Narcostop 5 mg/ml Injekční roztok

Česká republika - čeština - USKVBL (Ústav Pro Státní Kontrolu Veterinárních Biopreparátů A Léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
Atipamezolu
Dostupné s:
Le Vet Beheer, B.V.
ATC kód:
QV03AB
INN (Mezinárodní Name):
Atipamezole (Atipamezoli hydrochloridum)
Dávkování:
5mg/ml
Léková forma:
Injekční roztok
Terapeutické skupiny:
psi, kočky
Terapeutické oblasti:
Antidota
Přehled produktů:
Kódy balení: 9934747 - 1 x 10 ml - injekční lahvička
Registrační číslo:
96/044/11-C
Datum autorizace:
2011-06-08

PŘÍBALOVÁ INFORMACE

PŘÍBALOVÁ INFORMACE

Narcostop 5 mg/ml - injekční roztok pro psy a kočky

1.

JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE

POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE

NESHODUJE

Držitel rozhodnutí o registraci:

Le Vet B.V.

Wilgenweg 7

3421 TV Oudewater

Nizozemsko

Výrobce odpovědný za uvolnění šarže:

Produlab Pharma B.V.

Forellenweg 16

4941 SJ Raamsdonksveer

Nizozemsko

2.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Narcostop 5 mg/ml injekční roztok pro psy a kočky

Léčivá látka: Atipamezoli hydrochloridum

3.

OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

Narcostop je vodný injekční roztok, který obsahuje:

Léčivá látka:

Atipamezoli hydrochloridum

5,0 mg/ml

(odpovídá 4,27 mg Atipamezolum

Pomocné látky:

Methylparaben (E218)

1,0 mg/ml

4.

INDIKACE

Psi a kočky:

Atipamezol hydrochlorid je indikován pro zrušení sedativních účinků a kardiovasculárních účinků po

použití α2-agonistů jako medetomidinu a dexmedetomidinu u psů a koček.

5.

KONTRAINDIKACE

Nepoužívat u:

chovných zvířat

zvířat s jaterním, ledvinovým nebo srdečním onemocněním

6.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Během prvních 10 minut po injekčním podání atipamezolu hydrochloridu byl pozorován přechodný

hypotenzní účinek. V ojedinělých případech může dojít k hyperaktivitě, tachykardii, salivaci, atypické

vokalizaci, svalovému třesu, zvracení, zvýšení dechové frekvence, nekontrolované urinaci a defekaci.

Ve velmi vzácných případech může po podání atipamezolu dojít k návratu sedativních účinků nebo

nedojde ke zkrácení doby vyvedení ze sedace.

Pokud se u koček aplikují nízké dávky za účelem částečného vyrušení účinků medetomidinu nebo

dexmedetomidinu, je nutné zabránit možné hypotermií (která může vznikout i jako důsledek sedace).

Četnost nežádoucích účinků je charakterizována podle následujících pravidel:

- velmi časté (nežádoucí účinky se projevily u více než 1 z 10 zvířat v průběhu jednoho ošetření)

- časté (u více než 1, ale méně než 10 ze 100 zvířat)

- neobvyklé (u více než 1, ale méně než 10 z 1000 zvířat)

- vzácné (u více než 1, ale méně než 10 z 10000 zvířat)

- velmi vzácné (u méně než 1 z 10000 zvířat, včetně ojedinělých hlášení).

Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou uvedeny v této

příbalové informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři.

7.

CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Psi a kočky

8.

DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

Jednorázové intramuskulární podání.

Atipamezol hydrochlorid je podáván 15-60 minut po podání medetomidin hydrochloridu nebo

dexmedetomidin hydrochloridu.

Psi: intramuskulární dávka atipamezol hydrochloridu [v µg] je pětinásobek předchozí dávky

medetomidin hydrochloridu nebo desetinásobek dávky dexmedetomidin hydrochloridu. Z důvodu 5-ti

násobně vyšší koncentrace účinné látky (atipamezol hydrochloridu) v přípravku v porovnání

s přípravky obsahující 1 mg/ml medetomidin hydrochloridu a 10-ti násobně vyšší koncentrace

v přípravku v porovnání s přípravky obsahující 0,5 mg/ml dexmedetomidin hydrochloridu, musí být

podány stejné objemy obou přípravků.

Psi:

Příklad dávkování

Dávkování medetomidinu 1 mg/ml injekčního

roztoku

Dávkování Narcostopu 5 mg/ml injekčního

roztoku pro psy

0,04 ml/kg živé hmotnosti (ž.hm.),

tj.. 40 µg/kg ž.hm.

0,04 ml/kg ž.hm.,

tj. 200 µg/kg ž.hm.

Dávkování dexmedetomidinu 0,5 mg/ml

injekčního roztoku

Dávkování Narcostopu 5 mg/ml injekčního

roztoku pro psy

0,04 ml/kg živé hmotnosti (ž.hm.),

tj. 20 µg/kg ž.hm.

0,04 ml/kg ž.hm.,

tj. 200 µg/kg ž.hm.

Kočky:intramuskulární dávka atipamezol hydrochloridu [v µg] je dva a půl násobek předchozí dávky

medetomidin hydrochloridu nebo pětinásobek předchozí dávky dexmedetomidin hydrochloridu.

Z důvodu 5-ti násobně vyšší koncentrace léčivé látky (atipamezol hydrochloridu) v přípravku

v porovnání s přípravky obsahující 1 mg/ml medetomidin hydrochloridu a 10-ti násobně vyšší

koncentrace v přípravku v porovnání s přípravky obsahující 0,5 mg/ml dexmedetomidin

hydrochloridu, musí být podány poloviční objemy obou přípravků ve srovnání s dříve podaným

medetomidinem nebo dexmedetomidinem.

Kočky:

Příklad dávkování

Dávkování medetomidinu 1 mg/ml injekčního

roztoku

Dávkování Narcostopu 5 mg/ml injekčního

roztoku pro kočky

0,08 ml/kg živé hmotnosti (ž.hm.),

tj. 80 µg/kg ž.hm.

0,04 ml/kg ž.hm.,

tj. 200 µg/kg ž.hm.

Dávkování dexmedetomidinu 0,5 mg/ml

injekčního roztoku

Dávkování Narcostopu 5 mg/ml injekčního

roztoku pro kočky

0,08 ml/kg živé hmotnosti (ž.hm.),

tj. 40 µg/kg ž.hm.

0,04 ml/kg ž.hm.,

tj. 200 µg/kg ž.hm.

Doba vyvedení ze sedace je zkrácena na přibližně 5 minut. Zvíře se stane pohyblivé po přibližně 10

minutách po podání přípravku.

9.

POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Nejsou.

10.

OCHRANNÁ LHŮTA

Není určeno pro potravinová zvířata.

11.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dosah dětí.

Uchovávejte lahvičku v krabičce, aby byla chráněna před světlem. Chraňte před mrazem.

Nepoužívejte tento veterinární léčivý přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na etiketě a

krabičce po EXP.

Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu: 28 dní.

Po prvním otevření vnitřního obalu stanovte datum likvidace zbylého množství přípravku v tomto

obalu, a to na základě doby použitelnosti po prvním otevření uvedené v této příbalové informaci. Toto

datum napište na místo k tomu určené na etiketě.

12.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Zvláštní opatření pro použití u zvířat

Po podání přípravku by měla být zvířata ponechána v klidu na tichém místě. Během doby doby

vyvedení ze sedace by zvířata neměla být ponechána bez dozoru.

Použití přípravku off label u zvířat jiných než cílových druhů by mělo být obezřetné kvůli rozdílným

dávkovacím doporučením.

V případě podání jiných sedativ než medetomidin je nutné pamatovat na skutečnost, že účinky těchto

dalších látek mohou přetrvávat po vymizení účinku (dex)medetomidinu.

Atipamezol neruší účinek ketaminu, který může u psů způsobit záchvaty a u koček vyvolat křeče,

pokud je podáván samostatně. Atipamezol nesmí být aplikována dříve jak 30-40 minut po současné

aplikaci ketaminu.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům

Kvůli silnému farmakologickému účinku atipamezolu zamezte kontaktu přípravku s kůží, očima

a sliznicemi. V případě náhodného potřísnění omyjte ihned zasaženou část proudem čisté vody. Pokud

podráždění přetrvává, vyhledejte lékařskou pomoc. Odstraňte kontaminovaný oděv, který je v přímém

kontaktu s pokožkou.

Zabraňte náhodnému pozření nebo samopodání injekce. V případě náhodného pozření nebo

sebepoškození injekčně aplikovaným přípravkem vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte

příbalovou informaci praktickému lékaři.

Použití v průběhu březosti, laktace nebo snášky

Bezpečnost veterinárního léčivého přípavku v průběhu březosti a laktace nebyla stanovena.

Přípravek nepodávejte březím a laktujícím fenám a kočkám.

Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce

Nedoporučuje se souběžné podání atipamezolu s jinými centrálně působícími přípravky jako

diazepam, acepromazin nebo opiáty.

Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota), pokud je to nutné

Předávkování atipamezol hydrochloridem může mít za následek přechodnou tachykardii a zvýšenou

bdělost (hyperaktivita, svalový třes). Je-li potřeba, mohou být tyto symptomy eliminovány dávkou

(dex)medetomidin hydrochloridu, která je nižší než obvykle podávaná klinická dávka.

V případě neúmyslného podání atipamezol hydrochloridu zvířeti, kterému nebyl předtím podán

(dex)medetomidin hydrochlorid, může dojít k hyperaktivitě a svalovému třesu. Tyto účinky pominou

v průběhu asi 15 minut.

Zvýšená bdělost koček je nejlépe zvládnutelná omezením vnějších podnětů.

Inkompatibility

Studie kompatibility nejsou k dispozici, a proto tento veterinární léčivý přípravek nesmí být mísen

s žádnými dalšími veterinárními léčivými přípravky.

13.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být

likvidován podle místních právních předpisů.

14.

DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Červenec 2015

15.

DALŠÍ INFORMACE

1 x 1 injekční lahvička obsahující 10 ml.

5 x 1 injekční lahvička obsahující 10 ml.

10 x 1 injekční lahvička obsahující 10 ml.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Pouze pro zvířata.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Narcostop 5 mg/ml injekční roztok pro psy a kočky

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

1 ml injekčního roztoku obsahuje:

Léčivá látka:

Atipamezoli hydrochloridum

5,0 mg

(odpovídá 4,27 mgAtipamezolum)

Pomocné látky:

Methylparaben (E218)

1,0 mg

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Injekční roztok.

Čirý bezbarvý, sterilní vodný roztok.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Cílové druhy zvířat

Psi a kočky

4.2

Indikace s upřesněním pro cílový druh zvířat

Atipamezol hydrochlorid je indikován pro zrušení sedativních účinků a kardiovasculárních účinků po

použití α2-agonistů jako medetomidinu a dexmedetomidinu u psů a koček.

4.3

Kontraindikace

Nepoužívat u:

chovných zvířat

zvířat s jaterním, ledvinovým nebo srdečním onemocněním

Viz dále bod 4.7

4.4

Zvláštní upozornění pro každý cílový druh

Před předložením potravy nebo tekutin zvířeti se ujistěte, zě došlo k plně funkčnímu návratu

polykacího reflexu.

4.5

Zvláštní opatření pro použití

Zvláštní opatření pro použití u zvířat

Po podání přípravku by měla být zvířata ponechána v klidu na tichém místě. Během doby doby

vyvedení ze sedace by zvířata neměla být ponechána bez dozoru.

Použití přípravku off label u zvířat jiných než cílových druhů by mělo být obezřetné kvůli rozdílným

dávkovacím doporučením.

V případě podání jiných sedativ než medetomidin je nutné pamatovat na skutečnost, že účinky těchto

dalších látek mohou přetrvávat po vymizení účinku (dex)medetomidinu.

Atipamezol neruší účinek ketaminu, který může u psů způsobit záchvaty a u koček vyvolat křeče,

pokud je podáván samostatně. Atipamezol nesmí být aplikována dříve jak 30-40 minut po současné

aplikaci ketaminu.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům

Kvůli silnému farmakologickému účinku atipamezolu zamezte kontaktu přípravku s kůží, očima

a sliznicemi. V případě náhodného potřísnění omyjte ihned zasaženou část proudem čisté vody. Pokud

podráždění přetrvává, vyhledejte lékařskou pomoc. Odstraňte kontaminovaný oděv, který je v přímém

kontaktu s pokožkou.

Zabraňte náhodnému pozření nebo samopodání injekce. V případě náhodného pozření nebo

sebepoškození injekčně aplikovaným přípravkem vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte

příbalovou informaci praktickému lékaři.

4.6

Nežádoucí účinky (frekvence a závažnost)

Během prvních 10 minut po injekčním podání atipamezolu hydrochloridu byl pozorován přechodný

hypotenzní účinek. V ojedinělých případech může dojít k hyperaktivitě, tachykardii, salivaci, atypické

vokalizaci, svalovému třesu, zvracení, zvýšení dechové frekvence, nekontrolované urinaci a defekaci.

Ve velmi vzácných případech může po podání atipamezolu dojít k návratu sedativních účinků nebo

nedojde ke zkrácení doby vyvedení ze sedace.

Pokud se u koček aplikují nízké dávky za účelem částečného vyrušení účinků medetomidinu nebo

dexmedetomidinu, je nutné zabránit možné hypotermií (která může vznikout i jako důsledek sedace).

Četnost nežádoucích účinků je charakterizována podle následujících pravidel:

- velmi časté (nežádoucí účinky se projevily u více než 1 z 10 zvířat v průběhu jednoho ošetření)

- časté (u více než 1, ale méně než 10 ze 100 zvířat)

- neobvyklé (u více než 1, ale méně než 10 z 1000 zvířat)

- vzácné (u více než 1, ale méně než 10 z 10000 zvířat)

- velmi vzácné (u méně než 1 z 10000 zvířat, včetně ojedinělých hlášení).

4.7

Použití v průběhu březosti, laktace nebo snášky

Bezpečnost veterinárního léčivého přípavku v průběhu březosti a laktace nebyla stanovena.

Přípravek nepodávejte březím a laktujícím fenám a kočkám.

4.8

Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce

Nedoporučuje se souběžné podání atipamezolu s jinými centrálně působícími přípravky jako

diazepam, acepromazin nebo opiáty.

4.9

Podávané množství a způsob podání

Jednorázové intramuskulární podání.

Atipamezol hydrochlorid je podáván 15-60 minut po podání medetomidin hydrochloridu nebo

dexmedetomidin hydrochloridu.

Psi: intramuskulární dávka atipamezol hydrochloridu [v µg] je pětinásobek předchozí dávky

medetomidin hydrochloridu nebo desetinásobek dávky dexmedetomidin hydrochloridu. Z důvodu 5-ti

násobně vyšší koncentrace účinné látky (atipamezol hydrochloridu) v přípravku v porovnání

s přípravky obsahující 1 mg/ml medetomidin hydrochloridu a 10-ti násobně vyšší koncentrace

v přípravku v porovnání s přípravky obsahující 0,5 mg/ml dexmedetomidin hydrochloridu, musí být

podány stejné objemy obou přípravků.

Psi:

Příklad dávkování

Dávkování medetomidinu 1 mg/ml injekčního

roztoku

Dávkování Narcostopu 5 mg/ml injekčního

roztoku pro psy

0,04 ml/kg živé hmotnosti (ž.hm.),

tj.. 40 µg/kg ž.hm.

0,04 ml/kg ž.hm.,

tj. 200 µg/kg ž.hm.

Dávkování dexmedetomidinu 0,5 mg/ml

injekčního roztoku

Dávkování Narcostopu 5 mg/ml injekčního

roztoku pro psy

0,04 ml/kg živé hmotnosti (ž.hm.),

tj. 20 µg/kg ž.hm.

0,04 ml/kg ž.hm.,

tj. 200 µg/kg ž.hm.

Kočky:intramuskulární dávka atipamezol hydrochloridu [v µg] je dva a půl násobek předchozí dávky

medetomidin hydrochloridu nebo pětinásobek předchozí dávky dexmedetomidin hydrochloridu.

Z důvodu 5-ti násobně vyšší koncentrace léčivé látky (atipamezol hydrochloridu) v přípravku

v porovnání s přípravky obsahující 1 mg/ml medetomidin hydrochloridu a 10-ti násobně vyšší

koncentrace v přípravku v porovnání s přípravky obsahující 0,5 mg/ml dexmedetomidin

hydrochloridu, musí být podány poloviční objemy obou přípravků ve srovnání s dříve podaným

medetomidinem nebo dexmedetomidinem.

Kočky:

Příklad dávkování

Dávkování medetomidinu 1 mg/ml injekčního

roztoku

Dávkování Narcostopu 5 mg/ml injekčního

roztoku pro kočky

0,08 ml/kg živé hmotnosti (ž.hm.),

tj. 80 µg/kg ž.hm.

0,04 ml/kg ž.hm.,

tj. 200 µg/kg ž.hm.

Dávkování dexmedetomidinu 0,5 mg/ml

injekčního roztoku

Dávkování Narcostopu 5 mg/ml injekčního

roztoku pro kočky

0,08 ml/kg živé hmotnosti (ž.hm.),

tj. 40 µg/kg ž.hm.

0,04 ml/kg ž.hm.,

tj. 200 µg/kg ž.hm.

Doba vyvedení ze sedace je zkrácena na přibližně 5 minut. Zvíře se stane pohyblivé po přibližně 10

minutách po podání přípravku.

4.10

Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota), pokud je to nutné

Předávkování atipamezol hydrochloridem může mít za následek přechodnou tachykardii a zvýšenou

bdělost (hyperaktivita, svalový třes). Je-li potřeba, mohou být tyto symptomy eliminovány dávkou

(dex)medetomidin hydrochloridu, která je nižší než obvykle podávaná klinická dávka.

V případě neúmyslného podání atipamezol hydrochloridu zvířeti, kterému nebyl předtím podán

(dex)medetomidin hydrochlorid, může dojít k hyperaktivitě a svalovému třesu. Tyto účinky pominou

v průběhu asi 15 minut.

Zvýšená bdělost koček je nejlépe zvládnutelná omezením vnějších podnětů.

4.11

Ochranné lhůty

Není určeno pro potravinová zvířata.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

Farmakoterapeutická skupina:

antagonista

2-receptoru (antidota)

ATCvet kód:

QV03AB90

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Atipamezol je účinný a selektivní blokátor

2-receptoru (

2-antagonista), který podporuje uvolňování

neurotransmiteru noradrenalinu v centrálním stejně jako periferním nervovém systému. Toto vede

k aktivaci CNS díky aktivaci sympatiku. Další farmakodynamické účinky, jako například vliv na

kardiovaskulární systém, jsou pouze slabé, ale v průběhu prvních deseti minut po injekčním podání

atipamezol hydrochloridu můžeme sledovat přechodný pokles krevního tlaku.

Jako

2-antagonistaje atipamezol schopný eliminovat (nebo potlačit) účinky agonisty

2-receptoru,

medetomidinu nebo dexmedetomidinu. Atipamezol tedy vrátí sedativní účinky (dex)medetomidin

hydrocholridu u psů a koček do normálu, přičemž může přechodně zvýšit srdeční frekvenci.

5.2

Farmakokinetické údaje

Atipamezol hydrochlorid je po intramuskulární aplikaci rychle absorbován. Maximální koncentrace v

centrálním nervovém systému je dosažena za 10-15 minut. Distribuční objem (V

) je přibližně 1-2,5 l/

kg. Je popsáno, že poločas eliminace atipamezol hydrochloridu (t

) je přibližně jedna hodina.

Atipamezol hydrochlorid se rychle a úplně metabolizuje. Metabolity jsou vylučovány hlavně močí a

malé množství výkaly.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Methylparaben (E 218)

Chlorid sodný

Kyselina chlorovodíková (pro úpravu pH)

Hydroxid sodný (pro úpravu pH)

Voda na injekci

6.2

Inkompatibility

Studie kompatibility nejsou k dispozici, a proto tento veterinární léčivý přípravek nesmí být mísen

s žádnými dalšími veterinárními léčivými přípravky.

6.3

Doba použitelnosti

Doba použitelnosti veterinárního léčivého přípravku v neporušeném obalu: 3 roky.

Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu: 28 dní.

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte lahvičku v krabičce, aby byla chráněna před světlem.

Chraňte před mrazem.

6.5

Druh a složení vnitřního obalu

Čirá skleněná injekční lahvička (typ I) s bromobutylovou gumovou zátkou (typ I) obsahující 10 ml

injekčního roztoku.

Kartonová krabička s 1 injekční lahvičkou obsahující 10 ml.

Kartonová krabička s 5 injekčními lahvičkami obsahující 10 ml.

Kartonová krabička s 10 injekčními lahvičkami obsahující 10 ml.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6

Zvláštní opatření pro zneškodňování nepoužitého veterinárního léčivého přípravku nebo

odpadu, který pochází z tohoto přípravku

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být

likvidován podle místních právních předpisů.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Le Vet B.V.

Wilgenweg 7

3421 TV Oudewater

Nizozemsko

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

96/044/11-C

9.

DATUM REGISTRACE/ PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

8. 6. 2011/ 22. 7. 2015

10.

DATUM REVIZE TEXTU

Červenec 2015

DALŠÍ INFORMACE

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace