Multiject IMM

Základní informace

 • Název přípravku:
 • Multiject IMM Intramamární suspenze
 • Léková forma:
 • Intramamární suspenze
 • Použij pro:
 • Zvířata
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • Multiject IMM Intramamární suspenze
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické skupiny:
 • dojnice v laktaci
 • Terapeutické oblasti:
 • Kombinace antibakteriální a jiné látky
 • Přehled produktů:
 • Kódy balení: 9938469 - 1 x 24 aplikátor - -

Stav

 • Zdroj:
 • USKVBL - ÚSTAV PRO STÁTNÍ KONTROLU VETERINÁRNÍCH BIOPREPARÁTŮ A LÉČIV
 • Registrační číslo:
 • 96/044/00-C
 • Datum autorizace:
 • 23-06-2000
 • Poslední aktualizace:
 • 11-05-2019

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

PŘÍBALOVÁ INFORMACE

1. JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE

POVOLENÍ K VÝROBĚ, POKUD SE NESHODUJE

Držitel rozhodnutí o registraci:

Norbrook Laboratories (Ireland) Limited, Rossmore Industrial Estate, Monaghan, Irsko.

Výrobce odpovědný za uvolnění šarže:

Norbrook Manufacturing Ltd, Rossmore Industrial Estate, Monaghan, Irsko

Norbrook Laboratories Limited, Station Works, Camlough Road, Newry, Co Down, BT35 6JP,

Severní Irsko

2. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Multiject IMM intramamární suspenze

Procaini benzylpenicillinum

Streptomycini sulfas

Neomycini sulfas P

Prednisolonum

3.

OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

1 aplikátor (5 g) obsahuje:

Léčivé látky:

Procaini benzylpenicillinum 100 mg, Streptomycini sulfas 100 mg,

Neomycini sulfas 100 mg, Prednisolonum 10 mg.

4. INDIKACE

Léčba akutních a subakutních mastitid laktujících krav provázených bolestivostí a zánětem

vyvolaných mikroorganismy citlivými na penicilin, streptomycin a neomycin.

5. KONTRAINDIKACE

Nepoužívejte při známé přecitlivělosti na penicilin.

6. NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Nejsou.

7. CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Skot – dojnice v laktaci.

8. DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA A ZPŮSOB PODÁNÍ

Intramamární podání

Očistěte a desinfikujte struk před každým ošetřením. Obsah aplikátoru vpravte do každé zasažené

čtvrti strukovým kanálkem (vždy ihned po dojení) ve 12 - hodinových intervalech ve třech po sobě

jdoucích dojeních.

9.

POKYN PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Aplikátor smí být použit pouze jednorázově.

10.

OCHRANNÁ LHŮTA

Skot:

maso: 7 dnů

mléko: 108 hodin.

11.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25°C.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce.

12.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Peniciliny a cefalosporiny mohou po injekci, inhalaci, pozření nebo po kožním kontaktu vyvolat

hypersenzitivitu (alergii). Hypersenzitivita na peniciliny může vést ke zkříženým reakcím s

cefalosporiny a naopak. Příležitostně mohou být alergické reakce na tyto látky i vážné. Lidé se

známou přecitlivělostí k penicilinům by se měli vyhnout kontaktu s veterinárním léčivým přípravkem.

Pokud se u vás rozvinou postexpoziční příznaky jako kožní vyrážka, měli byste vyhledat lékařskou

pomoc a ukázat lékaři příbalovou informaci nebo etiketu. Otok tváří, rtů nebo očí nebo ztížené

dýchání jsou vážnějšími příznaky a vyžadují neodkladný lékařský zásah. Po práci s přípravkem umyjte

ruce.

13.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÉHO PŘÍPRAVKU

NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku,

musí být likvidován podle místních právních předpisů.

14.

DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Duben 2019

15.

DALŠÍ INFORMACE

Pouze pro zvířata.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.