokynů.

Užívejte přípravek Navelbine Oral současně s lehkým jídlem, které pomůže potlačit pocit nevolnosti.

Jestliže jste užil(a) více tob

olek Navelbine Oral,

než

j

ste měl

(a)

Jestliže užijete více přípravku Navelbine Oral, než kolik byste měl(a), obraťte se ihned na svého lékaře.

Mohou se objevit závažné nežádoucí účinky související se složkami Vaší krve a je možné, že budete mít

příznaky infekce (například horečku, zimnici, kašel). Kromě toho se může objevit i těžká zácpa.

Je

stliže jste zapomněl(a) užít měkkou to

bolku Navelbine Oral

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Obraťte se na svého lékaře,

který rozhodne o změně rozpisu dávkování.

Jestliže jste přestal(a) užívat měkké tobolky Navelbi

ne Oral

Váš lékař rozhodne, kdy byste měl(a) s léčbou přestat. Chcete-li však léčbu ukončit dříve, měl(a) byste se

svým lékařem konzultovat další možnosti

Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u

každého.

Jestliže se u

V

ás v průběhu užívání přípravku Navelbine

Oral, objev

í

jakýkoliv z

následujících

nežádoucích účinků

, o

braťte

se ihned na svého lékaře:

známky infekce, například kašel, horečka a zimnice

těžká zácpa doprovázená bolestí břicha, kdy se Vám nepodaří vyprázdnit po dobu několika

dnů,

silné závratě, točení hlavy, když se postavíte - mohou to být příznaky závažného snížení

krevního tlaku

silná bolest hrudi, která u Vás není běžná - může být důsledkem nedostatečného prokrvení

srdečního svalu, tzv. infarktu myokardu (někdy vedoucího k úmrtí)

potíže s dýcháním, závratě, snížení krevního tlaku, vyrážka postihující celé tělo nebo otok

očních víček, obličeje, rtů nebo hrdla, což mohou být známky alergické reakce.

Velmi časté nežádoucí účinky

(mohou postihnout více než 1 z 10 osob):

- Infekce v různých částech těla

- Žaludeční potíže; průjem; zácpa, bolest břicha; pocit na zvracení (nevolnost), zvracení

- Zánět sliznice dutiny ústní

- Pokles počtu červených krvinek, který může vést ke zblednutí kůže a může způsobit slabost či dušnost

- Pokles počtu krevních destiček, který zvyšuje riziko krvácení nebo tvorby podlitin

- Pokles počtu bílých krvinek, který způsobuje zvýšenou náchylnost k infekcím

- Ztráta některých reflexů, občasné rozdíly ve vnímání dotyku

- Vypadávání vlasů obvykle nepříliš závažné

- Únava,

- Horečka

- Malátnost

- Snížení tělesné hmotnosti, ztráta chuti k jídlu.

Časté nežádoucí účink

y (mohou postihnout až 1 z 10 osob):

- Potíže s koordinací pohybů

- Změny vidění

- Dušnost, kašel

- Problémy s močením, jiné příznaky týkající se močového a pohlavního ústrojí

- Problémy se spaním

- Bolest hlavy, závratě, poruchy vnímání chuti

- Zánět jícnu, problémy při polykání jídla nebo tekutin

- Kožní reakce

- Zimnice

- Zvýšení tělesné hmotnosti

- Bolest kloubů, bolest čelisti, bolest svalů

- Bolest na různých místech těla a bolest v místě nádoru

- Vysoký krevní tlak

- Porucha funkce jater (abnormální výsledky jaterních testů)

Méně časté nežádoucí účinky

(mohou postihnout až 1 ze 100 osob):

- Srdeční selhání, které může být příčinou dušnosti a otoku kotníků, nepravidelný srdeční tep

- Nedostatečná kontrola svalů, může být spojena s abnormální chůzí, změnami řeči a abnormalitami

pohybu očí (ataxie).

Není známo

: z dostupných údajů nelze určit četnost výskytu:

- Otrava krve (sepse) doprovázená vysokou horečkou a celkovým zhoršením zdravotního stavu

- Srdeční příhoda (infarkt)

- Krvácení do trávicího traktu

- Nízká hladina sodíku v krvi, která má za následek slabost, svalové záškuby, únavu, zmatenost a

bezvědomí.

Nízká

hladina

sodíku

může

být

některých

případech

způsobena

nadměrnou

tvorbou

hormonu, který způsobuje zadržování tekutin v těle (tzv. syndrom nepřiměřené sekrece antidiuretického

hormonu, SIADH).

Hl

ášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo

zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této

příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

webové strá

nky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.

Jak přípravek Navelbine Oral uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na blistru a krabičce za EXP. Doba

použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte v chladničce (2 °C až 8 °C). Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před

světlem.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co přípravek Navelbine

Oral

obsahuje

Léčivou látkou je: vinorelbinum (jako vinorelbini ditartras) 20 nebo 30 mg.

Dalšími složkami jsou:

Obsah měkké tobolky: bezvodý ethanol, čištěná voda, glycerol, makrogol 400.

Měkká tobolka: želatina, glycerol 85%, dehydratovaný sorbitol, oxid titaničitý (E 171) červený oxid

železitý (E 172) (pouze Navelbine Oral 30 mg) a žlutý oxid železitý (E 172) (pouze Navelbine Oral 20

mg), triacylglyceroly se středním řetězcem a roztok fosfolipidů.

Červený inkoust obsahuje kyselinu karmínovou (E 120), hydroxid sodný, hexahydrát chloridu hlinitého,

hypromelosu a propylenglykol.

Jak přípravek Navelbin

e Oral vy

padá a

co obsahuje toto bale

NAVELBINE Oral

20 mg: měkké, podlouhlé, želatinové tobolky světle hnědé barvy, neprůhledné, lesklé

červeným

potiskem

obsahující

viskózní,

čirý,

světle

žlutý

oranžovožlutý

roztok,

prostý

viditelných částic.

NAVELBINE Oral 30 mg: měkké, podlouhlé, želatinové tobolky růžové barvy, neprůhledné, lesklé,

s červeným

potiskem

obsahující

viskózní,

čirý,

světle

žlutý

oranžovožlutý

roztok,

prostý

viditelných částic.

Měkké

tobolky

síle

jsou

dispozici

PVC/PVDC/Al

blistru

opatřeném

bezpečnostní ochrannou folií a v krabičce.

Velikost balení - 1 blistr s 1 měkkou tobolkou.

Držitel rozhodnutí o r

egistraci a v

ýr

obce:

Držitel rozhodnutí o registraci

Pierre Fabre Medicament,

45 place Abel Gance

Boulogne

92100 Francie

Výrobce

PIERRE FABRE MEDICAMENT PRODUCTION

Aquitaine Pharm International

Avenue du Béarn

64320 Idron, Francie.

Tato příbalová informace byla naposledy revidována

30. 10. 2019

sp. zn. sukls417590/2018

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPR

AVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

NAVELBINE ORAL 20 mg

měkké tobolky

NAVELBINE ORAL 30 mg m

ěkké tobolky

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna měkká tobolka obsahuje vinorelbinum 20 mg jako vinorelbini ditartras

Jedna měkká tobolka obsahuje vinorelbinum 30 mg v jako vinorelbini ditartras

Pomocné látky se známým účinkem: ethanol, sorbitol

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1

3.

LÉKOVÁ FORMA

Měkká tobolka

Navelbine Oral 20 mg: měkké, podlouhlé, želatinové tobolky světle hnědé barvy, neprůhledné, lesklé

s červeným potiskem N20 obsahující viskózní, čirý, světle žlutý až oranžovožlutý roztok, prostý

viditelných částic.

Navelbine Oral 30 mg: měkké podlouhlé želatinové tobolky růžové barvy, neprůhledné, lesklé,

s červeným potiskem N30 obsahující viskózní, čirý, světle žlutý až oranžovožlutý roztok, prostý

viditelných částic.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické

indikace

Nemalobuněčný bronchogenní karcinom

Karcinom prsu v pokročilém stadiu

4.2

Dávkování a způsob

po

dání

Dávkování

D

ospělí

pacienti

Při monoterapii

:

doporučené dávkování je:

První tři podání

v množství 60 mg/m² plochy povrchu těla,

podáv

ejte jed

enkrát

týdně

.

Následující podávání

Po třetím podání se doporučuje zvýšit dávku přípravku Navelbine Oral na 80 mg/m² jedenkrát týdně,

s výjimkou pacientů, u kterých poklesl počet neutrofilů jednou pod hodnotu 500/mm

nebo více než

jednou mezi hodnoty 500 a 1 000/mm

během prvních tří podání dávky 60 mg/m².

Počet

neutrofilů

b

ěhem prvních

tří

podání

60 mg/m

2

týdně

Neutrofily

>1000

Neutrofily

500 a

< 1000

(1 případ)

Neutrofily

500 a

< 1000

(2 případy)

Neutrofily

<500

Doporučená

dávka

od

čtvrtého

podání

80

80

60

60

Úprava dávky

Pro jakékoliv plánované podání dávky 80 mg/m², je-li počet neutrofilů nižší než 500/mm

nebo více

než jednou je mezi 500 a 1000/mm

, má být podání odloženo až do návratu na normální hodnotu

krevního obrazu a dávka má být během následujících tří podání snížena z 80 na 60 mg/m² týdně.

Hladina

n

eutrofilů

po

čtvrtém

pod

ání

o 80 mg/m

2

t

ýdně

Neutrofily

>1000

Neutrofily

500

a

<

1000

(1 případ)

Neutrofily

500

a

<

1000

(2 případy)

Neutrofily

<500

Doporučená

dávka

od

příštího

podání

80

60

Je možné vrátit dávku ze 60 na 80 mg/m

týdně, jestliže počet neutrofilů neklesl pod 500/mm

nebo

více než jednou mezi 500 a 1000/mm

během tří podání dávky 60 mg/m

podle pravidel definovaných

pro první tři podání.

Pro kombinovanou léčbu budou dávka a rozpis upraveny podle protokolu léčby

Na základě klinických studií bylo prokázáno, že perorálně podávaná dávka 80 mg/m

odpovídá

intravenózní dávce 30 mg/m

a 60 mg/m

intravenózní dávce 25 mg/m

Toto je základ kombinované léčby, při které se střídá intravenózní a perorální forma podání, aby se

zlepšila kvalita života pacienta.

Pro kombinovanou léčbu budou dávka a rozpis upraveny podle protokolu léčby.

Ani u pacientů s BSA

2 m

nemá celková dávka nikdy překročit 120 mg týdně při 60 mg/m

160 mg týdně při 80 mg/m

Způsob podání

Přípravek Navelbine Oral musí být podáván pouze perorálně.

Tobolky Navelbine Oral se polykají celé bez žvýkání, vysávání či rozpouštění a zapijí se vodou.

Doporučuje se podávat tobolky během jídla.

Podání u starší

populace

Klinické zkušenosti nezaznamenaly žádné podstatné rozdíly u starších pacientů, pokud jde o odezvu,

ačkoliv vyšší citlivost u některých starších pacientů nelze vyloučit. Věk nemění farmakokinetické

vlastnosti vinorelbinu (viz bod 5.2).

Pediatrická populace

Bezpečnost a účinnost u dětí nebyla stanovena a podání se tedy nedoporučuje (viz bod 5.1).

Podávání u

pac

ientů s

poruchou funkce jater

U pacientů s mírným poškozením funkce jater (bilirubin < 1,5 x ULN, ALT a/nebo AST mezi 1,5 a

2,5 x ULN) lze přípravek Navelbine Oral podávat ve standardní dávce 60 mg/m² týdně. U pacientů se

středně těžkým poškozením funkce jater (bilirubin mezi 1,5 a 3 x ULN bez ohledu na hladinu ALT a

AST) je třeba přípravek Navelbine Oral podávat v dávce 50 mg/m² týdně. Podání přípravku Navelbine

Oral pacientům s těžkou poruchou funkce jater se nedoporučuje kvůli nedostatku údajů u této

populace ke stanovení farmakokinetiky, účinnosti a bezpečnosti (viz body 4.4, 5.2).

Podávání u pacientů s

poruchou funkce ledvin

S ohledem na nevýznamné vylučování ledvinami neexistuje farmakokinetické odůvodnění pro snížení

dávky přípravku Navelbine Oral u pacientů s vážnou poruchou funkce ledvin (viz body 4.4, 5.2).

Při podávání přípravku Navelbine Oral je nutné dodržovat konkrétní pokyny (viz bod 6.6).

4.3

Kontraindikace

Hypersenzitivita na vinorelbin a ostatní vinka-alkaloidy nebo na kteroukoli pomocnou látku

uvedenou v bodě 6.1.

Nemoci podstatně ovlivňující vstřebávání přípravku

Předchozí významná chirurgická resekce žaludku nebo tenkého střeva

Počet neutrofilů < 1500/mm

nebo těžká infekce - současná nebo nedávná (během 2 týdnů).

Počet trombocytů < 100 000/mm

Kojení (viz bod 4.6)

Pacienti vyžadující dlouhodobou terapii kyslíkem

V kombinaci s vakcínou proti žluté zimnici (viz bod 4.5)

4.4

Zvláštní upozornění

a opatření

pro

použití

Zvláštní upozornění

Přípravek

Navelbine

Oral

předepsat

lékař

zkušenostmi

používáním

chemoterapie

s vybavením, které umožňuje monitorování cytotoxických léčivých přípravků.

Jestliže pacient neúmyslně tobolku rozžvýká nebo vysaje, je nutné vypláchnout ústa vodou nebo v

ideálním případě fyziologickým roztokem. Jestliže je tobolka rozříznutá či rozlomená, její tekutý

obsah je dráždivý, a proto může při kontaktu s pokožkou, sliznicí anebo s očima způsobit jejich

poškození. Poškozené tobolky se nesmí polykat a musí být vráceny do lékárny nebo lékaři ke správné

likvidaci. Jestliže dojde k jakémukoli kontaktu s obsahem, okamžitě omyjte místo důkladně vodou

nebo v ideálním případě normálním fyziologickým roztokem.

V případě zvracení během několika hodin po podání léku nikdy dávku neopakujte.

Tento stav lze zmírnit podpůrnou léčbou, například podáním antagonistů 5HT

(např. ondansetron,

granisetron) (viz bod 4.5). Přípravek Navelbine Oral vede k vyššímu výskytu nauzey / zvracení než

v případě intravenózního podání. Doporučuje se primární profylaxe antiemetiky.

Tento léčivý přípravek obsahuje sorbitol (5,36 mg v 1 tobolce Navelbine Oral 20 mg, 8,11 mg v 1

tobolce Navelbine Oral 30 mg). Je nutno vzít v úvahu aditivní účinek současně podávaných přípravků

s obsahem sorbitolu (nebo fruktózy) a příjem sorbitolu (nebo fruktózy) potravou. Obsah sorbitolu v

léčivých přípravcích pro perorální podání může ovlivnit biologickou dostupnost jiných současně

podávaných léčivých přípravků užívaných perorálně.

Tento léčivý přípravek obsahuje malé množství ethanolu (alkoholu), méně než 100 mg v jedné dávce.

Během léčení je nutné provádět podrobná hematologická vyšetřování (určení hladiny hemoglobinu a

leukocytů, neutrofilů a trombocytů v den každého nového podání přípravku).

Dávkování má být stanoveno podle hematologického stavu pacienta.

Je-li počet neutrofilů nižší než 1500 /mm

a/nebo počet trombocytů nižší než 100 000/mm

, má

být léčba odložena až do obnovy jejich normálních hodnot.

Pro zvýšení dávky z 60 na 80 mg/m

týdně po třetím podání viz bod 4.2.

Pro podání dávky 80 mg/m², je-li počet neutrofilů nižší než 500/mm

nebo více než jednou je mezi

500 a 1000/mm

, má být podání nejen odloženo, ale dávka má být navíc snížena na 60 mg/m²

týdně. Je možné dávku znovu zvýšit z 60 na 80 mg/m

týdně - viz bod 4.2.

Během klinických hodnocení, kdy léčba začala dávkou 80 mg/m

, se u několika pacientů objevily

nepřiměřené neutropenické komplikace, včetně pacientů se špatným fyzickým stavem. Proto se

doporučuje zahájit léčbu dávkou 60 mg/m

a zvýšit ji na 80 mg/m

, je-li dávka dobře snášena podle

popisu v bodě 4.2.

Objeví-li se u pacientů známky nebo příznaky infekce, mají být urychleně vyšetřeni.

Zvláštní opatření

pro

použití

Je nutné věnovat zvláštní péči při předepisování přípravku pacientům

s anamnézou ischemické choroby srdeční (viz bod 4.8).

se špatným fyzickým stavem

Přípravek Navelbine nemá být podáván souběžně s radioterapií, jestliže oblast ozáření zahrnuje i

jaterní krajinu.

Kombinace tohoto přípravku a očkovací látky proti žluté zimnici je specificky kontraindikovaná,

nedoporučuje se ho podávat ani s jinými oslabenými živými vakcínami. Je nutné postupovat obezřetně

a jeho podávání se spíše nedoporučuje při kombinování přípravku Navelbine Oral a silných inhibitorů

nebo induktorů CYP3A4 (viz bod 4.5), dále s fenytoinem (stejně jako všechny cytotoxické látky) a

itrakonazolem (stejně všechny vinka-alkaloidy).

Perorální tobolky Navelbine Oral byly zkoumány u pacientů s poruchou funkce jater při následujících

dávkováních:

- 60 mg/m² u pacientů s mírným poškozením funkce jater (bilirubin < 1,5 x ULN a ALT a/nebo AST

od 1,5 do 2,5 x ULN);

- 50 mg/m² u pacientů se středně těžkou poruchou funkce jater (bilirubin mezi 1,5 a 3 x ULN, bez

ohledu na hladinu ALT a AST).

Při sledovaných dávkováních nedošlo u těchto pacientů ke změně bezpečnosti a farmakokinetických

vlastností vinorelbinu. Tobolky Navelbine Oral nebyly zkoušeny u pacientů s těžkým poškozením

funkce jater, takže se u nich jeho použití nedoporučuje (viz body 4.1, 5.2).

S ohledem na nízkou úroveň vylučování ledvinami neexistuje farmakokinetické odůvodnění pro

snížení dávky přípravku Navelbine Oral u pacientů s poruchou funkce ledvin (viz body 4.1, 5.2).

4.5

Interakce s

jinými

léčivými přípravky a jiné formy int

erakce

Interakce společné pro všechna cyto

toxika:

ohledem

zvýšení

rizika

trombózy

případě

nádorových

onemocnění

časté

podávání

antikoagulační léčby. Vysoká proměnlivost srážlivosti v průběhu onemocnění u jednotlivých pacientů

a možnost interakce mezi perorálními antikoagulancii a požadovanou protinádorovou chemoterapií

vyžaduje zvýšení frekvence monitorování INR (mezinárodního normalizovaného poměru) v případě

rozhodnutí, že pacient bude léčen perorálními antikoagulancii.

Kontraindikované souběžné používání:

Vakcína proti žluté zimnici: riziko fatálního generalizovaného onemocnění z vakcíny.

Nedoporučené souběžné používání:

Oslabené živé vakcíny (pro vakcínu proti žluté zimnici viz kontraindikované souběžné používání):

riziko generalizovaného onemocnění z vakcíny, potenciálně fatálního. Riziko je vyšší u pacientů,

jejichž imunita je již oslabena základním onemocněním. Doporučuje se použít inaktivovanou vakcínu,

je-li k dispozici (poliomyelitida).

Fenytoin: riziko exacerbace křečí z důvodu snížení absorpce fenytoinu v zažívacím traktu kvůli

cytotoxickému

léku

nebo

snížení

účinnosti

cytostatika

vzhledem

zvýšenému

jaternímu

metabolismu vyvolanému fenytoinem.

Souběžné užívání, které je nutné zvážit:

Cyklosporin, takrolimus: přílišné potlačení imunity s následným rizikem lymfoproliferace.

Specifické i

nterakce pro vinka-alkaloidy:

Nedoporučené souběžné používání:

Itrakonazol: vyšší neurotoxicita vinka-alkaloidů kvůli snížení jejich jaterního metabolismu.

Souběžné používání, které je nutné zvážit:

Mitomycin

riziko

bronchospasmu

dyspnoe

zvýšené,

výjimečných

případech

byla

pozorována intersticiální pneumonitida.

Jelikož vinka-alkaloidy jsou známé jako substrát pro P-glykoprotein a s ohledem na neexistenci

konkrétní studie, je nutné postupovat obezřetně při kombinaci přípravku Navelbine Oral se

silnými modulátory tohoto membránového transportéru.

Interakce

specifické pro

vinorelbin:

Kombinace přípravku Navelbine Oral s jinými léčivy se známým toxickým účinkem na kostní dřeň

pravděpodobně vedou k exacerbaci myelosupresivních nežádoucích účinků.

Neexistuje

vzájemná

farmakokinetická

interakce

při

kombinování

přípravku

Navelbine

Oral

s cisplatinou v průběhu několika léčebných cyklů. Nicméně výskyt granulocytopenie související

s podáním přípravku Navelbine Oral v kombinaci s cisplatinou byl ale vyšší, než v případě podání

samotného přípravku Navelbine Oral.

Při kombinaci přípravku Navelbine Oral s několika jinými chemoterapeutiky (paklitaxel, docetaxel,

kapecitabin a perorální cyklofosfamid) nebyly pozorovány žádné klinicky významné farmakokinetické

interakce.

Jelikož se na metabolismu vinorelbinu podílí především CYP 3A4, mohla by kombinace se silnými

inhibitory tohoto izoenzymu (např. ketokonazol, itrakonazol) zvýšit koncentraci vinorelbinu v krvi a

kombinace se silnými induktory tohoto izoenzymu (např. rifampicin, fenytoin) by mohla snížit jeho

koncentraci v krvi.

Antiemetika,

jako

například

antagonisté

(např.

ondansetron,

granisetron),

nemění

farmakokinetické vlastnosti měkkých tobolek přípravku Navelbine Oral (viz bod 4.4).

Současné podávání vinorelbinu

lapatinibu

jedné

klinické studii fáze I

naznačilo zvýšenou

incidenci neutropenie stupně 3/4. V této studii byla doporučená dávka intravenózní formy vinorelbinu

v třítýdenním schématu 1. den a 8. den 22,5 mg/m

při kombinaci s lapatinibem v dávce 1 000 mg

podávaným každý den. Tento typ kombinace se musí podávat opatrně.

Jídlo nemění farmakokinetické vlastnosti vinorelbinu.

4.6

Fertilita, t

ěhotenství

a koje

Těhotenství

podávání vinorelbinu těhotným ženám není

dispozici dostatek

údajů.

Studie

na zvířatech

prokázaly embryotoxicitu a teratogenitu (viz bod 5.3). Na základě výsledků studií na zvířatech a

farmakologického účinku léčivého přípravku existuje riziko embryonálních a fetálních abnormalit.

Přípravek Navelbine se proto nemá podávat v těhotenství, ledaže by individuální očekávaný přínos

jasně převažoval nad potenciálními riziky. Pokud během léčby dojde k otěhotnění, je nutno pacientku

informovat o rizicích pro nenarozené dítě a je nutno ji pečlivě sledovat. Je nutno zvážit možnost

porady s genetikem.

Ž

eny ve

fertilním věku

Ženy ve fertilním věku musí během léčby a po dobu 3 měsíců po jejím ukončení používat účinnou

antikoncepci.

Kojení

Není známo, zda je vinorelbin vylučován do mateřského mléka.

Vylučování vinorelbinu do mléka nebylo ve studiích na zvířatech zkoumáno.

Riziko pro kojence nelze vyloučit, takže kojení musí být před zahájením léčby přípravkem Navelbine

Oral ukončeno (viz bod 4.3).

Fertilita

Muži léčení přípravkem Navelbine Oral nemají během léčby a alespoň 3 měsíce po jejím ukončení

zplodit dítě (viz bod 4.3). Před zahájením léčby má být doporučena konzervace spermatu s ohledem

na možnost ireverzibilní infertility v důsledku léčby vinorelbinem.

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Nebyly provedeny žádné studie účinků na schopnost řídit a obsluhovat stroje, ale na základě svého

farmakodynamického profilu vinorelbin tuto schopnost neovlivňuje. Přesto je u pacientů léčených

vinorelbinem nutné postupovat obezřetně s ohledem na některé nežádoucí účinky léku (viz bod 4.8).

4.8

Nežádoucí účinky

Celková pozorovaná četnost nežádoucích účinků byla stanovena na základě klinických hodnocení na

316 pacientech (132 pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic a 184 pacientů s karcinomem

prsu), kteří užívali doporučené dávky přípravku Navelbine Oral (první tři podané dávky po 60 mg/m²

týdně, následované dávkou 80 mg/m² týdně).

Pozorované nežádoucí účinky jsou uvedeny v řazení podle orgánu a četnosti.

Další

nežádoucí

účinky

získané

sloučením

údajů

po

uvedení

přípravku

na

trh

a

údajů

z

klinických

studií byly doplněny podle klasifikace MedDRA a jejich četnost byla stan

ovena

jako

ne

ní znám

o

.

Účinky byly popsány na základě společných kritérií toxicity NCI.

Velmi časté

≥1/10

Časté

≥1/100 až <1/10

Méně časté

≥1/1 000 až <1/100

Vzácné

≥1/10 000 až <1/1 000

Velmi vzácné

<1/10 000

Není známo

z dostupných údajů nelze určit

Nežádoucí účinky pozorované po podání

měkkých tobolek Navelbine

Oral:

Zkušenosti před uvedením přípravku na t

rh:

Nejčastěji pozorované nežádoucí účinky přípravku jsou úbytek kostní dřeně s neutropenií, anémií a

trombocytopenií, gastrointestinální toxicita s nauzeou, zvracením, průjmem, stomatitidou a zácpou.

Velmi často byla pozorována také únava a horečka.

Zku

šenosti po uvedení přípravku na trh

:

Měkké tobolky přípravku Navelbine Oral se používají jako samostatné léčivo nebo v kombinaci s

jinými chemoterapeutiky, jako například cisplatinou nebo kapecitabinem.

Mezi třídy orgánových systémů nejčastěji zasažených nežádoucími účinky na základě zkušeností po

uvedení na trh patří: „Poruchy krve a lymfatického systému“, „Gastrointestinální poruchy“ a „Celkové

poruchy a reakce v místě aplikace“. Tyto informace odpovídají zkušenostem před uvedením přípravku

na trh.

Reakce byly popsány na základě klasifikace WHO (stupeň 1=G1; stupeň 2=G2; stupeň 3=G3; stupeň

4=G4; stupeň 1-4=G1-4; stupeň 1-2=G1-2; stupeň 3-4=G3-4).

Infekce a infestace

Velmi časté:

Bakteriální,

virové

nebo

mykotické

infekce

neutropenie

různých

místech G1-4: 12,7 %; G3-4: 4,4 %,

Časté:

Bakteriální, virové a mykotické infekce vyplývající z útlumu kostní dřeně

a/nebo poškození imunitního systému (neutropenické infekce) lze obvykle

upravit vhodnou léčbou.

Neutropenická infekce G3-4: 3,5 %

Není známo:

Neutropenická sepse

Komplikovaná septikemie, někdy fatální

Závažná sepse někdy spojená s orgánovým selháním

Septikemie

Poruchy krve a lymfatického systému

Velmi časté:

Útlum kostní dřeně vedoucí zejména k neutropenii G1-4: 71,5 %; G3: 21,8 %;

G 4: 25,9 %, je reverzibilní a představuje limitující faktor podávané dávky.

Leukopenie G1-4: 70,6 %; G3: 24,7 %; G4: 6 %,

Anémie G1-4: 67,4 %; G3-4: 3,8 %,

Trombocytopenie G1-2: 10,8 %,

Časté:

G4 neutropenie související s horečkou vyšší než 38 °C, včetně febrilní

neutropenie: 2,8 %.

Není známo:

Trombocytopenie G3-4

Pancytopenie

Endokrinní poruchy

Není známo:

Syndrom nepřiměřené sekrece antidiuretického hormonu (SIADH)

Poruchy metabolismu a výživy

Velmi časté:

Anorexie G1-2: 34,5 %; G3-4: 4,1 %

Není známo:

Těžká hyponatremie

Psychiatrické poruc

hy

Časté:

Insomnie G1-2: 2,8 %

Poruchy nervového systému

Velmi časté:

Neurosenzorické poruchy G1-2: 11,1 % byly obecně omezeny na ztrátu

šlachových reflexů a zřídka byly závažné.

Časté:

Neuromotorické poruchy G1-4: 9,2 %; G3-4: 1,3 %.

Bolest hlavy: G1-4: 4,1 %, G3-4: 0,6 %.

Závratě: G1-4: 6 %; G3-4: 0,6 %.

Poruchy chuti: G1-2: 3,8 %.

Méně časté:

Ataxie 3. stupně: 0,3 %,

Poruchy oka

Časté:

Poškození zraku G1-2: 1,3 %

Srd

eční poruchy

Méně časté:

Srdeční selhání, srdeční arytmie

Není známo:

Infarkt

myokardu

pacientů

anamnézou

srdečních

problémů

nebo

rizikovými faktory pro onemocnění srdce.

Cévní poruchy

Časté:

Arteriální hypertenze G1-4: 2,5 %; G3-4: 0,3 %;

Arteriální hypotenze G1-4: 2,2 %; G3-4: 0,6 %

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy

Časté:

Dyspnoe G1-4: 2,8 %; G3-4: 0,3 %.

Kašel: G1-2: 2,8 %

Gastrointestinální

poruchy

Velmi časté:

Nauzea: G1-4: 74,7 %; G3-4: 7,3 %;

Zvracení G1-4: 54,7 %; G 3-4: 6,3 %; podpůrná léčba (například perorální

setrony) může výskyt nauzey a zvracení snížit.

Průjem G1-4: 49,7 %; G3-4: 5,7 %;

Stomatitida G1-4:10,4 %; G3-4: 0,9 %,

Bolest břicha: G1-4: 14,2 %

Zácpa

G1-4:

G3-4:

Předepsání

laxativ

může

být

vhodné

u pacientů s anamnézou zácpy a/nebo pacientů, kteří podstupovali souběžnou

léčbu morfinem nebo morfinovými mimetiky.

Žaludeční poruchy: G1-4: 11,7 %

Časté:

Ezofagitida G1-3: 3,8 %; G3: 0,3 %

Dysfagie: G1-2: 2,3 %

Méně časté:

Paralytický ileus G3-4: 0,9 % [výjimečně může být fatální], v léčbě lze

pokračovat po obnovení běžné peristaltiky

Není známo:

Gastrointestinální krvácení

Poruchy

jater a žlučových cest

Časté:

Porucha funkce jater: G1-2: 1,3 %

Není známo:

Přechodné zvýšení funkčních jaterních testů

Poruchy kůže

a

podkož

n

í

tkáně

Velmi časté:

Může se objevit obvykle lehká alopecie G1-2: 29,4 %.

Časté:

Kožní reakce G1-2: 5,7 %

Poruchy

svalové a kosterní soustavy

a pojivov

é

tkáně

Časté:

Artralgie včetně bolesti čelisti

Myalgie G 1-4: 7 %, G3-4: 0,3 %

P

oruchy ledvin a močových cest

Časté:

Dysurie G1-2: 1,6 %

Jiné urogenitální symptomy G1-2: 1,9 %

Celkové poruchy a reakce v

místě aplikace

Velmi časté:

Únava/malátnost G1-4: 36,7 %; G3-4: 8,5 %;

Horečka G 1-4: 13,0 %, G3-4: 12,1 %

Časté:

Bolest, včetně bolesti v místě nádoru G 1-4: 3,8 %, G3-4: 0,6 %.

Zimnice: G1-2: 3,8 %

V

yšetření

Velmi časté:

Snížení tělesné hmotnosti G1-4: 25 %, G3-4: 0,3 %

Časté:

Zvýšení tělesné hmotnosti G1-2: 1,3 %

U intravenózní formy navelbinu byly hlášeny následující další nežádoucí účinky: systémové alergické

reakce, těžké parestezie, slabost dolních končetin, poruchy srdečního rytmu, návaly horka, periferní

chlad,

kolaps,

angina

pectoris,

bronchospasmus,

intersticiální

pneumopatie,

pankreatitida,

palmoplantární erytrodysestezie.

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to

pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky,

aby hlásili podezření na nežádoucí účinky na adresu:

Státní ústav pro kontrolu

léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky:

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

4.9

Předávkování

Příznaky

Předávkování měkkými tobolkami přípravku Navelbine Oral může mít za následek hypoplazii kostní

dřeně, někdy spojenou s infekcí, horečkou a paralytickým ileem a jaterními poruchami.

Pohotovo

stní postup

Podle rozhodnutí lékaře mají být dle nutnosti zahájení obecná podpůrná opatření společně s aplikací

krevní transfuze, růstovými faktory a léčbou širokospektrálními antibiotiky. Doporučuje se podrobně

sledovat funkce jater.

Antidotum

Není známo žádné antidotum při předávkování přípravkem Navelbine Oral.

5.

FARMAKOLOGICKÉ

VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Vinka alkaloidy a analoga

ATC kód: L01CA04

Mechanismus účinku

Přípravek Navelbine Oral je antineoplastické cytostatikum ze skupiny vinka-alkaloidů. Na rozdíl od

všech ostatních vinka-alkaloidů se ale u vinorelbinu změnila struktura jeho katarantinové frakce. Tato

působí na molekulární úrovni na dynamickou rovnováhu tubulinu v mikrotubulárním ústrojí buňky.

Inhibuje polymerizaci tubulinu a přednostně se spojuje s mitotickými mikrotubuly, přičemž na

axonální mikrotubuly působí až při dosažení vysoké koncentrace. Jeho schopnost spiralizovat tubulin

je nižší než u vinkristinu.

Navelbine Oral blokuje mitózu ve fázi G2-M, způsobuje usmrcení buňky v mezifázi nebo ve fázi

následující mitózy.

Pediatrická populace

Bezpečnost a účinnost přípravku Navelbine Oral u dětských pacientů nebyla doposud plně stanovena.

Klinické údaje ze dvou studií fáze II o jedné skupině s využitím intravenózního vinorelbinu na 33 a 46

dětských pacientech s opakovanými nádory, včetně rabdomyosarkomu, jiného sarkomu měkké tkáně,

Ewingova

sarkomu,

liposarkomu,

synoviálního

sarkomu,

fibrosarkomu,

karcinomu

centrálního

nervového systému, osteosarkomu, neuroblastomu, při dávkách 30 až 33,75 mg/m² D1 a D8 každé 3

týdny nebo jednou týdně po dobu 6 týdnů každých 8 týdnů neukazují na žádnou významnou klinickou

aktivitu. Profil toxicity byl podobný profilu u dospělých pacientů (viz bod 4.2).

5.2

Farmakokinetické vla

stnosti

Farmakokinetické parametry vinorelbinu byly hodnoceny v krvi.

Absorpce

Po perorálním podání je vinorelbin rychle absorbován. Po podání dávky 80 mg/m

je T

dosaženo za

1,5 až 3 hodiny při maximální plazmatické koncentraci krve (C

) okolo 130 ng/ml.

Absolutní

biodisponibilita

okolo

Současný

příjem

potravy

neovlivňuje

koncentraci

vinorelbinu v krvi.

Po perorálně podané dávce 60 a 80 mg/m

je koncentrace vinorelbinu v krvi srovnatelná s koncentrací

přípravku v krvi získanou podáním 25 a 30 mg/m

intravenózně.

Krevní expozice vinorelbinu se zvyšuje poměrně s dávkou až do hodnoty 100 mg/m

Proměnlivost expozice u jednotlivců je podobná při intravenózním i perorálním podání.

Distribuce

Objem distribuce v ustáleném stavu je značný, v průměru 21,2 l.kg

(rozsah: 7,5 - 39,7 l.kg

), což

ukazuje na rozsáhlou distribuci v tkáních.

Vazba přípravku na plazmatické bílkoviny je nízká (13,5 %). Naopak je prokázaná silná vazba na

buňky v krvi, zvláště pak na trombocyty (78 %).

V plicích dochází ke značnému vychytávání vinorelbinu, což bylo zjištěno při chirurgické biopsii plic,

která ukázala koncentraci až 300krát vyšší než v séru. Vinorelbin se nedostává do centrálního

nervového systému.

Biotransformace

Všechny metabolity vinorelbinu vytváří izoforma CYP 3A4 cytochromů P450, s výjimkou 4-O-

deacetylvinorelbinu, který je pravděpodobně vytvářen karboxylesterázou. 4-O-deacetylvinorelbin je

jediným aktivním metabolitem a hlavním metabolitem v krvi.

Nejsou pozorovány konjugáty sulfátu ani glukuronidu.

Eliminace

Střední poločas eliminace vinorelbinu je asi 40 hodin. Krevní clearance je vysoká a blíží se průtoku

krve v játrech, činí 0,72 l/hod/kg (rozsah: 0,32-1,26 l/hod/kg).

Eliminace ledvinami je nízká (< 5 % podané dávky) a zahrnuje většinou základní sloučeninu. Hlavním

způsobem eliminace je vylučování žlučníkem, a to v případě nezměněného vinorelbinu, který je hlavní

získanou sloučeninou, i jeho metabolitů.

Zvláštní skupiny pacientů

Porucha funkce ledvin a jater:

Účinky ledvinové dysfunkce na farmakokinetické vlastnosti vinorelbinu nebyly zkoumány. V případě

narušené funkce ledvin však není indikováno snížení dávky vinorelbinu s ohledem na nízkou hladinu

eliminace ledvinami.

Farmakokinetické

vlastnosti

perorálního

vinorelbinu

nezměnily

podání

dávky

mg/m²

pacientům s mírnou poruchou funkce jater (bilirubin < 1,5 x ULN a ALT a/nebo AST od 1,5 do 2,5 x

ULN) a 50 mg/m² pacientům se středně těžkou poruchou funkce jater (bilirubin od 1,5 do 3 x ULN,

bez ohledu na hladinu ALT a AST). Nejsou k dispozici údaje pro pacienty s těžkou poruchou funkce

jater, takže se u nich použití přípravku Navelbine Oral nedoporučuje (viz body 4.3).

Starší pacienti

Studie perorálního vinorelbinu u starších pacientů (

70 let) s NSCLC ukázala, že farmakokinetické

vlastnosti vinorelbinu nejsou věkem ovlivněny. Jelikož organismus starších pacientů je již oslaben,

mělo by se u této skupiny postupovat obezřetně se zvyšováním dávky tobolek Navelbine Oral (viz bod

4.2).

Farmakokinetické/farmakodynamické vztahy

Mezi

expozicí

krve

úbytkem

leukocytů

nebo

(polymorfonukleárních

leukocytů)

byla

prokázána úzká souvislost.

5.3

Předklinické údaje

v

ztahující se k

bezpečnosti

Vinorelbin způsobil poškození chromozomů, ale při Amesově testu nebyl mutagenní.

Předpokládá se, že vinorelbin může vést u lidí k mutagenním účinkům (vyvolání aneuploidie a

polyploidie).

Při reprodukčních studiích na zvířatech byl vinorelbin embryo- i fetoletální a teratogenní.

U psů užívajících vinorelbin v maximální tolerované dávce nebyly zjištěny žádné hemodynamické

účinky; bylo pozorováno jen menší, nevýznamné poškození repolarizace, stejně jako u ostatních

zkoušených vinka-alkaloidů.

U primátů, kteří dostávali opakované dávky vinorelbinu po dobu 39 týdnů, nebyl pozorován žádný

vliv na kardiovaskulární systém.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJ

E

6.1

Seznam pomocných látek

Obsah měkké tobolky: bezvodý ethanol, čištěná voda, glycerol, makrogol 400

Měkká tobolky: želatina, glycerol 85%, dehydratovaný sorbitol, oxid titaničitý (E 171), červený oxid

železitý (E 172) (pouze Navelbine Oral 30 mg) a žlutý oxid železitý (E 172) (pouze Navelbine Oral 20

mg), triacylglyceroly se středním řetězcem a roztok fosfolipidů.

Červený

inkoust

obsahuje

kyselinu

karmínovou

120),

hydroxid

sodný,

hexahydrát

chloridu

hlinitého, hypromelosu a propylenglykol.

6.2

Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3

Doba použitelnosti

Navelbine Oral 20 mg a 30 mg – 3 roky

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte v chladničce (2 °C – 8 °C). Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn

před světlem.

6.5

Druh obalu a obsah

balení

PVC/PVDC/Al blistr, opatřený bezpečnostní ochrannou folií, krabička.

Jedna krabička (balení) obsahuje 1 tobolku:

1 x tobolka 20 mg, 1x tobolka 30 mg,

6.6

Zvláštní opatření pr

o likvidaci

přípr

avku a pro za

cházení s

ním

Návod k manipulaci s přípravkem:

Otevření obalu:

1. Odřízněte blistr podél černě vytečkované čáry.

2. Odloupněte měkkou fólii z plastu.

3. Vytlačte tobolku přes hliníkovou fólii.

Veškerý

nepoužitý

léčivý

přípravek

nebo

odpad

musí

být

zlikvidován

v souladu

místními

požadavky.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTR

ACI

Pierre Fabre Medicament,

45 place Abel Gance

Boulogne

92100 Francie

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSL

A

Navelbine Oral 20 mg 44/238/02-C

Navelbine Oral 30 mg 44/239/02-C

9.

DATUM

PRVNÍ

REGISTRACE/ PROD

LOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 25. 9. 2002

Datum posledního prodloužení registrace: 30. 4. 2014

10.

DATUM PO

SLEDNÍ

REVIZE TEXTU

30. 10. 2019

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Sdílejte tyto informace