MERILYM

Základní informace

 • Název přípravku:
 • MERILYM Injekční suspenze
 • Léková forma:
 • Injekční suspenze
 • Použij pro:
 • Zvířata
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • MERILYM Injekční suspenze
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické skupiny:
 • psi
 • Terapeutické oblasti:
 • Inaktivované bakteriální vakcíny (včetně Mycoplasma, Toxoid a Chlamydie vakcín)
 • Přehled produktů:
 • Kódy balení: 9938075 - 1 x 1 dávka - lahvička

Stav

 • Zdroj:
 • USKVBL - ÚSTAV PRO STÁTNÍ KONTROLU VETERINÁRNÍCH BIOPREPARÁTŮ A LÉČIV
 • Registrační číslo:
 • 97/054/99-C
 • Datum autorizace:
 • 19-10-1999
 • Poslední aktualizace:
 • 31-01-2019

Souhrn úDajů O Přípravku: dávkování, interakce, vedlejší účinky

1.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

MERILYM injekční suspenze

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Složení jedné dávky (1,0 ml) :

Léčivá látka:

Borrelia burgdorferi inactivatum, min.330 ELISA units

Pomocné látky:

Kompletní seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Injekční suspenze

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Cílové druhy zvířat

Psi.

4.2

Indikace s upřesněním pro cílový druh zvířat

Aktivní imunizace psů proti původci Lymské choroby Borrelia burgdorferi.

4.3

Kontraindikace

Nejsou.

4.4

Zvláštní upozornění

Nejsou.

4.5

Zvláštní opatření pro použití

Zvláštní opatření pro použití u zvířat

Vakcínu před použitím dobře protřepejte. Vakcinujte pouze zdravá zvířata odčervená 10 dní před

vakcinací. Použijte obvyklé aseptické postupy. Použijte sterilní materiál bez antiseptických

prostředků.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům

V případě náhodné aplikace člověku vyhledejte lékařskou pomoc.

4.6

Nežádoucí účinky (frekvence a závažnost)

Vakcinace může výjimečně způsobit hypersenzitivitu. V takovém případě použijte symptomatickou

léčbu. V místě injekce se mohou někdy objevit přechodné lokální reakce.

4.7

Použití v průběhu březosti, laktace nebo snášky

Vakcínu je možno aplikovat březím zvířatům bez nebezpečí výskytu nežádoucích účinků pro mláďata

a gravidní zvířata.

4.8

Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce

Simultánní

vakcinace

s ostatními

vakcínami

Merial

(protI

hepatitídě,

leptospiróze,

psince,

parainfluenze typ2, parvoviróze a vzteklině) je možná na rozdělená vakcinační místa.

4.9

Podávané množství a způsob podání

Subkutánně v dávce 1ml podle následujícího schématu:

- Primovakcinace

První injekce: od 12 týdnů věku.

Druhá injekce : o 3 až 5 týdnů později

- Revakcinace

Roční revakcinace před rizikovým obdobím. V případě vážného rizika, revakcinace vždy po půl roce.

4.10

Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota), pokud je to nutné

Dvojnásobná dávka nevyvolá nežádoucí účinky.

4.11

Ochranné lhůty

Není určeno pro potravinová zvířata.

5.

IMUNOLOGICKÉ VLASTNOSTI

Antigen po vpravení do organismu aktivuje tvorbu specifických protilátek proti Borrelia burgdorferi.

Antigeny obsažené ve vakcíně jsou postupně v organismu degradovány.

Nástup imunity je zaznamenán do 2-3 týdnů po vakcinaci a přetrvává po dobu 6-12 měsíců.

Farmakoterapeutická skupina: Borrelia vaccine

ATCvet kód: QI07AB04

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Hydroxid hlinitý

Excipient qs 1 dávka do 1 ml.

6.2

Inkompatibility

Nemísit s jiným veterinárním léčivým přípravkem.

6.3

Doba použitelnosti

36 měsíců.

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte v chladničce (2

C – 8

C). Chraňte před světlem.

6.5

Druh a složení vnitřního obalu

Lékovky - sklo typu II. pro farmaceutické použití.

1 x 1 dávka, 10 x 1 dávka (hromadné balení: plastový vnější obal)

6.6

Zvláštní opatření pro zneškodňování nepoužitého veterinárního léčivého přípravku nebo

odpadu, který pochází z tohoto přípravku

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být

likvidován podle místních právních předpisů.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

MERIAL, 29 avenue Tony Garnier ,69007 Lyon , Francie

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

97/054/99-C

9.

DATUM REGISTRACE/ PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

19.10.1999, 24.9.2004, 1.10.2009

10.

DATUM REVIZE TEXTU

Říjen 2009