MUSTOPHORAN 200MG/4ML Prášek a rozpouštědlo pro infuzní roztok

Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
FOTEMUSTIN (FOTEMUSTINUM)
Dostupné s:
Les Laboratoires Servier, Suresnes cedex
ATC kód:
L01AD05
INN (Mezinárodní Name):
FOTEMUSTIN (FOTEMUSTINUM)
Dávkování:
200MG/4ML
Léková forma:
Prášek a rozpouštědlo pro infuzní roztok
Podání:
Intravenózní podání
Jednotky v balení:
1+1X4ML Injekční lahvička
Druh předpisu:
na lékařský předpis
Terapeutické oblasti:
FOTEMUSTIN
Přehled produktů:
MUSTOPHORAN
Stav Autorizace:
R - registrovaný léčivý přípravek.
Registrační číslo:
44/ 478/97-C
Datum autorizace:
0000-00-00
EAN kód:
3400933187026

sp.zn. sukls69783/2015

Příbalová informace: informace pro pacienta

Mustophoran

200 mg/4 ml

prášek a rozpouštědlo pro infuzní roztok

fotemustinum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám.

- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je Mustophoran a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Mustophoran používat

Jak se Mustophoran používá

Možné nežádoucí účinky

Jak Mustophoran uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je Mustophoran a k čemu se používá

Mustophoran obsahuje léčivou látku fotemustin.

Fotemustin je cytostatická antimitotická látka ze skupiny nitrosourey, která zabraňuje růstu určitých

buněk.

Mustophoran se používá k léčbě:

diseminovaného

maligního

(rozšířeného

zhoubného)

melanomu

včetně

metastáz

v mozku

dospělých,

primárních maligních cerebrálních (zhoubných mozkových) nádorů u dospělých.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Mustophoran používat

Nepoužívejte Mustophoran:

jestliže jste alergický(á) na léčivou látku nebo na deriváty nitrosourey nebo na kteroukoli

pomocnou látku (uvedenou v bodě 6),

- jestliže jste těhotná nebo kojíte (viz bod „Těhotenství a kojení“),

- v kombinaci s vakcínou proti žluté zimnici (viz bod „Další léčivé přípravky a Mustophoran“).

Upozornění a opatření

Mustophoran se nedoporučuje používat v kombinaci s živými oslabenými vakcínami (možnost vzniku

závažných

nežádoucích

účinků

nebo

úmrtí)

kromě

vakcíny

proti

žluté

zimnici

(viz

výše),

fosfenytoinem a fenytoinem (možnost vzniku epileptických záchvatů).

Tato léčba může být podávána pouze pod přísným lékařským dohledem.

To obyčejně zahrnuje:

lékařské vyšetření,

laboratorní testy pro stanovení hematologického stavu (celkový krevní obraz) a funkce jater.

V případě předchozí nebo současné cytostatické léčby nebo změn v krevním obraze Vás bude

lékař pečlivě kontrolovat.

Před začátkem i během léčby přípravkem Mustophoran Vám lékař doporučí pravidelné kontroly krve.

V závislosti na výsledcích krevních testů Vám lékař může upravovat dávkování.

Během léčby je doporučeno sledovat funkci jater.

Děti a dospívající

Podávání fotemustinu se u dětí a dospívajících nedoporučuje, protože u této populace nebyl stanoven

poměr přínosu a rizika.

Další léčivé přípravky a Mustophoran

Informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které

možná budete užívat, zvláště: vakcína proti žluté zimnici, fenytoin, fosfenytoin, živé oslabené

vakcíny, imunosupresiva (k léčbě autoimunitních chorob nebo podávané po transplantaci orgánu k

prevenci jejich odmítnutí (např. cyklosporin, takrolimus)) a dakarbazin (k léčbě maligního melanomu,

maligního lymfogranulomu (Hodgkinský lymfom) a sarkomu měkkých tkání u dospělých).

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět,

poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat.

Pokud při léčbě tímto přípravkem otěhotníte, vyhledejte neprodleně svého lékaře.

Ženy ve věku, kdy mohou otěhotnět, musí během léčby užívat vhodnou antikoncepci.

Není známo, zda se fotemustin nebo jeho metabolity vylučují do mateřského mléka.

Tento přípravek nesmí používat těhotné a kojící ženy.

Mužští pacienti musí během léčby používat vhodné antikoncepční prostředky.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Řízení a obsluha strojů se nedoporučuje ihned po podání fotemustinu.

Mustophoran obsahuje ethanol

Tento přípravek obsahuje objemově 80 % ethanolu (alkohol), tj. 1,3 g alkoholu na 100 mg

fotemustinu, což odpovídá 32 ml piva nebo 13,3 ml vína. Je škodlivý u alkoholiků. Je nutno vzít

v úvahu u vysoce rizikových skupin, jako jsou pacienti s jaterním onemocněním nebo epilepsií.

3.

Jak se Mustophoran používá

Mustophoran

musí

být

připraven

pouze

zdravotnickým

pracovníkem

(smíchání

prášku

a

rozpouštědla a zředění roztokem glukózy).

Přípravek se podává nitrožilní infuzí po dobu jedné hodiny.

Obvyklá dávka je 100 mg/m

tělesného povrchu pacienta.

Léčba je obvykle následující:

-

první 3 týdny – jedna nitrožilní infuze týdně (počáteční léčba);

-

následující 4 nebo 5 týdnů – období bez léčby;

-

následující týdny – jedna nitrožilní infuze každé tři týdny (udržovací léčba).

V některých případech, když je Mustophoran používán současně s jinými léky, počáteční léčba

znamená podání jedné nitrožilní infuze týdně po dobu 2 týdnů.

Použití u dětí a dospívajících

Přípravek není určen k léčbě dětí a dospívajících.

Jestliže jste použil(a) více přípravku Mustophoran, než jste měl(a), nebo jestliže jste

zapomněl(a) použít přípravek Mustophoran

Protože Vám přípravek bude podávat zdravotnický pracovník, není pravděpodobné, že by Vám podal

větší dávku, nebo naopak na nějakou dávku zapomněl.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Tyto nežádoucí účinky zahrnují:

Velmi časté nežádoucí účinky (vyskytují se u více než 1 z 10 pacientů):

-

pocit na zvracení a zvracení během 2 hodin po infuzi;

-

pokles bílých krvinek a krevních destiček. Tento pokles se objeví pozdě (obvykle 4 až 6 týdnů po

začátku léčby). Pokles bílých krvinek může být spojen se zimnicí a horečkou, což musíte okamžitě

ohlásit svému lékaři, pokles krevních destiček se projevuje snadnou tvorbou modřin a krvácením.

-

zvýšení hodnot některých krevních testů (transaminázy, alkalické fosfatázy, bilirubinu),

-

anémie (snížení počtu červených krvinek, což může vést k bledosti kůže a způsobit slabost a

dušnost).

Časté nežádoucí účinky (vyskytují se u méně než 1 z 10 pacientů):

-

horečka;

-

zánět žíly (otok, bolest, zarudnutí žíly) v místě vpichu v případě úniku přípravku mimo žílu;

-

průjem;

-

bolest břicha.

Méně časté nežádoucí účinky (vyskytují se u méně než 1 ze 100 pacientů):

-

svědění;

-

pocit brnění a mravenčení v končetinách, poruchy vědomí a poruchy vnímání chuti;

-

přechodné zvýšení močoviny v krvi.

Vzácné nežádoucí účinky (vyskytují se u méně než 1 z 1000 pacientů):

-

dušnost pozorovaná v souvislosti s užíváním tohoto přípravku a dakarbazinu;

-

plicní toxicita (intersticiální pneumopatie);

-

současný pokles bílých krvinek, červených krvinek a krevních destiček.

Není známo (četnost nelze z dostupných údajů určit):

-

zánět jater

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo

zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v

této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

webové stránky:

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto

přípravku.

5.

Jak Mustophoran uchovávat

Uchovávejte v chladničce (2 °C - 8 °C). Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn

před světlem.

Připravený roztok musí být použit okamžitě.

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba použitelnosti se

vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co Mustophoran obsahuje

Léčivou látkou je fotemustinum. Jedna lahvička obsahuje fotemustinum 208,0 mg.

Pomocnými látkami rozpouštědla jsou ethanol 96 % (v/v) a voda na injekci v ampulce.

Jak Mustophoran vypadá a co obsahuje toto balení

Mustophoran je světle žlutý prášek, rozpouštědlo je čirý bezbarvý roztok.

Mustophoran je dostupný v krabičkách obsahujících v lahvičce prášek fotemustinum 208,0 mg a

v ampulce rozpouštědlo.

Připravený roztok má objem 4,16 ml (tj. fotemustinum 200 mg ve 4 ml roztoku).

Lahvička (10 ml) je z hnědého skla s pryžovou zátkou a hliníkovým uzávěrem, ampulka je z

bezbarvého skla (5 ml) .

Lahvička a ampulka jsou baleny v plastové vaničce a v krabičce.

Velikost balení: 1 lahvička a 1 ampulka.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci

Les Laboratoires Servier

50, rue Carnot

92284 Suresnes cedex, Francie

Výrobce

Cenexi-Laboratoires Thissen SA

Rue de la Papyrée 2-6

1420 Braine l’Alleud, Belgie

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 9.7.2015

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:

Servier s.r.o. ,tel : +420 222 118 111

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Následující informace jsou určeny pouze pro zdravotnické pracovníky:

Dávkování a způsob podání

Dávkování

Přesné dávkování vždy určí lékař - onkolog.

V monochemoterapii:

Iniciální léčba: jedna intravenózní infuze týdně po dobu tří týdnů, poté následuje čtyřtýdenní až

pětitýdenní období bez léčby.

Udržovací léčba: jedna intravenózní infuze každé tři týdny.

Obvyklá dávka je 100 mg/m

V kombinované chemoterapii: ruší se 3. podání iniciální léčby.

Obvyklá dávka je též 100 mg/m

V kombinaci s dakarbazinem:

Bylo pozorováno několik případů pulmonální toxicity (syndrom akutní respirační tísně u dospělých)

při podání fotemustinu ve stejný den s vysokými dávkami dakarbazinu.

Takovému podání je třeba se vyhnout.

Kombinace by měla být podávána podle následujícího doporučeného schématu:

Iniciální léčba:

fotemustin 100 mg/m

/den 1. a 8. den,

dakarbazin 250 mg/m

/den 15., 16., 17. a 18. den,

- 5 týdnů bez léčby, poté:

Udržovací léčba: každé 3 týdny

fotemustin 100 mg/m

/den 1. den,

dakarbazin 250 mg/m

/den 2., 3., 4. a 5. den.

Způsob podání

Infuzní roztok musí být připraven bezprostředně před použitím.

Obsah lahvičky s fotemustinem se rozpustí ve 4 ml sterilního rozpouštědla. Po vypočítání potřebné

dávky se roztok naředí 5% izotonickým roztokem glukózy pro podání intravenózní infuzí.

Připravený roztok musí být chráněn před světlem: podává se intravenózní infuzí po dobu jedné

hodiny.

Zvláštní upozornění

Při přípravě roztoku je třeba se vyhnout kontaktu a absorpci připraveného roztoku s kůží a sliznicí.

Doporučuje

používat

ochrannou

masku

rukavice.

případě

zasažení

kůže

nebo

sliznice

opláchněte postižená místa hojným proudem vody. Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad

musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

Opatření pro použití

Nedoporučuje se podávat Mustophoran pacientům, jež se podrobili chemoterapii v období

předchozích 4 týdnů (nebo 6 týdnů, pokud byli léčeni nitrosoureou).

Mustophoran může být podáván pacientům s přijatelným počtem trombocytů (minimálně 100x10

/l) a

granulocytů (minimálně 2x10

/l).

V průběhu léčby je třeba často sledovat krevní obraz, zvláště před každou aplikací léku; dávka může

být upravena podle aktuálního stavu (viz následující tabulka).

Trombocyty (l)

Granulocyty (l)

Procento podané dávky

> 100x10

> 2x10

100 %

100x10

N > 80x10

2x10

N > 1,5x10

75 %

1,5x 10

N > 1x10

50 %

80x10

1x10

oddálení léčby

Doporučuje se dodržovat interval 8 týdnů mezi počátkem iniciální léčby a počátkem udržovací léčby a

interval 3 týdnů mezi každým cyklem udržovací léčby.

Udržovací léčba připadá v úvahu pouze, pokud je dostatečný počet trombocytů a/nebo granulocytů,

minimální hodnoty jsou 100x10

/l u trombocytů a 2x10

/l u granulocytů.

Během a po iniciální léčbě se doporučuje kontrola biologických parametrů a hepatálních funkcí.

Před užitím infuze fotemustinu ověřte, zda je intravenózní jehla správně umístěna, aby se zabránilo

extravazálnímu podání do okolní tkáně. V případě extravazálního podání zastavte infuzi, aspirujte

extravazální objem, pokud to bude možné, a znehybněte končetinu ve zvýšené poloze.

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

Infuzní roztok musí být připraven bezprostředně před použitím a chráněn před světlem. Fotemustin se

rozpustí ve 4 ml sterilního rozpouštědla (roztok je třeba alespoň 2 minuty protřepávat pro dostatečné

rozpuštění). Po vypočtení dávky, jež má být podána, se příslušné množství rozpustí v minimálně 250

ml 5% izotonického roztoku glukózy. Intravenózní infuze připravená tímto způsobem musí být

podávána chráněná před světlem (lahvička musí být přikryta neprůhledným předmětem).

Pokud má být přípravek podán v 0,9% roztoku chloridu sodného (diabetičtí pacienti), je nutné, aby byl

roztok rozpuštěn bez dlouhé přípravy a okamžitě podán.

sp.zn. sukls69783/2015

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU

MUSTOPHORAN

200 mg/4 ml

prášek a rozpouštědlo pro infuzní roztok

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna lahvička obsahuje fotemustinum 208,0 mg.

Připravený roztok má objem 4,16 ml (tj. fotemustinum 200 mg ve 4 ml roztoku).

Pomocné látky se známým účinkem - rozpouštědlo: ethanol 96% (v/v).

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1

3. LÉKOVÁ FORMA

Prášek a rozpouštědlo pro infuzní roztok.

Lyofilizát (fotemustinum) - světle žlutý prášek.

Rozpouštědlo (ethanol 96 % (v/v), voda na injekci) - čirý, bezbarvý roztok.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikace

Mustophoran je indikován u dospělých jako:

- Terapie diseminovaného maligního melanomu včetně cerebrálních metastáz

Terapie primárních maligních cerebrálních tumorů.

4.2 Dávkování a způsob podání

Dávkování

Přesné dávkování vždy určí lékař - onkolog.

V monochemoterapii:

Iniciální léčba: jedna intravenózní infuze týdně po dobu tří týdnů, poté následuje čtyřtýdenní až

pětitýdenní období bez léčby.

Udržovací léčba: jedna intravenózní infuze každé tři týdny.

Obvyklá dávka je 100 mg/m

V kombinované chemoterapii: ruší se 3. podání iniciální léčby.

Obvyklá dávka je též 100 mg/m

V kombinaci s dakarbazinem:

Bylo pozorováno několik případů pulmonální toxicity (syndrom akutní respirační tísně u dospělých)

při podání fotemustinu ve stejný den s vysokými dávkami dakarbazinu.

Takovému podání je třeba se vyhnout (viz bod 4.5).

Kombinace by měla být podávána podle následujícího doporučeného schématu:

Iniciální léčba:

fotemustin 100 mg/m

/den 1. a 8. den,

dakarbazin 250 mg/m

/den 15., 16., 17. a 18. den,

- 5 týdnů bez léčby, poté:

Udržovací léčba: každé 3 týdny

fotemustin 100 mg/m

/den 1. den,

dakarbazin 250 mg/m

/den 2., 3., 4. a 5. den.

Pediatrická populace

Bezpečnost a účinnost přípravku Mustophoran u dětí nebyla dosud stanovena. Nejsou dostupné žádné

údaje.

Způsob podání

Infuzní roztok musí být připraven bezprostředně před použitím.

Obsah lahvičky s fotemustinem se rozpustí ve 4 ml sterilního rozpouštědla. Po vypočítání potřebné

dávky se roztok naředí 5% izotonickým roztokem glukózy.

Připravený roztok musí být chráněn před světlem: podává se intravenózní infuzí po dobu jedné

hodiny.

Návod k naředění tohoto léčivého přípravku před jeho podáním je uveden v bodě 6.6.

4.3 Kontraindikace

Hypersensitivita na léčivou látku nebo na deriváty nitrosourey nebo na kteroukoli pomocnou látku

uvedenou v bodě 6.1.

Těhotenství a kojení.

Kombinace s vakcínou proti žluté zimnici (viz bod 4.5).

4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Pediatrická populace

Podávání fotemustinu se u dětí a dospívajících nedoporučuje, protože v této populaci nebyl stanoven

poměr přínosu a rizika.

Starší pacienti

Toxicita fotemustinu byla srovnávána u pacientů pod a nad

60 let. Trombopenie (stupeň III),

leukopenie (stupeň III) a gastrointestinální toxicita (stupeň III) byly výrazně častější u pacientů nad 60

let.

Podávání tohoto přípravku se nedoporučuje v kombinaci s živými oslabenými vakcínami, fenytoinem

nebo fosfenytoinem (viz bod 4.5).

Opatření pro použití

Nedoporučuje

podávat

Mustophoran

pacientům,

jež

podrobili

chemoterapii

v období

předchozích 4 týdnů (nebo 6 týdnů, pokud byli léčeni nitrosoureou).

Mustophoran může být podáván pacientům s přijatelným počtem trombocytů (minimálně 100x10

/l) a

granulocytů (minimálně 2x10

/l).

V průběhu léčby je třeba často sledovat krevní obraz, zvláště před každou aplikací léku; dávka může

být upravena podle aktuálního stavu (viz následující tabulka).

Trombocyty (l)

Granulocyty (l)

Procento podané dávky

> 100x10

> 2x10

100 %

100x10

N > 80x10

2x10

N > 1,5x10

75 %

1,5x 10

N > 1x10

50 %

80x10

1x10

oddálení léčby

Doporučuje se dodržovat interval 8 týdnů mezi počátkem iniciální léčby a počátkem udržovací léčby a

interval 3 týdnů mezi každým cyklem udržovací léčby.

Udržovací léčba připadá v úvahu pouze pokud je dostatečný počet trombocytů a/nebo granulocytů,

minimální hodnoty jsou 100x10

/l u trombocytů a 2x10

/l u granulocytů.

Během a po iniciální léčbě se doporučuje kontrola biologických parametrů a hepatálních funkcí.

Tento

přípravek

obsahuje

objemově

ethanolu

(alkohol),

alkoholu

fotemustinu, což odpovídá 32 ml piva nebo 13,3 ml vína. Je škodlivý u alkoholiků. Je nutno vzít

v úvahu u vysoce rizikových skupin, jako jsou pacienti s jaterním onemocněním nebo epilepsií.

Před užitím infuze fotemustinu ověřte, zda je intravenózní jehla správně umístěna, aby se zabránilo

extravazálnímu podání do okolní tkáně. V případě extravazálního podání zastavte infuzi, aspirujte

extravazální objem pokud to bude možné a znehybněte končetinu ve zvýšené poloze.

4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Nebyly provedeny žádné studie interakcí.

Interakce běžné pro všechny cytotoxické látky

Vzhledem ke zvýšenému trombotickému riziku při nádorovém onemocnění jsou často používána

antikoagulancia. Široká intraindividuální variabilita srážlivosti při těchto onemocněních, navíc k

možnosti interakcí mezi perorálními antikoagulancii a protinádorovou léčbou vyžaduje, pokud je

rozhodnuto podávat perorální antikoagulancia, zvýšenou frekvenci koagulačních testů.

Kontraindikované kombinace (viz bod 4.3):

Vakcína proti žluté zimnici: riziko fatálního systémového onemocnění vyvolaného vakcínou.

Nedoporučené kombinace (viz bod 4.4):

Fenytoin (a odvozením i fosfenytoin)

Riziko objevení se konvulzí z důvodu snížení absorpce fenytoinu v trávicím ústrojí cytotoxickým

agens nebo riziko zvýšení toxicity nebo ztráty účinnosti cytotoxického agens zvýšením jeho jaterního

metabolismu fenytoinem nebo fosfenytoinem.

Živé oslabené vakcíny (kromě vakcíny proti žluté zimnici)

Riziko systémového vakcínou vyvolaného onemocnění, možno i fatálního.

Riziko je zvýšené u pacientů s již oslabenou imunitou základním onemocněním.

Doporučuje se použití inaktivní vakcíny, pokud existují (poliomyelitida).

Kombinace, které je nutno zvážit:

Imunosupresiva

Výrazná imunosuprese s rizikem lymfoproliferace.

Interakce specifické pro Mustophoran

Bylo pozorováno několik případů pulmonální toxicity (syndrom akutní respirační tísně u dospělých)

při podání fotemustinu ve stejný den s vysokými dávkami dakarbazinu.

Takovému podání je třeba se vyhnout. Místo toho nechat interval jednoho týdne mezi posledním

podáním fotemustinu a prvním dnem podání dakarbazinu (viz bod 4.2).

4.6 Fertilita, těhotenství a kojení

Těhotenství

Údaje

podávání

fotemustinu

těhotným

ženám

jsou

omezené

nebo

nejsou

k dispozici.

Studie

reprodukční

toxicity

zvířatech

jsou

nedostatečné

(viz

5.3).

Podávání

Mustophoranu

kontraindikováno v těhotenství a u žen v reprodukčním věku, které nepoužívají antikoncepci (viz bod

4.3).

Mužští pacienti musí být upozorněni, aby používali vhodné antikoncepční prostředky.

Kojení

Není známo, zda se fotemustin/metabolity vylučují do lidského mateřského mléka.

Riziko pro novorozence/kojence nelze vyloučit.

Podávání Mustophoranu je během kojení kontraindikováno (viz bod 4.3).

Fertilita

Opakované studie toxicity s fotemustinem na zvířatech ukázaly, že fertilita mužů je ovlivněna (viz

bod 5.3).

4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Studie hodnotící účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje nebyly provedeny. Avšak řízení se

nedoporučuje ihned po podání fotemustinu.

4.8 Nežádoucí účinky

Souhrn bezpečnostního profilu:

Během klinických studií byly hlavní nežádoucí účinky hematologické a mohly by ovlivnit 3 krevní

linie. Tato toxicita je opožděná a je charakterizována anemií (14%) a také trombocytopenií (40,3 %) a

leukopenií (46,3 %), s nejnižšími hladinami objevujícími se 4 až 5 týdnů u trombocytopenie a 5 až 6

týdnů u leukopenie po první dávce iniciální léčby. Může se objevit pancytopenie.

Hematologická

toxicita

může

být

zvýšena

v případě

předchozí

chemoterapie

a/nebo

v případě

kombinace s léky, které mohou vyvolávat poruchy krvetvorby.

U starších pacientů může být pozorováno zvýšení hematologické a gastrointestinální toxicity.

Tabulkový přehled nežádoucích účinků:

Během léčby fotemustinem byly pozorovány následující nežádoucí účinky, řazeny podle následující

četnosti:

Velmi časté (>1/10); časté (>1/100, <1/10); méně časté (>1/1000, <1/100); vzácné (>1/10000,

<1/1000); velmi vzácné (<1/10000), není známo (z dostupných údajů nelze určit).

Třídy orgánových systémů

Frekvence

Nežádoucí účinky

Poruchy krve a lymfatického

systému:

Velmi časté

trombocytopenie

leukopenie (stupeň 3-4)

anemie (stupeň 3-4)

Poruchy nervového systému

Méně časté

přechodná

neurologická

onemocnění

následné

nemoci

(poruchy

vědomí,

parestézie, ageuzie)

Gastrointestinální poruchy

Velmi časté

nauzea

zvracení

během

hodin

infuzi

Časté

diarea

abdominální bolest

Poruchy

jater

žlučových

cest

Velmi časté

mírný

reverzibilní

vzestup

transamináz

mírný

reverzibilní

vzestup

alkalických fosfatáz

mírný

reverzibilní

vzestup

bilirubinu

Není známo

hepatitida

Poruchy

kůže

podkožní

tkáně

Méně časté

pruritus

Poruchy ledvin a močových

cest

Méně časté

přechodné zvýšení urey

Celkové

poruchy

reakce

v místě aplikace

Časté

febrilní epizoda

flebitida

(otok,

bolest,

zarudnutí žíly) v místě vpichu

v případě extravazace (viz bod

4.4)

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy:

Vzácné: případy pulmonální toxicity (syndrom akutní respirační tísně u dospělých) byly pozorovány

v kombinaci

s dakarbazinem)

(viz

4.5).

Byla

hlášena

pulmonální

toxicita

(intersticiální

pneumopatie) při podání fotemustinu.

Novotvary benigní, maligní a blíže neurčené (zahrnující cysty a polypy):

Cytostatika a zejména alkylační látky byly spojovány s potencionálním rizikem myelodysplastického

syndromu a akutní myeloidní leukemie.

Vzácné:

Byly hlášeny případy myelodysplastického syndromu a akutní myeloidní leukemie (při vysokých

dávkách nebo v kombinaci s jinými chemoterapeutiky, s nebo bez radioterapie).

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to

pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky,

aby hlásili podezření na nežádoucí účinky na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

4.9 Předávkování

Snaha o zvládnutí

V případě předávkování přípravkem Mustophoran je v popředí myelosuprese. Prostředky na ochranu

kostní dřeně jako například faktory stimulující kostní dřeň nebyly vyzkoušeny u myelotoxicity

způsobené fotemustinem.

V každém případě je třeba důkladné sledování hematologického stavu.

Protilátka není známa.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: cytostatika, ATC kód: L01AD05

Mechanismus účinku a farmakodynamické účinky

Fotemustin je cytostatická antimitotická látka ze skupiny nitrosourey, s alkylačním a karbamoylačním

účinkem a s rozsáhlou experimentální protinádorovou aktivitou.

Jeho

chemický

vzorec

obsahuje

bioizoster

alaninu

(kyselina

amino-1-ethylfosforečná),

který

usnadňuje penetraci do buněk a prostup hematoencefalickou bariérou.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Vazba na plazmatické proteiny je nízká (25 až 30 %).

Fotemustin prochází hematoencefalickou bariérou.

člověka

intravenózní

infuzi

kinetika

plazmatické

eliminace

mono-

biexponenciální

s krátkým terminálním poločasem.

Molekula je téměř kompletně metabolizována.

5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Studie toxicity po opakovaném podání u potkanů a psů, které byly provedeny s fotemustinem ukázaly,

že plodnost mužů je ovlivněna (azoospermie, testikulární atrofie u potkanů).

Reprodukční studie s fotemustinem nebyly prováděny. Příbuzné deriváty nitrosourey jsou teratogenní

a embryotoxické ve studiích na zvířatech.

Fotemustin má mutagenní (Salmonella typhimurium, E. Coli reverzní mutační test) a klastogenní

účinky (mikronukleární test u myší, pokus s humánními lymfocyty in vitro). Fotemustin prokázal

signifikantní transformační účinky na buňky v transformačních studiích (embryonální buňky syrského

křečka, BALB/3T3 buňky).

Fotemustin prokázal pozitivní účinek v krátkodobých testech kutánní kancerogenity u myší (testy na

mazových žlázách a testy epidermální hyperplazie u myší).

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1 Seznam pomocných látek

Rozpouštědlo: ethanol 96 % (v/v), voda na injekci.

6.2 Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3 Doba použitelnosti

2 roky.

Připravený roztok musí být ihned aplikován.

6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte v chladničce (2 °C - 8 °C).

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

6.5 Druh obalu a obsah balení

Lahvička (10 ml) z hnědého skla s pryžovou zátkou a hliníkovým uzávěrem.

Ampulka z bezbarvého skla (5 ml) s rozpouštědlem.

Plastová vanička, krabička.

6.6

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

Při přípravě roztoku je třeba se vyhnout kontaktu a absorpci připraveného roztoku s kůží a sliznicí.

Doporučuje

používat

ochrannou

masku

rukavice.

případě

zasažení

kůže

nebo

sliznice

opláchněte postižená místa hojným proudem vody.

Infuzní roztok musí být připraven bezprostředně před použitím a chráněn před světlem. Fotemustin se

rozpustí ve 4 ml sterilního rozpouštědla (roztok je třeba alespoň 2 minuty protřepávat pro dostatečné

rozpuštění). Po vypočtení dávky, jež má být podána, se příslušné množství rozpustí v minimálně 250

ml 5% izotonického roztoku glukózy. Intravenózní infuze připravená tímto způsobem musí být

podávána chráněná před světlem (lahvička musí být přikryta neprůhledným předmětem).

Pokud má být přípravek podán v 0,9% roztoku chloridu sodného (diabetičtí pacienti), je nutné, aby

byl roztok rozpuštěn bez dlouhé přípravy a okamžitě podán (viz bod 4.4).

V případě náhodného extravazálního podání jsou doporučení následující:

Zastavte infuzi, aspirujte extravazální objem, pokud to bude možné, a znehybněte končetinu ve

zvýšené poloze.

Tato opatření umožňují vyhnout se nekrotickým komplikacím pozorovaných u cytolytických látek.

Veškerý

nepoužitý

léčivý

přípravek

nebo

odpad

musí

být

zlikvidován

v souladu

s místními

požadavky.

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Les Laboratoires Servier

50, rue Carnot

92284 Suresnes cedex, Francie

8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

44/478/97-C

9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 11. 6. 1997

Datum posledního prodloužení registrace: 8. 4. 2015

10. DATUM REVIZE TEXTU

9.7.2015

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Sdílejte tyto informace