MERTENIL Potahovaná tableta

Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
VÁPENATÁ SŮL ROSUVASTATINU (ROSUVASTATINUM CALCICUM)
Dostupné s:
Gedeon Richter Plc., Budapešť
ATC kód:
C10AA07
INN (Mezinárodní Name):
CALCIUM SALT OF ROSUVASTATIN (ROSUVASTATIN CALCIUM)
Dávkování:
15MG
Léková forma:
Potahovaná tableta
Podání:
Perorální podání
Jednotky v balení:
28; 30; 56; 90 Blistr
Druh předpisu:
na lékařský předpis
Terapeutické oblasti:
ROSUVASTATIN
Přehled produktů:
MERTENIL
Stav Autorizace:
R - registrovaný léčivý přípravek.
Registrační číslo:
31/ 801/16-C
Datum autorizace:
2018-02-01

Přečtěte si celý dokument

Stránka 1 z 12

Sp. zn. sukls98271/2019

a k sp. zn. sukls81840/2019

Příbalová informace: informace pro uživatele

Mertenil 10

mg potahované tablety

Mertenil 15

mg potahované tablety

Mertenil 20 mg

potahované tablety

Mertenil 30

mg potahované tablety

Mertenil 40

mg potahované tablety

Rosuvastatinum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože

obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit,

a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této

příbalové informaci

Co je přípravek Mertenil a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Mertenil užívat

Jak se přípravek Mertenil užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Mertenil uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je přípravek Mertenil a k

čemu se používá

Přípravek Mertenil patří do skupiny léčivých přípravků označovaných jako statiny.

Byl Vám předepsán přípravek Mertenil, protože:

Máte vysokou hladinu cholesterolu. Máte tedy zvýšené riziko srdeční příhody nebo cévní mozkové

příhody (mozkové mrtvice). Přípravek Mertenil se používá u dospělých, dospívajících a dětí od 6

let k léčbě vysokého cholesterolu.

Lékař Vám doporučil užívat statin, neboť změna dietních návyků a zvýšená fyzická aktivita nevedly k

normalizaci hladiny cholesterolu. V nastavené dietě a fyzické aktivitě budete pokračovat i v průběhu

léčby přípravkem Mertenil.

Stránka 2 z 12

Nebo

Máte jiné přidružené ukazatele, které zvyšují riziko srdeční příhody, cévní mozkové příhody a

podobných zdravotních komplikací.

Srdeční příhody, cévní mozková příhoda a jiné podobné zdravotní komplikace mohou být způsobeny

onemocněním, které se označuje jako ateroskleróza. Ateroskleróza vzniká na podkladě ukládání

tukových částic ve Vašich cévách.

Proč je důležité užívat přípravek Mertenil

Přípravek Mertenil se používá k ovlivnění hladiny látek tukového charakteru v krvi (nazývaných lipidy),

přičemž nejčastěji se jedná o cholesterol.

V krvi se vyskytují různé typy cholesterolu, tzv. „špatný“ cholesterol (LDL-C) a „dobrý“ cholesterol

(HDL-C).

Přípravek

Mertenil

snižuje

hladinu

„špatného“

cholesterolu

zvyšuje

hladinu

„dobrého“

cholesterolu.

Přípravek Mertenil účinkuje tak, že blokuje tvorbu „špatného“ cholesterolu v organismu a zlepšuje

schopnost odstraňovat tento cholesterol z krve.

U většiny lidí vysoká hladina cholesterolu nemá vliv na to, jak pociťují svůj zdravotní stav, neboť se

neprojevuje žádnými příznaky (tito lidé se cítí zdrávi). Pokud se však tento stav ponechá bez léčby,

tukové částice se začnou ukládat do stěny cév a postupně způsobí jejich zúžení.

Někdy se může stát, že se zúžená céva ucpe a tím nemůže zásobovat krví srdce nebo mozek, což se

projeví srdeční příhodou nebo cévní mozkovou příhodou. Snížením hladiny cholesterolu v krvi se

snižuje riziko srdečních příhod, cévní mozkové příhody a jiných podobných zdravotních komplikací.

Přípravek Mertenil užívejte pravidelně a to i v době, kdy se hladina Vašeho cholesterolu dostala na

správnou úroveň, neboť působí preventivně proti tomu, aby se hladina cholesterolu opět zvyšovala a

došlo k ukládání tukových látek do stěny cév. Léčbu přerušte pouze na pokyn lékaře a v případě, že

otěhotníte.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Mertenil užívat

Neužívejte přípravek

Mertenil

jestliže jste alergický(á) na rosuvastatin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou

v bodě 6).

jestliže jste těhotná nebo kojíte. Pokud otěhotníte až v průběhu léčby přípravkem Mertenil, přestaňte

lék ihned užívat a informujte ošetřujícího lékaře. Ženy mají během užívání přípravku Mertenil

zabránit otěhotnění užíváním vhodné antikoncepce.

jestliže máte poruchu funkce jater.

jestliže máte vážnou poruchu funkce ledvin.

jestliže máte opakované a nevysvětlené bolesti svalů.

jestliže užíváte léčivý přípravek, který obsahuje látku nazývanou cyklosporin, (užívá se např. po

transplantaci orgánů).

Pokud se Vás některý z bodů uvedených výše týká (nebo pokud si nejste jistý(á)), navštivte znovu svého

lékaře.

Neužívejte dávku 30 mg nebo 40 mg přípravku Mertenil (2 nejvyšší dávky tohoto přípravku)

v následujících případech:

jestliže máte středně závažnou poruchu funkce ledvin (v případě nejistoty se obraťte na lékaře).

Stránka 3 z 12

jestliže Vaše štítná žláza nepracuje správně.

jestliže jste měl(a) opakované a nevysvětlené bolesti svalů, výskyt svalových problémů v minulosti

u Vás nebo ve Vaší rodině nebo svalové problémy při dřívějším užívání jiných léků k léčbě vysoké

hladiny cholesterolu.

jestliže pravidelně pijete velká množství alkoholu.

jestliže jste asijského původu (Japonci, Číňané, Filipínci, Vietnamci, Korejci a Indové).

jestliže užíváte jiné léky nazývané fibráty ke snížení hladiny cholesterolu.

Pokud se Vás týká některý z bodů uvedených výše nebo máte pochybnosti, navštivte znovu svého

lékaře.

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Mertenil se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Mertenil je zapotřebí

jestliže máte problémy s ledvinami.

jestliže máte problémy s játry.

jestliže jste měl(a) opakované a nevysvětlené bolesti svalů, výskyt svalových problémů u Vás nebo

ve Vaší rodině nebo svalové problémy při užívání jiných léků ke snížení hladiny cholesterolu.

Okamžitě informujte lékaře, pokud se dostaví nevysvětlitelná svalová bolest, zvláště pokud se

necítíte dobře nebo máte horečku. Informujte také svého lékaře nebo lékárníka, pokud trpíte

svalovou slabostí, která přetrvává.

jestliže pijete pravidelně velká množství alkoholu.

jestliže Vaše štítná žláza nepracuje správně.

jestliže užíváte jiné léky nazývané fibráty ke snížení hladiny cholesterolu. Čtěte, prosím, tuto

příbalovou

informaci

pečlivě,

když

jste

již

dříve

užíval(a)

jiné

léky

snížení

hladiny

cholesterolu.

jestliže užíváte léky k léčbě infekce virem HIV, např. ritonavir s lopinavirem a/nebo atazanavir,

čtěte, prosím, „Další léčivé přípravky a přípravek Mertenil“.

jestliže je Vám více než 70 let (neboť v tomto případě je třeba, aby lékař zvolil správnou počáteční

dávku přípravku Mertenil).

jestliže máte těžké dýchací potíže.

jestliže jste asijského původu (Japonci, Číňané, Filipínci, Vietnamci, Korejci a Indové). Lékař musí

zvolit správnou počáteční dávku přípravku Mertenil.

jestliže užíváte nebo jste v posledních 7 dnech užíval(a) léčivý přípravek obsahující kyselinu

fusidovou (k léčbě bakteriální infekce), podávaný ústy nebo ve formě injekcí. Kombinace kyseliny

fusidové a přípravku Mertenil může vést k závažným svalovým obtížím (rhabdomyolýza).

Pokud se Vás týká některý z bodů uvedených výše (nebo pokud máte pochybnosti), neužívejte přípravek

Mertenil 30 mg nebo Mertenil 40 mg (2 nejvyšší dávky) a obraťte se na lékaře nebo lékárníka předtím,

než začnete užívat kteroukoli dávku přípravku Mertenil.

Statiny mohou u malého počtu lidí ovlivnit játra. To lze prokázat kontrolním vyšetřením, které hodnotí

hladiny jaterních enzymů v krvi. Z tohoto důvodu Vám bude lékař provádět kontrolní vyšetření funkce

jater před léčbou a v průběhu léčby přípravkem Mertenil.

V průběhu léčby přípravkem Vás bude lékař pečlivě sledovat, pokud máte cukrovku nebo riziko pro

vznik cukrovky. V případě, že máte zvýšenou hladinu cukru nebo tuků v krvi, máte nadváhu nebo

vysoký krevní tlak, pravděpodobně patříte mezi pacienty s rizikem pro vznik diabetu.

Děti a dospívající

Pokud je pacient mladší než 6 let:

Přípravek Mertenil se nesmí podávat dětem mladším než 6 let.

Stránka 4 z 12

Pokud je pacient mladší než 18 let:

Přípravek Mertenil 30 mg a

Mertenil 40 mg nejsou vhodné pro

použití u dětí a dospívajících do 18 let.

Další léčivé přípravky a přípravek Mertenil

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době

užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Informujte lékaře, pokud užíváte některý z následujících léků, protože přípravek Mertenil může ovlivnit

jejich účinek a tyto léky mohou ovlivnit účinek přípravku Mertenil:

cyklosporin (užívaný např. po transplantaci orgánů; zvyšuje hladinu rosuvastatinu v krvi),

warfarin nebo klopidogrel (nebo jiná léčiva používaná ke snížení srážlivosti krve; při současném

užívání s rosuvastatinem se může účinek na ředění krve zvýšit),

fibráty,

např.

gemfibrozil,

fenofibrát

(léky

snížení

hladiny

cholesterolu;

zvyšují

hladinu

rosuvastatinu) nebo jiné léky užívané ke snížení hladiny cholesterolu (např. ezetimib),

léky k léčbě poruch trávení (např. k neutralizaci kyselin v žaludku; snižují hladinu rosuvastatinu),

erythromycin (antibiotikum; snižuje hladinu rosuvastatinu),

perorální antikoncepce („pilulky“, hladina hormonů v krvi uvolňovaná z tablet se zvyšuje),

hormonální substituční léčba (hladiny hormonů v krvi se zvyšuje),

regorafenib (užívá se k léčbě nádorů),

kterýkoli z následujících léčivých přípravků k léčbě virových infekcí, včetně HIV infekce nebo

infekčního zánětu jater typu C, samotný nebo v kombinaci (viz Upozornění a opatření): ritonavir,

lopinavir,

atazanavir,

tipranavir,

ombitasvir,

paritaprevir,

dasabuvir,

velpatasvir,

grazoprevir,

elbasvir, glekaprevir, pibrentasvir,

pokud potřebujete užívat kyselinu fusidovou perorálně (ústy) k léčbě bakteriální infekce, budete

muset dočasně přerušit léčbu tímto léčivým přípravkem. Váš lékař Vám sdělí, kdy bude bezpečné v

léčbě přípravkem Mertenil znovu pokračovat. Užívání přípravku Mertenil s kyselinou fusidovou

může vzácně vést ke svalové slabosti, bolesti nebo citlivosti svalů (příznaky tzv. rhabdomyolýzy).

Více informací o rhabdomyolýze viz bod 4.

P

říprav

ek Mertenil s

jídlem

,

pitím

a alkoholem

Přípravek Mertenil můžete užívat spolu s jídlem nebo mimo jídlo.

Vyvarujte se během užívání přípravku Mertenil pravidelné konzumace velkého množství alkoholu.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte

se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Neužívejte přípravek Mertenil, pokud jste těhotná nebo kojíte. Pokud otěhotníte až v průběhu léčby

přípravkem Mertenil, okamžitě lék vysaďte a informujte svého lékaře. Ženy v reprodukčním věku mají

užívat vhodnou antikoncepci, pokud užívají přípravek Mertenil.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Většina lidí může v průběhu užívání přípravku Mertenil řídit motorová vozidla nebo obsluhovat stroje.

Nicméně, u některých osob se může v průběhu léčby přípravkem Mertenil objevit závrať. Pokud

pociťujete závrať, poraďte se se svým lékařem dříve, než budete řídit motorová vozidla nebo obsluhovat

stroje.

Stránka 5 z 12

Příp

ravek Mertenil obsahuje laktosu.

Pokud Vám lékař řekl, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů (laktosy nebo mléčného cukru),

kontaktujte svého lékaře předtím, než začnete užívat tento léčivý přípravek.

3.

J

ak se přípravek Mertenil užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se

svým lékařem nebo lékárníkem.

Doporučené dávky pro dospělé

Pokud užíváte přípravek Mertenil z

důvodu vysokého chol

esterolu:

Počáteční dávka

Léčba rosuvastatinem musí být zahájena dávkou 5 mg nebo 10 mg denně a to i v případě, že jste dosud

užíval (a) vyšší dávku jiného léku na snížení cholesterolu (statin). Velikost počáteční dávky závisí na:

Hladině cholesterolu ve Vaší krvi.

Vašem riziku vzniku srdeční příhody nebo cévní mozkové příhody.

Zda je u Vás zvýšena citlivost k projevu možných nežádoucích účinků.

Prosím, překontrolujte se svým lékařem nebo lékárníkem, která počáteční dávka přípravku Mertenil

bude pro Vás vhodná.

Nejnižší dávku rosuvastatinu (5 mg) Vám lékař předepíše, jestliže:

Máte asijský původ (Japonci, Číňané, Filipínci, Vietnamci, Korejci a Indové).

Je Vám více než 70 let.

Máte středně těžké poškození funkce ledvin.

Existuje u Vás riziko vzniku svalových křečí a svalové bolesti (myopatie).

Přípravek Mertenil 5 mg potahované tablety není dostupný a dávku 5 mg nelze získat rozdělením tablety

přípravku Mertenil 10 mg potahované tablety, protože tyto tablety nejsou vyráběny tak, aby je bylo

možné rozdělit na dvě stejné poloviny.

Zvyšování dávky a maximální denní dávka

Pouze lékař rozhodne o zvýšení dávky. Dávka přípravku Mertenil by měla být přizpůsobena pro

každého pacienta zvlášť.

K úpravě dávky se obvykle přistupuje po 4 týdnech.

Pokud Vám lékař předepsal počáteční dávku 5 mg denně, může rozhodnout o zvýšení dávky na 10 mg,

poté na 15 nebo 20 mg a případně na 30 nebo 40 mg denně, pokud to bude třeba. Pokud Vám lékař

předepsal počáteční dávku 10 mg, může dále rozhodnout o zdvojnásobení dávky na 20 mg a případně

40 mg, pokud to bude třeba.

Maximální denní dávka přípravku Mertenil je 40 mg. Tato dávka je určena pro pacienty s vysokou

hladinou cholesterolu a vysokým rizikem srdečních příhod nebo cévní mozkové příhody, u kterých

nebyla dostatečně snížena hladina cholesterolu dávkou 20 mg.

Pokud

užíváte přípravek Mertenil ke snížení rizika srdečních a cévních mozkových příhod a podobných

komplikací:

Doporučená denní dávka je 20 mg. Lékař však může rozhodnout o tom, že budete užívat nižší dávku,

pokud se u Vás vyskytuje některý z faktorů uvedených výše.

Stránka 6 z 12

Použití u dětí a dospívajících

Doporučené dávky pro děti ve věku 6 -17 let

Rozmezí dávek u dětí a dospívajících ve věku od 6 do 17 let je 5 až 20 mg jednou denně. Obvyklá

počáteční dávka je 5 mg denně. Lékař Vám může dávku postupně zvyšovat, abyste dostal(a) optimální

množství přípravku Mertenil.

Maximální denní dávka přípravku Mertenil pro děti ve věku 6 až 17 let je 10 nebo 20 mg v závislosti na

onemocnění, které se má léčit.

Dávka se užívá jednou denně.

Děti do 18 let nemají užívat přípravek Mertenil 30 mg a Mertenil 40 mg.

Jak tablety užívat

Tablety spolkněte celé a zapijte vodou. Přípravek Mertenil užívejte jednou denně. Tablety můžete užívat

kdykoli v průběhu dne s jídlem nebo bez jídla. Snažte se užívat tabletu každý den ve stejnou dobu, aby

Vám to pomohlo na užití nezapomenout.

Pravidelné kontroly cholesterolu

Pravidelné kontroly u lékaře jsou velmi důležité, protože během nich bude lékař kontrolovat, zda bylo

dosaženo žádoucích hladin cholesterolu a zda jsou tyto hladiny trvalé.

Lékař pak může rozhodnout o zvýšení dávky přípravku Mertenil tak, aby pro Vás byla optimální.

Jestliže jste užil

(a)

více přípravku

Mertenil

, než jste měl

(a)

Kontaktujte svého lékaře nebo navštivte nejbližší nemocnici pro radu.

Jestliže jste přijímán(a) do nemocnice nebo se léčíte s jiným onemocněním, informujte zdravotnický

personál, že užíváte přípravek Mertenil.

Jestliže jste zapomněl

(a)

užít přípravek

Mertenil

Není důvod k obavě. Užijte následující dávku v pravidelný čas. Nezdvojnásobujte následující dávku,

abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal

(a)

užívat přípravek

Mertenil

Informujte svého lékaře, jestliže chcete přerušit léčbu přípravkem Mertenil. Hladiny cholesterolu se

mohou po přerušení léčby opět zvýšit.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Je však důležité, abyste věděl(a), které nežádoucí účinky to mohou být. Jsou obvykle mírné a vymizí v

průběhu krátké doby.

Léčbu přípravkem Mertenil ukončete a neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc, pokud se u Vás dostaví

některá níže popsaná alergická reakce:

Obtížné dýchání s otokem nebo bez otoku obličeje, rtů, jazyka a/nebo hrdla

Stránka 7 z 12

Otok obličeje, rtů, jazyka a/nebo hrdla, který může způsobit obtížné polykání

Nesnesitelné svědění kůže (s vystouplými pupínky).

Stránka 8 z 12

Přestaňte také užívat přípravek Mertenil a neprodleně informujte svého lékaře, pokud budete pociťovat

křeče nebo bolest ve svalech, které budou trvat neobvykle dlouho, může se jednat o přetržení svalu.

Svalové příznaky jsou častější u dětí a dospívajících než u dospělých. Podobně jako u jiných statinů

pociťuje velmi malá část lidí nepříjemnou svalovou bolest a křeče, které se vzácně mohou vyvinout ve

svalové poškození - rh

abdomyolýz

u. Tento stav může ohrožovat i život postiženého.

Přestaňte užívat přípravek Mertenil a neprodleně informujte svého lékaře, pokud zaznamenáte vyrážku

a poruchy kloubů. Může se jednat o známky onemocnění lupus-like syndrom s účinky na krevní buňky.

Stránka 9 z 12

Časté nežádoucí účinky:

mohou postihnout až 1 z 10 pacientů

Bolest hlavy

Bolest žaludku

Zácpa

Pocit nemoci

Bolest svalů

Slabost

Závratě

Zvýšení

hladin

bílkoviny

v moči

obvykle

dochází

k normalizaci

nutnosti

přerušit

léčbu

přípravkem

Mertenil tablety. Tento nežádoucí účinek je častý, pokud je

denní dávka vyšší než 20 mg.

Cukrovka.

pravděpodobnější,

pokud

máte

zvýšenou

hladinu cukru nebo tuků v krvi, nadváhu nebo vysoký krevní

tlak. Váš lékař Vás bude sledovat v průběhu léčby tímto

léčivým přípravkem.

Méně

časté

nežádoucí

účinky

:

mohou

postihnout

pacientů

Vyrážka, svědění kůže a vyrážka (kopřivka)

Zvýšení

hladin

bílkoviny

v moči

obvykle

dochází

normalizaci bez nutnosti přerušit léčbu přípravkem Mertenil.

Tento nežádoucí účinek je méně častý, pokud je denní dávka

20 mg nebo méně.

Vzácné nežádoucí účinky

:

mohou

postihnout

z 1000

pacientů

Těžké alergické reakce - příznaky zahrnují otok obličeje, rtů,

jazyka a/nebo hrdla, potíže s polykáním a dýcháním, silné

svědění kůže (s pupínky). Pokud se taková reakce u Vás

dostaví, okamžitě přestaňte užívat přípravek Mertenil a

vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc.

Onemocnění

lupus-like

syndrom

(zahrnující

vyrážku,

poruchy kloubů a účinky na krevní buňky).

Poškození svalů u dospělých - preventivně přestaňte užívat

přípravek Mertenil a informujte lékaře okamžitě, jakmile

zjistíte neobvyklou bolest nebo křeče svalů trvající déle, než

jste čekal(a).

Přetržení svalu.

Silná bolest v oblasti nadbřišku (zánět slinivky břišní)

Zvýšení

hodnot

jaterních

enzymů

v krvi.

Snížení

počtu

krevních destiček, což zvyšuje riziko krvácení nebo tvorby

modřin.

Velmi

vzácné

nežádoucí

účinky

:

mohou

postihnout

z 10 000

pacientů

Zežloutnutí kůže a bělma očí (žloutenka)

Zánět jater (hepatitida)

Stopy krve v moči

Poškození nervů rukou a nohou (polyneuropatie)

Bolesti kloubů

Ztráta paměti

Zvětšení prsů u mužů (gynekomastie)

Stránka 10 z 12

Četnost neznámá

Deprese

Poruchy spánku (včetně nespavosti a nočních můr)

Kašel

Řídká stolice (průjem)

Závažné onemocnění, s tvorbou puchýřů na kůži, v ústech,

očích a na genitálu (Stevens-Johnsonův syndrom)

Otok (edém)

Sexuální potíže

Potíže

s dýcháním

zahrnující

přetrvávající

kašel

a/nebo

dušnost nebo horečku

Necitlivost, brnění, bolest a/nebo pocit pálení rukou a/nebo

nohou (periferní neuropatie)

Poranění šlach, někdy komplikované jejich přetržením

Svalová slabost, která je trvalá

Zesílení podpůrné tkáně mezi sklípky v plicích (intersticiální

onemocnění plic) s příznaky: dušnost, kašel, horečka, únava

a hubnutí.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně

postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.

Jak přípravek Mertenil uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní teplotní podmínky uchovávání.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistu za „EXP“.

Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co

přípravek

Mertenil obsahuje

Léčivou látkou je rosuvastatinum.

Mertenil 10 mg potahované tablety: jedna potahovaná tableta obsahuje rosuvastatinum 10 mg (jako

rosuvastatinum calcicum).

Mertenil 15 mg potahované tablety: jedna potahovaná tableta obsahuje rosuvastatinum 15 mg (jako

rosuvastatinum calcicum).

Přečtěte si celý dokument

1/17

Sp. zn. sukls98271/2019

a k sp. zn. sukls81840/2019

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Mertenil 10 mg potahované tablety

Mertenil 15 mg potahované tablety

Mertenil 20 mg potahované tablety

Mertenil 30 mg potahované tablety

Mertenil 40 mg potahované tablety

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Mertenil 10 mg potahované tablety: jedna potahovaná tableta obsahuje rosuvastatinum 10 mg (jako

rosuvastatinum calcicum).

Mertenil 15 mg potahované tablety: jedna potahovaná tableta obsahuje rosuvastatinum 15 mg (jako

rosuvastatinum calcicum).

Mertenil 20 mg potahované tablety: jedna potahovaná tableta obsahuje rosuvastatinum 20 mg (jako

rosuvastatinum calcicum).

Mertenil 30 mg potahované tablety: jedna potahovaná tableta obsahuje rosuvastatinum 30 mg (jako

rosuvastatinum calcicum).

Mertenil 40 mg potahované tablety: jedna potahovaná tableta obsahuje rosuvastatinum 40 mg (jako

rosuvastatinum calcicum).

Pomocná látka se známým účinkem:

Mertenil 10 mg potahované tablety: jedna potahovaná tableta obsahuje 87,0 mg monohydrátu laktosy.

Mertenil 15 mg

potahované

tablety:

jedna

potahovaná

tableta

obsahuje

130,5

monohydrátu

laktosy.

Mertenil 20 mg

potahované

tablety:

jedna

potahovaná

tableta

obsahuje

174,0

monohydrátu

laktosy.

Mertenil 30 mg

potahované

tablety:

jedna

potahovaná

tableta

obsahuje

261,0

monohydrátu

laktosy.

Mertenil 40 mg

potahované

tablety:

jedna

potahovaná

tableta

obsahuje

348,0

monohydrátu

laktosy.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Potahovaná tableta.

Mertenil 10 mg

potahované

tablety:

bílá

téměř

bílá,

kulatá,

bikonvexní,

potahovaná

tableta

označená na jedné straně “C34“.

2/17

Průměr: přibližně 7,0 mm, tloušťka: 3,3 – 4,2 mm.

Mertenil 15 mg

potahované

tablety:

bílá

téměř

bílá,

kulatá,

bikonvexní,

potahovaná

tableta

označená na jedné straně “C37“.

Průměr: přibližně 8,0 mm, tloušťka: 4,1 – 4,6 mm.

Mertenil 20 mg

potahované

tablety:

bílá

téměř

bílá,

kulatá,

bikonvexní,

potahovaná

tableta

označená na jedné straně “C35“.

Průměr: přibližně 9,0 mm, tloušťka: 4,2 – 4,9 mm.

Mertenil 30 mg

potahované

tablety:

bílá

téměř

bílá,

kulatá,

bikonvexní,

potahovaná

tableta

označená na jedné straně “C38“.

Průměr: přibližně 10,0 mm, tloušťka: 5,5 –6,2 mm.

Mertenil 40 mg potahované tablety: bílá až téměř bílá, podlouhlá, potahovaná tableta označená na

jedné straně “C36“.

Délka: přibližně 15,5 mm, šířka: přibližně 8,0 mm, tloušťka: 4,5 – 5,5 mm.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Léčba hypercholesterol

emie

Dospělí, dospívající a děti od 6 let s primární hypercholesterolemií (typ IIa mimo heterozygotní

familiární hypercholesterolemie) nebo se smíšenou dyslipidemií (typ IIb) jako doplněk k dietním

opatřením v případech, kdy odpověď na samotnou dietu a další nefarmakologické metody (např.

tělesnou aktivitu, redukci hmotnosti) není uspokojivá.

Dospělí, dospívající a děti od 6 let s homozygotní familiární hypercholesterolemií jako doplněk diety

nebo v kombinaci s jinou hypolipidemickou léčbou (např. LDL aferézou), nebo samostatně, pokud se

tyto nedoporučují.

Prevence kardiovaskulárních příhod

Prevence závažných kardiovaskulárních příhod u pacientů, kteří mají vysoké odhadované riziko první

kardiovaskulární příhody (viz bod 5.1), jako doplněk ke korekci jiných rizikových faktorů.

4.2

Dávkování a způsob podání

Před zahájením léčby je třeba pacienta nastavit na standardní hypolipidemickou dietu, která by měla

pokračovat i v průběhu farmakologické léčby.

Dávkování

Dávkování přípravku je individuální v závislosti na cíli léčby a odpovědi pacienta na léčbu v souladu

s platnými směrnicemi pro léčbu.

Léčba hypercholesterol

emie

Doporučená počáteční dávka je 5 nebo 10 mg rosuvastatinu perorálně jednou denně u pacientů, kteří

ještě

statiny

neužívali

u pacientů,

kteří

přecházejí

z jiného

inhibitoru

HMG-CoA

reduktázy.

Počáteční

dávka

zvolit

základě

hladiny

cholesterolu

pacienta

budoucího

rizika

kardiovaskulárních chorob a rizika možných nežádoucích účinků. V případě potřeby je možné dávku

po 4 týdnech podávání zvýšit na další dávkovací hladinu (viz bod 5.1).

Vzhledem

k množícím

hlášením

nežádoucích

účinků

s dávkou

40 mg

srovnání

s nižšími

3/17

dávkami (viz bod 4.8) přichází v úvahu finální titrace dávky až na 30 mg nebo do maximální dávky

40 mg

pouze

u pacientů

s těžkou

hypercholesterolemií

s vysokým

kardiovaskulárním

rizikem

(zejména familiární hypercholesterolemií), u kterých nebylo při podávání dávky 20 mg dosaženo

léčebného cíle a tito pacienti mají být pravidelně sledováni (viz bod 4.4).

Doporučuje se kontrola u specialisty v případě, že se přechází na dávku 30 mg nebo 40 mg.

Dávky rosuvastatinu 5 mg nejsou u tohoto léčivého přípravku k dispozici.

Prevence kardiovaskulárních příhod

Ve studii hodnotící snížení kardiovaskulárního rizika byla podávána dávka 20 mg denně (viz bod 5.1).

Pediatrická populace

Pediatrické použití přípravku má být vyhrazeno pouze specialistům.

Děti a dospívající ve věku 6 až 17 let (stadium podle Tannera < II-V)

Heterozygotní familiární hypercholesterolemie

U dětí a dospívajících s heterozygotní familiární hypercholesterolemií je doporučená počáteční dávka

5 mg denně.

U dětí ve věku 6 až 9 let s familiární hypercholesterolemií je doporučená dávka v rozmezí 5-10

mg perorálně jednou denně. U této věkové kategorie nebyla studována bezpečnost a účinnost

dávek vyšších než 10 mg.

U dětí ve věku od 10 do 17 let s familiární hypercholesterolemií je doporučená dávka v rozmezí

5-20 mg perorálně jednou denně. U této věkové kategorie nebyla studována bezpečnost a

účinnost dávek vyšších než 20 mg.

Titrace dávky se má provádět u pediatrických pacientů podle individuální odpovědi a snášenlivosti,

jak se doporučuje v pediatrických léčebných doporučeních (viz bod 4.4). Před zahájením léčby

rosuvastatinem mají děti a dospívající dodržovat standardní cholesterol snižující dietu; tato dieta má

pokračovat i v průběhu léčby rosuvastatinem.

Homozygotní familiární hypercholesterolemie

Doporučená

maximální

dávka

dětí

věku

homozygotní

familiární

hypercholesterolemií je 20 mg jednou denně.

Doporučená počáteční dávka je 5 až 10 mg jednou denně podle věku, tělesné hmotnosti a předchozí

zkušenosti s použitím statinů. Dávka má být dále titrována podle individuální odpovědi a tolerance

pediatrickými pacienty, jak je popsáno v doporučeních pro pediatrickou populaci (viz bod 4.4), až na

maximální dávku 20 mg jednou denně. Děti a dospívající mají dodržovat standardní cholesterol

snižující dietu před zahájením léčby rosuvastatinem a v této dietě pokračovat v průběhu léčby

rosuvastatinem.

U této populace existují pouze omezené zkušenosti s dávkami jinými než 20 mg.

Potahované tablety 30 a 40 mg nejsou vhodné k použití u pediatrických pacientů.

Děti mladší než 6 let

Bezpečnost a účinnost použití u dětí mladších než 6 let nebyla studována. Z tohoto důvodu se

nedoporučuje podávat přípravek Mertenil dětem mladším než 6 let.

S

tarší pacient

i

U pacientů starších než 70 let je doporučená počáteční dávka 5 mg (viz bod 4.4). Dávkování přípravku

není třeba dále upravovat s ohledem na věk.

4/17

Porucha funkce ledvin

U pacientů s mírnou až středně závažnou poruchou funkce ledvin není třeba upravovat dávkování.

U pacientů

středně

závažnou

poruchou

funkce

ledvin

(clearance

kreatininu

< 60 ml/min)

doporučená počáteční dávka 5 mg. Dávky 30 a 40 mg jsou u pacientů se středně závažnou poruchou

funkce

ledvin

kontraindikovány.

U pacientů

se závažnou

poruchou

funkce

ledvin

podávání

přípravku Mertenil kontraindikováno pro všechny dávky (viz bod 4.3 a 5.2).

Porucha funkce jater

U pacientů

s Child-Pughovým

skóre

méně

nebylo

zaznamenáno

žádné

zvýšení

systémové

expozice rosuvastatinu. Toto zvýšení však bylo pozorováno u pacientů s Child-Pughovým skóre 8 a

9 (viz bod 5.2). U těchto pacientů je třeba posoudit funkci ledvin (viz bod 4.4). Nejsou zkušenosti

s podáváním

rosuvastatinu

pacientům

s Child-Pughovým

skóre

Přípravek

Mertenil

kontraindikován u pacientů s aktivním onemocněním jater (viz bod 4.3).

Rasa

U asijských

pacientů

byla

pozorována

zvýšená

systémová

expozice

(viz

body

4.3,

5.2).

Doporučovaná počáteční dávka u těchto pacientů je 5 mg. Dávky 30 a 40 mg jsou kontraindikovány

u pacientů asijského původu.

Genetický polymorfismus

Specifické typy geneticky podmíněného polymorfismu mohou vést k vyšší expozici rosuvastatinu (viz

bod 5.2). U pacientů s takovými známými typy polymorfismu se doporučuje podávat nižší denní

dávku rosuvastatinu.

Predispozi

ční fa

ktory k myopatii

Doporučovaná počáteční dávka u pacientů s predispozičními faktory k myopatii je 5 mg (viz bod 4.4).

Dávky 30 a 40 mg jsou u některých z těchto pacientů kontraindikovány (viz bod 4.3).

Sou

běžná

léčba

Rosuvastatin je substrátem pro různé transportní proteiny (např. OATP1B1 a BCRP). Riziko myopatie

(včetně rhabdomyolýzy) se zvyšuje, pokud je rosuvastatin podáván souběžně s některými léčivými

přípravky, které mohou zvýšit plasmatické koncentrace rosuvastatinu v důsledku interakce s těmito

transportními proteiny (např. cyklosporin a některé inhibitory proteáz včetně kombinací ritonavir a

atazanavir, lopinavir a/nebo tipranavir; viz body 4.4 a 4.5). Doporučuje se, aby se předepisující lékař

seznámil s relevantními informacemi o léčivých přípravcích, pokud uvažuje o souběžném podávání

těchto přípravků s přípravkem Mertenil. Pokud je to možné, je třeba zvážit alternativní možnosti léčby

a pokud to není možné, pak zvážit dočasné přerušení léčby rosuvastatinem. V případech, kdy je

souběžná léčba těmito přípravky s rosuvastatinem nevyhnutelná, je nutné pečlivě zvažovat poměr

prospěchu a rizika souběžné léčby a úpravu dávkování rosuvastatinu (viz bod 4.5).

Způsob podání

Přípravek Mertenil lze podávat kdykoli v průběhu dne, s jídlem nebo bez jídla.

4.3

Kontraindikace

Přípravek Mertenil je kontraindikován:

u pacientů s hypersenzitivitou na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou

v bodě 6.1.

pacientů

s aktivním

onemocněním

jater,

včetně

přetrvávající

nevysvětlené

zvýšené

koncentrace sérových transamináz a při zvýšení transamináz nad trojnásobek horní hranice

normy (ULN).

5/17

u pacientů se závažnou poruchou funkce ledvin (clearance kreatininu < 30 ml/min).

u pacientů s myopatií.

u pacientů, kteří užívají cyklosporin.

po dobu těhotenství a kojení a u žen ve fertilním věku bez přiměřených kontracepčních opatření.

Dávky 30 a 40 mg jsou kontraindikovány u pacientů s predispozicí k myopatii/rhabdomyolýze, např.

u pacientů:

se středně závažnou poruchou funkce ledvin (clearance kreatininu < 60 ml/min)

s hypofunkcí štítné žlázy

s osobní nebo rodinnou anamnézou dědičných muskulárních poruch

s předcházející

anamnézou

muskulární

toxicity

podání

jiných

inhibitorů

HMG-CoA

reduktázy nebo fibrátů

nadměrně požívajících alkohol

u kterých může dojít k vzestupu plasmatických hladin

asijského původu

současně užívajících fibráty

(viz body 4.4, 4.5 a 5.2).

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Účinky na ledviny

U pacientů, kterým byl podáván rosuvastatin ve vyšších dávkách, především 40 mg, byla při vyšetření

moči diagnostickými proužky zjištěna proteinurie, většinou tubulárního původu. Nález byl ve většině

případů

přechodného

nebo

intermitentního

charakteru.

Proteinurie

nebyla

predikcí

akutního

progresivního onemocnění ledvin (viz bod 4.8). Během poregistračního sledování byla četnost hlášení

nežádoucích účinků vyšší u dávek 40 mg. U pacientů léčených dávkou 30 nebo 40 mg je vhodné

zvážit zařazení sledování funkce ledvin do rutinních kontrol.

Účinky na kosterní sva

l:

Při podávání rosuvastatinu ve všech dávkách, zvláště pak v dávkách

20 mg byly hlášeny nežádoucí

účinky na kosterní sval, např. myalgie, myopatie a vzácně rhabdomyolýza. Velmi vzácně byl hlášen

výskyt rhabdomyolýzy při užívání ezetimibu v kombinaci s inhibitory HMG-CoA reduktázy. Není

možné vyloučit farmakodynamickou interakci a je třeba opatrnost při současném použití (viz bod 4.5).

Podobně jako u jiných inhibitorů HMG-CoA reduktázy, je četnost hlášení výskytu rhabdomyolýzy

v souvislosti rosuvastatinem v poregistračním sledování vyšší u dávky 40 mg.

Stanovení kreatinkinázy

Kreatinkináza (CK) se nemá stanovovat po fyzické námaze nebo za přítomnosti jiné možné příčiny

zvýšení hodnot CK, které mohou zkreslit interpretaci výsledku. Pokud jsou hodnoty CK významně

zvýšené před začátkem terapie (

5xULN), je třeba kontrolu opakovat v průběhu 5-7 dní. Jestliže

opakovaná kontrola potvrdí CK

5xULN, léčba se nemá zahajovat.

Před léčbou

Přípravek

Mertenil,

podobně

jako

jiné

inhibitory

HMG-CoA

reduktázy,

třeba

předepisovat

s opatrností pacientům s predispozičními faktory k myopatii/rhabdomyolýze, jakými jsou např.:

porucha funkce ledvin

6/17

hypofunkce štítné žlázy

osobní nebo rodinná anamnéza dědičných svalových poruch

předcházející anamnéza muskulární toxicity po podání jiných inhibitorů HMG-CoA reduktázy

nebo fibrátů

nadměrné požívání alkoholu

věk nad 70 let

stavy, při kterých může dojít ke zvýšeným plasmatickým hladinám (viz body 4.2, 4.5 a 5.2).

současné užívání fibrátů.

U těchto pacientů se má zvážit riziko léčby v porovnání s možným přínosem léčby a doporučuje se

jejich klinické monitorování. Jestliže jsou hodnoty CK významně zvýšené (

5xULN), léčba se nemá

zahajovat.

V

průběhu léčby

Pacienty je třeba požádat, aby okamžitě hlásili nevysvětlitelné bolesti svalů nebo svalovou slabost a

křeče, zvláště pokud jsou spojeny s malátností a horečkou. U těchto pacientů je třeba stanovit hladinu

kreatinkinázy (CK). Jestliže dojde k výraznému vzestupu hladiny kreatinkinázy (>5xULN), anebo jsou

svalové příznaky závažné, případně působí problémy během dne (i když jsou hodnoty CK

5xULN),

je třeba léčbu přerušit. Po vymizení příznaků a úpravě hodnot CK je třeba zvážit opětovné zahájení

léčby přípravkem Mertenil nebo alternativním inhibitorem HMG-CoA reduktázy v nejnižší dávce a

důkladně pacienta sledovat. U asymptomatických pacientů není potřeba pravidelně sledovat hodnoty

Výskyt imunitně zprostředkované nekrotizující myopatie (IMNM) v průběhu nebo po ukončení léčby

některými

statiny

hlášen

velmi

vzácně.

Klinicky

IMNM

charakterizována

perzistentní

proximální svalovou slabostí a zvýšením sérové kreatinkinázy, které přetrvává navzdory přerušení

léčby statiny

V klinických hodnoceních na malém počtu pacientů nebylo v kombinaci rosuvastatinu s jinou léčbou

prokázáno zesílení nežádoucích účinků na kosterní sval. U pacientů, kteří užívali jiné inhibitory

HMG-CoA

reduktázy

spolu

s deriváty

kyseliny

fibrové

včetně

gemfibrozilu,

s cyklosporinem,

kyselinou nikotinovou, azolovými antibiotiky, inhibitory proteáz a makrolidovými antibiotiky, byl

pozorován zvýšený výskyt myozitidy a myopatií. Gemfibrozil zvyšuje riziko myopatie, jestliže se

podává současně s některými inhibitory HMG-CoA reduktázy. Proto se nedoporučuje kombinace

rosuvastatinu a gemfibrozilu. Přínos další úpravy hladin lipidů současným podáváním rosuvastatinu a

fibrátů nebo niacinu by měl převýšit potenciální riziko těchto kombinací. Dávky 30 a 40 mg jsou

kontraindikovány při současném užívání fibrátů (viz body 4.5 a 4.8).

Přípravek Mertenil se nesmí podávat současně se systémovou léčbou kyselinou fusidovou nebo během

7 dnů po ukončení léčby kyselinou fusidovou. U pacientů, u kterých je systémové podání kyseliny

fusidové považováno za nezbytné, se musí po dobu léčby kyselinou fusidovou přerušit léčba statinem.

Byly hlášeny případy rhabdomyolýzy (včetně fatálních) u pacientů užívajících současně kyselinu

fusidovou a statiny (viz od 4.5). Pacienta je třeba poučit, aby ihned vyhledal lékařskou pomoc, pokud

se u něj objeví jakékoli příznaky svalové slabosti, bolesti nebo citlivosti svalů.

Léčbu statinem je možné znovu zahájit 7 dní po poslední dávce kyseliny fusidové.

Za výjimečných okolností, kdy je potřebné dlouhodobé systémové podávání kyseliny fusidové, např.

při léčbě

závažných

infekcí,

v individuálních případech

zvážit

současné

podávání

statinu

kyseliny fusidové pod pečlivým lékařským dohledem.

Přípravek Mertenil se nesmí podávat pacientům s akutním závažným onemocněním s podezřením na

myopatii a pacientům v akutním závažném stavu, který může predisponovat ke vzniku renálního

selhání

v důsledku

rhabdomyolýzy

(např.

sepse,

hypotenze,

velké

chirurgické

zákroky,

trauma,

závažné metabolické, endokrinní a elektrolytové poruchy nebo nekontrolované křeče).

Účinky na játra

7/17

Podobně jako u jiných inhibitorů HMG-CoA reduktázy je třeba věnovat při podávání přípravku

Mertenil zvýšenou pozornost pacientům, kteří konzumují nadměrné množství alkoholu nebo mají

v anamnéze onemocnění jater.

Před začátkem léčby a tři měsíce po jejím nasazení se doporučuje provést jaterní testy. Léčba

přípravkem Mertenil se má přerušit nebo dávkování snížit, pokud hladina sérových transamináz

dosáhne trojnásobku normální hodnoty. Četnost hlášení výskytu závažných jaterních nežádoucích

účinků

(většinou

zvýšené

hladiny

jaterních

transamináz)

v poregistračním

sledování

byla

vyšší

u dávek 40 mg.

U pacientů se sekundární

hypercholesterolemií způsobenou

hypothyroidismem

nebo

nefrotickým

syndromem, je třeba před započetím léčby přípravkem Mertenil vyléčit základní onemocnění.

Rasa

Výsledky farmakologických studií ukazují zvýšenou systémovou expozici u asijské populace ve

srovnání s příslušníky bílé (kavkazské) rasy (viz body 4.2, 4.3 a 5.2).

Inhibitory proteáz

U subjektů, kterým byl podáván rosuvastatin současně s různými inhibitory proteáz v kombinaci s

ritonavirem, byla pozorována zvýšená systémová expozice rosuvastatinu. Vždy je třeba zvážit jak

prospěch z léčby rosuvastatinem na snížení hladiny lipidů u HIV pacientů, kterým jsou podávány

inhibitory proteáz, tak riziko zvýšených plasmatických koncentrací rosuvastatinu při zahájení léčby a

zvyšování

dávky

rosuvastatinu

pacientů

léčených

inhibitory

proteáz.

Současné

užívání

některými inhibitory proteáz se nedoporučuje, pokud nedojde k úpravě dávky rosuvastatinu (viz body

4.2 a 4.5).

Intolerance laktosy

Tento léčivý přípravek obsahuje laktosu. Pacienti se vzácnými dědičnými problémy s intolerancí

galaktosy, úplným nedostatkem laktázy nebo malabsorpcí glukosy a galaktosy nemají tento přípravek

užívat.

Intersticiální plicní onemocnění

V souvislosti s některými statiny, zvláště při dlouhodobém použití, byly hlášeny výjimečné případy

intersticiálního plicního onemocnění (viz bod 4.8). Může se projevovat jako dyspnoe, neproduktivní

kašel a obecné zhoršení zdraví (únava, úbytek hmotnosti a horečka). V případě podezření na rozvoj

intersticiálního plicního onemocnění, je třeba léčbu statiny přerušit.

Diabetes mellitus

Některé důkazy naznačují, že statiny zvyšují hladinu glukosy v krvi a u některých pacientů s vysokým

rizikem vzniku diabetu, mohou vyvolat hyperglykemii, která již vyžaduje diabetologickou péči. Toto

riziko však nepřevažuje nad prospěchem léčby statiny - redukcí kardiovaskulárního rizika a není proto

důvod pro ukončení léčby statiny. Pacienti se zvýšeným rizikem pro vznik hyperglykemie (glukosa

nalačno 5,6 až 6,9 mmol/l, BMI>30 kg/m

, zvýšení triglyceridů v krvi, hypertenze) mají být klinicky a

biochemicky monitorováni v souladu s národními doporučeními.

Ve studii JUPITER byla hlášena celková frekvence výskytu diabetu mellitu 2,8% u pacientů léčených

rosuvastatinem a 2,3% u pacientů léčených placebem, většinou u pacientů majících hodnoty glykemie

nalačno 5,6 až 6,9 mmol/l.

Pediatrická populace

Hodnocení linearity růstu (výšky), hmotnosti, BMI (indexu tělesné hmotnosti) a sekundárních znaků

pohlavního dospívání podle Tannera u pediatrických pacientů ve věku 6 až 17 let, kteří užívali

rosuvastatin, je omezeno na období 2 let. Po 2 letech léčby nebyl zjištěn vliv na růst, hmotnost, BMI

nebo pohlavní dospívání (viz bod 5.1).

8/17

V klinické studii u dětí a dospívajících, kterým byl podáván rosuvastatin po dobu 52 týdnů, bylo ve

srovnání s klinickými studiemi u dospělých častěji pozorováno zvýšení hodnot CK > 10 ULN a

svalové symptomy po cvičení nebo zvýšené fyzické aktivitě (viz bod. 4.8).

4.5.

Interakce s

jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Vliv současně podávaných léčivých přípravků na rosuvastatin

Inhibitory transportních proteinů:

Rosuvastatin je substrátem pro některé transportní proteiny včetně

hepatálního absorpčního proteinu OATP1B1 a efluxního transportéru BCRP. Současné podávání

rosuvastatinu s léčivými přípravky, které inhibují tyto transportní proteiny, může vést ke zvýšeným

plasmatickým koncentracím a zvýšenému riziku myopatie (viz body 4.2, 4.4 a 4.5 Tabulka 1).

Cyklosporin:

Současné

podávání

rosuvastatinu a

cyklosporinu vedlo k sedminásobnému zvýšení

plasmatických koncentrací rosuvastatinu ve srovnání se zdravými dobrovolníky (viz tabulka 1).

Rosuvastatin je kontraindikován u pacientů současně léčených cyklosporinem (viz bod 4.3). Současné

podávání nemělo vliv na plasmatické koncentrace cyklosporinu.

Inhibitory proteáz

: Současné užívání rosuvastatinu a inhibitoru proteáz může značně zvýšit expozici

rosuvastatinu, i když je přesný mechanismus interakce neznámý (viz tabulka 1).

Například ve

farmakokinetické studii se zdravými dobrovolníky bylo současné užívání 10 mg rosuvastatinu a

kombinačního přípravku dvou inhibitorů proteáz (300 mg atazanaviru/100 mg ritonaviru) spojeno s

3násobným

zvýšením

7násobným

zvýšením

rosuvastatinu.

Současné

podávání

rosuvastatinu a některých inhibitorů proteáz je možné pouze po pečlivém zvážení úpravy dávky

rosuvastatinu na základě očekávaného zvýšení expozice rosuvastatinu (viz body 4.2, 4.4 a 4.5 tabulka

Gemfibrozil a další přípravky na snížení lipidů:

Současné podávání rosuvastatinu a gemfibrozilu vedlo

ke zdvojnásobení hodnot C

a AUC rosuvastatinu (viz bod 4.4).

Na základě údajů získaných z interakčních studií se neočekává žádná klinicky významná interakce

s fenofibrátem, avšak mohou nastat farmakodynamické interakce. Gemfibrozil, fenofibrát, další fibráty

a dávky niacinu (kyseliny nikotinové), které snižují hladinu lipidů (

1g/den), zvyšují riziko myopatie

při podávání současně s inhibitorem HMG-CoA reduktázy pravděpodobně proto, že mohou vyvolat

myopatii, i když se podávají samostatně. Dávky 30 a 40 mg jsou kontraindikovány při současném

užívání fibrátu (viz body 4.3 a 4.4). Počáteční dávka u těchto pacientů má být 5 mg.

Ezetimib: Současné užívání 10 mg rosuvastatinu a 10 mg ezetimibu vedlo k 1,2násobnému zvýšení

AUC rosuvastatinu u pacientů s hypercholesterolemií (viz tabulka 1) Farmakodynamické interakce,

vyjádřené jako nežádoucí účinky, mezi rosuvastatinem a ezetimibem však nemohou být vyloučeny

(viz bod 4.4).

Antacida:

Současné

podávání

rosuvastatinu

suspenze

antacid

s obsahem

hydroxidu

hlinitého

a hydroxidu hořečnatého vedlo k poklesu plasmatických koncentrací rosuvastatinu asi o 50 %. Tento

vliv byl menší, pokud se antacidum podalo 2 hodiny po podání rosuvastatinu. Klinický význam této

interakce se nezkoumal.

Erythromycin: Současné podávání rosuvastatinu a erythromycinu vedlo ke 20% zmenšení AUC (0-t)

a 30% snížení hodnoty C

rosuvastatinu. Příčinou této interakce může být zvýšení motility střeva

vyvolané erythromycinem.

Enzymy cytochromu P450: Výsledky studií in vitro a in vivo ukázaly, že rosuvastatin není ani

inhibitorem,

induktorem

isoenzymů

cytochromu

P450.

Kromě

toho

rosuvastatin

slabým

substrátem

tyto

isoenzymy.

Z tohoto

důvodu

interakce

podkladě

metabolismu

zprostředkovaného cytochromem P450 neočekávají. Mezi rosuvastatinem a flukonazolem (inhibitor

CYP2C9 a CYP3A4) nebo ketokonazolem (inhibitor CYP2A6 a CYP3A4) nebyly pozorovány žádné

interakce.

Interakce vyžadující úpravu dávkování rosuvastatinu (viz též tabulka 1)

9/17

Pokud je nutné souběžně podávat rosuvastatin s jinými léčivými přípravky, o nichž je známo, že

zvyšují expozici rosuvastatinu, musí být dávkování rosuvastatinu upraveno. Doporučuje se, aby se

předepisující lékař seznámil s relevantními informacemi o léčivých přípravcích, pokud uvažuje o

souběžném podávání těchto přípravků s přípravkem Mertenil. V případě, že je očekávané zvýšení

expozice rosuvastatinu (AUC) přibližně 2násobné a vyšší, podává se úvodní dávka rosuvastatinu 5

mg. Maximální denní dávka rosuvastatinu se upraví tak, aby očekávaná expozice rosuvastatinu

nepřekročila expozici při podávání rosuvastatinu 40 mg podávaného bez interagujících léčivých

přípravků, např. 20 mg rosuvastatinu s gemfibrozilem (1,9násobné zvýšení) a 10 mg rosuvastatinu v

kombinaci s ritonavirem/atazanavirem (3,1násobné zvýšení).

Tabulka 1. Vliv sou

časně podávaných léčivých přípravků na expozici rosuvastatinu (AUC; v

pořadí snižující se velikosti) z publikovaných klinických studií

Dávkovací režim interagujícího léčiva

Dávkovací režim

rosuvastatinu

Změna AUC*

rosuvastatinu

cyklosporin 75 mg BID až 200 mg BID, 6

měsíců

10 mg OD, 10 dnů

7,1násobný

regorafenib 160 mg OD, 14 dnů

5 mg jednorázově

3,8násobný

atazanavir 300 mg/ritonavir 100 mg OD, 8 dnů

10 mg, jednorázově

3,1násobný

velpatasvir 10 mg OD

10 mg jednorázově

2,7násobný

ombitasvir 25 mg/paritaprevir 150

mg/ritonavir 100 mg OD/dasabuvir 400 mg

BID, 14 dnů

5 mg jednorázově

2,6násobný

grazoprevir 200 mg/elbasvir 50 mg OD, 11

dnů

10 mg jednorázově

2,3násobný

glekaprevir 400 mg/pibrentasvir 120 mg OD,

7 dnů

5 mg OD, 7 dnů

2,2násobný

lopinavir 400 mg/ritonavir 100 mg BID, 17

dnů

20 mg OD, 7 dnů

2,1násobný

klopidogrel 300 mg iniciální dávka,

pokračovací dávka 75 mg za 24 hodin

20 mg jednorázově

2násobný

gemfibrozil 600 mg BID, 7 dnů

80 mg, jednorázově

1,9násobný

eltrombopag 75 mg OD, 5 dnů

10 mg, jednorázově

1,6násobný

darunavir 600 mg/ritonavir 100 mg BID, 7 dnů

10 mg OD, 7 dnů

1,5násobný

tipranavir 500 mg/ritonavir 200 mg BID, 11

dnů

10 mg, jednorázově

1,4násobný

dronedaron 400 mg BID

Není známo

1,4násobný

itrakonazol 200 mg OD, 5 dnů

10 mg, jednorázově

1,4násobný

ezetimib 10 mg OD, 14 dnů

10 mg, OD, 14 dnů

1,2násobný

fosamprenavir 700 mg/ritonavir 100 mg BID,

8 dnů

10 mg, jednorázově

aleglitazar 0,3 mg, 7 dnů

40 mg, 7 dnů

silymarin 140 mg TID, 5 dnů

10 mg, jednorázově

10/17

fenofibrát 67 mg TID, 7 dnů

10 mg, 7 dnů

rifampicin 450 mg OD, 7 dnů

20 mg, jednorázově

ketokonazol 200 mg BID, 7 dnů

80 mg, jednorázově

flukonazol 200 mg OD, 11 dnů

80 mg, jednorázově

erythromycin 500 mg QID, 7 dnů

80 mg, jednorázově

baikalin 50 mg TID, 14 dnů

20 mg, jednorázově

*Údaje

uvedené

jako

x-násobek

představují

poměr

mezi

současným

podáváním

samotným

rosuvastatinem.

Údaje

uvedené

jako

změna

představují

rozdíl

vzhledem

samotnému

rosuvastatinu.

Zvýšení je uvedeno jako “

”, beze změny jako “

”, snížení jako “

”.

**Bylo provedeno několik interakčních studií s různými dávkami rosuvastatinu, tabulka ukazuje

nejvýznamnější poměr.

OD = jednou denně; BID = dvakrát denně; TID = třikrát denně; QID = čtyřikrát denně

Vliv rosuvastatinu na současně podávané léčivé přípravky

Antagonisté vitam

inu K: Podobně jako u jiných inhibitorů HMG-CoA reduktázy může zahájení léčby

či zvýšení dávky rosuvastatinu u pacientů současně léčených antagonisty vitaminu K (např. warfarin

nebo jiná kumarinová antikoagulancia) vést ke zvýšení protrombinového času (INR). Přerušení léčby

nebo snížení dávky může vést ke snížení INR. Za těchto okolností je vhodná kontrola INR.

Perorální kontraceptiva/substituční hormonální léčba (HRT):

Současné podávání rosuvastatinu a

perorálních kontraceptiv vedlo ke zvětšení AUC ethinylestradiolu o 26 % a norgestrelu o 34 %. Toto

zvýšení hladin v plasmě je třeba brát v úvahu při určení dávek perorálního kontraceptiva. U pacientek

užívajících rosuvastatin a substituční hormonální léčbu (HRT) nejsou dostupné farmakokinetické

údaje, a proto se nedá vyloučit, že může dojít k podobnému efektu. Tato kombinace se však podávala

velkému počtu žen v klinických studiích a byla dobře tolerována.

Jin

é léčivé přípravky

Digoxin: Na základě údajů získaných z interakčních studií se neočekává žádná klinicky významná

interakce s digoxinem.

Kyselina fusidová

: Interakční studie s rosuvastatinem a kyselinou fusidovou nebyly provedeny. Riziko

myopatie včetně rhabdomyolýzy se při současném systémovém podávání kyseliny fusidové se statiny

může

zvyšovat.

Mechanismus

této

interakce

(zda

interakci

farmakodynamickou

nebo

farmakokinetickou nebo obě) není dosud znám. U pacientů léčených touto kombinací byla hlášena

rhabdomyolýza (včetně několika úmrtí).

Pokud je systémová léčba kyselinou fusidovou nezbytná, musí se po dobu léčby kyselinou fusidovou

vysadit léčba rosuvastatinem.

Viz také bod 4.4.

Pediatrická populace

Interakční studie byly provedeny pouze u dospělých. Rozsah interakcí u pediatrické populace není

znám.

4.6

Fertilita, t

ěhotenství a kojení

Rosuvastatin je kontraindikován v průběhu těhotenství a kojení.

11/17

Ženy ve fertilním věku

Ženy ve fertilním věku musí používat vhodné antikoncepční metody.

Těhotenství

Vzhledem k tomu, že cholesterol a jiné látky biosyntézy cholesterolu jsou nenahraditelné pro vývoj

plodu, potenciální riziko inhibice HMG-CoA reduktázy převažuje nad výhodami léčby v průběhu

těhotenství. Pokud pacientka otěhotní v průběhu užívání tohoto přípravku, je nutné podávání přípravku

okamžitě přerušit.

Kojení

U laboratorních potkanů se rosuvastatin vylučuje do mateřského mléka. Neexistují údaje o vylučování

rosuvastatinu do mateřského mléka u lidí (viz bod 4.3).

Fertilita

Studie na zvířatech prokázaly omezený vliv na reprodukční toxicitu (viz bod 5.3).

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Studie

hodnotící

účinky

schopnost

řídit

používat

stroje

nebyly

provedeny.

Podle

farmakodynamických

vlastností

přípravku

nepředpokládá,

rosuvastatin

ovlivňoval tyto

schopnosti. Při řízení vozidel nebo obsluze strojů je třeba vzít v úvahu, že se po dobu léčby může

objevit závrať.

4.8

Nežádoucí účinky

Nežádoucí účinky, které byly pozorovány v souvislosti s

rosuvastatinem, jsou obvykle mírné a

přechodné. V kontrolovaných klinických studiích léčbu přerušilo pro nežádoucí účinky méně než 4 %

pacientů.

Seznam nežádoucích účinků v tabulce

Následující přehled představuje profil nežádoucích účinků rosuvastatinu na základě údajů z klinických

studií a z rozsáhlých postmarketingových zkušeností. Seznam nežádoucích účinků níže je klasifikován

podle četnosti a třídy orgánových systémů.

Frekvence výskytu nežádoucích účinků je rozdělena podle následující konvence: časté: (≥1/100 až

<1/10), méně časté (≥1/1000 až <1/100), vzácné (≥ 1/10000 až <1/1000), velmi vzácné (< 1/10000),

není známo (z dostupných údajů nelze určit).

Tabulka 2: Nežádoucí reakce na základě údajů z klinických studií a postmarketingových zkušeností

Třídy

orgánových

systémů

Časté

Méně

časté

Vzácné

Velmi vzácné

Není známo

Poruchy krve a

lymfatického

systému

trombocytopenie

Poruchy

imunitního

systému

reakce

přecitlivělosti

včetně

angioedému

Endokrinní

poruchy

diabetes

mellitus

Psychiatrické

deprese

12/17

poruchy

Poruchy

nervového

systému

bolest

hlavy,

závratě

polyneuropatie,

ztráta paměti

periferní

neuropatie,

poruchy spánku

(včetně

nespavosti

(insomnie) a

nočních můr)

Respirační,

hrudní

a

mediastinální

poruchy

kašel, dyspnoe

Gastrointestinální

poruchy

zácpa,

nauzea,

bolesti

břicha

pankreatitida

průjem

Poruchy jater a

žlučových cest

zvýšení

jaterních

transamináz

žloutenka,

hepatitida

Poruchy kůže a

podkožní tkáně

pruritus,

vyrážka,

kopřivka

Stevens-

Johnsonův

syndrom

Poruchy svalové

a koster

soustavy a

pojivové tkáně

myalgie

myopatie

(včetně

myozitidy) a

rhabdomyolýza,

ruptura svalu,

lupus-like

syndrom

artralgie

poruchy šlach

někdy

komplikované

rupturou,

imunitně

zprostředkovaná

nekrotizující

myopatie

Poruchy ledvin a

močových cest

hematurie

Poruchy

reprodukčního

systému a prsu

gynekomastie

Celkové poruchy

a reakce v místě

aplikace

astenie

edémy

Frekvence výskytu bude záviset na přítomnosti a absenci rizikových faktorů (glukosa nalačno ≥ 5,6

mmol/l, BMI >30kg/m

, zvýšení triglyceridů v krvi, hypertenze v anamnéze).

Podobně jako u jiných inhibitorů HMG-CoA reduktázy je výskyt nežádoucích účinků závislý na

dávce.

Účinky na ledviny:

U pacientů, kterým byl podáván rosuvastatin, byla při vyšetření moči pomocí

diagnostických

proužků

zjištěna

proteinurie,

většinou

tubulárního

původu.

Změna

z negativního

nálezu, resp. stopového množství bílkoviny na ++ či více křížů v určitém časovém období léčby byla

pozorována v méně než 1 % pacientů, kterým bylo podáváno 10 mg a 20 mg rosuvastatinu, a

u přibližně 3 % pacientů, kterým bylo podáváno 40 mg. Při podávání dávky 20 mg byl zjištěn malý

vzestup proteinurie (z negativního nálezu, resp. stopového množství na +). V průběhu pokračující

léčby

došlo

většině

případů

spontánnímu

snížení,

resp.

vymizení

proteinurie.

Výsledky

klinických

studií

poregistračního sledování neukázaly

příčinnou

souvislost

mezi proteinurií

akutním nebo progresivním onemocněním ledvin.

13/17

U pacientů, kteří užívali rosuvastatin, se vyskytla hematurie. Podle výsledků klinických studií je její

výskyt nízký.

Účinky na kosterní sval:

Při podávání rosuvastatinu byly ve všech dávkách, zvláště pak při dávkách

20 mg pozorovány nežádoucí účinky na kosterní sval, tj. myalgie, myopatie (včetně myozitidy) a

vzácně rhabdomyolýza.

U pacientů užívajících rosuvastatin byl pozorován na dávce závislý vzestup kreatinkinázy (CK). Ve

většině případů byl tento vzestup mírný, asymptomatický a přechodný. Pokud se hladiny CK zvýší (

5 x ULN), léčbu je třeba přerušit (viz bod 4.4).

Účinky na játra:

Podobně jako u jiných inhibitorů HMG-CoA reduktázy byl u malého počtu pacientů

užívajících rosuvastatin pozorován na dávce závislý vzestup hladin transamináz. Ve většině případů

byl tento vzestup mírný, asymptomatický a přechodný.

Následující nežádoucí účinky byly hlášeny u některých statinů

Sexuální dysfunkce.

Výjimečné případy intersticiálního plicního onemocnění, zvláště při dlouhodobé léčbě (viz bod

4.4).

Četnost hlášení případů rhabdomyolýzy, závažných ledvinových a jaterních nežádoucích účinků

(většinou zvýšené hladiny jaterních transamináz) je vyšší při dávce 40 mg rosuvastatinu.

Pediatrická populace

V klinické studii u dětí a dospívajících, která trvala 52 týdnů, bylo ve srovnání s klinickými studiemi u

dospělých častěji pozorováno zvýšení hodnot CK > 10xULN a svalové symptomy po cvičení nebo

zvýšené fyzické aktivitě (viz bod. 4.4). V ostatních ohledech byl bezpečnostní profil rosuvastatinu

podobný u dětí a dospívajících jako u dospělých.

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to

pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky,

aby hlásili podezření na nežádoucí účinky na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

4.9

Předávkování

Neexistuje žádná specifická léčba předávkování. Pokud dojde k předávkování, léčebná opatření by

měla

být

symptomatická

podle

potřeby

podpůrná.

nutné

sledovat

funkce

jater

hladinu

kreatinkinázy (CK). Hemodialýza pravděpodobně nemá význam.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: inhibitory HMG-CoA reduktázy

ATC kód: C10A A07

14/17

Mechanismus účinku

Rosuvastatin je selektivní a kompetitivní inhibitor HMG-CoA reduktázy, enzymu, který limituje

rychlost konverze 3-hydroxy-3-metylglutaryl koenzymu A na mevalonát, prekurzor cholesterolu.

Primárním místem účinku rosuvastatinu jsou játra, cílový orgán pro snižování hladiny cholesterolu.

Rosuvastatin zvyšuje počet LDL receptorů na povrchu jaterních buněk, čímž zvyšuje vychytávání a

degradaci LDL a inhibuje syntézu lipoproteinů o nízké hustotě (VLDL) v játrech. Tím snižuje celkový

počet VLDL a LDL částic.

Farmakodynamické účinky

Rosuvastatin snižuje zvýšenou koncentraci LDL-cholesterolu, celkového cholesterolu, triglyceridů a

zvyšuje hladinu HDL-cholesterolu. Snižuje také hladiny ApoB, nonHDL-C, VLDL-C, VLDL-TG a

zvyšuje hladinu ApoA-I (viz Tabulka níže). Rosuvastatin snižuje poměr LDL-C/HDL-C, celkový

C/HDL-C, nonHDL-C/HDL-C a ApoB/ApoA-I.

dávce

závislá

odpověď

pacientů

s primární

hypercholesterolemií

(typ

IIb)

(upravená

průměrná procentuální změna od výchozí hodnoty).

Dávka

N

LDL-C

Celkový C

HDL-C

TG

nonHDL-C

ApoB

ApoA-I

Placebo

5 mg

10 mg

20 mg

40 mg

Terapeutická odpověď se projeví v průběhu jednoho týdne od počátku léčby a 90 % maximální

odpovědi je dosaženo během 2 týdnů. Maximální odpovědi je obvykle dosaženo v průběhu 4 týdnů a

udržuje se dále.

Klinická účinnost a bezpečnost

Rosuvastatin je účinný u dospělých pacientů s hypercholesterolemií doprovázenou hypertriglyceri-

demií i bez hypertriglyceridemie, bez ohledu na rasu, pohlaví, věk a zvláštní skupiny pacientů, např.

diabetici a pacienti s familiární hypercholesterolemií.

Souhrnné výsledky fáze III klinického hodnocení prokázaly, že je rosuvastatin účinný v léčbě většiny

pacientů s hypercholesterolemií typu IIa a IIb (průměrné výchozí hodnoty LDL-C okolo 4,8 mmol/l)

na cílové hodnoty podle „guidelines“ Evropské společnosti pro aterosklerózu (EAS, 1998); asi 80 %

pacientů léčených dávkou 10 mg dosáhlo cílové hodnoty LDL-C podle EAS (< 3 mmol/l).

Ve velké studii s pacienty s heterozygotní familiární hypercholesterolemií byl podáván rosuvastatin

celkem 435 pacientům v dávkách 20 mg až 80 mg v rámci titrace vhodné dávky. Všechny dávky

vykazovaly příznivý vliv na lipidové spektrum a s ohledem na terapeutické cíle. Po titraci dávky na

40 mg denně (12 týdnů léčby) se hladina LDL-C snížila o 53 %. Třicet tři procent (33 %) pacientů

dosáhlo směrné hodnoty EAS pro hladinu LDL-C (<3 mmol/l).

V rámci titrace vhodné dávky přípravku v otevřené studii byla hodnocena odpověď 42 pacientů

(včetně 8 dětí) s homozygotní formou familiární hypercholesterolemie na rosuvastatin 20 mg až

40 mg. Ve zkoumané populaci se průměrná hladina LDL-C snížila o 22 %.

V klinických studiích s omezeným počtem pacientů, bylo prokázáno, že rosuvastatin v kombinaci

s fenofibrátem má aditivní účinek na snižování hladiny triglyceridů a v kombinaci s niacinem na

zvyšování hladiny HDL-C (viz bod 4.4).

V multicentrické, dvojitě zaslepené, placebem kontrolované, klinické studii (METEOR) bylo zařazeno

15/17

celkem

984 pacientů

věku

70 let

s nízkým

rizikem

ischemické

choroby

srdeční

(definováno jako riziko < 10 % v následujících 10 letech podle Framinghamské studie), průměrnou

hodnotou

LDL-C

4,0 mmol/l (154,5

mg/dl)

subklinickými

známkami

aterosklerózy

(měřením

tloušťky intima-media karotidy – CIMT). Pacienti byli randomizováni do ramene s rosuvastatinem

v dávce 40 mg jednou denně nebo ramene s placebem a sledováni po dobu 2 roků. Rosuvastatin

významně zpomaloval riziko progrese maximální hodnoty CIMT ve 12 místech karotidy ve srovnání

s placebem o -0,0145 mm/rok (95% interval spolehlivosti -0,0196; -0,0093; p < 0,0001). Změna oproti

výchozí hodnotě byla -0,0014 mm/rok (-0,12 %/rok, nevýznamný rozdíl) pro rosuvastatin oproti

progresi +0,0131 mm/rok (1,12 %/rok, p < 0,0001) pro placebo. Nebyla zjištěna přímá korelace mezi

snížením CIMT a snížením rizika kardiovaskulárních příhod. Studovaná populace ve studii METEOR

byla charakterizována nízkým rizikem ischemické choroby srdeční a nepředstavuje tak reprezentativní

populaci pro léčbu rosuvastatinem v dávce 40 mg. Vyšší dávky (jako 30 a 40 mg) by měly být

předepisovány pouze pacientům s těžkou hypercholesterolemií a vysokým kardiovaskulárním rizikem

(viz bod 4.2).

Vliv rosuvastatinu na výskyt závažných kardiovaskulárních příhod na podkladě aterosklerózy byl

hodnocen u 17 802 mužů (≥ 50 let) a žen (≥ 60 let) ve studii „Justification for the Use of Statins in

Primary Prevention: An Intervention Trial Evaluating Rosuvastatin (JUPITER).“

Účastníci studie byli náhodně randomizováni do skupiny, které bylo podáváno placebo (n = 8901),

nebo rosuvastatin 20 mg jednou denně (n = 8901) a byli sledováni po průměrnou dobu 2 let.

Koncentrace LDL-cholesterolu se snížila o 45 % (p < 0,001) ve skupině s rosuvastatinem ve srovnání

s placebem.

V následné analýze (post-hoc analýze) vysoce rizikových podskupin pacientů s bazálním rizikovým

skóre podle Framinghamské studie > 20 % (1558 pacientů) byl významně snížen cílový kombinovaný

parametr kardiovaskulární smrti, cévní mozkové příhody a infarktu myokardu (p = 0,028) ve skupině s

rosuvastatinem ve srovnání s placebem. Absolutní snížení rizika četnosti příhod na 1000 pacientů/rok

dosáhlo 8,8. Celková mortalita se v této vysoce rizikové skupině nezměnila (p = 0,193). V následné

analýze vysoce rizikových podskupin pacientů s bazálním rizikovým skóre podle Framinghamské

studie ≥ 5 % (9302 pacientů) (extrapolováno, aby byli zahrnuti i jedinci starší než 65 let) došlo k

významnému snížení kombinovaného cílového parametru kardiovaskulární smrti, cévní mozkové

příhody a infarktu myokardu (p = 0,0003) ve skupině s rosuvastatinem ve srovnání s placebem.

Absolutní snížení rizika četnosti příhod bylo 5,1 na 1000 pacientů/ rok. Celková mortalita se v této

vysoce rizikové skupině nezměnila (p = 0,076).

Ve studii JUPITER bylo celkem 6,6 % pacientů ve skupině užívající rosuvastatin a 6,2 % pacientů,

kterým

bylo

podáváno

placebo,

kteří

přerušili

léčbu

důsledku

projevů

nežádoucích

příhod.

Nejčastějšími

nežádoucími

příhodami,

které

vedly

přerušení

léčby,

byly:

myalgie

(0,3

rosuvastatin; 0,2 % placebo), bolest břicha (0,03 % rosuvastatin; 0,02 % placebo) a vyrážka (0,02 %

rosuvastatin; 0,03 % placebo). Nejčastějšími nežádoucími příhodami s frekvencí vyšší než u placeba

byly: infekce močových cest (8,7 % rosuvastatin; 8,6 % placebo), nazofaryngitida (7,6 % rosuvastatin;

7,2 % placebo), bolest zad (7,6 % rosuvastatin; 6,9 % placebo) a myalgie (7,6 % rosuvastatin; 6,6 %

placebo).

Pediatrická populace

Ve dvojitě zaslepené, randomizované, multicentrické, placebem kontrolované 12týdenní studii (n =

17697 chlapců a 79 dívek) následované 40týdenní (n = 17396 chlapců a 77 dívek) otevřenou fází

studie s titrací dávky rosuvastatinu byl podáván rosuvastatin v dávce 5, 10 nebo 20 mg denně nebo

placebo dětem ve věku 10-17 let (stádium podle Tannera II-V, dívky alespoň 1 rok po první

menstruaci) s heterozygotní familiární hypercholesterolemií po dobu 12 týdnů a poté byl všem dětem

podáván rosuvastatin po dobu 40 týdnů. Při vstupu do studie bylo přibližně 30 % pacientů ve věku 10-

13 let a přibližně 17 %, 18 %, 40 % resp. 25 % ve stádiu II, III, IV resp. V podle Tannera.

LDL-C se snížil o 38,3 %, 44,6 %, resp. 50,0 % ve skupině, které byl podáván rosuvastatin 5 mg, 10

mg, resp. 20 mg, ve srovnání s 0,7 % ve skupině užívající placebo.

16/17

Na konci 40týdenní otevřené fáze studie s titrací dávky na cílovou hodnotu LDL-C až do maximální

dávky 20 mg jednou denně dosáhlo 70 pacientů ze 173 (40,5 %) cílové hodnoty LDL-C nižší než 2,8

mmol/l.

Po 52 týdnech studijní léčby nebyl pozorován vliv na růst, hmotnost, BMI nebo pohlavní dospívání

(viz bod 4.4). Tato klinická studie (n = 176) není vhodná ke srovnání vzácných nežádoucích příhod.

Rosuvastatin byl též studován ve 2leté otevřené studii s titrací dávky na cílovou hodnotu u 198 dětí s

heterozygotní familiární hypercholesterolemií ve věku od 6 do 17 let (88 chlapců a 110 dívek, stádium

podle Tannera < II-V). Úvodní dávka u všech pacientů byla 5 mg rosuvastatinu jednou denně. U

pacientů ve věku od 6 do 9 let (n = 64) mohla být dávka titrována na maximální dávku 10 mg jednou

denně a u pacientů ve věku od 10 do 17 let (n = 134) na maximální dávku 20 mg jednou denně.

Průměrné procentuální snížení LDL-C stanovené metodou nejmenších čtverců ve srovnání s výchozí

hodnotou bylo – 43 % (výchozí hodnota: 236 mg/dl, 24. měsíc: 133 mg/dl). Ve věkové skupině 6 až <

10 let bylo průměrné procentuální snížení LDL-C stanovené metodou nejmenších čtverců oproti

výchozí hodnotě LDL-C - 43 % (výchozí hodnota: 234 mg/dl, 24. měsíc: 124 mg/dl), ve věkové

skupině 10 až < 14 let - 45 % (výchozí hodnota: 234 mg/dl, 24. měsíc: 124 mg/dl) a ve věkové skupině

14 až < 18 let – 35 % (výchozí hodnota: 241 mg/dl, 24. měsíc: 153 mg/dl).

Podávání rosuvastatinu v dávkách 5 mg, 10 mg a 20 mg vedlo též ke statisticky významným

průměrným změnám ve srovnání s výchozími hodnotami následujících sekundárních parametrů lipidů

lipoproteinů:

HDL-C,

celkového

cholesterolu,

nonHDL-C,

LDL-C/HDL-C,

celkový

cholesterol/HDL-C, TG/HDL-C, nonHDL-C/HDL-C, ApoB, ApoB/ApoA-1. Všechny tyto změny

byly ve smyslu zlepšené odpovědi lipidů a přetrvávaly po celé 2 roky.

Po 24 měsících léčby nebyl zjištěn vliv na růst, tělesnou hmotnost, BMI nebo pohlavní dospívání (viz

bod 4.4).

Rosuvastatin v dávce 20 mg jednou denně vs. placebo byl studován v randomizované dvojitě

zaslepené placebem kontrolované multicentrické klinické studii v křížovém uspořádání u 14 dětí a

dospívajících

věku

od 6

17 let) s

homozygotní familiární hypercholesterolemií.

Studie

zahrnovala aktivní 4týdenní vstupní fázi na dietě, v průběhu které byl pacientům podáván rosuvastatin

10 mg, zkříženou fázi, která zahrnovala 6týdenní léčbu rosuvastatinem 20 mg s předchozí či následnou

6týdenní léčbou placebem, a 12týdenní udržovací fázi, v průběhu které byli všichni pacienti léčeni

rosuvastatinem 20 mg. Pacienti, kteří byli zařazeni do studie a užívali ezetimib nebo používali aferézu,

pokračovali v této léčbě v průběhu celé studie.

Po 6 týdnech léčby rosuvastatinem 20 mg vs. placebo bylo pozorováno statisticky významné (p =

0,005) snížení LDL-C (22,3 %, 85,4 mg/dl nebo 2,2 mmol/l). Bylo pozorováno statisticky významné

snížení celkového cholesterolu (20,1 %, p = 0,003), nonHDL-C (22,9 %, p = 0,003) a apoB (17,1 %, p

= 0,024) a též snížení TG, LDL-C/HDL-C, celkového cholesterolu/HDL-C, nonHDL-C/HDL-C a

apoB/apoA-1 po 6 týdnech léčby rosuvastatinem 20 mg vs. placebo. Snížení LDL-C po 6 týdnech

léčby rosuvastatinem 20 mg následujících po 6 týdnech podávání placeba bylo trvalé po dobu 12

týdnů. U jednoho pacienta nastalo další snížení LDL-C (8,0 %), celkového cholesterolu (6,7 %) a

nonHDL-C (7,4 %) po 6 týdnech léčby po titraci na dávku 40 mg rosuvastatinu. Během prodloužené

otevřené fáze studie bylo u 9 z těchto pacientů léčených 20 mg rosuvastatinu po dobu až 90 týdnů

snížení LDL-C udržováno v rozmezí -12,1 % až -21,3 %.

hodnotitelných

dětí

dospívajících

věku

let)

homozygotní

familiární

hypercholesterolemií v otevřené studii titrace dávky (viz výše) bylo snížení LDL-C (o 21 %),

celkového cholesterolu (o 19,2 %) a non-HDL-C (o 21,0 %) po 6 týdnech léčby rosuvastatinem 20 mg

po dobu 6 týdnů ve srovnání s výchozí hodnotou a snížení bylo konzistentní s výše uvedenou studií u

dětí a dospívajících s homozygotní familiární hypercholesterolemií.

Evropská agentura pro léčivé přípravky rozhodla o zproštění povinnosti předložit výsledky studií

s referenčním léčivým přípravkem obsahujícím rosuvastatin u všech podskupin pediatrické populace v

léčbě homozygotní familiární hypercholesterolemie, primární smíšené dyslipidemie a v prevenci

kardiovaskulárních příhod (viz bod 4.2 pro informaci o použití v pediatrii).

17/17

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

Absorpce

Maximální plasmatické koncentrace rosuvastatinu po perorálním podání je dosaženo za 5 hodin.

Absolutní biologická dostupnost je asi 20 %.

Distribuce

Rosuvastatin se do značné míry vychytává v játrech, primárním místě biosyntézy cholesterolu a

clearance LDL-C. Distribuční objem cholesterolu je asi 134 l. Přibližně 90 % rosuvastatinu se váže na

plasmatické bílkoviny, především albumin.

Biotransformace

Rosuvastatin je

částečně metabolizován

(asi 10 %).

Studie

in

vitro

zaměřené na

metabolismus

s použitím lidských hepatocytů ukazují, že rosuvastatin je slabým substrátem pro cytochrom P450.

Hlavním

zúčastněným

isoenzymem

CYP2C9,

v menší

míře

2C19,

2D6.

Hlavní

identifikované metabolity jsou N-desmetylmetabolit a lakton. N-desmetylmetabolit je přibližně o 50 %

méně účinný ve srovnání s rosuvastatinem, lakton je považován za klinicky neúčinný. Inhibici HMG-

CoA reduktázy v cirkulaci lze z více než 90 % vysvětlit aktivitou rosuvastatinu.

Eliminace

Přibližně

90 %

rosuvastatinu

vyloučí

v nezměněné

formě

stolicí

formě

absorbovaného

a neabsorbovaného léčiva) a zbytek močí. Přibližně 5 % se vylučuje v nezměněné formě močí.

Poločas

eliminace

19 hodin.

Poločas

eliminace

nemění

s rostoucí

dávkou

přípravku.

Geometrický

průměr

hodnoty

plasmatické

clearance

přibližně

50 l/hod

(koeficient

variability

21,7 %).

Podobně

jako

u jiných

inhibitorů

HMG-CoA

reduktázy

zahrnuje

hepatální

absorpce

rosuvastatinu

membránový

přenašeč

OATP-C.

Tento

přenašeč

důležitý

pro jaterní

eliminaci

rosuvastatinu.

Linearita

Systémová expozice rosuvastatinu se zvyšuje v závislosti na dávce. Po podání opakovaných denních

dávek nebyly pozorovány změny ve farmakoterapeutických parametrech.

Zvláštní skupiny pacientů

Věk a pohlaví:

Věk a pohlaví nemají klinicky relevantní vliv na farmakokinetiku rosuvastatinu u

dospělých. Expozice dětí a adolescentů s heterozygotní familiární hypercholesterolemií je podobná

nebo menší než expozice dospělých pacientů s dyslipidemií (viz „Pediatrická populace“ níže).

Rasa: Farmakokinetické studie ukázaly přibližně dvojnásobné zvýšení střední hodnoty AUC a C

u asijského etnika (Japonci, Číňané, Filipínci, Vietnamci a Korejci) ve srovnání s bělošským etnikem.

Indové mají přibližně 1,3násobné zvýšení střední hodnoty AUC a C

. Populační farmakokinetická

analýza neodhalila klinicky relevantní rozdíly ve farmakokinetice mezi bělošským a černým etnikem.

Porucha funkce ledvin: V klinickém hodnocení u pacientů s různým stupněm poruchy funkce ledvin

bylo zjištěno, že mírná až středně závažná porucha funkce ledvin neměla vliv na plasmatické

koncentrace rosuvastatinu nebo N-desmethylmetabolitu. U pacientů s těžkou poruchou funkce ledvin

<

30 ml/min)

zjištěn

trojnásobný

vzestup

plasmatických

koncentrací

rosuvastatinu

devítinásobný vzestup koncentrací N-desmethylmetabolitu ve srovnání se zdravými dobrovolníky.

Plasmatické koncentrace rosuvastatinu v rovnovážném stavu u jedinců na hemodialýze byly přibližně

o 50 % vyšší v porovnání se zdravými dobrovolníky.

Porucha funkce jater: Ve studii u pacientů s různým stupněm poruchy funkce jater nebyla prokázána

zvýšená expozice rosuvastatinu u jedinců s Child-Pughovým skóre 7 a méně. U dvou jedinců s Child-

Pughovým skóre 8 a 9 byla systémová expozice rosuvastatinu nejméně dvojnásobná ve srovnání

s jedinci s nižším skóre. Nejsou žádné zkušenosti u pacientů s Child-Pughovým skóre vyšším než 9.

18/17

Genetický polymorfismus:

Přeměny inhibitorů HMG-CoA reduktázy, včetně rosuvastatinu, zahrnují

transportní proteiny OATP1B1 a BCRP. U pacientů s SLCO1B1 (OATP1B1) a/nebo ABCG2 (BCRP)

genetickým

polymorfismem

existuje

riziko

zvýšené

expozice

rosuvastatinu.

Individuální

polymorfismus

SLCO1B1

c.521CC

ABCG2

c.421AA

spojen

vyšší

expozicí

(AUC)

rosuvastatinu ve srovnání s genotypy SLCO1B1 c.521TT nebo ABCG2 c.421CC. Tato specifická

genotypizace není součástí běžné klinické praxe. Pokud je však známo, že pacient patří k těmto

polymorfním typům, doporučuje se podávat nižší denní dávku rosuvastatinu.

Pediatrická populace:

Dvě farmakokinetické studie s rosuvastatinem (podávaným v tabletách) u

pediatrické populace s heterozygotní familiární hypercholesterolemií ve věku 10-17 nebo 6-17 let

(celkem 214 pacientů) prokázaly, že expozice pediatrických pacientů se zdá být srovnatelná s expozicí

dospělých pacientů nebo je menší než expozice dospělých pacientů. Expozice rosuvastatinu byla

predikovatelná s ohledem na dávku a čas po dobu 2 roků.

5.3

Předklinické údaje vztahující se k

bezpečnosti

Předklinické údaje nenasvědčují žádnému zvláštnímu nebezpečí pro člověka na základě konvenčních

bezpečnostních farmakologických studií, studií na genotoxicitu a karcinogenní potenciál. Specifické

testy na účinky na hERG nebyly hodnoceny. Nežádoucí účinky, které nebyly pozorovány v klinických

studiích, ale pozorované u zvířat při expozici podobné jako u lidí zahrnují: histopatologické změny

jater ve studiích na toxicitu po opakovaném podání u myší, potkanů a v menší míře na žlučník u psů,

ale nikoli u opic, pravděpodobně v důsledku farmakologického působení rosuvastatinu. Navíc byla u

opic a psů pozorována při vyšších dávkách testikulární toxicita. Reprodukční toxicita byla pozorována

u potkanů, doprovázená nižším počtem vrhů, nižší hmotností vrhů a sníženým přežíváním mláďat.

Tyto

účinky

byly

pozorovány

při

systémové

expozici

samic

dávkám,

které

několikanásobně

převyšovaly úroveň terapeutické expozice u lidí.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Jádro tablety

magnesium-stearát

mikrokrystalická celulosa12

hydroxid hořečnatý

krospovidon (typ A)

monohydrát laktosy

Potahová vrstva tablety

oxid titaničitý (E171)

makrogol 3350

mastek

polyvinylalkohol

6.2

Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3

Doba použitelnosti

Mertenil 15 mg a 30 mg potahované tablety: 2 roky

Mertenil 10 mg, 20 mg a 40 mg potahované tablety: 3 roky.

19/17

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní teplotní podmínky uchovávání.

6.5

Druh obalu a obsah

balení

Mertenil 10 mg potahované tablety

Mertenil 20 mg potahované tablety

Mertenil 40 mg potahované tablety

Tablety jsou baleny v blistrech (PA/Al/PVC//Al) po 28, 30 nebo 90 tabletách v jedné krabičce.

Mertenil 15 mg potahované tablety

Mertenil 30 mg potahované tablety

Tablety jsou baleny v blistrech (PA/Al/PVC//Al) po 28, 30, 56 nebo 90 tabletách v jedné krabičce.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku

Žádné zvláštní požadavky.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Gedeon Richter Plc.

Gyömrői út 19 - 21,

1103 Budapešť,

Maďarsko

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLA

Mertenil 10 mg potahované tablety: 31/172/10-C

Mertenil 15 mg potahované tablety: 31/801/16-C

Mertenil 20 mg potahované tablety: 31/173/10-C

Mertenil 30 mg potahované tablety: 31/802/16-C

Mertenil 40 mg potahované tablety: 31/174/10-C

9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace:

Mertenil 10 mg potahované tablety, Mertenil 20 mg potahované tablety, Mertenil 40 mg potahované

tablety: 17. 2. 2010

Mertenil 15 mg potahované tablety, Mertenil 30 mg potahované tablety: 26. 7. 2017

20/17

Datum posledního prodloužení registrace:

Mertenil 10 mg potahované tablety, Mertenil 20 mg potahované tablety, Mertenil 40 mg potahované

tablety: 6. 6. 2015

10.

DATUM REVIZE TEXTU

1. 6. 2019

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace