MIXOHIPRA - H Prášek a rozpouštědlo pro injekční suspenzi

Česká republika - čeština - USKVBL (Ústav Pro Státní Kontrolu Veterinárních Biopreparátů A Léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
Myxomatóza virové vakcíny
Dostupné s:
Laboratorios Hipra S.A.
ATC kód:
QI08AD
INN (Mezinárodní Name):
Myxomatosis virus vaccine (Poxvirus myxomatosae (kmenVMI 30))
Léková forma:
Prášek a rozpouštědlo pro injekční suspenzi
Terapeutické skupiny:
králíci
Terapeutické oblasti:
Živé virové vakcíny
Přehled produktů:
Kódy balení: 9939018 - 5 x 20 dávka - lahvička
Registrační číslo:
97/538/97-C
Datum autorizace:
1997-06-19

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

MIXOHIPRA - H inj.sicc. ad us.vet.

Živá homologní vakcína proti myxomatóze králíků.

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Léčivá látka:

Složení dávky (0,5 ml):

Poxvirus myxomatosae (kmenVMI 30) 10

- 10

TCID

v 1 dávce.

Excipiens:

Dinatrii phosphatum decahydricum, Kalii dihydrogenophosphatum, Gelatinum,

Povidonum 30, Natrii chloridum, Saccharosum, Natrii gluconas, Kalii

chloridum, Agua pro injectione.

Zřed'ovač:

Agua pro injectione 0,5 ml.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Prášek pro přípravu injekční suspenze s rozpouštědlem

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Cílové druhy zvířat

Králíci.

4.2

Indikace s upřesněním pro cílový druh zvířat

Králíci : Prevence myxomatózy.

4.3

Kontraindikace

Nevakcinovat zvířata v imunodepresi.

4.4

Zvláštní upozornění

Vakcinovat pouze zdravá zvířata.

4.5

Zvláštní opatření pro použití

Zvláštní opatření pro použití u zvířat

Obsah lékovky použít po otevření.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý

přípravek zvířatům

Při poranění způsobeném nekorektní aplikací vyhledat lékařské ošetření.

4.6

Nežádoucí účinky (frekvence a závažnost)

V místě inokulace lze pozorovat drobný nodus, který vymizí během několika

dnů.

V případě sporadické anafylaktické reakce u sensibilisovaných zvířat použít

epinephrinum nebo jiné látky.

4.7

Použití v průběhu březosti, laktace nebo snášky

Nejsou popisovány nežádoucí účinky.

4.8

Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce

Klinicky zajímavé interakce s léčivy použitými ve stejné době, interakce s léčivy

za účelem jiných indikací a dietní interakce nejsou popisovány.

4.9

Podávané množství a způsob podání

Injekční aplikace subkutánně nejlépe do hřbetní, nebo krční krajiny. Bezjehelná

aplikace "Dermojetem" (bezjehelný aplikátor) do střední části ušního boltce.

0,5 ml při subkutánní aplikaci, 0,1 ml při bezjehelné aplikaci (ředit 1/5

zřeďovače).

Vakcinují se králíci od stáří 10 týdnů s revakcinací za 4 měsíce. V endemicky

problémových oblastech je možné vakcinovat od stáří 4 týdnů s další revakcinací opět

za 6 týdnů. Další revakcinace za 4 měsíce. Na injekční stříkačky a jehly nepoužívat

dezinfekční prostředky. Pro dosažení vyšších hladin protilátek je doporučena aplikace

"Dermojetem - bezjehelný automat".Vakcinovat výhradně zdravé jedince. Je třeba

počítat s pasivní imunitou, jež představuje u králíka dobu 25-30 dnů a jež může být

příčinou parciální odolnosti vůči vakcinaci.

Doporučuje se aplikovat vakcínu před očekávaným či obvyklým kritickým

obdobím.

V případě chovu myxomatózou již napadeného je nutné používat na každého

králíka jinou jehlu.

Návod

použití

připouští

také

bivalentní

použítí

vakcíny

s CUNIPRAVAC-RHD inj. ad us.vet. (vakcína proti moru králíků inaktivovaná), kdy

20 ml CUNIPRAVAC-RHD (40 dávek) je zřeďovačem pro 2 x 10 ml ( 2 x 20 dávek )

MIXOHIPRA-H inj. sicc. ad us. vet., v dávce 0,5 ml s.c.

4.10

Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota), pokud je to nutné

Při předávkování dvojnásobné dávky nedochází k projevům onemocnění.

4.11

Ochranné lhůty

Bez ochranných lhůt.

5.

IMUNOLOGICKÉ VLASTNOSTI

ATCvet kód: QI08AD02.

Vakcína MIXOHIPRA-H navozuje aktivní imunitu proti Myxomatosis u

králíků. Nástup imunity po vakcinaci je 6. den s délkou trvání min. 4 měsíců.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Dinatrii phosphatum decahydricum, Kalii dihydrogenophosphatum, Gelatinum,

Povidonum 30, Natrii chloridum, Saccharosum, Natrii gluconas, Kalii chloridum, Agua

pro injectione.

6.2

Inkompatibility

Není popisována.

6.3

Doba použitelnosti

18 měsíců od data výroby.

Aplikovat vakcínu ihned po naředění.

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Při teplotě +2 až +8 °C. V temnu.

6.5

Druh a složení vnitřního obalu

Lékovka o obsahu 20, 25 a 50 dávek.

Hydrolytická třída skla II, lékovky (Eur. Phar.), zátky typ II (Eur. phar.).

Balení: 5 x 20 dávek, 20, 25 a 50 dávek.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6

Zvláštní opatření pro zneškodňování nepoužitého veterinárního léčivého

přípravku nebo odpadu, který pochází z tohoto přípravku

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z

tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

LABORATORIOS HIPRA, S.A.

Avda. la Selva, 135

17170 AMER (Girona) Spain.

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO

97/538/97-C

9.

DATUM REGISTRACE/ PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

19.06.1997 / 18/06/2002 / 12. 9. 2007

10.

DATUM REVIZE TEXTU

září 2007

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace