METRICYCLIN 1000 mg Intrauterinní tableta

Česká republika - čeština - USKVBL (Ústav Pro Státní Kontrolu Veterinárních Biopreparátů A Léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
Chlortetracyklin
Dostupné s:
Kela N.V.
ATC kód:
QG51AA
INN (Mezinárodní Name):
Chlortetracycline (Chlortetracyclini hydrochloridum)
Dávkování:
1000mg
Léková forma:
Intrauterinní tableta
Terapeutické skupiny:
krávy
Terapeutické oblasti:
Antibakteriální
Přehled produktů:
Kódy balení: 9936726 - 20 x 1 tableta - blistr
Registrační číslo:
96/049/01-C
Datum autorizace:
2001-07-23

1.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

METRICYCLIN 1 g intrauterinní tablety

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

1 tableta obsahuje:

Léčivá látka: Chlortetracyclini hydrochloridum 1000 mg

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Intrauterinní tableta.

Světle žluté oválné tablety

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1. Cílový druh zvířat:

Krávy skotu.

4.2. Indikace s upřesněním pro cílový druh zvířat

Profylaktická a terapeutická léčba puerperálních infekcí způsobených mikroorganismy citlivými na

chlortetracyklin.

4.3.

Kontraindikace

V případě intrauterinní aplikace nejsou známy.

4.4.

Zvláštní upozornění

Nejsou známa

4.5. Zvláštní opatření pro použití

Zvláštní opatření pro použití u zvířat

Podávat pouze když je děložní hrdlo dostatečně otevřeno (krátce po otelení).

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům

Po manipulaci s přípravkem si důkladně umyjte ruce vodou a mýdlem.

Lidé se známou přecitlivělostí na tetracyklin by se měli vyhnout kontaktu s veterinárním léčivým

přípravkem.

4.6. Nežádoucí účinky ( frekvence, závažnost )

V případě intrauterinní aplikace nejsou známy.

4.7. Použití v průběhu březosti, laktace nebo snášky

Určeno k intrauterinní aplikaci krátce po otelení.

4.8. Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce

V případě intrauterinní aplikace nejsou známy.

4.9. Podávané množství a způsob podání

Intrauterinní podání.

Profylaktická léčba: 1 tableta. Terapeutická léčba: 1-2 tablety.

Krátce po otelení, tj. pouze když je děložní hrdlo dostatečně otevřeno.

4.10. Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota), pokud je to nutné

Absorpce z dělohy je omezená, proto je při intrauterinní aplikaci možnost vzniku systémových

toxických účinků téměř vyloučena.

4.11.

Ochranné lhůty

Mléko: 4 dny

Maso: 10 dní.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

Farmakologická skupina: Antibiotika

ATCvet kód: QG51AA

5.1. Farmakodynamické vlastnosti

Chlortetracycline je širokospektré antibiotikum patřící do skupiny tetracyklinů. Zasahuje do

prokaryotické syntézy proteinů. Účinkuje zejména bakteriostaticky, ve vyšší koncentraci vykazuje

proti některým druhům mikroorganismů rovněž baktericidní účinek (např. v případě lokální

intrauterinní terapie). Chlortetracycline je aktivní proti velkému množství G+ a G- bakterií,

spirochetám, mykoplazmám, ureoplazmám, ritketsíím, chlamydiím a některým druhům protozoí

(např. Anaplasma). Není účinný vůči Pseudomonas spp., Proteus spp. , kvasinkám a

houbám.

Chlortetracycline je účinný proti většině mikroorganismů běžně se vyskytujících při intrauterinních

infekcích krav, jako např. Streptococcus spp., Arcanobacterium (Corynebacterium) pyogenes, E.coli,

Brucella spp., nesporotvorních anaerobů (Fusobacterium necrophorum, Bacteroides spp.) Chlamidia,

Mycoplasma bovigenitalis, ureaplasmas.

Chromozomální resistence vůči tetracyklinům se rozvíjí postupně. Mezi klasickými tetracykliny

existuje kompletní křížová resistence. Největší pozornost je třeba věnovat získané plasmidové

resistenci.

5.2. Farmakokinetické údaje

Po intrauterinní aplikaci dosahuje chlortetracyklin v děloze vysokých lokálních koncentrací. Z dělohy

je částečně absorbován, což dokládá přítomnost chlortetracyklinu a jeho čtvrtého epiméru v moči

a mléce.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1. Seznam pomocných látek

Rýžový škrob

Mikrokrystalická celulosa

Koloidní bezvodý oxid křemičitý

Hydrogenovaný ricinový olej

Magnesium-stearát

6.2. Inkompatibilita

Neuplatňuje se

6.3. Doba použitelnosti

Doba použitelnosti veterinárního léčivého přípravku v neporušeném obalu: 3 roky

6.4. Zvláštní opatření pro uchovávání:

Uchovávejte při teplotě do 25°C.

Chraňte před světlem.

6.5.

Druh a složení vnitřního obalu

1 x 20: blistr s 1 tabletou, baleno po 20 blistrech do papírové skládačky

1 x 100: blistr s 1 tabletou, baleno po 100 blistrech do poloprůhledné PE-krabice s víkem

Velikosti balení: 1 x 20, 1 x 100

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6.

Zvláštní opatření pro zneškodňování nepoužitého veterinárního léčivého přípravku

nebo odpadu, který pochází z tohoto přípravku

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí

být likvidován podle místních právních předpisů.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

KELA Laboratoria n.v., Industrial Zone „De Kluis“, St. Lenaaartseweg 48, 2320 Hoogstraten,

Belgium

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO

96/049/01-C

9.

DATUM REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

23.07. 2001, 4.2.2011

10. DATUM REVIZE TEXTU

Únor 2015

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace