MYFORTIC Enterosolventní tableta

Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
NATRIUM-MYKOFENOLÁT (NATRII MYCOPHENOLAS)
Dostupné s:
Novartis s.r.o., Praha
ATC kód:
L04AA06
INN (Mezinárodní Name):
SODIUM MYCOPHENOLATE (NATRII MYCOPHENOLAS)
Dávkování:
180MG
Léková forma:
Enterosolventní tableta
Podání:
Perorální podání
Jednotky v balení:
100; 250; 50; 120; 20 Blistr
Druh předpisu:
na lékařský předpis
Terapeutické oblasti:
KYSELINA MYKOFENOLOVÁ
Přehled produktů:
MYFORTIC
Stav Autorizace:
R - registrovaný léčivý přípravek.
Registrační číslo:
59/ 111/05-C
Datum autorizace:
0000-00-00
EAN kód:
8594050585539

Sp. zn. sukls203392/2019

Příbalová informace: informace pro uživatele

Myfortic 180 mg

enterosolventní tablety

Myfortic 360 mg

enterosolventní tablety

Acidum mycophenolicum (jako natrii mycophenolas)

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci, dříve než začnete tento přípravek užívat

,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se, svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud

Vás

vyskytne

kterýkoli

z nežádoucích

účinků,

sdělte

svému

lékaři

nebo

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v

této příbalové informaci

Co je Myfortic a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Myfortic užívat

Jak se Myfortic užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak Myfortic uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je Myfortic a k

čemu se používá

Myfortic obsahuje léčivou látku acidum mycophenolicum (kyselinu mykofenolovou), která patří do

skupiny léčivých přípravků nazývaných imunosupresiva.

Myfortic je užíván k zastavení rejekce (odmítnutí) transplantované ledviny imunitním systémem těla.

Užívá se společně s dalšími léčivými přípravky obsahujícími cyklosporin a kortikosteroidy.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Myfortic užívat

UPOZORNĚNÍ

Mykofenolát způsobuje vrozené vady a smrt plodu. Pokud jste žena, která může otěhotnět, musíte mít

provedený

těhotenský

test

s negativním

výsledkem

před

započetím

léčby

musíte

dodržovat

doporučení Vašeho lékaře týkající se antikoncepce.

Váš lékař Vás bude informovat a poskytne Vám písemnou informaci týkající se především účinků

mykofenolátu na nenarozené děti. Přečtěte si informaci pečlivě a řiďte se instrukcemi. Pokud těmto

instrukcím zcela nerozumíte, prosím, požádejte svého lékaře znovu o vysvětlení předtím, než začnete

mykofenolát užívat. Přečtěte si také další informace v tomto bodě uvedené pod nadpisy „Upozornění a

opatření“ a „Těhotenství a kojení“.

Neužívejte Myfortic:

jestliže

jste

alergický(á)

kyselinu

mykofenolovou,

mykofenolát

sodný

nebo

mofetil-

mykofenolát nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6),

jestli jste žena, která může otěhotnět, a nebyl u Vás proveden těhotenský test s negativním

výsledkem před prvním předepsáním léku, neboť mykofenolát způsobuje vrozené vady a potrat,

jestli jste těhotná nebo plánujete otěhotnět nebo se domníváte, že můžete být těhotná,

jestli neužíváte účinnou antikoncepci (viz „Antikoncepce u žen a mužů“),

jestliže kojíte (viz také „Těhotenství a kojení“).

Jestliže se Vás cokoli z výše uvedeného týká, řekněte to svému lékaři, aniž byste užil(a) Myfortic.

Upozornění a opatření

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat Myfortic:

jestliže máte nebo jste někdy v minulosti měl(a) závažné zažívací potíže, např. žaludeční vřed,

jestliže

trpíte

vzácným

dědičným

nedostatkem

enzymu

hypoxanthin-guanin

fosforibosyl-

transferasy (HGPRT), jako je např. Lesch-Nyhanův nebo Kelley-Seegmillerův syndrom.

Měl

(a)

byste být také informován

(a),

že:

Myfortic snižuje úroveň kožní ochrany před slunečním zářením. To zvyšuje riziko vzniku

rakoviny kůže. Je proto nutné, abyste omezil(a) pobyt na slunci a chránil(a) se před UV světlem

tak, že budete nosit co nejvíce zakryté exponované oblasti kůže oděvem a budete pravidelně

používat opalovací krémy s vysokým ochranným faktorem. Požádejte lékaře o radu, jak se

chránit před sluncem.

Pokud jste v minulosti měl(a) žloutenku typu B nebo C, může Myfortic zvýšit riziko, že se

nemoc znovu objeví. Váš lékař může provést rozbor krve a zjistit, zda se neobjevují příznaky

onemocnění. Pokud pociťujete známky onemocnění (zežloutnutí kůže a očí, nevolnost, ztráta

chuti k jídlu, tmavá moč), oznamte to ihned svému lékaři.

Pokud se u Vás vyskytne trvalý kašel nebo dušnost, zvláště pokud užíváte jiná imunosupresiva,

oznamte to ihned svému lékaři.

možné,

Vám

bude

chtít

lékař

během

léčby

přípravkem

Myfortic

provést

kontrolu

protilátek, zvláště pokud opakovaně máte infekce a zejména pokud užíváte jiná imunosupresiva,

a poté Vás bude informovat o tom, zda můžete pokračovat v užívání přípravku Myfortic.

Jestliže se u Vás objeví příznaky infekce (např. horečka, bolesti v krku) nebo neočekávaný

výskyt modřin nebo krvácení, řekněte to okamžitě svému lékaři.

Je možné, že Vám bude chtít lékař během léčby přípravkem Myfortic provést kontrolu počtu

bílých krvinek a poté Vás bude informovat o tom, zda můžete pokračovat v užívání přípravku

Myfortic.

Léčivá látka, mykofenolová kyselina, není totéž jako podobně znějící názvy léčivých látek,

např. mofetil-mykofenolát. Z tohoto důvodu nesmíte tyto léčivé látky zaměňovat, aniž by Vám

to řekl lékař.

Užívání přípravku Myfortic v těhotenství může poškodit nenarozené dítě (viz také “Těhotenství

a kojení”), ohrozit těhotenství a zvýšit riziko spontánního potratu.

Další léčivé přípravky a Myf

ortic

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době

užíval(a) nebo které možná budete užívat, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Zvláště byste měl(a) informovat lékaře, pokud užíváte některý z následujících léků:

jiné léky potlačující imunitu (imunosupresiva) např. azathioprin nebo takrolimus,

léčivé

přípravky

užívané

k léčbě

vysoké

hladiny

krevního

cholesterolu,

jako

např.

cholestyramin,

živočišné uhlí užívané k léčbě zažívacích potíží, jako je průjem, žaludeční potíže a plynatost,

antacida (léky proti pálení žáhy), která obsahují hořčík nebo hliník,

léky užívané k léčbě virových infekcí např. aciklovir anebo ganciklovir.

Lékaře musíte také informovat o jakémkoli plánovaném

očkování

V průběhu léčby přípravkem Myfortic a po dobu nejméně 6 týdnů po ukončení léčby nesmíte darovat

krev. Muži nesmějí darovat sperma v průběhu léčby přípravkem Myfortic a po dobu nejméně 90 dnů

po ukončení léčby.

Přípravek

Myfortic s

jídlem a pitím

Myfortic můžete užívat s jídlem nebo nalačno. Můžete si vybrat, zda budete užívat lék s jídlem nebo

nalačno, ale vybraný způsob musíte dodržovat každý den stále stejně. Tím je zajištěno, že Vaše tělo

vstřebá každý den stejné množství léčivého přípravku.

St

arší

pacienti

Myfortic může být podáván starším lidem (ve věku 65 let nebo starším), aniž by bylo nutné upravit

obvyklou doporučenou dávku.

D

ět

i a

dospívající

Podávání přípravku Myfortic dětem a dospívajícím se pro nedostatek údajů nedoporučuje.

Těhotenství

a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná nebo plánujete otěhotnět,

požádejte svého lékaře nebo lékárníka o doporučení dříve, než začnete tento přípravek užívat. Váš

lékař Vás bude informovat o rizicích v případě otěhotnění a o alternativních lécích, které můžete

užívat k prevenci odmítnutí orgánu, který Vám byl transplantován, pokud:

plánujete otěhotnět;

nedošlo u Vás k menstruaci nebo máte neobvyklé menstruační krvácení nebo předpokládáte, že

jste těhotná;

měla jste intimní styk bez užití účinných způsobů antikoncepce.

Pokud

otěhotníte

v průběhu

léčby

mykofenolátem,

musíte

okamžitě

informovat

svého

lékaře.

Nicméně, nadále užívejte mykofenolát až do doby návštěvy lékaře.

Těhotenství

Mykofenolát způsobuje velmi časté potraty (50 %) a závažné vrozené vady (23-27 %) u nenarozeného

dítěte. Vrozené vady, které byly hlášeny, zahrnovaly anomálie uší, očí, obličeje (rozštěp rtu/patra),

vývoje prstů, srdce, jícnu (trubice spojující krk se žaludkem), ledvin a nervového systému (např. spina

bifida (kdy nedojde ke správnému vývoji kostí páteře)). Vaše dítě může být zasaženo jedním nebo více

z těchto poškození.

Pokud jste žena, která může otěhotnět, musíte mít negativní těhotenský test před započetím léčby a

musíte dodržovat doporučení Vašeho lékaře týkající se antikoncepce. Váš lékař může vyžadovat více

než jeden test před započetím léčby, aby se ujistil, že nejste těhotná.

Kojení

Pokud kojíte, neužívejte Myfortic. To je proto, že malé množství léku může přecházet do mateřského

mléka.

Antikoncepce u žen, které užívají Myfortic

Pokud jste žena, která může otěhotnět, musíte při užívání přípravku Myfortic používat účinnou

metodu antikoncepce. To znamená:

před zahájením léčby přípravkem Myfortic,

během celé léčby přípravkem Myfortic,

po dobu 6 týdnů po ukončení léčby přípravkem Myfortic.

O nejvhodnější antikoncepci se poraďte se svým lékařem. Bude záležet na Vaší individuální situaci.

Dvě

spolehlivé

formy

antikoncepce

současně

jsou

upřednostňovány,

bylo

sníženo

riziko

neúmyslného těhotenství.

Kontaktujte svého lékaře ihned jak je to možné, pokud se domníváte, že

došlo k

selhání antikoncepce nebo jste si zapomněla vzít antikoncepční pilulku.

Jste žena, která není schopna otěhotnět, pokud pro Vás platí některá z následujících skutečností:

jste již po menopauze, tzn. je Vám alespoň 50 let a poslední menstruaci jste měla před více než

jedním rokem (pokud Vám menstruace skončila, protože jste byla léčena z důvodu nádorového

onemocnění, je zde stále možnost, že můžete otěhotnět);

byly Vám chirurgicky odstraněny vejcovody a oba vaječníky (oboustranné odnětí vejcovodů a

vaječníků);

byla Vám chirurgicky odstraněna děloha (hysterektomie);

Vaše vaječníky již nefungují (předčasné selhání vaječníků potvrzené gynekologem);

narodila jste se s jedním z následujících vzácných stavů, které znemožňují otěhotnění: genotyp

XY, Turnerův syndrom nebo vrozené nevyvinutí dělohy;

jste dítě nebo dospívající dívka, která zatím nemá menstruaci.

Antikoncepce u mužů, kteří užívají Myfortic

Dostupné důkazy nenaznačují zvýšené riziko vrozených vad nebo potratů v případě, že otec užívá

mykofenolát. Riziko však nemůže být s jistotou vyloučeno. Jako prevence je doporučeno, abyste Vy

nebo Vaše partnerka používali spolehlivou antikoncepci během léčby a 90 dní po ukončení léčby

přípravkem Myfortic.

Pokud plánujete mít dítě, promluvte si s Vaším lékařem o potenciálních rizicích.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Není pravděpodobné, že by Myfortic ovlivňoval schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Myfortic obsahuje laktosu

Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry (včetně laktosy, galaktosy nebo glukosy),

poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

3.

Jak se Myfortic užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Myfortic Vám může být předepsán

pouze lékařem, který má zkušenosti s léčbou pacientů po transplantaci. Pokud si nejste jistý(á),

poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Jakou dávku budete užívat

Doporučená denní dávka přípravku Myfortic je 1 440 mg (8 tablet přípravku Myfortic 180 mg nebo

4 tablety přípravku Myfortic 360 mg). Tuto denní dávku budete užívat rozdělenou do dvou dávek po

720 mg. Tablety užívejte ráno a večer.

Pokud užíváte Myfortic 180 mg, užijete 4 enterosolventní tablety ráno a 4 večer.

Pokud užíváte Myfortic 360 mg, užijete 2 enterosolventní tablety ráno a 2 večer.

První dávka 720 mg Vám bude podána do 72 hodin po transplantaci.

Jestliže máte závažné potíže s ledvinami

Vaše denní dávka by neměla být vyšší než 1 440 mg (8 tablet přípravku Myfortic 180 mg nebo

4 tablety přípravku Myfortic 360 mg).

Jak se Myfortic užívá

Tablety se polykají celé a zapíjejí se sklenicí vody.

Tablety nedělte, nekousejte.

Neužívejte žádné tablety, které jsou rozbité nebo rozdrcené.

Léčba

bude

pokračovat

dlouho,

dokud je

nutná

imunosuprese,

zabránilo

odmítnutí

transplantátu Vaším tělem.

Jestliže jste užil

(a)

více přípravku

Myfortic,

než jste měl

(a)

Jestliže jste užil(a) více tablet, než Vám bylo řečeno nebo pokud někdo jiný náhodně užil Váš lék,

oznamte to ihned svému lékaři nebo rovnou jděte na nejbližší lékařskou pohotovost. Je možné, že

budete potřebovat lékařskou pomoc. Tablety vezměte s sebou včetně obalu a ukažte je lékaři nebo

nemocničnímu personálu. Pokud jste tablety spotřeboval(a), vezměte s sebou prázdný obal.

Jestliže jste zapomněl

(a)

užít Myfortic

Jestliže jste zapomněl(a) užít Myfortic, vezměte si jej, jakmile si na to vzpomenete, pokud to však již

není v době, kdy máte užít další dávku. Dále pokračujte v užívání léku v obvyklou dobu. Pokud si

nejste

jistý(á),

poraďte

s lékařem.

Nikdy

nezdvojujte

následující

dávku,

abyste

doplnil(a)

vynechanou dávku.

Následky přerušení léčby přípravkem

Myfortic

Myfortic nepřestávejte užívat, aniž by Vám to řekl Váš lékař. Přerušení léčby přípravkem Myfortic

může zvýšit možnost odloučení transplantátu.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého. Starší pacienti mohou trpět větším množstvím nežádoucích účinků v důsledku

snížené imunitní ochrany.

Imunosupresiva, zahrnující Myfortic, snižují Vaši vlastní obranyschopnost organismu, aby nedošlo

k odmítnutí transplantovaného orgánu. Následkem toho nebude Vaše tělo schopné bojovat s infekcemi

tak dobře jako v normálním stavu. Jestliže užíváte Myfortic, můžete mít více infekčních onemocnění

než obyčejně, jako jsou infekce mozku, kůže, úst, břicha a střev, plic a močových cest.

Váš lékař Vám bude pravidelně provádět krevní testy, aby sledoval jakékoli změny v počtu krevních

buněk nebo v hladinách látek ve Vaší krvi, např. cukru, tuku a cholesterolu.

Některé účinky

mohou

být závažné:

Příznaky

infekce

zahrnující

horečku,

třesavku,

pocení,

pocit

únavy,

ospalost,

nedostatek

energie. Při užívání přípravku Myfortic je pravděpodobnost, že onemocníte virovou, bakteriální

a plísňovou infekcí, vyšší než obvykle. Takovéto infekce mohou postihnout různé oblasti

Vašeho organismu, ale nejčastěji postiženými partiemi jsou ledviny, močový měchýř, horní

a/nebo dolní cesty dýchací.

Zvracení krve, černá nebo krvavá stolice, žaludeční nebo střevní vředy.

Zduření žláz, vývoj nových kožních výrůstků nebo zvětšení již existujících kožních výrůstků

nebo změny již existujících mateřských znamének. U velmi malého počtu pacientů užívajících

Myfortic se vyvinula rakovina kůže nebo lymfatických uzlin, podobně jak to bývá u pacientů

léčených imunosupresivy.

Jestliže zpozorujete jakýkoli výše uvedený příznak při užívání přípravku Myfortic, řekněte to okamžitě

svému lékaři.

Další nežádoucí účinky mohou

zahrnovat:

Velmi časté

postihují více než 1 z

10

pacientů

nízké hodnoty bílých krvinek

nízké hodnoty vápníku v krvi (hypokalcémie)

nízké hodnoty draslíku v krvi (hypokalémie)

vysoké hodnoty kyseliny močové v krvi (hyperurikémie)

vysoký krevní tlak (hypertenze)

úzkost

průjem

bolest kloubů (artralgie)

Časté

postihují méně než 1 z 10

pacientů

nízké hodnoty červených krvinek, které mohou mít za následek únavu, ztížené dýchání a bledost

(anemie)

nízké

hodnoty

krevních

destiček,

což

může

způsobit

neočekávané

krvácení

modřiny

(trombocytopenie)

vysoké hodnoty draslíku v krvi (hyperkalémie)

nízké hodnoty hořčíku v krvi (hypomagnesémie)

závrať

bolest hlavy

kašel

nízký krevní tlak (hypotenze)

dušnost (dyspnoe)

bolest břicha nebo žaludku, zánět žaludeční sliznice, nadmutí břicha, zácpa, trávící obtíže,

plynatost (větry), únik stolice, nevolnost (nauzea), zvracení

únavnost, horečka

abnormální výsledky funkčních testů jater nebo ledvin

infekce dýchacích cest

akné

slabost (astenie)

bolest svalů (myalgie)

otok rukou, kotníků nebo chodidel (periferní edém)

svědění

Méně časté

postihují méně než 1 ze 100

pacientů

rychlý rytmus srdce (tachykardie) nebo nepravidelný rytmus srdce (ventrikulární extrasystoly),

tekutina na plicích (plicní edém)

výrůstek (zduření), který vypadá jako váček (cysta) obsahující tekutinu (lymfokéla)

chvění, potíže se spaním

zčervenání a otoky očí (konjunktivitida), rozmazané vidění

sípavost

říhání, zápach z úst, střevní neprůchodnost (ileus), vřed na rtu, pálení žáhy, vyblednutí jazyka,

sucho v ústech, zánět dásní, zánět slinivky břišní vedoucí k těžké bolesti v horní části žaludku

(pankreatitida), ucpání vývodů slinných žláz, zánět pobřišnice (peritonitida)

infekce kostí, krve a kůže

krev v moči, poškození ledvin, bolest nebo potíže při močení

vypadávání vlasů, modřiny na kůži

zánět kloubů (artritida), bolesti zad, svalové křeče

ztráta chuti k jídlu, zvýšení hodnot lipidů (hyperlipidémie), cukrů (diabetes), cholesterolu

(hypercholesterolémie) nebo snížení hodnot fosfátů v krvi (hypofosfatémie)

příznaky chřipky (např. únava, třesavka, bolest v krku, bolesti kloubů nebo svalů), otoky kloubů

a nohou, bolestivost, ztuhlost, pocit žízně nebo slabosti

neobvyklé sny, přeludy (bludy)

neschopnost dosáhnout nebo udržet erekci

kašel, obtížné dýchání, bolestivé dýchání (příznaky intersticiálního plicního onemocnění)

Není známo

(četnost nelze z

dostupných údajů určit)

vyrážka

teplota,

bolest

v krku,

časté

infekce

(možný

příznak

nedostatku

bílých

krvinek)

(agranulocytóza)

Další nežádoucí účinky

hlášené u léčivých přípravků podobných přípravku

Myfortic

Ve skupině léčivých přípravků, do které patří i Myfortic, byly popsány další nežádoucí účinky:

zánět tlustého střeva, zánět žaludeční sliznice vyvolaný cytomegalovirem, proděravění střevní stěny

vedoucí k silné bolesti břicha s možným krvácením, žaludeční nebo dvanácterníkové vředy, nízký

počet specifických bílých krvinek nebo celkového počtu krvinek, závažné infekce, jako je zánět srdce

a jeho chlopní, blány pokrývající mozek a míchu,

dušnost, kašel, které mohou být způsobeny

bronchiektázií (chorobné rozšíření průdušek) a další méně časté bakteriální infekce obvykle vedoucí

k vážným plicním obtížím

(tuberkulóza a atypická mykobakteriální infekce).

Pokud se u Vás vyskytne

trvalý kašel nebo dušnost, řekněte to svému lékaři.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás nebo u Vašeho dítěte vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři

nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v

této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete také hlásit přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením

nežádoucích

účinků

můžete

přispět

k získání

více

informací

bezpečnosti

tohoto

přípravku.

5.

Jak Myfortic uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Přípravek nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce. Doba použitelnosti se

vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

Nepoužívejte Myfortic, jestliže zaznamenáte poškození nebo porušení obalu.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co Myfortic obsahuje

Myfortic 180 mg

, enterosolventní tablety

Léčivou látkou je kyselina mykofenolová (jako mykofenolát sodný). Jedna enterosolventní

tableta obsahuje 180 mg kyseliny mykofenolové.

Dalšími složkami jsou:

Jádro tablety: kukuřičný škrob, povidon, krospovidon, bezvodá laktosa, koloidní bezvodý

oxid křemičitý, magnesium-stearát.

Potahová vrstva: ftalát hypromelosy, oxid titaničitý (E171), žlutý oxid železitý (E172),

indigokarmín (E132).

Myfortic 360 mg

, enterosolventní tablety

Léčivou látkou je kyselina mykofenolová (jako mykofenolát sodný). Jedna enterosolventní

tableta obsahuje 360 mg kyseliny mykofenolové.

Dalšími složkami jsou:

Jádro tablety: kukuřičný škrob, povidon, krospovidon, bezvodá laktosa, koloidní bezvodý

oxid křemičitý, magnesium-stearát.

Potahová vrstva: ftalát hypromelosy, oxid titaničitý (E171), žlutý oxid železitý (E172),

červený oxid železitý (E172).

Jak přípravek vypadá a co obsahuje toto balení

Myfortic 180 mg, enterosolventní tablety jsou limetově zelené, kulaté potahované ve střevě rozpustné

tablety se zkosenými okraji, s vyraženým „C“ na jedné straně.

Myfortic 180 mg je dostupný v baleních obsahujících 20, 50, 100, 120 nebo 250 tablet.

Myfortic 360 mg, enterosolventní tablety jsou světle oranžově-červené oválné potahované ve střevě

rozpustné tablety, na jedné straně s vyraženým „CT“.

Myfortic 360 mg je dostupný v baleních obsahujících 50, 100, 120 nebo 250 tablet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci:

Novartis s.r.o., Praha, Česká republika

Výrobce:

Novartis Pharma GmbH, Norimberk, Německo

Novartis Pharma GmbH, Vídeň, Rakousko

Novartis Poland Sp. z o.o. Varšava, Polsko

Lek d.d., PE PROIZVODNJA LENDAVA, Lendava, Slovinsko

Tento léčivý přípravek je v

členských státech EHP registrován

pod tímto

názvem

:

Myfortic

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci.

Tato příbalová informace byla naposledy revidována

: 17. 7. 2019

Další zdroje informací

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Státního

ústavu pro kontrolu léčiv, www.sukl.cz.

1/15

sp. zn. sukls201235/2018

SOUHRN ÚDAJŮ O

PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Myfortic 180 mg enterosolventní tablety

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna enterosolventní tableta obsahuje 180 mg acidum mycophenolicum (jako natrii mycophenolas).

Pomocné látky se známým účinkem: bezvodá laktosa: 45 mg v 1 enterosolventní tabletě.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Enterosolventní tableta.

Limetově zelené, kulaté potahované tablety se zkosenými okraji, s vyraženým „C“ na jedné straně.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Myfortic je u dospělých pacientů indikován v kombinaci s cyklosporinem a kortikosteroidy

k profylaxi akutní rejekce alogenního transplantátu ledvin.

4.2

Dávkování a způsob podání

Léčba přípravkem Myfortic může být zahájena a udržována pouze lékařem specialistou na

transplantaci orgánů.

Dávkování

Doporučená dávka je 720 mg dvakrát denně (denní dávka 1440 mg). Tato dávka mykofenolátu

sodného odpovídá 1 g mofetil-mykofenolátu podávaného dvakrát denně (denní dávka 2 g), přepočteno

na obsah kyseliny mykofenolové (MPA).

Další informace o tom, jak korespondují dávky mykofenolátu sodného a mofetil-mykofenolátu, jsou

uvedeny v bodech 4.4 a 5.2.

U de novo transplantovaných pacientů by měla být léčba přípravkem Myfortic zahájena do 72 hodin

po transplantaci.

Zvláštní populace

Pediatrická populace

Na podporu bezpečnosti a účinnosti přípravku Myfortic u dětí a dospívajících není dostatek údajů.

Omezené množství farmakokinetických údajů je dostupné u dětských pacientů po transplantaci ledvin

(viz bod 5.2).

Sta

rší pacienti

Doporučená dávka pro starší pacienty je 720 mg dvakrát denně.

2/15

Pacienti s poruchou funkce ledvin

U pacientů s opožděným nástupem funkce transplantované ledviny po operaci není nutná úprava

dávkování (viz bod 5.2).

Pacienti se závažnou poruchou funkce ledvin (glomerulární filtrace je <25 ml · min

· 1,73 m

musejí být pečlivě sledováni a denní dávka přípravku Myfortic nesmí překročit 1440 mg.

Pacienti s poruchou funkce jater

U pacientů po transplantaci ledviny se závažnou poruchou funkce jater není nutná úprava dávkování.

Léčba v průběhu rejekční epizody

Rejekce transplantované ledviny nepůsobí změny ve farmakokinetice mykofenolové kyseliny (MPA);

úprava dávkování nebo přerušení léčby přípravkem Myfortic není nezbytné.

Způsob podání

Myfortic může být užíván buď s jídlem nebo nalačno. Pacient si může vybrat, zda bude lék užívat

s jídlem nebo nalačno, ale tento způsob musí stále dodržovat (viz bod 5.2).

Z důvodů zachování integrity enterosolventní potahové vrstvy nesmějí být tablety přípravku Myfortic

drceny. Pokud je nezbytné tablety přípravku Myfortic drtit, je nutné zabránit vdechnutí prášku nebo

jeho přímému kontaktu s kůží nebo sliznicí. Pokud k takovému kontaktu dojde, důkladně omyjte

zasažená místa mýdlem a vodou a vypláchněte oči čistou vodou. Je to nezbytné kvůli teratogennímu

účinku mykofenolátu.

4.3

Kontraindikace

Myfortic nesmějí užívat pacienti s hypersenzitivitou na mykofenolát sodný, kyselinu mykofenolovou,

mofetil-mykofenolát nebo jakoukoli pomocnou látku obsaženou v přípravku (viz bod 6.1).

Myfortic nesmějí užívat ženy ve fertilním věku, které nepoužívají vysoce účinné metody

antikoncepce.

Léčba přípravkem Myfortic nesmí být zahájena u žen ve fertilním věku bez provedení těhotenského

testu s negativním výsledkem k vyloučení použití v průběhu těhotenství (viz bod 4.6).

Myfortic se nesmí užívat během těhotenství s výjimkou případů, kdy není k dispozici jiná alternativní

léčba pro zabránění rejekce transplantovaného orgánu (viz bod 4.6).

Myfortic nesmějí užívat kojící ženy (viz bod 4.6).

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Pacienti, kteří jsou léčeni kombinací imunosupresivních léků, včetně přípravku Myfortic, jsou

vystaveni zvýšenému riziku vývoje lymfomů a jiných malignit, především kožních forem (viz bod

4.8). Míra tohoto rizika souvisí spíše s trváním a intenzitou imunosupresivní léčby než užíváním

některého z těchto specifických léků. Obecnou radou k minimalizaci výskytu nádorů kůže je omezit

expozici slunění a UV záření nošením ochranných oděvů a používáním opalovacích krémů s vysokým

ochranným faktorem.

Pacienti, kteří užívají Myfortic, by měli být informováni o tom, že musí neprodleně hlásit výskyt

infekce, modřin, krvácení nebo jakýchkoli projevů útlumu kostní dřeně.

Pacienti léčení imunosupresivy, včetně přípravku Myfortic, mají vyšší riziko rozvoje oportunních

infekcí (bakteriálních, mykotických, virových a způsobených prvoky), fatálních infekcí a sepse (viz

bod 4.8). Mezi oportunní infekce patří s BK virem spojená nefropatie a s JC virem spojená

progresivní multifokální leukoencefalopatie (PML). Tyto infekce jsou často spojeny s vysokou

celkovou imunosupresivní zátěží a mohou vést k závažným nebo fatálním stavům, které by lékař měl

3/15

brát v úvahu při diferenciální diagnostice u imunosupresivních pacientů s poruchou renálních funkcí

nebo neurologickými symptomy.

U pacientů užívajících Myfortic v kombinaci s jinými imunosupresivy byly v souvislosti

s opakujícími se infekcemi hlášeny případy hypogamaglobulinémie. V některých z těchto případů

vedl převod z derivátů kyseliny mykofenolové na jiné imunosupresivum k návratu hladiny IgG v séru

k normálu. Pacientům užívajícím Myfortic, u kterých se opakovaně vyskytují infekce, je třeba změřit

sérové imunoglobuliny. V případě přetrvávající klinicky významné hypogamaglobulinémie je nutné

zvážit vhodná klinická opatření a vzít v potaz cytostatický účinek kyseliny mykofenolové na T- a B-

lymfocyty.

U pacientů užívajících Myfortic v kombinaci s jinými imunosupresivy byly hlášeny případy

bronchiektázie. V některých z těchto případů vedl převod z derivátů kyseliny mykofenolové na jiné

imunosupresivum ke zlepšení respiračních funkcí. Riziko bronchiektázie může být spojeno

s hypogamaglobulinémií nebo s přímým účinkem na plíce. Byly rovněž hlášeny ojedinělé případy

intersticiálního plicního onemocnění (viz bod 4.8). Doporučuje se, aby pacienti s přetrvávajícími

pulmonárními příznaky, jako je kašel a dyspnoe, byli vyšetřeni k prokázání základního intersticiálního

plicního onemocnění.

U pacientů léčených imunosupresivy, včetně derivátů kyseliny mykofenolové (MPA) a mofetil-

mykofenolátu (MMF), byla hlášena reaktivace hepatitidy B (HBV) nebo hepatitidy C (HCV). Proto se

u infikovaných pacientů doporučuje monitorovat klinické a laboratorní příznaky aktivní HBV nebo

HCV.

Případy čisté aplazie červených krvinek (PRCA) byly hlášeny u pacientů, kteří byli léčení deriváty

MPA (mofetil-mykofenolát a mykofenolát sodný) v kombinaci s jinými imunosupresivy.

Mechanismus PRCA indukovaný deriváty MPA není známý. PRCA může být vyřešena snížením

dávky nebo zastavením léčby. Změny v léčbě přípravkem Myfortic mohou být provedeny pouze při

příslušném dohledu nad příjemcem orgánu, tak aby bylo minimalizováno riziko rejekce transplantátu

(viz bod. 4.8).

Pacienti, kteří jsou léčeni přípravkem Myfortic, musejí být monitorováni pro možnost výskytu

krevních poruch (např. neutropenie nebo anemie – viz bod 4.8), která může souviset s působením

samotné kyseliny mykofenolové (MPA), souběžnou léčbou, virovými infekcemi nebo je její příčinou

kombinace těchto stavů.

U pacientů léčených přípravkem Myfortic je nutné sledovat kompletní krevní obraz, první měsíc léčby

jednou týdně, druhý a třetí měsíc léčby dvakrát měsíčně a dále během prvního roku jednou měsíčně.

Výskyt krevních poruch (např. neutropenie s absolutním počtem neutrofilů < 1,5 x 10

/μl nebo

anemie) může být důvodem k přerušení nebo ukončení léčby přípravkem Myfortic.

Pacienti by měli být také upozorněni, že během léčby MPA může být očkování méně účinné a že

k očkování nesmí být použita živá, atenuovaná vakcína (viz bod 4.5).

Očkování proti chřipce může být neúčinné. Indikace očkování proti chřipce by měla odpovídat

národním směrnicím o očkování chřipkovou vakcínou.

Vzhledem k tomu, že deriváty MPA mohou způsobit zvýšený výskyt zažívacích obtíží, včetně

vzácných případů výskytu ulcerací v zažívacím traktu, krvácení až perforací, měl by být přípravek

Myfortic podáván pacientům s aktivním závažným onemocněním zažívacího traktu se zvýšenou

opatrností.

Myfortic se nedoporučuje podávat souběžně v kombinaci s azathioprinem, protože souběžné podávání

těchto látek nebylo studováno.

Kyselina mykofenolová (jako sodná sůl) a mofetil-mykofenolát nesmějí být bez uvážení zaměněny

nebo nahrazeny, protože mají rozdílný farmakokinetický profil.

Myfortic byl podáván v kombinaci s kortikosteroidy a cyklosporinem.

4/15

Jsou jen omezené zkušenosti s jeho souběžným užitím při indukční léčbě, např. s anti-T-

lymfocytárním globulinem nebo basiliximabem. Účinnost a bezpečnost přípravku Myfortic

podávaného společně s dalšími imunosupresivy (např. takrolimem) nebyla studována.

Myfortic obsahuje laktózu, a proto by pacienti se vzácnou dědičnou intolerancí galaktózy,

nedostatkem laktázy typu Lapp, nebo malabsorpcí glukózy a galaktózy neměli tento přípravek užívat.

Souběžné podávání přípravku Myfortic s léky, které interferují s enterohepatální cirkulací, jako je

např. cholestyramin nebo aktivní živočišné uhlí, může mít za následek snížení terapeutické expozice

MPA v systémové cirkulaci a tím snížení účinnosti.

Myfortic je inhibitor inosin monofosfát dehydrogenázy (IMPDH). Proto je nutné se vyvarovat jeho

podávání pacientům se vzácnou dědičnou nedostatečností hypoxantin-guanin fosforibosyl-transferázy

(HGPRT), např. u syndromů Lesch-Nyhan a Kelley-Seegmiller.

Pokud není výsledek těhotenského testu negativní, nesmí být léčba přípravkem Myfortic zahájena.

Před zahájením léčby přípravkem Myfortic, v průběhu léčby a následujících 6 týdnů po skončení

léčby musí být užívána účinná antikoncepce (viz bod 4.6).

Teratogenní účinky

Mykofenolát je silný lidský teratogen. Spontánní potraty (četnost 45 % až 49 %) a vrozené

malformace (odhadovaná četnost 23 % až 27 %) byly hlášeny následně po expozici MMF v průběhu

těhotenství. Z tohoto důvodu je přípravek Myfortic kontraindikován během těhotenství s výjimkou

případů, kdy není k dispozici jiná alternativní léčba k prevenci rejekce transplantovaného orgánu.

Pacientky ve fertilním věku musí být upozorněny na rizika před, v průběhu a po ukončení léčby

přípravkem Myfortic a musí být poučeny o doporučeních uvedených v bodě 4.6 (např. metody

antikoncepce, těhotenský test). Lékaři se musí ujistit o tom, že ženy užívající mofetil-mykofenolát

rozumí rizikům poškození dítěte, nutnosti účinné antikoncepce a nutnosti informovat okamžitě lékaře,

pokud je zde riziko otěhotnění.

Antikoncepce (viz bod 4.6)

Vzhledem k silným klinickým důkazům o vysokém riziku potratů a vrozených vad při užívání mofetil-

mykofenolátu, je třeba během léčby zabránit těhotenství. Ženy ve fertilním věku tak musí před

zahájením léčby přípravkem Myfortic, v průběhu léčby a po dobu šesti týdnů po ukončení léčby

používat alespoň jednu spolehlivou formu antikoncepce (viz bod 4.3); pokud abstinence není zvolena

jako metoda antikoncepce. Dvě spolehlivé formy antikoncepce současně jsou upřednostňovány, aby

byla minimalizována možnost selhání antikoncepce a neúmyslného těhotenství.

Pokyny ohledně antikoncepce pro muže jsou uvedeny v bodě 4.6.

Edukační materiály

Z důvodu pomoci pacientům zabránit působení mykofenolátu na plod a poskytnutí dalších důležitých

informací o bezpečnosti bude držitel rozhodnutí o registraci poskytovat edukační materiály

zdravotnickým pracovníkům. Edukační materiály zdůrazní upozornění týkající se teratogenity

mykofenolátu, poskytnou doporučení týkající se způsobu antikoncepce před započetím léčby a

nutnosti těhotenských testů. Souhrnná informace pro pacienta o teratogenním riziku a opatřeních k

prevenci početí má být lékařem poskytnuta ženám ve fertilním věku a dle potřeby pacientům mužům.

Dodatečná opatření

Pacienti nesmějí darovat krev v průběhu léčby a po dobu nejméně 6 týdnů po ukončení léčby

mykofenolátem. Muži nesmějí darovat sperma v průběhu léčby a po dobu nejméně 90 dnů po

ukončení léčby mykofenolátem.

4.5

Interakce s

jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

5/15

Následující interakce byly popsány mezi MPA a jinými léčivými přípravky.

Aciklovir a ganciklovir

U pacientů, kteří dostávali Myfortic a aciklovir nebo ganciklovir, nebyl potenciál myelosuprese

studován. Při souběžném podávání acikloviru/gancikloviru společně s přípravkem Myfortic je možné

očekávat zvýšení hladin glukuronidu kyseliny mykofenolové (MPAG) a acikloviru/gancikloviru,

pravděpodobně jako výsledek kompetice o vylučování tubulární sekrecí.

U pacientů s adekvátní funkcí ledvin není pravděpodobné, že by změny ve farmakokinetice MPAG

měly klinický význam. Při zhoršení renálních funkcí existuje potenciální možnost zvýšení koncentrací

MPAG a acikloviru/gancikloviru v plazmě; je nutné sledovat doporučené dávkování pro

aciklovir/ganciklovir a pečlivě monitorovat pacienta.

Gastroprotektivní látky

Antacida s

hydroxidy hořčíku a hliníku

Při souběžné aplikaci přípravku Myfortic s jednorázovou dávkou antacid obsahujících hydroxidy

hořčíku a hliníku je pozorován pokles AUC MPA o 37 % a snížení maximální koncentrace C

o 25 %. Antacida obsahující hořčík a hliník mohou být použita intermitentně k léčbě příležitostné

dyspepsie. Z důvodu možnosti snížení expozice kyseliny mykofenolové, a tím snížení účinnosti, se

však chronické denní užívání antacid s obsahem hořčíku a hliníku nedoporučuje.

Inhibitory protonové pumpy:

U zdravých dobrovolníků nebyly zjištěny žádné změny farmakokinetiky MPA při souběžném

podávání přípravku Myfortic a pantoprazolu podávaného v dávce 40 mg dvakrát denně během čtyř

předchozích dnů. O podávání dalších inhibitorů protonové pumpy ve vysokých dávkách nejsou

dostupná žádná data.

Perorální kontraceptiva

Studie interakce mezi mofetil-mykofenolátem (MMF) a perorálními kontraceptivy nenaznačily žádné

interakce. Vzhledem k danému metabolickému profilu MPA se neočekávají žádné interakce mezi

přípravkem Myfortic a perorálním kontraceptivy.

Cholestyramin a léky, které váží žlučové kyseliny

Při souběžné aplikaci léků nebo léčebných postupů, které mohou vázat žlučové kyseliny, např.

pryskyřice, které váží žlučové kyseliny nebo aktivní živočišné uhlí, je nutná zvýšená opatrnost,

protože může dojít ke snížení expozice MPA a tím ke snížení účinnosti přípravku Myfortic.

Cyklosporin

U stabilizovaných pacientů po transplantaci ledvin, při rovnovážném stavu přípravku Myfortic, nebyla

farmakokinetika cyklosporinu ovlivněna. Je známo, že pokud je aplikován společně s mofetil-

mykofenolátem, cyklosporin snižuje expozici k MPA. Jestliže je cyklosporin podáván současně

s přípravkem Myfortic, může obdobně snižovat koncentraci MPA (přibližně o 20 %, extrapolováno

z údajů mofetil-mykofenolátu), ale přesný rozsah tohoto snížení není znám, protože takováto interakce

nebyla studována. Protože však studie účinnosti byly provedeny v kombinaci s cyklosporinem, tato

interakce neovlivnila (neměnila) doporučené dávkování přípravku Myfortic. V případě přerušení nebo

vysazení cyklosporinu musí být dávka přípravku Myfortic v závislosti na imunosupresivním režimu

přehodnocena.

Takrolimus

V cross-over studii s kalcineurinem u stabilizovaných pacientů po transplantaci ledvin byla měřena

farmakokinetika přípravku Myfortic

v rovnovážném stavu jak při léčbě Neoralem, tak i při léčbě

takrolimem. Při léčbě takrolimem byly střední hodnoty AUC pro MPA o 19 % vyšší než při léčbě

Neoralem

(90 % CI: -3, +47), zatímco střední hodnoty AUC pro MPAG

byly asi o 30 % nižší (90 %

CI: 16,42). Navíc variabilita AUC pro MPA mezi subjekty byla při přechodu z Neoralu na takrolimus

dvojnásobná. Kliničtí lékaři si musejí tento vzrůst jak AUC pro MPA, tak i variability uvědomit a

přizpůsobit dávkování přípravku Myfortic klinickému stavu. Je-li plánován přechod z jednoho

kalcineurinového inhibitoru na druhý, je nutno provádět podrobné klinické monitorování.

6/15

Živé, atenuované vakcíny

Živé vakcíny nesmějí být podávány pacientům se zhoršenou imunitní odpovědí. Imunitní odpověď

pacientů na ostatní vakcíny může být snížena.

4.6

Fertilita, t

ěhotenství a kojení

Ženy ve fertilním věku

Během užívání mykofenolátu je třeba zabránit těhotenství. Ženy ve fertilním věku tak musí před

zahájením léčby přípravkem Myfortic, v průběhu léčby a po dobu šesti týdnů po ukončení léčby

používat alespoň jednu spolehlivou formu antikoncepce (viz bod 4.3); pokud abstinence není zvolena

jako metoda antikoncepce. Dvě spolehlivé formy antikoncepce současně jsou upřednostňovány.

Těhotenství

Přípravek Myfortic je kontraindikován v průběhu těhotenství s výjimkou případů, kdy není k dispozici

jiná alternativní léčba k prevenci rejekce transplantovaného orgánu. Léčba nesmí být zahájena dříve,

než bude proveden negativní těhotenský test k vyloučení použití v průběhu těhotenství.

Ženy v reprodukčním věku si musí být na začátku léčby vědomy zvýšeného rizika potratu a vrozených

malformací a musí být poučeny o prevenci těhotenství a jeho plánování.

Před zahájením léčby přípravkem Myfortic musí být u žen ve fertilním věku provedeny dva negativní

těhotenské testy se sérem nebo močí s citlivostí nejméně 25 mIU/ml, k vyloučení expozice embrya

mykofenolátu. Je doporučeno provést druhý test 8-10 dní po prvním testování. U transplantací od

zemřelých dárců, pokud není možné před zahájením léčby provést dva testy v rozmezí 8 až 10 dnů

(kvůli načasování dostupnosti transplantačních orgánů), musí být bezprostředně před zahájením léčby

proveden těhotenský test a další test o 8-10 dní později. Těhotenské testy mají být opakovaně

prováděny dle klinické potřeby (např. po jakémkoli ohlášení selhání antikoncepce). Výsledky všech

těhotenských testů mají být projednány s pacientkou. Pacientky mají být upozorněny, aby se v případě

otěhotnění okamžitě poradily s ošetřujícím lékařem.

Mykofenolát je silný lidský teratogen, který zvyšuje riziko spontánních potratů a kongenitálních

malformací v případě expozice během těhotenství:

Bylo hlášeno 45 až 49 % spontánních potratů u těhotných žen po expozici mofetil-

mykofenolátu ve srovnání s hlášenou četností mezi 12 až 33 % u pacientek po transplantaci

orgánu léčených jinými imunosupresivy než je mofetil-mykofenolát.

Dle literatury byl výskyt malformací u 23 až 27 % živě narozených dětí žen po expozici

mofetil-mykofenolátu v těhotenství (ve srovnání s 2 až 3 % živě narozených dětí z celkové

populace a přibližně 4 až 5 % u pacientek po transplantaci orgánu léčených jinými

imunosupresivy než je mofetil-mykofenolát).

U dětí pacientů, které byly během těhotenství vystaveny přípravku Myfortic v kombinaci s dalšími

imunosupresivy, byly v postmarketingovém sledování zaznamenány kongenitální malformace, včetně

hlášení vícečetných malformací. Nejčastěji byly hlášeny následující malformace:

Abnormality ucha (např. abnormálně tvarované nebo chybějící vnější ucho), atrézie zevního

zvukovodu (střední ucho);

Malformace obličeje jako jsou rozštěp rtu, rozštěp patra, mikrognácie a hypertelorismus orbity;

Abnormality očí (např. kolobom);

Vrozená srdeční vada jako je defekt síňového a komorového septa;

Malformace prstů (např. polydaktylie, syndaktylie);

Tracheoezofageální malformace (např. atrézie jícnu);

Malformace nervového systému jako jsou spina bifida;

Renální abnormality.

Kromě toho byla zaznamenána ojedinělá hlášení následujících malformací:

7/15

Mikroftalmie;

Vrozená cysta plexus chorioideus;

Ageneze septum pellucidum;

Ageneze čichového nervu.

Studie u zvířat ukázaly reprodukční toxicitu (viz bod 5.3).

Muži

Omezené klinické důkazy nepoukazují na zvýšené riziko vrozených vad nebo potratu po expozici otce

mofetil-mykofenolátu.

MPA je silný teratogen. Není známo, zda je MPA přítomen ve spermatu. Výpočty na základě

informací získaných od zvířat ukazují, že maximální množství MPA, které by mohlo být potenciálně

přeneseno na ženu, je tak nízké, že je nepravděpodobný jakýkoliv účinek. Ukázalo se, že mykofenolát

je ve studiích se zvířaty genotoxický při koncentracích překračujících expozice u lidí během léčby

pouze o malé rozpětí, takže riziko genotoxických účinků na spermatické buňky nemůže být zcela

vyloučeno.

Doporučuje se proto následující opatření: sexuálně aktivní muži nebo jejich partnerky mají během

léčby pacienta a po dobu 90 dní po ukončení léčby mofetil-mykofenolátem užívat spolehlivou

antikoncepci. Muži v reprodukčním věku mají být informováni kvalifikovaným zdravotnickým

pracovníkem o možných rizicích při zplození dítěte.

Kojení

MPA se vylučuje do mateřského mléka potkanů. Není známo, zda se Myfortic vylučuje do

mateřského mléka žen. Vzhledem k možnosti závažných nežádoucích účinků MPA na kojené dítě, je

podávání přípravku Myfortic kojícím ženám kontraindikováno (viz bod 4.3).

Fertilita

Nebyly provedeny studie s přípravkem Myfortic zaměřené na hodnocení jeho vlivu na plodnost. Ve

studii sledující samčí a samičí plodnost u potkanů jsou účinky patrné až po dávce 40 mg/kg a

20 mg/kg (viz bod 5.3).

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Studie na ovlivnění schopnosti řídit a obsluhovat stroje nebyly provedeny. Na základě mechanismu

účinku a farmakodynamického profilu sledované látky a popsaných nežádoucích účinků není

ovlivnění těchto činností pravděpodobné.

4.8

Nežádoucí účinky

Následující nežádoucí účinky se kryjí s nežádoucími účinky z klinických studií.

Malignity

Pacienti s imunosupresivní léčbou, kteří dostávají kombinace léků včetně MPA, jsou vystaveni

zvýšenému riziku vývoje lymfomů a jiných malignit, především kůže (viz bod 4.4).

Lymfoproliferativní onemocnění nebo lymfomy se objevily u 2 (0,9 %) pacientů po de novo

transplantaci a u 2 pacientů na udržovací léčbě (1,3 %), kteří užívali Myfortic po dobu do 1 roku.

Karcinomy kůže nemelanomového typu se objevily u 0,9 % pacientů po de novo transplantaci a u

1,8 % pacientů na udržovací léčbě užívajících Myfortic po dobu do 1 roku; jiné typy malignit se

vyskytly u 0,5 % pacientů po de novo transplantaci a u 0,6 % pacientů na udržovací léčbě.

Příležitostné infekce

U všech pacientů po transplantaci je zvýšené riziko oportunních infekcí; riziko se zvyšuje s celkovou

imunosupresivní zátěží (viz bod 4.4). Nejčastějšími oportunními infekcemi u pacientů po de novo

transplantaci ledvin, kteří v kontrolovaných klinických studiích dostávali Myfortic společně s jinými

imunosupresivy a byli sledováni po dobu jednoho roku, byly: cytomegalovirus (CMV), kandidózy a

8/15

herpes simplex. Infekce CMV (sérologie, virémie nebo onemocnění) byly hlášeny u 21,6 % u de novo

transplantovaných pacientů a u 1,9 % pacientů při udržovací léčbě po transplantaci.

Starší pacienti

Starší pacienti mohou být obecně vystaveni zvýšenému riziku výskytu nežádoucích účinků

způsobených imunosupresí.

Další nežádoucí účinky

Tabulka 1 obsahuje možné nebo pravděpodobné nežádoucí účinky hlášené z kontrolovaných

klinických studií u pacientů po transplantaci ledvin, ve kterých byl Myfortic podáván v denní dávce

1440 mg společně s cyklosporinem pro mikroemulzi a kortikosteroidy po dobu 12 měsíců. Tabulka je

sestavena podle třídy orgánových systémů databáze MedDRA.

Uvedené nežádoucí účinky jsou vyjádřeny podle frekvence výskytu následovně:

Velmi časté

(≥1/10)

Časté

(≥1/100 až <1/10)

Méně časté

(≥1/1 000 až <1/100)

Vzácné

(≥1/10 000 až <1/1 000)

Velmi vzácné

(<1/10 000)

Tabulka 1

Infekce a infestace

Velmi časté: Virové, bakteriální a plísňové infekce

Časté: Infekce horních dýchacích cest, pneumonie

Méně časté: Infekce rány, sepse*, osteomyelitida*

Novotvary benigní, maligní a blíže neurčené (zahrnující cysty a polypy)

Méně časté: Kožní papilom*, bazocelulární karcinom*, Kaposiho sarkom*, lymfoproliferativní

poruchy, skvamózní karcinom*

Poruchy krve a lymfatického systému

Velmi časté: Leukopenie

Časté: Anemie, trombocytopenie

Méně časté: Lymfopenie*, neutropenie*, lymfadenopatie*

Poruchy metabolismu a výživy

Velmi časté: Hypokalcémie, hypokalémie, hyperurikémie

Časté: Hyperkalémie, hypomagnesémie

Méně časté: Anorexie, hyperlipidemie, diabetes mellitus*, hypercholesterolemie*, hypofosfatémie

Psychiatrické poruchy

Velmi časté: Anxieta

Méně časté: Abnormální sny*, klamné vnímání*, nespavost

Poruchy nervového systému

Časté: Závratě, bolest hlavy

Méně časté: Třes

Poruchy oka

Méně časté: Zánět spojivek*, neostré vidění*

Srdeční poruchy

Méně časté: Tachykardie, ventrikulární extrasystoly

Cévní poruchy

Velmi časté: Hypertenze

9/15

Časté: Hypotenze

Méně časté: Lymfokéla*

Respirační

,

hrudní a mediastinální poruchy

Časté: Kašel, dyspnoe

Méně časté: Intersticiální plicní onemocnění, překrvení plic*, sípavost*, plicní edém

Gastrointestinální poruchy

Velmi časté: Průjem

Časté: Distenze břicha, bolesti břicha, zácpa, dyspepsie, nadýmání, gastritida, nauzea, zvracení

Méně časté: Citlivost břicha na dotek, gastrointestinální krvácení, říhání, páchnoucí dech*, ileus*,

vřed rtů*, ezofagitida*, subileus*, odbarvení jazyka*, sucho v ústech*, gastroezofageální reflux*,

hyperplazie dásní*, pankreatitida, obstrukce vývodu příušní žlázy*, peptický vřed*, peritonitida*

Poruchy jater a žlučových cest

Časté: Abnormální hodnoty jaterních funkčních testů

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Časté: Akné, pruritus

Méně časté: Alopecie

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně

Velmi časté: Artralgie

Časté: Myalgie

Méně časté: Artritida*, bolesti zad*, svalové křeče

Poruchy ledvin a močových cest

Časté: Zvýšení kreatininu v krvi

Méně časté: Hematurie*, renální tubulární nekróza*, uretrální striktura

Poruchy reprodukčního systému a prsu

Méně časté: Impotence*

Celkové poruchy a

reakce v

místě aplikace

Časté: Astenie, únava, periferní edém, pyrexie

Méně časté: Chřipce podobné onemocnění, otoky dolních končetin*, bolestivost, ztuhlost*, žízeň*,

slabost*

Poranění, otravy a procedurální komplikace

Méně časté: Zhmožděniny*

*příhoda byla hlášena pouze u jednoho pacienta z 372.

Poznámka:

Pacienti po transplantaci ledvin byli léčeni denní dávkou přípravku Myfortic 1440 mg po

dobu jednoho roku. Profil výskytu nežádoucích účinků byl podobný u de novo transplantovaných

pacientů jako pacientů na udržovací léčbě, ačkoli tendence incidence výskytu byla nižší u pacientů na

udržovací terapii.

Vyrážka a agranulocytóza byly na základě postmarketingového sledování stanoveny jako nežádoucí

lékové účinky.

Následující nežádoucí účinky jsou vlastností derivátů MPA:

Infekce a infestace:

Závažné, někdy život ohrožující infekce, včetně meningitidy, infekční endokarditidy, tuberkulózy a

atypických mykobakteriálních infekcí. U pacientů léčených imunosupresivy, včetně přípravku

10/15

Myfortic, byly hlášeny případy s BK virem spojené neuropatie a případy s JC virem spojené

s progresivní multifokální leukoencefalopatie (PML) (viz bod 4.4).

Poruchy krve a lymfatického systému:

Neutropenie, pancytopenie.

Případy čisté aplazie červených krvinek (PRCA) byly hlášeny u pacientů, kteří byli léčení deriváty

MPA (viz bod 4.4).

Poruchy imunitního systému:

U pacientů užívajících Myfortic v kombinaci s jinými imunosupresivy byla hlášena

hypogamaglobulinémie.

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy:

U pacientů užívajících Myfortic v kombinaci s jinými imunosupresivy byly hlášeny ojedinělé případy

intersticiálního plicního onemocnění. V kombinaci s jinými imunosupresivy byly rovněž hlášeny

případy bronchiektázie.

Ojedinělé případy abnormální morfologie neutrofilů, včetně získané Pelger-Huetovy anomálie byly

pozorovány u pacientů léčených deriváty MPA. Tyto změny nejsou spojené s narušenou funkcí

neutrofilů. Tyto změny mohou připomínat „posun doleva“ v dozrávání neutrofilů při hematologických

vyšetřeních, které mohou být mylně interpretovány jako příznak infekce u pacientů s imunosupresí,

kterým byl podán Myfortic.

Gastrointestinální poruchy:

Kolitida, CMV gastritida, perforace střev, žaludeční a duodenální vředy.

Stavy spojené s těhotenstvím, šestinedělím a perinatálním obdobím:

Byly hlášeny případy spontnánních potratů u pacientek vystavených mykofenolátu, především

v prvním trimestru (viz bod 4.6).

Kongenitální poruchy:

Po uvedení přípravku na trh byly pozorovány vrozené malformace u dětí žen vystavených

mykofenolátu v kombinaci s dalšími imunosupresivy (viz bod 4.6).

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to

pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky,

aby hlásili podezření na nežádoucí účinky na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

4.9

Předávkování

Byly hlášeny zprávy o záměrném nebo náhodném předávkování přípravkem Myfortic, zatímco ne

u všech pacientů byly zaznamenány související nežádoucí účinky.

V těch případech, kdy předávkování byla hlášena jako nežádoucí účinky, spadají tyto příhody do

známého bezpečnostního profilu třídy (zejména krevní dyskrazie, sepse...) (viz body 4.4 a 4.8).

Ačkoli je možné k odstranění neaktivního metabolitu MPAG použít dialýzy, nedá se očekávat, že je

možné odstranit klinicky významné množství aktivního podílu MPA. Je to především proto, že se

MPA silně váže na proteiny plazmy, z 97 %. Vzhledem k enterohepatální cirkulaci může být celkové

působení MPA sníženo podáním sekvestrantů žlučových kyselin, jako je např. cholestyramin.

11/15

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Imunosupresivum

ATC kód: L04AA06

MPA je silný selektivní nekompetitivní reverzibilní inhibitor inosin monofosfát dehydrogenázy, který

inhibuje de novo syntézu guanosinových nukleotidů, které tak nemohou být v dostatečné míře

inkorporovány do molekuly DNA. Protože proliferace T- a B-lymfocytů je kriticky závislá na de novo

syntéze purinů, zatímco jiné buňky mohou využít tzv. záchrannou cestu syntézy purinových

nukleosidů, má MPA silnější cytostatický účinek (silněji inhibuje proliferaci) na lymfocyty než na

jiné buňky.

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

Absorpce

Po perorálním podání je mykofenolát sodný intenzivně absorbován ze zažívacího traktu. Při aplikaci

potahovaných, enterosolventních tablet bylo maximální koncentrace MPA (t

) dosaženo za 1,5 až

2 hodiny po podání. Přibližně 10 % všech ranních farmakokinetických profilů vykázalo opožděné

dosažení t

, někdy až o několik hodin, bez jakéhokoli očekávaného dopadu na 24 hodinovou/denní

expozici MPA.

U stabilizovaných pacientů po transplantaci ledvin, u kterých byla imunosuprese vyvolána

cyklosporinem, byla absorpce MPA ze zažívacího traktu 93 % a celková biologická dostupnost byla

72 %. Farmakokinetika přípravku Myfortic je závislá na dávce a ve studovaném rozmezí dávek 180 až

2160 mg byla lineární.

Při srovnání aplikace přípravku Myfortic, jednorázová dávka 720 mg nalačno a po podání jídla

s vysokým obsahem tuku (55 g tuku, 1000 kalorií) nebyl zjištěn vliv na systémové působení MPA

(AUC), které nejvíce odpovídá farmakokinetickému parametru účinnosti. Byl však zaznamenán

pokles maximální koncentrace (C

) MPA o 33 %. Navíc byly t

opožděny v průměru o 3 až

5 hodin, u několika pacientů byl t

> 15 hodin. Vliv potravy na Myfortic může mít za následek

vzájemné překrývání absorpce z jednotlivých dávek. Tento efekt nebyl klinicky významný.

Distribuce

Distribuční objem byl při rovnovážném stavu pro MPA 50 litrů. Kyselina mykofenolová i její

glukuronid se silně váží na proteiny plazmy, z 97 % a z 82 %. Pokud klesne počet vazebných

proteinových míst, může koncentrace volné MPA stoupnout (uremie, jaterní selhání,

hypoalbuminemie, současné užívání léků s vysokou vazebnou schopností na proteiny). U pacientů tak

může stoupnout riziko výskytu nežádoucích účinků.

Biotransformace

MPA se metabolizuje především enzymem glukuronid transferázou na fenolický glukuronid MPA,

glukuronid kyseliny mykofenolové (MPAG). MPAG je převládajícím metabolitem MPA a je

biologicky neaktivní. U stabilizovaných pacientů po transplantaci ledvin, u kterých je imunosuprese

vyvolaná cyklosporinem pro mikroemulzi, je přibližně 28 % perorální dávky přípravku Myfortic

metabolizováno na MPAG presystémovým metabolismem. Poločas vylučování MPAG je delší než

MPA a je přibližně 16 hodin. Jeho clearance je 0,45 l/hod.

Eliminace

Poločas vylučování MPA je 12 hodin a clearance je 8,6 l/hod. V nezměněné formě je močí vyloučeno

zanedbatelné množství MPA (<1 %). Většina MPA je vyloučena sice močí, ale ve formě MPAG. U

MPAG, který je vylučován žlučí do střev, dochází k dekonjugaci střevní flórou a MPA, která touto

cestou vzniká, může být znovu absorbována. Přibližně za 6 až 8 hodin po podání přípravku Myfortic

je možné naměřit druhý vrchol koncentrace MPA v plazmě, ke kterému dochází reabsorpcí

12/15

dekonjugované MPA. Existuje vysoká variabilita údolních hladin MPA v závislosti na MPA

přípravcích a vysoké ranní údolní hladiny (C

> 10 µg/ml) byly zjištěny u přibližně 2

pacientů,

kterým byl podáván Myfortic. Nicméně, napříč studiemi vykazovala AUC v rovnovážném stavu (0-12

h), která je ukazatelem celkové expozice, menší variabilitu než variabilita C

Farmakokinetika u pacientů po transplantaci ledvin s imunosupresí vyvolanou cyklosporinem

V tabulce jsou uvedeny průměrné hodnoty farmakokinetických parametrů pro MPA po podání

přípravku Myfortic. V časném období po transplantaci byly průměrné hodnoty MPA AUC a MPA

přibližně poloviční, než ty, které byly naměřeny za 6 měsíců po transplantaci.

Tabulka 2

Průměrné hodnoty (SD) farmakokinetických parametrů pro MPA po perorálním podání

přípravku Myfortic pacientům po transplantaci ledvin s

imunosupresí vyv

olanou

cyklosporinem

Dospělí

chronické

opakované podání

720 mg 2x denně

(Studie ERLB 301)

N = 48

Dávka

t

max

* (hod)

C

max

(µg/ml)

AUC

0 - 12

(µg

x hod/ml)

14 dnů po

transplantaci

720 mg

13,9 (8,6)

29,1 (10,4)

3 měsíce po

transplantaci

720 mg

24,6 (13,2)

50,7 (17,3)

6 měsíců po

transplantaci

720 mg

23,0 (10,1)

55,7 (14,6)

Dospělí

Chronické

opakované podání

720 mg 2x denně,

18 měsíců po

transplantaci

(Studie ERLB 302)

N = 18

Dávka

t

max

* (hod)

C

max

(µg/ml)

AUC

0 - 12

(µg

x hod/ml)

720 mg

18,9 (7,9)

57,4 (15,0)

Děti

Jednorázové podání

450 mg/m

(Studie ERL 0106)

N=16

Dávka

t

max

* (hod)

C

max

(µg/ml)

AUC

0

-

(µg

x hod/ml)

450 mg/m

31,9 (18,2)

74,5 (28,3)

*průměrná hodnota

Porucha funkce ledvin

V rozmezí normálních až chybějících funkcí ledvin nebyla farmakokinetika MPA výrazně změněna,

avšak expozice MPAG stoupá s poklesem funkce ledvin; při anurii byla expozice MPAG přibližně

8krát vyšší. Clearance MPA ani MPAG nebyla ovlivněna hemodialýzou. Při selhání ledvin může být

hladina volné MPA významně zvýšena. Tento stav může být způsoben poklesem vazebných míst pro

MPA na proteinech plazmy vyvolaným vysokou koncentrací urey v krvi.

Porucha funkce jater

U dobrovolníků s alkoholickou cirhózou jater nebyl glukuronizační proces MPA v játrech s

postižením jaterního parenchymu téměř ovlivněn. Ovlivnění těchto procesů v játrech je

pravděpodobně závislé na charakteru jaterního postižení. Pokud je však především postižen biliární

systém, jako je primární biliární cirhóza, může být efekt odlišný.

13/15

Pediatrická populace a dospívající

O užití přípravku Myfortic u dětí a dospívajících je jen omezené množství údajů. V tabulce 2 jsou

uvedeny průměrné hodnoty farmakokinetiky MPA u stabilizovaných dětských pacientů (5–16 let) po

transplantaci ledvin, u kterých byla imunosuprese vyvolána cyklosporinem. Průměrná hodnota AUC

pro MPA byla u dětí po dávce 450 mg/m

podobná hodnotě naměřené u dospělých po dávkách 720 mg

přípravku Myfortic. Průměrná clearance MPA byla přibližně 6,7 l/hod/m

Pohlaví

Ve farmakokinetice přípravku Myfortic není signifikantní rozdíl mezi muži a ženami.

Starší pacienti

U starších pacientů nebyla farmakokinetika přípravku Myfortic cíleně studována. Expozice MPA

nebyla, v závislosti na věku, klinicky významně odlišná.

5.3

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

V toxikologických studiích, provedených u potkanů a myší s mykofenolátem sodným po opakovaném

podávání, byl primárně postižen hematopoetický a lymfatický systém. Aplastická, regenerativní

anemie vzniklá u hlodavců vystavených účinku MPA byla identifikována jako na dávce závislá

toxicita. Hodnocení myelogramů ukázalo výrazný pokles v erytroidních buňkách (polychromatické

erytroblasty a normoblasty) a zvětšení sleziny a zvýšení extramedulární krvetvorby v závislosti na

dávce. Tyto účinky se vyskytly při systémových koncentracích, které jsou ekvivalentní nebo nižší, než

jsou doporučené klinické koncentrace pacientům po transplantaci ledvin pro dávkování přípravku

Myfortic, 1,44 g/den.

Gastrointestinální účinky byly sledovány u psů při systémové expozici, která odpovídala nebo byla

nižší, než klinická expozice při doporučeném dávkování.

Neklinický profil toxicity kyseliny mykofenolové (jako sodné soli) se zdá být konzistentní

s nežádoucími účinky pozorovanými u pacientů v klinických studiích, které nyní poskytují z hlediska

sledování bezpečnosti přípravku relevantnější údaje pro humánní populaci (viz bod 4.8).

Při třech stanoveních genotoxicity (testy in vitro myší lymfom/thymidin kinázy, mikronukleolárním

testem u V79 buněk křečíka čínského a v stanoveních na myších mikronukleolech in vivo) bylo

pozorováno, že mykofenolová kyselina může působit chromozomální aberace. Tyto účinky mohou

souviset s farmakodynamickým mechanismem účinku, tj. inhibicí syntézy nukleotidů v senzitivních

buňkách. Jinými testy používanými pro detekci genové mutace nebylo genotoxické působení

prokázáno.

Kyselina mykofenolová (jako sodná sůl) nebyla shledána tumorigenní ani u potkanů ani u myší.

Nejvyšší dávky podávané zvířatům při studiu karcinogenity byly přibližně 0,6 až 5 násobek systémové

expozice (AUC nebo C

), pozorované u pacientů po transplantaci při doporučené klinické dávce

1,44 g/den.

Kyselina mykofenolová (jako sodná sůl) neměla vliv na fertilitu samců ani samic potkanů v dávkách,

které byly obvykle toxické nebo embryotoxické.

Ve studiích teratologie, které byly provedeny s kyselinou mykofenolovou (jako sodnou solí) u

potkanů v dávce tak nízké, jako je 1 mg/kg, byly u mláďat nalezeny malformace včetně anoftalmie,

umbilikální a encefalické hernie. Tato dávka reprezentuje 0,05 násobek klinické expozice při dávce

1,44 g/den přípravku Myfortic (viz bod 4.6).

Ve studii zkoumající prenatální a postnatální vývoj potkanů způsobovala kyselina mykofenolová (jako

sodná sůl) zpoždění vývoje (abnormální pupilární reflex u samic a prepuciální separaci u samců)

v nejvyšší dávce 3 mg/kg, která také indukovala vznik malformací.

14/15

Kyselina mykofenolová (jako sodná sůl) vykazovala fototoxický potenciál v in vitro 3T3 NRU

fototoxickém testu.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Jádro

Kukuřičný škrob, povidon, krospovidon, bezvodá laktosa, koloidní bezvodý oxid křemičitý,

magnesium-stearát.

Potahová vrstva

Ftalát hypromelosy, oxid titaničitý (E171), žlutý oxid železitý (E172), indigokarmín (E132).

6.2

Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3

Doba použitelnosti

30 měsíců.

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

6.5

Druh obalu a obsah

balení

Tablety jsou baleny v polyamidovém/Al/PVC/Al blistru po 10 tabletách v blistru ve velikosti balení

20, 50, 100, 120 nebo 250 tablet ve skládačce.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku

a pro

zacházení s

ním

Tablety Myfortic se polykají celé, nerozkousané, aby zůstala neporušená enterosolventní vrstva (viz

bod 4.2).

Mykofenolová kyselina měla teratogenní účinky (viz bod 4.6). V případě nutnosti drcení tablet

přípravku Myfortic se vyvarujte vdechnutí prášku nebo přímému kontaktu s kůží nebo sliznicemi.

Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními

požadavky.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ

O REGISTRACI

Novartis s.r.o., Praha, Česká republika

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

59/111/05-C

15/15

9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 20. 4. 2005

Datum posledního prodloužení registrace: 13. 7. 2009

10.

DATUM REVIZE TEXTU

3. 8. 2018

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Sdílejte tyto informace