Myozyme

Evropská unie - čeština - EMA (European Medicines Agency)

Aktivní složka:
alglukosidázy alfa
Dostupné s:
Genzyme Europe BV
ATC kód:
A16AB07
INN (Mezinárodní Name):
alglucosidase alfa
Terapeutické skupiny:
Jiné zažívací trakt a produkty metabolismu,
Terapeutické oblasti:
Glykogen Storage Type II
Terapeutické indikace:
Myozyme je indikován pro dlouhodobou terapii nahrazující enzymy (ERT) u pacientů s potvrzenou diagnózou Pompeho choroby (nedostatek kyseliny a-glukosidázy). U pacientů s juvenilní / adultní formou Pompeho nemoci důkazy o účinnosti je omezená.
Přehled produktů:
Revision: 18
Stav Autorizace:
Autorizovaný
Registrační číslo:
EMEA/H/C/000636
Datum autorizace:
2006-03-28
EMEA kód:
EMEA/H/C/000636

Dokumenty v jiných jazycích

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - bulharština

28-04-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - bulharština

28-04-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - bulharština

23-01-2014

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - španělština

28-04-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - španělština

28-04-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - španělština

23-01-2014

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - dánština

28-04-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - dánština

28-04-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - dánština

23-01-2014

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - němčina

28-04-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - němčina

28-04-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - němčina

23-01-2014

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - estonština

28-04-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - estonština

28-04-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - estonština

23-01-2014

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - řečtina

28-04-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - řečtina

28-04-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - řečtina

23-01-2014

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - angličtina

28-04-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - angličtina

28-04-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - angličtina

23-01-2014

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - francouzština

28-04-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - francouzština

28-04-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - francouzština

23-01-2014

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - italština

28-04-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - italština

28-04-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - italština

23-01-2014

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - lotyština

28-04-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - lotyština

28-04-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - lotyština

23-01-2014

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - litevština

28-04-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - litevština

28-04-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - litevština

23-01-2014

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - maďarština

28-04-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - maďarština

28-04-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - maďarština

23-01-2014

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - maltština

28-04-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - maltština

28-04-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - maltština

23-01-2014

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - nizozemština

28-04-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - nizozemština

28-04-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - nizozemština

23-01-2014

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - polština

28-04-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - polština

28-04-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - polština

23-01-2014

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - portugalština

28-04-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - portugalština

28-04-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - portugalština

23-01-2014

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - rumunština

28-04-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - rumunština

28-04-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - rumunština

23-01-2014

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - slovenština

28-04-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - slovenština

28-04-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - slovenština

23-01-2014

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - slovinština

28-04-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - slovinština

28-04-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - slovinština

23-01-2014

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - finština

28-04-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - finština

28-04-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - finština

23-01-2014

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - švédština

28-04-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - švédština

28-04-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - švédština

23-01-2014

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - norština

28-04-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - norština

28-04-2021

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - islandština

28-04-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - islandština

28-04-2021

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - chorvatština

28-04-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - chorvatština

28-04-2021

Přečtěte si celý dokument

B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE

Příbalová informace: informace pro uživatele

Myozyme 50 mg prášek pro koncentrát pro infuzní roztok

alglucosidasum alfa

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi

nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou

uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je přípravek Myozyme a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Myozyme používat

Jak se přípravek Myozyme používá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Myozyme uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je přípravek Myozyme a k čemu se používá

Přípravek Myozyme se používá pro léčbu dospělých, dětí a dospívajících všech věkových kategorií

s potvrzenou diagnózou Pompeho nemoci.

Pacienti s Pompeho nemocí mají nízkou hladinu enzymu zvaného alfa glukosidáza. Tento enzym

pomáhá organismu udržovat koncentraci glykogenu (typ sacharidu). Glykogen dodává tělu energii, ale

u Pompeho nemoci mohou být hladiny glykogenu příliš vysoké.

Přípravek Myozyme obsahuje uměle připravený enzym zvaný alglukosidáza alfa, jenž dokáže nahradit

přirozený enzym, který pacientům s Pompeho nemocí chybí.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Myozyme používat

Nepoužívejte přípravek Myozyme

Pokud jste někdy měl(a) život ohrožující alergickou (hypersenzitivní) reakci na alglukosidázu alfa

nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6) a opakované podání přípravku

nebylo úspěšné. Příznaky život ohrožující alergické reakce zahrnují mimo jiné nízký krevní tlak, velmi

rychlou srdeční frekvenci, dušnost, zvracení, otok obličeje, kopřivku nebo vyrážku.

Upozornění a opatření

Pokud jste léčen(a) přípravkem Myozyme, může se u Vás během podávání léku nebo během několika

hodin od podání infuze objevit reakce související s podáním infuze. Taková reakce zahrnuje různé

příznaky, jako je nízký krevní tlak, nepříjemné pocity na hrudi, stažené hrdlo, otok obličeje, rtů nebo

jazyka (angioedém), kopřivka (urtikarie), závrať, vyrážka, svědění kůže, nevolnost, zvracení, kašel a

náhlé stažení průdušek ztěžující nádech a výdech (bronchospasmus) (přehled všech reakcí spojených

s infuzí viz bod 4). Reakce související s infuzí může být někdy velmi závažná. Pokud se u Vás taková

reakce objeví,

musíte okamžitě informovat svého lékaře

. Může být nutné Vám podat před léčbou

léčivé přípravky proti alergické reakci (např. antihistaminika a/nebo kortikosteroidy) nebo snížit

horečku (antipyretiky).

Ve studiích lékaři používali léky tlumící činnost imunitního systému, aby se snížila tvorba protilátek.

Protože máte Pompeho nemoc, existuje riziko závažné infekce dýchacích cest nebo plic. Podávání

těchto léků na potlačení imunitního systému může toto riziko dále zvýšit.

Pokud se u Vás objeví závažné vředovité poškození kůže, informujte svého lékaře. Pokud se u Vás

vyskytne otok dolních končetin nebo generalizovaný otok, informujte svého lékaře. Ten má zvážit

přerušení podávání přípravku Myozyme a zahájit odpovídající lékařskou péči. Váš lékař má zvážit

výhody a rizika opětovného podání přípravku Myozyme.

Další léčivé přípravky a přípravek Myozyme

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době

užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Těhotenství, kojení a plodnost

S použitím přípravku Myozyme u těhotných žen nejsou zkušenosti. Přípravek Myozyme by Vám

neměl být podáván během těhotenství, pokud to není nezbytně nutné. Doporučujeme přerušit kojení po

dobu podávání přípravku Myozyme. Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být

těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete

tento přípravek používat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Při řízení dopravních prostředků nebo obsluze jakýchkoliv nástrojů či strojů krátce po infuzi přípravku

Myozyme buďte opatrní, protože můžete pociťovat závrať.

Přípravek Myozyme obsahuje sodík

Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v jedné injekční lahvičce, to

znamená, že je v podstatě „bez sodíku“.

3.

Jak se přípravek Myozyme používá

Přípravek Myozyme se podává pod dohledem lékaře, který má zkušenosti s léčbou pacientů s

Pompeho nemocí.

Dávka, kterou dostanete, závisí na Vaší tělesné hmotnosti. Doporučené dávkování přípravku

Myozyme je 20 mg na kg tělesné hmotnosti. Podává se jednou za 2 týdny.

Použití u dětí a dospívajících

Doporučené dávkování přípravku Myozyme u dětí a dospívajících je stejné jako u dospělých.

Návod ke správnému použití

Přípravek Myozyme se podává infuzí do žíly (nitrožilní infuzí). Dodává se ve formě prášku, který se

před podáním smísí se sterilní vodou.

Jestliže Vám bylo podáno více přípravku Myozyme, než mělo být podáno

S předávkováním přípravkem Myozyme nejsou žádné zkušenosti.

Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Myozyme

Jestliže jste vynechal(a) infuzi, kontaktujte prosím svého lékaře.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře, lékárníka

nebo zdravotní sestry.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Nežádoucí účinky se většinou u pacientů objeví během podávání léku nebo krátce poté (účinky

související s infuzí). Některé z těchto nežádoucích účinků souvisejících s podáním infuze byly závažné

nebo život ohrožující. U některých pacientů byly hlášeny život ohrožující reakce, včetně velmi

závažných alergických reakcí a anafylaktického šoku. Příznaky takových reakcí zahrnují nízký krevní

tlak, velmi rychlou srdeční frekvenci, dušnost, zvracení, otok obličeje, rtů nebo jazyka, kopřivku nebo

vyrážku. U některých pacientů došlo ke vzniku nežádoucích účinků souvisejících s podáním infuze ve

formě chřipce se podobající nemoci, jejíž příznaky trvaly několik dní po skončení infuze.

Pokud se u Vás taková reakce objeví, prosíme,

informujte okamžitě svého lékaře

. Může být nutné

podat Vám před léčbou léčivé přípravky proti alergické reakci (např. antihistaminika a /nebo

kortikosteroidy) nebo ke snížení horečky (antipyretika).

Velmi časté: mohou postihnout více než 1 z 10 osob

Kopřivka

Vyrážka

Zrychlená srdeční frekvence

Zrudnutí (obličeje)

Horečka nebo zvýšená tělesná teplota

Kašel

Zrychlený dech

Zvracení

Nízká hladina kyslíku v krvi

Časté: mohou postihnout až 1 z 10 osob

Bledost

Zvýšený nebo vysoký krevní tlak

Modravé zbarvení kůže

Zimnice

Agitovanost (nadměrná bezúčelná aktivita, neklid)

Třes

Bolest hlavy

Brnění

Bolestivost nebo místní podráždění v místě podání infuze

Závratě

Podrážděnost

Svědění kůže

Dávení

Otoky obličeje, otoky hrdla nebo závažná kombinace otoků obličeje, hrdla a jazyka v důsledku

závažné alergické reakce

Otoky horních a dolních končetin

Pocit na zvracení

Nepříjemný pocit na hrudi

Pocit svírání hrdla

Průjem

Únava

Bolest svalů

Svalové křeče

Závažné vředovité poškození kůže

Zarudnutí kůže

Není známo: z dostupných údajů nelze určit četnost

Otoky kolem očí

Abnormální poslechový nález na plicích, včetně hvízdavého zvuku

Dechové potíže (včetně dušnosti)

Chladné končetiny (tj. ruce, nohy)

Nízký krevní tlak

Zúžení cév vedoucí ke snížení krevního průtoku

Náhlé stažení průdušek ztěžující nádech a výdech (bronchospasmus)

Pocit horka

Zvýšené pocení

Slzení očí

Mramorovitě zbarvená kůže

Neklid

Sípot (hvízdavý zvuk při dýchání)

Zpomalená srdeční frekvence

Srdeční zástava

Bolest na hrudi (nezpůsobená srdečními příznaky)

Zánět spojivek (membrána, která kryje oční bulvu a oční víčko)

Bolest břicha

Bolest kloubů

Dočasné přerušení nebo náhlá zástava dýchání

Úbytek bílkovin močí

Nefrotický syndrom: otok dolních končetin, generalizovaný otok a úbytek bílkovin močí

Otok a ztvrdnutí kůže v místě infuze v případě úniku léčivého přípravku mimo cévy.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo

zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního

systému hlášení nežádoucích účinků uvedeného v Dodatku V. Nahlášením nežádoucích účinků můžete

přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.

Jak přípravek Myozyme uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento léčivý přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na štítku za „Použitelné

do:“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte v chladničce (2 °C až 8 °C).

Přípravek Myozyme se doporučuje použít okamžitě po naředění. Chemická a fyzikální stabilita po

otevření před použitím byla prokázána na dobu 24 hodin při teplotě od 2

C do 8

C, je-li přípravek

chráněn před světlem.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co přípravek Myozyme obsahuje

Léčivou látkou je alglucosidasum alfa. Jedna injekční lahvička obsahuje alglucosidasum alfa 50

mg. Po rekonstituci roztok obsahuje 5 mg alglucosidasum alfa/ml a po naředění se koncentrace

pohybuje v rozmezí od 0,5 mg do 4 mg/ml.

Pomocnými látkami jsou:

mannitol (E421),

monohydrát dihydrogenfosforečnanu sodného (E339),

heptahydrát hydrogenfosforečnanu sodného (E339),

polysorbát 80 (E433).

Jak přípravek Myozyme vypadá a co obsahuje toto balení

Myozyme je prášek pro koncentrát pro infuzní roztok v injekční lahvičce (50 mg/injekční lahvička).

Jedno balení obsahuje 1, 10 nebo 25 injekčních lahviček. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Prášek má bílou až téměř bílou barvu. Po rekonstituci vzniká čirý, bezbarvý až světle žlutý roztok,

který může obsahovat částice. Rekonstituovaný roztok je nutné dále ředit.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci

Genzyme Europe B.V., Paasheuvelweg 25, 1105 BP Amsterdam, Nizozemsko

Výrobce

Genzyme Ireland Limited, IDA Industrial Park, Old Kilmeaden Road, Waterford, Irsko

Další informace o tomto léku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:

België/Belgique/Belgien/

Luxembourg/Luxemburg

Sanofi Belgium

Tél/Tel: + 32 2 710 54 00

Magyarország

SANOFI-AVENTIS Zrt

Tel: +36 1 505 0050

България

SANOFI BULGARIA EOOD

Тел.: +359 (0)2 970 53 00

Tел: +359 2 9705300

Malta

Sanofi S.r.l.

Tel: +39 02 39394275

Česká republika

sanofi-aventis, s.r.o.

Tel: +420 233 086 111

Nederland

Genzyme Europe B.V.

Tel: +31 20 245 4000

Danmark

Sanofi A/S

Tlf: +45 45 16 70 00

Norge

sanofi-aventis Norge AS

Tlf: + 47 67 10 71 00

Deutschland

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

Tel.: 0800 04 36 996

Tel. aus dem Ausland: +49 69 305 70 13

Österreich

sanofi-aventis GmbH

Tel: + 43 1 80 185 – 0

Eesti

sanofi-aventis Estonia OÜ

Tel. +372 6 273 488

Polska

sanofi-aventis Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 280 00 00

Ελλάδα

sanofi-aventis AEBE

Τηλ: +30 210 900 1600

Portugal

Sanofi – Produtos Farmacêuticos, Lda.

Tel: +351 21 35 89 400

España

sanofi-aventis, S.A.

Tel: +34 93 485 94 00

România

Sanofi Romania SRL

Tel: +40 (0) 21 317 31 36

France

sanofi-aventis France

Tél: 0 800 222 555

Appel depuis l’étranger: +33 1 57 63 23 23

Slovenija

sanofi-aventis d.o.o.

Tel: +386 1 560 4800

Hrvatska

sanofi-aventis Croatia d.o.o.

Tel: +385 1 600 34 00

Ireland

Sanofi-aventis Ireland Ltd. T/A SANOFI

Tel: +353 (0) 1 403 56 00

Slovenská republika

sanofi-aventis Slovakia s.r.o.

Tel.: +421 2 33 100 100

Suomi/Finland

Sanofi Oy

Puh/Tel: + 358 201 200 300

Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Sverige

Sanofi AB

Tel: +46 (0)8 634 50 00

Italia

Sanofi S.r.l.

Tel: 800536389

United Kingdom

Sanofi

Tel +44 (0) 845 372 7101

Latvija

sanofi-aventis Latvia SIA

Tel: +371 67 33 24 51

Κύπρος

sanofi-aventis Cyprus Ltd.

Τηλ: +357 22 871600

Lietuva

UAB „SANOFI-AVENTIS LIETUVA“

Tel. +370 5 275 5224

Tato příbalová informace byla naposledy revidována

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské

agentury pro léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu. Na těchto stránkách naleznete též odkazy na

další webové stránky týkající se vzácných onemocnění a jejich léčby.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Následující informace jsou určeny pouze pro zdravotnické pracovníky:

Návod k použití – rekonstituce, ředění a podání

Myozyme se rozpouští ve vodě pro injekci, poté se naředí s injekčním roztokem chloridu sodného 9 mg/ml

(0,9%) a poté se podává nitrožilní infuzí. Rozpuštění a naředění se musí provádět v souladu se zásadami

správné praxe, především s ohledem na aseptické podmínky.

S ohledem na bílkovinnou povahu přípravku může v rozpuštěném roztoku a ve výsledné infuzi dojít k

tvorbě částic. Proto se musí při podávání přípravku používat infuzní filtr s nízkou vazbou proteinů a

velikostí pórů 0,2 mikronu. Prokázalo se, že filtr s póry o velikosti 0,2 mikronu odstraní viditelné částice a

nevede k poklesu množství bílkoviny nebo aktivity.

Určete počet lahviček, které je nutné rekonstituovat, na základě dávkovacího schématu konkrétního

pacienta (mg/kg) a vyjměte potřebné injekční lahvičky z lednice, aby mohly dosáhnout pokojové teploty

(přibližně 30 minut). Injekční lahvičky přípravku Myozyme jsou určeny pouze k jednorázovému podání.

Používejte aseptickou techniku

Rekonstituce

Každou injekční lahvičku Myozyme 50 mg rekonstituujte s 10,3 ml vody pro injekci za použití injekční

stříkačky s poloměrem jehly maximálně 20 gauge. Vodu pro injekci přidávejte pomalu po kapkách, aby

stékala po stěně injekční lahvičky a nikoli přímo na lyofilizát. Injekční lahvičku jemně naklápějte a otáčejte

s ní. Injekční lahvičku neobracejte, nekružte s ní, ani s ní netřepejte. Rekonstituovaný objem činí 10,5 ml a

obsahuje 5 mg enzymu/ml. Má vzhled čirého, bezbarvého až světle žlutého roztoku, který může obsahovat

částice ve formě tenkých bílých proužků nebo průsvitných vláken. Ihned zkontrolujte, zda injekční lahvičky

s rekonstituovaným enzymem neobsahují pevné částice nebo zda nedošlo ke změně barvy. Jsou-li při

okamžité kontrole zjištěny cizorodé částice, které nebyly popsány výše, nebo dojde-li ke změně barvy,

přípravek nepoužívejte. pH rekonstituovaného roztoku je asi 6,2.

Po rekonstituci se doporučuje obsah injekční lahvičky rychle rozředit (viz dále).

Ředění

Po rekonstituci, jak je uvedeno výše, roztok v injekční lahvičce obsahuje 5 mg alglukosidázy alfa na 1 ml.

Rekonstituovaný objem umožňuje odebrat z každé injekční lahvičky přesně 10,0 ml (odpovídá 50 mg).

Toto množství je poté třeba dále takto naředit: pomocí injekční stříkačky s poloměrem jehly maximálně

20 gauge pomalu odeberte rekonstituovaný roztok z každé injekční lahvičky, dokud nezískáte objem

potřebný pro dávku konkrétního pacienta. Doporučená konečná koncentrace alglukosidázy v infuzních

vacích se pohybuje od 0,5 mg/ml do 4 mg/ml. Z infuzního vaku odstraňte vzduch. Rovněž odstraňte

příslušný objem 0,9% injekčního roztoku chloridu sodného (9 mg/ml), který odpovídá objemu

rekonstituovaného přípravku Myozyme, který bude do vaku dodán. Pomalu vstříkněte rekonstituovaný

přípravek Myozyme přímo do 0,9% injekčního roztoku chloridu sodného (9 mg/ml). Jemně otočte nebo

promněte infuzní vak, promícháte tak naředěný roztok. Infuzním vakem netřeste, ani s ním nadměrně

netřepejte.

Konečný roztok infuze má být podán co nejdříve poté, co byl připraven.

Jakýkoli nepoužitý výrobek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

Podání

Doporučuje se začít podávat naředěný roztok během tří hodin. Celková doba mezi rekonstitucí a ukončením

infuze nesmí přesáhnout 24 hodiny.

Doporučená dávka přípravku Myozyme činí 20 mg/kg tělesné hmotnosti podaných jedenkrát za

2 týdny intravenózní infuzí.

Infuze se mají podávat s postupně se zvyšující rychlostí. Doporučuje se začít podávat infuzi počáteční

rychlostí 1 mg/kg/hod a postupně, pokud se neobjeví příznaky reakcí souvisejících s infuzí, dávkování

zvyšovat o 2 mg/kg/hod každých 30 minut, a to až do maximální rychlosti 7 mg/kg/hod.

Přečtěte si celý dokument

PŘÍLOHA I

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Myozyme 50 mg prášek pro koncentrát pro infuzní roztok

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna injekční lahvička obsahuje alglucosidasum alfa 50 mg.

Po rekonstituci roztok obsahuje alglucosidasum alfa* 5 mg v 1 ml a po naředění se koncentrace

pohybuje v rozmezí 0,5 mg až 4 mg/ml.

*Lidská kyselá alglukosidáza alfa je produkována v buňkách vaječníků křečíka čínského (CHO)

technologií rekombinantní DNA.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Prášek pro koncentrát pro infuzní roztok

Bílý až téměř bílý prášek.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Přípravek Myozyme je indikován pro dlouhodobou enzymatickou substituční léčbu u pacientů s

potvrzenou diagnózou Pompeho nemoci (nedostatek kyselé

-glukosidázy).

Přípravek Myozyme je indikován u dospělých i dětských pacientů všech věkových kategorií.

4.2

Dávkování a způsob podání

Na léčbu přípravkem Myozyme má dohlížet lékař, který má zkušenosti s léčbou pacientů s Pompeho

nemocí nebo jiných dědičných metabolických a neuromuskulárních onemocnění.

Dávkování

Doporučená dávka přípravku alglucosidasum alfa je 20 mg/kg tělesné hmotnosti a aplikuje se

jedenkrát za 2 týdny.

Reakci pacienta na léčbu je nutné pravidelně hodnotit na základě komplexního hodnocení všech

klinických projevů onemocnění.

Pediatrická populace a starší osoby

Neexistují důkazy o nutnosti zvláštních opatření při podání přípravku Myozyme dětským pacientům

všech věkových kategorií nebo starším osobám.

Pacienti s poruchou funkce ledvin a jater

Bezpečnost a účinnost přípravku Myozyme u pacientů s poruchou funkce ledvin nebo jater nebyla

hodnocena a pro tyto pacienty nelze doporučit žádný zvláštní režim dávkování.

Způsob podání

Přípravek Myozyme je určen k podání intravenózní infuzí.

Infuze se mají podávat s postupně se zvyšující rychlostí. Doporučuje se začít podávat infuzi počáteční

rychlostí 1 mg/kg/hod a postupně, pokud se neobjeví příznaky reakcí souvisejících s infuzí, dávkování

zvyšovat o 2 mg/kg/hod každých 30 minut, a to až do maximální rychlosti 7 mg/kg/hod. Reakce

související s infuzí jsou popsány v bodu 4.8.

Návod k rekonstituci a naředění léčivého přípravku před jeho podáním je uveden v bodě 6.6.

4.3

Kontraindikace

Život ohrožující hypersenzitivita (anafylaktická reakce) na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou

látku uvedenou v bodě 6.1, pokud opětovné nasazení přípravku znovu vyvolalo příslušnou reakci (viz

bod 4.4 a 4.8).

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Sledovatelnost

Aby se zlepšila sledovatelnost biologických léčivých přípravků má se přehledně zaznamenat název

podaného přípravku a číslo šarže.

Hypersenzitivita/anafylaktické reakce

Závažné a život ohrožující anafylaktické reakce včetně anafylaktického šoku byly během infuzí

přípravku Myozyme hlášeny u pacientů s infantilní i pozdní formou nemoci (viz bod 4.8). Při

podávání přípravku Myozyme je z důvodu možnosti závažných reakcí souvisejících s infuzí nutné mít

připravená vhodná lékařská podpůrná opatření, včetně přístroje pro kardiopulmonální resuscitaci.

Jestliže se vyskytnou závažné hypersenzitivní nebo anafylaktické reakce, okamžitě přerušte infuzi

přípravku Myozyme a zahajte odpovídající léčbu. Je nutné dodržovat současné lékařské standardy pro

akutní léčbu anafylaktických reakcí.

Reakce související s infuzí

Reakce související s infuzí se v klinických studiích zaměřených na léčbu přípravkem Myozyme

vyskytly přibližně u poloviny pacientů s infantilní formou nemoci a u 28 % s pozdní formou nemoci.

Reakce související s infuzí jsou definované jako jakákoli nežádoucí příhoda, k níž dojde během infuze

nebo do několika hodin po aplikaci infuze. Některé reakce byly závažné (viz bod 4.8). U pacientů

s infantilní formou nemoci léčených vyšší dávkou (40 mg/kg) byla pozorována tendence ke vzniku

více symptomů při reakci související s infuzí. Pacienti s infantilní formou nemoci, u kterých se objeví

vysoké titry protilátek IgG, mají vyšší riziko reakcí spojených s infuzí. Pacienti, kteří mají v době

aplikace infuze přípravku Myozyme akutní onemocnění (například pneumonií, sepsí), jsou ohroženi

vyšším rizikem reakcí souvisejících s infuzí. Před podáním přípravku Myozyme je nutné důkladně

posoudit klinický stav pacienta. Pacienty je nutné pečlivě sledovat a všechny případy reakce na infuzi,

opožděné reakce a možné imunologické reakce je třeba hlásit držiteli rozhodnutí o registraci.

Při opakovaném podání přípravku Myozyme pacientům, u nichž se projevily reakce související

s infuzí (a hlavně anafylaktické reakce), je nutné postupovat opatrně (viz bod 4.3 a 4.8). Mírné nebo

přechodné účinky nevyžadují léčbu ani ukončení aplikace infuze. Snížení rychlosti infuze, dočasné

přerušení infuze nebo přípravná léčba obvykle pomocí perorálního antihistaminika a/nebo antipyretik

a/nebo kortikosteroidů slouží k účinné kontrole většiny reakcí. Reakce související s podáním infuze se

mohou objevit kdykoli během aplikace infuze přípravku Myozyme nebo obecně do dvou hodin poté a

jsou pravděpodobnější při vyšších rychlostech infuze.

Pacienti s pokročilou Pompeho nemocí mohou mít zhoršenou srdeční a respirační funkci, která je

může predisponovat k vyššímu riziku závažných komplikací způsobených reakcemi souvisejícími s

infuzí. Tito pacienti mají být proto během podávání přípravku Myozyme pečlivě monitorováni.

Imunogenita

V klinických studiích se u většiny pacientů vytvořily protilátky IgG proti alglukosidáze alfa obvykle

do 3 měsíců od zahájení léčby. Předpokládá se proto, že se sérokonverze objeví u většiny pacientů

léčených přípravkem Myozyme. U pacientů s infantilní formou nemoci léčených vyšší dávkou

(40 mg/kg) byla pozorována tendence ke vzniku vyšších titrů protilátek IgG. Zdá se, že neexistuje

korelace mezi nástupem nežádoucí reakce související s infuzí a dobou tvorby protilátek IgG. U

omezeného počtu z hodnocených IgG pozitivních pacientů byla zjištěna pozitivita na inhibiční účinky

při

in vitro

testování. Vzhledem ke vzácnosti onemocnění a dosavadním omezeným zkušenostem, vliv

vzniku protilátek IgG na bezpečnost a účinnost není v současné době plně stanoven. Pravděpodobnost

špatného výsledku a rozvoje vysokých a trvalých titrů protilátek IgG se zdá být vyšší u CRIM-

negativních pacientů (křížově reaktivní imunologický materiál – negativní pacienti, u kterých nebyl

western blotovou analýzou detekován endogenní GAA protein) než u CRIM-pozitivních pacientů, u

kterých byl western blotovou analýzou detekován endogenní GAA protein a/nebo predikován na

základě genotypu. Přesto se však objevily vysoké a trvalé titry protilátek IgG u některých CRIM-

pozitivních pacientů. Důvody špatných klinických výsledků a rozvoje vysokých a trvalých titrů

protilátek IgG mají pravděpodobně více faktorů. Je nutné pravidelně sledovat titry IgG protilátek.

U pacientů, u kterých se vyskytnou hypersenzitivní reakce, mohou být také testovány IgE protilátky

proti alglucosidase alfa a jiné mediátory anafylaxe. Pacienti, kteří si vytvoří IgE protilátky vůči

přípravku Myozyme, se zdají být více ohroženi výskytem reakcí souvisejících s infuzí, když je

přípravek Myozyme opětovně podán (viz bod 4.8.) Proto by tito pacienti měli být během podávání

přípravku Myozyme pečlivě sledováni. Některým IgE pozitivním pacientům byl úspěšně opětovně

podán přípravek Myozyme při použití pomalejší rychlosti infuze a nižší zahajovací dávky a

pokračovali tak v léčbě přípravkem Myozyme pod pečlivým klinickým dohledem.

Imunitně zprostředkované reakce

V souvislosti s používáním přípravku alglukosidáza alfa byly hlášeny závažné kožní, imunitně

zprostředkované reakce, včetně vředovitých a nekrotizujících kožních lézí (viz bod 4.8). U několika

pacientů s Pompeho nemocí, kterým byla podávána alglukosidáza alfa a kteří měli vysoké titry

protilátek IgG (≥ 102 400) (viz bod 4.8), byl pozorován nefrotický syndrom. Výsledky renální biopsie

provedené u těchto pacientů prokázaly depozici imunokomplexů. Po přerušení léčby došlo ke

zmírnění příznaků nefrotického syndromu. Z tohoto důvodu se doporučuje u pacientů s vysokými titry

protilátek IgG pravidelně provádět analýzu moči.

Je nutné sledovat, zda se u pacientů, kterým je podáván přípravek alglukosidáza alfa, nevyskytují

známky a příznaky imunitně zprostředkovaných systémových reakcí projevující se na pokožce či na

jiných orgánech. Pokud dojde k reakci imunitního systému, je třeba zvážit přerušení podávání

přípravku alglukosidáza alfa a zahájit vhodnou léčbu. Objeví-li se reakce imunitního systému, je třeba

zvážit rizika a přínos opětovného zahájení podávání přípravku alglukosidáza alfa. U některých

pacientů byla léčba úspěšně obnovena – těmto pacientům byl přípravek alglukosidáza alfa nadále

podáván pod pečlivým klinickým dohledem.

Imunomodulace

Údaje o imunogenitě z klinických studií a publikované literatury u CRIM-negativních pacientů

s infantilní formou nemoci (IOPD) naznačují, že zahájení léčebného režimu indukce imunologické

tolerance (ITI) podaného pacientům bez předchozí léčby alglukosidázou alfa (profylaktická ITI), může

být účinné při prevenci nebo snížení rozvoje vysokých trvalých titrů protilátek (HSAT) proti

alglukosidáze alfa. Údaje u malého počtu pacientů s HSAT, s inhibiční aktivitou nebo bez ní, vykázaly

omezený léčebný účinek ITI léčby. Lepší odpovědi na léčbu byly pozorovány u mladších pacientů

s méně pokročilým onemocněním, kteří před rozvojem HSAT podstoupili profylaktickou ITI, což

naznačuje, že včasné zahájení ITI může vést ke zlepšení klinických výsledků. ITI režimy mohou

potřebovat přizpůsobení individuálním potřebám pacienta (viz bod 5.1).

U pacientů s Pompeho nemocí existuje zvýšené riziko rozvoje respiračních infekcí způsobených

účinky progredujícího onemocnění na dýchací svalstvo. U pacientů s Pompeho nemocí léčených

imunosupresivy se může dále zvyšovat riziko rozvoje závažných respiračních infekcí a doporučuje se

zvýšená ostražitost. U některých těchto pacientů byly pozorovány fatální a život ohrožující respirační

infekce.

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Nebyly provedeny žádné formální studie interakcí. Vzhledem k tomu, že se jedná o rekombinantní

lidskou bílkovinu, není pravděpodobné, že by se alglukosidáza alfa podílela na interakcích lék – lék

zprostředkovaných cytochromem P450.

4.6

Fertilita, těhotenství a kojení

Těhotenství

Údaje o podávání alglukosidázy alfa těhotným ženám nejsou k dispozici. Studie na zvířatech vykázaly

reprodukční toxicitu (viz bod 5.3). Potenciální riziko pro člověka není známé. Přípravek Myozyme

nemá být během těhotenství podáván, pokud to není nezbytně nutné.

Kojení

Alglukosidáza alfa může být vylučována do mateřského mléka. Protože nejsou k dispozici údaje o

účincích na novorozence vystavené působení alglukosidázy alfa prostřednictvím mateřského mléka,

doporučuje se při aplikaci přípravku Myozyme přerušit kojení.

Fertilita

Neexistují žádné klinické údaje o účinku alglukosidázy alfa na fertilitu. Preklinické údaje neodhalily

žádné významné nežádoucí účinky (viz bod 5.3).

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Studie hodnotící účinky na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje nebyly provedeny. Protože jako

reakce spojená s infuzí byla hlášena závrať, v den infuze může závrať ovlivnit schopnost řídit nebo

obsluhovat stroje.

4.8

Nežádoucí účinky

Souhrn bezpečnostního profilu

Infantilní forma Pompeho nemoci

V klinických studiích bylo 39 pacientů s infantilní formou nemoci léčeno přípravkem Myozyme po

dobu delší než 3 roky (168 týdnů s průměrnou délkou 121 týdnů, viz bod 5.1). Nežádoucí účinky

hlášené alespoň u 2 pacientů jsou uvedeny v tabulce 1 podle tříd orgánových systémů. Nežádoucí

účinky byly většinou mírné až střední intenzity a téměř všechny se projevily během infuze nebo do

2 hodin po podání infuze (reakce související s infuzí). Mezi závažné reakce na infuzi patřila kopřivka,

šelesty, tachykardie, snížená saturace kyslíkem, bronchospasmus, tachypnoe, periorbitální edém a

hypertenze.

Pozdní forma Pompeho nemoci

V placebem kontrolované klinické studii, která trvala 78 týdnů, bylo 90 pacientů s pozdní formou

Pompeho nemoci ve věku 10 až 70 let léčeno přípravkem Myozyme nebo placebem. Pacienti byli

randomizováni v poměru 2:1 (viz bod 5.1.). Celkově byl počet pacientů, u kterých se vyskytly

nežádoucí účinky a závažné nežádoucí účinky, u obou skupin srovnatelný. Nejčastěji pozorovaným

nežádoucím účinkem byla reakce související s infuzí. Reakce související s infuzí se vyskytly o něco

častěji u pacientů ve skupině dostávající přípravek Myozyme než u pacientů ve skupině dostávající

placebo (28 % vs. 23 %). Většina těchto reakcí nebyla závažná, reakce byly mírné až střední intenzity

a spontánně ustoupily. Nežádoucí účinky hlášené alespoň u 2 pacientů jsou uvedeny v tabulce 1.

Závažné nežádoucí účinky hlášené u 4 pacientů léčených přípravkem Myozyme byly: angioedém,

diskomfort na hrudi, pocit přiškrcení v hrdle, nekardiální bolest na hrudi a supraventrikulární

tachykardie. Reakce u 2 z těchto pacientů byly IgE hypersenzitivní reakce.

Tabulkový přehled nežádoucích účinků

Tabulka 1: Nežádoucí účinky (hlášené alespoň u 2 pacientů) a nežádoucí účinky hlášené po uvedení

přípravku na trh, programech rozšířeného přístupu a nekontrolovaných klinických studiích seřazené

podle tříd orgánových systémů a podle frekvence: velmi časté (≥1/10), časté (≥1/100 až <1/10), méně

časté (≥1/1 000 až <1/100), vzácné (≥1/10 000 až <1/1 000), velmi vzácné (<1/10 000) a není známo

(z dostupných údajů nelze určit). Z důvodu malého počtu pacientů jsou nežádoucí reakce na lék

hlášené u 2 pacientů klasifikovány jako časté. V rámci každé skupiny frekvencí jsou nežádoucí účinky

seřazeny podle klesající závažnosti.

Třídy orgánových

systémů

Frekvence

Nežádoucí účinky

(Preferovaný termín)

Další nežádoucí účinky

4

Infantilní forma

Pompeho

nemoci

1

Pozdní

forma

Pompeho

nemoci

2

Infantilní i pozdní

forma Pompeho

nemoci

Poruchy imunitního

systému

Časté

Přecitlivělost

Psychiatrické poruchy

Časté

Agitovanost

Není známo

Agitovanost

Neklid

Poruchy nervového

systému

Časté

Tremor

Závrať

Parestezie

Bolest hlavy

Není známo

Tremor

Bolest hlavy

Poruchy oka

Není známo

Konjunktivitida

Srdeční poruchy

Velmi časté

Tachykardie

Časté

Cyanóza

Není známo

Srdeční zástava

Bradykardie

Tachykardie

Cyanóza

Cévní poruchy

Velmi časté

Zrudnutí

Časté

Hypertenze

Bledost

Zrudnutí

Není známo

Hypertenze

Hypotenze

Vazokonstrikce

Bledost

Respirační, hrudní a

mediastinální poruchy

Velmi časté

Tachypnoe

Kašel

Časté

Pocit

staženého

hrdla

Není známo

Respirační zástava

Apnoe

Respirační tíseň

Bronchospasmus

Sípot

Faryngeální edém

Dyspnoe

Tachypnoe

Pocit staženého hrdla

Stridor

Kašel

Gastrointestinální

poruchy

Velmi časté

Zvracení

Časté

Dávení

Nauzea

Průjem

Zvracení

Nauzea

Není známo

Bolest břicha

Dávení

Poruchy kůže a

podkožní tkáně

Velmi časté

Kopřivka

Vyrážka

Časté

Erytém

Makulopapulózní

vyrážka

Makulózní

vyrážka

Papulózní

vyrážka

Pruritus

Kopřivka

Papulózní

vyrážka

Pruritus

Hyperhidróza

Není známo

Periorbitální edém

Livedo reticularis

Zvýšená tvorba slz

Vyrážka

Erytém

Hyperhidróza

Poruchy svalové a

kosterní soustavy a

pojivové tkáně

Časté

Svalové

spasmy

Svalové

fascikulace

Myalgie

Není známo

Artralgie

Poruchy ledvin

a močových cest

Není známo

Nefrotický syndrom

Proteinurie

Celkové poruchy a

reakce v místě

aplikace

Velmi časté

Pyrexie

Časté

Podrážděnost

Zimnice

Pyrexie

Hrudní

diskomfort

Periferní otok

Lokální

zduření

Únava

Pocit horka

Není známo

Bolest na hrudi

Edém obličeje

Pocit horka

Pyrexie

Zimnice

Hrudní diskomfort

Podrážděnost

Chladná akra končetin

Bolest v místě infuze

Reakce v místě infuze

Zduření v místě infuze

Indurace v místě infuze

Extravazace místa infuze

Vyšetření

Velmi časté

Saturace

kyslíkem snížená

Časté

Srdeční frekvence

zvýšená

Zvýšený krevní

tlak

Zvýšená tělesná

teplota

Zvýšený

krevní tlak

Není známo

Saturace kyslíkem

snížená

Srdeční frekvence

zvýšená

Účinky hlášené u 39 pacientů s infantilní formou nemoci ve 2 klinických studiích.

Účinky hlášené u 60 pacientů s pozdní formou nemoci v placebem kontrolované klinické studii.

Účinky hlášené častěji u skupiny dostávající placebo než u skupiny léčené přípravkem Myozyme u

pacientů s pozdní formou nemoci.

Další nežádoucí účinky hlášené po uvedení přípravku na trh, programů rozšířeného přístupu

a nekontrolovaných klinických studií.

Popis vybraných nežádoucích účinků

U malého počtu pacientů (<1%) v klinických studiích a v komerčních podmínkách se během infuze

přípravku Myozyme objevil anafylaktický šok a/nebo srdeční zástava, které vyžadovaly opatření

podporující životní funkce. Reakce se obecně objevily krátce po zahájení infuze. U pacientů se

převážně objevily spojení znaků a příznaků, povahy hlavně respirační, kardiovaskulární, edémové

a/nebo kožní (viz bod 4.4).

U některých pacientů léčených alglukosidázou alfa byly pozorovány rekurentní nežádoucí účinky

zahrnující chřipce se podobající nemoc nebo kombinaci příhod, jako je horečka, třesavka, myalgie,

artralgie, bolest nebo únava, vyskytující se po podání infuze a trvající obvykle několik dní. U většiny

pacientů bylo úspěšné opětovné zahájení léčby alglukosidázou alfa v nižších dávkách a/nebo

s podáním protizánětlivých přípravků a/nebo kortikosteroidů před léčbou, a bylo možné pokračovat

v léčbě pod pečlivým klinickým dohledem.

U pacientů s mírnými až závažnými nebo recidivujícími reakcemi spojenými s infuzí byly hodnoceny

IgE specifické protilátky proti alglukosidáze alfa; u některých pacientů byly testy pozitivní, včetně

některých pacientů s anafylaktickou reakcí.

V souvislosti s používáním přípravku alglukosidáza alfa byl hlášen výskyt nefrotického syndromu

a závažných kožních, imunitně zprostředkovaných reakcí, včetně vředovitých a nekrotizujících

kožních lézí (viz bod 4.4).

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to

pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky,

aby hlásili podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích

účinků uvedeného v Dodatku V.

4.9

Předávkování

S předávkováním alglukosidázou alfa nejsou žádné zkušenosti. V klinických studiích byly použity

dávky až do 40 mg/kg tělesné hmotnosti.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Trávicí trakt a metabolismus, jiná léčiva – enzymy.

ATC kód: A16AB07

Pompeho nemoc

Pompeho nemoc je vzácná, progresivní a smrtelná metabolická myopatie, která se podle odhadů

vyskytuje v poměru 1: 40 000 porodům. Další názvy Pompeho nemoci jsou nemoc ze střádání

glykogenu typu II (glycogen storage disease type II, GSD-II), deficit kyselé maltázy (acid maltase

deficiency, AMD) a glykogenóza typu II. Pompeho nemoc patří mezi poruchy lyzozomálního střádání

glykogenu, neboť je způsobena deficitem přirozeně se vyskytující lyzozomální hydrolázy, kyselé α-

glukosidázy (GAA), která štěpí lyzozomální glykogen na glukózu. Deficit tohoto enzymu vede ke

kumulaci glykogenu v různých tkáních, zvláště v srdečním svalu, svalech dýchacího ústrojí a

kosterním svalstvu a vede ke vzniku hypertrofické kardiomyopatie a progresivní svalové slabosti,

včetně poškození dýchací funkce.

Klinický projev Pompeho nemoci lze popsat jako spektrum onemocnění, které se pohybují v rozsahu

od rychle progredující infantilní formy (příznaky Pompeho nemoci se typicky projevují v prvním roce

života a předpokládaná délka života je velmi krátká) až po pomaleji progredující juvenilní/adultní

formou.

Infantilní forma Pompeho nemoci je charakterizována masivním ukládáním glykogenu v srdci a

kosterním svalstvu, což vede k rychle progredující kardiomyopatii, všeobecné svalové slabosti a

hypotonii. Motorický rozvoj bývá často zcela zastaven, a pokud se dosáhne důležitých bodů

v motorickém rozvoji, následně dojde k jejich vymizení. K úmrtí obvykle dochází vlivem srdečního

a/nebo respiračního selhání ještě před dosažením jednoho roku věku.

Ve studii přirozené anamnézy u pacientů s infantilní formou Pompeho nemoci (n=168), činil medián

věku při propuknutí symptomů 2,0 měsíce a medián věku při úmrtí byl 9,0 měsíců. Kaplan-Meierova

analýza míry přežití ve 12, 24 a 36 měsících věku činila 26 %, 9 % a 7 %.

Byla popsána netypická a méně progredující forma infantilní formy Pompeho nemoci, pro niž je

charakteristická méně závažná kardiomyopatie, a tudíž i delší doba přežití.

Juvenilní/adultní forma Pompeho nemoci se projevuje v kojeneckém věku, v dětství, adolescenci a

někdy dokonce i v dospělosti a její progrese je mnohem pomalejší než u její infantilní formy. Obvykle

je charakterizována přítomností dostatečné aktivity reziduální GAA, která brání rozvoji

kardiomyopatie, nicméně částečné srdeční postižení bylo hlášeno u přibližně 4 % pacientů

s juvenilní/adultní formou Pompeho nemoci.

U pacientů s juvenilní/adultní formou Pompeho nemoci se obvykle projevuje progresivní myopatie,

především u proximálních svalů pletence pánevního a ramenního, a různým stupeň respiračních obtíží,

které v konečném stádiu vyústí v těžké postižení a/nebo potřebu ventilační podpory. Doba progrese

choroby je značně proměnlivá a nelze ji předpovědět, u některých pacientů dochází k rychlému

zhoršení funkce kosterního svalstva a respiračního svalstva, což vede ke ztrátě volní pohyblivosti a

respiračnímu selhání, zatímco u jiných je progrese pomalejší, a u dalších dochází k přerušení progrese

postižení kosterního a respiračního svalstva.

Mechanismus účinku

Předpokládá se, že přípravek Myozyme obnoví lyzozomální aktivitu GAA, což vede ke stabilizaci

nebo obnově funkce srdečního a kosterního svalstva (včetně respiračního svalstva). Vzhledem k

účinku hematoencefalické bariéry a velikosti enzymu je absorpce alglukosidázy alfa centrální

nervovou soustavou nepravděpodobná.

Klinická účinnost a bezpečnost

Infantilní forma Pompeho nemoci; klinická studie u pacientů ve věku 6 měsíců a méně

Bezpečnost a účinnost přípravku Myozyme byla hodnocena v pivotní, randomizované, otevřené,

anamnesticky kontrolované klinické studii u 18 neventilovaných pacientů s infantilní formou nemoci,

kterým bylo v době zahájení léčby 6 měsíců nebo méně. Neléčená anamnestická kohorta byla

přiřazena k populaci pivotní studie a byla založena na retrospektivní studii přirozené anamnézy (n=42)

pacientů s infantilní formou Pompeho nemoci. Pacienti byli randomizováni do skupin, kterým bylo

podáváno buď 20 mg/kg, nebo 40 mg/kg jednou za dva týdny po dobu 52 týdnů. Po minimálně

52 týdnech bylo 16 z těchto 18 pacientů zahrnuto do prodloužené studie, aby dále dostávali léčbu

stejnou dávkou po celkovou dobu trvání až 3 roky (150 týdnů).

Primárním cílovým ukazatelem byl poměr pacientů, kteří byli naživu a bez invazivní ventilační

podpory. Nicméně přežití bez invazivní ventilace se v neléčené anamnestické kohortě

nezaznamenávalo a srovnání tohoto výsledného parametru nebylo možné. Po uplynutí 52 týdnů léčby

bylo naživu všech 18 pacientů léčených přípravkem Myozyme a 15 z nich bylo naživu a bez invazivní

ventilační podpory, zatímco v neléčené anamnestické kohortě byl v 18 měsících věku naživu 1 ze

42 pacientů. Dva pacienti zemřeli a neúčastnili se prodloužené studie. Po 104 týdnech léčby bylo

všech 16 pacientů zahrnutých do prodloužené studie naživu a 10 z těchto 16 pacientů nepotřebovalo

invazivní ventilaci. Na konci studie (s individuálním trváním léčby pacientů v rozmezí od 60 do

150 týdnů, s průměrnou dobou sledování 119 týdnů) bylo 14 z 16 pacientů naživu a 9 z 16 pacientů

bylo naživu a bez invazivní ventilační podpory. Jeden pacient zemřel po skončení studie a jeden další

pacient zemřel po vyřazení ze studie.

Srovnání křivek přežití od diagnózy oproti neléčené anamnestické kohortě se provádělo pomocí

Coxovy regresní analýzy proporcionálního rizika. U pacientů léčených přípravkem Myozyme se

projevila delší doba přežití oproti přežití u neléčené anamnestické kohorty (viz tabulka 2).

Tabulka 2: Výsledky ukazatelů přežívajících pacientů zjištěné pomocí Coxova regresního modelu

Léčení

pacienti

Anamnestický

referenční

komparátor

Ukazatel

Poměr účinku

a rizika léčby

95% interval

spolehlivosti

(CI)

hodnota p

n=18

n=42

Přežití

0,05

(0,015; 0,147)

<0,0001

Poznámka: Výsledky byly získány Coxovou regresní analýzou proporcionálních rizik, která

zahrnuje léčbu jako kovariátu proměnlivou v čase a dále věk v době diagnózy a věk při

propuknutí symptomů.

Subjekty byly ve věku 6 měsíců a méně při zahájení léčby.

Subjekty v anamnestické referenční skupině byly narozeny v roce 1993 a později.

Echokardiografické ukazatele kardiomyopatie měřené zmenšením hmotnosti levé komory (LVM) se

zlepšily. Po 52 týdnech léčby se LVM snížilo oproti baseline u všech 14 pacientů, u nichž byly údaje

dostupné, a bylo v rozmezí normálu u 3 ze 14 pacientů. Po prvním roce (64 až 130 týdnů) léčby se

Přečtěte si celý dokument

7 Westferry Circus

Canary Wharf

London E14 4HB

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 7418 8400

Facsimile

+44 (0)20 7418 8416

E-mail

info@ema.europa.eu

Website

www.ema.europa.eu

© European Medicines Agency, 2014. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/31154/2011

EMEA/H/C/000636

Souhrn zprávy EPAR určený pro veřejnost

Myozyme

alglucosidasum alfa

Tento dokument je souhrnem Evropské veřejné zprávy o hodnocení (European Public Assessment

Report, EPAR) pro přípravek Myozyme. Objasňuje, jakým způsobem Výbor pro humánní léčivé

přípravky (CHMP) vyhodnotil tento přípravek, aby mohl vypracovat své stanovisko k vydání rozhodnutí

o registraci a doporučení ohledně podmínek pro používání přípravku Myozyme.

Co je Myozyme?

Myozyme je prášek pro přípravu infuzního roztoku (kapání do žíly). Obsahuje léčivou látku

alglukosidázu alfa.

Na co se přípravek Myozyme používá?

Přípravek Myozyme je určen k léčbě pacientů, kteří trpí Pompeho nemocí, což je vzácné dědičné

onemocnění. Pacienti s tímto onemocněním nemají dostatek enzymu nazývaného alfa-glukosidáza.

Tento enzym obvykle štěpí cukr uložený ve formě glykogenu na glukózu, kterou mohou buňky těla

používat jako zdroj energie. Pokud tento enzym není v těle přítomen, glykogen se hromadí v určitých

tkáních, zejména ve svalech, včetně srdce a bránice (hlavního dýchacího svalu, který se nachází pod

plícemi). Postupné hromadění glykogenu je příčinou široké škály příznaků, včetně zvětšeného srdce,

dýchacích potíží a svalové slabosti. Tato nemoc se může projevit hned po narození (tzv. infantilní

forma), objevit se však může i později (tzv. pozdní forma).

Jelikož počet pacientů s Pompeho nemocí je nízký, toto onemocnění se považuje za zřídka se

vyskytující a přípravek Myozyme byl dne 14. února 2001 označen jako „léčivý přípravek pro vzácná

onemocnění“.

Tento lék je dostupný pouze na lékařský předpis.

Myozyme

EMA/59046/2014

Strana 2/3

Jak se přípravek Myozyme používá?

Léčba přípravkem Myozyme by měla probíhat pod dohledem lékaře, který má zkušenosti s léčbou

pacientů s Pompeho nemocí nebo jinými dědičnými onemocněními stejného typu.

Přípravek Myozyme se podává jednou za dva týdny ve formě infuze v dávce 20 mg na 1 kg tělesné

hmotnosti. Infuze by se měla začít podávat pomalu a její rychlost by se měla postupně zvyšovat,

pokud se nevyskytnou žádné vedlejší účinky spojené s infuzí.

Jak přípravek Myozyme působí?

Přípravek Myozyme představuje enzymatickou substituční léčbu. Prostřednictvím enzymatické

substituční léčby je pacientům dodáván enzym, který jim chybí. V tomto případě se jedná o alfa-

glukosidázu. Léčivá látka v přípravku Myozyme, alglukosidáza alfa, je kopií lidské alfa-glukosidázy

a vyrábí se metodou označovanou jako „technologie rekombinantní DNA“: enzym je vytvářen buňkou,

do které byl vložen gen (DNA), díky němuž je schopná produkovat enzym. Substituční enzym

napomáhá štěpení glykogenu a zabraňuje jeho abnormálnímu hromadění v buňkách.

Jak byl přípravek Myozyme zkoumán?

Přípravek Myozyme byl zkoumán ve dvou hlavních studií, do kterých bylo zařazeno celkem 39 kojenců

a dětí ve věku do tří a půl let s infantilní formou Pompeho nemoci. Tito pacienti byli srovnáváni

s ,,anamnestickou srovnávací skupinou“ kojenců a malých dětí s Pompeho nemocí, kteří nepodstoupili

léčbu a neúčastnili se studií. Hlavním měřítkem účinnosti byl počet pacientů, kteří přežili, a počet

pacientů, kteří nepotřebovali k dýchání dýchací přístroj.

Přípravek Myozyme byl srovnáván také s placebem (léčbou neúčinným přípravkem) v jedné hlavní

studii, do které bylo zařazeno 90 pacientů s pozdní formou nemoci. Hlavním měřítkem účinnosti bylo

zvětšení vzdálenosti, kterou pacienti dokázali ujít za 6 minut, a zlepšení „usilovné vitální kapacity“

(ukazatele toho, jak dobře pracují plíce). Studie trvala až 18 měsíců.

Jaký přínos přípravku Myozyme byl prokázán v průběhu studií?

V první hlavní studii, do které byli zařazeni kojenci do 6 měsíců věku, se všech 18 pacientů léčených

přípravkem Myozyme dožilo věku 18 měsíců, přičemž 15 z nich nepotřebovalo k dýchání dýchací

přístroj. V anamnestické srovnávací skupině se oproti tomu ze 42 pacientů jen jeden dožil věku 18

měsíců. Tyto výsledky potvrdila další studie, do které byly zařazeny děti ve věku od 6 měsíců do 3,5

roku.

U pozdní formy nemoci byl v průběhu této studie přípravek Myozyme účinnější než placebo, pokud jde

o zvětšení vzdálenosti, kterou pacienti dokázali ujít, a zlepšení funkce plic.

Jaká rizika jsou spojena s přípravkem Myozyme?

Mezi nejběžnější vedlejší účinky přípravku Myozyme (zaznamenané u více než 1 pacienta z 10) patřily

v průběhu studií u pacientů s infantilní formou Pompeho nemoci tachykardie (zrychlení srdeční

činnosti), návaly (zrudnutí), kašel, tachypnoe (zrychlené dýchání), zvracení, kopřivka, vyrážka, pyrexie

(horečka) a snížená saturace kyslíkem (nízké hladiny kyslíku v krvi). V rámci studie pozdní formy

nemoci vykazovali pacienti mnoho stejných vedlejších účinků, avšak méně často než ve studiích

infantilní formy tohoto onemocnění. Téměř všechny vedlejší účinky zaznamenané u přípravku Myozyme

se objevily během podávání infuze nebo bezprostředně poté a byly mírné až středně závažné povahy.

Myozyme

EMA/59046/2014

Strana 3/3

Úplný seznam vedlejších účinků hlášených v souvislosti s přípravkem Myozyme je uveden v příbalových

informacích.

U pacientů, kterým je podán přípravek Myozyme, může dojít k tvorbě protilátek (v reakci na podání

přípravku Myozyme se tvoří bílkoviny). Vliv těchto protilátek na bezpečnost a účinnost přípravku

Myozyme dosud nebyl objasněn.

Přípravek Myozyme nesmějí užívat osoby, které měly v minulosti anafylaktickou (závažnou alergickou)

reakci na alglukosidázu alfa nebo na kteroukoli jinou složku přípravku, která ohrožovala jejich život

a kterou nebylo možné kontrolovat podáváním přípravku formou pomalejší infuze a snížením dávky.

Na základě čeho byl přípravek Myozyme schválen?

Výbor CHMP rozhodl, že přínosy přípravku Myozyme převyšují jeho rizika, a proto doporučil, aby mu

bylo uděleno rozhodnutí o registraci.

Jaká opatření jsou uplatňována k zajištění bezpečného používání přípravku

Myozyme?

Společnost, která léčivý přípravek Myozyme vyrábí, zavádí program pro zajištění bezpečného používání

přípravku Myozyme, a to zejména pomocí sledování způsobu tvorby protilátek u pacientů léčených

tímto přípravkem, zavedení rejstříku přístupného všem pacientům trpících Pompeho nemocí a zajištění

informovanosti lékařů ohledně možných reakcí pacientů na infuze.

Další informace o přípravku Myozyme

Evropská komise udělila rozhodnutí o registraci přípravku Myozyme platné v celé Evropské unii

společnosti Genzyme Europe B.V. dne 29. března 2006. Registrace je platná po neomezenou dobu.

Plné znění Evropské veřejné zprávy o hodnocení (EPAR) pro přípravek Myozyme je k dispozici na

internetových stránkách agentury na adrese

ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European

Public Assessment Reports. Další informace o léčbě přípravkem Myozyme naleznete v příbalových

informacích (rovněž součástí zprávy EPAR) nebo kontaktujte svého lékaře či lékárníka.

Shrnutí stanoviska k přípravku Myozyme, vydaného Výborem pro léčivé přípravky pro vzácná

onemocnění, je k dispozici na internetových stránkách agentury na adrese ema.europa.eu/Find

medicine/Human medicines/Rare disease designations.

Tento souhrn byl naposledy aktualizován v 01-2014.

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace