NAVELBINE 10MG/ML Koncentrát pro infuzní roztok

Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
VINORELBIN-DITARTARÁT (VINORELBINI DITARTRAS)
Dostupné s:
Pierre Fabre Medicament, Boulogne
ATC kód:
L01CA04
INN (Mezinárodní Name):
VINORELBINE-DITARTARÁT (VINORELBINI DITARTRAS)
Dávkování:
10MG/ML
Léková forma:
Koncentrát pro infuzní roztok
Podání:
Intravenózní podání
Jednotky v balení:
10X1ML; 10X5ML; 1X1ML; 1X5ML Injekční lahvička
Druh předpisu:
na lékařský předpis
Terapeutické oblasti:
VINORELBIN
Přehled produktů:
NAVELBINE
Stav Autorizace:
R - registrovaný léčivý přípravek.
Registrační číslo:
44/ 136/92-S/C
Datum autorizace:
1995-10-31
EAN kód:
3573994000365

sp. zn. sukls417590/2018

Příbalová informace: informace pro uživatele

NAVELBINE 10 mg/1 ml k

oncentrát pro infuzní roztok

vinorelbini ditartras

P

řečtěte

si pozorně celou příbalovou

informaci

dříve, než začnete tento přípr

avek po

užívat, protože

obsah

uje pro Vás důležité údaje

.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v

této příbalové informac

i

1. Co je přípravek NAVELBINE a k čemu se používá

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete NAVELBINE používat

3. Jak se přípravek NAVELBINE používá

4. Možné nežádoucí účinky

5. Jak přípravek NAVELBINE uchovávat

6. Obsah balení a další informace

1. Co je

přípravek NAVELBINE a k čemu se používá

Přípravek NAVELBINE obsahuje léčivou látku vinorelbin a patří do skupiny léčiv používaných k léčbě

rakoviny, nazývaných vinka-alkaloidy.

NAVELBINE se používá k léčbě některých typů rakoviny prostaty, rakoviny plic a některých typů

rakoviny prsu u pacientů starších 18 let.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než z

a

čnete přípravek

NAVELBINE

používat

Nepoužívejte přípravek NAVELBINE

:

Jestliže jste alergický(á) na vinorelbin nebo na jiné přípravky pro léčbu rakoviny ze skupiny, které

se říká vinka-alkaloidy, nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

Jestliže kojíte.

Jestliže máte nízký počet bílých krvinek a/nebo krevních destiček nebo trpíte závažnou infekcí - v

současnosti nebo nedávné minulosti (do 2 týdnů).

Jestliže plánujete očkování proti žluté zimnici nebo jste toto očkování právě podstoupil(a).

Upozornění a opatření

Před podáním přípravku NAVELBINE se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, jestliže:

jste v minulosti prodělal(a) infarkt nebo výraznou bolest na hrudi.

jste podstoupil(a) radioterapii, kdy místo ozáření zahrnovalo i játra.

se u Vás objevují známky nebo příznaky infekce (například horečka, zimnice, kašel).

plánujete očkování. Nedoporučuje se současně s přípravkem NAVELBINE podávat živé oslabené

vakcíny (např. spalničky, příušnice, zarděnky), protože se může zvýšit riziko život ohrožujícího

onemocnění z vakcíny.

trpíte poruchou funkce jater.

jste těhotná.

Před začátkem léčby přípravkem NAVELBINE a během ní bude lékař vyšetřovat Váš krevní obraz, aby

zjistit, zda je pro Vás léčba bezpečná. Nebudou-li výsledky této analýzy uspokojivé, může být Vaše léčba

odložena a budou prováděny další kontroly, dokud se tyto hodnoty nevrátí k normálu.

Děti a dospívající

Nedoporučuje se podávat přípravek dětem a dospívajícím do 18 let.

Dal

ší

léčivé

přípravky

a NAVELBINE

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a)

nebo které možná budete užívat.

Lékař má postupovat obzvlášť pozorně, jestliže užíváte následující přípravky:

na ředění krve (antikoagulancia)

proti epilepsii obsahující fenytoin

protiplísňový přípravek obsahující itrakonazol

k léčbě rakoviny obsahující mitomycin C nebo lapatinib

které narušují imunitní systém (obranyschopnost), například cyklosporin a takrolimus

Současné podávání přípravku NAVELBINE a jiných léků se známým toxickým účinkem na kostní dřeň

(nepříznivě ovlivňují počet bílých a červených krvinek a krevních destiček) může také zhoršit některé

nežádoucí účinky.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná nebo plánujete otěhotnět, poraďte se

se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek používat, protože by mohl představovat riziko pro

Vaše dítě. Jestliže dostáváte přípravek NAVELBINE, nesmíte kojit.

Ženy ve věku, kdy mohou otěhotnět, musí během léčby a po dobu 3 měsíců po jejím ukončení používat

účinnou antikoncepci.

Mužům léčeným přípravkem NAVELBINE se doporučuje, aby se během léčby a po dobu 3 měsíců po

jejím

dokončení

vyvarovali

početí

dítěte,

před

zahájením

léčby

poradili

možnostech

konzervace spermatu, protože přípravek NAVELBINE by mohl narušit jejich plodnost.

Řízení

dopravn

ích prostředků a obsluha strojů

Nebyly provedeny žádné studie schopnosti řídit dopravní prostředky a obsluhovat stroje.

Každopádně byste neměl(a) řídit, pokud se necítíte dobře, anebo pokud Vám lékař doporučil, abyste

neřídil(a).

3. Jak se

přípravek NAVELBINE

používá

Během léčby přípravkem NAVELBINE a před ní Vám lékař zkontroluje krevní obraz. Dávka, kterou

dostanete, bude záviset na výsledcích krevního obrazu, na velikosti povrchu Vašeho těla a na celkovém

stavu. Lékař Vám sdělí, jakou dávku, jak často a jak dlouho byste měl(a) dostávat.

Způso

b a cesta

podávání

Přípravek NAVELBINE musí být před podáním naředěn. NAVELBINE musí být aplikován pouze do

žíly. Bude podán infuzí, která bude trvat 6 až 10 minut. Po podání bude žíla důkladně propláchnuta

sterilním roztokem.

Jestliže

dostanete

více přípravku

NAVELBINE

, než Vám mělo být podáno

Vaše dávka přípravku NAVELBINE je důkladně sledována a kontrolována lékařem. Mohou se objevit

závažné nežádoucí účinky související se složkami krve a je možné, že pocítíte příznaky infekce (například

horečku, zimnici, kašel). Kromě toho se může objevit i silná zácpa. V takovém případě se musíte ihned

obrátit na svého lékaře.

Jestliže

jste

přesta

l(a) po

užívat přípravek

NAVELBINE

Lékař rozhodne, kdy byste měl(a) s léčbou přestat. Chcete-li však léčbu ukončit dříve, měl(a) byste se

svým lékařem konzultovat další možnosti.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u

každého.

Jestli

ž

e se u V

á

s v pr

ů

b

ě

hu pou

ží

v

á

n

í

p

ří

pravku NAVELBINE objev

í

jak

ý

koli z n

á

sleduj

í

c

í

ch

p

ří

znak

ů

, obra

ť

te se ihned na sv

é

ho l

é

ka

ř

e:

známky infekce, například kašel, horečka, zimnice

těžká zácpa doprovázená bolestí břicha, kdy se Vám nepodaří vyprázdnění po dobu několika dnů

silné závratě, točení hlavy, když se postavíte - mohou to být příznaky závažného snížení krevního

tlaku

silná

bole

st

a

hrudi,

která

u

V

ás

není

běžná

-

t

ento

příznak

může

být

důsledkem

nedostat

ečné

ho

prokrvení srdečního svalu

,

tzv. ischemické choroby srdeční

, jako je tomu

například

u anginy pectoris a infarktu

myokardu (někdy vedoucí k úmrtí

)

potíže s dýcháním, závratě, snížení krevního tlaku, vyrážka postihující celé tělo nebo otok očních

víček, obličeje, rtů nebo hrdla, což mohou být známky alergické reakce.

Velmi časté nežádoucí účinky

(mohou postihnout více než 1 z 10 osob)

Pocit na zvracení; zvracení; zácpa

Pokles počtu červených krvinek, který může vést ke zblednutí kůže a může způsobit slabost či

dušnost

Pokles počtu bílých krvinek, který způsobuje zvýšenou náchylnost k infekcím

Slabost dolních končetin

Ztráta některých reflexních reakcí, občasné rozdíly ve vnímání dotyku

Vypadávání vlasů, obvykle nepříliš závažné při dlouhodobé léčbě

Zánět nebo vředy v ústech či krku

Reakce v místě aplikace přípravku NAVELBINE, například zrudnutí, palčivá bolest, zabarvení

žíly, zánět žil

Porucha funkce jater (abnormální výsledky jaterních testů)

Časté nežá

d

oucí účin

ky (mohou postihnout až 1 z 10 osob)

Pokles počtu krevních destiček, který může zvýšit riziko krvácení nebo tvorby podlitin

Bolest kloubů

Bolest čelisti

Bolest svalů

Únava (slabost, vyčerpanost)

Horečka

Bolest na různých místech těla, například na hrudníku a bolest v místě nádoru

Průjem

Infekce v různých místech těla

Méně časté nežádoucí účinky

(mohou postihnout až 1 ze 100 osob)

Velké obtíže s pohybem těla a vnímáním dotyku

Závratě

Náhlý pocit tepla a zrudnutí kůže na tváři a krku

Pocit studených rukou a nohou

Problémy s dýcháním nebo sípání (dušnost a zúžení průdušek)

Otrava krve (sepse) doprovázená vysokou horečkou a celkovým zhoršením zdravotního stavu

Vysoký krevní tlak

Vzácné nežádoucí účinky

(mohou postihnout až 1 z 1000 osob)

Srdeční příhoda (ischemická choroba srdeční, angina pectoris, srdeční infarkt, někdy vedoucí k

úmrtí)

Plicní toxicita (zánět a fibróza, někdy vedoucí k úmrtí)

Silné bolesti břicha a zad (zánět slinivky břišní)

Nízká hladina sodíku v krvi (může způsobit příznaky jako únava, zmatenost, svalové záškuby a

bezvědomí)

Vředy v místě aplikace přípravku NAVELBINE (lokální nekróza)

Kožní vyrážka na těle (celkové kožní reakce)

Velmi vzácné nežádoucí účinky

(mohou postihnout až 1 z 10 000 osob)

Zrychlený srdeční tep (tachykardie), bušení srdce (palpitace), poruchy srdečního rytmu

Není známo:

z dostupných údajů nelze určit četnost výskytu

Bolest břicha, krvácení do trávicího traktu

Srdeční selhání, které může být příčinou dušnosti a otoku kotníků

Zčervenání rukou a nohou (erytém)

Nízká hladina sodíku kvůli nadměrné tvorbě hormonu, který způsobuje zadržení tekutin a vede ke

slabosti,

únavě

nebo zmatenosti (syndrom nepřiměřené sekrece antidiuretického hormonu

SIADH)

Nedostatečná kontrola svalů může být spojena s abnormální chůzí, změnami řeči a abnormalitami

pohybu očí (ataxie)

Bolest hlavy

Zimnice s horečkou

Kašel

Ztráta chuti k jídlu

Snížení tělesné hmotnosti

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo

zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této

příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova

48

100 41 Praha 10

webové stránky:

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak

příprav

ek NAVELBINE uchov

ávat

Uchovávejte v chladničce (2 °C - 8 °C). Chraňte před mrazem.

Uchovávejte lahvičku v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na lahvičce a krabičce (EXP).

Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Naředění a uchovávání přípravku NAVELBINE zajistí zdravotnický pracovník.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky

do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6.

Obsah balení a

d

alší informace

Co přípravek NAVELBINE obsahuje

Léčivou látkou je vinorelbini ditartras. Jeden ml roztoku obsahuje vinorelbinum 10 mg ve formě

vinorelbini ditartras.

Další složkou je voda pro injekci.

J

ak přípravek NAVELBINE

v

ypadá a co obsahuje

toto

balení

Přípravek NAVELBINE je čirý bezbarvý až slabě nažloutlý roztok.

Tento léčivý přípravek je koncentrát pro infuzní roztok v lahvičkách z bezbarvého skla s chlorbutylovou

nebo butylovou zátkou a hliníkovým uzávěrem (1 ml a 5 ml).

NAVELBINE je k dispozici jako:

Krabičky s 1 a 10 lahvičkami po 1 ml,

Krabičky s 1 a 10 lahvičkami po 5 ml.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí

o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci:

Pierre Fabre Medicament

45 Place Abel Gance

92 100 Boulogne, Francie

Výrobce:

Pierre Fabre Médicament Production

Avenue du Béarn

64 320 Idron

Francie

Tato příbalová informace byla naposledy revidována

30. 10. 2019

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nás

leduj

ící informace jsou určeny pouze pro

zdravotnick

é pracovníky

:

Přípravu a aplikaci přípravku Navelbine má provádět pouze proškolený zdravotnický pracovník. Ten má

používat

vhodnou

ochranu

očí,

jednorázové

rukavice,

obličejovou

masku

jednorázovou

zástěru.

Případný rozlitý nebo vyteklý přípravek se musí utřít.

Je zapotřebí důsledně zabránit jakémukoliv kontaktu s očima. V případě kontaktu je nutné oči ihned

vypláchnout velkým množstvím roztoku chloridu sodného 9 mg/ml (0,9%). Po dokončení přípravy

léčivého přípravku mají být všechny odkryté části těla důkladně vyčištěny a ruce a obličej umyty.

Bylo prokázáno, že po zředění přípravku NAVELBINE v roztoku chloridu sodného 9 mg/ml (0,9%) pro

injekci nebo v roztoku glukózy 5% je přípravek chemicky a fyzikálně stabilní po dobu 8 dnů při pokojové

teplotě (20 °C ± 5 °C) nebo v chladničce (2 °C až 8 °C), chráněný před světlem, v lahvi z neutrálního

skla, popř. v sáčku z PVC nebo vinylacetátu.

Z mikrobiologického hlediska má být přípravek použit ihned. Není-li použit okamžitě, doba a podmínky

uchovávání přípravku po otevření před použitím jsou v odpovědnosti uživatele a normálně by doba

neměla být delší než 24 hodin při 2° až 8 °C, pokud ředění neproběhlo za kontrolovaných a validovaných

aseptických podmínek.

Vlastní přípravek NAVELBINE je kompatibilní s neutrální skleněnou lahví, PVC sáčkem, sáčkem

z vinylacetátu a infuzním setem s PVC hadičkami.

Přípravek NAVELBINE se doporučuje aplikovat formou infuze trvající 6-10 minut po naředění ve

20-50 ml 0,9% (9 mg/ml) roztoku chloridu sodného nebo v 5% glukózovém roztoku. Po podání se má žíla

vždy důkladně propláchnout alespoň 250 ml izotonického roztoku.

Přípravek NAVELBINE musí být podáván výhradně intravenózně. Před zahájením infuze je velmi

důležité se ujistit, že je kanyla přesně aplikována do žíly. Jestliže přípravek při podání prosakuje do

okolní tkáně, může nastat značné lokální podráždění. V takovém případě musí být podávání zastaveno,

žíla propláchnuta běžným fyziologickým roztokem a zbytek dávky aplikován do jiné žíly.

V případě prosáknutí přípravku do okolní tkáně lze ihned podat intravenózně glukokortikoidy, aby se

snížilo riziko flebitidy.

Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

sp. zn. sukls417590/2018

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

NAVELBINE 10 mg/1 ml koncentrát pro infuzní roztok

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1

3.

LÉKOVÁ FORMA

Koncentrát pro infuzní roztok.

NAVELBINE je čirý bezbarvý až slabě nažloutlý roztok s pH mezi 3,3 až 3,8.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutick

é indi

kace

Nemalobuněčný karcinom plic.

Karcinom prsu v pokročilém stadiu.

Hormon-rezistentní karcinom prostaty ve spojení s léčbou nízkými dávkami perorálních kortikoidů.

4.2

Dávkování a způsob podání

Výhradně intravenózní aplikace po odpovídajícím naředění.

Intratekální aplikace přípravku NAVELBINE může být fatální.

Pokyny k použití a manipulaci: viz bod 6.6.

Doporučuje se provést infuzi přípravku NAVELBINE po dobu 6 až 10 minut po naředění ve 20-50 ml

injekčního roztoku chloridu sodného 9 mg/ml (0,9 %) nebo v 5% roztoku glukózy.

Po aplikaci má vždy následovat propláchnutí žíly infuzí alespoň 250 ml izotonického roztoku.

Nemalobuněčný karcinom plic a karcinom prsu v pokročilém stádiu

Při monoterapii činí obvyklá dávka 25-30 mg/m² jednou týdně.

Při kombinované chemoterapii se obvykle dodržuje běžná dávka (25-30 mg/m²), avšak četnost podání se

snižuje, např. v 1. a 5. den každé tři týdny, popř. v 1. a 8. den každé tři týdny, podle protokolu léčby.

LÉČIVÁ LÁTKA

SLOŽENÍ

10 mg/1 ml

50 mg/5 ml

vinorelbini ditartras (mg)

13,85

69,25

odpovídá vinorelbinum (mg)

10,00

50,00

Hormon-rezistentní karcinom prostaty:

Obvyklá podávaná dávka je 30 mg/m² v 1. a 8. den každé 3 týdny, společně s každodenně podávanými

kortikosteroidy v nízkých dávkách (tj. hydrokortison 40 mg denně).

Podání u starších pacientů

Klinické zkušenosti nezaznamenaly relevantní rozdíly u starších pacientů, pokud jde o odezvu léčby,

ačkoliv vyšší citlivost u některých starších pacientů nelze vyloučit. Věk nemění farmakokinetické

vlastnosti vinorelbinu.

Podání u pacientů s poruchou funkce jater

Farmakokinetické vlastnosti přípravku NAVELBINE se u pacientů se středně závažným či závažným

poškozením jater nemění. Jako preventivní opatření se přesto doporučuje u pacientů se závažným

poškozením jater snížená dávka 20 mg/m

a podrobné sledování hematologických parametrů (viz body

4.4 a 5.2).

Podání u pacientů s poruchou funkce ledvin

S ohledem na nevýznamné vylučování přes ledviny neexistuje farmakokinetické odůvodnění pro snížení

dávky přípravku NAVELBINE u pacientů s ledvinovou insuficiencí (viz body 4.4 a 5.2).

Podání u dětí

Bezpečnost a účinnost u dětí nebyla hodnocena a podání se tedy nedoporučuje.

4.3

Kontraindikace

Známá hypersenzitivita na vinorelbin a ostatní vinka alkaloidy nebo na kteroukoli pomocnou

látku (uvedenou v bodě 6.1).

Počet neutrofilů < 1500/mm

nebo závažná infekce - současná nebo nedávná (do 2 týdnů)

Počet trombocytů < 100 000/mm

V kombinaci s vakcínou proti žluté zimnici (viz bod 4.5)

Kojení (viz bod 4.6)

4.4

Zvláštní upozornění

a opatření pro použití

Zvláštní upozornění

NAVELBINE má být aplikován pod kontrolou lékaře se zkušenostmi s používáním chemoterapie.

Jelikož hlavním rizikem souvisejícím s přípravkem NAVELBINE je inhibice hematopoetického systému,

mají se během léčení provádět podrobná hematologická vyšetřování (určení hladiny hemoglobinu a

leukocytů, neutrofilů a trombocytů v den každého nového podání přípravku).

Hlavním nežádoucím účinkem omezujícím dávku je neutropenie. Tento účinek není kumulativní a jeho

vrchol nastává 7 až 14 dnů po podání; návrat k normálu proběhne mezi 5 až 7 dny. Je-li počet neutrofilů

nižší než 1500 /mm

a/nebo počet trombocytů nižší než 100 000/mm

, má být léčba odložena až do

obnovy normálních hodnot.

Objeví-li se u pacientů známky nebo příznaky infekce, mají být urychleně vyšetřeni.

Zvláštní opatření pro použití

Je nutné věnovat zvláštní péči při předepisování přípravku pacientům s anamnézou ischemické choroby

srdeční (viz bod 4.8).

Farmakokinetické vlastnosti přípravku NAVELBINE se u pacientů se středně závažným či závažným

poškozením jater nemění. Pro úpravu dávky u této konkrétní skupiny pacientů viz bod 4.2.

S ohledem na nízkou úroveň vylučování ledvinami neexistuje farmakokinetické odůvodnění pro snížení

dávky přípravku NAVELBINE u pacientů s poškozením funkce ledvin (viz bod 4.2).

Přípravek NAVELBINE nemá být podáván souběžně s radioterapií, jestliže oblast ozáření zahrnuje i

játra.

Tento přípravek je konkrétně kontraindikován pro očkování proti žluté zimnici a jeho souběžné používání

s jinými oslabenými živými vakcínami se nedoporučuje.

Je nutné postupovat obezřetně při kombinování přípravku NAVELBINE a silných inhibitorů nebo

induktorů CYP3A4 (viz bod 4.5 - Interakce specifické pro vinorelbin), a jeho kombinace s fenytoinem

(stejně jako všemi cytotoxiky) a s itrakonazolem (stejně jako se všemi vinka alkaloidy) se nedoporučuje.

Je nutné důsledně zamezit jakémukoliv kontaktu s očima: existuje riziko závažného podráždění i ulcerace

rohovky, dojde-li ke vstříknutí léku pod tlakem. V případě kontaktu se mají oči ihned vymýt roztokem

chloridu sodného 9 mg/ml (0,9 %).

V japonské populaci bylo častěji hlášeno intersticiální plicní onemocnění. U této specifické populace je

potřebná zvláštní pozornost.

4.5

Interakce s

jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Interakc

e společné pro všechna cyt

otoxika:

ohledem

zvýšení

rizika

trombózy

případě

nádorových

onemocnění

časté

používání

antikoagulancií. Vysoká variabilita srážlivosti v průběhu onemocnění u jednotlivých pacientů a možnost

interakce mezi perorálními antikoagulancii a požadovanou protinádorovou chemoterapií vyžaduje zvýšení

frekvence monitorování INR ( mezinárodního normalizovaného poměru) v případě rozhodnutí, že pacient

bude léčen perorálními antikoagulancii.

Kontraindikované souběžné používání:

Očkovací látka proti žluté zimnici: existuje riziko fatálního generalizovaného onemocnění z vakcíny (viz

bod 4.3).

Nedoporučené souběžné používání:

Oslabené živé vakcíny (pro vakcínu proti žluté zimnici viz kontraindikované souběžné používání): riziko

vzniku celkového, potenciálně fatálního onemocnění z vakcíny. Toto riziko je vyšší u pacientů, jejichž

imunita je již potlačena základním onemocněním. Doporučuje se použít inaktivovanou vakcínu, je-li

k dispozici (poliomyelitida) (viz bod 4.4).

Fenytoin: riziko exacerbace křečí v důsledku poklesu absorpce fenytoinu v zažívacím traktu vyvolaném

cytotoxickým přípravkem nebo snížení účinnosti cytotoxického léku kvůli zvýšení jaterního metabolismu

vyvolaného fenytoinem.

Souběžné používání, které je nutné zvážit:

Cyklosporin, takrolimus: nadměrné potlačení imunity (imunosuprese) s rizikem lymfoproliferace.

Specifické interakce vinka alkaloidů

Nedoporučované souběžné používání:

Itrakonazol: vyšší neurotoxicita vinka alkaloidů kvůli snížení jejich jaterního metabolismu.

Souběžné používání, které je nutné zvážit:

Mitomycin C: zvýšené riziko bronchospasmu a dyspnoe, ve výjimečných případech byla pozorována

intersticiální pneumoninitida.

Jelikož vinka alkaloidy jsou známé jako substrát pro P-glykoprotein a s ohledem na neexistenci

specifické studie, je nutné postupovat obezřetně při kombinaci přípravku NAVELBINE se silnými

modulátory tohoto membránového transportéru.

Specifické i

nterakce vinorelbinu:

Kombinace přípravku NAVELBINE s jinými léčivy se známým toxickým účinkem na kostní

dřeň pravděpodobně zhorší myelosupresivní nežádoucí účinky.

Jelikož se na metabolismu vinorelbinu podílí především CYP 3A4, mohla by kombinace se

silnými

inhibitory

tohoto

izoenzymu

(např.

ketokonazol,

itrakonazol)

zvýšit

koncentraci

vinorelbinu v krvi a kombinace se silnými induktory tohoto izoenzymu (např. rifampicin,

fenytoin) by mohla snížit jeho koncentraci v krvi.

Neexistuje

vzájemná

farmakokinetická

interakce

při

kombinování

přípravku

NAVELBINE

s cisplatinou

průběhu

několika

léčebných

cyklů.

Výskyt

granulocytopenie

související

s používáním přípravku NAVELBINE v kombinaci s cisplatinou je ale vyšší než v případě

samotného přípravku NAVELBINE.

Současné podávání vinorelbinu a lapatinibu v jedné klinické studii fáze I naznačilo zvýšenou incidenci

neutropenie

stupně

3/4.

V této

studii

byla

doporučená

dávka

intravenózní

formy

vinorelbinu

v třítýdenním schématu 1. den a 8. den 22,5 mg/m

při kombinaci s lapatinibem v dávce 1 000 mg

podávaným každý den. Tento typ kombinace se musí podávat opatrně.

4.6

Fert

ilita, těhotenství a kojení

Těhotenství:

O podávání vinorelbinu těhotným ženám není k dispozici dostatek údajů. Studie na zvířatech prokázaly

embryotoxicitu a teratogenitu (viz bod 5.3). Na základě výsledků studií na zvířatech a farmakologického

účinku léčivého přípravku existuje riziko embryonálních a fetálních abnormalit.

Přípravek NAVELBINE se proto nesmí podávat v těhotenství, ledaže by individuální očekávaný přínos

jasně převažoval nad potenciálními riziky. Pokud během léčby dojde k otěhotnění, je nutno pacientku

informovat o rizicích pro nenarozené dítě a je nutno ji pečlivě sledovat. Je nutno zvážit možnost porady

s genetikem.

Ženy ve fertilním věku:

Ženy ve fertilním věku musí během léčby a po dobu 3 měsíců po jejím ukončení používat účinnou

antikoncepci.

Kojení:

Není známo, zda je vinorelbin vylučován do mateřského mléka. Vylučování přípravku NAVELBINE do

mléka nebylo zkoumáno při studiích na zvířatech. Riziko pro kojence nelze vyloučit, takže kojení musí

být před zahájením léčby přípravkem NAVELBINE ukončeno.

Fertilita:

Muži léčení přípravkem NAVELBINE by neměli během léčby a až 3 měsíce po jejím ukončení zplodit

dítě. Před zahájením léčby by mělo být doporučeno provedení konzervace spermatu s ohledem na

možnost ireverzibilní infertility v důsledku léčby vinorelbinem.

4.7

Účinky na

s

chopnost řídit a obsluhovat stroje

Nebyly provedeny žádné studie účinků na schopnost řídit a obsluhovat stroje, ale na základě svého

farmakodynamického

profilu vinorelbin tuto

schopnost

neovlivňuje.

Přesto je

pacientů

léčených

vinorelbinem nutné postupovat obezřetně s ohledem na některé nežádoucí účinky léku.

4.8

Nežádoucí účinky

Níže jsou uvedeny nežádoucí účinky pozorované jako více než jen izolované případy; účinky jsou

seřazeny podle třídy orgánových systémů a četnosti.

Četnost je definována jako: velmi časté

(

1/10),

časté (≥

1/100

< 1/10), m

éně

časté (≥

1/1000

<

1/100), vzácné (≥

1/10000

< 1/1000), velmi

vzácné (<

1/10000), podle úmluvy MedDRA pro četnost a klasifikace systémových orgánů.

Nejčastěji

pozorované

nežádoucí

účinky

jsou

útlum

kostní

dřeně

spojený

s neutropenií,

anémie,

neurologické poruchy, gastrointestinální toxicita s nauzeou, zvracení, stomatitida a zácpa, přechodné

zvýšení jaterních testů, alopecie a lokální flebitida.

Další nežádoucí účinky získané sloučením údajů po uvedení přípravku na trh a údajů z

klinických

studií byly doplněny podle klasifikace MedDRA a jejich četnost byla stanovena jako

ne

ní znám

o

.

Podro

bné informace o nežádoucích účincích:

Reakce byly popsány na základě klasifikace WHO (stupeň 1=G1; stupeň 2=G2; stupeň 3=G3; stupeň

4=G4; stupeň 1-4=G1-4; stupeň 1-2=G1-2; stupeň 3-4=G3-4).

Infekce a infestace

Časté:

Bakteriální,

virové

mykotické

infekce

různých

částí

těla

(respirační,

močové,

gastrointestinální), lehké až středně těžké, obvykle lze upravit vhodnou léčbou.

Méně časté:

Závažná sepse někdy spojená s orgánovým selháním.

Septikemie.

Velmi vzácné:

Komplikovaná septikemie, někdy fatální.

Není známo

Neutropenická sepse.

Neutropenická infekce G3-4.

Poruchy krve a lymfatického systému

Velmi časté:

Útlum

kostní

dřeně

vedoucí

zejména

neutropenii

24,3

G4: 27,8

reverzibilní do 5 až 7 dnů, průběžně není kumulativní.

Anémie (G3-4: 7,4 %).

Časté:

Trombocytopenie (G3-4: 2,5 %) se může objevit, ale jen málokdy je závažná.

Není známo

Febrilní neutropenie.

Pancytopenie

Leukopenie G1-4

Poruchy imunitního systému

Není známo:

Systémové

alergické

reakce

jako

anafylaxe,

anafylaktický

šok

anafylaktoidní

reakce.

Poruchy endokrinního systému

Není známo

Syndrom nepřiměřené sekrece antidiuretického hormonu (SIADH).

Poruchy metabolismu a výživy

Vzácné:

Závažná hyponatremie.

Není známo

Anorexie.

Poruchy nervového systému

Velmi časté:

Neurologické poruchy (G 3-4: 2,7 %) včetně ztráty hlubokých šlachových reflexů.

Po delší chemoterapii byla pozorována slabost dolních končetin.

Méně časté:

Nepříliš časté jsou závažné parestezie se senzorickými a motorickými příznaky.

Tyto účinky jsou většinou reverzibilní.

Není známo:

Bolest hlavy

Závrať

Ataxie

Srdeční p

oruchy

Vzácné:

Ischemická choroba srdeční (angina pectoris, infarkt myokardu, někdy fatální).

Velmi vzácné:

Tachykardie, palpitace a poruchy srdečního rytmu.

Není známo:

Srdeční selhání.

Cévní poruchy

Méně časté:

Arteriální hypotenze, arteriální hypertenze, zrudnutí a periferní chlad.

Vzácné:

Těžká hypotenze, kolaps.

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy

Méně časté:

souvislosti

léčbou

přípravkem

NAVELBINE

mohou

objevit

dyspnoe

bronchospasmus, stejně jako u ostatních vinka-alkaloidů.

Vzácné:

Byla hlášena intersticiální pneumopatie, někdy fatální.

Není známo:

Kašel G1-2

Gastrointestinální poruchy

Velmi časté:

Stomatitida (G1-4: 15 % s přípravkem NAVELBINE jako jediným léčivem).

Nauzea a zvracení (G 1-2: 30,4 % a G 3-4: 2,2 %). Antiemetická léčba může snížit

jejich výskyt.

Hlavním příznakem je zácpa (G 3-4: 2,7 %), která vzácně přejde do paralytického ileu

v případě přípravku NAVELBINE jako jediného léčiva a (G3-4: 4,1 %) v případě

kombinace přípravku NAVELBINE a jiných chemoterapeutik.

Časté:

Může se objevit průjem, obvykle lehký až středně těžký.

Vzácné:

Paralytický ileus, v léčbě lze pokračovat po obnovení běžné peristaltiky.

Byla hlášena také pankreatitida.

Není známo:

Gastrointestinální krvácení

Těžký průjem

Bolest břicha

Poruchy

jater a žlučový

ch cest

Velmi časté:

Bylo pozorováno přechodné zvýšení jaterních testů (G1-2) bez klinických příznaků

(SGOT (AST) u 27,6 % a SGPT (ALT) u 29,3 %).

Není známo:

Porucha funkce jater

Poruchy kůže a podkož

n

í

tkáně

Velmi časté:

Může se objevit alopecie, obvykle svou povahou lehká (G3-4: 4,1 % s přípravkem

NAVELBINE jako jediným chemoterapeutikem).

Vzácné:

V souvislosti s přípravkem NAVELBINE byly hlášeny celkové kožní reakce.

Není známo

Syndrom palmoplantární erytrodysestezie.

Poruchy

svalové a kost

er

ní soustavy

a

pojivové tkáně

Časté:

Artralgie včetně bolesti čelisti a myalgie.

Cel

kové poruchy a reakce v

místě aplikace

Velmi časté:

Mezi reakce v místě vpichu patří erytém, palčivá bolest, zabarvení žíly a lokální

flebitida (G3-4: 3,7 % s přípravkem NAVELBINE

jako jediným chemoterapeutikem).

Časté:

Pacienti léčení přípravkem NAVELBINE zaznamenali astenii, únavu, horečku, bolest

v různých místech včetně hrudníku a bolest v místě nádoru.

Vzácné:

Byla

pozorována

lokální

nekróza.

Tyto

účinky

omezit

správným

zavedením

intravenózní

jehly

nebo

katétru

injekčním

bolusem

následovaným

důkladným

propláchnutím žíly.

Není známo:

Zimnice G1-2

Všetření

Není známo:

Snížení tělesné hmotnosti

U perorální formy navelbinu byly hlášeny následující další nežádoucí účinky: neuromotorické poruchy,

poruchy chuti, poruchy zraku, insomnie, dysfagie, ezofagitida, zvýšení tělesné hmotnosti, dysurie, jiné

urogenitální symptomy.

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku

je důležité. Umožňuje to

pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky,

aby hlásili podezření na nežádoucí účinky na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránk

y: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

4.9

Předávkování

Příznaky

Předávkování přípravkem NAVELBINE může mít za následek dřeňovou hypoplazii, někdy spojenou

s infekcí, horečkou a paralytickým ileem.

Urgentní léčba

Podle rozhodnutí lékaře mají být dle nutnosti zavedena obecná podpůrná opatření společně s aplikací

krevní transfuze, růstovými faktory a s léčbou širokospektrálními antibiotiky.

Antidotum

Není známa žádná konkrétní protilátka proti předávkování přípravkem NAVELBINE

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické v

lastnosti

Farmakoterapeutická skupina: vinka alkaloidy a analoga

ATC kód: L01CA04

Mechanismus účinku

NAVELBINE je antineoplastický léčivý přípravek ze skupiny vinka alkaloidů, ale narozdíl od ostatních

vinka alkaloidů se u vinorelbinu změnila struktura jeho katarantinové frakce. Tato působí na molekulární

úrovni na dynamickou rovnováhu tubulinu v mikrotubulárním ústrojí buňky. Inhibuje polymerizaci

tubulinu a přednostně se spojuje s mitotickými mikrotubuly, přičemž axonální mikrotubuly zasahuje

pouze ve vysoké koncentraci. Jeho schopnost spiralizovat tubulin je slabší než v případě vinkristinu.

NAVELBINE

blokuje

mitózu

fázi

G2-M,

způsobuje

usmrcení

buňky

interfázi nebo

fázi

následující mitózy.

Pediatrická populace

Bezpečnost a účinnost přípravku NAVELBINE u dětských pacientů nebyla stanovena. Klinické údaje ze

dvou studií fáze II o jedné skupině s využitím intravenózního vinorelbinu na 33 a 46 dětských pacientech

s opakovanými nádory, včetně rhabdomyosarkomu, jiného sarkomu měkké tkáně, Ewingova sarkomu,

liposarkomu,

synoviálního

sarkomu,

fibrosarkomu,

karcinomu

centrálního

nervového

systému,

osteosarkomu, neuroblastomu, při dávkách 30 až 33,75 mg/m² D1 a D8 každé 3 týdny nebo jednou týdně

po dobu 6 týdnů každých 8 týdnů neukazují na žádnou smysluplnou klinickou aktivitu. Profil toxicity byl

podobný profilu u dospělých pacientů (viz bod 4.2).

5.2

Farmakokinet

ické vlastnosti

Farmakokinetické parametry vinorelbinu byly hodnoceny v krvi.

Distribuce

Objem distribuce v ustáleném stavu je značný, v průměru 21,2 l.kg

(rozsah: 7,5-39,7 l.kg

), což ukazuje

na rozsáhlou distribuci do tkání.

Vazba na plazmatické bílkoviny je nízká (13,5 %). Naopak je prokázaná jeho silná vazba na krevní

buňky, zvláště na trombocyty (78 %).

V plicích dochází ke značnému vychytávání vinorelbinu, což bylo zjištěno při chirurgické biopsi plic,

která ukázala koncentraci až 300 krát vyšší než v séru. Vinorelbin se nedostává do centrálního nervového

systému.

Biotransformace

Všechny

metabolity

vinorelbinu

vytváří

izoforma

cytochromů

P450,

výjimkou

4-O-

deacetylvinorelbinu,

který

pravděpodobně

vytvářen

karboxylesterázou.

4-O-deacetylvinorelbin

jediným aktivním metabolitem a hlavním metabolitem zjištěným v krvi.

Žádné konjugáty sulfátu ani glukuronidu.

Eliminace

Střední poločas eliminace vinorelbinu je asi 40 hodin. Krevní clearance je vysoká a blíží se průtoku krve

v játrech, činí v průměru 0,72 l/hod

(rozsah: 0,32 – 1,26 l.hod

Eliminace

ledvinami

nízká

(<20

intravenózně

podané

dávky)

zahrnuje

většinou

základní

sloučeninu. Hlavní cestou eliminace je vylučování žlučníkem, a to v případě nezměněného vinorelbinu,

který je hlavní získanou sloučeninou, i jeho metabolitů.

Zvláštní skupiny pacientů

Poškození

funkce ledvin a jater

Vliv poruchy ledvin na farmakokinetické vlastnosti vinorelbinu nebyly zkoumány. V případě snížené

funkce ledvin však není indikováno snížení dávky vinorelbinu s ohledem na nízkou hladinu eliminace

ledvinami.

První studie poukázala na vliv poškození jater na farmakokinetické vlastnosti vinorelbinu. Tato studie

byla provedena na pacientech s karcinomem prsu a s následnou přítomností metastáz v játrech a vedla

k závěru, že změna střední clearance vinorelbinu byla pozorována pouze tehdy, jestliže bylo zasaženo

více než 75 % jater. Mezi pacienty s karcinomem a s jaterní dysfunkcí byla provedena farmakokinetická

studie fáze I s upravenou dávkou. 6 pacientů se středně závažnou poruchou jaterních funkcí (bilirubin

< 2 x UNL a transaminázy < 5 x UNL) bylo léčeno dávkou 25 mg/m² a 8 pacientů se závažnou poruchou

jaterních funkcí (bilirubin > 2 x UNL a/nebo transaminázy > 5 x UNL) bylo léčeno dávkou 20 mg/m².

Střední celková clearance u těchto dvou skupin pacientů byla podobná jako u pacientů s normální jaterní

funkcí. Farmakokinetické vlastnosti vinorelbinu se tedy u pacientů se středně závažným či závažným

poškozením jater nemění. Jako preventivní opatření se přesto doporučuje u pacientů se závažným

poškozením jater použít snížená dávka 20 mg/m

a podrobně sledovat hematologické hodnoty (viz body

4.2 a 4.4).

Sta

rší pacienti

Studie přípravku NAVELBINE u starších pacientů (

70 let) s NSCLC ukázala, že farmakokinetické

vlastnosti vinorelbinu nejsou věkem ovlivněny. Jelikož jsou ale starší pacienti slabší, má se při zvyšování

dávky přípravku NAVELBINE postupovat obezřetně (viz bod 4.2 - Dávkování a způsob podání).

Farmakokinetické/farmakodynamické vztahy

Mezi

krevní

hladinou

vinorelbinu

snížením

počtu

leukocytů

nebo

(polymorfonukleárních

leukocytů) byla prokázána úzká souvislost.

5.3

Předklinické údaje vztahující se k

bezpečnosti

Vinorelbin způsobil poškození chromozomů, ale při Amesově testu nebyl mutagenní.

Předpokládá se, že NAVELBINE může způsobovat u lidí mutagenní účinky (vyvolání aneuploidie a

polyplodie).

Při studiích reprodukční toxicity u zvířat nebyly prokázané ani letální ani teratogenní účinky na embryo či

na plod.

U psů používajících vinorelbin v maximální tolerované dávce nebyly zjištěny žádné hemodynamické

účinky;

bylo

pozorováno

menší,

nevýznamné

narušení

repolarizace,

stejně

jako

ostatních

zkoušených vinka alkaloidů. U primátů, kteří dostávali opakované dávky přípravku NAVELBINE po

dobu 39 týdnů, nebyl pozorován žádný vliv na kardiovaskulární systém.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Voda pro injekci.

6.2

Inkompatibility

Přípravek NAVELBINE nemá být ředěn v alkalických roztocích (riziko srážení).

Tento léčivý přípravek se nesmí smíchat s jinými přípravky, s výjimkou přípravků uvedených v bod

6.6.

6.3

Doba použitelnosti

3 roky.

Bylo prokázáno, že po zředění přípravku NAVELBINE v roztoku chloridu sodného 9 mg/ml (0,9%) pro

injekci nebo v roztoku glukózy 5% je přípravek chemicky a fyzikálně stabilní po dobu 8 dnů při pokojové

teplotě (20 °C ± 5 °C) nebo v chladničce (2 °C – 8 °C), chráněný před světlem, v lahvi z neutrálního skla,

popř. ve vaku z PVC nebo vinylacetátu.

Z mikrobiologického hlediska má být přípravek použit ihned. Není-li použit okamžitě, doba a podmínky

uchovávání přípravku po otevření před použitím jsou v odpovědnosti uživatele a normálně by doba

neměla být delší než 24 hodin při 2° až 8 °C, pokud ředění neproběhlo za kontrolovaných a validovaných

aseptických podmínek.

6.4

Z

vláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte v chladničce (2°C – 8°C). Chraňte před mrazem. Uchovávejte lahvičku v krabičce, aby byl

přípravek chráněn před světlem

6.5

Druh obalu a obsah

balení

a) lahvička z bezbarvého skla (třída I), chlorbutylová zátka, hliníkový uzávěr, kryt, krabička.

b) lahvička z bezbarvého skla (třída I), butylová zátka, hliníkový uzávěr, kryt, krabička.

Krabička po 1 a 10 lahvičkách po 1 ml.

Krabička po 1 a 10 lahvičkách po 5 ml.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6

Zvláštní opatření pro likvidac

i

přípravku a pro zacházení s

ním

Přípravu a aplikaci přípravku NAVELBINE má provádět proškolený zdravotnický pracovník.

Ten má používat vhodnou ochranu očí, jednorázové rukavice, obličejovou masku a jednorázovou zástěru.

Případný rozlitý nebo vyteklý přípravek se musí utřít.

Je zapotřebí důsledně zamezit jakémukoliv kontaktu s očima. V případě kontaktu je nutné oči ihned

vypláchnout velkým množstvím roztoku chloridu sodného 9 mg/ml (0,9 %).

Po dokončení mají být všechny odkryté části těla důkladně vyčištěny a ruce a obličej umyty.

Obsah přípravku NAVELBINE je kompatibilní s neutrální skleněnou lahví, PVC sáčkem, sáčkem

z vinylacetátu, polyethylenu a infuzní sadou s PVC hadičkami.

Přípravek NAVELBINE se doporučuje aplikovat formou infuze trvající 6-10 minut po naředění ve

20-50 ml 0,9% (9 mg/ml) roztoku chloridu sodného nebo v 5% glukózovém roztoku. Po podání se má žíla

vždy důkladně propláchnout alespoň 250 ml izotonického roztoku.

Přípravek NAVELBINE musí být podáván důsledně intravenózně. Před zahájením infuze je velmi

důležité se ujistit, že je kanyla přesně aplikována do žíly. Jestliže přípravek při podávání prosakuje do

okolní tkáně,

může

se objevit značné lokální podráždění.

takovém případě

musí

být

podávání

zastaveno, žíla propláchnuta běžným fyziologickým roztokem a zbytek dávky aplikován do jiné žíly. V

případě prosáknutí přípravku do okolní tkáně lze ihned podat intravenózně glukokortikoidy, aby se snížilo

riziko flebitidy.

Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

PierreFabre Medicament

45, place Abel Gance

92100 Boulogne

Francie

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO

44/136/92-S/C

9.

DATUM P

RVNÍ REGISTRACE / PRODLOUŽENÍ REGI

STRACE

Datum první registrace: 23. 6. 1992

Datum posledního prodloužení registrace: 29. 1. 2014

10.

DATUM REVIZE TEXTU

30. 10. 2019

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Sdílejte tyto informace