MYCO-DECIDIN, DRM SOL 1X25ML

Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
TRIDEKANAMIN-UNDECYLENÁT (TRIDECANAMINI UNDECYLENAS)
Dostupné s:
TEVA Czech Industries s.r.o., Opava-Komárov
ATC kód:
D01AE
Dávkování:
4.4MG/ML
Léková forma:
Kožní roztok
Podání:
Kožní podání
Jednotky v balení:
25ML, Lahev
Druh předpisu:
Volně prodejné léčivé přípravky
Stav Autorizace:
R - registrovaný léčivý přípravek.
Registrační číslo:
26/ 251/73-C
Datum autorizace:
0000-00-00
EAN kód:
8594737035715

Příbalováinformace-VP

Informacepropoužití,čtětepozorně!

MYCO-DECIDIN

(Tridecanaminiundecylenas)

roztokkzevnímupoužití

sprejveforměroztokukzevnímupoužití

Držitelrozhodnutíoregistraciavýrobce

TEVACzechIndustriess.r.o.,Opava-Komárov,Českárepublika

Složení

Léčivélátky:

Myco-Decidin,roztok,sprej:Tridecanaminiundecylenas4,4mgv1ml

Pomocnélátky:

Triethylenglykol,ethanol96%,čištěnávoda.

Indikačnískupina

Dermatologikum,antimykotikum.

Charakteristika

Přípravekobsahujeléčivoulátku,kterápůsobíprotikožnímplísnímakvasinkám.

Indikace

Přípraveksepoužívákléčběiprevencipovrchovýchplísňovýchakvasinkovýchonemocněníkůžepo

potvrzenídiagnózylékařem.Dálesepoužíváuprojevůolupováníčibělavéhozbarveníkůže

vmeziprstníchprostorechnanohouanachodidlech,namapovitá,zarudlá,ostřeohraničenáložiskase

zvýrazněnýmokrajemvtříslech,případněvpodpaží,adálenaostřeohraničená,zarudlámapovitá

ložiskanepravidelnéhotvarunatrupu,najejichžokrajíchsemohouvytvořitpuchýřkysmožností

jejichšířenídostředuložiska.

Přípravekmohoupoužívatdospělíadětiod2let.

Kontraindikace

PřípravekMyco-Decidinsenesmíužívatpřiznámépřecitlivělostinaněkterouzlátekobsažených

vpřípravku.

Dálesepřípraveknesmíužívatudětído2letzdůvodumožnéhopodrážděníjemnékůže.

Užívánípřípravkuudětístarších2letjemožnépouzenadoporučenílékaře.Ovhodnostiužívání

přípravkuvtěhotenstvínebovobdobíkojeníseporaďteslékařem.

Nežádoucíúčinky

Ojediněleseuvelmicitlivýchpacientůmohouvyskytnoutkožníreakce(zarudnutí,drobnésvědivé

pupínky,eventuálněimokvání).

Připřípadnémvýskytunežádoucíchúčinkůnebojinýchneobvyklýchreakcíseodalšímužívání

přípravkuporaďteslékařem.

Interakce

Interakcenejsoudosudznámy.

Dávkováníazpůsobpoužití

Pokudlékařnedoporučíjinak,postiženámístanakůžisetečkujínebopotírajíroztokemnebosenaně

stisknutímrozprašovačeaplikujesprej.Přípravekseobvykleužívá2-3krátdenně,vosmihodinových

nebodvanáctihodinovýchintervalech(nejčastějiránoavečer)aždovymizenípříznakůonemocnění.

PovymizenípříznakůonemocněníjevšaknutnoMyco-Decidinpoužívatstejnýmzpůsobem2-3krát

týdněještěpodobuněkolikatýdnů,abydošlokřádnémudoléčení,popř.kzamezenípřípadného

znovuobjevenípříznakůonemocnění.

Udětíurčídávkováníadélkuléčbylékař.

Dojde-lipřidéletrvajícíléčběvestádiuodlupováníkožníchvrstevkpřesušeníkůže,lzepoužítjako

doplněkléčbymastCalciumpantothenicumneboMykoseptin,kterásenanáší1-2krátdenněna

přesušenoukůži.

Upozornění

OvhodnostisoučasnéhoužívánípřípravkuMyco-Decidinsjinýmilékyseporaďteslékařem.

Jestližesedotýdneaž14dnůprojevyonemocněnínezlepší,nebosenaopakzhoršují,jetřebaseo

dalšímužívánípřípravkuporaditslékařem.

Připodrážděníkůženebovznikuvyrážekvmístěpoužitípřípravkujetřebaihnedpřerušitléčbua

vyhledatlékaře.

Připředávkovánínebonáhodnémpožitípřípravkudítětemseporaďteslékařem.

Přípravekobsahuje64,8hmot.obj.%etanolu.

Uchovávání

Uchovávatpřiteplotědo25°C,neuchovávatvchladu,chránitpředmrazem.Uchovávatvnitřníobal

vkrabičce,abybylpřípravekchráněnpředsvětlem.

Varování

Přípraveknesmíbýtpoužívánpouplynutídobypoužitelnostivyznačenénaobalu.

Přípravekmusíbýtuchovávánmimodosahadohleddětí.

Balení

Roztok:25ml.

Sprej:30ml.

Datumposlednírevize

9.1.2010

SOUHRNÚDAJŮOPŘÍPRAVKU

1.NÁZEVPŘÍPRAVKU

MYCO-DECIDIN

2.SLOŽENÍKVANTITATIVNÍAKVALITATIVNÍ

Spray-Tridecanaminiundecylenas0,132gve30ml.

Roztok-Tridecanaminiundecylenas0,110gv25ml

3.LÉKOVÁFORMA

Roztokkzevnímupoužití.

Sprejveforměroztokukzevnímupoužití.

Popispřípravku:

Roztok:čirýnebotéměřčirý,bezbarvýažslaběžlutýroztok,slabéholihovéhopachu.Počasemůže

vzniknoutjemný,snadnoroztřepatelnýsediment

Sprej:čirýnebotéměřčirýslaběžlutýroztok,slabělihovéhozápachu.

4.KLINICKÁDATA

4.1Indikace

Terapieaprevencedermatomykóz,zejménatineainterdigitalispedum,povrchovéepidermofycie,

trichofycie,mikrosporie,kandidózyasmíšenémykotickéinfekcekůžeazevníhozvukovodu.

4.2Dávkováníazpůsobpodání

Roztok-postiženámístanakůžisetečkujínebopotírajíobvyklevosmihodinovýchnebo

dvanáctihodinovýchintervalech(nejčastějiránoavečer)aždovymizenípříznakůonemocnění.K

doléčení,popř.zamezenípřípadnýchrecidiv,sepřípravekaplikuje2-3kráttýdněještěpodobu

několikatýdnůpovymizenípříznaků.Dojde-lipřidéletrvajícíléčběvestádiudeskvamacekpřesušení

kůže,lzepoužítjakodoplněkléčby1-2krátdenněnapř.Calciumpantothenicummastnebo

Mykoseptinmast.

Sprejseaplikujenapostiženámístanakůžiobvyklevosmihodinovýchnebodvanáctihodinových

intervalech(nejčastějiránoavečer)aždovymizenípříznakůonemocnění.Kdoléčení,popř.zamezení

případnýchrecidiv,sepřípravekaplikuje2-3kráttýdněještěpodobuněkolikatýdnů.Dojde-lipři

déletrvajícíléčběvestádiudeskvamacekpřerušeníkůže,lzepoužítjakodoplněkléčby1-2krátdenně

např.CalciumpantothenicummastneboMykoseptinmast.

4.3Kontraindikace

Hypersenzitivitanasložkypřípravku.

Přípravkysenesmípoužívatudětído2let,protožebyunichmohlodojítkpodrážděníjejichjemné

kůže.

4.4Zvláštníupozornění

Přípravekobsahuje64,8hmot.obj.%etanolu.

Časemmůževzniknoutjemná,snadnoroztřepatelnáusazenina,kteráneníúčinnostipřípravkuna

závadu.

4.5Interakce

Interakcenejsoudosudznámy.

4.6Těhotenstvíakojení

ZkušenostispoužitímMyco-Decidinuvobdobígravidityaběhemlaktacenejsoudostatečné.Protoje

možnohopodávatjensezvláštníopatrnostíatovpřípadě,želéčebnýpřínospřevažujenadmožným

rizikempromatkuiproplod.

4.7Možnostsníženípozornostipřiřízenímotorovýchvozidelaobsluzestrojů

PřiaplikacipřípravkuMyco-Decidinneníovlivněnaschopnostvykonávatčinnosti,vyžadující

zvýšenoupozornostarychlérozhodování.

4.8Nežádoucíúčinky

Ojedinělékožníreakce(zarudnutí,drobnésvědivépupínky,eventuálněimokvání)upřecitlivělých

pacientů.

4.9Předávkování

Případypředávkovánínebylyzatímzaznamenány.

5.FARMAKOLOGICKÉVLASTNOSTI

5.1.Farmakodynamickévlastnosti

Farmakoterapeutickáskupina:

Dermatologikum,antimykotikum.

Mechanismusúčinku:

Přípravekpatřídoskupinyderivátůkyselinyundecylenové;antimykoticképůsobenímáinhibiční

charakter;fungistaticképůsobeníjevelmivýraznéudermatofytů,fakultativněpatogenníchhubrodu

ScopulariopsisakvasinekroduCandida.

5.2Farmakokinetickévlastnosti

Polokálníaplikacinedocházíkperkutánníabsorpci.

5.3Předklinickéúdajevztahujícísekbezpečnostipřípravku

Toxikologickéstudiezaměřenénahodnoceníakutnítoxicityumyšíastanoveníresorpčnítoxicityna

králícíchprokázalyminimálnítoxicituMyco-Decidinu.Testykožnídráždivostivyznělyvprospěch

tohotopřípravku.Nemávýraznésenzibilizačnívlastnosti.

6.FARMACEUTICKÉÚDAJE

6.1Seznamvšechpomocnýchlátek(kvalitativně)

Triethylenglycolum

Ethanolum96%

Aquapurificata

6.2Inkompatibility

Nejsouznámy.

6.3Dobapoužitelnosti

Roztok-4roky

Sprej-2roky

6.4Uchovávání

Uchovávatpřiteplotědo25°C,neuchovávatvchladu,chránitpředmrazem.Uchovávatvnitřníobal

vkrabičce.

6.5Druhobaluavelikostbalení

Roztok-25mlskleněnálékovkazhnědéhoskla,samotěsnícíuzávěr,samolepícíetiketa,papírová

skládačka,příbalováinformace.

Velikostbalení:25ml

Sprej-bíláPEnádobka,mechanickápumpičkasrozprašovačem,plastovýkryt,štítek,příbalová

informace,papírováskládačka

Velikostbalení:30ml

6.6.Návodkužití

Kzevnímupoužití

7.DRŽITELROZHODNUTÍOREGISTRACI

TEVACzechIndustriess.r.o.,Ostravská29,74770Opava-Komárov,Českárepublika

8.REGISTRAČNÍČÍSLO

Roztok:26/251/73-C

Sprej:26/052/01-C

9.DATUMREGISTRACE/DATUMPRODLOUŽENÍREGISTRACE

Roztok:datumregistrace:4.2.1974/datumprodloužení:4.2.2009

Sprej:datumregistrace:7.2.2001/datumprodloužení:4.2.2009

10.DATUMPOSLEDNÍREVIZETEXTU

9.1.2010

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Sdílejte tyto informace