Naglazyme

Evropská unie - čeština - EMA (European Medicines Agency)

Aktivní složka:
galsulfáze
Dostupné s:
BioMarin International Limited
ATC kód:
A16AB
INN (Mezinárodní Name):
galsulfase
Terapeutické skupiny:
Jiné zažívací trakt a produkty metabolismu,
Terapeutické oblasti:
Mukopolysacharidóza VI
Terapeutické indikace:
Naglazyme je indikován k dlouhodobé substituční enzymové terapii pacientů s potvrzenou diagnózou mukopolysacharidosy VI (MPS VI; N-acetylgalactosamine-4sulfatázy nedostatek; Maroteaux-Lamy syndrom) (viz oddíl 5. Jako u všech lysosomálních genetické poruchy, to má prvořadý význam, a to zejména v těžkých forem, zahájit léčbu co nejdříve, než vzhled non-reverzibilní klinické projevy onemocnění. Klíčovou otázkou je, k léčbě mladých pacientů ve věku.
Přehled produktů:
Revision: 18
Stav Autorizace:
Autorizovaný
Registrační číslo:
EMEA/H/C/000640
Datum autorizace:
2006-01-23
EMEA kód:
EMEA/H/C/000640

Dokumenty v jiných jazycích

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - bulharština

17-03-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - bulharština

17-03-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - bulharština

01-04-2011

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - španělština

17-03-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - španělština

17-03-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - španělština

01-04-2011

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - dánština

17-03-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - dánština

17-03-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - dánština

01-04-2011

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - němčina

17-03-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - němčina

17-03-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - němčina

01-04-2011

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - estonština

17-03-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - estonština

17-03-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - estonština

01-04-2011

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - řečtina

17-03-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - řečtina

17-03-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - řečtina

01-04-2011

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - angličtina

17-03-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - angličtina

17-03-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - angličtina

01-04-2011

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - francouzština

17-03-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - francouzština

17-03-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - francouzština

01-04-2011

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - italština

17-03-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - italština

17-03-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - italština

01-04-2011

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - lotyština

17-03-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - lotyština

17-03-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - lotyština

01-04-2011

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - litevština

17-03-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - litevština

17-03-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - litevština

01-04-2011

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - maďarština

17-03-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - maďarština

17-03-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - maďarština

01-04-2011

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - maltština

17-03-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - maltština

17-03-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - maltština

01-04-2011

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - nizozemština

17-03-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - nizozemština

17-03-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - nizozemština

01-04-2011

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - polština

17-03-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - polština

17-03-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - polština

01-04-2011

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - portugalština

17-03-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - portugalština

17-03-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - portugalština

01-04-2011

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - rumunština

17-03-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - rumunština

17-03-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - rumunština

01-04-2011

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - slovenština

17-03-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - slovenština

17-03-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - slovenština

01-04-2011

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - slovinština

17-03-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - slovinština

17-03-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - slovinština

01-04-2011

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - finština

17-03-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - finština

17-03-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - finština

01-04-2011

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - švédština

17-03-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - švédština

17-03-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - švédština

01-04-2011

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - norština

17-03-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - norština

17-03-2021

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - islandština

17-03-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - islandština

17-03-2021

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - chorvatština

17-03-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - chorvatština

17-03-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - chorvatština

01-04-2011

Přečtěte si celý dokument

B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Naglazyme 1 mg/ml koncentrát pro infuzní roztok

Galsulfasum

Tento přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o

bezpečnosti. Můžete přispět tím, že nahlásíte jakékoli nežádoucí účinky, které se u Vás vyskytnou. Jak

hlásit nežádoucí účinky je popsáno v závěru bodu 4.

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete

jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte

to svému lékaři.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je tento přípravek a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete tento přípravek používat

Jak se tento přípravek používá

Možné nežádoucí účinky

Jak tento přípravek uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je tento přípravek a k čemu se používá

Naglazyme se používá k léčbě pacientů s onemocněním, které se označuje jako MPS VI

(mukopolysacharidóza VI).

Osoby s onemocněním MPS VI mají buďto nízkou hladinu enzymu N-acetylgalaktosamin 4-sulfatázy,

nebo u nich tento enzym zcela chybí. Tento enzym se podílí na odbourávání látek označovaných jako

glykosaminoglykany v organismu. Nízké hladiny nebo chybění enzymu mají za následek, že se tyto

látky v organismu neodbourávají a nezpracovávají tak, jak by měly. Dochází k jejich hromadění v

mnoha tkáních těla, což vyvolává příznaky MPS VI.

Jak tento přípravek účinkuje

Tento přípravek obsahuje rekombinantní enzym označovaný jako galsulfáza, který může nahradit

přirozený enzym chybějící u pacientů s MPS VI. Bylo prokázáno, že léčba zlepšuje schopnost chůze a

zdolávání schodů a snižuje hladiny glykosaminoglykanů v těle. Tento lék může zlepšit příznaky MPS

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete tento přípravek používat

Nepoužívejte tento přípravek:

Jestliže jste měl(a) závažné nebo život ohrožující alergické (hypersenzitivní) reakce na

galsulfázu nebo na kteroukoli další složku přípravku Naglazyme a opětovné podání přípravku

nebylo úspěšné.

Upozornění a opatření

Při léčbě přípravkem Naglazyme se může rozvinout reakce spojená s infuzí. Reakce spojená s

infúzí je nežádoucím účinkem, který se vyskytne během infúze nebo v době do konce infúzního

dne (viz bod 4 „Možné nežádoucí účinky“). Pokud by se u vás tato reakce objevila,

musíte se

okamžitě spojit se svým lékařem

Pokud vznikne alergická reakce, může lékař infúzi zpomalit nebo zastavit a také nasadit další

léky ke zvládnutí alergické reakce.

Jestliže máte horečku nebo jestliže máte před podáním tohoto přípravku potíže s dýcháním,

poraďte se se svým lékařem o možnosti odložení infuze přípravku Naglazyme.

Jestliže máte průvodní onemocnění srdce, informujte během léčby přípravkem Naglazyme

svého lékaře. Na základě této informace Vám může upravit infuzi.

Tento přípravek nebyl testován u pacientů s postižením ledvin nebo jater. Pokud trpíte

nedostatečností ledvin nebo jater, obraťte se na svého lékaře.

Informujte svého lékaře, jestliže máte bolesti ve svalech, necitlivé paže nebo dolní končetiny či

jakékoli střevní potíže nebo problémy s močovým měchýřem, protože mohou být způsobeny

tlakem na míchu.

Další léčivé přípravky a Naglazyme

Informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které

možná budete užívat, včetně léků, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Těhotenství a kojení

Přípravek Naglazyme by se neměl během těhotenství podávat, pokud to není nezbytně nutné. Poraďte

se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoli lék. Není známo, zda se

galsulfáza vylučuje do mateřského mléka, proto je nutné během léčby přípravkem Naglazyme přerušit

kojení. Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoli lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů:

Studie hodnotící účinky na schopnost řídit a používat stroje nebyly provedeny.

Tento přípravek obsahuje sodík

Jedna 5ml injekční lahvička obsahuje 0,8 mmol (18,4 mg) sodíku a podává se v injekčním roztoku

chloridu sodného 9 mg/ml. To je třeba vzít v úvahu u pacientů na dietě s kontrolovaným obsahem

sodíku.

3.

Jak se tento

přípravek používá

Přípravek Naglazyme Vám podá lékař nebo sestra.

Dávka závisí na Vaší tělesné hmotnosti. Doporučený dávkovací režim je 1 mg/1 kg tělesné hmotnosti

s podáváním jednou týdně do žíly (nitrožilní infuzí). Jedna infuze potrvá přibližně 4 hodiny. Během

první hodiny bude rychlost infuze pomalá (zhruba 2,5 % celkového roztoku) a v následujících 3

hodinách bude podána infuze zbývajícího objemu (přibližně 97,5 %).

Jestliže jste užil(a) více přípravku Naglazyme, než jste měl(a)

Naglazyme se podává pod dohledem sestry nebo lékaře, kteří zkontrolují, že byla podána správná

dávka a pokud to bude nutné, provedou příslušná opatření.

Jestliže jste zapomněl(a) užít tento přípravek

Jestliže vynecháte infúzi Naglazymu, spojte se se svým lékařem.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Nežádoucí účinky byly většinou u pacientů pozorovány během podávání léku nebo krátce poté

(„reakce spojené s infuzí“). Nejzávažnějšími nežádoucími účinky byly otok obličeje a horečka (velmi

časté); pauzy mezi dechy delší než normálně, potíže s dýcháním, astma a kopřivka (časté); a otok

jazyka a hrdla a závažná alergická reakce na tento přípravek (neznámá četnost).

Pokud se u Vás taková reakce objeví,

prosím, sdělte to ihned svému lékaři

. Může být nutné Vám

podat další léky k prevenci alergické reakce (např. antihistaminika a/nebo kortikosteroidy) nebo ke

snížení horečky (antipyretika).

Nejčastější příznaky reakcí spojených s infuzí zahrnují horečku, zimnici, vyrážku, kopřivku a dušnost.

Velmi časté nežádoucí účinky (mohou se vyskytovat u více než 1 osoby z 10):

Bolest v krku

Gastroenteritida

Snížené reflexy

Bolest hlavy

Zánět oka

Zakalené oči

Zhoršený sluch

Vysoký krevní tlak

Ucpaný nos

Vystouplý pupek

Zvracení

Nevolnost

Svědění

Bolest (například ucha, břicha, kloubů, na

hrudníku)

Malátnost

Časté nežádoucí účinky (mohou se vyskytovat nejvýše u 1 osoby z 10):

Třes

Nízký krevní tlak

Kašel

Sípání

Zarudnutí kůže

Jiné nežádoucí účinky s neznámou četností:

Šok

Brnění

Zpomalená srdeční frekvence

Zrychlená srdeční frekvence

Namodralá kůže

Bledost kůže

Nízká hladina kyslíku v krvi

Zrychlené dýchání

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to ihned svému lékaři. Stejně

postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích

účinků uvedeného v

odatku

V. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o

bezpečnosti tohoto přípravku.

5.

Jak tento přípravek uchovávat

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na injekční lahvičce za

Použitelné do. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Neotevřené injekční lahvičky:

Uchovávejte v chladničce (2

C - 8

Chraňte před mrazem.

Zředěné roztoky:

Chemická a fyzikální stabilita po otevření před použitím byla prokázána po dobu až 4 dnů při

pokojové teplotě (23 °C - 27 °C).

Z mikrobiologického hlediska má být přípravek Naglazyme použít okamžitě. Není-li použit okamžitě,

doba a podmínky uchovávání přípravku po otevření před použitím jsou v odpovědnosti uživatele a

normálně by doba neměla být delší než 24 hodin při 2

až 8

a dále až. 24 hodin při pokojové teplotě

C - 27

C) během podávání.

Nepoužívejte přípravek Naglazyme, pokud obsahuje viditelné částice.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co přípravek Naglazyme obsahuje

Léčivou látkou je galsulfasum. Jeden ml přípravku Naglazyme obsahuje 1 mg galsulfázy. Jedna

5 ml injekční lahvička obsahuje 5 mg galsulfázy. Galsulfáza je rekombinantní forma lidské N-

acetylgalaktosamin-4-sulfatázy a vytváří se rekombinantní technologií DNA s použitím savčí

buněčné kultury z vaječníků čínských křečíků (CHO).

Pomocné látky jsou: chlorid sodný, monohydrát dihydrogenfosforečnanu sodného, heptahydrát

hydrogenfosforečnanu sodného, polysorbát 80, Voda pro injekci.

Jak přípravek Naglazyme vypadá a co obsahuje toto balení

Naglazyme se dodává jako koncentrát pro infuzní roztok. Čirý až mírně opalizující a bezbarvý až

bledě žlutý roztok nesmí obsahovat viditelné částice. Roztok musí být před infuzí zředěný.

Velikosti balení:

1 a 6 injekčních lahviček. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

BioMarin International Limited

Shanbally, Ringaskiddy

County Cork, P43 R298

Irsko

Výrobce

Shanbally, Ringaskiddy

County Cork, P43 R298

Irsko

Tato příbalová informace byla naposledy revidována MM/YYYY

Tento přípravek byl registrován za „výjimečných okolností“.

Znamená to, že vzhledem k vzácnosti tohoto onemocnění nebylo možné získat úplné informace o

tomto přípravku.

Evropská léková agentura každoročně vyhodnotí všechny nové informace týkající se tohoto přípravku

a tato příbalová informace bude podle potřeby aktualizována.

Podrobné informace o tomto přípravku jsou uveřejněny na webových stránkách Evropské lékové

agentury:

http

://www.ema.europa.eu/. Na těchto stránkách naleznete též odkazy na další webové stránky,

týkající se vzácných onemocnění a jejich léčby.

<-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Následující informace je určena pouze pro zdravotnické pracovníky:

Naglazyme nesmí být v téže infuzi mísen s jinými léčivými přípravky s výjimkou těch, které jsou

uvedeny níže.

Jedna injekční lahvička s přípravkem Naglazyme je určena jen pro jedno použití. Koncentrát pro

infuzní roztok se musí ředit infúzním roztokem 9 mg/ml (0,9%) chloridu sodného za aseptických

podmínek. Doporučuje se podávat pacientům zředěný roztok přípravku Naglazyme pomocí infúzní

soupravy vybavené in-line filtrem 0,2 µm.

Všechen nepoužitý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

Příprava infuze přípravku Naglazyme (použijte aseptický postup)

Je třeba určit počet injekčních lahviček, které se mají ředit na základě hmotnosti jednotlivého pacienta,

a je nutné je vyjmout z ledničky přibližně 20 minut předem, aby mohly dosáhnout pokojové teploty.

Před ředěním je třeba u každé injekční lahvičky zkontrolovat přítomnost částic a změnu zbarvení. Čirý

až mírně opalizující a bezbarvý až světle žlutý roztok nesmí obsahovat viditelné částice.

Z 250 ml infúzního vaku se natáhne a odstraní takový objem infúzního roztoku 9 mg/ml (0,9%)

chloridu sodného, který se rovná celkovému objemu přípravku Naglazyme, jenž se má přidat. U

pacientů, kteří jsou citliví na přetížení objemem kapaliny a váží méně než 20 kg, by se mělo zvážit

použití 100 ml infúzního vaku; v takovém případě je třeba snížit rychlost infuze (v ml/min.) tak, aby

celková délka trvala min. 4 hodiny. Při použití 100 ml vaků lze objem přípravku Naglazyme přidat

přímo do infúzního vaku.

Objem přípravku Naglazyme se zvolna přidá do infúzního roztoku 9 mg/ml (0,9%) chloridu sodného.

Roztok se před infuzí jemně promíchá.

V roztoku je třeba před použitím vizuálně zkontrolovat přítomnost částic. Použít lze pouze čiré a

bezbarvé roztoky bez viditelných částic.

Přečtěte si celý dokument

PŘÍLOHA 1

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o

bezpečnosti. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli podezření na nežádoucí účinky.

Podrobnosti o hlášení nežádoucích účinků viz bod 4.8.

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Naglazyme 1 mg/ml koncentrát pro infuzní roztok

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jeden ml roztoku obsahuje 1 mg galsulfasum. Jedna 5 ml injekční lahvička obsahuje 5 mg

galsulfasum.

Galsulfáza je rekombinantní formou lidské N-acetylgalaktosamin-4-sulfatázy a vytváří se

rekombinantní technologií DNA s použitím savčí buněčné kultury z vaječníků čínských křečíků

(CHO).

Pomocné látky

Jedna lahvička 5 ml obsahuje 0,8 mmol (18,4 mg) sodíku.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Koncentrát pro infuzní roztok.

Čirý až mírně opalizující a bezbarvý až světle žlutý roztok.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Naglazyme je indikován k dlouhodobé substituční terapii enzymu u pacientů s potvrzenou diagnózou

Mukopolysacharidózy VI (MPS VI; deficit N-acetylgalaktosamin-4-sulfatázy; Maroteaux-Lamyho

syndrom) (viz bod 5.1).

Jako u všech lyzozomálních genetických poruch je velmi důležité, zvláště u těžkých forem, zahájit

léčbu co nejdříve, dříve než se objeví ireverzibilní klinická manifestace choroby.

Klíčové je léčit děti mladší než 5 let, které trpí těžkou formou choroby, i když děti mladší než 5 let

nebyly zahrnuty do pivotní studie 3.fáze. U pacientů mladších než 1 rok jsou dostupné pouze

omezené údaje (viz bod 5.1.)

4.2

Dávkování a způsob podání

Na léčbu přípravkem Naglazyme musí dohlížet lékař se zkušenostmi s ošetřováním pacientů s MPS VI

nebo jinými dědičnými metabolickými chorobami. Dávkování přípravku Naglazyme je nutné provádět

ve vhodném klinickém prostředí, kde je k okamžitému použití resuscitační zařízení pro případ lékařské

pohotovosti.

Dávkování

Doporučený dávkovací režim pro galsulfázu je 1 mg/1 kg tělesné hmotnosti podávaný jednou týdně

intravenózní infuzí po dobu 4 hodin.

Speciální populace

Starší pacienti

Bezpečnost a účinnost Naglazymu u pacientů starších 65 let nebyla stanovena a u těchto pacientů

nelze doporučit žádný alternativní režim dávkování.

Postižení ledvin a jater

Bezpečnost a účinnost Naglazymu u pacientů s insuficiencí ledvin nebo jater nebyla stanovena (viz

bod 5.2) a u těchto pacientů nelze doporučit žádný alternativní režim dávkování.

Pediatrická populace

Nebyly zjištěny žádné skutečnosti, které by vyžadovaly zvláštní opatření během podávání Naglazymu

u pediatrické populace. Údaje dostupné v současné době jsou uvedeny v bodě 5.1.

Způsob podání

Počáteční rychlost infuze se nastaví tak, aby zhruba 2,5% celkového roztoku bylo podáno během první

hodiny a infuze zbývajícího objemu (přibližně 97,5%) v následujících 3 hodinách.

U pacientů, u kterých by mohlo dojít k přetížení objemem tekutiny a u nemocných s tělesnou

hmotností pod 20 kg by se měly použít infúzní vaky o objemu 100 ml; v těchto případech by se měla

snížit rovněž rychlost infuse (ml/min), aby celková doba podání netrvala kratší dobu než 4 hodiny.

Informace o premedikaci najdete v bodě 4.4 a další pokyny v bodě 6.6.

4.3

Kontraindikace

Závažná nebo život ohrožující hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku

tohoto přípravku, pokud není hypersenzitivita kontrolovatelná.

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Sledovatelnost

Aby se zlepšila sledovatelnost biologických léčivých přípravků má se přehledně zaznamenat název

podaného přípravku a číslo šarže.

Opatření v případě afekcí dýchacích cest

Při ošetřování a léčbě pacientů s neprůchodnými dýchacími cestami je třeba dbát opatrnosti tím, že se

omezí nebo pečlivě sleduje užívání antihistaminik a dalších sedativních léčivých přípravků. Mělo by

se zvážit i zavedení pozitivního přetlaku v dýchacích cestách při spánku nebo potenciální

tracheostomie v klinicky vhodných situacích.

U pacientů, kteří trpí akutní horečnatou nebo respirační chorobou, může být zapotřebí infúze

Naglazymu odložit.

Opatření v případě reakcí na infúzi

U pacientů léčeným přípravkem Naglazyme se vyvinuly reakce spojené s infuzí (IAR), definované

jako jakákoli nežádoucí reakce, ke které dochází během infuze nebo na konci infúzního dne (viz

bod 4.8).

Na základě údajů získaných během klinických zkoušek přípravku Naglazyme se u většiny pacientů

očekával vývoj protilátek IgG na galsulfázu během 4-8 týdnů od počátku léčby. Při klinických

zkouškách přípravku Naglazyme se IAR obvykle zvládaly přerušením nebo zpomalením rychlosti

infuze a premedikací pacienta antihistaminiky a/nebo antipyretiky (paracetamolem), což pacientovi

umožnilo pokračovat v léčbě.

Jelikož existují nepatrné zkušenosti s obnovením léčby po delším přerušení, je třeba dbát opatrnosti

vzhledem k teoreticky zvýšenému riziku hypersenzitivní reakce.

Při podávání přípravku Naglazyme se doporučuje, aby byla pacientům podána premedikace vhodnými

léčivými přípravky (antihistaminika s antipyretiky nebo bez nich) zhruba 30-60 minut před zahájením

infuze, aby se minimalizoval potenciální výskyt IAR.

V případě mírné nebo středně závažné IAR by se měla zvážit léčba antihistaminiky a paracetamolem

a/nebo snížení rychlosti infuze na polovinu rychlosti, při níž k této reakci došlo.

V případě jediné těžké IAR je nutné infuzi zastavit, dokud symptomy nezmizí, a je třeba zvážit léčbu

antihistaminiky a paracetamolem. Infuzi lze znovu zahájit při rychlosti snížené na 50%-25% hodnoty,

při níž k této reakci došlo.

V případě opakující se mírné IAR nebo opětovném problému po jediné prudké IAR je nutné zvážit

premedikaci (antihistaminiky a paracetamolem a/nebo kortikosteroidy) a snížení rychlosti infuze na

50%-25% hodnoty, při níž došlo k předchozí reakci.

Stejně jako u všech intravenózních proteinových léčivých přípravků jsou možné těžké alergické reakce

přecitlivělosti. Dojde-li k těmto reakcím, doporučuje se okamžité vysazení přípravku Naglazyme a je

nutné zahájit vhodnou léčbu. Je třeba dodržovat současné lékařské standardy pro akutní léčbu.

U pacientů, u kterých se během infuze přípravku Naglazyme vyskytly alergické reakce, je nutno při

opětovném podání postupovat s opatrností; při infuzích musí být k dispozici patřičně vyškolený

personál a vybavení pro neodkladnou resuscitaci (včetně epinefrinu). Závažná nebo potenciálně život

ohrožující hypersenzitivita je kontraindikací pro opětovné podání, pokud hypersenzitivita není

kontrolovatelná. Viz též bod 4.3.

Komprese páteřní nebo krční míchy

Komprese páteřní nebo krční míchy (SCC) s následnou myelopatií je známou a závažnou komplikací,

kterou může způsobovat MPS VI. Po uvedení přípravku Naglazyme na trh byly hlášeny případy

pacientů léčených tímto přípravkem, u nichž došlo k výskytu nebo ke zhoršení komprese páteřní nebo

krční míchy, vyžadující chirurgickou dekompresi. U pacientů je nutné sledovat výskyt známek a

příznaků komprese páteřní nebo krční míchy (mimo jiné bolesti zad, ochrnutí končetin pod úrovní

komprese a inkontinence moči nebo stolice) a poskytnout jim náležitou klinickou péči.

Riziko akutního kardiorespiračního selhání

S opatrností je nutno postupovat při podávání přípravku Naglazyme pacientům vnímavým na přetížení

objemem tekutiny, jako jsou pacienti s tělesnou hmotností 20 kg nebo méně, pacienti s akutním

průvodním respiračním onemocněním nebo pacienti s kompromitovanou srdeční a/nebo respirační

funkcí, protože by mohlo dojít ke kongestivnímu srdečnímu selhání. Během infuze přípravku

Naglazyme je třeba mít k okamžitému použití vhodná opatření pro podpůrnou lékařskou péči

a monitorování; u některých pacientů může být nutná delší doba sledování, která má vycházet

z individuálních potřeb pacienta (viz bod 4.2).

Imunitně zprostředkované reakce

U přípravku Naglazyme byly pozorovány reakce III. typu zprostředkované imunokomplexem, včetně

membranózní glomerulonefritidy. V případě výskytu imunitně zprostředkovaných reakcí je nutné

zvážit přerušení podávání přípravku Naglazyme a zahájit vhodnou léčbu. Po prodělání imunitně

zprostředkované reakce je nutné zvážit rizika a přínosy opětovného podání přípravku Naglazyme (viz

bod 4.2).

Dieta s omezeným obsahem sodíku

Tento léčivý přípravek obsahuje 0,8 mmol (18,4 mg) sodíku v jedné lahvičce a podává v injekčním

roztoku chloridu sodného 9 mg/ml (viz bod 6.6). To je třeba vzít v úvahu u pacientů na dietě

s kontrolovaným obsahem sodíku.

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Žádné studie interakcí nebyly provedeny.

4.6

Fertilita, těhotenství a kojení

Těhotenství

Nejsou k dispozici klinické údaje o podávání přípravku Naglazyme během těhotenství. Studie na

zvířatech nenaznačují přímé ani nepřímé škodlivé účinky na průběh těhotenství ani na embryo-fetální

vývoj (viz bod 5.3). Přípravek Naglazyme by neměl být během těhotenství podáván, pokud to není

nezbytně nutné.

