MIRIL Tableta 2,5MG

Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
RAMIPRIL (RAMIPRILUM)
Dostupné s:
TEVA Czech Industries s.r.o., Opava-Komárov
ATC kód:
C09AA05
INN (Mezinárodní Name):
RAMIPRIL (RAMIPRILUM)
Dávkování:
2,5MG
Léková forma:
Tableta
Podání:
Perorální podání
Jednotky v balení:
30 Blistr
Druh předpisu:
na lékařský předpis
Terapeutické oblasti:
RAMIPRIL
Přehled produktů:
MIRIL
Stav Autorizace:
B - přípravek po provedené změně. Smí být uváděn na trh po dobu
Registrační číslo:
58/ 244/05-C
Datum autorizace:
2010-02-01
EAN kód:
8594737029813

Příloha č. 1 krozhodnutío změně registrace sp.zn. sukls168492/2012

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

MIRIL 2,5 mg

MIRIL 5 mg

Ramiprilum

Tablety

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

-Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovatpřečíst znovu.

-Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se, prosím, svého lékaře nebo lékárníka.

-Tento přípravek byl předepsán Vám, a proto jej nedávejte žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a

to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

-Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete

jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to

svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:

1. Co je přípravekMIRIL a k čemu se používá

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek MIRIL užívat

3. Jak se přípravek MIRIL užívá

4. Možné nežádoucí účinky

5. Jak přípravek MIRIL uchovávat

6. Další informace

1. CO JE PŘÍPRAVEK MIRIL A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Miril obsahuje léčivou látku, která se nazývá ramipril. Patří do skupiny léků nazývaných ACE

inhibitory (inhibitory enzymu konvertujícího angiotenzin).

Miril účinkuje takto:

snižuje ve Vašem těle tvoru látek, které Vám mohou zvyšovat krevní tlak

uvolňujea rozšiřuje Vám krevní cévy

ulehčuje Vašemu srdci udržování krevního oběhu v těle.

Miril se může používat:

k léčbě vysokého krevního tlaku (hypertenze)

ke snížení rizika, že dostanete srdeční záchvat nebo mozkovou mrtvici

ke snížení rizika nebo zpomalenízhoršujících se problémů s ledvinami (bez ohledu na to, jestli

mátecukrovku nebo ne)

k léčbě srdce, pokud nemůže pumpovat dostatečné množství krve do těla (srdeční selhání)

jako léčba následující po srdečních záchvatu (infarkt myokardu) komplikovaném srdečním

selhání

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK MIRIL

UŽÍVAT

Neužívejte přípravek Miril:

jestliže jste alergický(á) (přecitlivělý(á)) na ramipril, kterýkoli jiný ACE inhibitor nebo na

kteroukoli další složku přípravku Miriluvedenou v bodě 6.

Příznakem alergické reakce může být vyrážka, obtíže s polykáním nebo s dýcháním, otok rtů,

tváře, hrdla nebo jazyka.

jestliže jste někdy měl(a) závažnou alergickou reakci, tzv. angioedém. Příznakem může být

svědění, kopřivka, červené skvrny na rukou, nohou anebo na hrdle, otok hrdla a jazyka, otok

okoloočí a rtů, potíže s dýcháním nebo polykáním.

pokud chodíte na dialýzu nebo na jiný druh krevní filtrace. Léčba přípravkem Miril pro Vás

nemusí být vhodná v závislosti na tom, jaký přístroj sepři dialýze používá.

pokud máte potíže s ledvinami, spočívající ve sníženém zásobování ledvin krví (tzv. renální

arteriální stenóza).

pokud jste těhotná déle než 3 měsíce. (Je však lépe přípravek neužívat ani na počátku

těhotenství–viz bod Těhotenství a kojení.)

pokud máte abnormálně nízký anebo nestabilní krevní tlak. To musí posoudit lékař.

Pokud se Vás týká cokoli z výše uvedeného, neužívejte přípravek Miril. Nejste-li si jistý(á), zeptejte se

svého lékaře dříve, než začnete přípravek Miril užívat.

Zvláštní opatrnosti při léčbě s přípravkemMiril je zapotřebí:

Dříve než začnete užívat tento lék, ověřte si u svého lékaře:

jestli nemáte problém se srdcem, játry nebo ledvinami

jestli nemáte velký úbytek solí nebo tekutin v těle (způsobenýzvracením, průjmem, větším

pocením než obvykle, dietou s omezeným příjmem soli, dlouhodobým užíváním diuretik

(odvodňovací tablety) nebo dialýzou)

jestli nebudete muset podstoupit léčbu na snížení alergie na štípnutí včelou nebo vosou

(desenzibilizace)

zdaVámnebude v dohledné době podáváno anestetikum. Podává se kvůli operaci nebo

zubnímuzákroku. Může být zapotřebí přerušit léčbu přípravkem Miril jeden den předem–

poraďte se protosesvým lékařem

zda nemáte v krvi vysoké množství draslíku (prokazuje sekrevními testy)

jestli nemáte kolagenní onemocnění cév, jako je sklerodermie nebo systémový lupus

erythematodes

informujte svého lékaře, pokud se domníváte, že jste těhotná, nebo byste mohla otěhotnět.

Užívánípřípravku Miril není vhodné na počátku těhotenství. Ve druhé a třetí třetině

těhotenství sepřípravek Miril nesmí užívat, protože by mohl způsobit závažné poškození

plodu–viz bodTěhotenství a kojení.

Pediatrická populace

U dětí a dospívajících ve věku do 18 let se užívání přípravku Mirilnedoporučuje vzhledem ktomu, že

nebyla stanovena bezpečnost a účinnost ramiprilupro tuto věkovou skupinu pacientů.

Pokud se Vás týká cokoli z výše uvedeného nebo si nejste jistý(á), zeptejte se svého lékaře dříve, než

začnete přípravek Miril užívat.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky:

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v

nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu (včetněrostlinných

přípravků). Je to kvůli tomu, že přípravek Miril může ovlivnit způsob účinku jiných léků a současně

některé léky mohou ovlivnit způsob účinku přípravku Miril.

Jestliže užíváte některý z následujících léků, oznamte to, prosím, svému lékaři. Tyto léky mohou

zeslabit účinek přípravku Miril.

Léčivé přípravky zmírňující bolest nebo zánět (např. nesteroidní protizánětlivé látky, tzv.

NSAIDs, jako je ibuprofen nebo indometacin a kyselina acetylsalicylová).

Léčivé přípravky, které se užívají k léčbě nízkého krevního tlaku, šoku, srdečního selhání,

astmatunebo alergií, jako je např. efedrin, noradrenalin nebo adrenalin. Lékař Vám

zkontroluje krevnítlak.

Jestliže užíváte některý z následujících léků, oznamte to, prosím, svému lékaři. Tyto léky mohou při

současném užívání s Mirilem zvýšit pravděpodobnost výskytu nežádoucích účinků.

Léčivé přípravky zmírňující bolest nebo zánět (např. nesteroidní protizánětlivé látky, tzv.

NSAIDs, jako je ibuprofen nebo indometacin a kyselina acetylsalicylová)

Protinádorové léky (chemoterapie)

Léky, které brání organismu odmítat orgány po transplantaci, např. cyklosporin

Diuretika (odvodňovací tablety), jako je např. furosemid

Léky, které Vám mohou zvýšit množství draslíku v krvi, např. spironolakton, triamteren,

alomirid, draselné soli a heparin (na ředění krve)

Steroidní léky proti zánětu, jako je např. prednisolon

Alopurinol (používá se na snížení hladiny kyseliny močové v krvi)

Prokainamid (používá se připroblémech se srdečním rytmem)

Jestliže užíváte některý z následujících léků, oznamte to, prosím, svému lékaři. Miril může mít vliv na

jejich účinek.

Léky na cukrovku, jako jsou např. ústy podávané léky snižující hladinu cukru v krvi a inzulín.

Přípravek Miril může snížit množství cukru v krvi. Pečlivě si sledujte hladinu cukru v krvi po

dobu užívání přípravku Miril.

Lithium (používá se při problémech s duševním zdravím). Miril vám může zvýšit množství

lithiav krvi. Lékař Vám musí důkladně sledovat hladinu lithia v krvi.

Pokud se Vástýká cokoli z výše uvedeného (nebo si nejste jistý(á)), řekněte to svému lékaři dříve, než

začnete přípravek Miril užívat.

Užívání přípravku Miril spolu s jídlem a alkoholem:

Konzumace alkoholu při léčbě přípravkem Miril může způsobit, že budete pociťovatzávrať

neboseVámbude točit hlava. Jestliže potřebujete vědět, kolik alkoholu můžete zkonzumovat

v období,kdy užíváte přípravek Miril, proberte to se svým lékařem, protože alkohol může

znásobit účinekléků snižujících krevní tlak.

Miril se může užívatspolu s jídlem nebo bez jídla.

Těhotenství a kojení

Těhotenství

Informujte svého lékaře, pokud se domníváte, že jste těhotná, nebo byste mohla otěhotnět. Lékař Vám

doporučí vysazení přípravku Mirilještě dříve, než otěhotníte, nebo jakmile zjistíte, že jste těhotná, a

převede Vás na jinou léčbu. Užívání přípravku Miril není vhodné na počátku těhotenství. Od třetího

měsíce těhotenství se přípravek Miril nesmí užívat, protože během druhé a třetí třetiny těhotenství by

mohl způsobit závažné poškození plodu.

Kojení

Informujte svého lékaře, pokud kojíte. Přípravek Miril není doporučen kojícím matkám a Váš lékař

může zvolit jinou léčbu po dobu kojení, zejména pokud kojíte novorozené nebo nedonošené dítě.

Poradťe se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů:

Při léčbě přípravkem Miril můžete pociťovat závrať. Je to pravděpodobnější na začátku léčby

přípravkem Miril, nebo pokud začínáte užívat vyšší dávku. Pokud se u Vás vyskytne závrať, neřiďte

ani neobsluhujte žádné stroje.

Důležité informace o některých složkách přípravku Miril

Přípravek obsahuje laktosu. Pokud u Vás byla diagnostikována nesnášenlivost některého z cukrů,

informujte svého lékaře dříve, než začnete přípravek užívat.

3. JAK SE PŘÍPRAVEK MIRIL UŽÍVÁ:

Vždy užívejte Miril přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým

lékařem nebo lékárníkem.

Užívání tohoto léčivého přípravku

Lékužívejte ústy každý den ve stejnou denní dobu. Tablety spolkněte vcelku a zapijte je tekutinou.

Tablety nedrťte ani nežvýkejte.

Léčba vysokého krevního tlaku (hypertenze)

Obvyklá úvodní dávka je 1,25 mg nebo 2,5 mg jednou denně.

Lékař Vám bude denní dávkuupravovat, dokud nebude Váš krevní tlak pod kontrolou.

Maximální dávka je 10 mg jednou denně.

Jestliže už užíváte diuretika (odvodňovací tablety), může Vám lékař před zahájením léčby

přípravkem Miril diuretika vysadit anebo snížit jejich množství, které budete užívat.

Na snížení rizika srdečního záchvatu nebo mozkové mrtvice

Obvyklá úvodní dávka je 2,5 mg jednou denně.

Lékař může posléze rozhodnout o zvýšení množství léku, které budete užívat.

Obvyklá dávka je 10 mg jednou denně.

Léčba na snížení nebooddálení zhoršení problémů s ledvinami

Počáteční dávka může být 1,25 mg nebo 2,5 mg jednou denně.

Lékař Vám postupně upraví množství, které budete užívat.

Obvyklá dávka je 5 mg nebo 10 mg jednou denně.

Léčba srdečního selhání

Obvyklá počáteční dávka je1,25 mg jednou denně.

Lékař Vám postupně upraví množství, které budete užívat.

Maximální dávka je 10 mg denně. Je lépe užít ji ve dvou dílčích dávkách.

Léčba po srdečním záchvatu

Obvyklá počáteční dávka je 1,25 mg jednou denně až 2,5 mg dvakrát denně.

Lékař Vámpostupně upraví množství, které budete užívat

Obvyklá dávka je 10 mg denně. Je lépe užít ji ve dvou dílčích dávkách.

Starší pacienti

Lékař Vám sníží úvodní dávku a léčbu Vám bude upravovat pomaleji.

Jestliže jste užil(a) více tablet přípravku Miril, než jste měl(a):

Pokud užijete více tablet, než Vám předepsal lékař, nebo při náhodném požití tablet dítětem vyhledejte

neprodleně lékaře. Cestou do nemocnice neřiďte–požádejte někoho o odvoz nebo si zavolejte

sanitku.Vezměte si s sebou balení léku, aby lékař věděl, co jste užil(a).

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Miril:

Jestliže vynecháte dávku, užijte až dávku, která má následovat, a to v obvyklém čase.

Neužívejte dvojnásobnou dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu.

Máte-li jakékolidalší otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i Miril nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u

každého.

Přestaňte užívat přípravekMiril a jděte rovnou k lékaři, pokud zpozorujete jakýkoli

znásledujících závažných nežádoucích účinků–možnábude nutné poskytnout Vám

neodkladnou lékařskou pomoc:

Otok tváře, rtů nebo hrdla, což může způsobit obtíže s polykáním nebo s dýcháním, stejně

jakosvědění a vyrážka. Může se jednat o příznaky těžké alergické reakce na přípravek Miril.

Závažné kožní reakce, ke kterým patří vyrážka, vředy v ústech, zhoršení stávajícího kožního

onemocnění, zčervenání, puchýře anebo olupování kůže (jako je Stevens-Johnsonův syndrom,

toxická epidermální nekrolýza nebo multiformní erytém).

Okamžitě informujte svého lékaře, pokud zaznamenáte:

Zrychlený srdeční tep, nepravidelný nebo zesílený srdeční tep (palpitace), bolest na hrudi, tlak

nahrudníku nebo těžší problémyvčetně srdečního záchvatu a mozkové příhody.

Ztížené dýchání nebo kašel. Může jít o příznaky plicních problémů.

Snadno se tvořící modřiny, krvácení trvající delší dobu než obvykle, jakékoli krvácení (např.

krvácení z dásní), skvrny na kůži skládající se zčervených teček nebo častější výskyt infekcí

nežobvykle, bolest v krku a horečka, pocit únavy, mdloby, závrať nebo bledost pokožky.

Může jít opříznaky problémů s krví nebo kostní dření.

Silnou bolest žaludku, která může vystřelovat do zad. Může to být příznak pankreatitidy (zánět

slinivky břišní).

Horečku, zimnici, únavu, ztrátu chuti k jídlu, bolest žaludku, pocit na zvracení, zežloutnutí

kůženebo očí (žloutenka). Může jít o příznaky problémů s játry, jako je např. hepatitida (zánět

jater)nebo poškozeníjater.

Další nežádoucí účinky jsou:

Pokud některý nežádoucí účinek přechází do těžší formy nebo trvá déle než několik dní, řekněte to,

prosím, svému lékaři.

Časté(projevují se u méně než 1 z 10, ale u více než 1 ze 100 pacientů)

Bolest hlavy nebopocit únavy

Pocit závratí. Výskyt je pravděpodobnější na začátku léčby přípravkem Miril nebo když

začneteužívat vyšší dávku.

Mdloby, hypotenze (abnormálně nízký krevní tlak), zejména pokud se rychle postavíte anebo

sirychle sednete.

Suchý, dráždivý kašel, zánět vedlejších nosních dutin (sinusitida) nebo zánět průdušek

(bronchitida), ztížené dýchání

Bolest žaludku nebo střev, průjem, zácpa, špatné trávení, pocit na zvracení nebo zvracení

Kožní vyrážka, která může i nemusí vyčnívat z kůže

Bolest na hrudníku

Křeče ve svalech nebo bolest svalů

Více draslíku v krvi (prokázané krevními testy) než obvykle

Méně časté(projevují se u méně než 1 ze 100, ale u více než 1 z 1 000 pacientů)

Problémy s rovnováhou (vertigo)

Svědění nebo neobvyklý pocit na kůži, jako např. necitlivost, brnění, píchání nebo pálení na

kůži(parestézie)

Ztráta chuti nebo změna vnímání chuti

Poruchy spánku

Pocit deprese, úzkosti, větší nervozita než obvykle nebo neklid

Ucpaný nos, potíže s dýcháním nebo zhoršení astmatu

Otok střeva, tzv. “intestinální angioedém”, který se projevuje bolestí břicha, zvracením a

průjmem

Pálení žáhy, zácpa nebo sucho v ústech

Vylučování většího množství tekutiny (moč) za den, než je obvyklé

Intenzivnější pocení než obvykle

Ztráta nebo sníženíchuti k jídlu (anorexie)

Zrychlený nebo nepravidelný srdeční tep. Oteklé ruce a nohy. Může jít o příznak toho, že

Vašetělo zadržuje více vody než obvykle.

Zčervenání kůže

Poruchy vidění nebo rozmazané vidění

Bolest kloubů

Horečka

Impotence u mužů, snížená sexuální touha u mužů i žen

Zvýšený počet určitého druhu bílých krvinek (tzv. eozinofilie), což se zjistí krevním testem

Změna funkce jater, slinivky nebo ledvin prokázaná krevním testem

Vzácné(projevují se u méně než 1 z 1 000, ale u více než 1 z 10 000 pacientů)

Pocit nejistoty nebo zmatenosti

Změny krevního obrazu (pokles počtu červených krvinek, bílých krvinek nebo krevních

destičeknebo množství hemoglobinu–prokazuje se krevními testy)

Červený a oteklý jazyk

Silné popraskání nebo odlupování kůže,svědící, boulovitá vyrážka

Problémy s nehty (například uvolňování nebo odlučování nehtů z nehtového lůžka)

Kožní vyrážka nebo modřiny

Skvrny na kůži a studené končetiny

Červené, svědící, oteklé oči nebo slzení

Porucha sluchu a zvonění v uších

Pocit slabosti

Velmi vzácné(projevují se u méně než 1 z 10 000 pacientů)

Vyšší citlivostna sluneční záření než obvykle

Další hlášené nežádoucí účinky:

Pokud některý z následujících nežádoucích účinků přechází do těžší formy nebo trvá déle než několik

dní, řekněteto, prosím, svému lékaři.

Problémy se soustředěním

Otok úst

Příliš málo krvinek v krvi–prokázáno krevním testem

Méně sodíku v krvi než obvykle–prokázáno krevním testem

Prsty na rukou a nohou mění barvu, pokud jsou studené, a když se posléze opět zahřejí, brní

nebojsou bolestivé (Raynaudův fenomén)

Zvětšení prsů u mužů

Zpomalené nebo zhoršené reakce

Pocit pálení

Změny vnímání vůně

Vypadávání vlasů

Pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci,

prosím,sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5. JAK PŘÍPRAVEK MIRIL UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

ALU/ALU blistr: Uchovávejte při teplotě do 25 0 C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek

chráněn před vlhkostí.

Nepoužívejte pouplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje

k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, kteréjiž nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit

životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Miril obsahuje:

Léčivou látkouje ramiprilum.

MIRIL 2,5 mg:1 tableta obsahuje 2,5 mg ramiprilum.

MIRIL 5 mg:1 tableta obsahuje 5 mg ramiprilum.

Pomocné látkyjsou hydrogenuhličitan sodný, monohydrát laktosy, sodná sůl kroskarmelosy,

předbobtnalý kukuřičný škrob, natrium-stearyl-fumarát, žlutý oxid železitý, červený oxid železitý

(Miril 5 mg).

Jak přípravek Miril vypadá a co obsahuje toto balení:

Miril 2,5 mg: žluté,oboustranněploché, podlouhlé tablety s půlící rýhouna jedné straně a postranách

a s označením R2 na téže straně tablety. Velikost přibližně 10x5mm.

Miril 5 mg: růžové,oboustranněploché, podlouhlé tablety s půlící rýhou na jednéstraně a

po stranách a s označením R3 na téže straně tablety.Velikost přibližně 8,8x4,4mm.

Velikosti balení:

Miril 2,5 mg: 20, 30, 50, 100 tablet.

Miril 5 mg: 20, 30, 50, 100 tablet.

Držitel rozhodnutí o registraci:

Teva Czech Industries s.r.o., Ostravská 29, 747 70 Opava–Komárov, Česká Republika

Výrobce:

Merckle GmbH, Ludwig-Merckle-Str. 3, 89143 Blaubeuren, Německo

Datumposlední revize textu:29.8.2012

Příloha č. 2 krozhodnutío změně registrace sp.zn. sukls168492/2012

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU

MIRIL 2,5 mg

MIRIL 5 mg

tablety

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Miril 2,5 mg: ramiprilum 2,5 mg v 1 tabletě.

Miril 5 mg: ramiprilum 5 mg v 1 tabletě.

Pomocné látky: monohydrátlaktózy 94 mg (MIRIL 5 mg) nebo 155 mg (MIRIL 2,5 mg).

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3. LÉKOVÁ FORMA

Tableta.

Miril 2,5 mg: žluté,oboustranněploché, podlouhlé tablety s půlící rýhou na jedné straně a postranách

a s označením R2 na téže straně tablety.Velikost přibližně 10x5mm.

Miril 5 mg: růžové,oboustranněploché, podlouhlé tablety s půlící rýhou na jedné straně a postranách

a s označením R3 na téže straně tablety.Velikost přibližně 8,8x4,4mm.

Půlicí rýha má pouze usnadnit dělení tablety pro snazší polykání, nikoliv za účelem dělení dávky.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikace

-Léčba hypertenze

-Kardiovaskulární prevence: snížení kardiovaskulární morbidity a mortality u pacientů:

s manifestním aterotrombotickýmkardiovaskulárním onemocněním (anamnéza onemocnění

koronárních tepen nebo mozkové příhody, nebo onemocnění periferních cév) nebo

s diabetem a s nejméně jedním kardiovaskulárním rizikovým faktorem (viz bod 5.1).

-Léčba onemocnění ledvin:

incipientní glomerulární diabetická nefropatie definovaná přítomností mikroalbuminurie

manifestní glomerulární diabetická nefropatie definována makroproteinurií u pacientů

snejménějedním dalším kardiovaskulárním rizikovým faktorem (viz bod 5.1)

manifestní glomerulární nediabetická nefropatie definovaná makroproteinurií≥ 3 g/den (viz

bod5.1).

-Léčba symptomatického selhání srdce

-Sekundární prevence po akutním infarktu myokardu: snížení mortality v akutní fázi infarktu

myokardu upacientů s klinickými příznaky selhání srdce, se začátkem léčby > 48 hod po akutním

infarktu myokardu

4.2 Dávkování a způsob podání

Perorální podání.

Doporučuje se užívat přípravek Miril každý den ve stejnou denní dobu.

Přípravek Miril je možné užívat před jídlem, spolu s jídlem anebo pojídle, protože příjem potravy

nemávliv na jeho biologickou dostupnost (viz bod 5.2).

Přípravek Miril je nutné polknout a zapít tekutinou. Nesmí se kousat ani drtit.

Dospělí

Pacienti léčení diuretiky

Po zahájení léčby přípravkem Mirilmůžedojít k hypotenzi, která je pravděpodobnější u pacientů

současněléčených diuretiky. U těchto pacientů se doporučuje postupovat s opatrností, neboť tito

pacienti mohoumít depleci objemu a/nebo solí v organismu.

Pokud je to možné, měla by být diuretika vysazena 2-3 dny před zahájením léčby přípravkem Miril

(vizbod 4.4).

U pacientů s hypertenzí, kterým nebyla diuretika vysazena, by měla být zahájena léčba přípravkem

Miril vdávce 1,25 mg. Je třeba monitorovat funkce ledvin a hladinu draslíku v séru. Následné

dávkovánípřípravku Miril má být přizpůsobeno podle cílového krevního tlaku.

Hypertenze

Dávku je zapotřebí individuálně upravit podle profilu pacienta (viz bod 4.4) a kontroly krevního tlaku.

Přípravek Miril může být použit v monoterapii nebo v kombinaci s jinými skupinami antihypertenziv.

Úvodní dávka

Léčba přípravkem Miril má začínat postupně s doporučenou úvodní dávkou 2,5 mg jednou denně.

U pacientů s výrazně aktivovaným systémem renin-angiotenzin-aldosteron může nastat nadměrný

pokleskrevního tlaku po úvodní dávce. U těchto pacientů se doporučuje úvodní dávka 1,25 mg a

úvodní léčbamusí probíhat pod dohledem lékaře (viz bod 4.4).

Titrace a udržovací dávka

Dávku je možné zdvojnásobit v časovém intervalu 2 až 4 týdnů s cílem postupně dosáhnout

požadovanéhokrevního tlaku. Maximální povolená dávka Mirilu je 10 mg za den. Obvykle se dávka

podává jednoudenně.

Kardiovaskulární prevence

Úvodní dávka

Doporučená úvodní dávka je 2,5 mg Mirilu jednou denně.

Titrace a udržovací dávka

Dávka se má postupně zvyšovat v závislosti na tom, jak pacient léčbu snáší. Doporučuje se po jednom

anebo dvou týdnech léčby dávku zdvojnásobit a po dalších dvou až třech týdnech ji zvýšit na cílovou

udržovací dávku 10 mg Mirilu jednou denně.

Viz též výše dávkování upacientů léčených diuretiky.

Léčba onemocnění ledvin

Pacienti s diabetem a mikroalbuminurií

Úvodní dávka

Doporučená úvodní dávka je 1,25 mg Mirilu jednou denně.

Titrace a udržovací dávka

Dávka se má postupně zvyšovat v závislosti na tom, jak pacientléčbu snáší. Doporučuje se po dvou

týdnech léčby zdvojnásobit dávku na 2,5 mg jednou denně a potom po dalších dvou týdnech na 5 mg

jednou denně.

Pacienti s diabetem a ještě nejméně jedním kardiovaskulárním rizikovým faktorem

Úvodní dávka

Doporučená úvodní dávka je 2,5 mg Mirilu jednou denně.

Titrace a udržovací dávka

Dávka se má postupně zvyšovat v závislosti na tom, jak pacient léčbu snáší. Doporučuje se po jednom

aždvou týdnech léčby zdvojnásobit dávku na 5 mg jednou denně a potom po dalších dvou až třech

týdnechna 10 mg Mirilu jednou denně. Cílová denní dávka je 10 mg.

Pacienti s nediabetickou nefropatií definovanou makroproteinurií≥ 3 g/den

Úvodní dávka

Doporučená úvodní dávka je 1,25 mg Mirilu jednou denně.

Titrace a udržovací dávka

Dávka se mápostupně zvyšovat v závislosti na tom, jak pacient léčbu snáší. Doporučuje se po dvou

týdnech léčby zdvojnásobit dávku na 2,5 mg jednou denně a potom po dalších dvou týdnech na 5 mg

jednou denně.

Symptomatické selhání srdce

Úvodní dávka

U pacientůstabilizovaných na léčbě diuretiky se doporučuje úvodní dávka 1,25 mg jednou denně.

Titrace a udržovací dávka

Dávka Mirilu se má titrovat zdvojnásobením dávky každý jeden až dva týdny až do dosažení

maximálnídenní dávky 10 mg. Výhodnější je podat denní dávku ve dvou dílčích dávkách.

Sekundární prevence po akutním infarktu myokardu a se srdečním selháním

Úvodní dávka

U klinicky a hemodynamicky stabilních pacientů je po 48 hodinách po infarktu myokardu úvodní

dávka2,5 mgdvakrát denně po dobu tří dnů.Pokud pacient netoleruje úvodní dávku 2,5 mg, je třeba

mu podatdávku 1,25 mg dvakrát denně po dobu dvou dnů a poté zvýšit dávku na 2,5 mg a 5 mg

dvakrát denně.Jestliže není možné dávku zvýšit na 2,5 mg dvakrát denně, je třeba léčbu ukončit.

Viz též výšedávkování u pacientů léčených diuretiky.

Titrace a udržovací dávka

Denní dávka se postupně zvyšuje zdvojnásobením dávky v intervalech jednoho až tří dnů, a to až do

dosažení cílové udržovací dávky 5 mg dvakrát denně.

Je-li to možné, má být udržovací dávka rozdělena do dvou dílčích dávek za den.

Pokud nelze dávku zvýšit na 2,5 mg dvakrát denně, je třeba léčbu ukončit. Dosud není dostatek

zkušenostís léčbou pacientů s těžkým srdečním selháním (NYHA IV) bezprostředně po infarktu

myokardu. Bude-lirozhodnutotyto pacienty léčit, doporučuje se zahájit léčbu na dávce 1,25 mg

jednou denně a pří každémzvýšení dávky je třeba postupovat se zvýšenou opatrností.

Zvláštní skupiny pacientů

Pacienti s poruchou funkce ledvin

U pacientů s poruchou funkce ledvin je denní dávka založena na clearance kreatininu (viz bod 5.2):

Pokud je clearance kreatininu≥ 60 ml/min, není nutné upravovat úvodní dávku (2,5 mg/den);

maximální denní dávka je 10 mg;

Pokud je clearancekreatininu v rozsahu 30-60 ml/min, není nutné upravovat úvodní dávku

(2,5mg/den); maximální denní dávka je 5 mg;

Pokud je clearance kreatininu v rozsahu 10-30 ml/min, úvodní dávka je 1,25 mg/den a

maximálnídenní dávka je 5 mg;

U hemodialyzovaných pacientů s hypertenzí: ramipril je mírně dialyzovatelný; úvodní dávka

je 1,25mg/den a maximální denní dávka je 5 mg; lék je třeba podávat několik hodin po

dialýze.

Pacienti s poruchou funkce jater

U pacientů s poruchou funkce jater je možné léčbu přípravkemMiril zahájit pouze pod důsledným

lékařským dohledem a maximální denní dávka je 2,5 mg Mirilu.

Starší pacienti

Úvodní dávka musí být nižší a následná titrace dávky musí být pomalejší kvůli vyšší

pravděpodobnostivýskytu nežádoucích účinků, a to zejména uvelmi starých a slabých pacientů. Je

třeba uvážit sníženíúvodní dávky ramiprilu na 1,25 mg.

Pediatrická populace

Bezpečnost a účinnost použití ramiprilu u dětí nebyla zatím stanovena. Údaje pro přípravekMiril,

které jsou v současnosti k dispozici, jsou uvedeny v bodech 4.8., 5.1, 5.2 a 5.3, ale není možnéuvést

specifické doporučení o dávkování.

4.3Kontraindikace

-Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku nebo na jakýkoli jiný ACE

(angiotenzin konvertující enzym) inhibitor (viz bod 6.1)

-Angioedém v anamnéze (hereditární, idiopatický nebo angioedém při předchozím užití ACE

inhibitorunebo antagonistů receptoru pro angiotenzin II (AIIRA)

-Extrakorporální léčba umožňující kontakt krve s negativně nabitým povrchem (viz bod 4.5)

-Signifikantní bilaterální renální arteriální stenóza anebo renální arteriální stenóza v jedinéfunkční

ledvině

-Druhý a třetí trimestr těhotenství (viz body 4.4 a 4.6)

-Ramipril se nesmí používat u pacientů s hypotenzí anebo u pacientů hemodynamicky nestabilních.

4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Zvláštní skupiny pacientů

Těhotenství:

Podávání ACE inhibitorů by nemělo být zahájeno během těhotenství. S výjimkou pacientek,pro které

je dlouhodobá léčba ACE inhibitory nezbytná, by všechny ostatní pacientky měly být vpřípadě

plánovaného těhotenství převedeny na jinou antihypertenzní léčbu s lépe ověřenou bezpečností pro

těhotenství a plod. Pokud došlo k otěhotnění, je třeba ihned ukončit podávání ACE inhibitorů a

vpřípaděnutnosti další léčby zahájit jinou léčbu (viz bod 4.3, 4.6).

Pacienti s mimořádným rizikem hypotenze

-Pacienti s výrazně aktivovaným renin-angiotenzin-aldosteronovým systémem

U pacientů s výrazně aktivovaným renin-angiotenzin-aldosteronovým systémem existuje riziko

akutníhovýrazného poklesu krevního tlaku a zhoršení funkce ledvin v důsledku ACE inhibice,

především pokud jeACE inhibitor anebo diuretikum jako doprovodná léčba podáván poprvé, anebo

pokud se podává poprvézvýšená dávka.

Předpokládat významnou aktivaci renin-angiotenzin-aldosteronového systému a počítat s lékařským

dohledem včetně sledování krevního tlaku je nutné například u těchto pacientů:

-Pacienti se závažnou hypertenzí

-Pacienti s dekompenzovaným městnavým selháním srdce

-Pacienti s hemodynamicky relevantní přítokovou nebo odtokovou překážkou v levé komoře (např.

stenóza aortální anebomitrální chlopně)

-Pacienti s unilaterální renální arteriální stenózou, přičemž druhá ledvina je funkční

-Pacienti, kteří mají, anebo u nichž může vzniknout nedostatek tekutin a solí (včetně pacientů

užívajících diuretika)

-Pacienti s cirhózou jatera/nebo s ascitem

-Pacienti podstupující velkou operaci nebo během anestézie látkami, které navozují hypotenzi.

Všeobecně se doporučuje před zahájením léčby upravit dehydrataci, hypovolémii nebo depleci solí (u

pacientů se srdečním selháním se všakúprava musí důkladně uvážit s ohledem na riziko objemového

přeplnění).

-Přechodné nebo trvalé selhávání srdce po infarktu myokardu

-Pacienti s rizikem srdeční anebo mozkové ischémie v případě akutní hypotenze

Úvodní fáze léčby vyžaduje zvláštní lékařskýdohled.

oStarší pacienti

Viz bod 4.2.

Operace

Tam, kde je to možné, se doporučuje ukončit léčbu inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu,

jako jenapř. ramipril, jeden den před operací.

Sledování renálních funkcí

Před zahájením léčby a po dobuléčby, především v počátečních týdnech, musí být sledovány funkce

ledvin a popřípadě upraveno dávkování. Zvláště důkladné sledování je nutné u pacientů s poruchou

funkceledvin (viz bod 4.2). Riziko zhoršení funkce ledvin existuje hlavně u pacientů s městnavým

selhánímsrdce anebo po transplantaci ledviny.

Angioedém

U pacientů léčených ACE inhibitory včetně ramiprilu byl hlášen výskyt angioedému (viz bod 4.8).

V případě angioedému musí být léčba přípravkem Miril ukončena.

Pacient musí být okamžitě léčen napohotovosti. Musí zde zůstat na pozorování nejméně 12 až 24

hodin amůže být propuštěn až po úplném vymizení příznaků.

U pacientů léčených ACE inhibitory včetně ramiprilu (viz bod 4.8) byl hlášen intestinální angioedém,

který se projevil bolestí břicha (snauzeou nebo se zvracením anebo bez těchto příznaků).

Anafylaktické reakce po dobu desenzibilizace

Pravděpodobnost a závažnost anafylaktických a anafylaktoidních reakcí na jed hmyzu a další alergeny

sev důsledku ACE inhibice zvyšuje. Před desenzibilizací je potřeba zvážit dočasné pozastavení léčby

přípravkem Miril.

Hyperkalémie

U některých pacientů léčených ACE inhibitory včetně ramiprilu byla pozorována hyperkalémie.

K pacientům s rizikem výskytu hyperkalémiepatří pacienti s renální insuficiencí, starší pacienti (> 70

let),pacienti s nekontrolovaným diabetem mellitem anebo pacienti užívající draselné soli, draslík

šetřícídiuretika a další léky zvyšující hladinu draslíku v plazmě, anebo stavy, jako je například

dehydratace,akutní srdeční dekompenzace, metabolická acidóza. Pokud je současné užívání výše

uvedených lékůpovažováno za potřebné, doporučuje se pravidelně sledovat hladinu draslíku v séru

(viz bod 4.5).

Neutropénie / agranulocytóza

Vzácně se vyskytla neutropénie/agranulocytóza stejně jako trombocytopénie a anémie a rovněž byl

hlášenútlum kostní dřeně. Doporučuje se sledovat počet bílých krvinek, aby bylo možné odhalit

možnouleukopénii. Častější sledování je doporučeno v počátečních fázích léčby a u pacientů s

poruchami funkceledvin, u pacientů, kteří mají současně kolagenové onemocnění (např. lupus

erythematodes nebosklerodermii) a u pacientů léčených jinými přípravky, které mohou navozovat

změny krevního obrazu (vizbody 4.5 a 4.8).

Rozdíly mezi etniky

ACE inhibitory způsobují vyšší výskyt angioedému u pacientů černé pleti v porovnání s ostatními.

Podobně jako další ACE inhibitory může být ramipril méně účinný při snižování krevníhotlaku u

pacientůčerné pleti, pravděpodobně kvůli vyšší prevalenci hypertenze s nízkou hladinou reninu

včernošsképopulaci s hypertenzí.

Kašel

Při užívání ACE inhibitorů byl hlášen kašel. Charakterizuje se jako neproduktivní, přetrvávající, a

vymizípoukončení léčby. Kašel vyvolaný ACE inhibitorem je třeba zvážit v rámci diferenciální

diagnózy kašle.

Tento léčivý přípravek obsahuje monohydrát laktosy. Pacienti se vzácnými dědičnými problémy s

intolerancí galaktosy, Lappovým deficitem laktázy nebo malabsorpcí glukosy a galaktosy by neměli

tentopřípravek užívat.

4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Kontraindikované kombinace

Mimotělní léčba vedoucí ke kontaktu krve s negativně nabitými povrchy, jako např. dialýza nebo

hemofiltrace při použití některých vysoce propustných dialyzačních membrán (např.

polyakrylonitrilovémembrány), a aferéza lipoproteinů s nízkou denzitou se sulfátem dextranu z

důvodu zvýšeného rizikazávažných anafylaktoidních reakcí (viz bod 4.3). Při léčbě tohoto typu je

nutné uvážit použití jiného typudialyzační membrány, nebo léčivého přípravku z jiné skupiny

antihypertenziv.

Upozornění pro použití

Soli draslíku, heparin, kalium šetřící diuretika a další přípravky zvyšující hladinu draslíku v plazmě

(včetně antagonistů angiotenzinu II, trimetoprimu, takrolimu, cyklosporinu):může se vyskytnout

hyperkalémie, proto se vyžaduje sledování hladiny draslíku v séru.

Antihypertenziva (např. diuretika) a jiné látky snižující krevní tlak (např. nitráty, tricyklická

antidepresiva, anestetika, akutní požití alkoholu, baklofen, alfuzosin, doxazosin, prazosin, tamsulosin,

terazosin): je třeba očekávat zvýšení rizika hypotenze (viz bod 4.2 pro diuretika)

Vasopresorická sympatomimetika a další léky (např. izoproterenol, dobutamin, dopamin, epinefrin),

kterémohou snižovat antihypertenzní účinek ramiprilu:doporučuje se sledovat krevní tlak.

Alopurinol, imunosupresiva, kortikosteroidy, prokainamid, cytostatika a další látky, které mohou

měnitpočet krvinek: zvýšenápravděpodobnost hematologických reakcí (viz bod 4.4).

Soli lithia: ACE inhibitory mohou snižovat vylučování lithia, a proto může být toxicita lithia vyšší.

Protoje třeba sledovat hladinu lithia.

Antidiabetika včetně inzulínu: mohou se vyskytnout hypoglykemické reakce. Doporučuje se sledovat

hladinu glukózy v krvi.

Nesteroidní protizánětlivé látky a kyselina acetylsalicylová: je třeba očekávat oslabení

antihypertenzníhoúčinku ramiprilu. Současné podání ACE inhibitorů a NSAID může mimoto vést ke

zvýšenému rizikuzhoršení renálních funkcí a ke zvýšení hladiny draslíku v krvi.

4.6 Těhotenství a kojení

Těhotenství:

Podávání ACE inhibitorů během prvního trimestru těhotenství není doporučeno (viz bod 4.4).

PodáváníACEinhibitorů v druhém a třetím trimestru těhotenství je kontraindikováno (viz bod 4.3,

4.4).

Epidemiologické údaje o riziku teratogenity po podávání ACE inhibitorů během prvního trimestru

těhotenství nejsou konzistentní, avšak mírně zvýšené riziko nelzevyloučit. Pokud není další léčba

ACEinhibitory pro pacientku nezbytná, měly by být všechny ženy, které plánují těhotenství,

převedeny najinou antihypertenzivní léčbu s lépe ověřenou bezpečností pro těhotenství. Je-li zjištěno

těhotenství, jenutno ihnedukončit podávání ACE inhibitorů a v případě potřeby je nahradit jinou

léčbou.

Jsou-li ACE inhibitory podávány během druhého a třetího trimestru těhotenství, působí fetotoxicitu

(snížení renálních funkcí, oligohydramnion, opoždění osifikace lebky) a neonatální toxicitu (renální

selhání, hypotenzi, hyperkalémii). (Viz bod 5.3) Pokud došlo k expozici ACE inhibitorům po druhém

trimestru těhotenství, doporučuje se ultrazvukové vyšetření ledvin a lebky. Děti matek, které užívaly

v těhotenství ACE inhibitory, musí být sledovány pro možnou hypotenzi.

Kojení:

Podávání přípravku Miril během kojení se nedoporučuje, protože nejsou dostupné dostačující údaje

(vizbod 5.2). Je vhodnější používat jinou léčbu, která má lépe doložený bezpečnostní profil během

kojení,obzvláště u matek kojících novorozence nebo nedonošené děti.

4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Některé nežádoucí účinky (např. příznaky sníženého krevního tlaku, jako je závrať) mohou zhoršit

schopnost pacienta soustředit se a reagovat, a proto představují riziko v situacích, kdy jsou tyto

schopnostiobzvlášť důležité (např. při řízení vozidla nebo obsluze strojů).

Může k tomu dojít především na začátku léčby anebo při přecházení z jiných léčivých přípravků na

ramipril. Po užití první dávky, stejně jako po prvním užití zvýšené dávky, se doporučuje několik hodin

neřídit vozidlo a neobsluhovat stroje.

4.8 Nežádoucí účinky

Součástí bezpečnostního profilu ramiprilu je výskyt přetrvávajícího suchého kašle a reakcí

souvisejících shypotenzí. K závažnýmnežádoucím účinkům patří angioedém, hyperkalémie, zhoršení

funkce ledvinnebo jater, pankreatitida, závažné kožní reakce a neutropénie/agranulocytóza.

Frekvence nežádoucích účinků jsou definovány podle následující konvence:

Velmi časté (≥ 1/10);časté(≥ 1/100 až < 1/10); méně časté (≥ 1/1 000 až < 1/100); vzácné (≥ 1/10 000

až< 1/1 000); velmi vzácné (< 1/10 000), není známo (z dostupných údajů nelze určit).

V každé skupině četností jsou nežádoucí účinky seřazeny podle klesající závažnosti.

Časté Méně časté Vzácné Velmi

vzácné Není známo

Srdeční poruchy Ischémie

myokardu

včetně anginy

pectoris anebo

infarktu

myokardu,

tachykardie,

arytmie,

palpitace,

periferní edém

Poruchy krve a

lymfatického

systému Eozinofilie Snížený počet

bílýchkrvinek

(včetně

neutropénie

anebo

agranulocytózy)

,snížený počet

červených

krvinek, pokles

hemoglobinu,

snížený počet

krevních

Selhání

kostní dřeně,

pancytopénie,

hemolytická

anémie

Poruchy

nervového

systému Bolest hlavy,

závrať Vertigo,

parestézie,

ageuzie,

dysgeuzie Třes, poruchy

rovnováhy Mozková

ischémie včetně

mozkové příhody

a tranzitorní

ischemické ataky,

zhoršené

psychomotorické

schopnosti, pocit

pálení, parosmie

Poruchy oka Poruchy zraku

včetně

zamlženého

vidění Konjunktivitida

Poruchy ucha a

labyrintu Zhoršený sluch,

tinitus

Respirační,

hrudní a

mediastinální

poruchy Neproduktivní

dráždivý kašel,

bronchitida,

sinusitida,

dyspnoe Bronchospasmus

včetně zhoršení

astmatu,

neprůchodný nos

Gastrointestináln

í poruchy Zánět

gastrointestináln

ího traktu,

poruchy trávení,

břišní

diskomfort,

dyspepsie,

průjem, nauzea,

Pankreatitida (při

užívání ACE

inhibitorů

byly velmi

výjimečně

hlášeny případy

sfatálním

průběhem),

zvýšené

pankreatické

enzymy,

angioedém

tenkého střeva,

bolest vhorní

časti břicha

včetně gastritidy,

zácpa, sucho v

Glositida Aftózní

stomatitida

Poruchy ledvin

a močových cest Porucha funkce

ledvin včetně

akutního selhání

ledvin, zvýšené

vylučování moči,

zhoršení

preexistující

proteinurie,

zvýšená hladina

močoviny v krvi,

zvýšená hladina

kreatininu v krvi

Poruchy kůže

a podkožní tkáně Vyrážka, hlavně

makulopapulárn

Angioedém;

velmi výjimečně

může být

obstrukce

dýchacích cest

vdůsledku

angioedému

fatální; pruritus,

Exfoliativní

dermatitida,

kopřivka,

onycholýza Fotosenzitivn

í reakce Toxická

epidermální

nekrolýza,

Stevens-

Johnsonův

syndrom,

multiformní

erytém, pemfigus,

zhoršená psoriáza,

psoriatiformní

dermatitida,

pemfigoidní nebo

lichenoidní

exantémnebo

enantém, alopecie

Poruchy svalové

a kosterní

soustavy a

pojivové tkáně Svalový

spasmus,

myalgie Artralgie

Poruchy

metabolismu a

výživy Zvýšená hladina

draslíku v krvi Anorexie,

snížená chuť k

jídlu Snížená hladina

sodíku v krvi

Cévní poruchy Hypotenze,

snížený

ortostatický

krevní tlak,

synkopa Zčervenání Vaskulární

stenóza,

hypoperfúze,

vaskulitida Raynaudův

fenomén

Celkovéporuchy

a reakce vmístě

aplikace Bolest na hrudi,

únava Pyrexie Asténie

Poruchy

imunitního

systému Anafylaktické

nebo

anafylaktoidní

reakce, zvýšené

antinukleární

protilátky

Poruchy jater a

žlučových cest Zvýšené hladiny

jaterních enzymů

a/nebo

konjugovaného

bilirubinu Cholestatická

žloutenka,

hepatocelulární

poškození Akutní selhání

jater, cholestatická

nebo cytolytická

hepatitida (velmi

výjimečně

sfatálním

průběhem)

Poruchy

reprodukčního

systému a prsů Přechodná

erektilní

impotence,

snížené libido Gynekomastie

Psychické

poruchy Zhoršená nálada,

úzkost,

nervozita, neklid,

poruchy spánku

včetně

somnolence Stav zmatenosti Poruchy

pozornosti

Pediatrická populace:

Bezpečnost použití ramiprilubyla sledována ve dvou klinických studiích, u 325 dětí a adolescentů ve

věku mezi 2-16lety. Zatímco podstata a intenzita výskytu nežádoucích účinků byly podobné jako u

dospělých, četnost následujících nežádoucích účinků byla u dětí vyšší:

-Tachykardie,ucpání nosu, rýma "časté" (≥1/100 až <1/10) u dětí a "méně časté" (≥1/1 000 až

<1/100) u dospělých.

-Záněty spojivek "časté" (≥1/100 až <1/10) u dětí, ale "vzácné"(≥1/10000 až <1/1000) u

dospělých.

-Třes a kopřivka "méně časté" (≥1/1000 až<1/100) u dětí, ale "vzácné" (≥1/10000 až

<1/1000) u dospělých.

Celkový bezpečnostní profil ramiprilu u pediatrických pacientů se významně neliší od bezpečnostního

profilu u dospělých.

4.9 Předávkování

K příznakům spojeným s předávkováním ACE inhibitory může patřitvýrazná periferní vazodilatace (s

výraznou hypotenzí, šokem), bradykardie, poruchy elektrolytů a selhání ledvin. Pacienta je třeba

důkladněmonitorovat, léčba je podpůrná a symptomatická. Navrhovaná opatření zahrnují primární

detoxifikaci(výplach žaludku,podání adsorbentů) a opatření pro obnovu hemodynamické stability,

včetně podání alfa-1 adrenergních agonistů nebo podání angiotenzinu II (angiotenzinamid).

Ramiprilát, aktivní metabolitramiprilu, se hemodialýzou obtížně odstraňuje z krevního oběhu.

5.FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: ACE inhibitory, samotné, ATC kód: C09AA05.

Mechanismus účinku

Ramiprilát, aktivní metabolit proléčiva ramiprilu, inhibuje enzym dipeptidylkarboxypeptidázu I

(synonyma: angiotenzin konvertující enzym, kinináza II). V plazmě a v tkáních tento enzym

katalyzujepřeměnu angiotenzinu I na aktivní vazokonstrikční látku angiotenzin II a štěpí aktivní

vazodilatátorbradykinin. Snížená tvorba angiotenzinu II a inhibiceštěpení bradykininu vede k

vazodilataci.

Protože angiotenzin II stimuluje také uvolňování aldosteronu, vyvolává ramiprilát snížení sekrece

aldosteronu. Průměrná odpověď na monoterapii ACE inhibitorem byla nižší u pacientů černé pleti

(afrokaribská populace) s hypertenzí (obvykle jde o populaci s nízkoreninovou hypertenzí) než u

pacientůjiné barvy pleti.

Farmakodynamické účinky

Antihypertenzní vlastnosti:

Podání ramiprilu vyvolává výrazné snížení periferní arteriální rezistence. Obvykle nedochází k velkým

změnám v renálním plazmatickém průtoku a v glomerulární filtraci. Podávání ramiprilu pacientům s

hypertenzí vede ke snížení krevního tlaku vleže a vstoje bez kompenzace zvýšením tepové frekvence.

U většiny pacientů dochází po jednorázovém perorálním podání k nástupu antihypertenzího účinku

během1 až 2 hodin, maximálního účinku je obvykle dosaženo během 3 až 6 hodin a obvykle trvá 24

hodin.Maximální antihypertenzní účinek při kontinuálním podávání ramiprilu je obvykle pozorován

po 3 až 4týdnech. Bylo prokázáno, že antihypertenzní účinek přetrvává při dlouhodobém podávání po

dobu 2 let.

Náhlé vysazení ramiprilu nevyvolává rychlý a výrazný vzestup krevního tlaku.

Selhání srdce:

Kromě konvenční léčby diuretiky a volitelnými srdečními glykosidy byla prokázána účinnost

ramiprilu upacientů s funkční třídou II-IV New York Heart Association. Lék měl prospěšné účinky na

hemodynamiku srdce (snížený plnicí tlak levé a pravé komory, snížená celková periferní vaskulární

rezistence, zvýšený srdeční výdej a zlepšení srdečního indexu). Také byla snížena neuroendokrinní

aktivace.

Klinická účinnost a bezpečnost

Kardiovaskulární prevence/Nefroprotekce

Byla provedena preventivní placebem kontrolovaná studie (studie HOPE), která zahrnovala více než

9200pacientů, jimž byl ke standardní léčbě přidáván ramipril. Do studie byli zařazeni pacienti se

zvýšenýmkardiovaskulárním rizikem buď po aterotrombotickém kardiovaskulárním onemocnění

(koronárníonemocnění srdce v anamnéze, mozková příhoda nebo onemocnění periferních cév), anebo

sdiabetemmellitem a nejméně ještě jedním přídatnýmrizikovým faktorem (prokázaná

mikroalbuminurie,hypertenze, zvýšená hladina celkového cholesterolu, nízká hladina HDL

cholesterolu anebo kouřenícigaret).

Studie prokázala, že ramipril statisticky významně snižuje incidenci infarktu myokardu, úmrtí z

kardiovaskulárních příčin a z důvodu mozkové příhody, samotných a kombinovaných (primárně

kombinované události).

Studie HOPE: hlavní výsledky

Ramipril

Placebo

Relativní riziko(95%

interval spolehlivosti) p-

hodnota

Všichni pacienti n=4 645 N=4 652

Primárně kombinované události 14,0 17,8 0,78 (0,70-0,86) <0,001

Infarkt myokardu 9,9 12,3 0,80 (0,70-0,90) <0,001

Úmrtí z kardiovaskulární příčiny 6,1 8,1 0,74 (0,64-0,87) <0,001

Mozková příhoda 3,4 4,9 0,68 (0,56-0,84) <0,001

Sekundární cíle

Úmrtí z jakékoli příčiny 10,4 12,2 0,84 (0,75-0,95) 0,005

Potřeba revaskularizace 16,0 18,3 0,85 (0,77-0,94) 0,002

Hospitalizace kvůli nestabilní

angině pectoris 12,1 12,3 0,98 (0,87-1,10 NS

Hospitalizace kvůli selhání srdce 3,2 3,5 0,88 (0,70-1,10) 0,25

Komplikace související s diabetem 6,4 7,6 0,84 (0,72-0,98) 0,03

Studie MICRO-HOPE, předdefinovaná podstudie studie HOPE, zkoumala účinek přidání ramiprilu 10

mgksoučasnému léčebnému režimu v porovnání s placebem u 3577 pacientů ve věku≥ 55 let (bez

omezeníhorní hranice věku) s převahou pacientů s diabetem 2. typu (a alespoň jedním dalším

kardiovaskulárnímrizikovým faktorem), s normálním anebo s vysokým tlakem.

Primární analýza ukázala, že u 117 (6,5 %) pacientů, kteří ve studii užívali ramipril, a u 149 (8,4 %)

pacientů užívajících placebo se rozvinula zjevná nefropatie, což odpovídalo RRR 24 %; 95% CI [3-

40], p= 0,027.

Multicentrická, randomizovaná, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná klinická studie REIN se

dvěmaparalelními skupinami byla zaměřena na vyhodnocení účinku léčby ramiprilem na rychlost

poklesuglomerulární filtrace (GFR). Studie zahrnovala 352 normotenzních nebo hypertenzních

pacientů (ve věku18-70 let), kteří měli mírnou (tj. průměrnou exkreci proteinu v moči > 1 a < 3 g/24

h)nebo těžkouproteinurii (≥ 3 g/24 h) zapříčiněnou chronickou nediabetickou nefropatií. Obě skupiny

pacientů bylyprospektivně stratifikovány.

Základní analýzapacientů s nejtěžší proteinurií (v této skupině pacientů byla studie předčasně

ukončenakvůli benefitu ve skupině s ramiprilem) ukázala, že průměrná rychlost poklesu GFR za

měsíc byla nižšípři užívání ramiprilu v porovnání s placebem;-0,54 (0,66) proti-0,88 (1,03)

ml/min/měsíc, p = 0,038.

Rozdíl mezi skupinami byl 0,34 [0,03-0,65] za měsíc a kolem 4 ml/min/rok; 23,1 % pacientů ve

skupině sramiprilem dosáhlo kombinovaný sekundární výstupní bod zdvojnásobení výchozí

koncentrace kreatininuv séru a/nebo konečného stádia onemocnění ledvin (“end-stage of renal

disease”-ESRD) (potřeba dialýzynebo transplantace ledvin), zatímco ve skupině s placebem to bylo

45,5 % pacientů (p = 0,02).

Sekundární prevence po akutním infarktu myokardu

Do studie AIRE bylo zařazeno více než 2 000 pacientů s přechodnými/přetrvávajícími klinickými

příznaky srdečního selhání po zjištěném infarktu myokardu. Léčba ramiprilem byla zahájena 3 až 10

dnípo akutním infarktu myokardu. Studie ukázala, že po uplynutí času sledování v průměru 15 měsíců

bylamortalita u pacientů léčených ramiprilem 16,9 % oproti 22,6 % u pacientů, kteří dostávali

placebo.

Znamená to, že absolutní snížení mortality bylo 5,7 % a snížení relativního rizika 27 % (95% CI

[11-40 %]).

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Farmakokinetika a metabolismus

Absorpce

Ramipril se po perorálním podání rychle vstřebává z gastrointestinálního traktu: maximální

plazmatickékoncentrace ramiprilu je dosaženo v průběhu jedné hodiny. Na základě údajů analýzy

moče je rozsahabsorpcenejméně 56 % a absorpce není významně ovlivněna přítomností potravy

vgastrointestinálnímtraktu. Biologická dostupnost aktivního metabolitu ramiprilátu je po perorálním

podání 2,5 mg a 5 mgramiprilu 45 %.

Maximální plazmatické koncentrace ramiprilátu, jediného aktivního metabolitu ramiprilu, je dosaženo

2-4hodiny po užití ramiprilu. Rovnovážného stavu plazmatické koncentrace ramiprilátu po užití

obvyklýchdávek ramiprilu jednou denně je dosaženo přibližně čtvrtý den léčby.

Distribuce

Na sérové proteinysevyvazuje přibližně 73 % ramiprilu a v případě ramiprilátu je to přibližně 56 %.

Metabolismus

Ramipril se téměř úplně metabolizuje na ramiprilát a ester diketopiperazinu, kyselinu

diketopiperazinovoua glukuronidy ramiprilu a ramiprilátu.

Eliminace

Metabolity jsou primárně vylučovány ledvinami.

Pokles plazmatické koncentrace ramiprilátu je vícefázový. Pro svou silnou saturovatelnou vazbu na

ACEa slabou disociaci z enzymu má ramiprilát prodlouženou terminální eliminační fázi při velmi

nízkýchplazmatických koncentracích.

Po vícenásobných dávkách ramiprilu podávaných jednou denně byl účinný poločas koncentrace

ramiprilátu 13-17 hodin po dávkách 5-10 mg a delší po nižších dávkách 1,25-2,5 mg. Tento rozdíl

souvisísesaturovatelnou kapacitou enzymu vázat ramiprilát.

Kojení: Po jedné dávce 10 mg ramiprilu p.o. nebyla v mateřském mléce zjištěna detekovatelná

hladina.

Farmakokinetika opakovaných dávek v mléce však není známa.

Pacienti se selháním ledvin (viz bod 4.2)

U pacientů se zhoršenou funkcí ledvin je renální exkrece ramiprilátu snížená a renální clearance

ramiprilátu proporčně souvisí s clearance kreatininu. To má za následek zvýšenou plazmatickou

koncentraci ramiprilátu, která klesá pomaleji než u pacientů s normální funkcí ledvin.

Pacienti se zhoršenou funkcí jater (viz bod 4.2)

U pacientů se zhoršenou funkcí jater je metabolismus ramiprilu na ramiprilát opožděný kvůli snížené

aktivitě jaterních esteráz a plazmatická hladina ramiprilu je u těchto pacientů zvýšená. Maximální

koncentrace ramiprilátu u těchto pacientů se však neliší od pacientů s normální funkcí jater.

5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Na akutní toxicitu u hlodavců a psů se perorální podání ramiprilu ukázalo jako nedostatečné. Studie s

chronickým perorálním podávánímbyly prováděny na potkanech, psech a opicích. U těchto tří druhů

bylyzjištěny změny hodnot plazmatických elektrolytů a změny krevního obrazu. V důsledku

farmakodynamické aktivity ramiprilu bylo zaznamenáno výrazné zvětšení juxtaglomerulárního

aparátu upsa a opice, od denních dávek 250 mg/kg/den. Potkani tolerovali denní dávky 2 mg/kg/den,

psi 2,5mg/kg/den a opice 8 mg/kg/den bez škodlivých účinků.

Toxikologické studie reprodukce u potkana, králíka a opice neprokázaly žádné teratogenní vlastnosti.

Fertilita nebyla u potkanů zhoršená u samic ani u samců. Podání ramiprilu samicím potkanů ve

fetálnímobdobí a v období laktace způsobilo nevratné poškození ledvin (dilatace ledvinné pánvičky) u

mláďat přidenních dávkách 50 mg/kg tělesné hmotnosti nebo vyšších.

Rozsáhlé testování mutagenity s použitím několika testovacích systémů neprokázalo mutagenní ani

genotoxické vlastnosti ramiprilu.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1 Seznam pomocných látek

Hydrogenuhličitan sodný, monohydrát laktosy, sodná sůl kroskarmelosy,předbobtnalý kukuřičný

škrob,natrium-stearyl-fumarát, žlutý oxid železitý, červený oxid železitý (pouze 5 mg tablety).

6.2 Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3 Doba použitelnosti

2 roky

6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání

ALU/ALU blistr: Uchovávejtepři teplotě do 25 o C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek

chráněn před vlhkostí.

6.5 Druh obalu a velikost balení

ALU/ALU blistr, krabička.

Velikost balení: 20, 30, 50, 100 tablet

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6 Zvláštníopatření pro likvidaci přípravku

Žádné zvláštní požadavky.

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Teva Czech Industries s.r.o., Ostravská 29, 747 70 Opava-Komárov, Česká republika

8. REGISTRAČNÍ ČÍSLA

Miril 2,5 mg: 58/244/05–C

Miril5 mg: 58/245/05–C

9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

13.7.2005/13.10.2010

10. DATUM REVIZE TEXTU

29.8.2012

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Sdílejte tyto informace