MITEX

Základní informace

 • Název přípravku:
 • MITEX Ušní kapky, suspenze
 • Léková forma:
 • Ušní kapky, suspenze
 • Použij pro:
 • Zvířata
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • MITEX Ušní kapky, suspenze
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické skupiny:
 • kočky, psi
 • Terapeutické oblasti:
 • Kortikosteroidy a antiinfectives v kombinaci
 • Přehled produktů:
 • Kódy balení: 9935162 - 1 x 18 g - láhev

Stav

 • Zdroj:
 • USKVBL - ÚSTAV PRO STÁTNÍ KONTROLU VETERINÁRNÍCH BIOPREPARÁTŮ A LÉČIV
 • Registrační číslo:
 • 96/080/01-C
 • Datum autorizace:
 • 13-11-2001
 • Poslední aktualizace:
 • 31-01-2019

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

Příbalováinformace:

MITEX

ušníkapky,suspenze

1/Jméno a adresadržitelerozhodnutío registracia držitelepovoleníkvýrobě

odpovědnéhozauvolněníšarže,pokudseneshoduje

Držitelrozhodnutío registraci:

Richter PharmaAG,A-Feldgasse19,4600Wels,Rakousko

Výrobceodpovědnýzauvolněníšarže:

Richter PharmaAG, Durisolstrasse14, 4600Wels,Rakousko

Reg.číslo:96/080/01-C

DistribuceproČR

Vétoquinols.r.o.,Zámečnická411,CZ-28802 Nymburk

2/Název veter. léčivéhopřípravku

MITEXušníkapky,suspenze

3/Obsahléčivýcha ostatníchlátek

Účinnélátky v1 g ušníchkapek:

Miconazolinitras 23 mg

Prednisoloniacetas 5 mg

PolymyxiniB sulfas 5500 IU(odpovídá0,759 mg)

Pomocnélátky

Benzyl-benzoát 100 mg

4/Indikace

Otitisexternazpůsobenáplísněmi, kvasinkamiabakteriemiu psaakočky.

Grampozitivníbakterie: Staphylococcusintermedius,

Staphylococcusspp.(koaguláza neg. spp.)

Streptococcusspp.(β-hemolytickéspp.)

Gramnegativníbakterie:E.coli

Pseudomonasaeruginosa

Plísně: Microsporumspp.

Trichophytonspp.

Kvasinky: Candidaspp.

Malassazia pachydermatitis

5/Kontraindikace

Nepoužívatvpřípadech přecitlivělostinaúčinnénebopomocnélátky.

Nepoužívatuzvířatsperforovanýmbubínkemvzhledemkmožnémuototoxickémuúčinku

antibiotikapolymyxin-B-sulfátu.

6/Nežádoucíúčinky

Delšípodávánímůžezpůsobitvznik necitlivých zárodků. Nutnéjestálésledovánízvířete.

7/Cílový druhzvířat

Kočkaapes.

8/Dávkováníprokaždý druh, cesta(y) a způsobpodání

Před použitímdobřeprotřepat.

Použitíušních kapek Mitex jevzávislostinaklinickémstavuzvířete.

Otitisexterna:nakapat3-5kapekdozevníhozvukovodu2krátdenněajemněmasírovatucho

prodobrévstřebání.Vchronických případech jenutnépodávatMitexkapky po2 až3 týdny.

9/Pokyny prosprávnépodání

Dozevního zvukovodu zvířete.

10/Ochrannélhůty

Neníurčeno pro potravinovázvířata.

11/Zvláštníopatřeníprouchovávání

Uchovávatmimodosahdětí.

Uchovávejtepřiteplotědo25° C

Chraňtepřed světlem.

Nepoužívejtepo uplynutídobypoužitelnostiuvedenénaobalu.

12/Zvláštníupozornění

Přípravekbymělbýtpoužitnazákladědiagnostikovánípůvodceonemocnění,atopozjištění

jeho citlivostikdanéúčinnélátce– dleúředníanárodníantibioticképolitiky.Pokud toto není

možné,léčbabymělabýtpodloženamístnímiepidemiologickýmiinformacemiocitlivosti

bakteriíjakopůvodců danéhoonemocnění.

Zvláštníopatřenípropoužitíuzvířat

Pokudnenastanezlepšenístavuběhem3dnůnebozarudnutí,svěděníapodrážděnípřetrvává

čisezvyšuje,jetřebapřerušitléčbuapřehodnotitdiagnózu.

Připoužitítohotopřípravkujetřebavzítvúvahu úředníanárodníantibiotickoupolitiku.

Zvláštníopatřeníurčenéosobám, kterépodávajíveterinárníléčivý přípravekzvířatům

Po použitípřípravkusiumyjteruce.

Vpřípadězasaženíočí, vypláchněteihnedvelkýmmnožstvímvody. Připodrážděnívyhledejte

lékařskou pomoc.

Osobyseznámou přecitlivělostína léčivoulátkunebo jakoukolivzpomocnýchlátekbyse

mělyvyhnoutkontaktu stímtoveterinárnímléčivýmpřípravkem.

13/Zvláštníopatřeníprozneškodňovánínepoužitýchpřípravkůneboodpadu,pokudje

jichtřeba

Všechennepoužitýveterinárníléčivýpřípravekneboodpad,kterýpocházíztohotopřípravku,

musíbýtlikvidovánpodlemístních právních předpisů.

14/Datumposlednírevizetextupříbalovéinformace:leden 2015

Dalšíinformace

Pouzepro zvířata.

Veterinárníléčivý přípravek jevydávánpouzenapředpis.

Velikostbalení:Lahvičkaskapátkemo obsahu18g.

Pokudchcetezískatinformaceotomtoveterinárnímléčivémpřípravku,kontaktujte

prosímpříslušného místního zástupcedržitelerozhodnutío registraci:

Vétoquinols.r.o.,Zámečnická411,Nymburk 28802,Českárepublika,tel.:325 51 3822,

e-mail:vetoquinol@vetoquinol.cz

Document Outline