Kojení

Není známo, zda se galsulfáza vylučuje mlékem, proto by se během léčby přípravkem Naglazyme

mělo přerušit kojení.

Fertilita

Byly provedeny reprodukční studie u potkanů a králíků s dávkami až do 3 mg/kg/den a nebyl zjištěn

žádný důkaz poruchy fertility nebo poškození embrya nebo plodu díky přípravku Naglazyme.

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Studie hodnotící účinky na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje nebyly provedeny.

4.8

Nežádoucí účinky

Z důvodu malého počtu pacientů v klinických hodnoceních byly údaje týkající se nežádoucích účinků

(AE) získané ze všech studií s přípravkem Naglazyme sloučeny a vyhodnoceny v jediné analýze

bezpečnosti v rámci klinických hodnocení.

Všichni pacienti léčení přípravkem NAGLAZYME (59 z 59) hlásili nejméně jeden nežádoucí účinek.

U většiny pacientů (42 z 59; 71%) se vyskytl nejméně jeden nežádoucí účinek léku. Nejčastějšími

nežádoucími účinky byly pyrexie, vyrážka, svědění, kopřivka, zimnice/rigor, nauzea, bolest hlavy,

bolest břicha, zvracení a dyspnoe. Závažné nežádoucí účinky zahrnovaly laryngeální edém, apnoe,

pyrexii, kopřivku, respirační tíseň, angioedém, astma a anafylaktoidní reakci.

Reakce na infuzi, definované jako nežádoucí účinky, jež se vyskytují během infuzí přípravku

Naglazyme anebo až do konce dne podání infuze, byly pozorovány u 33 (56%) z 59 pacientů léčených

přípravkem Naglazyme v rámci pěti klinických studií. Některé reakce na infuzi začaly již v 1. týdnu,

jiné až v 146. týdnu léčby přípravkem Naglazyme, a vyskytovaly se při opakovaných infuzích, i když

ne vždy v po sobě jdoucích týdnech. Velmi častými symptomy těchto reakcí na infuzi byly pyrexie,

zimnice/rigor, vyrážka, kopřivka a dyspnoe. Častými symptomy reakcí na infuzi byly svědění,

zvracení, bolest břicha, nauzea, hypertenze, bolest hlavy, bolest na hrudi, erytém, kašel, hypotenze,

angioedém, respirační tíseň, tremor, konjunktivitida, malátnost, bronchospasmus a artralgie.

Nežádoucí účinky jsou uvedeny v tabulce 1 podle tříd orgánových systémů.

Frekvence výskytu účinků jsou uvedeny podle konvence MedDRA: Velmi časté nežádoucí účinky se

vyskytují s frekvencí

1/10. Časté účinky mají výskyt

1/100 až <1/10. Z důvodu malého počtu

pacientů jsou nežádoucí účinky zaznamenané u jediného pacienta klasifikovány jako časté.

V každé skupině četností jsou nežádoucí účinky seřazeny podle klesající závažnosti.

Nežádoucí účinky hlášené během období po uvedení přípravku na trh jsou uvedeny v kategorii

četnosti „není známo“.

Celkem byl ve všech klinických studiích zaznamenán jeden případ spánkové apnoe.

Tab. 1: Frekvence nežádoucích účinků při léčbě přípravkem Naglazyme

Třídy orgánových systémů

podle databáze MedDRA

MedDRA

Preferovaný termín

Frekvence

Poruchy imunitního systému

Anafylaxe, šok

Není známa

Infekce a infestace

aryngitida

gastroenteritida

Velmi častá

Poruchy nervového systému

reflexie

, bolest hlavy

Velmi častá

Tremor

Častá

Parestezie

Není známa

Poruchy oka

onjunktivitida

, zákal

rohovky

Velmi častá

Srdeční poruchy

Bradykardie, tachykardie, cyanóza

Není známa

Poruchy ucha a labyrintu

Bolest

ucha

, porucha

sluchu

Velmi častá

Cévní poruchy

ypertenze

Velmi častá

Hypotenze

Častá

Bledost

Není známa

Respirační, hrudní a mediastinální

poruchy

yspnoe

, nazální

kongesce

Velmi častá

pnoe

, kašel, respirační tíseň, astma,

bronchospasmus

Častá

Laryngeální edém, hypoxie, tachypnoe

Není známa

Gastrointestinální poruchy

Bolest

břicha

, pupeční

kýla

, zvracení, nauzea

Velmi častá

Poruchy kůže a podkožní tkáně

ngioedém

vyrážka

, kopřivka, svědění

Velmi častá

Erytém

Častá

Celkové poruchy a reakce v místě

aplikace

olest

, bolest na

prsou

rigor

malátnost

, pyrexie

Velmi častá

Poruchy svalové a kosterní soustavy a

pojivové tkáně

Artralgie

Velmi častá

ežádoucí

účinky hlášené častěji ve skupině s aktivní léčbou v placebem kontrolované studii než ve skupině

s placebem; frekvence stanovena na základě 39 pacientů ze zaslepené studie fáze 3.

Ostatní nežádoucí účinky se známou frekvencí byly hlášené u 59 pacientů léčených přípravkem

Naglazyme v rámci všech pěti klinických hodnocení.

Nežádoucí účinky s neznámou frekvencí byly hlášeny po uvedení přípravku na trh.

U čtyř pacientů mladších než 1 rok se celkový bezpečnostní profil vyšší dávky (2 mg/kg/týden) nelišil

významným způsobem od bezpečnostního profilu doporučované dávky 1 mg/kg/týden a odpovídal

bezpečnostnímu profilu Naglazymu u starších dětí.

Imunogenicita

U 54 z 59 pacientů léčených přípravkem Naglazyme v klinických studiích bylo provedeno vyšetření

na IgG protilátky. 53 z 54 pacientů (98 %) bylo pozitivních na IgG protilátky vůči galsulfáze.

U 48 pacientů byl rozsáhlý rozbor protilátek na základě údajů ze tří klinických studií.

I když větší podíl subjektů s vyššími celkovými titry protilátek měl zkušenosti s opakujícími se

reakcemi na infuzi, nebylo možné na základě titru antigalsulfázových protilátek předpovídat ani jejich

častost, ani závažnost. Obdobně tvorba protilátek nepředpovídá sníženou účinnost, i když u subjektů

s omezenou reakcí u parametrů odolnosti nebo u glykosaminoglykanů (GAG) v moči se projevuje

tendence mít antigalsulfázové titry s vyšším vrcholem než u subjektů s dobrou reakcí.

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to

pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky,

aby hlásili podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích

účinků uvedeného v Dodatku V.

4.9

Předávkování

Několik pacientů dostalo svou celkovou dávku přípravku Naglazyme při zhruba dvojnásobné rychlosti

infuze než je doporučená hodnota bez zjevných nežádoucích účinků.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Trávicí trakt a metabolismus, jiná léčiva, enzymy, ATC kód:

A16AB08.

Poruchy ukládání mukopolysacharidů jsou zapříčiněny nedostatkem specifických lyzozomálních

enzymů nezbytných ke katabolismu glykosaminoglykanů (GAG). MPS VI je heterogenní a

multisystémová porucha charakterizovaná deficitem N-acetylgalaktosamin-4-sulfatázy, lyzozomální

hydrolázy, která katalyzuje hydrolýzu sulfátové části glykosaminoglykanu, dermatan-sulfátu. Snížená

nebo chybějící činnost N-acetylgalaktosamin-4-sulfatázy vede k hromadění dermatan-sulfátu v mnoha

typech buněk a tkáních.

Cílem léčby je náhradou enzymů obnovit úroveň enzymatické činnosti, která by byla dostatečná k

hydrolyzaci nahromaděného substrátu a která by zabránila jeho dalšímu hromadění.

Přečištěná galsulfáza, rekombinantní forma lidské N-acetylgalaktosamin-4-sulfatázy, je glykoprotein

s molekulární hmotností přibližně 56 kD. Galsulfáza se skládá ze 495 aminokyselin po rozštěpení N-

konce. Molekula obsahuje 6 N-vazebních míst modifikace oligosacharidu. Po intravenózní infuzi se

galsulfáza rychle odstraní z oběhu a buňky ji převedou do lyzozomů, nejpravděpodobněji

prostřednictvím mannosa-6 fosfátových receptorů.

Tři klinické studie provedené s přípravkem Naglazyme se zaměřily na vyhodnocení systémových

projevů MPS VI jako je odolnost, pohyblivost kloubů, bolesti a tuhnutí kloubů, neprůchodnost horních

cest dýchacích, manuální zručnost a zraková ostrost.

Bezpečnost a účinnost přípravku Naglazyme se hodnotily ve fázi 3 dvojitě slepé a randomizované

studii kontrolované placebem u 39 pacientů s MPS VI ve věku 5-29 let. U většiny pacientů se

projevovala malá tělesná výška, snížená odolnost a muskuloskeletální symptomy. Do studie byli

zařazeni pacienti, kteří dokázali ujít více než 5 m, ale méně než 250 m do 6 minut během

12minutového testu chůze, nebo méně než 400 m v 12minutovém časovém bodě na počátku.

Pacienti dostávali každý týden po celkovou dobu 24 týdnů buď 1 mg/1 kg galsulfázy nebo placebo.

Primárním cílem účinnosti byl počet metrů ušlých za 12 minut ve 24. týdnu ve srovnání s počtem

metrů ušlých na počátku. Sekundárním cílem účinnosti byl počet schodů absolvovaných za tři minuty

a vylučování glykosaminoglykanu močí u léčených pacientů v porovnání s placebem ve 24. týdnu.

Třicet osm pacientů se následně přihlásilo do rozšířené otevřené studie, kde dostávali každý týden

1 mg/1 kg Galsulfázy..

Po 24 týdnech léčby se u pacientů léčených přípravkem Naglazyme projevilo zlepšení vzdálenosti ušlé

za 12 minut o 92 ± 40 m ve srovnání s pacienty, kteří dostávali placebo (p = 0,025). U léčených

pacientů se projevilo zlepšení o 5,7 schodů za minutu při 3.minutovém stoupání do schodů ve srovnání

s pacienty, kteří dostávali placebo. U léčených pacientů se rovněž projevil střední pokles vylučování

glykosaminoglykanu močí o 238 ± 17,8 μg/mg kreatininu (

standardní chyba [SE]) po 24 týdnech

léčby ve srovnání s pacienty, kteří dostávali placebo. Výsledky GAG se ve skupině léčené přípravkem

Naglazyme blížily normálnímu rozsahu pro daný věk.

V další randomizované studii 4.fáze se dvěma dávkovými úrovněmi byli léčeni čtyři pacienti s MPS

VI mladší než 1 rok dávkami 1 nebo 2 mg/kg/týden po dobu 53 až 153 týdnů.

I přes omezení daná velmi malým počtem zařazených pacientů, je možné z této studie vyvodit

následující závěry:

Léčba Naglazymem vedla ke zlepšení či zamezila zhoršení faciálního dysmorfizmu. Nezabránila

progresi dysplázie skeletu, vzniku hernií a progresi zkalení rohovky. Rychlost růstu zůstala během

omezené doby sledování normální. Zlepšení sluchu bylo zaznamenáno u nejméně jednoho ucha u všech

čtyř subjektů. Hladiny GAG v moči poklesly o více než 70%, což je v souladu s výsledky u starších

pacientů.

Tento léčivý přípravek byl registrován za „výjimečných okolností“.

Znamená to, že vzhledem k vzácnosti onemocnění, pro které je indikován, nebylo možné získat úplné

informace o prospěšnosti a rizicích tohoto léčivého přípravku.

Evropská léková agentura (EMEA) každoročně vyhodnotí jakékoli nové informace, které budou

dostupné a tento souhrn údajů o přípravku bude podle potřeby aktualizován.

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

Farmakokinetika galsulfázy se vyhodnocovala u 13 pacientů s MPS VI, kteří dostávali 1 mg/1 kg

galsulfázy jako 4-hodinovou infuzi. Po 24 týdnech léčby byla střední (

stand. odchylka [SD])

maximální koncentrace plazmy (Cmax) 2 357 (± 1 560) ng/ml a střední (

SD) plocha pod křivkou

koncentrace plazmy/čas (AUC0-t) byla 5 860 (

4 184) h

ng/ml. Střední (

SD) objem distribuce

(Vz) byl 316 (

752) ml/kg a střední (

SD) clearance plazmy (CL) byla 7,9 (

14,7) ml/min/kg.

Střední (

SD) poločas eliminace (t1/2) byl 22,8 (

10,7) minut ve 24. týdnu.

Farmakokinetické parametry u pacientů při fázi 1 zůstávaly dlouhodobě stabilní (min. 194 týdnů).

Galsulfáza je protein a očekává se, že se metabolicky degraduje pomocí peptidové hydrolýzy. Proto se

neočekává, že by narušená funkce jater klinicky významným způsobem ovlivnila farmakokinetiku

Galsulfázy.. Renální eliminace galsulfázy se považuje za vedlejší dráhu clearance (viz bod 4.2).

5.3

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Neklinické údaje získané na základě konvenčních farmakologických studií bezpečnosti, toxicity po

jednorázovém, opakovaném podávání nebo studií obecné reprodukční toxicity či

embryonálního/fetálního vývoje u potkanů nebo králíků neodhalily žádné zvláštní riziko pro člověka.

Perinatální a postnatální toxicita nebyla zkoumána. Neočekává se genotoxický ani kancerogenní

potenciál.

Příčina klinické relevance hepatické toxicity (hyperplasie žlučovodu / periportální zánět) pozorované

při klinicky relevantních dávkách při studiu toxicity u opic po opakovaném podávání není známa.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Chlorid sodný

Monohydrát dihydrogenfosforečnanu sodného

Heptahydrát hydrogenfosforečnanu sodného

Polysorbát 80

Voda pro injekci

6.2

Inkompatibility

Tento léčivý přípravek nesmí být mísen s jinými léčivými přípravky s výjimkou těch, které jsou

uvedeny v bodě 6.6.

6.3

Doba použitelnosti

Neotevřené injekční lahvičky: 3 roky.

Zředěné roztoky: Chemická a fyzikální stabilita po otevření před použitím byla prokázána po dobu až

4 dnů při pokojové teplotě (23 °C - 27 °C).

Z mikrobiologického hlediska má být přípravek Naglazyme použit okamžitě. Není-li použit okamžitě,

doba a podmínky uchovávání přípravku po otevření před použitím jsou v odpovědnosti uživatele a

normálně by doba neměla být delší než 24 hodin při 2

až 8

a dále až 24 hodin při pokojové teplotě

C - 27

C) během podávání.

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte v chladničce (2

C - 8

Chraňte před mrazem.

Podmínky uchovávání naředěného léčivého přípravku viz bod 6.3.

6.5

Druh obalu a velikost balení

Injekční lahvička (sklo typu I) se zátkou (silikonizovaná chlorobutylová pryž) a uzávěrem

(hliníkovým) s otočným víčkem (polypropylen).

Velikosti balení: 1 a 6 injekčních lahviček.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

Jedna injekční lahvička s přípravkem Naglazyme je určena jen pro jedno použití. Koncentrát pro

infuzní roztok se musí ředit infúzním roztokem 9 mg/ml (0,9%) chloridu sodného za aseptických

podmínek. Doporučuje se podávat pacientům zředěný roztok přípravku Naglazyme pomocí infúzní

soupravy vybavené in-line filtrem 0,2 µm.

Všechen nepoužitý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

Příprava infuze přípravku Naglazyme (nutno použít aseptický postup)

Je třeba určit počet injekčních lahviček, které se mají ředit na základě hmotnosti jednotlivého pacienta,

a je nutné je vyjmout z ledničky přibližně 20 minut předem, aby mohly dosáhnout pokojové teploty.

Před ředěním je třeba u každé injekční lahvičky zkontrolovat přítomnost částic a změnu zbarvení. Čirý

až mírně opalizující a bezbarvý až světle žlutý roztok nesmí obsahovat viditelné částice.

Z 250 ml infúzního vaku se natáhne a odstraní takový objem infúzního roztoku 9 mg/ml (0,9%)

chloridu sodného, který se rovná celkovému objemu přípravku Naglazyme, jenž se má přidat. U

pacientů, kteří jsou citliví na přetížení objemem kapaliny a váží méně než 20 kg, by se mělo zvážit

použití 100 ml infúzního vaku; v takovém případě je třeba snížit rychlost infuze (v ml/min.) tak, aby

celková délka trvala min. 4 hodiny. Při použití 100 ml vaků lze objem přípravku Naglazyme přidat

přímo do infúzního vaku.

Objem přípravku Naglazyme se zvolna přidá do infúzního roztoku 9 mg/ml (0,9%) chloridu sodného.

Roztok se před infuzí jemně promíchá.

V roztoku je třeba před použitím vizuálně zkontrolovat přítomnost částic. Použít lze pouze čiré a

bezbarvé roztoky bez viditelných částic.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

BioMarin International Limited

Shanbally, Ringaskiddy

County Cork, P43 R298

Irsko

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

EU/1/05/324/001

EU/1/05/324/002

9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 24. ledna 2006

Datum posledního prodloužení registrace: 26. ledna 2011

Přečtěte si celý dokument

7 Westferry Circus

Canary Wharf

London E14 4HB

United Kingdom

Telephone

+44 (0)20 7418 8400

Facsimile

+44 (0)20 7418 8416

E-mail

info@ema.europa.eu

Website

www.ema.europa.eu

An agency of the European Union

© European Medicines Agency, 2011. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/763262/2010

EMEA/H/C/000640

Souhrn zprávy EPAR určený pro veřejnost

Naglazyme

galsulfasum

Tento dokument je souhrnem Evropské veřejné zprávy o hodnocení (European Public Assessment

Report, EPAR) pro přípravek Naglazyme. Objasňuje, jakým způsobem Výbor pro humánní léčivé

přípravky (CHMP) vyhodnotil tento přípravek, aby mohl vypracovat své stanovisko k vydání rozhodnutí

o registraci a doporučení ohledně podmínek pro používání přípravku Naglazyme.

Co je Naglazyme?

Naglazyme je infuzní roztok (kapání do žíly), který obsahuje léčivou látku galsulfázu (1 mg/ml).

Na co se přípravek Naglazyme používá?

Přípravek Naglazyme se používá k léčbě pacientů s mukopolysacharidózou VI (MPS VI nebo Maroteaux-

Lamyho syndromem). Toto onemocnění je vyvoláno nedostatkem enzymu nazývaného N-

acetylgalaktosamin-4-sulfatáza, který je v těle zapotřebí ke štěpení látek nazývaných

glykosaminoglykany (GAG). Pokud tento enzym není v těle přítomen, glykosaminoglykany nemohou

být štěpeny a hromadí se v buňkách. To vyvolává známky onemocnění, z nichž nejnápadnějšími jsou

nízký vzrůst, velká hlava a potíže při pohybu. Onemocnění je obvykle diagnostikováno u dětí ve věku

od 1 roku do 5 let.

Jelikož počet pacientů s MPS VI je nízký, toto onemocnění se považuje za zřídka se vyskytující a

přípravek Naglazyme byl dne 14. února 2001 označen jako „léčivý přípravek pro vzácná onemocnění“.

Tento lék je dostupný pouze na lékařský předpis.

Jak se přípravek Naglazyme používá?

Léčba přípravkem Naglazyme by měla probíhat pod dohledem lékaře, který má zkušenosti s léčbou

pacientů s MPS VI nebo podobnými nemocemi. Pro případ naléhavého lékařského zákroku je třeba

přípravek podávat tam, kde je k dispozici resuscitační zařízení.

Přípravek Naglazyme se podává jednou týdně v infuzi po dobu čtyř hodin. Doporučená dávka je 1 mg

na kilogram tělesné hmotnosti. Za účelem snížení rizika výskytu alergické reakce by pacientům před

každou infuzí mělo být podáno antihistaminikum. Pacientům je také možno podat přípravek proti

horečce.

Jak přípravek Naglazyme působí?

Přípravek Naglazyme je typ enzymatické substituční léčby. Prostřednictvím enzymatické substituční

léčby je pacientům dodáván enzym, který jim chybí. Léčivá látka v přípravku Naglazyme, galsulfáza, je

kopií lidského enzymu N-acetylgalaktosamin-4-sulfatázy. Přípravek Naglazyme pomáhá štěpit

glykosaminoglykany a zastavit jejich hromadění v buňkách. To může zlepšit příznaky MPS VI, včetně

omezení potíží s pohybem.

Galsulfáza se vyrábí metodou označovanou jako „technologie rekombinantní DNA“: je vytvářena

buňkou, do které byl vložen gen (DNA), díky němuž je schopná produkovat enzym.

Jak byl přípravek Naglazyme zkoumán?

Přípravek Naglazyme byl porovnáván s placebem (léčbou neúčinným přípravkem) v jedné hlavní studii,

do které bylo zařazeno 39 pacientů s MPS VI ve věku od 5 do 29 let. Hlavním měřítkem účinnosti byla

vzdálenost, kterou byli pacienti schopni ujít po 24 týdnech léčby.

Jaký přínos přípravku Naglazyme byl prokázán v průběhu studií?

Přípravek Naglazyme byl účinnější než placebo. Po 24 týdnech se průměrná vzdálenost, kterou byli

pacienti schopni ujít za 12 minut, zvýšila o 109 metrů u pacientů léčených přípravkem Naglazyme a o

18 metrů u pacientů užívajících placebo.

Jaká rizika jsou spojena s přípravkem Naglazyme?

V rámci studií patřily mezi nejběžnější vedlejší účinky přípravku Naglazyme (zaznamenané u více než 1

pacienta z 10) bolest v uchu, dyspnoe (potíže s dýcháním), bolest břicha a celková bolest. U pacientů

se mohou vyskytnout také reakce na infuzi (například horečka, zimnice, vyrážka a kopřivka). Úplný

seznam vedlejších účinků hlášených v souvislosti s přípravkem Naglazyme je uveden v příbalových

informacích.

Přípravek Naglazyme by neměly užívat osoby s možnou přecitlivělostí (alergií) na galsulfázu nebo na

kteroukoli jinou složku přípravku.

Na základě čeho byl přípravek Naglazyme schválen?

Výbor pro humánní léčivé přípravky (CHMP) rozhodl, že přínosy přípravku Naglazyme převyšují jeho

rizika, a proto doporučil, aby přípravku Naglazyme bylo uděleno rozhodnutí o registraci.

Výbor upozornil na skutečnost, že ačkoli pacienti mladší pěti let nebyli zahrnuti do hlavní studie

přípravku Naglazyme, je důležité, aby v případě, že trpí závažnou formou MPS VI, byli léčeni.

Přípravku Naglazyme bylo uděleno rozhodnutí o registraci „za výjimečných okolností“. To znamená, že

vzhledem ke vzácné povaze onemocnění nebylo možné získat o přípravku Naglazyme vyčerpávající

informace. Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) každoročně přezkoumá jakékoli nové

informace, které se případně objeví, a podle potřeby bude tento souhrn aktualizovat.

Naglazyme

EMA/763262/2010

Strana 2/3

Naglazyme

EMA/763262/2010

Strana 3/3

Jaké informace o přípravku Naglazyme nebyly dosud předloženy?

Společnost, která přípravek Naglazyme vyrábí, provádí studie, které jsou zaměřeny na dlouhodobou

bezpečnost a účinnost přípravku Naglazyme u těhotných a kojících žen a u dětí ve věku do pěti let, aby

zjistila, zda se u nich vyvíjejí protilátky (bílkoviny, které tělo produkuje jako odpověď na přípravek

Naglazyme a které by mohly ovlivnit reakci na léčbu), a získala další informace o vedlejších účincích

přípravku. Společnost dále provádí studie vedoucí ke stanovení nejvhodnější dávky podávané

pacientům v rámci pravidelné dlouhodobé léčby.

Další informace o přípravku Naglazyme:

Evropská komise udělila rozhodnutí o registraci přípravku Naglazyme platné v celé Evropské unii

společnosti BioMarin Europe Limited dne 24. ledna 2006. Registrace je platná po neomezenou dobu.

Shrnutí stanoviska k přípravku Naglazyme, vydaného Výborem pro léčivé přípravky pro vzácná

onemocnění, je k dispozici na internetových stránkách agentury na adrese

ema.europa.eu/Find

medicine/Human medicines/Rare disease designation

Plné znění Evropské veřejné zprávy o hodnocení (EPAR) pro přípravek Naglazyme je k dispozici na

internetových stránkách agentury na adrese ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European

Public Assessment Reports. Další informace o léčbě přípravkem Naglazyme naleznete v příbalových

informacích (rovněž součástí zprávy EPAR) nebo kontaktujte svého lékaře či lékárníka.

Tento souhrn byl naposledy aktualizován v 12-2010.

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace