MESULID Tableta 100MG

Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
NIMESULID (NIMESULIDUM)
Dostupné s:
CSC Pharmaceuticals Handels GmbH, Bisamberg
ATC kód:
M01AX17
INN (Mezinárodní Name):
NIMESULIDE (NIMESULIDUM)
Dávkování:
100MG
Léková forma:
Tableta
Podání:
Perorální podání
Jednotky v balení:
3 Blistr
Druh předpisu:
na lékařský předpis
Terapeutické oblasti:
NIMESULID
Přehled produktů:
MESULID
Stav Autorizace:
B - přípravek po provedené změně. Smí být uváděn na trh po dobu
Registrační číslo:
29/ 125/01-C
Datum autorizace:
0000-00-00
EAN kód:
8594044140980

Strana 1 (celkem 6)

Sp.zn.sukls296876/2017

P

říbalová informace: informace pro uživatele

MESULID

100 mg

tablety

granule pro perorální suspenzi

(nimesulidum)

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li případně další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i

tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete

jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím,

sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Viz bod 4.

V

příbalové informaci naleznete:

Co je přípravek Mesulid a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Mesulid užívat

Jak se přípravek Mesulid užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Mesulid uchovávat

Další informace

1.

CO JE

PŘÍPRAVEK

MESULID A K

ČEMU SE POUŽÍVÁ

Přípravek Mesulid je nesteroidní protizánětlivý léčivý přípravek („NSAID“) tišící bolest. Používá se

k léčbě akutní bolesti a k léčbě menstruačních bolestí.

Před předepsáním přípravku Mesulid Váš lékař zhodnotí možné přínosy tohoto léku oproti rizikům

rozvoje nežádoucích účinků.

2.

ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK

MESULID

UŽÍVAT

Neužívejte přípravek

Mesulid

, jestliže

jste přecitlivělý(á) (alergický(á)) na nimesulid nebo jakoukoli jinou složku přípravku Mesulid

(uvedenou v bodě 6 na konci této příbalové informace),

se u Vás vyskytl některý z následujících příznaků po užití kyseliny acetylsalicylové nebo jiných

NSAID:

sípání, pocit tlaku na hrudi, dušnost (astma),

ucpaný nos v důsledku zduření nosní výstelky (nosní polypy),

vyrážka/kopřivka (urtikarie),

náhlé otoky kůže či sliznic, jako jsou otoky kolem očí, otoky tváře, rtů, úst či krku, které

mohou působit i potíže s dýcháním (angioneurotický edém),

se u Vás vyskytly následující potíže po předchozí léčbě NSAID a v anamnéze:

krvácení do žaludku nebo střev,

proděravění (perforace) žaludku nebo střev,

Strana 2 (celkem 6)

jste nedávno nebo v anamnéze měl(a) žaludeční nebo střevní vředy nebo krvácení (vředy nebo

krvácení, které se objevilo nejméně dvakrát),

jste prodělal(a) krvácení do mozku (cévní mozková příhoda),

máte problém s krvácením nebo jakékoliv problémy související se špatnou srážlivostí krve,

trpíte poruchou funkce jater,

užíváte jiné léky, o kterých je známo, že ovlivňují játra, např. paracetamol nebo jiné léky tišící

bolest nebo NSAID léky,

užíváte návykové látky nebo se u Vás rozvinula závislost na drogách nebo jiných látkách,

pravidelně pijete alkohol ve velkém množství,

jste v minulosti po požití nimesulidu prodělal(a) reakci postihující játra,

trpíte nedialyzovanou těžkou poruchou funkce ledvin,

trpíte závažným srdečním selháním,

máte horečku nebo chřipku (bolí Vás celé tělo, necítíte se dobře, máte zimnici, třesete se nebo

máte zvýšenou teplotu),

jste v posledních 3 měsících těhotenství,

kojíte.

Nepodávejte přípravek Mesulid dětem do 12 let.

Varování

Léčivé přípravky jako je Mesulid mohou působit mírné zvýšení rizika výskytu srdečního infarktu

(infarkt myokardu) nebo cévní mozkové příhody. Riziko je pravděpodobnější při užívání vysokých

dávek a při dlouhodobé léčbě. Nepřekračujte doporučené dávkování a délku léčby.

Pokud máte potíže se srdcem, prodělali jste cévní mozkovou příhodu nebo se domníváte, že byste

mohli být ohroženi těmito příhodami (např. pokud trpíte vysokým krevním tlakem, cukrovkou, máte

vysokou hladinu cholesterolu nebo kouříte), poraďte se se svým lékařem či lékárníkem o vhodnosti

léčby.

Pokud se u Vás projeví závažné alergické reakce, přestaňte přípravek Mesulid užívat při prvních

známkách vyrážky na kůži, poškození měkkých tkání (mukózní léze) nebo při jakékoliv jiné známce

alergie a poraďte se se svým lékařem.

Přerušte ihned léčbu přípravkem Mesulid, vyskytne-li se u Vás krvácení do trávicího traktu (způsobí

dehtové

zabarvení

stolice)

nebo

zpozorujete-li

projevy

vředového

onemocnění

trávicího

traktu

(projevuje se bolestí břicha).

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku

Mesulid

je zapotřebí

Pokud se u Vás v průběhu užívání nimesulidu objeví příznaky naznačující potíže s játry, přerušte

užívání nimesulidu a okamžitě informujte svého lékaře. Příznaky naznačující potíže s játry zahrnují

ztrátu chuti k jídlu, pocit na zvracení, zvracení, bolesti břicha, přetrvávající únavu nebo tmavě

zbarvenou moč.

Pokud jste někdy v minulosti měl(a) žaludeční vředy, krvácení ze žaludku nebo střev, ulcerózní

kolitidu nebo Crohnovu nemoc, informujte o tom svého lékaře dříve, než začnete přípravek Mesulid

užívat.

Pokud se u Vás v průběhu užívání přípravku Mesulid objeví horečka a/nebo příznaky podobné chřipce

(bolí Vás celé tělo, necítíte se dobře, máte zimnici nebo se třesete), přestaňte přípravek užívat a

informujte svého lékaře.

Pokud

máte

jakékoliv

mírné

onemocnění

srdce,

vysoký

krevní

tlak,

cirkulační problémy

nebo

onemocnění ledvin, informujte o tom svého lékaře dříve, než začnete přípravek Mesulid užívat.

Pokud jste starší, je možné, že Váš lékař bude vyžadovat pravidelné kontroly, aby se ujistil, že Vám

přípravek Mesulid nepůsobí žaludeční, ledvinné, srdeční nebo jaterní problémy.

Strana 3 (celkem 6)

Pokud plánujete těhotenství, informujte o tom svého lékaře, jelikož přípravek Mesulid může snižovat

plodnost.

Pokud nesnášíte některé cukry, poraďte se před užitím tohoto přípravku s lékařem.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Jestliže

užíváte

některé

následujících

léčiv,

jejichž

účinky

mohou

navzájem

ovlivňovat

s přípravkem Mesulid:

kortikosteroidy (léčiva užívaná k léčbě zánětlivých stavů),

léčivé přípravky pro ředění krve (antikoagulancia, např. warfarin, nebo přípravky potlačující

shlukování krevních destiček, např. aspirin nebo jiné salicyláty),

antihypertenziva nebo diuretika (léčivé přípravky k úpravě vysokého krevního tlaku či srdeční

činnosti),

lithium, které se používá k léčbě depresí a podobných stavů,

selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (léky ke zvládání depresí),

methotrexát (lék užívaný k léčbě revmatoidní artritidy nebo k léčbě nádorů),

cyklosporin (léčivo užívané po transplantacích nebo pro léčbu poruch imunitního systému),

ujistěte se, že Váš lékař či lékárník je informován o tom, že tato léčiva užíváte, než začnete užívat

přípravek Mesulid.

Těhotenství a kojení

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat Mesulid nebo jakýkoliv jiný

lék.

Mesulid se nesmí užívat během posledních 3 měsíců těhotenství, může způsobit potíže dítěti a

při porodu.

Pokud plánujete těhotenství, informujte o tom svého lékaře, protože Mesulid může snížit

plodnost.

Jste-li v prvním či druhém trimestru těhotenství, nepřekračujte dávkování a dobu léčby, kterou

Vám Váš lékař určil.

Mesulid nesmí být užíván v období kojení.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Neřiďte dopravní prostředky ani neobsluhujte stroje, pokud se u Vás objeví závratě nebo ospalost po

užití přípravku Mesulid.

Důležité informace o některých složkách přípravku

Mesulid

Mesulid tablety a granule pro perorální suspenzi obsahují cukry. Pokud Vám Váš lékař řekl, že

nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

3.

JAK SE

PŘÍPRAVEK

MESULID

UŽÍVÁ

Přípravek Mesulid vždy užívejte přesně dle instrukcí Vašeho lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte

se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Riziko výskytu nežádoucích účinků lze snížit užitím nejnižší účinné dávky po co možná nejkratší dobu

dostatečnou pro zvládnutí příznaků.

Obvyklá dávka je jedna tableta s obsahem 100 mg účinné látky nebo 1 sáček se 100 mg účinné látky

dvakrát denně po jídle. Přípravek Mesulid užívejte co nejkratší dobu a ne déle než 15 dní během

jednoho léčebného cyklu.

Jestliže jste užil(a) více přípravku

Mesulid

, než jste měl(a)

Strana 4 (celkem 6)

Pokud

jste užil(a)

nebo se domníváte,

že jste

užil(a)

více přípravku

Mesulid,

než jste

měl(a)

(předávkování), kontaktujte neprodleně svého lékaře nebo nejbližší nemocniční zařízení. Přineste

s sebou

zbylé

léky.

Pokud

došlo

k předávkování,

pocítíte

pravděpodobně

jeden

z následujících

příznaků: ospalost, pocit na zvracení, bolest žaludku, krvácení do žaludku či dýchací potíže.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek

Mesulid

Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

4.

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i Mesulid nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u

každého.

Pokud se u Vás projeví jakýkoli z níže uvedených příznaků, přerušte užívání přípravku a kontaktujte

svého lékaře, neboť uvedené příznaky mohou značit vzácné závažné nežádoucí účinky vyžadující

okamžitou lékařskou péči:

žaludeční potíže či bolest, nechutenství, pocit na zvracení (nauzea), zvracení nebo krvácení žaludku

či střev nebo černá stolice,

poruchy kůže jako je vyrážka nebo zarudnutí,

sípání nebo dušnost,

zežloutnutí kůže nebo očního bělma (žloutenka),

náhlá změna množství či barvy moči,

otoky tváře, chodidel nebo nohou,

přetrvávající únava.

Obecné nežádoucí účinky nesteroidních protizánětlivých léčivých přípravků (NSAID):

Užívání některých nesteroidních protizánětlivých léčivých přípravků (NSAID) může způsobit mírné

zvýšení rizika uzávěru cévního řečiště (arteriální trombotické příhody), např. srdečního infarktu

(infarkt myokardu) nebo cévní mozkové příhody (apoplexie), zejména při užívání vysokých dávek a

při dlouhodobé léčbě.

V souvislosti

s léčbou

NSAID

bylo

popsáno

zadržování

tekutin

(edém),

vysoký

krevní

tlak

(hypertenze) a srdeční selhání (kardiální selhání).

Nejčastěji pozorované nežádoucí účinky ovlivňující trávicí trakt (gastrointestinální příhody) jsou:

žaludeční nebo dvanácterníkový vřed (peptický/duodenální vřed),

proděravění střevní stěny (perforace) nebo krvácení do trávicího traktu (může být i smrtelné,

zvláště u starších osob).

Nežádoucí účinky, které se mohou vyskytnout při užívání přípravku Mesulid jsou:

časté (postihují více než 1 ze 100 pacientů): průjem, nevolnost, zvracení, malé změny v krevních

testech jaterních funkcí,

méně

časté

(postihují

pacientů):

dušnost,

závratě,

zvýšený

krevní

tlak,

zácpa,

nadýmání, zánět žaludku (gastritida), svědění, vyrážka, zvýšené pocení, otoky (edém), krvácení ze

žaludku nebo ze střeva; vředy a prasklé vředy dvanácterníku a žaludku.

vzácné (postihují méně než 1 z 1 000 pacientů): chudokrevnost, pokles počtu bílých krvinek v krvi,

zvýšení určitého typu bílých krvinek v krvi (eozinofilie), změny tlaku krve, krvácení, potíže při

močení, krev v moči, zvýšená hladina draslíku v krvi, pocit úzkosti nebo nervozity, noční můry,

rozmazané vidění, zrychlený tep, pocit horka na kůži, červenání kůže, zánět kůže (dermatitida),

celkový pocit nevolnosti, únava,

velmi vzácné (postihují až 1 z 10 000 pacientů): závažné kožní reakce (známé jako erythema

multiforme,

Stevens-Johnsonův

syndrom

toxická

epidermální

nekrolýza),

které

způsobují

Strana 5 (celkem 6)

puchýře na kůži a velmi nepříjemné pocity, selhání ledvin nebo zánět ledvin (nefritida), poruchy

funkce mozku (encefalopatie), snížení počtu krevních destiček způsobující krvácení pod kůži nebo

v jiných částech těla, černá stolice v důsledku krvácení, zánět jater (hepatitida), který

může

způsobit až závažnou žloutenku a městnání žluče, alergie včetně závažných reakcí s kolapsem a

sípáním, astma, pokles tělesné teploty, závratě, bolest hlavy, ospalost, bolest žaludku, porucha

trávení, bolesti v ústech, svědivá vyrážka (kopřivka), otoky tváře a okolí, poruchy vidění.

Léčivé přípravky jako je Mesulid mohou být spojovány s lehce zvýšeným rizikem srdečního infarktu

(infarkt myokardu) nebo cévní mozkové příhody.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto

přípravku.

5.

JAK

PŘÍPRAVEK

MESULID

UCHOVÁV

AT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Nepoužívejte přípravek Mesulid po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu za „Použitelné

do/EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

6.

DALŠÍ INFORMACE

Co

přípravek

Mesulid obsahuje

Léčivou látkou je nimesulidum. Pomocnými látkami jsou:

Mesulid, tablety: sodná sůl dokusátu, hyprolosa, monohydrát laktosy, sodná sůl karboxymethylškrobu,

mikrokrystalická celulosa, hydrogenovaný rostlinný olej, magnesium-stearát.

Mesulid,

granule

perorální

suspenzi:

sacharosa,

kukuřičný

škrob,

tekutá

glukosa

usušená

rozprášením, cetomakrogol 1000, bezvodá kyselina citronová, pomerančové aroma.

Jak

přípravek

Mesulid

vypadá a co obsahuje toto balení

Mesulid, tablety: bílé/světle žluté, kulaté tablety v PVC blistrech tepelně uzavřených hliníkovou fólií.

Krabičky obsahují 6, 9, 10, 15, 20 nebo 30 tablet. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Mesulid, granule pro perorální suspenzi: žlutý granulovaný prášek v sáčcích po 2 g. Vrstvy sáčku jsou

papír/Al/PE nebo papír/PE/Al/Surlyn. Krabičky obsahují 6, 9, 14, 15, 18 nebo 30 sáčků. Na trhu

nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Pro jakékoliv informace o přípravku, kontaktujte místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci.

Strana 6 (celkem 6)

Držitel rozhodnutí o registraci

Angelini Pharma Österreich GmbH, Brigittenauer Lände 50-54, 1200 Vídeň, Rakousko

Výrobce

Mesulid, 100 mg, tablety:

Helsinn Birex Pharmaceuticals Ltd., Damastown, Mulhuddart, Dublin 15, Irsko

Boehringer Ingelheim Ellas A.E., 5th km Paiania – Markopoulo, Koropi, Attiki, 19400, Řecko

Mipharm S.p.A., Via Bernardo Quaranta, 12, 20141 – Miláno, Itálie

Patheon Italia S.p.A., Viale G.B. Stucchi 110, 20900 Monza (MB), Itálie

Angelini Pharma Česká republika s.r.o., Páteřní 7, 635 00 Brno, Česká republika

Mesulid, 100 mg, granule pro perorální suspenzi:

Helsinn Birex Pharmaceuticals Ltd., Damastown, Mulhuddart, Dublin 15, Irsko

Mipharm S.p.A., Via Bernardo Quaranta, 12, 20141 – Miláno, Itálie

Patheon Italia S.p.A., Viale G.B. Stucchi 110, 20900 Monza (MB), Itálie

Angelini Pharma Česká republika s.r.o., Páteřní 7, 635 00 Brno, Česká republika

Tato příbalová inf

ormace byla naposledy

revidována

: 3. 11. 2017

1/10

Sp.zn.sukls122712/2017

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

MESULID

100 mg

tablety

granule pro perorální suspenzi

2.

KVALITATIVNÍ

A

KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna tableta obsahuje nimesulidum 100 mg.

Jeden sáček obsahuje nimesulidum 100 mg.

Pomocné látky se známým účinkem: laktosa (tablety) a sacharosa (granule pro perorální suspenzi)

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Tablety: bílé/světle žluté kulaté tablety

Granule pro perorální suspenzi: žlutý granulovaný prášek

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Léčba akutní bolesti (viz bod 4.2)

Primární dysmenorea

Nimesulid se má předepisovat pouze jako lék druhé volby. Rozhodnutí předepsat nimesulid má být

založeno na zhodnocení celkových rizik jednotlivého pacienta (viz body 4.3 a 4.4).

4.2

Dávkování a způsob podání

Mesulid se má užívat podle klinického stavu co nejkratší možnou dobu. Výskyt nežádoucích účinků

může být minimalizován použitím minimální účinné dávky po co nejkratší dobu nezbytnou ke

zvládnutí symptomů (viz bod 4.4).

Maximální délka léčebného cyklu nimesulidem je 15 dní.

Dospělí:

Jedna 100 mg tableta (nebo sáček) 2x denně po jídle.

Starší pacienti:

U starších pacientů není třeba redukovat denní dávku (viz bod 5.2).

Děti (< 12 let):

Mesulid je u těchto pacientů kontraindikován (viz též bod 4.3).

Dospívající (12-18 let):

2/10

Vzhledem k farmakokinetice u dospělých a farmakodynamickým vlastnostem nimesulidu nejsou u

těchto pacientů nutné žádné úpravy dávkování.

Porucha funkce ledvin:

U pacientů s mírnou až středně těžkou poruchou funkce ledvin (clearance kreatininu 30-80 ml/min)

nejsou, vzhledem k farmakokinetice, nutné žádné úpravy dávkování, avšak v případě těžké poruchy

funkce ledvin (clearance kreatininu < 30 ml/min) je Mesulid kontraindikován (viz body 4.3 a 5.2).

Porucha funkce jater:

U pacientů s poruchou funkce jater je Mesulid kontraindikován (viz body 4.3 a 5.2).

4.3

Kontraindikace

hypersenzitivita na nimesulid nebo na kteroukoli pomocnou látku tohoto přípravku,

projevy

hypersenzitivity

(např.

bronchospasmus,

rinitida,

kopřivka,

nazální

polypy)

anamnéze,

jako

reakce

podání

acetylsalicylové

kyseliny

nebo

jiných

nesteroidních

antiflogistik,

hepatotoxické reakce na podání nimesulidu v anamnéze,

současné užívání jiných potenciálně hepatotoxických látek,

alkoholismus, toxikománie,

gastrointestinální

krvácení

nebo

perforace

v anamnéze

v souvislosti

s předchozí

terapií

nesteroidními protizánětlivými léčivými přípravky (NSAID),

aktivní nebo v anamnéze rekurentní peptický vřed/krvácení (dvě nebo více odlišných epizod

prokázané ulcerace nebo krvácení),

cerebrovaskulární krvácení nebo jiné aktivní krvácení či poruchy krvácivosti,

těžké poruchy krevní srážlivosti,

těžké srdeční selhání,

těžká porucha funkce ledvin,

porucha funkce jater,

pacienti s horečkou a/nebo s příznaky podobnými chřipce,

děti do 12 let,

třetí trimestr těhotenství a kojení (viz body 4.6 a 5.3).

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Přípravek

Mesulid

nemá

být

podáván

současně

NSAID

včetně

selektivních

inhibitorů

cyklooxygenázy-2. Dále mají být pacienti poučeni, aby se vyhnuli současnému používání jiných

analgetik.

Riziko výskytu nežádoucích účinků je možné snížit použitím minimální efektivní dávky po co

nejkratší možnou dobu dostatečnou ke zvládnutí symptomů onemocnění (viz bod 4.2).

Není-li pozorován přínos léčby, má být podávání přípravku ukončeno.

Účinky na funkci jater

Vzácně bylo hlášeno, že byl přípravek Mesulid spojován se závažnými jaterními reakcemi, včetně

velmi vzácných případů úmrtí (viz též bod 4.8). Pacientům, u nichž se v průběhu léčby přípravkem

Mesulid objeví příznaky poškození jater (např. anorexie, nauzea, zvracení, bolesti břicha, únava,

tmavě zabarvená moč), nebo pacientům, u nichž se zjistí abnormální výsledky vyšetření jaterních

funkcí, má být léčba přerušena. Tito pacienti již nimesulidem nemají být znovu léčeni. Po krátkodobé

expozici léčivu bylo hlášeno poškození jater, které bylo ve většině případů reverzibilní.

U pacientů, kteří užívají nimesulid a u nichž se objeví horečka a/nebo flu-like symptomy, má být léčba

přerušena.

Účinky na gastrointestinální trakt

3/10

Gastrointestinální krvácení, ulcerace a perforace: gastrointestinální krvácení, ulcerace nebo perforace,

které mohou být fatální, byly hlášeny u všech NSAID kdykoli během léčby, s varujícími příznaky i

bez nich, i bez předchozí anamnézy gastrointestinálních příhod.

Riziko gastrointestinálního krvácení, ulcerací a perforací stoupá se zvyšující se dávkou NSAID, u

pacientů s anamnézou peptického vředu, zejména pokud byl komplikován krvácením nebo perforací

(viz bod 4.3) a u starších osob. Tito pacienti mají být léčeni nejnižší možnou dávkou přípravku. Je

vhodné zvážit současné podávání protektivních látek (např. misoprostol nebo inhibitory protonové

pumpy) pro dané pacienty a také pro pacienty současně léčené acetylsalicylovou kyselinou v nízkých

dávkách nebo jinými léky zvyšujícími gastrointestinální riziko (viz dále a bod 4.5).

Pacienti s anamnézou gastrointestinální toxicity, obzvláště ve starším věku, musí být poučeni, aby

hlásili všechny neobvyklé abdominální symptomy (zejména gastrointestinální krvácení), především na

počátku léčby.

Krvácení do gastrointestinálního traktu nebo ulcerace/perforace se mohou objevit kdykoliv v průběhu

léčby za výskytu varovných příznaků či předchozích gastrointestinálních příhod v anamnéze nebo bez

nich. Objeví-li se u pacienta krvácení do gastrointestinálního traktu nebo ulcerace, má se nimesulid

vysadit. Nimesulid se má používat s opatrností u pacientů s gastrointestinálními poruchami včetně

peptických vředů, krvácení do gastrointestinálního traktu, ulcerózní kolitidy či Crohnovy choroby v

anamnéze.

Opatrnosti je třeba u pacientů užívajících konkomitantní léčbu, která by mohla zvyšovat riziko

ulcerací nebo krvácení, jako jsou perorálně podávané kortikosteroidy, antikoagulancia jako warfarin,

SSRI (selective serotonin-reuptake inhibitors) nebo antiagregancia jako kyselina acetylsalicylová (viz

bod 4.5).

Pokud se během léčby přípravkem Mesulid objeví gastrointestinální vředy nebo krvácení, musí být

léčba ukončena.

NSAID mají být podávány s opatrností pacientům s gastrointestinálním onemocněním v anamnéze

(ulcerózní kolitida, Crohnova choroba), neboť jejich stav se může zhoršit (viz bod 4.8 – nežádoucí

účinky).

Starší

pacienti:

starších

pacientů

nežádoucí

účinky

NSAID

vyskytují

častěji,

zejména

gastrointestinální krvácení a perforace, které mohou být fatální (viz bod 4.2). Proto je doporučeno tyto

pacienty klinicky monitorovat.

Účinky na kardiovaskulární a cerebrovaskulární systémy

Je třeba poučit a monitorovat pacienty s anamnézou hypertenze a/nebo mírného až středně těžkého

srdečního selhání, protože v souvislosti s léčbou NSAID byly hlášeny případy retence tekutin a

edémů.

Klinické studie a epidemiologické údaje poukazují na to, že podávání některých NSAID (obzvláště ve

vysokých

dávkách

dlouhou

dobu)

může

souviset

s mírným

zvýšením

rizika

arteriálních

trombotických příhod (např. infarktu myokardu nebo iktů). Neexistují dostatečné údaje, které by

mohly vyloučit toto riziko pro Mesulid.

Podávávání

Mesulidu

je třeba

pečlivě

zvážit

pacientů

špatně

kompenzovanou

hypertenzí,

kongestivním srdečním selháním, ICHS, onemocněním periferních tepen a/nebo cerebrovaskulárním

onemocněním. Obdobně je třeba zvažovat zahájení dlouhodobé léčby u pacientů s rizikovými faktory

pro kardiovaskulární choroby (např. hypertenze, hyperlipidemie, diabetes mellitus, kouření).

Jelikož nimesulid může ovlivňovat funkce krevních destiček, má se opatrně používat u pacientů s

krvácivou diatézou (viz též bod 4.3).

Mesulid však není náhradou acetylsalicylové kyseliny v prevenci kardiovaskulárních onemocnění.

Účinky na funkci ledvin

4/10

U pacientů s poruchou funkce ledvin a u kardiaků se má postupovat s opatrností, jelikož použití

přípravku Mesulid může vést ke zhoršení renálních funkcí. V případě jejich zhoršení se má léčba

vysadit. (viz též bod 4.5).

Účinky na kůži

Velmi vzácně byly ve vztahu k léčbě NSAID hlášeny závažné kožní reakce, z nichž některé byly

fatální,

včetně

exfoliativní

dermatitidy,

Stevens-Johnsonova

syndromu

toxické

epidermální

nekrolýzy (viz bod 4.8). Těmito reakcemi jsou nejvíce ohroženi pacienti na počátku léčby, začátek

reakce se nejčastěji objevuje během prvního měsíce léčby. Přípravek Mesulid má být vysazen při

prvních známkách výskytu vyrážky, slizničních lézí nebo jakýchkoli jiných příznaků hypersenzitivity.

Účinky na plodnost

Použití přípravku Mesulid může vést ke snížení plodnosti žen a nedoporučuje se v případech, kdy žena

plánuje

těhotenství.

žen,

kterým

nedaří

otěhotnět

nebo

kterých

existuje

podezření

neplodnost, má být zváženo přerušení léčby přípravkem Mesulid (viz bod 4.6).

Tablety

přípravku

Mesulid

obsahují

laktosu,

proto

pacienti

vzácnými

dědičnými

problémy

s intolerancí galaktosy, vrozeným nedostatkem laktázy nebo malabsorpcí glukosy a galaktosy nemají

tento přípravek užívat.

Granule pro perorální suspenzi Mesulid obsahují sacharosu, proto jsou kontraindikovány u pacientů se

vzácnými dědičnými problémy s intolerancí fruktosy, malabsorpcí glukosy a galaktosy nebo při

nedostatku sacharoso-izomaltázy.

4.5

Interakce s

jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Farmakodynamické interakce:

Ostatní

NSAID:

Současné podávání přípravku Mesulid (viz bod 4.4) a jiných NSAID včetně kyseliny acetylsalicylové

podávané v protizánětlivých dávkách (≥ 1 g jako jedna dávka nebo ≥ 3 g celkové denní dávky) se

nedoporučuje.

Kortikosteroidy:

Kortikoidy zvyšují riziko gastrointestinálních ulcerací a krvácení (viz bod 4.4).

Antikoagulancia:

Účinek antikoagulancií, jako je warfarin, může být zvýšen současným podáváním NSAID (viz bod

4.4).

Pacienti užívající warfarin nebo podobná antikoagulancia vykazují při léčbě přípravkem Mesulid

zvýšené riziko krvácivých komplikací. Proto se tyto kombinace nedoporučují (viz též bod 4.4) a jsou

kontraindikovány u pacientů s těžkými poruchami koagulace (viz též bod 4.3). Není-li možné vyhnout

se kombinaci uvedených látek, mají se důkladně monitorovat parametry krevní srážlivosti.

Antiagrega

ční látky a SSRI:

Současné podávání antiagregačních látek nebo SSRI zvyšuje riziko gastrointestinálního krvácení (viz

bod 4.4).

Diuretika, ACE inhibitory (Angiotensin Conversion Enzyme Inhibitors) a a

ntagonisté angiotensinu II

(AIIA):

NSAID mohou snížit účinnost diuretik a antihypertenziv.

U některých pacientů se sníženou renální funkcí (např. dehydratovaní pacienti nebo starší pacienti

s poruchou funkce ledvin) může současné podávání ACE inhibitorů a inhibitorů cyklooxygenázy mít

za následek zhoršení renálních funkcí, včetně možné akutní renální insuficience, která je obvykle

reverzibilní.

Výskyt těchto interakcí má být zvážen v případě pacientů, kteří musí užívat Mesulid současně s ACE

inhibitory či antagonisty angiotensinu II.

5/10

Pokud jsou tyto léky podávány současně, je třeba zejména u starších pacientů zavést následující

opatření: Pacienti mají být řádně hydratováni, jejich renální funkce mají být od zavedení současné

léčby monitorovány a periodicky analyzovány.

Farmakokinetické interakce: účinky nimesulidu na farmakokinetiku jiných léčivých přípravků

Furosemid:

U zdravých osob nimesulid přechodně zeslabuje účinek furosemidu na vylučování sodíku, v menší

míře i na vylučování draslíku a snižuje odpověď na podání diuretika.

Následkem současného podání nimesulidu a furosemidu dochází ke snížení AUC (asi o 20%) a

kumulativní exkreci furosemidu, bez ovlivnění renální clearance.

Při

současném

podání

furosemidu

přípravku

Mesulid

nutné

dbát

opatrnosti

pacientů

s postižením ledvin a srdce, dle informací uvedených v bodě 4.4.

Lithium:

Dle některých hlášení snižují NSAID clearance lithia, následkem čehož dochází ke zvýšení jeho

hladiny v plazmě a k toxickým projevům. Je-li Mesulid

podáván pacientům léčeným lithiem, má být

hladina lithia důkladně monitorována.

In

vivo

byly

též

studovány

možné

farmakokinetické

interakce

glibenklamidem,

theofylinem,

warfarinem, digoxinem, cimetidinem a antacidy (tj. kombinace hydroxidu hlinitého a hořečnatého).

Nebyly zaznamenány žádné klinicky významné interakce.

Nimesulid

inhibuje

CYP2C9.

Plazmatické

koncentrace

léků,

které

jsou

tímto

enzymem

metabolizovány, mohou být při současném podávání přípravku Mesulid zvýšeny.

Opatrnosti je třeba, pokud je nimesulid podán méně než 24 hodin před podáním nebo po podání

methotrexátu, jelikož sérové hladiny methotrexátu mohou být zvýšeny, a tak může být vyšší i toxicita

tohoto léčiva.

důvodu

účinku

renální

prostaglandiny

mohou

inhibitory

prostaglandin

syntetázy,

jako

nimesulid, zvyšovat nefrotoxicitu cyklosporinů.

Farmakokinetické interakce: Ovlivnění účinku nimesulidu jinými léčivy

Studie in vitro prokázaly vytěsnění nimesulidu z vazebních míst působením tolbutamidu, kyseliny

salicylové a kyseliny valproové.

Bez ohledu na možné ovlivnění plazmatických hladin však tyto interakce neměly žádný klinický

význam.

4.6

Fertilita, t

ěhotenství a kojení

Podávání přípravku Mesulid je kontraindikováno v průběhu posledního trimestru těhotenství (viz bod

4.3).

Stejně jako u jiných NSAID, podávání přípravku Mesulid ženám, které se snaží otěhotnět, se

nedoporučuje (viz bod 4.4).

Inhibice syntézy prostaglandinů může mít negativní vliv na těhotenství a/nebo embryonální/fetální

vývoj. Data z epidemiologických studií naznačují zvýšené riziko potratů a kardiálních malformací a

gastroschízy po užívání inhibitorů syntézy prostaglandinů v počátku těhotenství. Absolutní riziko

kardiovaskulárních malformací se zvýšilo z méně než 1% až na přibližně 1,5%. Předpokládá se, že se

riziko zvyšuje s dávkou a délkou léčby.

U zvířat bylo prokázáno, že podávání inhibitorů syntézy prostaglandinů vede ke zvýšení pre- a post-

implantačních ztrát a k embryonální/fetální letalitě. Navíc byla u zvířat po podávání inhibitorů syntézy

prostaglandinů v průběhu organogenetické periody hlášena zvýšená incidence různých malformací

včetně kardiovaskulárních.

6/10

Studie provedené na králících ukázaly atypickou reprodukční toxicitu (viz bod 5.3) a k dispozici

nejsou žádná adekvátní data o podávání přípravku Mesulid těhotným ženám. Potenciální riziko pro

člověka tedy není známo a podávání přípravku v průběhu prvního a druhého trimestru těhotenství se

nedoporučuje, pokud to není nezbytně nutné.

Pokud

Mesulid

podáván

ženám,

které

chtějí

otěhotnět

nebo

v prvním

druhém

trimestru

těhotenství, musí být dávka co nejnižší a délka léčby co nejkratší.

Během třetího trimestru těhotenství všechny inhibitory syntézy prostaglandinů mohou vystavovat

plod:

kardiopulmonální toxicitě (předčasný uzávěr ductus arteriosus a pulmonální hypertenze);

renální dysfunkci, která může progredovat v renální selhání s oligohydramnionem.

matku a novorozence na konci těhotenství:

možnému prodloužení doby krvácení a antiagregačnímu účinku, který se může vyskytnout i

při velmi nízkých dávkách,

inhibici děložních kontrakcí vedoucí k opoždění nebo prodloužení průběhu porodu.

Z výše uvedených důvodů je Mesulid kontraindikován ve třetím trimestru těhotenství.

Není známo, zda se nimesulid u lidí vylučuje do mateřského mléka. Mesulid je u kojících žen

kontraindikován (viz body 4.3 a 5.3).

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Nebyly

provedeny

žádné

studie

s přípravkem

Mesulid,

které

týkaly

možného

ovlivnění

schopnosti řídit motorová vozidla a obsluhovat stroje. Nicméně pacienti, u nichž se po podání

přípravku Mesulid

objeví závrať, točení hlavy nebo spavost, nemají řídit motorová vozidla ani

obsluhovat stroje.

4.8

Nežádoucí účinky

a)

Obecn

ý popis

Klinické studie a epidemiologické údaje poukazují na to, že podávání některých NSAID (obzvláště ve

vysokých

dávkách

dlouhou

dobu)

může

souviset

s mírným

zvýšením

rizika

arteriálních

trombotických příhod (např. infarktu myokardu nebo iktu) (viz. bod 4.4).

V souvislosti s léčbou NSAID byly také hlášeny otoky, hypertenze a srdeční selhání.

Velmi vzácně byly hlášeny kožní bulózní reakce včetně Stevens-Johnsonova syndromu a toxické

epidermální nekrolýzy.

Nejčastěji pozorované nežádoucí účinky jsou gastrointestinální. Mohou se objevit peptické vředy,

perforace nebo gastrointestinální krvácení, někdy fatální, zejména u starších osob (viz bod 4.4). Po

léčbě byly pozorovány také nauzea, zvracení, průjem, flatulence, zácpa, dyspepsie, abdominální

bolest, meléna, hematemeza, ulcerózní stomatitida, exacerbace kolitidy a Crohnovy choroby (viz bod

4.4 – Zvláštní upozornění a opatření pro použití). Méně často byla pozorována gastritida.

b)

Tabulkový přehled nežádoucích účinků

Následující

seznam

nežádoucích

účinků

zakládá

provedených

kontrolovaných

klinických

studiích (přibližně 7800 pacientů) a na postmarketingovém sledování s následujícím hodnocením

výskytu nežádoucích příhod: velmi časté (>1/10); časté (>1/100, <1/10), méně časté (>1/1 000,

<1/100); vzácné (>1/10 000, <1/1 000); velmi vzácné (<1/10 000), včetně ojedinělých případů.

Poruchy krve

Vzácné

Anemie*

Eozinofilie*

7/10

Velmi vzácné

Trombocytopenie

Pancytopenie

Purpura

Poruchy imunitního systému

Vzácné

Hypersenzitivita*

Velmi vzácné

Anafylaxe

Poruchy metabolismu a výživy

Vzácné

Hyperkalemie*

Psychiatrické poruchy

Vzácné

Úzkost*

Nervozita*

Noční můry*

Poruchy nervového systému

Méně časté

Závrať*

Velmi vzácné

Bolest hlavy

Somnolence

Encefalopatie (Reyův syndrom)

Poruchy oka

Vzácné

Rozmazané vidění*

Velmi vzácné

Poruchy vidění

Poruchy ucha a labyrintu

Velmi vzácné

Vertigo

Srdeční poruchy

Vzácné

Tachykardie*

Cévní poruchy

Méně časté

Hypertenze*

Vzácné

Krvácení*

Kolísání krevního tlaku*

Návaly horka*

Respirační

poruchy

Méně časté

Dyspnoe*

Velmi vzácné

Astma

Bronchospasmus

Gastrointestinální poruchy

Časté

Průjem*

Nauzea*

Zvracení*

Méně časté

Zácpa*

Flatulence*

Gastrointestinální krvácení

Vřed a perforace duodena

Vřed a perforace žaludku

Velmi vzácné

Gastritida*

Bolest břicha

Dyspepsie

Stomatitida

Meléna

Poruchy jater a žlučových cest

(viz

4.4”Zvláštní

upozornění

opatření pro použití”)

Časté

Zvýšení hodnot jaterních enzymů*

Velmi vzácné

Hepatitida

Fulminantní

hepatitida

(vč.

fatálních

případů)

Žloutenka

Cholestáza

Poruchy kůže a podkož

n

í

tkáně

Méně časté

Pruritus*

Vyrážka*

Zvýšené pocení*

Vzácné

Erytém*

Dermatitida*

Velmi vzácné

Kopřivka

Angioneurotický edém

Edém obličeje

Erythema multiforme

Stevens-Johnsonův syndrom

Toxická epidermální nekrolýza

Poruchy ledvin a močových cest

Vzácné

Dysurie*

Hematurie*

Velmi vzácné

Retence moči*

Selhání ledvin

Oligurie

Intersticiální nefritida

C

elkové poruchy

Méně časté

Edém*

8/10

Vzácné

Malátnost*

Astenie*

Velmi vzácné

Hypotermie

*frekvence výskytu založena na klinických studiích

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to

pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky,

aby hlásili podezření na nežádoucí účinky na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

4.9

Předávkování

Příznaky akutního předávkování NSAID se obvykle omezují na letargii, ospalost, nauzeu, zvracení a

epigastrickou bolest, jež jsou za podpůrné péče obvykle reverzibilní. Může se objevit gastrointestinální

krvácení. Také se může vyskytnout hypertenze, akutní renální selhání, útlum dýchání a kóma, tyto

příznaky

jsou

však

vzácné.

Při

léčbě

terapeutickými

dávkami

NSAID

hlášen

výskyt

anafylaktoidních reakcí, jež se mohou objevit i v případě předávkování.

Při předávkování NSAID má být pacientům podána symptomatická a podpůrná léčba. Neexistují

žádná specifická antidota. O účinnosti hemodialýzy neexistují žádné informace, na základě vysokého

stupně vazby nimesulidu na bílkoviny plazmy (až 97,5 %) však není pravděpodobné, že by dialýza

byla při předávkování řešením. U pacientů do 4 hodin po předávkování nebo v případě předávkování

vysokými dávkami léku je možné indikovat emezi a/nebo aktivní uhlí (60-100 g u dospělých) a/nebo

osmotické projímadlo. Vzhledem k silné vazbě na bílkoviny plazmy nebude pravděpodobně účinná

ani forsírovaná diuréza, alkalizace moči, hemodialýza, ani hemoperfúze. Mají být monitorovány

funkce ledvin a jater.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Jiná nesteroidní protizánětlivá a protirevmatická léčiva, nimesulid

ATC kód: M01AX17

Nimesulid patří do skupiny nesteroidních protizánětlivých léčiv s analgetickým a antipyretickým

účinkem,

nimesulid

účinkuje

jako

inhibitor

enzymu

cyklooxygenázy,

která

účastní

syntézy

prostaglandinů.

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

Nimesulid se po perorálním podání dobře absorbuje. Po podání jednotlivé dávky 100 mg nimesulidu je

u dospělých dosaženo maximální plazmatické koncentrace (3-4 mg/l) v průběhu 2-3 hodin. AUC = 20-

35 mg.h/l. Mezi těmito hodnotami a výsledky získanými po podávání dávky 100 mg 2x denně po dobu

7 dní nebyly zjištěny žádné statisticky významné rozdíly.

Až 97,5 % se váže na bílkoviny plazmy.

Nimesulid je několika způsoby výrazně metabolizován v játrech, včetně izoenzymu 2C9 systému

cytochromu P450 (CYP). Při podávání kombinací léčiv, která jsou taktéž metabolizována CYP2C9, je

tedy nutné uvažovat o možných interakcích (viz bod 4.5). Hlavním metabolitem je para-hydroxy

derivát, jenž je také farmakologicky aktivní. Časový interval do zjištění této látky v krevním oběhu je

9/10

krátký (cca 0,8 hodiny), avšak rychlost jeho tvorby není vysoká a je mnohem nižší než je rychlost

absorpce nimesulidu. Hydroxynimesulid je jediný metabolit, který je možné v plazmě detekovat a je

téměř úplně konjugován. Hodnota T

činí 3,2-6,0 hod.

Nimesulid je vylučován převážně močí (cca 50 % podané dávky).

Jen 1–3 % se vylučuje v nezměněné formě. Hydroxynimesulid, hlavní metabolit, je možné zjistit jen

ve formě glukuronátu. Přibližně 29 % podané dávky se po metabolizaci vylučuje stolicí.

Kinetický profil nimesulidu byl po jednotlivém i opakovaném podání starším pacientům nezměněn.

V rámci akutní experimentální studie, kdy byl nimesulid podáván pacientům trpícím mírnou či středně

závažnou poruchou funkce ledvin (clearance kreatininu 30-80 ml/min) a zdravým dobrovolníkům,

nebyla

maximální

plazmatická

koncentrace

nimesulidu

jeho

hlavního

metabolitu

osob

s poruchou renálních funkcí oproti zdravým dobrovolníkům zvýšená. Hodnoty AUC a t

beta byly o

50 % vyšší, byly však vždy v rozmezí kinetických hodnot pozorovaných v případě nimesulidu u

zdravých dobrovolníků.

Opakované podání léku nezpůsobilo jeho akumulaci v organismu.

Nimesulid je kontraindikován u pacientů s poruchou funkce jater (viz bod 4.3).

5.3

Předklinické údaje vztahující se k

bezpečnosti

Předklinické údaje, získané na základě konvenčních farmakologických studií bezpečnosti, toxicity po

opakovaném podávání, genotoxicity a hodnocení kancerogenního potenciálu neodhalily žádné zvláštní

riziko pro člověka.

V rámci studia toxicity při opakovaném podání vykazoval nimesulid gastrointestinální, renální a

hepatální toxicitu.

rámci

výzkumu

reprodukční

toxicity

byly

pozorovány

embryotoxické

teratogenní

účinky

(malformace kostry, dilatace mozkových komor) u pokusných králíků, ale nikoliv u potkanů, v dávce

netoxické pro březí samice. U potkanů byla zaznamenána zvýšená úmrtnost potomstva v období těsně

po porodu a nimesulid vykazoval také nežádoucí účinky na fertilitu.

6.

FARMACEU

TICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Tablety:

magnesium-stearát,

sodná

sůl

dokusátu,

hyprolosa,

monohydrát

laktosy,

sodná

sůl

karboxymethylškrobu, mikrokrystalická celulosa, hydrogenovaný rostlinný olej

Granule:

sacharosa,

kukuřičný

škrob,

tekutá

glukosa

usušená

rozprášením,

cetomakrogol

1000,

bezvodá kyselina citronová, pomerančové aroma

6.2

Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3

Doba použitelnosti

Tablety: 5 let

Granule: 5 let

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Tablety a granule: Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

6.5

Druh obalu a obsah

balení

10/10

Tablety: PVC blistr tepelně uzavřený hliníkovou fólií. Krabičky s 6, 9, 10, 15, 20 nebo 30 tabletami.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Granule: Vrstvený sáček (papír/Al/PE) nebo (papír/PE/Al/Surlyn). Krabičky s 6, 9, 14, 15, 18, nebo 30

sáčky.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku

Žádné zvláštní požadavky.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Angelini Pharma Österreich GmbH

Brigittenauer Lände 50-54

1200 Vídeň

Rakousko

8.

REGISTRAČNÍ

ČÍSLO

(A)

Tablety: 29/125/01-C

Granule pro perorální suspenzi: 29/124/01-C

9.

DATUM

PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 21.3.2001

Datum posledního prodloužení registrace: 2.4.2014

10.

DATUM REVIZE TEXTU

20. 1. 2017

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Sdílejte tyto informace