MEMIXA Potahovaná tableta

Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
MEMANTIN-HYDROCHLORID (MEMANTINI HYDROCHLORIDUM)
Dostupné s:
ARDEZ Pharma, spol. s r.o., Kosoř
ATC kód:
N06DX01
INN (Mezinárodní Name):
MEMANTINE HYDROCHLORIDE (MEMANTINE HYDROCHLORIDE)
Dávkování:
10MG
Léková forma:
Potahovaná tableta
Podání:
Perorální podání
Jednotky v balení:
56; 30; 90; 100; 28; 98 Blistr
Druh předpisu:
na lékařský předpis
Terapeutické oblasti:
MEMANTIN
Přehled produktů:
MEMIXA
Stav Autorizace:
R - registrovaný léčivý přípravek.
Registrační číslo:
06/ 272/13-C
Datum autorizace:
2019-09-04
EAN kód:
5600860331778

Přečtěte si celý dokument

Stránka 1 z 6

sp.zn. sukls360874/2018

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Memixa 10 mg potahované tablety

memantini hydrochloridum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože

obsahuje pro Vás důležité údaje

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, nebo lékárník nebo zdravotní sestry.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi

nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou

uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v

této

příbalové informaci

1. Co je přípravek Memixa a k čemu se používá

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Memixa užívat

3. Jak se přípravek Memixa užívá

4. Možné nežádoucí účinky

5. Jak přípravek Memixa uchovávat

6. Obsah balení a další informace

1. CO JE

PŘÍPRAVEK MEMIXA A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Jak příprav

ek Memixa

účinkuje

Memixa patří do skupiny přípravků používaných k léčbě demence.

Ztráta paměti u Alzheimerovy choroby nastává v důsledku poruchy přenosu signálů v mozku. Mozek

obsahuje tzv. N-methyl-D-aspartátové (NMDA) receptory, které zprostředkovávají přenos nervových

vzruchů důležitých pro učení a paměť. Memixa patří do skupiny přípravků nazývaných. antagonisté

NMDA receptorů. Memixa ovlivňuje tyto NMDA receptory a zlepšuje tak přenos nervových signálů a

paměť.

K čemu se Memixa používá

Memixa se používá k léčbě pacientů se středně těžkou až těžkou formou Alzheimerovy choroby.

Stránka 2 z 6

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK MEMIXA

UŽÍVAT

Neužívejte přípravek Memixa

jestliže jste alergický(á) na memantin-hydrochlorid nebo na kteroukoli další složku tohoto

přípravku (uvedenou v bodě 6).

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Memixa se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem:

jestliže se u Vás v minulosti objevily epileptické záchvaty

jestliže jste

nedávno prodělal(a)

srdeční příhodu (infarkt

myokardu),

nebo pokud

trpíte

městnavým srdečním selháním nebo neléčenou hypertenzí (vysoký krevní tlak).

V těchto případech by léčba měla být pečlivě sledována a Váš lékař bude přínos léčby přípravkem

Memixa pravidelně vyhodnocovat.

Pokud trpíte poruchou funkce ledvin, Váš lékař bude činnost ledvin pečlivě sledovat a pokud to bude

nutné, upraví dávku memantinu.

Je nutno se vyhnout současnému užívání těchto přípravků: amantadin (k léčbě Parkinsonovy choroby),

ketamin (látka obvykle používaná jako anestetikum), dextromethorfan (používaný k léčbě kašle) a

jiných antagonistů NMDA receptorů.

Děti a dospívající

U dětí a dospívajících do 18 let se podávání přípravku Memixa nedoporučuje.

Další léčivé přípravky a přípravek Memixa

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte. které jste v nedávné době užíval(a)

nebo které možná budete užívat.

Přípravek Memixa může ovlivnit účinky zejména dále uvedených léčivých látek a jejich dávka pak může

být Vaším lékařem upravena:

amantadin, ketamin, dextromethorfan

dantrolen, baklofen

cimetidin, ranitidin, prokainamid, chinidin, chinin, nikotin

hydrochlorothiazid (nebo jakákoli kombinace s hydrochlorothiazidem)

anticholinergika (látky užívané k léčbě poruch hybnosti nebo křečí zažívacího ústrojí)

antikonvulziva (látky užívané k předcházení záchvatů křečí a k jejich léčbě)

barbituráty (látky užívané k navození spánku)

dopaminergní agonisté (L-dopa nebo bromokriptin)

neuroleptika (látky užívané k léčbě duševních onemocnění)

perorální antikoagulancia (látky zabraňující srážení krve, užívané ústy)

V případě Vašeho přijetí do nemocnice oznamte lékaři, že užíváte přípravek Memixa.

Stránka 3 z 6

Užívání přípravku Memixa s jídlem

,

pitím

a alkoholem

Informujte svého lékaře, pokud jste nedávno změnil(a) nebo hodláte zásadním způsobem změnit své

stravovací návyky (např. přechod z běžné na přísně vegetariánskou stravu) nebo pokud trpíte ledvinovou

tubulární acidózou (stav, kdy se vlivem renální dysfunkce (snížená funkce ledvin) dostává do krevního

oběhu nadměrné množství kysele reagujících látek), případně závažnou infekcí močových cest. Lékař

Vám může v takových případech upravit dávku.

Těhotenství

,

kojení

a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte

se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Těhotenství

Užití memantinu v těhotenství se nedoporučuje.

Kojení

Ženy užívající přípravek Memixa nemají kojit.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Váš lékař rozhodne, zda Vám onemocnění umožňuje bezpečné řízení motorových vozidel a obsluhu

strojů. Memixa může změnit schopnost reakce natolik, že řízení motorových vozidel a obsluha strojů

nejsou vhodné.

Přípravek Memixa obsahuje sodík

Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol sodíku

(23 mg) v jedné tabletě, což je téměř "bez sodíku".

3. JAK SE PŘÍPRAVEK MEMIXA UŽÍVÁ

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se

svým lékařem nebo lékárníkem.

Dávkování

Doporučená dávka přípravku Memixa pro dospělé a starší pacienty je 20 mg jednou denně.

Z důvodů snížení rizika výskytu nežádoucích účinků je zapotřebí této dávky dosáhnout postupně podle

následujícího postupu léčby. Pro nastavení dávky jsou k dispozici tablety jiné síly.

týden 1

polovina 10 mg tablety

týden 2

jedna 10 mg tableta

týden 3

jeden a půl 10 mg tablety

týden 4 a dále

dvě 10 mg tablety jednou denně

Stránka 4 z 6

10mg tablety lze dělit na dvě stejné dávky.

Obvyklá úvodní dávka je polovina tablety denně (1 x 5 mg) po dobu prvního týdne. Tato dávka se

zvyšuje ve druhém týdnu na jednu tabletu jednou denně (1 x 10 mg) a dále ve třetím týdnu na jednu a

půl tablety jednou denně. Od čtvrtého týdne je obvyklá dávka 2 tablety jednou denně (1 x 20 mg).

Dávkování u pacientů

s poruchou funkce ledvin

Pokud máte sníženou funkci ledvin, Váš lékař dávku upraví podle Vašeho zdravotního stavu. Bude

Vám též pravidelně kontrolovat funkci ledvin.

Způsob podání

Memixa se užívá perorálně (ústy) jednou denně. K dosažení příznivého účinku léku je nutno ji užívat

pravidelně každý den ve stejnou denní dobu. Tablety spolkněte a zapijte vodou. Tablety lze užívat s

jídlem nebo nalačno.

Délka léčby

Pokračujte v léčbě přípravkem Memixa tak dlouho, dokud je pro Vás přínosem. Váš lékař bude

pravidelně vyhodnocovat léčbu.

Jestliže jste užil

(a)

více přípravku Memixa, než jste měl

(a)

Nadměrná dávka přípravku Memixa Vám obvykle neublíží. Mohou se u Vás ve zvýšené míře

vyskytnout nežádoucí účinky uvedené v bodě 4. “Možné nežádoucí účinky“.

V případě výrazného předávkování přípravkem Memixa vyhledejte lékaře nebo jej požádejte o

radu, protože můžete potřebovat lékařskou péči.

Jestliže jste zapomněl

(a) u

žít přípravek Memixa

Pokud

zapomenete

užít

předepsanou

dávku

přípravku

Memixa,

počkejte

vezměte

následující dávku v obvyklou dobu.

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste doplnil(a) vynechanou dávku.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky může mít přípravek Memixa nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Nežádoucí účinky jsou obvykle mírné až středně těžké.

Časté (postihují 1 až 10 pacientů ze 100):

Stránka 5 z 6

Bolest hlavy, ospalost, zácpa, zvýšené hodnoty jaterních testů, závratě, poruchy rovnováhy,

dušnost, zvýšení krevního tlaku a přecitlivělost na přípravek

Méně časté (postihují 1 až 10 pacientů z 1 000):

Únava, mykotické (plísňové) infekce, zmatenost, halucinace, zvracení, poruchy chůze, srdeční

selhání a tvorba krevních sraženin v žilách (trombóza/tromboembolismus)

Velmi vzácné (postihují méně než 1 paci

enta z 10 000):

Záchvaty křečí

Není známo (z dostupných údajů nelze určit)

Zánět slinivky břišní, zánět jater (hepatitida) a psychotické reakce

Alzheimerova choroba bývá sama o sobě často doprovázena depresí, sebevražednými představami a

sebevraždou. Tyto případy se vyskytly též u pacientů léčených přípravkem Memixa.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, nebo lékárníkovi nebo

zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v

této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím

Státní ho ústavu pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto

přípravku.5. JAK PŘÍPRAVEK MEMIXA UCHOVÁVAT

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na krabičce a blistru za „EXP:“.

Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak máte naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí.

6.

OBSAH BALENÍ A

DALŠÍ INFORMACE

Co obsahuje přípravek Memixa

Léčivou látkou je memantini hydrochloridum. Jedna tableta obsahuje memantini hydrochloridum 10

Stránka 6 z 6

mg, což odpovídá 8,31 mg memantinu.

Další složky jsou mikrokrystalická celulosa, povidon 25, sodná sůl kroskarmelosy a magnesium-stearát

v jádru tablety a hyprolosa a mastek v potahu tablety.

Jak Memixa vypadá a co obsahuje toto balení

Memixa 10 mg potahované tablety jsou bílé podlouhlé bikonvexní potahované tablety s půlicí rýhou na

jedné straně.

Memixa 10 mg potahované tablety se dodává v blistrech v balení po 28, 30, 56, 90, 98 a 100 tabletách.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

a

výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci

ARDEZ Pharma, spol. s.r.o.

V Borovičkách 278

252 26 Kosoř

Česká republika

Výrobce

Atlantic Pharma – Produções Farmacêuticas, S.A.

Rua da Tapada Grande, n.º 2; Abrunheira, 2710-089 Sintra, Portugalsko

Tento léčivý přípravek je v

členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Česká republika:

Memixa

Tato příbalová informace byla naposledy

revido

vána

13. 2. 2019

Přečtěte si celý dokument

Stránka 1 z 9

sp.zn. sukls360874/2018

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU

Memixa 10 mg potahované tablety.

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna potahovaná tableta obsahuje memantini hydrochloridum 10 mg, což odpovídá memantinum

8,31 mg.

Pomocná látka se známým účinkem:

Jedna tableta obsahuje 0,96 mg sodíku (viz bod 4.4).

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3. LÉKOVÁ FORMA

Potahované tablety.

Bílé podlouhlé bikonvexní potahované tablety s půlicí rýhou na jedné straně.

Tabletu lze rozdělit na stejné dávky.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikace

Léčba dospělých pacientů se středně těžkou až těžkou formou Alzheimerovy choroby.

4.2 Dávkování a způsob podání

Léčba musí být zahájena a dohlížena lékařem se zkušeností s diagnostikou a léčbou demence

Alzheimerova typu.

Dávkování

Podmínkou zahájení léčby je dostupnost pečovatele, který bude pravidelně sledovat užívání léčivého

přípravku pacientem. Diagnóza musí být stanovena podle v současné době platných diagnostických

postupů. Snášenlivost a dávkování memantinu je třeba pravidelně posuzovat, nejlépe během tří měsíců

po zahájení terapie. Klinický přínos memantinu a snášenlivost léčby pacientem je třeba i nadále

pravidelně

vyhodnocovat podle současných

klinických

doporučení

pro léčbu. Udržovací terapie

memantinem může pokračovat, dokud je přínosná a pacientem snášená. Pokud již není terapeutický

účinek patrný nebo pokud pacient léčbu přestal snášet, je třeba zvážit ukončení léčby memantinem.

Dospělí:

Titrace dávky

Stránka 2 z 9

Maximální denní dávka je 20 mg. Z důvodů snížení rizika výskytu nežádoucích účinků se udržovací

dávky dosahuje postupnou vzestupnou titrací denní dávky po 5 mg týdně během prvních 3 týdnů

léčby, jak je uvedeno dále.

Týden 1 (den 1

-7):

Pacient má užívat polovinu 10mg potahované tablety (5 mg) denně po dobu 7 dnů.

Týden 2 (den 8

-14):

Pacient má užívat jednu 10mg potahovanou tabletu (10 mg) denně po dobu 7 dnů.

Týden 3 (den 15

-21)

Pacient má užívat jeden a půl 10mg potahované tablety (15 mg) denně po dobu 7 dnů.

Od týdne 4 dále

Pacient má užívat dvě 10mg potahované tablety (20 mg) denně.

Udržovací dávka

Doporučená udržovací dávka je 20 mg denně.

Starší pacienti:

Na základě poznatků z klinických studií je doporučená dávka pro pacienty starší 65 let

20 mg denně (dvě 10mg potahované tablety jednou denně), jak je uvedeno výše.

Děti a dospívající:

Přípravek Memixa se nedoporučuje podávat dětem a dospívajícím do 18 let

vzhledem k nedostatečným údajům o bezpečnosti a účinnosti.

Porucha funkce ledvin: U pacientů s lehkou poruchou funkce ledvin (clearance kreatininu 50 –

80 ml/min) není třeba upravovat dávku. U pacientů se středně těžkou poruchou funkce ledvin

(clearance kreatininu 30 – 49 ml/min) má denní dávka být 10 mg. Pokud je tato dávka pacientem

minimálně týden dobře snášena, může být dle schématu titrace dávky zvýšena na 20 mg denně. U

pacientů s těžkou poruchou funkce ledvin (clearance kreatininu 5 – 29 ml/min) má denní dávka být

10 mg.

Porucha funkce jater: U pacientů s lehkou až středně těžkou poruchou funkce jater (Child-Pugh A a

Child-Pugh B) není třeba upravovat dávku. Nejsou k dispozici údaje o použití memantinu u pacientů s

těžkou poruchou funkce jater. Podávání přípravku Memixa se u pacientů s těžkou poruchou funkce

jater nedoporučuje.

Způsob podání

Přípravek Memixa se má podávat jednou denně a má se užívat ve stejnou dobu každý den. Potahované

tablety se mohou užívat s jídlem nebo bez jídla.

4.3 Kontraindikace

Hypersensitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodu 6.1.

4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Opatrnost se doporučuje u pacientů s epilepsií, s předchozí anamnézou křečí nebo u pacientů s

predispozičními faktory pro epilepsii.

Stránka 3 z 9

třeba

vyvarovat

současné

léčbě

antagonisty

N-methyl-D-aspartátu

(NMDA),

jako

jsou

amantadin, ketamin nebo dextromethorfan. Tyto léčivé látky působí na stejném receptorovém systému

jako memantin a nežádoucí účinky (hlavně související s centrálním nervovým systémem (CNS)) by

tudíž mohly být častější nebo výraznější (viz bod 4.5).

Přítomnost některých faktorů, jež mohou zvýšit pH moči (viz bod 5.2 Eliminace), vyžaduje pečlivé

sledování pacienta. Tyto faktory zahrnují zásadní změny stravovacích zvyklostí, např. přechod z

masité stravy na vegetariánskou nebo požití velkého množství alkalizujících žaludečních pufrů.

Zvýšení pH moči může nastat též při renální tubulární acidóze (RTA) nebo při závažné infekci

močových cest způsobené bakterií rodu Proteus.

Z většiny klinických studií byli vyloučeni pacienti s nedávno prodělaným infarktem myokardu,

nekompenzovaným městnavým srdečním selháním (NYHA III-IV) nebo neléčenou hypertenzí. Proto

jsou u těchto pacientů pouze omezené zkušenosti a případná léčba má probíhat za jejich pečlivého

sledování.

Přípravek Memixa obsahuje sodík. Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol sodíku

(23 mg) v jedné tabletě, což je v podstatě "bez sodíku".

4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné f

ormy interakce

Vzhledem k farmakologickému působení a mechanismu účinku memantinu může dojít k následujícím

interakcím:

Mechanismus účinku naznačuje, že účinky L-dopy, dopaminergních agonistů a anticholinergik

se mohou zvýšit při současné léčbě antagonisty NMDA, mezi něž patří memantin. Účinek

barbiturátů a neuroleptik se může snížit. Při současném podání memantinu s myorelaxancii

dantrolenem nebo baklofenem může dojít k ovlivnění jejich účinku, což může vyžadovat

úpravu dávky.

Současnému

užití

memantinu

amantadinu

třeba

vyvarovat

vzhledem

riziku

farmakotoxické psychózy. Obě léčivé látky jsou chemicky podobní antagonisté NMDA. To

může

platit

též

ketamin

dextromethorfan

(viz

4.4).

Byla

publikována jedna

kasuistika vztahující se k možnému riziku kombinace memantinu a fenytoinu.

Některé další léčivé látky, jako cimetidin, ranitidin, prokainamid, chinidin, chinin a nikotin,

které využívají stejný kationtový transportní systém v ledvinách jako amantadin, mohou

případně interagovat s memantinem, což vede k možnému riziku zvýšení plazmatických

hladin.

Existuje možnost snížení hladiny hydrochlorothiazidu v séru, pokud je memantin užíván

společně

hydrochlorothiazidem

nebo

jakoukoli

kombinací,

která

hydrochlorothiazid

obsahuje.

Ze zkušeností po uvedení přípravku na trh bylo zaznamenáno několik ojedinělých případů

zvýšení

hodnoty

mezinárodního

normalizovaného

poměru

(INR)

pacientů

užívajících

současně

warfarin.

Ačkoli

nebyla

nalezena

přímá

souvislost,

doporučuje

pacientů

současně léčených perorálními antikoagulancii pečlivé sledování protrombinového času nebo

INR.

Ve studiích farmakokinetiky (FK) při podávání jednotlivé denní dávky mladým zdravým subjektům

nebyla prokázána žádná významná interakce mezi léčivými látkami při podávání memantinu s

glyburidem/metforminem nebo donepezilem.

Stránka 4 z 9

V klinických studiích u mladých zdravých subjektů nebyl prokázán žádný významný vliv memantinu

na farmakokinetiku galantaminu.

Memantin

neinhibuje

in

vitro

žádný

těchto

systémů:

1A2,

2A6,

2C9,

2D6,

2E1,

monooxygenázu s flavinem, epoxidhydrolázu ani sulfatační pochody.

4.6 Fertilita

, těhotenství a kojení

Těhotenství

Údaje o podávání memantinu těhotným ženám jsou omezené nebo nejsou k dispozici. Studie na

zvířatech naznačují možnost zpomalení nitroděložního růstu při expozičních hladinách identických

nebo mírně vyšších, než kterých je dosahováno u člověka (viz bod 5.3). Možné riziko pro člověka není

známo. Memantin se nemá v těhotenství užívat, pokud to není zcela nezbytné.

Kojení

Není známo, zda se memantin vylučuje do mateřského mléka, ovšem pokud se uváží lipofilita léčivé

látky, je průnik do mateřského mléka pravděpodobný. Ženy užívající memantin nemají kojit.

Fertilita

Nebyly zaznamenány žádné nežádoucí účinky memantinu na mužskou a ženskou fertilitu.

4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Středně těžká až těžká forma Alzheimerovy choroby obvykle narušuje schopnost řízení motorových

vozidel a omezuje obsluhu strojů. Navíc Memixa má mírný nebo středně významný vliv na schopnost

řídit a obsluhovat stroje, takže ambulantní pacienti musí být upozorněni, aby věnovali řízení vozidel a

obsluze strojů zvýšenou pozornost.

4.8 Nežádoucí účinky

Souhrn bezpečnostního profiluDo klinických studií byli zařazeni pacienti s lehkou až těžkou demencí;

z toho 1784 pacientů bylo léčeno memantinem a 1595 pacientů placebem. Celkový výskyt

nežádoucích účinků se nelišil u pacientů užívajících memantin v porovnání s pacienty užívajícími

placebo. Nežádoucí účinky byly obvykle mírné až středně závažné. Nejčastější nežádoucí účinky,

jejichž frekvence výskytu byla vyšší ve skupině léčené memantinem v porovnání se skupinou s

placebem, byly závratě (6,3 % v porovnání s 5,6 %), bolest hlavy (5,2 % v porovnání s 3,9 %), zácpa

(4,6 % v porovnání s 2,6 %), somnolence (3,4 % v porovnání s 2,2 %) a hypertenze (4,1 % v

porovnání s 2,8 %).

Tabulkový seznam nežádoucích účinků

Následující

nežádoucí

účinky

uvedené

tabulce

níže

byly

získány

klinických

studiích

memantinem a ze zkušeností po jeho uvedení na trh. Nežádoucí účinky jsou seřazeny podle tříd

orgánových systémů s použitím následující klasifikace: velmi časté (≥1/10), časté (≥1/100, <1/10),

méně časté (≥1/1 000, <1/100), vzácné (≥1/10 000, <1/1 000), velmi vzácné (<1/10 000), není známo

(z dostupných údajů nelze určit). V každé skupině četnosti výskytu jsou nežádoucí účinky řazeny dle

klesající závažnosti.

Třídy orgánových systémů Četnost Nežádoucí účinek

Infekce a infestace

Méně časté

Mykotické infekce

Stránka 5 z 9

Poruchy imunitního systému

Časté

Léková hypersenzitivita

Psychiatrické poruchy

Časté

Somnolence

Méně časté

Zmatenost

Méně časté

Halucinace

Není známo

Psychotické reakce

Poruchy nervového systému

Časté

Závratě

Časté

Poruchy rovnováhy

Méně časté

Poruchy chůze

Velmi vzácné

Záchvaty

Srdeční poruchy

Méně časté

Srdeční selhání

Cévní poruchy

Časté

Hypertenze

Méně časté

Žilní

trombóza/trombembolismus

Respirační,

hrudní

mediastinální poruchy

Časté

Dyspnoe

Gastrointestinální poruchy

Časté

Zácpa

Méně časté

Zvracení

Není známo

Pankreatitida

Poruchy jater a žlučových

cest

Časté

Zvýšené

hodnoty

jaterních

testů

Není známo

Hepatitida

Celkové poruchy a reakce v

místě aplikace

Časté

Bolest hlavy

Méně časté

Únava

Halucinace byly pozorovány převážně u pacientů s těžkou Alzheimerovou chorobou.

Ojedinělá hlášení z postmarketingových zkušeností.

Alzheimerova choroba bývá spojována s výskytem deprese, sebevražedných představ a sebevraždy.

Podle postmarketingových zkušeností byly tyto příhody hlášeny i u pacientů léčených přípravkem

Memixa.

Hlášení podezření na nežádoucí účinky Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého

přípravku

důležité.

Umožňuje

pokračovat

sledování

poměru

přínosů

rizik

léčivého

přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili podezření na nežádoucí účinky na adresu:

Státní

ústav

kontrolu

léčiv,

Šrobárova

Praha

webové

stránky:

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

4.9 Předávkování

Zkušenosti s předávkováním v klinických studiích nebo po uvedení přípravku na trh jsou pouze

omezené.

Známky předávkování:

V případě významného předávkování (200 mg a 105 mg/den, po dobu 3 dnů)

se objevily pouze únava, slabost a/nebo průjem či předávkování proběhlo bez příznaků. Při požití

dávek, které nepřesáhly 140 mg či nebyly známé, se projevilo ovlivnění centrálního nervového

systému (zmatenost, ospalost, somnolence, vertigo, agitovanost, agresivita, halucinace a poruchy

chůze) a/nebo trávicího traktu (zvracení a průjem).

V případě nejvyššího předávkování pacient přežil požití úhrnné dávky 2000 mg memantinu se

známkami

ovlivnění

centrálního

nervového

systému

(kóma

trvající

dní,

později

diplopie

Stránka 6 z 9

agitovanost). Pacientovi byla poskytnuta symptomatická léčba a plazmaferéza. Pacient přežil bez

následků.

V případě jiného významného předávkování pacient požil 400 mg memantinu perorálně a uzdravil se

bez následků. U pacienta se objevily příznaky ovlivnění funkce centrálního nervového systému jako

neklid,

psychóza,

zrakové

halucinace,

zvýšená

pohotovost

křečím,

somnolence,

stupor

bezvědomí.

Léčba:

V případě předávkování je léčba symptomatická. Neexistuje specifické antidotum. Mohou být

užity standardní lékařské postupy k odstranění léčivé látky, např. gastrická laváž, podání aktivního

uhlí (přerušení případného enterohepatálního oběhu), acidifikace moči a forsírovaná diuréza.

Pokud se projeví známky a příznaky nadměrné stimulace centrálního nervového systému (CNS), má

být pečlivě zvážena symptomatická léčba.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Psychoanaleptika. Ostatní léčiva proti demenci, ATC kód: N06DX01

Mechanismus účinku

:

Přibývají důkazy, že narušená činnost glutamátergní neurotransmise, zvláště na NMDA receptorech,

přispívá k projevu příznaků a postupné progresi onemocnění u neurodegenerativní demenci.

Memantin je nekompetitivní antagonista receptorů NMDA, závislý na napětí, se středně silnou

afinitou. Upravuje účinky patologicky zvýšené tonické hladiny glutamátu, která může vést k dysfunkci

neuronů.

Klinická účinnost a bezpečnost

: Do pivotní klinické studie hodnotící monoterapii memantinem bylo

zahrnuto 252 ambulantních pacientů se středně těžkou až těžkou formou Alzheimerovy choroby

(celkové skóre Mini Mental State Examination - MMSE před léčbou 3 – 14). Studie prokázala

příznivý vliv 6měsíční léčby memantinem ve srovnání s placebem (analýza pozorovaných případů dle

Clinician´s Interview Based Impression of Change (CIBIC-plus): p=0,025; Alzheimer´s Disease

Cooperative Study – Activities of Daily Living (ADCS-ADLsev): p=0,003; Severe Impairment

Battery (SIB): p=0,002).

Do pivotní klinické studie léčby pacientů s lehkou až středně těžkou formou Alzheimerovy choroby

(celkové skóre MMSE před léčbou 10-22) hodnotící monoterapii memantinem bylo zařazeno 403

pacientů. Pacienti léčení memantinem vykazovali statisticky významně lepší účinek oproti pacientům

užívajícím placebo na primární cílové parametry ve 24. týdnu (Last Observation Carried Forward,

LOCF): Alzheimer´s Disease Assessment Scale (ADAS-cog) (p=0,003) a CIBIC-plus (p=0,004). Do

jiné

monoterapeutické

studie

lehké

středně

těžké

formy

Alzheimerovy

choroby

bylo

randomizováno 470 pacientů (celkové skóre MMSE před léčbou 11 – 23). V prospektivně definované

primární analýze nebylo ve 24. Týdnu dosaženo statistické významnosti v ovlivnění primárního

cílového parametru účinnosti.

Metaanalýza 6 placebem kontrolovaných, 6měsíčních studií fáze III u pacientů se středně těžkou až

těžkou formou Alzheimerovy choroby (celkové skóre MMSE před léčbou < 20) prokázala statisticky

významný příznivý účinek memantinu ve třech oblastech: kognitivní, celkové a funkční (přičemž v

Stránka 7 z 9

metaanalýze byli zahrnuti pacienti léčeni pouze memantinem nebo současně stabilní dávkou inhibitorů

acetylcholinesterázy). Pokud u pacientů docházelo ke zhoršení ve všech třech oblastech, výsledky

ukázaly statisticky významný rozdíl účinku; ke zhoršení ve všech třech oblastech docházelo dvakrát

častěji u pacientů užívajících placebo ve srovnání s pacienty léčenými memantinem, který působí

preventivně proti zhoršení (21 % v porovnání s 11 %, p<0,0001).

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Absorpce: Memantin má absolutní biologickou dostupnost přibližně 100%. T

je 3 až 8 hodin. Nic

nenasvědčuje ovlivnění absorpce memantinu potravou.

Distribuce: Při denních dávkách 20 mg se plazmatická koncentrace memantinu v ustáleném stavu

pohybuje v rozmezí 70-150 ng/ml (0,5-1 µmol) s velkými interindividuálními odchylkami. Při užívání

denních dávek v rozmezí 5-30 mg byla vypočítána průměrná hodnota poměru mozkomíšní mok

(CSF)/sérum ve výši 0,52. Distribuční objem je okolo 10 l/kg. Přibližně 45 % memantinu se váže na

plazmatické bílkoviny.

Biotransformace: V krevním oběhu člověka se nachází 80 % memantinu v nezměněné formě.

Hlavními

metabolity

člověka

jsou

N-3,5-dimethyl-gludantan,

směs

isomerů

6hydroxy-

memantinu

1-nitroso-3,5-dimethyl-adamantan.

Žádný

těchto

metabolitů

nevykazuje

aktivitu

NMDA antagonisty. In vitro nebyl zjištěn žádný metabolický pochod katalyzovaný cytochromem P

450.

Ve studii s perorálně podávaným značeným memantinem

C bylo průměrně 84 % podané dávky

detekováno během 20 dnů, více než 99 % se vyloučilo ledvinami.

Eliminace:

Eliminace

memantinu

probíhá

podle jednoduché

exponenciální

křivky

s terminálním

poločasem t½ 60 až 100 hodin. U dobrovolníků s normální funkcí ledvin činí celková clearance (Cl

170 ml/min/1,73 m² a je částečně dosažena tubulární sekrecí.

ledvinách

dochází

též

tubulární

reabsorpci,

pravděpodobně

zprostředkované

kationtovými

transportními proteiny. Podíl renální eliminace memantinu v prostředí zásadité moči se může snížit o

7- až 9krát (viz bod 4.4). Zásaditá moč může být následkem zásadní změny stravovacích zvyklostí,

např. při přechodu z masité stravy na vegetariánskou nebo při požití velkého množství alkalizujících

žaludečních pufrů.

Linearita: Studie u dobrovolníků prokázaly lineární farmakokinetiku v dávkovém rozmezí 10-40 mg.

Farmakokinetick

ý

/

farmakodynamický

vztah: Při dávce 20 mg denně dosahují hladiny memantinu v

CSF hodnoty inhibiční konstanty memantinu (k

), která je 0,5 µmol v mozkové kůře čelního laloku

člověka.

5.3 Předklinické údaje vztahující se k

bezpečnosti

V krátkodobých studiích na potkanech způsobuje memantin podobně jako jiní antagonisté NMDA

neuronální vakuolizaci a nekrózu (Olneyovy léze) pouze při dávkách, které vedou k velmi vysokým

maximálním sérovým koncentracím. Vakuolizaci a nekróze předcházela ataxie a jiné preklinické

známky. Jelikož tyto jevy nebyly pozorovány při dlouhodobých studiích s hlodavci ani s jinými

živočišnými druhy, není znám jejich význam pro klinickou praxi.

Stránka 8 z 9

Oftalmologické nálezy byly rozporně zjištěny ve studiích toxicity po opakovaném podání u hlodavců a

psů, nikoli však u opic. Při specifických oftalmoskopických vyšetřeních v rámci klinických studií s

memantinem nebyly objeveny žádné oční změny.

U hlodavců byla pozorována fosfolipidóza u plicních makrofágů způsobená hromaděním memantinu v

lyzozomech. Tento jev je znám i u jiných léčivých látek s kationtovými amfifilními vlastnostmi.

Existuje možná souvislosti mezi akumulací memantinu a vakuolizací pozorovanou v plicích. Tento jev

byl pozorován jen při vysokých dávkách u hlodavců. Klinický význam těchto zjištění není znám.

Standardní testování memantinu neprokázalo jeho genotoxicitu. V dlouhodobých (celoživotních)

studiích prováděných na myších a potkanech nebyly nalezeny důkazy svědčící pro kancerogenitu.

Memantin nebyl teratogenní u potkanů a králíků ani při dávkách toxických pro březí samice a

neprokázal žádný nepříznivý vliv na plodnost. U potkanů byl zaznamenán pomalejší růst plodu při

expozičních hladinách stejných nebo mírně vyšších, než které jsou dosahovány u člověka.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Jádro tablety:

Mikrokrystalická celulosa

Sodná sůl kroskarmelosy

Povidon 25

Magnesium-stearát

Potah tablety:

Hyprolosa

Mastek

6.2 Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3 Doba použitelnosti

3 roky.

6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

6.5 Druh obalu a velikost balení

Memixa 10 mg potahované tablety jsou baleny v PVC + PCTFE + PVC Al-blistru. K dispozici jsou

balení s 28, 30, 56, 90, 98 a 100 tabletami.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6 Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku

Žádné zvláštní požadavky.

Stránka 9 z 9

Veškerý nepoužitý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

ARDEZ Pharma, spol. s.r.o.

V Borovičkách 278

252 26 Kosoř

Česká republika

8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO

(A)

06/272/13-C

9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 31.7.2013

Datum posledního prodloužení registrace: 25.7.2018

10. DATUM REVIZE TEXTU

13. 2. 2019

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace