MIDZA Potahovaná tableta

Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
LAKOSAMID (LACOSAMIDUM)
Dostupné s:
BELUPO lijekovi i kozmetika, d.d., Koprivnica
ATC kód:
N03AX18
INN (Mezinárodní Name):
LACOSAMIDE (LACOSAMIDE)
Dávkování:
150MG
Léková forma:
Potahovaná tableta
Podání:
Perorální podání
Jednotky v balení:
56 Blistr
Druh předpisu:
na lékařský předpis
Terapeutické oblasti:
LAKOSAMID
Přehled produktů:
MIDZA
Stav Autorizace:
R - registrovaný léčivý přípravek.
Registrační číslo:
21/ 944/16-C
Datum autorizace:
2018-12-20

Přečtěte si celý dokument

Sp. zn. sukls269246/2016, sukls269255/2016, sukls269257/2016, sukls269258/2016

Příbalová informace: informace pro pacienta

MIDZA

50 mg potahované tablety

MIDZA

100 mg potahované tablety

MIDZA

150 mg potahované tablety

MIDZA

200 mg potahované tablety

lacosamidum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože

obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

1. Co je Midza a k čemu se používá

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Midza užívat

3. Jak se přípravek Midza užívá

4. Možné nežádoucí účinky

5. Jak přípravek Midza uchovávat

6. Obsah balení a další informace

1. Co je Midza

a k čemu se používá

Co je Midza

Midza obsahuje lakosamid, který patří do skupiny léků označovaných jako antiepileptika. Tyto léky se

používají k léčbě epilepsie.

Tento léčivý přípravek Vám byl předepsán ke snížení počtu záchvatů (křečí).

K čemu se

přípravek

Midza

používá

Midza se používá u dospělých, dospívajících a dětí ve věku od 4 let.

Používá se k léčbě určité formy epilepsie, která se označuje jako "parciální záchvaty se

sekundární generalizací nebo bez ní".

Tento typ epilepsie postihuje zpočátku pouze jednu stranu mozku. Následně se však může

rozšířit do větších oblastí obou stran mozku.

Přípravek Midza může být užíván samostatně nebo s jinými léky k léčbě epilepsie.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek

Midza

užívat

Neužívejte přípravek

Midza

jestliže jste alergický(á) na lakosamid nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku

(uvedenou v bodě 6). Jestliže si nejste jistý(á), zda trpíte alergií, poraďte se s lékařem.

jestliže máte určitý typ poruchy srdečního rytmu označovaný jako atrioventrikulární (AV)

blokáda 2. nebo 3. stupně.

Neužívejte přípravek Midza, pokud se Vás cokoli z výše uvedeného týká. Pokud si nejste jistý(á),

poraďte se před užitím tohoto přípravku se svým lékařem nebo lékárníkem.

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Midza se poraďte se svým lékařem, jestliže:

máte

myšlenky

sebepoškozování

nebo

sebevraždu.

malého

počtu

osob

léčených

antiepileptiky, jako je lakosamid, se vyskytly myšlenky na sebepoškozování či sebevraždu.

Pokud by se u Vás kdykoli objevily podobné myšlenky, neprodleně kontaktujte svého lékaře.

máte onemocnění srdce, které ovlivňuje srdeční tep, a máte často zvláště pomalý, rychlý nebo

nepravidelný srdeční tep (jako je AV blokáda, fibrilace síní a flutter síní).

máte závažné srdeční onemocnění, jako je srdeční selhání, nebo jste měl(a) srdeční příhodu.

máte často závratě nebo padáte. Midza může způsobit závrať, která by mohla zvýšit riziko úrazu

nebo pádu. Proto musíte být opatrný(á) do té doby, než si zvyknete na účinky, které by tento lék

mohl mít.

Jestliže se Vás cokoli z výše uvedeného týká, nebo si nejste jistý(á), poraďte se před užitím přípravku

Midza se svým lékařem nebo lékárníkem.

Děti ve věku méně než 4 roky

Přípravek Midza se nedoporučuje u dětí pod 4 roky. Je to proto, že zatím není známo, jestli u nich

účinkuje a zda je bezpečný pro děti této věkové skupiny.

Další léčivé přípravky a přípravek

Midza

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a)

nebo které možná budete užívat.

Zvláště byste měl(a) informovat svého lékaře nebo lékárníka, pokud užíváte některé z následujících

léků, které ovlivňují srdce. Je to proto, že přípravek Midza může také ovlivňovat srdce:

léky k léčbě srdečních onemocnění

léky, které

mohly vyvolat abnormální nález na

EKG záznamu

(elektrokardiogramu)

označovaný jako prodloužený PR-interval, jako jsou léky k léčbě epilepsie nebo bolesti, např.

karbamazepin, lamotrigin nebo pregabalin

léky používané k léčbě některých nepravidelností v srdečním rytmu nebo k léčbě srdečního

selhání.

Jestliže se Vás cokoli z výše uvedeného týká, nebo si nejste jistý(á), poraďte se před užitím přípravku

Midza se svým lékařem nebo lékárníkem.

Také informujte svého lékaře nebo lékárníka, pokud užíváte některé z následujících léků. Je to proto, že

mohou zvyšovat nebo snižovat účinek přípravku Midza na Vaše tělo:

léky k léčbě plísňových infekcí, jako je flukonazol, intrakonazol nebo ketokonazol

lék k léčbě HIV, označovaný jako ritonavir

léky používané k léčbě bakteriálních infekcí, označované jako klarithromycin nebo rifampicin

rostlinný přípravek používaný k léčbě mírné úzkosti a deprese zvaný třezalka tečkovaná.

Jestliže se Vás cokoli z výše uvedeného týká, nebo si nejste jistý(á), poraďte se před užitím přípravku

Midza se svým lékařem nebo lékárníkem.

Midza s alkoholem

Pro maximální bezpečnost léčby nepožívejte během užívání přípravku Midza alkohol.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte

se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat.

Užívání přípravku Midza se nedoporučuje, pokud jste těhotná nebo kojíte, protože účinky přípravku na

samotné těhotenství i na nenarozené dítě nebo novorozence nejsou známy.

Také není známo, zda přípravek Midza přechází do mateřského mléka.

Jestliže jste těhotná nebo plánujete otěhotnět, poraďte se ihned se svým lékařem. Ten spolu s Vámi

rozhodne, zda máte přípravek Midza užívat či nikoliv.

Neukončujte léčbu bez porady se svým lékařem, mohlo by to vést ke zvýšení záchvatů (křečí). Zhoršení

onemocnění může také poškodit Vaše dítě.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Neřiďte dopravní prostředky, nejezděte na kole nebo nepoužívejte žádné nástroje nebo stroje, dokud

nebudete vědět, jak na Vás tento přípravek působí, protože přípravek Midza může způsobit závratě nebo

rozmazané vidění.

3. Jak se

přípravek

Midza

užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á),

poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Užívání přípravku

Midza

Užívejte přípravek Midza dvakrát denně - jednou ráno a jednou večer.

Snažte se jej užívat každý den vždy zhruba ve stejnou dobu.

Spolkněte tabletu přípravku Midza a zapijte ji sklenicí vody.

Přípravek Midza můžete užívat s jídlem nebo bez jídla.

Obvykle začnete užívat nízkou dávku každý den a Váš lékař bude pomalu dávku zvyšovat během

několika týdnů. Až dosáhnete dávky, která je pro Vás účinná, tu budete poté užívat každý den, tato

dávka se nazývá "udržovací dávka". Přípravek Midza je určen k dlouhodobé léčbě. Měl(a) byste užívat

přípravek Midza, dokud Vám lékař neřekne, že máte léčbu ukončit.

Jaká dávka se užívá

Níže jsou uvedené obvyklé doporučené dávky přípravku Midza pro různé věkové skupiny a tělesné

hmotnosti. Lékař Vám může předepsat jinou dávku, pokud máte problémy s ledvinami nebo játry.

Dospělí, dospívající a děti s tělesnou hmotností od 50 kg

Pokud užíváte přípravek Midza samotný:

Obvyklá počáteční dávka přípravku Midza je 50 mg dvakrát denně.

Lékař Vám může také předepsat počáteční dávku přípravku Midza 100 mg dvakrát denně.

Lékař Vám může dávku, kterou užíváte dvakrát denně, každý týden postupně zvyšovat o 50 mg, do

dosažení udržovací dávky v rozmezí 100 mg až 300 mg dvakrát denně.

Pokud užíváte přípravek Midza s jinými antiepileptiky:

Obvyklá počáteční dávka přípravku Midza je 50 mg dvakrát denně.

Lékař Vám může dávku, kterou užíváte dvakrát denně, každý týden postupně zvyšovat o 50 mg, do

dosažení udržovací dávky v rozmezí 100 mg až 200 mg dvakrát denně.

Pokud je Vaše tělesná hmotnost 50 kg nebo vyšší, může Váš lékař rozhodnout začít Vaši léčbu

přípravkem Midza jednorázovou "nasycovací" dávkou 200 mg, po které přibližně za 12 hodin následuje

udržovací dávkovací režim.

Děti a dospívající s tělesnou hmotností nižší než 50 kg

Dávka závisí na jejich tělesné hmotnosti. Obvykle se léčba zahajuje sirupem a ke změně na tablety

dochází pouze v případě, že jsou děti schopné užívat tablety a dostávat správnou dávku pomocí různých

sil tablet. Jiné přípravky obsahující lakosamid jsou dostupné ve formě sirupu. Lékař předepíše lékovou

formu, která jim bude nejlépe vyhovovat.

Jestliže jste užil(a) více přípravku

Midza

, než jste měl(a)

Jestliže jste užil(a) více přípravku Midza, než jste měl(a), obraťte se okamžitě na svého lékaře.

Nezkoušejte řídit dopravní prostředky.

Může se objevit:

závrať;

pocit na zvracení (nevolnost) nebo zvracení;

epileptické záchvaty, poruchy srdečního rytmu jako pomalý, rychlý nebo nepravidelný srdeční

tep, kóma (bezvědomí) nebo pokles krevního tlaku se zrychleným srdečním tepem a pocením.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek

Midza

Jestliže jste neužil(a) dávku a vzpomenete si na to do 6 hodin od doby, kdy jste měl(a) dávku

užít, užijte ji co nejdříve.

Jestliže jste neužil(a) dávku a vzpomenete si po více než 6 hodinách, kdy jste měl(a) dávku užít,

vynechanou tabletu již neužívejte. Místo toho užijte přípravek Midza v době, kdy byste jej

užil(a) za normálních okolností.

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek

Midza

Nepřestávejte přípravek Midza užívat bez konzultace se svým lékařem, Vaše epileptické

záchvaty by se mohly vrátit nebo zhoršit.

Jestliže se Váš lékař rozhodne přerušit léčbu, informuje Vás zároveň o postupném snižování

dávky přípravku.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout

u každého.

Poruchy nervového systému, jako jsou závratě, mohou být vyšší po jednorázové nasycovací dávce.

Informujte svého lékaře nebo lékárníka, pokud se u Vás objeví cokoli z následujícího:

Velmi časté:

mohou postihnout více než 1 z 10 pacientů

bolest hlavy;

pocit závratí nebo pocit na zvracení (nevolnost);

dvojité vidění (diplopie).

Časté:

mohou postihnout až 1 z 10 pacientů

potíže

udržením

rovnováhy,

problémy

koordinací

pohybů

nebo

chůze,

třes,

brnění

(parestezie) nebo svalové křeče, častější pády a tvorba podlitin;

problémy s pamětí, myšlením nebo hledáním slov, zmatenost;

rychlé a nekontrolované pohyby očí (nystagmus), rozmazané vidění;

točení hlavy (závratě), pocit opilosti;

zvracení, sucho v ústech, zácpa, porucha trávení, nadměrná tvorba plynů v žaludku nebo ve

střevech, průjem;

snížené vnímání smyslových podnětů nebo snížená citlivost, potíže s artikulací slov, porucha

pozornosti

zvuky v uchu jako bzučení, zvonění nebo pískání;

podrážděnost, poruchy spánku, deprese;

ospalost, únava nebo slabost (astenie);

svědění, vyrážka.

Méně časté:

mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů

pomalá tepová frekvence, pocit bušení srdce (palpitace), nepravidelný pulz nebo jiné změny

elektrické aktivity srdce (převodní porucha);

přehnaný pocit pohody, vidění a/nebo slyšení věcí, které nejsou skutečné;

alergická reakce po užití léku, kopřivka;

krevní testy mohou ukazovat abnormální výsledky jaterních funkcí, poškození jater;

myšlenky na sebepoškození a sebevraždu nebo pokus o spáchání sebevraždy: informujte ihned

svého lékaře;

pocit vzteku nebo agitovanost (neklid spojený s bezúčelnými pohyby);

abnormální myšlení a/nebo ztráta kontaktu s realitou;

těžká alergická reakce způsobující otok tváře, hrdla, rukou, chodidel, kotníků nebo spodní části

nohou;

mdloba.

Není známo:

frekvenci z dostupných údajů nelze určit

bolest v krku, vysoká tělesná teplota a vyšší výskyt infekcí než obvykle. Krevní testy mohou

ukazovat závažný pokles počtu určitého typu bílých krvinek (agranulocytóza);

závažná kožní reakce, která může zahrnovat vysokou tělesnou teplotu a další příznaky podobné

chřipce, vyrážka na obličeji, rozsáhlá vyrážka, otok žláz (zvětšené mízní uzliny). Krevní testy

mohou ukazovat zvýšené hladiny jaterních enzymů a zvýšenou hladinu typu bílých krvinek

(eozinofilie);

rozsáhlá vyrážka s puchýřky a loupající se kůží, zejména kolem úst, nosu, očí a pohlavních

orgánů (Stevensův-Johnsonův syndrom) a závažnější forma způsobující odlupování kůže

zasahující více než 30 % povrchu těla (toxická epidermální nekrolýza);

křeče (epileptické záchvaty).

Další nežádoucí účinky u dětí

Časté:

mohou postihnout více než 1 z 10 dětí

menší příjem potravy než obvykle;

pocit ospalosti nebo ztráta energie;

změny chování, chová se jinak než obvykle.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak

přípravek

Midza

uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistru za "EXP".

Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo do domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co Midza obsahuje

Léčivou látkou je lacosamidum.

Jedna tableta Midza 50 mg obsahuje lacosamidum 50 mg.

Jedna tableta Midza 100 mg obsahuje lacosamidum 100 mg.

Jedna tableta Midza 150 mg obsahuje lacosamidum 150 mg.

Jedna tableta Midza 200 mg obsahuje lacosamidum 200 mg.

Dalšími složkami jsou:

Jádro tablety: mikrokrystalická celulosa, částečně substituovaná hyprolosa, krospovidon, hyprolosa,

koloidní bezvodý oxid křemičitý, magnesium-stearát.

Potahová vrstva: polyvinylalkohol, makrogol 3350, oxid titaničitý (E171), mastek, červený oxid železitý

(50 mg a 150 mg) (E172), žlutý oxid železitý (100 mg a 150 mg) (E172), černý oxid železitý (50 mg,

100 mg a 150 mg) (E172), hlinitý lak indigokarmínu (50 mg, 150 mg a 200 mg) (E132).

Jak

přípravek

Midza

vypadá a co obsahuje toto balení

Přípravek Midza je dodáván ve formě potahovaných tablet.

Midza 50 mg: růžové potahované oválné bikonvexní tablety, označené „50“ na jedné straně a hladké na

straně druhé, o přibližné délce 10,3 mm a šířce 4,8 mm.

Midza 100 mg: žluté potahované oválné bikonvexní tablety, označené „100“ na jedné straně a hladké

na straně druhé, o přibližné délce 13,1 mm a šířce 6,1 mm.

Midza 150 mg: béžové potahované oválné bikonvexní tablety, označené „150“ na jedné straně a hladké

na straně druhé, o přibližné délce 15,2 mm a šířce 7,1 mm.

Midza 200 mg: modré potahované oválné bikonvexní tablety, označené „200“ na jedné straně a hladké

na straně druhé, o přibližné délce 16,6 mm a šířce 7,7 mm.

Midza 50 mg potahované tablety

Balení obsahující 14 a 56 potahovaných tablet v PVC/PVDC průhledných blistrech, zatavených

hliníkovou fólií.

Midza 100 mg, 150 mg a 200 mg

Balení obsahující 56 potahovaných tablet v PVC/PVDC průhledných blistrech, zatavených hliníkovou

fólií.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

:

Belupo lijekovi i kozmetika d.d.

Ulica Danica 5

48000 Koprivnica

Chorvatsko

Výrobce

:

Belupo lijekovi i kozmetika d.d.

Ulica Danica 5

48000 Koprivnica

Chorvatsko

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Česká republika:

Midza

Chorvatsko:

Midza 50 mg, 100 mg, 150 mg, 200 mg filmom obložene tablete

Maďarsko:

Midza 50 mg, 100 mg, 150 mg, 200 mg filmtabletta

Polsko:

Midza

Slovenská republika:

Midza 50 mg, 100 mg, 150 mg, 200 mg filmom obalené tablety

Slovinsko:

Midza 50 mg, 100 mg, 150 mg, 200 mg filmsko obložene tablete

Tato příbalová informace byla naposledy revidována

: 24. 1. 2018

Přečtěte si celý dokument

1/15

Sp. zn. sukls269246/2016, sukls269255/2016, sukls269257/2016, sukls269258/2016

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU

MIDZA 50 mg potahované tablety

MIDZA 100 mg potahované tablety

MIDZA 150 mg potahované tablety

MIDZA 200 mg potahované tablety

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Midza 50 mg potahované tablety: jedna potahovaná tableta obsahuje lacosamidum 50 mg.

Midza 100 mg potahované tablety: jedna potahovaná tableta obsahuje lacosamidum 100 mg.

Midza 150 mg potahované tablety: jedna potahovaná tableta obsahuje lacosamidum 150 mg.

Midza 200 mg potahované tablety:jedna potahovaná tableta obsahuje lacosamidum 200 mg.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3. LÉKOVÁ FORMA

Potahovaná tableta

Midza 50 mg: růžové potahované oválné bikonvexní tablety, označené „50“ na jedné straně a hladké na

straně druhé, o přibližné délce 10,3 mm a šířce 4,8 mm.

Midza 100 mg: žluté potahované oválné bikonvexní tablety, označené „100“ na jedné straně a hladké

na straně druhé, o přibližné délce 13,1 mm a šířce 6,1 mm.

Midza 150 mg: béžové potahované oválné bikonvexní tablety, označené „150“ na jedné straně a hladké

na straně druhé, o přibližné délce 15,2 mm a šířce 7,1 mm.

Midza 200 mg: modré potahované oválné bikonvexní tablety, označené „200“ na jedné straně a hladké

na straně druhé, o přibližné délce 16,6 mm a šířce 7,7 mm.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické

indikace

Přípravek Midza je indikován jako monoterapie a přídatná léčba parciálních záchvatů se sekundární

generalizací nebo bez ní u dospělých, dospívajících a dětí ve věku od 4 let s epilepsií.

4.2 Dávkování a způsob podání

Dávkování

Lakosamid musí být podáván dvakrát denně (obvykle jednou ráno a jednou večer). Lakosamid lze užívat

s jídlem nebo bez jídla.

Pokud je dávka vynechána, pacient má být instruován, aby užil vynechanou dávku okamžitě a poté, aby

užil další dávku lakosamidu v pravidelně naplánovanou dobu. Pokud si pacient všimne vynechané dávky

v období 6 hodin před další dávkou, má být instruován, aby počkal a užil další dávku lakosamidu v

pravidelně naplánovanou dobu. Pacienti nesmí užít dvojnásobnou dávku.

Dospívající a děti s tělesnou hmotností od 50 kg a dospělí

Následující tabulka shrnuje doporučené dávkování pro dospívající a děti s tělesnou hmotností od 50 kg

2/15

a pro dospělé. Další podrobnosti jsou uvedeny v tabulce níže.

Monoterapie

Přídatná léčba

Počáteční dávka

100 mg/den nebo 200 mg/den

100 mg/den

Jednotlivá nasycovací

dávka (je-li použitelné)

200 mg

200 mg

Titrace (přírůstky při

navyšování dávky)

50 mg dvakrát denně (100

mg/den) v týdenních intervalech

50 mg dvakrát denně (100

mg/den) v týdenních

intervalech

Maximální doporučená

dávka

až 600 mg/den

až 400 mg/den

Monoterapie

Doporučená počáteční dávka je 50 mg dvakrát denně, která má být po jednom týdnu zvýšena na

počáteční terapeutickou dávku 100 mg dvakrát denně.

Léčba lakosamidem může být také zahájena dávkou 100 mg dvakrát denně na základě posouzení lékaře

vzhledem k požadovanému potlačení záchvatů v porovnání s potenciálními nežádoucími účinky.

V závislosti na odpovědi a snášenlivosti může být udržovací dávka dále zvyšována v týdenních

intervalech o 50 mg dvakrát denně (100 mg/den) až na maximální doporučenou denní dávku 300 mg

dvakrát denně (600 mg/den).

U pacientů, kteří dosáhli dávky vyšší než 400 mg/den a kteří potřebují další antiepileptikum, má

dávkování odpovídat níže uvedenému doporučenému schématu pro přídatnou léčbu.

Přídatná léčba

Doporučená počáteční dávka je 50 mg dvakrát denně, která má být po jednom týdnu zvýšena na

počáteční terapeutickou dávku 100 mg dvakrát denně.

Podle individuální odpovědi a snášenlivosti pacienta může být udržovací dávka dále každý týden

zvyšována o 50 mg dvakrát denně (100 mg/den) až na maximální doporučenou dávku 400 mg denně

(200 mg dvakrát denně).

Zahájení léčby lakosamidem nasycovací dávkou

Léčba lakosamidem může být také zahájena jednorázovou nasycovací dávkou 200 mg, po které přibližně

za 12 hodin následuje udržovací dávkovací režim 100 mg dvakrát denně (200 mg/den). Následné úpravy

dávkování je třeba provádět v souladu s individuální odpovědí a snášenlivostí, jak bylo popsáno výše.

Nasycovací dávka může být podána za podmínek, že lékař stanoví, že je třeba rychlé dosažení

ustáleného stavu plazmatických koncentrací lakosamidu a terapeutický účinek. Dávka má být podána

pod lékařským dozorem s přihlédnutím k potenciálnímu zvýšení výskytu nežádoucích účinků na

centrální nervový systém (viz bod 4.8). Podání nasycovací dávky nebylo studováno při akutních stavech,

jako je status epilepticus.

Přerušení léčby

Pokud je lakosamid vysazován, má to být podle současné klinické praxe provedeno postupně (např.

snižováním denní dávky o 200 mg/týden).

Zvláštní populace

Starší pacienti (ve věku nad 65 let)

U starších pacientů není nutné dávku snižovat. U starších pacientů je také třeba vzít v úvahu s věkem

spojené snížení renální clearance a zvýšení hladin AUC (viz následující odstavec "Porucha funkce

ledvin" a bod 5.2). Jsou k dispozici pouze omezené klinické údaje o epilepsii u starších pacientů zejména

s dávkami vyššími než 400 mg/den (viz body 4.4, 4.8 a 5.1).

Porucha funkce ledvin

U dospělých a pediatrických pacientů s mírnou nebo středně těžkou poruchou funkce ledvin (CL

> 30

3/15

ml/min) není nutno dávku upravovat. U pediatrických pacientů s tělesnou hmotností od 50 kg a u

dospělých pacientů s mírnou nebo středně těžkou poruchou funkce ledvin může být zvažována

nasycovací dávka 200 mg, ale další titrace dávky (>

200 mg denně) musí být prováděna opatrně.

U pediatrických pacientů s tělesnou hmotností od 50 kg a u dospělých pacientů s těžkou poruchou

funkce ledvin (CL

≤ 30 ml/min) nebo s terminálním selháním ledvin se doporučuje maximální dávka

250 mg/den a titrace dávky musí být prováděna opatrně. Jestliže je indikována nasycovací dávka, má

být použita počáteční dávka 100 mg a následně dávkování 50 mg 2x denně v průběhu prvního týdne

léčby. U pediatrických pacientů s tělesnou hmotností nižší než 50 kg s těžkou poruchou funkce ledvin

≤ 30 ml/min) a u pacientů s terminálním selháním ledvin je doporučeno snížení maximální dávky

o 25 %. U všech pacientů na hemodialýze se doporučuje doplnění dávky ve výši až 50% z poloviny

celkové denní dávky ihned po ukončení hemodialýzy. Léčbu pacientů s terminálním selháním ledvin je

třeba vést opatrně, protože není dost klinických zkušeností a může docházet ke kumulaci metabolitů (s

neznámou farmakologickou účinností).

Porucha funkce jater

U pediatrických pacientů s tělesnou hmotností od 50 kg a u dospělých pacientů s mírnou až středně

těžkou poruchou funkce jater je doporučena maximální dávka 300 mg/den.

Titraci dávky je třeba u těchto pacientů provádět opatrně s ohledem na současně přítomnou poruchu

funkce ledvin. U dospívajících a dospělých s tělesnou hmotností od 50 kg může být zvažována

nasycovací dávka 200 mg, ale další titrace dávky (> 200 mg denně) musí být prováděna opatrně. Na

základě údajů u dospělých má být u pediatrických pacientů s tělesnou hmotností nižší než 50 kg s mírnou

až středně těžkou poruchou funkce jater použita maximální dávka snížená o 25 %. U pacientů s těžkou

poruchou funkce jater nebyla farmakokinetika lakosamidu hodnocena (viz bod 5.2). Lakosamid se

podává dospělým a pediatrickým pacientům s těžkou poruchou funkce jater pouze, pokud očekávaný

léčebný přínos převažuje nad možnými riziky. Dávku může být třeba upravit za pečlivého sledování

aktivity onemocnění a potenciálních nežádoucích účinků u pacienta.

Pediatrická populace

Lékař má předepsat nejvhodnější lékovou formu a sílu podle tělesné hmotnosti a dávky.

Dospívající a děti s tělesnou hmotností od 50 kg

Dávkování u dospívajících a dětí s tělesnou hmotností od 50 kg je stejné jako u dospělých (viz výše).

Děti (od 4 let věku) a dospívající s tělesnou hmotností nižší než 50 kg

Dávka se stanoví na základě tělesné hmotnosti. Pro dávky nižší než 50 mg lakosamidu jsou dostupné

přípravky ve formě sirupu. Je proto doporučeno zahájit léčbu sirupem a přejít na tablety, je-li třeba.

Monoterapie

Doporučená počáteční dávka je 2 mg/kg/den, která má být po jednom týdnu zvýšena na úvodní

terapeutickou dávku 4 mg/kg/den.

V závislosti na odpovědi a toleranci může být udržovací dávka dále zvyšována o 2 mg/kg/den každý

týden. Dávka se má postupně zvyšovat až do dosažení optimální odpovědi. U dětí s tělesnou hmotností

nižší než 40 kg je doporučena maximální dávka až 12 mg/kg/den. U dětí s tělesnou hmotností od 40 kg

do méně než 50 kg je doporučena maximální dávka 10 mg/kg/den.

Následující tabulka uvádí souhrny doporučených dávek u monoterapie u dětí a dospívajících s tělesnou

hmotností nižší než 50 kg.

Počáteční dávka

2 mg/kg/den

Jednotlivá nasycovací dávka

Není doporučeno

Titrace (navyšování dávky)

2 mg/kg/den každý týden

Maximální doporučená dávka u pacientů < 40 kg

až 12 mg/kg/den

Maximální doporučená dávka u pacientů

40 kg až < 50 kg

až 10 mg/kg/den

4/15

Přídatná léčba

Doporučená počáteční dávka je 2 mg/kg/den, která má být po jednom týdnu zvýšena na úvodní

terapeutickou dávku 4 mg/kg/den.

V závislosti na odpovědi a toleranci, může být udržovací dávka dále zvyšována o 2 mg/kg/den každý

týden. Dávka má být postupně upravována až do dosažení optimální odpovědi. U dětí s tělesnou

hmotností nižší než 20 kg je v důsledku zvýšené clearance v porovnání s dospělými doporučena

maximální dávka až 12 mg/kg/den. U dětí s tělesnou hmotností od 20 do méně než 30 kg je doporučena

maximální dávka 10 mg/kg/den a u dětí s tělesnou hmotností od 30 do méně než 50 kg je doporučena

maximální dávka 8 mg/kg/den, ačkoli v otevřených studiích (viz body 4.8 a 5.2) byla u několika těchto

dětí použita dávka až 12 mg/kg/den.

Následující tabulka uvádí souhrny doporučených dávek u přídatné léčby u dětí a dospívajících s tělesnou

hmotností nižší než 50 kg.

Počáteční dávka

2 mg/kg/den

Jednotlivá nasycovací dávka

Není doporučeno

Titrace (navyšování dávky)

2 mg/kg/den každý týden

Maximální doporučená dávka u pacientů < 20 kg

až 12 mg/kg/den

Maximální doporučená dávka u pacientů

20 kg až < 30 kg

až 10 mg/kg/den

Maximální doporučená dávka u pacientů

30 kg až

< 50 kg

až 8 mg/kg/den

Nasycovací dávka

Podávání nasycovací dávky nebylo u dětí hodnoceno. Použití nasycovací dávky u dospívajících a dětí s

tělesnou hmotností nižší než 50 kg není doporučeno.

Děti ve věku méně než 4 roky

Bezpečnost a účinnost lakosamidu u dětí ve věku pod 4 roky nebyla dosud stanovena. Nejsou dostupné

žádné údaje.

Způsob podání

Potahované tablety lakosamidu jsou určeny k perorálnímu podání. Lakosamid se užívá s jídlem nebo

bez jídla.

4.3 Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1.

Známá atrioventrikulární (AV) blokáda druhého nebo třetího stupně.

4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Sebevražedné myšlenky a chování

U pacientů léčených antiepileptiky v různých indikacích byly hlášeny případy sebevražedných představ

chování. Metaanalýza

randomizovaných

placebem

kontrolovaných

studií s

antiepileptiky také

prokázala mírně zvýšené riziko sebevražedných představ a chování. Mechanismus vzniku tohoto rizika

není znám a dostupná data nevylučují možnost zvýšeného rizika ani pro lakosamid.

Z tohoto důvodu u pacientů mají být sledovány známky sebevražedných představ a chování a případně

má být zvolena vhodná léčba. Pacientům (a jejich ošetřujícím osobám) má být doporučeno, aby

okamžitě vyhledali lékařskou pomoc, pokud se u pacientů projeví známky sebevražedných představ či

chování (viz bod 4.8).

Srdeční rytmus a vedení vzruchu

V klinických studiích s lakosamidem bylo pozorováno prodloužení PR intervalu v závislosti na dávce.

Lakosamid je nutné podávat s opatrností pacientům se známými poruchami převodu, s těžkým srdečním

onemocněním (např. infarkt myokardu nebo srdeční selhání v anamnéze), starším pacientům nebo v

5/15

případech, kdy je lakosamid podáván v kombinaci s jinými léky, které mohou také vyvolat prodloužení

PR intervalu.

U těchto pacientů se má před zvýšením dávky lakosamidu nad 400 mg/den a poté, co je lakosamid

vytitrován do ustáleného stavu zvážit provedení EKG vyšetření.

Po uvedení přípravku na trh byl hlášen výskyt druhého nebo vyššího stupně AV blokády. V placebem

kontrolovaných studiích s lakosamidem nebyly u pacientů s epilepsií hlášeny fibrilace síní nebo flutter,

avšak obojí bylo hlášeno v otevřených studiích u epilepsie a ze zkušeností po uvedení přípravku na trh

(viz bod 4.8).

Pacienti mají být informováni o příznacích druhého nebo třetího stupně AV blokády (např. pomalý nebo

nepravidelný tep, pocit na omdlení a mdloby) a příznacích fibrilace síní a flutteru (např. palpitace,

zrychlený nebo nepravidelný tep, dušnost). Pacienti mají být poučeni, aby vyhledali lékařskou pomoc,

pokud se kterýkoli z výše uvedených příznaků objeví.

Závrať

Při léčbě lakosamidem se objevovaly závratě, které by mohly vést ke zvýšenému výskytu náhodných

poranění nebo pádů. Pacienti proto mají být poučeni, aby zachovávali zvýšenou opatrnost, dokud se

neseznámí s tím, jak na ně přípravek působí (viz bod 4.8).

Možné zhoršení EEG a klinického stavu u specifických pediatrických epileptických syndromů

Bezpečnost a účinnost lakosamidu u pediatrických pacientů s epileptickými syndromy, u kterých se

mohou současně vyskytovat fokální a generalizované záchvaty, nebyla dosud stanovena.

4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Lakosamid je nutné podávat s opatrností pacientům léčeným ještě dalšími léky, které mohou vyvolat

prodloužení PR intervalu (např. karbamazepin, lamotrigin, eslikarbazepin nebo pregabalin) nebo těm,

kteří užívají antiarytmika I. třídy. Analýza podskupin pacientů současně užívajících karbamazepin nebo

lamotrigin v klinických studiích však neprokázala zvýšený výskyt prodloužení PR intervalu.

In vitro data

Data obecně naznačují, že lakosamid má nízký interakční potenciál. V in vitro studiích nedocházelo k

indukci enzymů CYP1A2, 2B6 a 2C9 ani k inhibici enzymů CYP1A1, 1A2, 2A6, 2B6, 2C8, 2C9, 2D6

a 2E1 lakosamidem při plazmatických hladinách dosahovaných během klinických studií. Jedna in vitro

studie prokázala, že lakosamid není ve střevech transportován P-glykoproteinem. Data in vitro ukazují,

že CYP2C9, CYP2C19 a CYP3A4 jsou schopné katalyzovat tvorbu O-desmethyl metabolitu.

In vivo data

Lakosamid neinhibuje ani neindukuje enzymy CYP2C19 ani 3A4 v klinicky významném rozsahu.

Lakosamid neovlivňoval AUC midazolamu (metabolizovaného CYP3A4, lakosamid podáván v dávce

200 mg

denně), ale C

midazolamu byla

mírně zvýšena

(30%).

Lakosamid neovlivňoval

farmakokinetiku omeprazolu (metabolizován CYP2C19 a 3A4, lakosamid podáván v dávce 300 mg 2x

denně).

Omeprazol, inhibitor CYP2C19 (40 mg jednou denně) klinicky významně nezvyšoval systémovou

expozici lakosamidu. Z toho vyplývá, že středně silné inhibitory CYP2C19 pravděpodobně neovlivňují

systémovou expozici lakosamidu v klinicky významném rozsahu.

Opatrnost se doporučuje při současné léčbě silnými inhibitory CYP2C9 (např. flukonazolem) a CYP3A4

(např. itrakonazolem, ketokonazolem, ritonavirem, klarithromycinem), která může vést ke zvýšené

systémové expozici lakosamidu. Takové interakce nebyly potvrzeny in vivo, ale jsou možné na základě

in vitro údajů.

Silné induktory enzymů, jako jsou rifampicin nebo třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum), mohou

mírně snižovat systémovou expozici lakosamidu. Proto má být zahájení a ukončení léčby těmito

enzymatickými induktory prováděno s opatrností.

6/15

Antiepileptika

Ve studiích lékových interakcí neovlivňoval lakosamid statisticky významně plazmatické koncentrace

karbamazepinu

kyseliny

valproové

plazmatické

koncentrace

lakosamidu

nebyly

karbamazepinem nebo kyselinou valproovou ovlivněny. Populační farmakokinetická analýza u různých

věkových skupin prokázala, že současná léčba jinými antiepileptiky, která jsou známa jako induktory

enzymů (např. karbamazepin, fenytoin, fenobarbital v různých dávkách), vyvolává snížení systémové

expozice lakosamidu o 25%.

Perorální kontraceptiva

Ve studii lékových interakcí nebyla pozorována žádná klinicky relevantní interakce mezi lakosamidem

a perorálními kontraceptivy ethinylestradiolem a levonorgestrelem. Koncentrace progesteronu nebyly

při současném podávání obou přípravků ovlivněny.

Různé

Studie lékových interakcí neprokázaly žádné účinky lakosamidu na farmakokinetiku digoxinu, ani

žádné klinicky významné interakce mezi lakosamidem a metforminem.

Současné

podání

warfarinu

lakosamidem

nevede

žádné

klinicky

relevantní

změně

farmakokinetických a farmakodynamických vlastnostech warfarinu.

Ačkoli

nejsou

dispozici

žádné

farmakokinetické

údaje

interakci

lakosamidu

alkoholem,

farmakodynamický účinek nemůže být vyloučen.

Lakosamid se váže na bílkoviny z méně než 15 %, proto se klinicky významné interakce s jinými

léčivými přípravky z důvodů kompetice o vazebná místa na bílkovinách považují za nepravděpodobné.

4.6 Fertilita, těhotenství a kojení

Těhotenství

Obecná rizika v souvislosti s epilepsií a užíváním antiepileptik

Pro všechna antiepileptika platí, že prevalence malformací u potomků žen léčených na epilepsii je

dvakrát až třikrát vyšší než přibližně 3% výskyt u obecné populace. V léčené populaci byl zvýšený

výskyt malformací pozorován při polyterapii. Míra vlivu léčby a/nebo vlastního onemocnění však zatím

nebyla objasněna.

Účinná antiepileptická léčba se navíc nesmí přerušovat, protože zhoršení onemocnění působí negativně

na matku i plod.

Rizika v souvislosti s užíváním lakosamidu

Adekvátní údaje o podávání lakosamidu těhotným ženám nejsou k dispozici. Studie na zvířatech

neprokázaly teratogenní účinky u potkanů ani u králíků, ale při dávkách toxických pro matky byla u

potkanů a králíků pozorována embryotoxicita (viz bod 5.3). Potenciální riziko u člověka není známo.

Lakosamid nemá být během těhotenství podáván, pokud to není nezbytně nutné (pokud přínos pro matku

jednoznačně převyšuje potenciální riziko pro plod). Pokud se žena rozhodne otěhotnět, je nutné užívání

tohoto přípravku znovu pečlivě zvážit.

Kojení

Není

známo,

lakosamid

vylučuje

lidského

mateřského

mléka.

Riziko

kojené

novorozence/kojence nelze vyloučit. Studie na zvířatech prokázaly, že se lakosamid do mateřského

mléka vylučuje. Z preventivních důvodů se proto doporučuje během léčby lakosamidem kojení přerušit.

Fertilita

Nebylo

pozorováno

žádné

nežádoucí

ovlivnění

fertility

samců

samic

potkanů

dávkách

odpovídajících plazmatickým koncentracím (AUC) až do přibližně 2x vyšších plazmatických hladin

(AUC) u člověka při maximální doporučené dávce.

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

7/15

Lakosamid má

malý nebo středně silný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. Léčba

lakosamidem může vyvolat závratě nebo rozmazané vidění.

Proto je nutné pacientům doporučit, aby neřídili motorové vozidlo a neobsluhovali jiné potenciálně

nebezpečné stroje až do doby, kdy se přesvědčí o účincích lakosamidu na tyto činnosti.

4.8 Nežádoucí účinky

Souhrnný bezpečnostní profil

Podle analýzy souhrnných výsledků placebem kontrolovaných klinických studií přídatné léčby u 1308

pacientů s parciálními záchvaty uvedlo celkem 61,9 % pacientů randomizovaných k léčbě lakosamidem

a 35,2 % pacientů randomizovaných k užívání placeba alespoň jeden nežádoucí účinek. Nejčastěji

uváděnými nežádoucími účinky (

10 %) při léčbě lakosamidem byly závratě, bolest hlavy, nauzea a

diplopie, které byly obvykle mírné nebo střední intenzity. Některé souvisely s výší dávky a snížením

dávky je bylo možné zmírnit. Výskyt a závažnost nežádoucích účinků na centrální nervový systém

(CNS) a gastrointestinální trakt se obvykle časem snižovaly.

Ve všech těchto kontrolovaných studiích byl lék vysazen kvůli nežádoucím účinkům u 12,2 % pacientů

užívajících lakosamid a u 1,6 % pacientů ve skupině placeba. Nejčastějším nežádoucím účinkem

vedoucím k ukončení léčby lakosamidem byly závratě.

Výskyt CNS nežádoucích účinků, jako je závrať, může být po nasycovací dávce vyšší.

Na základě analýzy údajů non-inferiorní klinické studie monoterapie porovnávající lakosamid s

karbamazepinem s řízeným uvolňováním (CR) byly nejčastěji pozorovanými nežádoucími účinky

lakosamidu (

10 %) bolest hlavy a závratě. Frekvence přerušení léčby z důvodu nežádoucích účinků

byla u pacientů léčených lakosamidem 10,6 %, u pacientů léčených karbamazepinem s řízeným

uvolňováním 15,6 %.

Seznam nežádoucích účinků v tabulce

V následující tabulce je uvedena frekvence výskytu nežádoucích účinků hlášených v klinických studiích

a po uvedení přípravku na trh. Frekvence jsou definovány následovně: velmi časté (

1/10), časté (

1/100 až < 1/10), méně časté (

1/1 000 až < 1/100) a není známo (z dostupných údajů nelze určit).

V každé skupině četností jsou nežádoucí účinky seřazeny podle klesající závažnosti.

Třída orgánových

systémů

Velmi časté

Časté

Méně časté

Není známo

Poruchy krve a

lymfatického

systému

agranulocytóza

Poruchy

imunitního

systému

přecitlivělost na

lék

léková reakce s

eozinofilií a

systémovými příznaky

(DRESS)

(1,2)

Psychiatrické

poruchy

deprese, stavy

zmatenosti,

insomnie

agresivita,

agitovanost

euforická

nálada

psychotická

porucha

sebevražedný

pokus

sebevražedné

myšlenky,

halucinace

Poruchy

závratě,

poruchy

synkopa

konvulze

8/15

nervového systému

bolest hlavy

rovnováhy

koordinace a

paměti,

kognitivní

poruchy,

somnolence,

třes, nystagmus,

hypoestezie,

dysartrie,

poruchy

pozornosti,

parestezie

Poruchy oka

diplopie

rozmazané

vidění

Poruchy ucha a

labyrintu

vertigo, tinitus

Srdeční poruchy

atrioventrikulární

blokáda

(1,2)

bradykardie

(1,2)

fibrilace síní

(1,2)

flutter síní

(1,2)

Gastrointestinální

poruchy

nauzea

zvracení, zácpa,

flatulence,

dyspepsie,

sucho v ústech,

průjem

Poruchy jater a

žlučových cest

abnormální

výsledky

jaterních testů

zvýšené hodnoty

jaterních enzymů

(> 2x ULN)

Poruchy kůže a

podkožní tkáně

pruritus,

vyrážka

angioedém

kopřivka

Stevensův-Johnsonův

syndrom

, toxická

epidermální

nekrolýza

Poruchy svalové a

kosterní soustavy a

pojivové tkáně

svalové křeče

Celkové poruchy a

reakce v místě

aplikace

poruchy chůze,

astenie, únava,

podrážděnost,

pocit opilosti

Poranění, otravy a

procedurální

komplikace

pády, lacerace

kůže,

pohmožděniny

Nežádoucí účinky hlášené po uvedení přípravku na trh.

Viz Popis vybraných nežádoucích účinků.

Hlášeno v otevřených studiích.

Popis vybraných nežádoucích účinků

Užívání lakosamidu je spojeno s prodloužením PR intervalu v závislosti na dávce. Mohou se vyskytnout

nežádoucí účinky související s prodloužením PR intervalu (např. atrioventrikulární blokáda, synkopa,

bradykardie).

9/15

V klinických studiích přídatné terapie u pacientů s epilepsií je výskyt atrioventrikulární blokády prvního

stupně méně častý a dosahuje hodnot 0,7 % pro lakosamid 200 mg, 0,0 % pro lakosamid 400 mg, 0,5 %

pro lakosamid 600 mg a 0,0 % pro placebo. V těchto studiích nebyl zaznamenán výskyt AV blokády

druhého nebo vyššího stupně. Po uvedení přípravku na trh však byly ve spojení s léčbou lakosamidem

hlášeny

případy

blokády

druhého

nebo

třetího

stupně.

klinických

studiích

monoterapie

porovnávající

lakosamid

karbamazepinem

s řízeným

uvolňováním

rozsah

prodloužení

intervalu

lakosamidu

karbamazepinu

srovnatelný.

Frekvence

výskytu

synkopy

hlášená

souhrnných klinických studií přídatné terapie je méně častá a neliší se u pacientů s epilepsií (n=944),

kterým byl podáván lakosamid (0,1%) a pacientů s epilepsií (n=364) s placebem (0,3%). V klinických

studiích monoterapie porovnávajících lakosamid s karbamazepinem s řízeným uvolňováním byla

synkopa hlášena u 7/444 (1,6%) pacientů s lakosamidem a u 1/442 (0,2%) pacientů s karbamazepinem

s řízeným uvolňováním.

Fibrilace síní nebo flutter nebyly hlášeny v krátkodobých klinických studiích, nicméně obojí bylo

hlášeno v otevřených studiích epilepsie a po uvedení přípravku na trh.

Abnormální výsledky laboratorních testů

V kontrolovaných klinických studiích s lakosamidem u dospělých pacientů s parciálními záchvaty, kteří

užívali současně 1 až 3 antiepileptika, byly pozorovány abnormální výsledky testů jaterních funkcí.

U 0,7 % (7/935) pacientů léčených lakosamidem a u 0 % (0/356) pacientů, kterým bylo podáváno

placebo, se vyskytovalo zvýšení ALT na

3x ULN.

Multiorgánové hypersenzitivní reakce

U pacientů léčených některými antiepileptiky byly hlášeny multiorgánové hypersenzitivní reakce (také

známé jako léková reakce s eozinofilií a systémovými příznaky, DRESS). Tyto reakce se projevují

různě, obvykle se však projevují horečkou a vyrážkou a mohou být spojeny s postižením různých

orgánových systémů. Při podezření na multiorgánovou hypersenzitivní reakci se má lakosamid vysadit.

Pediatrická populace

Bezpečnostní profil lakosamidu v otevřených studiích u přídatné léčby u dětí ve věku od 4 let do méně

než 16 let odpovídal bezpečnostnímu profilu u dospělých. Nejčastěji hlášené nežádoucí účinky u

pediatrické populace byly zvracení (17,1 %), závratě (16,7 %), somnolence (12,1 %), bolest hlavy

(11,7 %) a konvulze (10,1 %). Další nežádoucí účinky hlášené u dětí byly snížená chuť k jídlu (6,6 %),

letargie (4,3 %) a abnormální chování (1,9 %).

Starší pacienti

Ve studii monoterapie srovnávající lakosamid s karbamazepinem s řízeným uvolňováním se typy

nežádoucích účinků ve vztahu k lakosamidu u starších pacientů (

65 let) jevily jako srovnatelné s těmi

pozorovanými u pacientů mladších než 65 let. U starších pacientů byl však ve srovnání s mladšími

dospělými pacienty pozorován vyšší výskyt pádů, průjmu a třesu (rozdíl

5 %). Nejčastějším kardiálním

nežádoucím účinkem pozorovaným u starších pacientů ve srovnání s mladší dospělou populací byla AV

blokáda prvního stupně. To bylo hlášeno u lakosamidu ve 4,8 % (3/62) u starších pacientů v porovnání

s 1,6 % (6/382) u mladších dospělých pacientů. Četnost přerušení léčby v důsledku nežádoucích účinků

byla pozorovaná u lakosamidu v 21,0 % (13/62) u starších pacientů oproti 9,2 % (35/382) u mladších

dospělých pacientů. Tyto rozdíly mezi staršími a mladšími dospělými pacienty byly podobné těm

pozorovaným v aktivní srovnávací skupině.

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to

pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky,

aby hlásili podezření na nežádoucí účinky na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

10/15

4.9 Předávkování

Příznaky

Příznaky pozorované po náhodném nebo úmyslném předávkování lakosamidem jsou primárně spojeny

s CNS a gastrointestinálním systémem.

Typy nežádoucích účinků u pacientů vystavených dávkám nad 400 mg až do 800 mg nebyly

klinicky odlišné od nežádoucích účinků u pacientů, kterým byly podávány doporučené dávky

lakosamidu.

Účinky

hlášené

podání

více

než

jsou

závratě,

nauzea,

zvracení,

záchvaty

(generalizované tonicko-klonické záchvaty, status epilepticus). Poruchy srdečního vedení, šok

a kóma byly také pozorovány. Byla hlášena úmrtí u pacientů po akutním jednorázovém

předávkování dávkou několika gramů lakosamidu.

Léčba

Pro případ předávkování lakosamidem není k dispozici specifické antidotum. Léčba má spočívat v

obecně podpůrných opatřeních a v případě potřeby je možné provést i hemodialýzu (viz bod 5.2).

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: antiepileptika, jiná antiepileptika.

ATC kód: N03AX18

Mechanismus účinku

Léčivá

látka

lakosamid

(R-2-acetamido-N-benzyl-3-metoxypropionamid)

funkcionalizovaná

aminokyselina. Přesný mechanismus účinku lakosamidu u člověka je třeba ještě plně objasnit. Podle

elektrofyziologických

studií

in vitro lakosamid selektivně

zesiluje

pomalou

inaktivaci napěťově

řízených ("voltage-gated") sodíkových kanálů a stabilizuje tak hyperexcitabilní membrány neuronů.

Farmakodynamické účinky

Lakosamid poskytoval u širokého spektra zvířecích modelů ochranu před parciálními i primárně

generalizovanými záchvaty a zpomaloval rozvoj "kindlingu".

V kombinaci s levetiracetamem, karbamazepinem, fenytoinem, valproátem, lamotriginem, topiramátem

nebo

gabapentinem

vykazoval

lakosamid

preklinických

studiích

synergní

nebo

aditivní

antikonvulzivní účinky.

Klinická účinnost a bezpečnost

Dospělá populace

Monoterapie

Účinnost lakosamidu v monoterapii byla stanovena na základě dvojitě-zaslepené studie non-inferiority

oproti karbamazepinu s řízeným uvolňováním při paralelním uspořádání skupin u 886 pacientů ve věku

od 16 let, u nichž byla nově či nedávno diagnostikována epilepsie. Pacienti museli vykazovat

nevyprovokované parciální záchvaty se sekundární generalizací nebo bez ní.

Tito pacienti byli

randomizováni v poměru 1:1 k užívání karbamazepinu s řízeným uvolňováním a lakosamidu ve formě

tablet. Dávkování bylo založeno na odpovědi na dávku a pohybovalo se v rozmezí od 400 do 1200

mg/den u karbamazepinu s řízeným uvolňováním a od 200 do 600 mg/den u lakosamidu. Léčba trvala

až 121 týdnů podle závislosti na odpovědi.

Odhadovaná frekvence stavu bez záchvatů po 6 měsících byla 89,8 % u pacientů léčených lakosamidem

a 91,1 % u pacientů léčených karbamazepinem s řízeným uvolňováním za použití analýzy přežití podle

Kaplana-Meiera. Adjustovaný absolutní rozdíl mezi oběma způsoby léčby byl -1,3% (95% CI: -5,5,

2,8). Odhady frekvence stavu bez záchvatů po 12 měsících podle Kaplana-Meiera byly 77,8 % pro

pacienty léčené lakosamidem a 82,7 % pro pacienty léčené karbamazepinem s řízeným uvolňováním.

Frekvence stavu bez záchvatů po 6 měsících u starších pacientů od 65 let (62 pacientů s lakosamidem,

11/15

57 pacientů s karbamazepinem s řízeným uvolňováním) byly podobné u obou léčebných skupin.

Frekvence byly také podobné frekvencím pozorovaným u celkové populace. Udržovací dávka u starší

populace byla 200 mg/den u 55 pacientů (88,7 %), 400 mg/den u 6 pacientů (9,7 %) a u 1 pacienta

(1,6 %) byla dávka zvýšena na více než 400 mg/den.

Přechod na monoterapii

Účinnost

bezpečnost

lakosamidu

při

přechodu

monoterapii

byla

hodnocena

historicky

kontrolované, multicentrické, dvojitě zaslepené randomizované studii. 425 pacientů ve věku 16 až 70

let s nekontrolovanými parciálními záchvaty, kteří užívali stabilní dávku 1 nebo 2 registrovaných

antiepileptik, bylo v této studii randomizováno k přechodu na monoterapii lakosamidem (buď v dávce

400 mg/den nebo v dávce 300 mg/den v poměru 3:1). U léčených pacientů, plně titrovaných, u kterých

bylo zahájeno vysazení antiepileptik (284, případně 99), bylo monoterapie dosaženo u 71,5 %, příp.

70,7 % pacientů po 57-105 dnech (medián 71 dnů), během cíleného sledovacího období 70 dnů.

Přídatná léčba

Účinnost lakosamidu jako přídatné terapie byla v doporučených dávkách 200 mg/den a 400 mg/den

prokázána ve 3 multicentrických, randomizovaných, placebem kontrolovaných klinických studiích s

12týdenním udržovacím obdobím. Lakosamid v dávce 600 mg/den se také prokázal účinný jako přídatná

terapie v kontrolovaných klinických studiích, ale účinnost této dávky se výrazně nelišila od 400 mg/den

a byla pacienty hůře snášena (vyšší výskyt nežádoucích účinků na CNS a GIT). Proto se podávání dávky

600 mg/den nedoporučuje - maximální doporučenou dávkou je 400 mg/den. Cílem těchto studií, do

nichž bylo zařazeno 1308 pacientů s průměrnou anamnézou 23 let s parciálními záchvaty, bylo zhodnotit

účinnost a bezpečnost lakosamidu při jeho souběžném podávání s 1-3 dalšími antiepileptiky u pacientů

s nekontrolovanými parciálními záchvaty se sekundární generalizací nebo bez ní. 50% snížení četnosti

záchvatů bylo dosaženo u 23 % pacientů ve skupině placeba, u 34 % pacientů ve skupině s dávkou 200

mg/den a u 40 % pacientů ve skupině s dávkou 400 mg/den.

Farmakokinetika a bezpečnost jednorázové nasycovací dávky intravenózně podávaného lakosamidu

byly stanoveny v multicentrické, otevřené studii navržené pro zhodnocení bezpečnosti a snášenlivosti

rychlého

nasazení

lakosamidu

jednorázové

intravenózní

nasycovací

dávce

(včetně

následované perorálním dávkováním dvakrát denně (ekvivalentní intravenózní dávce) jako přídatná

terapie u dospělých jedinců od 16 do 60 let věku s parciálními záchvaty.

Pediatrická populace

Parciální záchvaty mají podobnou klinickou symptomatologii u dětí ve věku od 4 let a u dospělých.

Účinnost lakosamidu u dětí ve věku od 4 let byla extrapolovaná z údajů u dospívajících a dospělých s

parciálními záchvaty, u kterých byla očekávána podobná odpověď za předpokladu, že byly provedeny

úpravy pediatrické dávky (viz bod 4.2) a že byla prokázána bezpečnost (viz bod 4.8).

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Absorpce

Po perorálním podání se lakosamid vstřebává rychle a úplně. Perorální biologická dostupnost tablet

lakosamidu je přibližně 100 %. Po perorálním podání se plazmatická koncentrace nezměněného

lakosamidu rychle zvyšuje a C

dosahuje přibližně 0,5 až 4 hodiny po podání dávky. Potrava

neovlivňuje rychlost ani rozsah vstřebávání.

Distribuce

Distribuční objem lakosamidu je přibližně 0,6 l/kg, na plazmatické bílkoviny se váže z méně než 15 %.

Biotransformace

95 % dávky se vylučuje močí jako lakosamid a jeho metabolity. Celý průběh metabolismu lakosamidu

nebyl zcela charakterizován.

Hlavními sloučeninami v moči je nezměněný lakosamid (asi 40 % dávky) a O-desmethyl metabolit

lakosamidu (méně než 30 % dávky).

12/15

Polární frakce, pravděpodobně serinové deriváty, tvoří v moči přibližně 20 %, v plazmě byla ale zjištěna

pouze v malých množstvích (0-2 %), a to jen u některých jedinců. Další metabolity byly nalezeny v

moči pouze v malých množstvích (0,5-2 %).

In vitro údaje ukazují, že CYP2C9, CYP2C19 a CYP3A4 jsou schopny katalyzovat tvorbu O- desmethyl

metabolitu, ale hlavní isoenzym, který se na reakci podílel, nebyl in vivo potvrzen. Při srovnání

farmakokinetiky lakosamidu mezi jedinci s intenzivním metabolismem ("EMs" s funkčním CYP2C19)

a jedinci s nízkým stupněm metabolismu ("PMs" s nefunkčním CYP2C19) nebyl pozorován žádný

klinicky významný rozdíl. Ve studii interakcí s omeprazolem (inhibitorem CYP2C19) nebyly navíc

prokázány žádné klinicky významné změny v plazmatických koncentracích lakosamidu, což dokazuje

zanedbatelnou důležitost této metabolické cesty. Plazmatická koncentrace O-desmethyllakosamidu tvoří

15 %

plazmatické

hladiny

lakosamidu.

Tento

hlavní

metabolit

lakosamidu

nemá

vlastní

farmakologickou účinnost.

Eliminace

Lakosamid je ze systémového oběhu vylučován primárně ledvinami a biotransformací. Po perorálním a

intravenózním podání radioaktivně značeného lakosamidu bylo přibližně 95 % radioaktivity zjištěno v

moči a méně než 0,5 % ve stolici. Eliminační poločas lakosamidu je přibližně 13 hodin. Farmakokinetika

je úměrná dávce a je časově konstantní s nízkou intra- a interindividuální variabilitou. Při dávkování

dvakrát denně je po 3 dnech dosaženo ustálené plazmatické koncentrace ("steady-state"). Plazmatická

koncentrace se zvyšuje s akumulačním faktorem přibližně 2.

Jednorázová nasycovací dávka 200 mg se v koncentracích ustáleného stavu přibližuje ke srovnatelnému

perorálnímu podávání 100 mg dvakrát denně.

Farmakokinetika u zvláštních skupin pacientů

Pohlaví

Klinické

studie

prokázaly,

pohlaví

klinicky

významně

neovlivňuje

plazmatické

koncentrace

lakosamidu.

Porucha funkce ledvin

U pacientů s mírnou a středně těžkou poruchou funkce ledvin se AUC lakosamidu v porovnání se

zdravými jedinci zvětšila přibližně o 30 %, u pacientů s těžkou poruchou funkce ledvin a u pacientů s

terminálním selháním ledvin s potřebou hemodialýzy přibližně o 60 %, hodnota maximální koncentrace

však nebyla ovlivněna.

Lakosamid je z plazmy účinně odstraňován hemodialýzou. Po 4hodinové hemodialýze se AUC

lakosamidu zmenší přibližně o 50 %, proto se doporučuje po hemodialýze doplnit dávkování (viz bod

4.2). U pacientů se středně těžkou nebo těžkou poruchou funkce ledvin se několikanásobně zvýšila

koncentrace O-desmethyl metabolitu. Pokud se u pacientů s terminálním renálním onemocněním

neprováděla hemodialýza, zvýšené hladiny metabolitu neustále rostly během 24hodinového odebírání

vzorků. Zatím není známo, že by u pacientů s terminálním renálním onemocněním tyto zvýšené hladiny

vyvolaly nějaké nežádoucí účinky. Vlastní farmakologická účinnost metabolitu však nebyla prokázána.

Porucha funkce jater

Jedinci

s středně

těžkou

poruchou

funkce

jater

(Child-Pugh

vykazovali

vyšší

plazmatické

koncentrace lakosamidu (AUC

norm

zvýšena asi o 50 %), což bylo zčásti důsledkem snížené funkce ledvin

u těchto jedinců. Podle odhadu vedl pokles nerenální clearance u pacientů ve studii k přibližně 20%

zvětšení AUC lakosamidu. Farmakokinetika lakosamidu nebyla u těžké poruchy funkce jater hodnocena

(viz bod 4.2).

Starší pacienti (ve věku nad

65 let)

AUC byla ve studii se staršími muži a ženami (věk 4 pacientů byl vyšší než 75 let) v porovnání s mladou

populací zvětšena o 30 % u mužů a o 50 % u žen, což bylo částečně způsobeno nižší tělesnou hmotností.

Pokud je tento rozdíl spočten s ohledem na tělesnou hmotnost, činí 26 % u mužů a 23 % u žen.

Pozorována byla také zvýšená variabilita v plazmatických koncentracích lakosamidu. Renální clearance

byla v této studii u starších pacientů jen mírně snížena.

Plošné snížení dávky se nepovažuje za nutné, pokud není indikováno z důvodu poruchy funkce ledvin

13/15

(viz bod 4.2).

Pediatrická populace

Pediatrický farmakokinetický profil lakosamidu byl stanoven v populační farmakokinetické analýze

využívající údaje o plazmatické koncentraci z příležitostně odebraných vzorků získaných ve dvou

otevřených studiích u 79 dětí s epilepsií ve věku od 6 měsíců do 17 let. Podávané dávky lakosamidu se

pohybovaly od 2 do 12 mg/kg/den (bez ohledu na skupinu tělesné hmotnosti dětí) při podávání 2x denně,

s maximální dávkou 400 mg/den u dětí s tělesnou hmotností od 50 kg.

Typická plazmatická clearance byla 1,08 l/h, 1,40 l/h a 1,92 l/h u dětí s tělesnou hmotností 20 kg, 30 kg

a 50 kg, v uvedeném pořadí. V porovnání byla u dospělých pacientů (tělesná hmotnost 70 kg) odhadnuta

plazmatická clearance na 1,92 l/h.

5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Plazmatické koncentrace lakosamidu byly ve studiích toxicity na zvířatech na stejné nebo pouze o málo

vyšší úrovni v porovnání s pacienty, což ponechává velmi malý nebo žádný prostor pro expozici léku u

člověka.

Farmakologická studie bezpečnosti přípravku prokázala u psů v anestezii s intravenózním podáním

lakosamidu přechodné zvýšení PR intervalu a doby trvání QRS, při současném poklesu krevního tlaku

(pravděpodobně kardiodepresivním účinkem). Výskyt těchto přechodných změn začínal v rozmezí

koncentrací na úrovni maximálního doporučeného dávkování u člověka. U psů a opic makaků jávských

v anestezii bylo po intravenózních dávkách 15-60 mg/kg pozorováno zpomalení atriální a ventrikulární

vodivosti, atrioventrikulární blokáda a atrioventrikulární disociace.

Ve studiích toxicity s opakovaným dávkováním byly u potkanů pozorovány lehké reverzibilní jaterní

změny od dávky 3x vyšší, než je dávka terapeutická. Mezi tyto změny patřily zvýšená hmotnost orgánu,

hypertrofie hepatocytů, zvýšení sérových koncentrací jaterních enzymů a zvýšení hodnot celkového

cholesterolu

triglyceridů.

Kromě

hypertrofie

hepatocytů

nebyly

pozorovány

žádné

jiné

histopatologické změny.

Ve studiích reprodukční a vývojové toxicity u hlodavců a králíků nebyly pozorovány žádné teratogenní

účinky. U potkanů ale docházelo po dávkách toxických pro matky, odpovídajících předpokládaným

systémovým hodnotám expozice léku u člověka, k navýšení počtu mrtvě narozených mláďat a počtu

úmrtí mláďat v peripartálním období a k mírnému snížení velikosti i tělesné hmotnosti živých mláďat.

Vyšší hladiny expozice přípravku nemohly být z důvodu toxicity pro matky u zvířat vyzkoušeny, proto

získané údaje nejsou dostatečné pro úplnou charakteristiku embryofetotoxických nebo teratogenních

vlastností lakosamidu.

Jak prokázaly studie u potkanů, lakosamid a/nebo jeho metabolity snadno procházejí placentární

bariérou.

U juvenilních potkanů a psů se typy toxicity kvalitativně neliší od typů toxicity pozorovaných u

dospělých zvířat. U juvenilních potkanů bylo při podobné systémové expozici, jaká se očekává při

klinické expozici, pozorováno snížení tělesné hmotnosti. U juvenilních psů byly pozorovány přechodné

a na dávce závislé CNS klinické příznaky, které se začaly objevovat při systémové expozici pod

očekávanými hladinami klinické expozice.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1 Seznam pomocných látek

Jádro tablety

mikrokrystalická celulosa,

částečně substituovaná hyprolosa,

krospovidon,

hyprolosa,

koloidní bezvodý oxid křemičitý,

magnesium-stearát.

14/15

Potahová vrstva

polyvinylalkohol,

makrogol 3350,

oxid titaničitý (E 171),

mastek,

červený oxid železitý (Midza 50 mg a Midza 150 mg) (E172)

žlutý oxid železitý (Midza 100 mg a Midza 150 mg) (E172)

černý oxid železitý (Midza 50 mg, Midza 100 mg a Midza 150 mg) (E172)

hlinitý lak indigokarmínu (Midza 50 mg, Midza 150 mg a Midza 200 mg) (E132).

6.2 Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3 Doba použitelnosti

30 měsíců

6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

6.5 Druh obalu a obsah balení

Midza 50 mg potahované tablety: Balení obsahující 14 a 56 potahovaných tablet v PVC/PVDC

průhledných blistrech, zatavených hliníkovou fólií.

Midza 100 mg, 150 mg a 200 mg: Balení obsahující 56 potahovaných tablet v PVC/PVDC průhledných

blistrech, zatavených hliníkovou fólií.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6 Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku

Žádné zvláštní požadavky na likvidaci.

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Belupo lijekovi i kozmetika d.d.

Ulica Danica 5

48000 Koprivnica

Chorvatsko

8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

Midza 50 mg potahované tablety: 21/942/16-C

Midza 100 mg potahované tablety: 21/943/16-C

Midza 150 mg potahované tablety: 21/944/16-C

Midza 200 mg potahované tablety: 21/945/16-C

15/15

9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE / PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

24. 1. 2018

10. DATUM REVIZE TEXTU

24. 1. 2018

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace