MODRASIL Potahovaná tableta 50MG

Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
SILDENAFIL-CITRÁT (SILDENAFILI CITRAS)
Dostupné s:
Xantis Pharma Limited, Nicosia
ATC kód:
G04BE03
INN (Mezinárodní Name):
SILDENAFIL-CITRATE (SILDENAFIL CITRATE)
Dávkování:
50MG
Léková forma:
Potahovaná tableta
Podání:
Perorální podání
Jednotky v balení:
8 Blistr
Druh předpisu:
na lékařský předpis
Terapeutické oblasti:
SILDENAFIL
Přehled produktů:
MODRASIL
Stav Autorizace:
R - registrovaný léčivý přípravek.
Registrační číslo:
83/ 753/11-C

Přečtěte si celý dokument

Sp. zn. sukls145973/2018

Příbalová informace: informace pro uživatele

Modrasil 50 mg potahované tablety

sildenafili citras

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože

obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit,

a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je Modrasil a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Modrasil užívat

Jak se Modrasil užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak Modrasil uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je Modrasil a k čemu se používá

Modrasil obsahuje léčivou látku sildenafil, což je lék ze skupiny nazývané inhibitory fosfodiesterázy

typu 5 (PDE5). Po jejím užití dochází při odpovídajícím sexuálním vzrušení k uvolnění hladkých

svalových vláken kontrolujících přítok krve do penisu, čímž se zvýší přítok krve do tohoto orgánu.

Modrasil Vám pomůže navodit erekci jen tehdy, pokud dojde k sexuálnímu dráždění.

Modrasil se používá k léčbě dospělých mužů s poruchami erekce. Tato porucha je také známá pod

pojmem impotence. Jedná se o situaci, kdy muž nemůže během sexuálního vzrušení dosáhnout ztopoření

penisu nebo je toto ztopoření nedostatečné pro sexuální aktivitu.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Modrasil užívat

Neužívejte Modrasil

jestliže jste alergický na sildenafil nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou

v bodě 6).

pokud užíváte léky nazývané nitráty, protože souběžné užití může způsobit nebezpečný pokles

krevního tlaku. Informujte svého lékaře, pokud užíváte některý z těchto léků předepisovaný k úlevě

od příznaků anginy pectoris (bolesti na hrudi srdečního původu). Nejste-li si jist, zeptejte se svého

lékaře nebo lékárníka.

pokud užíváte léky schopné uvolňovat oxid dusnatý, jako je např. isoamyl-nitrit, protože souběžné

užití může také způsobit nebezpečný pokles krevního tlaku.

pokud máte závažnou srdeční poruchu nebo závažnou poruchu funkce jater.

pokud jste měl nedávno cévní mozkovou příhodu (mrtvici), srdeční infarkt nebo pokud máte nízký

krevní tlak.

pokud máte vzácnou vrozenou poruchu sítnice (jako např.

retinitis pigmentosa

pokud jste přišel o zrak v důsledku nearteritické přední ischemické neuropatie optického nervu

(NAION).

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Modrasil se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, jestliže

trpíte srpkovitou anemií (porucha červených krvinek), leukemií (nádorové onemocnění bílých

krvinek), mnohočetným myelomem (nádorové onemocnění kostní dřeně).

trpíte deformitou penisu nebo Peyronieovou chorobou.

máte potíže se srdcem. Váš lékař má pečlivě zhodnotit, zda Vaše srdce snese přídatnou zátěž při

pohlavním styku.

máte vředovou chorobu žaludku nebo potíže s krvácivostí (např. hemofilii).

zaznamenáte náhlé zhoršení nebo ztrátu zraku. Přestaňte užívat Modrasil a okamžitě vyhledejte

svého lékaře.

Současně s přípravkem Modrasil neužívejte žádný jiný přípravek k léčbě poruchy erekce podávaný ústy

nebo místně.

Současně s přípravkem Modrasil neužívejte léčivé přípravky na plicní arteriální hypertenzi (PAH)

obsahující sildenafil ani žádné jiné inhibitory PDE5.

V případě, že netrpíte poruchou erekce, neužívejte Modrasil.

Modrasil není určen k použití u žen.

Léčba pacientů s poruchou funkce ledvin nebo jater

Pokud máte poruchu funkce jater nebo ledvin, máte tuto skutečnost sdělit svému lékaři. Ten posoudí,

zda je nutné dávku přípravku Modrasil snížit.

Děti a dospívající

Modrasil není určen pro osoby mladší 18 let.

Další léčivé přípravky a Modrasil

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval

nebo které možná budete užívat.

Modrasil může ovlivňovat účinek některých jiných léků, především těch, které jsou určeny k léčbě

bolesti na hrudi. V případě náhlých zdravotních problémů máte svému lékaři nebo lékárníkovi oznámit,

že jste užil Modrasil a kdy. Neužívejte Modrasil společně s jinými léky, pokud Vám to nedoporučí Váš

ošetřující lékař.

Neužívejte Modrasil, pokud užíváte léky nazývané nitráty, protože souběžné užití může způsobit

nebezpečný pokles krevního tlaku. Vždy informujte svého lékaře nebo lékárníka, pokud užíváte některý

z těchto léků předepisovaných k úlevě od příznaků anginy pectoris (bolest na hrudi srdečního původu).

Neužívejte Modrasil, pokud užíváte léky schopné uvolňovat oxid dusnatý, jako např. isoamyl-nitrit

(„poppers“), protože souběžné užití může způsobit nebezpečný pokles krevního tlaku.

Pokud užíváte léky, které patří do skupiny inhibitorů proteáz, např. k léčbě HIV, Váš lékař může zahájit

Vaši léčbu nejnižší dávkou přípravku Modrasil (25 mg), což je polovina tablety Modrasil 50 mg.

Někteří pacienti, užívající alfa-blokátory k léčbě vysokého krevního tlaku nebo zvětšené prostaty,

mohou zaznamenat závratě nebo motání hlavy, které může být způsobené nízkým krevním tlakem při

rychlém

sedání

nebo

vstávání. Někteří

pacienti zaznamenali

tyto příznaky

při

souběžném

užití

sildenafilu s alfa-blokátory. Příznaky posturální hypotenze se mohou nejpravděpodobněji objevit

v průběhu 4 hodin po podání přípravku Modrasil. Máte pravidelně užívat svou denní dávku alfa-

blokátoru, než začnete užívat Modrasil, aby se snížila pravděpodobnost nástupu těchto příznaků. Lékař

může zahájit Vaši léčbu přípravkem Modrasil nižší dávkou 25 mg, což je polovina tablety Modrasil 50

Modrasil s jídlem, pitím a alkoholem

Modrasil může být užíván s jídlem i bez jídla. Po požití těžkého jídla se však účinek přípravku Modrasil

může projevit později.

Požití alkoholu může dočasně zhoršit schopnost dosáhnout erekce. Abyste dosáhl co nejvyššího účinku

tohoto přípravku, doporučujeme před užitím přípravku Modrasil nepožívat větší množství alkoholu.

Těhotenství a kojení

Modrasil není určen pro použití u žen.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Modrasil může způsobit závratě a narušit vidění. Máte proto znát svoji reakci na Modrasil před tím, než

budete řídit dopravní prostředky nebo obsluhovat stroje.

3.

Jak se Modrasil užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý, poraďte se se

svým lékařem nebo lékárníkem.

Doporučená zahajovací dávka je 50 mg.

Neužívejte Modrasil více než jednou denně.

Užijte Modrasil zhruba jednu hodinu před plánovaným pohlavním stykem. Tabletu spolkněte celou

a zapijte ji sklenicí vody.

Jestliže cítíte, že Modrasil účinkuje příliš silně nebo naopak slabě, řekněte to svému lékaři nebo

lékárníkovi.

Modrasil Vám pomůže dosáhnout erekce, jen pokud dojde k sexuálnímu dráždění. Doba, po které začne

přípravek účinkovat, je u každého člověka odlišná, ale obvykle se pohybuje mezi půl hodinou až

hodinou. Pokud Modrasil užijete společně s těžkým jídlem, může se nástup účinku oddálit.

Pokud po užití přípravku Modrasil nedosáhnete erekce nebo je erekce nedostatečná pro celý pohlavní

styk, poraďte se se svým lékařem.

Jestliže jste užil více přípravku Modrasil, než jste měl

Můžete zaznamenat zvýšený výskyt nežádoucích účinků a jejich závažnosti. Dávka vyšší než 100 mg

nezlepšuje dále účinnost.

Neužívejte více tablet, než Vám bylo lékařem doporučeno.

Vyhledejte svého lékaře, pokud užijete více tablet, než jste měl.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout

u každého.

Nežádoucí účinky hlášené v souvislosti s užitím sildenafilu bývají obvykle mírné až středně závažné

a krátkého trvání.

Pokud se u Vás objeví některý z následujících nežádoucích účinků, přestaňte Modrasil užívat

a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc

alergická reakce – k té dochází

méně často

(může se vyskytnout až u 1 pacienta ze 100). Příznaky

zahrnují náhlou dušnost, potíže s dýcháním nebo závrať, otok očních víček, obličeje, rtů nebo hrdla.

bolesti na hrudi – k těm dochází

méně často

. Pokud se objeví v průběhu nebo po skončení

pohlavního styku:

posaďte se do polosedu a snažte se odpočívat,

neužívejte

na léčbu bolesti na hrudi nitráty.

prodloužená a občas bolestivá erekce – k té dochází

vzácně

(může se vyskytnout až u 1 pacienta

z 1000). Pokud u Vás dojde k erekci, která trvá déle než 4 hodiny, okamžitě vyhledejte lékaře.

náhlé zhoršení nebo ztrátu zraku – k tomu dochází

vzácně

závažné kožní reakce – k těm dochází

vzácně

. Příznaky mohou zahrnovat silné olupování a otok

kůže, tvorbu puchýřů v ústech, na genitáliích a kolem očí, horečku.

křečové stavy nebo záchvaty – k těm dochází

vzácně

Další nežádoucí účinky

Velmi časté

(mohou se vyskytnout u více než 1 pacienta z 10): bolest hlavy.

Časté

(mohou se vyskytnout až u 1 pacienta z 10): pocit na zvracení, zarudnutí v obličeji, nával horka

(příznaky zahrnují náhlý pocit horka v horní části těla), zažívací potíže, změny barevného vidění,

rozmazané vidění, poruchy vidění, ucpaný nos a závrať.

Méně časté

(mohou se vyskytnout až u 1 pacienta ze 100): zvracení, kožní vyrážka, podráždění oka,

překrvené/červené oči, bolest očí, vidění záblesků světla, zrakový vjem jasu, citlivost na světlo, slzení

očí, bušení srdce, zrychlený srdeční puls, vysoký krevní tlak, nízký krevní tlak, bolest svalů, ospalost,

snížená citlivost na dotek, závratě, zvonění v uších, sucho v ústech, ucpané vedlejší dutiny nosní, zánět

nosní sliznice (příznaky zahrnují rýmu, kýchání a ucpaný nos), bolest horní poloviny břicha, refluxní

choroba jícnu (příznaky zahrnují pálení žáhy), přítomnost krve v moči, bolest paží nebo nohou, krvácení

z nosu, pocit horka a únava.

Vzácné

(mohou se vyskytnout až u 1 pacienta z 1000): mdloby, cévní mozková příhoda, srdeční infarkt,

nepravidelný srdeční puls, dočasné snížení průtoku krve některými částmi mozku, stažení hrdla,

znecitlivěná ústa, krvácení na očním pozadí, dvojité vidění, snížená zraková ostrost, neobvyklý pocit

v oku, otok oka nebo očního víčka, malé částice nebo tečky ve vidění, vidění světelných kruhů kolem

světel, rozšíření zornice, změna zabarvení očního bělma, krvácení z penisu, přítomnost krve ve

spermatu, suchost v nose, zduření uvnitř nosu, pocit podrážděnosti a náhlé zhoršení nebo ztráta sluchu.

Po uvedení přípravku na trh byly vzácně hlášeny případy nestabilní anginy pectoris (onemocnění srdce)

a náhlé smrti. Je třeba poznamenat, že většina mužů, ale ne všichni, kteří měli tyto nežádoucí účinky,

měla potíže se srdcem již před užitím přípravku. Není možné určit, zda tyto příhody měly přímou

souvislost s užitím sildenafilu.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně

postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10;

webové stránky:

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.

Jak Modrasil uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Uchovávejte blistr v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce. Doba použitelnosti

se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co Modrasil obsahuje

Léčivou látkou je sildenafili citras.

Jedna tableta obsahuje sildenafili citras 70,24 mg, což odpovídá sildenafilum 50 mg.

Dalšími složkami jsou mikrokrystalická celulosa, hydrogenfosforečnan vápenatý, povidon 25, sodná sůl

kroskarmelosy, magnesium-stearát, makrogol 6000, hypromelosa, oxid titaničitý (E 171), hlinitý lak

brilantní modře FCF (E 133), makrogol-2000-monostearát.

Jak Modrasil vypadá a co obsahuje toto balení

Modrasil 50 mg

jsou modré oválné bikonvexní potahované tablety s půlicí rýhou po obou stranách.

Tabletu lze rozdělit na stejné dávky.

Tablety se dodávají v balení obsahujícím 4, 8, 10, 12 nebo 20 potahovaných tablet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

XANTIS PHARMA LIMITED, Lemesou, 5, EUROSURE TOWER, 1 st floor, Flat/Office 101, 2112,

Nicosia, Kypr

Výrobce

PRO.MED.CS Praha a.s., Telčská 1, 140 00 Praha 4, Česká republika

Saneca Pharmaceuticals a.s., Nitrianska 100, 920 27 Hlohovec, Slovenská republika

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy

Česká republika:

Modrasil

Slovenská republika:

Modrasil 50 mg

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 20. 4. 2018

Přečtěte si celý dokument

1/12

Sp. zn. sukls145973/2018

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Modrasil 50 mg potahované tablety

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Modrasil 50 mg: jedna tableta obsahuje sildenafili citras 70,24 mg, což odpovídá sildenafilum 50 mg.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Potahovaná tableta.

Modrasil 50 mg jsou modré oválné bikonvexní potahované tablety s půlicí rýhou po obou stranách.

Tabletu lze rozdělit na stejné dávky.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Léčba erektilní dysfunkce u dospělých mužů, pod kterou rozumíme neschopnost dosáhnout nebo udržet

erekci dostatečnou k umožnění pohlavního styku.

Pro dosažení účinku sildenafilu je nezbytné sexuální dráždění.

4.2

Dávkování a způsob podání

Dávkování

Použití u dospělých:

Doporučená dávka je 50 mg, kterou je třeba užít podle potřeby přibližně jednu hodinu před sexuální

aktivitou. Podle účinnosti a snášenlivosti lze dávku zvýšit na 100 mg nebo snížit na 25 mg. Maximální

doporučená dávka je 100 mg. Maximální doporučená četnost užití dávky je jedenkrát denně. Pokud je

sildenafil užit současně s jídlem, může dojít ke zpoždění nástupu účinku ve srovnání se stavem na lačno

(viz bod 5.2).

Zvláštní skupiny pacientů

Starší pacienti:

U starších pacientů (≥65 let) není nutná úprava dávek.

Pacienti s poruchou funkce ledvin:

Dávkování popsané v bodě “Použití u dospělých” se vztahuje na pacienty s mírnou nebo středně těžkou

poruchou funkce ledvin (clearance kreatininu = 30–80 ml/min).

2/12

Protože clearance sildenafilu je u pacientů se závažnou poruchou funkce ledvin (clearance kreatininu

<30 ml/min) snížena, doporučuje se zahájit léčbu dávkou 25 mg. Podle účinnosti a snášenlivosti lze dle

potřeby dávku postupně zvýšit na 50 mg až 100 mg.

Pacienti s poruchou funkce jater:

Protože clearance sildenafilu je u pacientů s poruchou funkce jater (např. cirhóza) snížena, doporučuje

se zahájit léčbu dávkou 25 mg. Podle účinnosti a snášenlivosti lze dle potřeby dávku postupně zvýšit na

50 mg až 100 mg.

Pediatrická populace:

Sildenafil není určen pro děti a dospívající do 18 let věku.

Pacienti užívající jiné léčivé přípravky:

S výjimkou ritonaviru, jehož současné užití se sildenafilem není doporučeno (viz bod 4.4), má být u

pacientů, kteří současně užívají přípravky inhibující CYP34 jako počáteční dávka užita dávka 25 mg

(viz bod 4.5).

Předtím, než je zahájena léčba sildenafilem, mají být pacienti léčení alfa-blokátory stabilizováni na této

léčbě z důvodu minimalizace možného vzniku posturální hypotenze. Kromě toho je třeba zvážit zahájení

léčby sildenafilem dávkou 25 mg (viz body 4.4 a 4.5).

Způsob podání

Perorální podání.

4.3

Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1.

Ve shodě se známými účinky na metabolismus oxidu dusnatého/cyklického guanosinmonofosfátu

(cGMP) (viz bod 5.1) se ukázalo, že sildenafil je schopen potencovat hypotenzní účinky nitrátů. Jeho

současné užití s látkami schopnými uvolňovat oxid dusnatý (jako je amylnitrit) nebo nitráty v jakékoli

formě je proto kontraindikováno.

Přípravky k léčbě erektilní dysfunkce, mezi které patří sildenafil, nemají být užívány muži, pro které

není sexuální aktivita vhodná (např. pacienti se závažnými kardiovaskulárními poruchami, jako je

nestabilní angina pectoris nebo závažné srdeční selhání).

Sildenafil je kontraindikován u pacientů, kteří ztratili zrak na jednom oku v důsledku nearteritické přední

ischemické neuropatie optického nervu (NAION), bez ohledu na to, zda tato příhoda souvisela s

předchozím užitím inhibitoru PDE5 či nikoli (viz bod 4.4).

Bezpečnost sildenafilu nebyla studována u následujících podskupin pacientů, a proto jeho použití je u

nich kontraindikováno: závažná porucha funkce jater, hypotenze (TK <90/50 mmHg), cévní mozková

příhoda nebo infarkt myokardu v nedávné anamnéze a také známé hereditární degenerativní postižení

sítnice, jako je např. retinitis pigmentosa (malá část těchto pacientů má genetické postižení retinální

fosfodiesterázy).

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Aby bylo možno určit diagnózu erektilní dysfunkce a stanovit možné příčiny, je třeba u pacienta zjistit

anamnézu a provést fyzikální vyšetření dříve, než je rozhodnuto o farmakologické léčbě.

Kardiovaskulární rizikové faktory

Před zahájením jakékoli léčby erektilní dysfunkce má lékař posoudit kardiovaskulární funkce pacienta,

protože sexuální aktivita s sebou nese jisté riziko srdečních příhod. Sildenafil má vasodilatační

vlastnosti, jejichž výsledkem je malé a přechodné snížení tlaku krve (viz bod 5.1).

3/12

Před předepsáním sildenafilu mají lékaři pečlivě zvážit, zda některé základní onemocnění u jejich

pacientů nemůže být negativně ovlivněno těmito vasodilatačními účinky, a to zejména v kombinaci se

sexuální aktivitou. Mezi pacienty se zvýšenou citlivostí na vasodilatancia patří pacienti s obstrukcí

odtoku krve z levé komory (např. aortální stenóza, hypertrofická obstrukční kardiomyopatie) nebo

pacienti se vzácným syndromem mnohočetné systémové atrofie manifestující se jako závažné zhoršení

autonomní regulace krevního tlaku.

Sildenafil zvyšuje hypotenzní účinek nitrátů (viz bod 4.3).

V období po uvedení přípravku na trh byly hlášeny případy závažných kardiovaskulárních příhod včetně

infarktu myokardu, nestabilní anginy pectoris, náhlé srdeční smrti, komorové arytmie, mozkové

hemoragie, přechodných ischemických atak, hypertenze a hypotenze v časové souvislosti s užitím

sildenafilu. Většina z těchto pacientů, ale ne všichni, měla již dříve existující kardiovaskulární rizikové

faktory. Řada hlášených příhod vznikla během nebo krátce po pohlavním styku a několik hlášených

příhod vzniklo krátce po užití sildenafilu bez souvislosti se sexuální aktivitou. Není možné určit, zda

tyto příhody lze přímo vztáhnout k těmto faktorům nebo jiným faktorům.

Priapismus

Přípravky k léčbě erektilní dysfunkce, včetně sildenafilu, je třeba používat opatrně u pacientů s

anatomickou deformací penisu (jako je angulace, kavernózní fibróza nebo Peyroneova choroba) nebo u

pacientů s onemocněními, která je predisponují k priapismu (jako je srpkovitá anémie, vícečetný

myelom nebo leukémie).

Při použití sildenafilu po uvedení přípravku na trh byla hlášena protrahovaná erekce a priapismus. V

případě erekce, která přetrvává déle než 4 hodiny, má pacient vyhledat okamžitou lékařskou pomoc.

Pokud není priapismus okamžitě léčen, mohl by vést k poškození tkáně penisu a trvalé ztrátě potence.

Současné použití s jinými inhibitory PDE5 či jinými typy léčby erektilní dysfunkce

Bezpečnost a účinnost kombinace sildenafilu s jinými inhibitory PDE5 nebo s jinými léčivými přípravky

na plicní arteriální hypertenzi (PAH) obsahujícími sildenafil (přípravek REVATIO) či s jinými

léčbami

erektilní

dysfunkce

nebyly

studovány.

Proto

případné

použití

těchto

kombinací

nedoporučuje.

Účinky na zrak

V souvislosti s užitím sildenafilu i jiných inhibitorů PDE5 byly spontánně hlášeny případy poruchy

zraku (viz bod 4.8). V souvislosti s užitím sildenafilu i jiných inhibitorů PDE5 byly spontánně i z

observační studie hlášeny případy vzácného onemocnění nearteritické přední ischemické neuropatie

optického nervu (NAION) (viz bod 4.8). Je nutné pacienty poučit, aby v případě náhlé poruchy zraku

přestali sildenafil užívat a okamžitě vyhledali svého lékaře (viz bod 4.3).

Současné užívání s ritonavirem

Současné užívání sildenafilu s ritonavirem není doporučeno (viz bod 4.5).

Současné užívání s alfa-blokátory

Při podání sildenafilu pacientům užívajícím alfa-blokátory je třeba opatrnosti, protože souběžné podání

může vést u citlivých jedinců k symptomatické hypotenzi (viz bod 4.5). Ta se může nejpravděpodobněji

objevit v průběhu 4 hodin po podání sildenafilu. Předtím, než je zahájena léčba sildenafilem, mají být

pacienti hemodynamicky stabilizováni na léčbě alfa-blokátory, z důvodu minimalizace možného vzniku

posturální hypotenze. Je třeba zvážit zahájení léčby sildenafilem dávkou 25 mg (viz bod 4.2). Pacienty

je třeba poučit o tom, jak jednat, objeví-li se příznaky posturální hypotenze.

Účinek na krvácivost

Studie

lidskými

trombocyty

ukázaly,

sildenafil

potencuje

antiagregační

účinek

dihydrát

nitroprussidu sodného

in vitro.

K dispozici nejsou žádné informace o bezpečnosti podání sildenafilu

pacientům s poruchami srážlivosti krve nebo aktivní vředovou chorobou. Proto má být sildenafil těmto

pacientům podáván pouze po pečlivém zvážení prospěchu a rizika.

4/12

Ženy

Sildenafil není indikován k použití u žen.

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Účinky jiných léčivých přípravků na sildenafil

In vitro studie:

Metabolismus sildenafilu je zprostředkován hlavně isoformou 3A4 (hlavní cesta) a isoformou 2C9

(vedlejší cesta) cytochromu P450 (CYP). Proto mohou inhibitory těchto isoenzymů snížit clearance

sildenafilu a induktory těchto isoenzymů mohou zvýšit clearance sildenafilu.

In vivo studie:

Populační

farmakokinetická

analýza

klinických

studií

zjistila

snížení

clearance

sildenafilu

při

současném podání s inhibitory CYP3A4 (jako jsou ketokonazol, erythromycin, cimetidin). Ačkoli

nebylo pozorováno zvýšení incidence nežádoucích účinků u těchto pacientů, při souběžném užití

sildenafilu s inhibitory CYP3A4 má být jako úvodní podána dávka 25 mg.

Při současném podávání inhibitoru HIV proteázy ritonaviru (500 mg 2x denně), což je vysoce účinný

inhibitor P450, se sildenafilem (jednorázová dávka 100 mg), došlo v ustáleném stavu k 300%

(4násobnému) zvýšení C

sildenafilu a 1000% (11násobnému) zvýšení AUC sildenafilu v plazmě. Po

24 hodinách byly plazmatické hladiny sildenafilu ještě přibližně 200 ng/ml, na rozdíl od hladiny 5 ng/ml,

která je obvyklá, pokud je sildenafil podáván samostatně. Tento nález je ve shodě s význačným účinkem

ritonaviru na řadu P450 substrátů. Sildenafil nemá žádný vliv na farmakokinetiku ritonaviru. Na základě

těchto farmakokinetických nálezů současné podávání sildenafilu s ritonavirem není doporučeno (viz bod

4.4) a za žádných okolností nesmí nejvyšší dávka sildenafilu v průběhu 48 hodin přesáhnout 25 mg.

Při současném podávání inhibitoru HIV proteázy sachinaviru (1200 mg 3x denně), který je inhibitorem

CYP3A4, se sildenafilem (jednorázová dávka 100 mg) došlo ke 140% zvýšení C

sildenafilu a 210%

zvýšení AUC sildenafilu v plazmě. Sildenafil nemá žádný vliv na farmakokinetiku sachinaviru (viz bod

4.2). Lze očekávat, že účinnější inhibitory CYP3A4, jako je ketokonazol nebo itrakonazol, budou mít

výraznější účinky.

Při současném užití jednotlivé dávky 100 mg sildenafilu se středně silným inhibitorem CYP3A4

erythromycinem došlo v ustáleném stavu (500 mg erythromycinu 2x denně po dobu 5 dní) ke zvýšení

systémové expozice sildenafilu o 182 % (AUC). U normálních zdravých mužských dobrovolníků nebyl

prokázán účinek azithromycinu (v dávce 500 mg denně po dobu 3 dnů) na AUC, C

, konstantu

rychlosti vylučování nebo následný poločas sildenafilu či jeho hlavního cirkulujícího metabolitu.

Současné podávání cimetidinu (800 mg), což je inhibitor cytochromu P450 a nespecifický inhibitor

CYP3A4, a sildenafilu (50 mg) zdravým dobrovolníkům vedlo k 56% zvýšení plazmatických hladin

sildenafilu.

Grapefruitový džus, který je slabým inhibitorem metabolizmu CYP3A4 ve střevní stěně, může způsobit

mírné zvýšení plazmatických hladin sildenafilu.

Jednorázové dávky antacida (hydroxid hořečnatý/ hydroxid hlinitý) neměly na biologickou dostupnost

sildenafilu vliv.

Ačkoli

nebyly

provedeny

specifické

interakční

studie

všechny

léčivé

přípravky,

populační

farmakokinetická analýza neprokázala žádný účinek souběžné léčby na farmakokinetiku sildenafilu,

pokud se uvažovaly skupiny léků jako inhibitory CYP2C9 (např. tolbutamid, warfarin, fenytoin),

inhibitory

CYP2D6

(např.

selektivní

inhibitory

zpětného

vychytávání

serotoninu,

tricyklická

antidepresiva), thiazid a příbuzná diuretika, kličková a draslík šetřící diuretika, ACE inhibitory,

blokátory kalciových kanálů, antagonisté beta-adrenoreceptorů nebo induktory metabolismu CYP450

(jako např. rifampicin, barbituráty). Ve studii se zdravými mužskými dobrovolníky vedlo souběžné

podání endotelinového antagonisty bosentanu (induktor CYP3A4 [středně silný], CYP2C9 a zřejmě i

CYP2C19) v ustáleném stavu (125 mg 2x denně) se sildenafilem v ustáleném stavu (80 mg 3x denně) k

5/12

62,6% snížení AUC a 55,4% snížení C

sildenafilu. Proto lze při souběžném podání se silnými

induktory CYP3A4, jako je rifampicin, očekávat větší snížení plazmatických koncentrací sildenafilu.

Nikorandil je sloučeninou složenou z aktivátoru draslíkového kanálu a nitrátu. Z důvodu přítomnosti

nitrátové složky existuje potenciál k závažným interakcím mezi sildenafilem a nikorandilem.

Účinky sildenafilu na jiné léčivé přípravky

In vitro studie:

Sildenafil je slabý inhibitor isoforem 1A2, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1 a 3A4 cytochromu P450 (IC

>150

μM). Za předpokladu maximálních plazmatických koncentrací cca 1 μM po doporučených dávkách není

pravděpodobné, že by sildenafil změnil clearance substrátů těchto isoenzymů.

Nejsou žádné údaje o interakci mezi sildenafilem a nespecifickými inhibitory fosfodiesterázy, jako je

např. teofylin nebo dipyridamol.

In vivo studie:

Ve shodě se známými účinky na metabolismus oxidu dusnatého/cGMP (viz bod 5.1) se ukázalo, že

sildenafil je schopen potencovat hypotenzní účinky nitrátů. Jeho současné užití s látkami schopnými

uvolňovat oxid dusnatý nebo s nitráty v jakékoli formě je proto kontraindikováno (viz bod 4.3).

Souběžné podání sildenafilu pacientům užívajícím alfa-blokátory může vést u citlivých jedinců k

symptomatické hypotenzi. Ta se může nejpravděpodobněji objevit v průběhu 4 hodin po podání

sildenafilu (viz body 4.2 a 4.4). Ve třech specifických studiích lékových interakcí byl pacientům s

benigní hyperplazií prostaty (BPH), kteří byli stabilizováni na léčbě doxazosinem, současně podáván

alfa-blokátor doxazosin (4 mg a 8 mg) a sildenafil (25 mg, 50 mg a 100 mg). Během studie bylo u této

populace pozorováno průměrné dodatečné snížení krevního tlaku vleže o 7/7 mmHg, 9/5 mmHg resp. o

8/4 mmHg a průměrné dodatečné snížení krevního tlaku vestoje o 6/6 mmHg, 11/4 mmHg resp. o 4/5

mmHg.

Při

současném

podání

sildenafilu

doxazosinu

pacientům,

stabilizovaným

léčbě

doxazosinem, se vzácně objevila hlášení o pacientech, kteří prodělali symptomatickou posturální

hypotenzi. Tato hlášení zahrnovala závratě a mdloby, nikoliv však synkopu.

Nebyly prokázány žádné podstatné interakce při současném podání sildenafilu (50 mg) s tolbutamidem

(250 mg) nebo s warfarinem (40 mg), které jsou metabolizovány CYP2C9.

Sildenafil (50 mg) nepotencoval prodloužení času krvácivosti, způsobené kyselinou acetylsalicylovou

(150 mg).

U zdravých dobrovolníků nepotencoval sildenafil (50 mg) hypotenzní účinky alkoholu, pokud průměrné

maximální hladiny alkoholu v krvi dosáhly hodnot 80 mg/dl.

Při rozboru následujících skupin antihypertenziv: diuretika, beta-blokátory a ACE inhibitory, blokátory

receptorů pro angiotensin II, antihypertenzní léčivé přípravky (vasodilatačně a centrálně účinkující),

blokátory adrenergních neuronů, blokátory kalciových kanálů a alfa-blokátory, se neprokázal žádný

rozdíl v profilu nežádoucích účinků u pacientů užívajících sildenafil ve srovnání s pacienty užívajícími

placebo. Ve specifické interakční studii, ve které byl sildenafil (100 mg) současně podáván s

amlodipinem pacientům s hypertenzí, došlo k přídatnému snížení systolického krevního tlaku vleže o 8

mmHg. Odpovídající přídatné snížení diastolického krevního tlaku vleže bylo 7 mmHg. Tyto hodnoty

přídatného snížení krevního tlaku měly stejný rozsah jako hodnoty, které byly pozorovány, pokud byl

sildenafil podáván zdravým dobrovolníkům samostatně (viz bod 5.1).

Sildenafil (100 mg) neovlivňoval farmakokinetiku v ustáleném stavu inhibitorů HIV proteázy

sachinaviru a ritonaviru, což jsou oba substráty CYP3A4.

U zdravých mužských dobrovolníků mělo souběžné podání sildenafilu v ustáleném stavu (80 mg 3x

denně) a bosentanu (125 mg 2x denně) za následek 49,8% nárůst AUC bosentanu a 42% nárůst C

bosentanu.

6/12

4.6

Fertilita, těhotenství a kojení

Sildenafil není indikován k použití u žen.

Neexistují žádné adekvátní a dobře kontrolované studie u těhotných nebo kojících žen.

V reprodukčních studiích u potkanů a králíků nebyly po perorálním podání sildenafilu zjištěny žádné

významné nežádoucí účinky.

Neprojevil se žádný účinek na motilitu nebo morfologii spermií po jednorázových perorálních dávkách

100 mg sildenafilu u zdravých dobrovolníků (viz bod 5.1).

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Nebyly prováděny žádné studie zjišťující schopnost řídit a obsluhovat stroje.

Závratě a poruchy vidění byly hlášeny jako nežádoucí účinky v klinických studiích se sildenafilem.

Pacienti proto mají znát svoji reakci na sildenafil dříve, než budou řídit nebo obsluhovat stroje.

4.8

Nežádoucí účinky

Souhrn bezpečnostního profilu

Bezpečnostní profil sildenafilu byl vytvořen na základě zkušeností 9570 pacientů v 74 dvojitě

zaslepených klinických studiích kontrolovaných placebem. Nejčastěji hlášenými nežádoucími účinky u

pacientů užívajících sildenafil v klinických studiích byly bolest hlavy, zrudnutí, dyspepsie, zduření nosní

sliznice, závratě, nauzea, nával horka, poruchy vidění, cyanopsie a rozmazané vidění.

Nežádoucí účinky zjištěné po uvedení přípravku na trh byly získány v období delším než 10 let.

Vzhledem k tomu, že držiteli rozhodnutí o registraci nejsou všechny nežádoucí účinky nahlášeny a

nejsou tedy zahrnuty v databázi nežádoucích účinků, nelze u nich spolehlivě stanovit četnost.

Seznam nežádoucích účinků v tabulce

V tabulce jsou podle tříd orgánových systémů a četnosti seřazeny všechny klinicky významné nežádoucí

účinky, které se vyskytly v klinických studiích s četností vyšší než u placeba: velmi časté (≥1/10), časté

(≥1/100 až <1/10), méně časté (≥1/1000 až <1/100), vzácné (≥1/10000 až <1/1000). Dále je četnost u

klinicky významných nežádoucích účinků zjištěných po uvedení přípravku na trh uvedena jako není

známo. V každé skupině četností jsou nežádoucí účinky uvedeny v pořadí dle klesající závažnosti.

Tabulka 1: Klinicky významné nežádoucí účinky hlášené s četností vyšší než u placeba z

kontrolovaných klinických studií a klinicky významné nežádoucí účinky hlášené po uvedení

přípravku na trh

Třída

orgánových

systémů

Velmi časté

(

1/10)

Časté

(

1/100 až

<1/10)

Méně časté

(

1/1000 až

<1/100)

Vzácné

(

1/10000 až <1/1000)

Infekce a

infestace

Rinitida

Poruchy

imunitního

systému

Hypersenzitivita

Poruchy

nervového

systému

Bolest

hlavy

Závrať

Somnolence,

hypestezie

Cévní mozková příhoda,

tranzitorní ischemická ataka,

záchvat*, opakovaný

záchvat*, synkopa

7/12

Poruchy oka

Změny

barevného

vidění**,

poruchy vidění,

rozmazané

vidění

Poruchy

slzení***, bolest

oka, fotofobie,

fotopsie, oční

hyperemie,

zraková percepce

jasu,

konjunktivitida

Nearteritická přední

ischemická neuropatie

optického nervu (NAION)*,

retinální cévní okluze*,

retinální krvácení,

arteriosklerotická retinopatie,

porucha sítnice, glaukom,

defekt zorného pole, diplopie,

snížená zraková ostrost,

myopie, astenopie, sklivcové

zákalky, porucha duhovky,

mydriáza, halo efekt, edém

oka, otok oka, porucha oka,

hyperemie spojivky,

podráždění oka, abnormální

pocit v oku, edém očního

víčka, změny zabarvení

skléry

Poruchy ucha a

labyrintu

Vertigo, tinitus

Hluchota

Srdeční poruchy

Tachykardie,

palpitace

Náhlá srdeční smrt*, infarkt

myokardu, komorová

arytmie*, atriální fibrilace,

nestabilní angina pectoris

Cévní poruchy

Zrudnutí, nával

horka

Hypertenze,

hypotenze

Respirační,

hrudní a

mediastinální

poruchy

Zduření nosní

sliznice

Epistaxe, zduření

vedlejší nosní

dutiny

Pocit stažení hrdla, otok

nosní sliznice, suchost v nose

Gastrointestinální

poruchy

Nauzea,

dyspepsie

Refluxní choroba

jícnu, zvracení,

bolest horní

poloviny břicha,

sucho v ústech

Orální hypestezie

Poruchy kůže a

podkožní tkáně

Vyrážka

Stevens-Johnsonův syndrom

(SJS)*, toxická epidermální

nekrolýza (TEN)*

Poruchy svalové

a kosterní

soustavy a

pojivové tkáně

Myalgie, bolest

v končetině

Poruchy ledvin a

močových cest

Hematurie

Poruchy

reprodukčního

systému a prsu

Krvácení z penisu,

priapismus*, hematospermie,

zvýšená erekce

Celkové poruchy

a reakce v místě

aplikace

Bolest na hrudi,

únava, pocit

horka

Podrážděnost

Vyšetření

Zvýšená srdeční

frekvence

* Hlášeno pouze po uvedení přípravku na trh

** Distorze barevného vidění: chloropsie, chromatopsie, cyanopsie, erytropsie a xantopsie

*** Poruchy slzení: suché oko, porucha slzení a zvýšené slzení

8/12

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to

pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky,

aby hlásili podezření na nežádoucí účinky na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10;

webové stránky:

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

4.9

Předávkování

Ve studiích u dobrovolníků s jednotlivou dávkou až 800 mg byly nežádoucí účinky podobné nežádoucím

účinkům, pozorovaným při nižších dávkách, jejich incidence a závažnost však byly zvýšeny. Užitím

dávky 200 mg nedocházelo ke zvýšené účinnosti, ale zvyšovalo se množství nežádoucích účinků (bolest

hlavy, návaly, závratě, dyspepsie, zduření nosní sliznice, porušené vidění).

případech

předávkování

nutno

podle

potřeby

zavést

standardní

podpůrná

opatření.

Nelze

předpokládat, že by renální dialýza zrychlila clearance sildenafilu, protože sildenafil se váže ve vysoké

míře na plazmatické proteiny a nevylučuje se močí.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: urologika, léčiva používaná při poruchách erekce. ATC kód: G04BE03.

Mechanismus účinku

Sildenafil představuje formu perorální léčby erektilní dysfunkce. V přirozených podmínkách, tj. při

sexuální stimulaci, obnovuje porušenou erektilní funkci zvýšením přítoku krve do penisu.

Fyziologickým

mechanismem

při

erekci

penisu

uvolňování oxidu

dusnatého

(NO)

corpus

cavernosum během sexuální stimulace. Oxid dusnatý aktivuje enzym guanylátcyklázu, výsledkem jsou

zvýšené hladiny cyklického guanosinmonofosfátu (cGMP), vedoucí k uvolnění hladkého svalstva

v corpus cavernosum, což umožní přítok krve.

Sildenafil je účinný a selektivní inhibitor cGMP specifické fosfodiesterázy typu 5 (PDE5) v corpus

cavernosum, kde je PDE5 zodpovědná za degradaci cGMP. Sildenafil má periferní místo účinku na

erekci. Sildenafil nemá žádný přímý relaxační účinek na izolované lidské corpus cavernosum, avšak

významně zesiluje relaxační účinek NO na tuto tkáň. Při aktivaci dráhy NO/cGMP, k níž při sexuální

stimulaci dochází, má inhibice PDE5 sildenafilem za následek zvýšení hladin cGMP v corpus

cavernosum. Proto je k zajištění zamýšleného příznivého farmakologického účinku sildenafilu nutná

sexuální stimulace.

Farmakodynamické účinky

Studie

in vitro

prokázaly, že sildenafil je selektivní k PDE5, která se účastní procesu erekce. Jeho účinek

je mnohem silnější na PDE5 než na jiné známé isoformy fosfodiesterázy. Má také 10x vyšší selektivitu

k PDE5 než k PDE6, která se účastní na kaskádě převodu světla v sítnici. Při maximálních doporučených

dávkách má 80x vyšší selektivitu k PDE5 než k PDE1 a více než 700x vyšší selektivitu k PDE5 než k

PDE2, 3, 4, 7, 8, 9, 10 a 11. Sildenafil má především vyšší (více než 4000x) selektivitu k PDE5 oproti

PDE3, což je cAMP-specifická isoforma fosfodiesterázy účastnící se kontroly srdeční kontraktility.

Klinická účinnost a bezpečnost

Pro zhodnocení doby nutné k dosažení erekce při adekvátní sexuální stimulaci byly provedeny dvě

klinické studie. Ve studii s penilní plethysmografií (RigiScan) u pacientů na lačno byla po užití

sildenafilu střední doba pro dosažení erekce o 60% rigiditě (dostatečné pro pohlavní styk) 25 min.

(rozmezí 12–37 min.). V další RigiScan studii byl sildenafil schopen umožnit erekci v odpověď na

sexuální stimulaci ještě 4–5 hodin po užití dávky.

9/12

Sildenafil působí mírné a přechodné snížení krevního tlaku, které ve většině případů nemá žádný

klinický efekt. Po dávce 100 mg sildenafilu per os bylo průměrné maximální snížení krevního tlaku

vleže 8,4 mmHg. Odpovídající změna diastolického krevního tlaku vleže byla 5,5 mmHg. Toto snížení

krevního tlaku je ve shodě s vasodilatačním účinkem sildenafilu, pravděpodobně následkem zvýšených

hladin cGMP v cévní hladké svalovině. Jednotlivé dávky sildenafilu až do 100 mg per os neměly žádný

klinicky významný účinek na EKG u zdravých dobrovolníků.

Ve studii sledující hemodynamické účinky jednorázové perorální dávky sildenafilu 100 mg u 14

pacientů s těžkou formou ischemické choroby srdeční (ICHS) (stenóza větší než 70 % minimálně na

jedné koronární tepně) došlo k průměrnému poklesu systolického krevního tlaku v klidu o 7 % a

diastolického krevního tlaku o 6 % oproti výchozím hodnotám. Průměrný plicní systolický tlak poklesl

o 9 %. Sildenafil neměl žádný účinek na minutový objem a nezhoršoval průtok krve stenotickými

koronárními tepnami.

Dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná studie hodnotila odpověď na tělesnou zátěž u 144 pacientů

s erektilní dysfunkcí a chronickou stabilní anginou pectoris, kteří pravidelně užívali antianginózní léčbu

(kromě nitrátů). Výsledky při srovnání sildenafilu a placeba neprokázaly žádné klinicky významné

rozdíly v době do vzniku stenokardií znemožňujících další zátěž.

U některých jedinců byly 1 hodinu po podání dávky 100 mg pomocí Farnsworthova-Munsellova testu

se 100 odstíny barev zjištěny mírné a přechodné změny v rozlišování barev (modrá/zelená), přičemž 2

hodiny po podání již nebyly žádné účinky pozorovatelné. Předpokládaný mechanismus této změny v

rozlišování barev souvisí s inhibicí PDE6, která se podílí na kaskádě převodu světla na sítnici. Sildenafil

nemá žádný vliv na ostrost zraku ani na citlivost na kontrast. V malé placebem kontrolované studii u

pacientů s prokázanou věkem podmíněnou makulární degenerací (n=9) nebyly po podání sildenafilu

(jednorázová dávka 100 mg) prokázány žádné signifikantní změny při provedených očních vyšetřeních

(zraková ostrost, Amslerova mřížka, test rozlišení barev simulující světla na semaforu, Humphreyův

perimetr a fotostres).

U zdravých dobrovolníků neměla dávka 100 mg per os žádný účinek na motilitu nebo morfologii

spermií (viz bod 4.6).

Další informace o klinických studiích

V klinických studiích byl sildenafil podán více než 8000 pacientů ve věku 19–87 let. Byly zastoupeny

následující skupiny pacientů: starší pacienti (19,9 %), pacienti s hypertenzí (30,9 %), diabetici (20,3 %),

s ischemickou chorobou srdeční (5,8 %), s hyperlipidemií (19,8 %), s poraněním míchy (0,6 %),

s depresí (5,2 %), pacienti po transuretrální resekci prostaty (3,7 %), s radikální prostatektomií (3,3 %).

Následující skupiny byly buď vyloučeny z klinických studií, nebo nebyly dostatečně zastoupeny:

pacienti po operaci v malé pánvi, pacienti po radioterapii, pacienti se závažnou poruchou funkce ledvin

nebo jater a pacienti s některými kardiovaskulárními potížemi (viz bod 4.3).

Ve studiích s fixní dávkou uvádělo zlepšení erekce díky léčbě 62 % pacientů s dávkou 25 mg, 74 % s

dávkou 50 mg a 82 % s dávkou 100 mg, a to ve srovnání s 25 % při použití placeba. V kontrolovaných

klinických studiích byl počet pacientů užívajících sildenafil, který odstoupil ze studie, nízký a

srovnatelný s placebem.

Ve všech studiích byl podíl pacientů uvádějících zlepšení při léčbě sildenafilem následující: erektilní

dysfunkce (ED) psychogenního původu (84 %), smíšené ED (77 %), organické ED (68 %), starší

pacienti (67 %), diabetici (59 %), ICHS (69 %), hypertenze (68 %), TURP (61 %), radikální

prostatektomie (43 %), poranění míchy (83 %), deprese (75 %). V dlouhodobých studiích přetrvávala

bezpečnost a účinnost sildenafilu.

Pediatrická populace

Evropská agentura pro léčivé přípravky rozhodla o zproštění povinnosti předložit výsledky studií se

sildenafilem u všech podskupin pediatrické populace v léčbě erektilní dysfunkce (informace o použití u

dětí viz bod 4.2).

10/12

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

Absorpce

Sildenafil se rychle vstřebává. Maximálních pozorovaných plazmatických koncentrací se dosahuje za

30–120 minut (průměr 60 minut) po perorálním podání ve stavu na lačno. Průměrná absolutní biologická

dostupnost po perorální dávce je 41 % (rozmezí 25–63 %). Po perorálním podání sildenafilu se hodnoty

AUC a C

zvyšují úměrně s dávkou v celém rozsahu doporučených dávek (25–100 mg).

Při podání sildenafilu spolu s jídlem se rychlost absorpce snižuje s průměrným zpožděním t

o 60

minut a průměrným snížením C

o 29 %.

Distribuce

Průměrný distribuční objem při ustáleném stavu (V

) sildenafilu je 105 l, což naznačuje distribuci do

tkání. Po jednorázově podané perorální dávce 100 mg činí průměrná hodnota maximální celkové

plazmatické koncentrace sildenafilu přibližně 440 ng/ml (CV 40 %). Protože sildenafil (a jeho hlavní

cirkulující N-desmethyl metabolit) se váží na plazmatické proteiny z 96 %, má to za následek průměrnou

hodnotu maximální plazmatické koncentrace volného sildenafilu 18 ng/ml (38 nM). Vazba na proteiny

nezávisí na celkové koncentraci léku.

U zdravých dobrovolníků, jimž byl podán sildenafil (jednorázová dávka 100 mg), bylo v ejakulátu 90

minut po podání dávky přítomno méně než 0,0002 % (průměr 188 ng) podané dávky.

Biotransformace

Sildenafil se vylučuje převážně pomocí jaterních mikrosomálních isoenzymů CYP3A4 (hlavní cesta) a

CYP2C9 (vedlejší cesta). Hlavní cirkulující metabolit je výsledkem N-demethylace sildenafilu. Tento

metabolit vykazuje profil selektivity vůči fosfodiesteráze podobný profilu sildenafilu a

in vitro

potenci

vůči PDE5 ve výši přibližně 50 % mateřské látky. Plazmatické koncentrace tohoto metabolitu dosahují

přibližně 40 % hodnot zjištěných u sildenafilu. N-desmethyl metabolit se dále metabolizuje, s

terminálním poločasem přibližně 4 hodin.

Eliminace

Celková clearance sildenafilu je 41 l/hod s výsledným terminálním poločasem 3–5 hodin. Po perorálním

nebo intravenózním podání se sildenafil vylučuje ve formě metabolitů převážně stolicí (přibližně 80 %

perorálně podané dávky) a v menší míře močí (přibližně 13 % perorálně podané dávky).

Farmakokinetické vlastnosti u zvláštních skupin pacientů

Starší pacienti:

Zdraví starší dobrovolníci (65 let a více) vykazovali sníženou clearance sildenafilu, výsledkem byla

přibližně o 90 % vyšší plazmatická koncentrace sildenafilu a účinného N-desmethyl metabolitu ve

srovnání se zdravými mladými dobrovolníky (18–45 let). Vzhledem k rozdílu vazby na bílkoviny

plazmy závislému na věku byl odpovídající vzestup volné plazmatické koncentrace sildenafilu přibližně

40 %.

Porucha funkce ledvin:

U dobrovolníků s mírnou až středně těžkou poruchou funkce ledvin (clearance kreatininu = 30–80

ml/min) nebyla farmakokinetika sildenafilu po podání jednorázové perorální dávky 50 mg změněna.

Střední AUC a C

N-desmethyl metabolitu vzrostla o 126 %, resp. 73 % ve srovnání s hodnotami

věkově srovnatelných dobrovolníků bez poruchy funkce ledvin. Tyto odlišnosti ale nebyly vzhledem k

vysoké mezisubjektové variabilitě statisticky signifikantní.

U dobrovolníků se závažnou poruchou funkce ledvin (clearance kreatininu <30 ml/min) byla snížena

clearance sildenafilu. To mělo za následek vzestup AUC a C

o 100 %, resp. 88 % ve srovnání se

stejně

starými dobrovolníky bez poruchy funkce ledvin. Navíc došlo k podstatnému zvýšení hodnot

AUC a

o 79 %, resp. 200 % pro N-desmethyl metabolit.

Porucha funkce jater:

U dobrovolníků s mírnou až středně těžkou cirhózou jater (Child-Pughova klasifikace A a B) byla

clearance sildenafilu snížena, což vedlo ke zvýšení hodnot AUC (o 84 %) a C

(o 47 %) ve srovnání

11/12

s hodnotami věkově srovnatelných dobrovolníků bez poruchy funkce jater. Farmakokinetika sildenafilu

u pacientů se závažnou poruchou funkce jater nebyla studována.

5.3

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Neklinické údaje získané na základě konvenčních farmakologických studií bezpečnosti, toxicity po

opakovaném podávání, genotoxicity, hodnocení kancerogenního potenciálu, reprodukční a vývojové

toxicity neodhalily žádné zvláštní riziko pro člověka.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

mikrokrystalická celulosa

hydrogenfosforečnan vápenatý

povidon 25

sodná sůl kroskarmelosy

magnesium-stearát

makrogol 6000

hypromelosa

oxid titaničitý (E 171)

hlinitý lak brilantní modře FCF (E 133)

makrogol-2000-monostearát

6.2

Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3

Doba použitelnosti

3 roky.

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte blistr v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.

6.5

Druh obalu a obsah balení

Blistry (Al-PVC/PE/PVdC fólie) v krabičkách.

Velikost balení: 4, 8, 10, 12 nebo 20 potahovaných tablet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

Žádné zvláštní požadavky.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

XANTIS PHARMA LIMITED, Lemesou, 5, EUROSURE TOWER, 1 st floor, Flat/Office 101, 2112,

Nicosia, Kypr

12/12

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO

83/753/11-C

9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 23. 11. 2011

Datum posledního prodloužení registrace: 3. 4. 2015

10.

DATUM REVIZE TEXTU

20. 4. 2018

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace