MULTI-SANOSTOL Sirup

Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
KYSELINA ASKORBOVÁ (ACIDUM ASCORBICUM); MONOHYDRÁT KALCIUM-GLUKONÁTU (CALCII GLUCONAS MONOHYDRICUS); KALCIUM-LAKTOFOSFÁT (CALCII LACTOPHOSPHAS); CHOLEKALCIFEROL (COLECALCIFEROLUM); DEXPANTHENOL (DEXPANTHENOLUM); NIKOTINAMID (NICOTINAMIDUM); PYRIDOXIN-HYDROCHLORID (PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM); RETINOL-PALMITÁT (RETINOLI PALMITAS); DIHYDRÁT NATRIUM-RIBOFLAVIN-FOSFÁTU (RIBOFLAVINI NATRII PHOSPHAS DIHYDRICUS); THIAMIN-HYDROCHLORID (THIAMINI HYDROCHLORIDUM); TOKOFEROL-ALFA-ACETÁT (TOCOFEROLI ALFA ACETAS)
Dostupné s:
Takeda GmbH, Konstanz
ATC kód:
A11AA02
INN (Mezinárodní Name):
ASCORBIC ACID (ACIDUM ASCORBICUM); MONOHYDRATE CALCIUM GLUCONATE (CALCII GLUCONAS MONOHYDRATE); CALCIUM-LAKTOFOSFÁT (CALCII LACT
Léková forma:
Sirup
Podání:
Perorální podání
Jednotky v balení:
300G Lahev
Druh předpisu:
volně prodejné léčivé přípravky
Terapeutické oblasti:
MULTIVITAMINY A VÁPNÍK
Přehled produktů:
MULTI-SANOSTOL
Stav Autorizace:
B - přípravek po provedené změně. Smí být uváděn na trh po dobu
Registrační číslo:
86/ 439/93-C
Datum autorizace:
0000-00-00
EAN kód:
4031083002571

Příbalováinformace

Informacepropoužití,čtětepozorně!

Multi–Sanostol

sirup

Držitelrozhodnutíoregistraci

NycomedGmbH

78467Konstanz

Německo

Výrobce

NycomedPharmaSp.zo.o.

99-420Lyszkowice

Polsko

Složení

10mlsirupuobsahuje

Léčivélátky

Retinolipalmitas(vitamínA) 1,3mg(2400m.j.)

Colecalciferolum(vitamínD

) 0,005mg(200m.j.)

Thiaminihydrochloridum(vitamínB

) 2mg

Riboflavininatriiphosphas(vitamínB

2mg

Pyridoxinihydrochloridum(vitamínB

) 1mg

Acidumascorbicum(vitamínC) 100mg

Tocoferolialfaacetas(vitamínE) 2mg

Nicotinamidum(vitamínB

10mg

Dexpanthenolum(Dexpanthenol) 4mg

Calciigluconas(monohydrátglukonanuvápenatého)50mg

Calciilactophosphas(kalcium-laktofosfát) 50mg

Pomocnélátky

Sacharosa,tekutáglukosa,kyselinacitronová,agar,tragant,hustýsladovýextrakt,natrium-

benzoát,tetrahydrátkalcium-sacharátu,polysorbát80,siliceoplodísladkéhopomeranče,

grapefruitovéaroma,sušenápomerančovášťáva,kyselinasorbová,čištěnávoda.

Indikačnískupina

Multivitamínovýpřípravek.

Charakteristika

Multivitamínovýpřípravekprodětiobsahující9důležitýchvitamínůavápník.

Indikace

Přípraveksepoužívájakoprevencenedostatkuvitamínů(udětíod1roku),vtěhotenství,v

doběkojení,přiztrátěchutikjídlu,vnímavostivůčiinfekcím,připorucháchvývojearůstu,při

stavechvyčerpanosti,oslabenéhosoustředěníaškolníúnavy,kezlepšenícelkovéhostavu

poprodělanénemoci.

Přípravekmohouužívatdětiod1roku,mladistvíadospělí.

Kontraindikace

Multi-Sanostolsenesmíužívatpřipřecitlivělostinaněkterousložkupřípravku,při

hypercalcemii(zvýšenýobsahkalciavkrvi)ahypercalciurii(zvýšenévylučováníkalciav

moči),přihypervitaminózeAaD.

Strana1(celkem2)

Nežádoucíúčinky

Nejsoužádné.

Interakce

Nejsouznámyvrozsahudoporučenýchdávek.

Dávkováníazpůsobpoužití

Dětiod1do5letužívajídenně10mlvedvoujednotlivýchdávkách(1kávoválžička

odpovídázhruba5ml),dětiod6letadospělí20mlvedvoujednotlivýchdávkách(1dětská

lžíceodpovídázhruba10ml).Tatodávkasenesmípřekročit!Utěhotnýchžennepřekračovat

dávku20ml/den!

Délkapoužívání

Multi-Sanostoljemožnoužívatpodobu3měsíců.Přidelšímpoužíváníseporaďtes

lékařem.

Upozornění

Užíváte-lijinéléky(nalékařskýpředpisibezněj)poraďteseovhodnostiužívánípřípravku

Multi-Sanostolslékařem.

Přidelšímpodávánínež3měsíce,nebopřipoužitívyššíchneždvojnásobnýchdávekse

poraďteslékařem.Připřekročenídoporučenéhodávkování,azejménapřisoučasném

užíváníjinýchpřípravkůobsahujícíchvitamínAavitamínD,existujemožnostpředávkování

vitamínyAaD.

Prodiabetiky:10mlMulti-Sanostoluobsahujezhruba8gstravitelnýchsacharidů.

PříležitostnéžlutézabarvenímočipoužitíMulti-Sanostolujezpůsobenoobsahemvitamínu

ajetudížzcelaneškodné.

Ovhodnostisoučasnéhoužíváníjinýchvolněprodejnýchlékůseporaďteslékařem.Při

předpisujinýchlékůoznamtelékaři,žeužíváteMulti-Sanostol.

Bezporadyslékařemneužívejtesoučasnědalšípřípravkysobsahemvitamínůnebo

minerálů.

Připožitívětšíhomnožstvípřípravkuzvláštědětmiseporaďteslékařem.

Uchovávání

Uchovávejtepřiteplotědo25 0 C.

Pootevřenílahvičkyjedobapoužitelnostipřípravku12týdnů.

Varování

Přípravekuchovávejtemimodosahadohleddětí.

Přípraveksenesmípoužívatpouplynutídobypoužitelnostivyznačenénaobalu.

Balení

300,600,gsirupu.

Datumposlednírevize:24.10.2007

Strana2(celkem2)

Souhrnúdajůopřípravku

1. Názevpřípravku

Multi-Sanostol

2. Kvalitativníikvantitativnísložení

10mlsirupuobsahuje

Retinolipalmitas 2400m.j.

Colecalciferolum 200m.j.

Thiaminihydrochloridum 2mg

Riboflavininatriiphosphas

2mg

Pyridoxinihydrochloridum 1mg

Tocoferolialfaacetas 2mg

Acidumascorbicum 100mg

Nicotinamidum 10mg

Dexpanthenolum 4mg

Calciigluconas 50mg

Calciilactophosphas 50mg

3. Lékováforma

Sirup

Popispřípravku:žlutá,lehcezakalená,viskóznítekutina

4. Klinickéúdaje

4.1. Terapeutickéindikace

Kprevencialéčběstavůnedostatkuvitamínů(udětíod1roku),vtěhotenstvíavobdobíkojení,při

ztrátěchutikjídlu,zvýšenévnímavostivůčiinfekcím,připorucháchvývojearůstu,přistavechfyzické

apsychickévyčerpanostinapř.oslabenéhosoustředěníaškolníúnavy,kezlepšenícelkovéhostavu

poprodělanénemoci.

Přípravekmohouužívatdětiod1roku,mladistvíadospělí.

4.2. Dávkováníazpůsobpodání

Sirupproperorálnípodání.

Dětiod1do5letužívajídenně10mlrozdělenědodvoudávek,dětiod6letadospělíužívajídenně

20mlrozdělenědodvoudávek(poznámka:1kávoválžičkaodpovídácca5ml,1dětskálžíce

odpovídácca10ml).

Doporučenédávkovánínemábýtpřekračovánobezporadyslékařem.

Utěhotnýchžennesmídávkapřekročit20mlsirupudenně.

4.3. Kontraindikace

Přípraveksenesmípoužívatpřiznámépřecitlivělostinaněkterousložkupřípravku,přihyperkalcemii

ahyperkalciurii,přihypervitamiózeAaD.

4.4. Zvláštníupozorněníazvláštníopatřenípropoužití

Přípraveksenemáužívatvdávkáchvyššíchneždoporučenýchvodstavcidávkování.

Informaceprodiabetiky:10mlMulti-Sanostoluobsahuje8gsacharidů.

Přípraveknemábýtužívánbezporadyslékařemdélejak3měsíce.

PřípraveknemábýtužívánsoučasněsjinýmipřípravkysobsahemvitamínůAaDzdůvodumožnosti

předávkování.

4.5 Interakcesjinýmiléčivýmipřípravkyajinéformyinterakce

Vrozsahudoporučenéhodávkovánínejsouznáméinterakce.

4.6. Těhotenstvíakojení

Nejsouznámarizikavrozsahudoporučenéhodávkování.

Utěhotnýchžennemábýtpřekročenadávka20mlsirupu/den.

Strana Strana 1 1 (celkem (celkem 3 3 ) )

4.7. Účinkynaschopnostříditaobsluhovatstroje

Neníznámo,žebypřípravekovlivňovalčinnostvyžadujícízvýšenoupozornost.

4.8. Nežádoucíúčinky

Neníznámvýskytnežádoucíchúčinkůpřidodrženídoporučenéhodávkování.

4.9 Předávkování

Přidodržovánídoporučenýchdáveknevznikárizikopředávkování.Připřekročenídoporučených

dáveknebopřisoučasnémužíváníjinýchpřípravkůsobsahemvitamínůAaDmůžedojít

kpředávkovánívitamínyAaD.

VysokédávkyvitamínuDmohouvéstkhyperkalcemiiahyperkalciurii.VysokédávkyvitamínuA

mohouvyvolatbolestihlavy,závratě,svěděnípokožkyneboporuchjaterníchfunkcí.

BezkonzultaceslékařemseMulti-Sanostolsmíužívatnejdélepodobu3měsíců.Konzultace

slékařemjerovněžtřebavpřípadechledvinovýchkamenůaBoeckovasarkoidu.

Pokudsevyskytnoupříznakyzpředávkování,jetřebapřípravekvysadit.

5. Farmakologickévlastnosti

5.1. Farmakodynamickévlastnosti

Farmakoterapeutickáskupina:Multivitamínsobsahemkalcia

Mezivitamíny,resp.minerályexistujevzájemnéfarmakokinetickéabiochemicképůsobení,které

sloužízachovánínormálnílátkovévýměnyafyziologickýchpodmínek.Zachováníhomeostázyna

humorálníabuněčnéúrovnijezajištěnomimojinépřesmechanismuszpětnévazbypřipřijímání

potravyavylučování,stejnějakoukládánímauvolňovánímdůležitýchesenciálníchlátek.

VitamínA„kontroluje“hladinyvitamínuEvkrviajátrech,vitamínEmimojinémodulujehydrolázy

RetinolipalmitasvrůznýchorgánechatímtozpůsobemnaopakregulujeuvolňovánívitamínuAz

jaterníchbuněk.Inhiboványjsouhepatické,renálníaintestinálníhydrolázy,zatímcojejichčinnostse

zintenzivňujevplicích.VýsledkemjeomezenásekrecevitamínuAzjaterpůsobenímvitamínuEa

jehointenzivnějšívyužitívperiferníchtkáních.ProadekvátnízásobováníbuněkvitamínemAjetedy

třebavitamínEaA.

DalšímipříkladyjsouvzájemnápůsobenímezivitamínemCanikotinamidadenindinukleotidfosfátem

přibiosyntézetyrosinu,kdynikotinamidadenindinukleotidfosfátzávisínazásobovánínikotinamidema

vitamínemB

,nebovzájemnépůsobenímezivitamínyD,C,B

avápníkemvmetabolismukostí,

stejnějakotěsnébiochemicképropojeníkyselinypantothenovésvitamínemB

aB

přibuněčné

metabolickéreakcipřizásobováníenergiíaspalování,nebovitamínuB

akyselinypantothenovév

rámcivlastníhoobrannéhosystémutěla.

Různýmiformamivzájemnéhopůsobenívitamínůrozpustnýchvevoděavtucíchvintermediálním

metabolismuavápníkunačinnostrůznýchenzymů,včetněgenetickýchvlastnostířízenýchvitamíny,

jakjsoučástečněznámyuvitamínůA,D,C,přispívákaždásložkapřípravkukzajištěnícelkového

účinku.Jejichpravidelnýpřísunjedůležitýprosprávnýprůběhmetabolismu.

5.2. Farmakokinetickévlastnosti

Většinavevoděrozpustnýchvitamínůstejnějakovápníkjsouúčinnévespodníčástirozsahudávek,

vážísenanosičeavstřebávajísevhorníčástigastrointestinálníhotraktu.Kresorpcivtucích

rozpustnýchvitamínůdocházívestřevnístěně.Připrůchodusevážínanosiče.Vevyššíchdávkách

docházíkresorpcivevoděrozpustnýchvitamínůpasivnídifuzí.Vtucíchrozpustnévitamínypotřebuji

kresorpcikyselinužlučovouavstřebávajísepasivnědíkylipofilii.Nástuparozsahpříznaků

nedostatkuzávisínavzájemnémpůsobenífaktorůexogenníhocharakteru(druharozmanitoststravy,

jinésložkypotravy,užíváníléků)aendogenníchfaktorů(biologickýpoločas,bezprostřednípotřeba,

zásobavorganismu,aktivacetělesnýchzásob).

VitamínyBsevelmirychlepřeměňujínapříslušnékoenzymy,vpřípaděenterálníresorpcedourčité

míryjižnaslizničnímpovrchuintestinálníchbuněk.Biologickádostupnostmůžebýtovlivňována

vlastnímifyziologickyaktivnímilátkamiavésttakksignifikantněrozdílnýmkoncentracímvkrvi.

5.3.Předklinickéúdajevztahujícísekbezpečnostipřípravku

Nejsoukdispozici.

6. Farmaceutickéúdaje

Strana Strana 2 2 (celkem (celkem 3 3 ) )

6.1. Seznampomocnýchlátek

Sacharosa

Tekutáglukosa

Kyselinacitronová

Agar

Tragant

Hustýsladovýextrakt

Natrium-benzoát

Tetrahydrátkalcium-sacharátu

Polysorbát80

Siliceoplodísladkéhopomeranče

Grapefruitovéaroma

Sušenápomerančovášťáva

Kyselinasorbová

Čištěnávoda

6.2. Inkompatibility

Nejsouznámy.

6.3. Dobapoužitelnosti

3roky

Použitelnostpootevření:12týdnů

6.4. Zvláštníopatřeníprouchovávání

Uchovávejtepřiteplotědo25°C.

6.5. Druhobaluavelikostbalení

Hnědéskleněnélékovkysbílýmplastickýmšroubovacímuzávěrem,krabička.

Velikostbalení:300g,600g

6.6. Návodkpoužitípřípravku,zacházenísním

Sirupkperorálnímupodání.

6. Držitelrozhodnutíoregistraci

NycomedGmbH

78467Konstanz

Německo

8. Registračníčíslo

86/439/93-C

9. Datumprvníregistrace/prodlouženíregistrace

02.06.199319.1.2000,24.10.2007

10. Datumrevizetextu

24.10.2007

Strana Strana 3 3 (celkem (celkem 3 3 ) )

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Sdílejte tyto informace