MEDROL Tableta

Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
METHYLPREDNISOLON (METHYLPREDNISOLONUM)
Dostupné s:
Pfizer, spol. s r.o., Praha
ATC kód:
H02AB04
INN (Mezinárodní Name):
METHYLPREDNISOLONE (METHYLPREDNISOLONUM)
Dávkování:
16MG
Léková forma:
Tableta
Podání:
Perorální podání
Jednotky v balení:
14; 50 Obal na tablety
Druh předpisu:
na lékařský předpis
Terapeutické oblasti:
METHYLPREDNISOLON
Přehled produktů:
MEDROL
Stav Autorizace:
R - registrovaný léčivý přípravek.
Registrační číslo:
56/ 156/88-B/C
Datum autorizace:
0000-00-00

Medrol_CDS 17.0 update_milk alergy warning;V1 12.8.2019_pil

sp.zn.sukls226268/2019

Příbalová informace: informace pro pacienta

Medrol 4 mg tablety

Medrol 16 mg tablety

Medrol 32 mg tablety

Medrol 100 mg tablety

methylprednisolonum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek

užívat

,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje

.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi

nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou

uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v

této příbalové informaci

Co je přípravek Medrol a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Medrol užívat

Jak se přípravek Medrol užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Medrol uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je přípravek

Medrol a k

čemu se používá

Přípravek

Medrol

obsahuje

methylprednisolon.

Methylprednisolon

patří

mezi

kortikosteroidy.

Kortikosteroidy se přirozeně vytváří ve Vašem těle a jsou důležité pro mnoho tělesných funkcí.

Methylprednisolon potlačuje příznaky místního zánětu (horečky, otoků, bolesti, zarudnutí) a alergické

reakce. Působí na mnoho orgánů a metabolických procesů v těle. Používá se podle doporučení lékaře

při léčbě široké škály onemocnění jako např.:

onemocnění žláz s vnitřní sekrecí

revmatická onemocnění různého původu

onemocnění imunitního systému

kožní onemocnění

alergická onemocnění, jako například senná rýma, astma, přecitlivělost na léky

oční alergická a zánětlivá onemocnění

některá onemocnění dýchacího ústrojí

některá hematologická (krevní) onemocnění

onkologická onemocnění

některé záněty zažívacího ústrojí

onemocnění nervového systému

nedostatek adrenokortikoidů.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek

Medrol

užívat

Neužívejte

p

řípravek

Medrol

jestliže jste alergický(á) na methylprednisolon nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku

uvedenou v bodě 6

jestliže trpíte kvasinkovými infekcemi

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Medrol se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, jestliže jste trpěl(a) nebo

trpíte:

tuberkulózou

onemocněním zažívacího ústrojí

onemocněním srdce

infekcí

cukrovkou

postižením ledvin

sklerodermií (autoimunitní poruchou také známou jako systémová skleróza), jelikož může

zvýšit riziko závažné komplikace, která se nazývá sklerodermická renální krize.

epilepsií

myastenií gravis (svalová slabost)

očním oparem, glaukomem (zelený zákal)

hypertenzí

Kaposiho sarkomem (nádorové onemocnění kůže)

onemocněním žláz s vnitřní sekrecí

cirhózou

sníženou funkcí štítné žlázy

depresí

osteoporózou

alergií nebo máte podezření na alergii na kravské mléko nebo jeho složky nebo na jiné mléčné

výrobky, protože tento přípravek obsahuje laktózu z kravského mléka a může obsahovat i

stopová množství mléčných bílkovin.

Pokud se u Vás objeví rozmazané vidění nebo jiná porucha zraku, obraťte se na svého lékaře.

V případě renálního selhání není potřeba upravovat dávky. Methylprednisolon je hemodialyzovatelný.

Opatrnosti je dále zapotřebí, je-li nutné dlouhodobé léčení tímto přípravkem, nebo je-li v průběhu

léčby absolutně nutné očkování.

Před zahájením léčby vždy informujte svého lékaře, že jste dlouhodobě léčen(a) přípravkem Medrol.

Informujte svého lékaře o používání tohoto léku před podstoupením kožního testu.

D

alší léčivé

přípravky

a přípravek Medrol

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době

užíval(a), nebo které možná budete užívat.

Pokud užíváte některé z následujících léků, informujte o tom svého lékaře. Tyto léky, pokud jsou

užívané současně s přípravkem Medrol, mohou navzájem ovlivňovat učinek/ky toho druhého.

antikoagulanty - léky ovlivňující krevní srážlivost

antibiotika (jako například erythromycin, klarithromycin)

antituberkulotika (jako například rifampicin) používané k léčbě tuberkulózy

aspirin a nesteroidní protizánětlivé léky jako například ibuprofen používaný k léčbě mírné až

středně velké bolesti

antikonvulziva

(jako

například

fenobarbital,

fenytoin,

karbamazepin)

používané

k léčbě

epilepsie

imunosupresiva (jako například cyklosporin) používané k léčbě těžké revmatické artritidy,

těžké lupénky, po transplantaci orgánu nebo kostní dřeně

anticholinergika

(jako

například

pankuronium

nebo

vekuronium)

neuromuskulární

blokátory používané při některých chirurgických zákrocích

diltiazem používaný k léčbě srdečních poruch

ketokonazol nebo itrakonazol používané k léčbě plísňových infekcí

vakcíny

– informujte svého lékaře, pokud jste byl(a) v nedávné době očkován(a) nebo máte

být očkován(a). Během užívání přípravku Medrol Vám

nesmí

být podány „živé“ vakcíny. Jiné

vakcíny mohou být méně účinné.

l

éky zvyšující vylučování draslíku

antidiabetika

antivirotika

(jako

ritonavir,

indinavir)

a

farmakokinetické

urychlovače

(jako

kobicistat) používané k léčbě HIV

Užíváte

-

li léky dlouhodobě

Pokud jste léčen/a pro cukrovku, vysoký krevní tlak nebo zadržování tekutin (trpíte otokem), sdělte

tuto skutečnost svému lékaři. Je možné, že bude potřeba upravit dávky těchto léků.

Pokud máte podstoupit operaci

, informujte lékaře, zubního lékaře nebo anesteziologa, že užíváte

přípravek Medrol.

Pokud máte podstoupit testy

, sdělte lékaři nebo sestře, že užíváte přípravek Medrol. Tento přípravek

může ovlivnit výsledky některých testů.

Užívání přípravku

Medrol s

jídlem a pitím

Při užívání lék zapijte dostatečným množstvím vody.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte

se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Tento lék může zpomalit růst Vašeho dítěte.

Pokud kojíte, informujte o této skutečnosti lékaře. Malé množství kortikosteroidů se vylučuje do

mateřského mléka.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Při

léčbě

kortikosteroidy

mohou

vyskytnout

nežádoucí

účinky,

například

nevolnost,

závrať,

poruchy vidění a únava. Pokud takové příznaky pocítíte, neřiďte ani neobsluhujte stroje.

Tablety přípra

vku Medrol obs

ahují laktózu

.

Sdělil-li Vám lékař někdy, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, kontaktujte před užitím přípravku

Medrol svého lékaře.

3.

Jak se přípravek

Medrol užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se

svým lékařem nebo lékárníkem.

Použití u dospělých

Obvyklá denní dávka je 4 mg až 48 mg methylprednisolonu denně. Výše dávky závisí na Vašem

onemocnění. Lékař Vám předepíše nejnižší možnou dávku. K léčbě některých onemocnění může být

doporučena vyšší dávka.

Lékař Vám může doporučit užívání přípravku jednou denně nebo rozložit denní dávku do více dávek

během dne, případně doporučí užívat přípravek každý druhý den.

Tablety spolkněte a zapijte dostatečným množstvím vody.

Na začátku léčby Vám může lékař předepsat vyšší dávky, aby stabilizoval Váš stav. Při zlepšení

onemocnění Vám lékař postupně dávku sníží.

Použití u dětí

Kortikosteroidy mohou ovlivnit růst dětí. Lékař proto určí nejnižší účinnou dávku pro Vaše dítě,

případně předepíše léčbu každý druhý den.

Jestliže jste užil

(a)

více přípravku

Medrol

, než jste měl

(a)

Akutní předávkování se neprojevuje ihned patrnými příznaky. Chronické předávkování vyvolává

typické projevy jako "měsíčkovitý obličej", otoky, zadržování tekutin.

V případě, že užijete více přípravku, než jste měl(a), vyhledejte lékaře.

Jestliže jste zapomněl

(a)

užít

přípravek

Medrol

V případě,

jste

zapomněl(a)

užít

přípravek

Medrol,

vyčkejte

užijte

následující

dávku.

Následující dávku nezdvojujte. Informujte o této skutečnosti svého lékaře.

Jestliže jste přestal

(a)

užívat

přípravek

Medrol

Přípravek Medrol je nutné vysazovat postupně. Pokud přípravek Medrol vysadíte náhle, mohou se u

Vás vyskytnout abstinenční příznaky. Zahrnují symptomy jako anorexie, pocit na zvracení, zvracení,

letargie, bolest hlavy, horečka, bolest kloubů a další.

Pokud vysadíte přípravek Medrol náhle a objeví se u Vás některý z výše uvedených nežádoucích

účinků, kontaktujte svého lékaře.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Pacienti patřící do následujících rizikových skupin musí být pod pravidelným lékařským dohledem:

Děti: možné potlačení růstu při dlouhodobé léčbě

Diabetici: zvýšená potřeba inzulínu nebo látek snižujících glykémii

Pacienti se zvýšeným krevním tlakem a závažným srdečním onemocněním

Pacienti s osteoporózou

Pacienti s nedostatečnou funkcí ledvin

Pacienti s onemocněním zažívacího traktu

Nežádoucí účinky se objevují zřídka, pokud je lék podáván krátkodobě. Větší pravděpodobnost vzniku

nežádoucích účinků je při dlouhodobém podávání vysokých dávek.

Byly pozorovány nežádoucí účinky, jejichž četnost z dostupných údajů nelze stanovit:

infekce, oportunní infekce, zánět pobřišnice

leukocytóza (zvýšený počet bílých krvinek)

poruchy

imunitního

systému

(reakce

přecitlivělosti

lék

včetně

anafylaktoidní

nebo

anafylaktické reakce)

snížená činnost hypofýzy (žlázy s vnitřní sekrecí), syndrom z vysazení steroidů

poruchy metabolismu (lipomatóza, zadržování sodíku, zadržování tekutin, hypokalemická

alkalóza, metabolická acidóza, snížená tolerance glukózy, zvýšená potřeba insulinu nebo

perorálních hypoglykemických agens u diabetiků, patologické nahromadění tukové tkáně

v epidurálním prostoru páteřního kanálu), dyslipidémie, zvýšená chuť k jídlu (může vést

k nárůstu tělesné hmotnosti)

psychiatrické poruchy (mánie, blud, halucinace a schizofrenie), afektivní porucha (včetně

depresivní

nálady,

euforické

nálady,

citové

lability,

drogové

závislosti,

sebevražedných

myšlenek), duševní poruchy, změny osobnosti, změny nálady, stavy zmatenosti, abnormální

chování, úzkost, nespavost, podrážděnost

poruchy nervového systému - záchvat, zvýšený nitrolebeční tlak, ztráta paměti, porucha učení,

závrať, bolest hlavy

poruchy oka (zelený zákal, vystouplé oči), šedý zákal, onemocnění sítnice a cévnatky,

rozmazané vidění

poruchy vnitřního ucha - závrať

srdeční poruchy (městnavé srdeční selhání) a cévní poruchy (trombóza, vysoký krevní tlak,

nízký krevní tlak)

plicní embolie, škytavka

poruchy jater – zvýšené hodnoty jaterních enzymů

poruchy zažívacího ústrojí – žaludeční vředy, protržení střev, žaludeční krvácení, zánět

slinivky, vředová choroba jícnu, zánět jícnu, nadýmání, bolest břicha, průjem, porucha trávení,

nevolnost

poruchy kůže – zarudnutí, otok podkožní tkáně, svědění, kopřivka, podlitina, červené tečky na

kůži, vyrážka, nadměrný růst chlupů, zvýšené pocení, kožní strie, akné

poruchy svalů a kostí (např. svalová slabost, osteoporóza, bolest kloubů a svalů)

nepravidelná menstruace

únava, malátnost, zhoršené hojení ran, otok

zvýšený nitrooční tlak, snížená tolerance sacharidů, snížení draslíků v krvi, zvýšená hladina

vápníku v moči

přetržení šlachy (zejména v oblasti Achillovy šlachy), zlomenina páteře

zvýšená srážlivost krve

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením

nežádoucích

účinků

můžete

přispět

k získání

více

informací

bezpečnosti

tohoto

přípravku.

5.

Jak přípravek Medrol uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za Použitelné do:.

Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte tento přípravek při teplotě do 25 °C.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co přípravek Medrol

obsahuje

Léčivou látkou je methylprednisolonum 4 mg, 16 mg, 32 mg nebo 100 mg.

Pomocnými látkami přípravku Medrol 4 mg, 16 mg a 32 mg jsou monohydrát laktosy, kukuřičný

škrob, sacharosa, kalcium-stearát.

Pomocnými látkami přípravku Medrol 100 mg jsou sodná sůl karboxymethylškrobu, mikrokrystalická

celulosa, magnesium-stearát, methylcelulosa, hlinitý lak indigokarmínu.

Jak

přípravek

Medrol

vypadá a co obsahuje toto balení

Medrol 4 mg jsou bílé, elipsovité tablety na jedné straně se čtvrtící rýhou, na druhé s vyraženým

nápisem Medrol 4.

Medrol 16 mg jsou bílé, elipsovité tablety na jedné straně se čtvrtící rýhou, na druhé s nápisem Medrol

Medrol 32 mg jsou bílé, elipsovité tablety na jedné straně se čtvrtící rýhou, na druhé s nápisem Upjohn

176.

Medrol 100 mg jsou modré, čočkovité tablety na jedné straně se čtvrtící rýhou, na druhé straně s

označením Upjohn 3379.

Balení

Medrol 4 mg: 30 a 100 tablet

Medrol 16 mg: 50 a 14 tablet

Medrol 32 mg: 20 tablet

Medrol 100 mg: 20 a 100 tablet

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci:

Pfizer, spol.s r.o., Stroupežnického 17, 150 00 Praha 5, Česká republika

Výrobce:

Pfizer Italia, S.r.l., Localita Marino del Tronto, 63100, Ascoli Piceno, Itálie

Tato příbalová informace byla naposledy revidována

: 24. 2. 2020

sp.zn.sukls226268/2019

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

MEDROL 4 mg tablety

MEDROL 16 mg tablety

MEDROL 32 mg tablety

MEDROL 100 mg tablety

2.

KVALITATIVNÍ

A

KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna tableta obsahuje methylprednisolonum 4 mg, 16 mg, 32 mg nebo 100 mg.

Pomocné látky se známým účinkem: monohydrát laktosy.

Úplný seznam pomocných látek viz 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

tablety

Medrol 4 mg:

Bílé, elipsovité tablety na jedné straně se čtvrtící rýhou, na druhé s vyraženým nápisem Medrol 4.

Medrol 16 mg:

Bílé, elipsovité tablety na jedné straně se čtvrtící rýhou, na druhé s nápisem Medrol 16.

Medrol 32 mg:

Bílé, elipsovité tablety na jedné straně se čtvrtící rýhou, na druhé s nápisem Upjohn 176.

Medrol 100 mg:

Modré, čočkovité tablety na jedné straně se čtvrtící rýhou, na druhé straně s označením Upjohn 3379.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Přípravek MEDROL tablety je indikován u těchto onemocnění:

ENDOKRINNÍ

PORUCHY

Primární nebo sekundární insuficience kůry nadledvin. (V těchto indikacích jsou lékem první volby

hydrokortizon

nebo

kortizon.

V případě

potřeby

syntetická

analoga

glukokortikoidů

použít

v kombinaci s mineralokortikoidy. V raném dětství je přívod mineralokortikoidů zvláště důležitý).

kongenitální hyperplazie nadledvin

nehnisavá thyreoiditida

hyperkalcemie doprovázející zhoubné nádory

OSTATNÍ PORUCHY

Revmatick

é

poruchy

Jako

doplňková

terapie

krátkodobé

podávání (pro

převedení

pacienta

přes

akutní

fázi

nebo

exacerbaci) při těchto onemocněních:

psoriatická artritida

revmatoidní artritida včetně juvenilní revmatoidní artritidy (u vybraných případů může být

nutná udržovací terapie nízkými dávkami)

ankylozující spondylitida

akutní a subakutní bursitida

akutní nespecifická tendosynovitida

akutní dnavá artritida

posttraumatická osteoartritida

synovitida při osteoartritidě

epikondylitida

Systémová onemocnění pojiva

Při exacerbaci nebo jako udržovací terapie ve vybraných případech u:

systémového lupus erythematodes

systémové dermatomyositidy (polymyositidy)

akutní revmatické karditidy

revmatické polymyalgie velkobuněčné arteritidy

Kožní onemocnění

pemfigus

bulózní herpetiformní dermatitida

těžké případy erythema multiforme (Stevens-Johnsonův syndrom)

exfoliativní dermatitida

mycosis fungoides

těžká forma psoriázy

těžká forma seborrhoické dermatitidy

Alergické stavy

Léčba závažných nebo invalidizujících alergických stavů, nezvládnutelných běžnými terapeutickými

postupy:

sezónní nebo celoroční alergická rhinitida

sérová nemoc

bronchiální astma

hypersenzitivní reakce na léky

kontaktní dermatitida

atopická dermatitida

Oční onemocnění

Těžké akutní a chronické alergické a zánětlivé procesy postihující oko a oční adnexa, jako jsou

například:

marginální vřed rohovky alergické etiologie

herpes zoster ophthalmicus

záněty předního segmentu oka

difúzní zadní uveitida a chorioiditida

sympatická oftalmie

alergická konjunktivitida

keratitida

chorioretinitida

zánět zrakového nervu

iritida a iridocyklitida

Respirační onemocnění

symptomatická sarkoidóza

Löfflerův syndrom nezvládnutelný jiným způsobem

berylióza

fulminantní

nebo

diseminovaná

plicní

tuberkulóza,

při

současném

podávání

vhodných

antituberkulotik

aspirační pneumonie

Hematologická onemocnění

idiopatická trombocytopenická purpura u dospělých

sekundární trombocytopenie u dospělých

získaná (autoimunitní) hemolytická anémie

erythroblastopenie (erythroblastová anémie)

kongenitální (erythroidní) hypoplastická anémie

Onkologická onemocnění

K paliativní terapii u:

leukémií a lymfomů u dospělých

akutních leukémií v dětství

Edemat

ózní stavy

K navození diurézy nebo remise proteinurie u nefrotického syndromu bez urémie, u idiopatického

nefrotického syndromu nebo u nefrotického syndromu při lupus erythematodes.

Gastrointestinální onemocnění

K převedení pacienta přes kritické období choroby u:

ulcerózní kolitidy

Crohnovy choroby

Nervový systém

akutní exacerbace roztroušené sklerózy

terapie mozkového edému při mozkových nádorech

Ostatní

Tuberkulózní meningitidas přítomnou nebo hrozící blokádou arachnoideálního prostoru, současně s

podáváním vhodné antituberkulózní chemoterapie.

Trichinóza s neurologickým postižením nebo s postižením myokardu.

Transplantace orgánů

4.2

Dávkování a způsob podání

Úvodní dávka tablet methylprednisolonu se různí podle indikace. V méně závažných případech bývají

obvykle dostačující nižší dávky, zatímco u určitých pacientů je nutné podávat vyšší počáteční dávky.

Mezi klinické jednotky, při nichž mohou být indikovány vysoké dávky, patří edém mozku (200-1000

mg/den), orgánové transplantace (až 7 mg/kg/den) a roztroušená skleróza. Při léčbě akutních exacerbací

roztroušené sklerózy se ukázalo být účinné perorální podávání methylprednisolonu v dávce 500 mg/den

po dobu 5 dnů nebo 1000 mg/den po dobu 3 dnů. Pokud se po uplynutí přiměřené doby neobjeví

uspokojivá klinická odpověď na léčbu, podávání tablet methylprednisolonu by mělo být ukončeno a

pacient převeden na jinou vhodnou terapii. Při ukončení dlouhodobé léčby se doporučuje lék vysazovat

postupně, nikoliv najednou.

dosažení

příznivé

odezvy

léčbu

třeba

stanovit

vhodnou

udržovací

dávku

postupným

snižováním úvodní dávky po malých množstvích a ve vhodných časových intervalech, dokud není

dosaženo nejnižší dávky, která ještě vyvolá adekvátní klinickou odpověď. Pro správné stanovení dávky

je zapotřebí neustálé sledování pacienta. Mezi situace, ve kterých může být zapotřebí dávkování upravit,

patří změny klinického stavu v důsledku remise nebo exacerbace choroby, individuální reakce pacienta

na podávání léku a vliv vystavení nemocného zátěžovým situacím, které nesouvisí přímo s léčeným

onemocněním. V naposled jmenované situaci může být zapotřebí dávky methylprednisolonu zvýšit na

dobu danou stavem pacienta.

Je třeba zdůraznit, že požadavky jednotlivých pacientů na dávkování se různí a dávky musí být

stanoveny individuálně podle charakteru léčeného onemocnění a podle reakce pacienta na terapii.

LÉČBA KAŽDÝ DRUHÝ DE

N

Léčba každý druhý den je režimem podávání kortikosteroidů, při kterém je dvojnásobek obvyklé denní

dávky kortikosteroidů podáván každý druhý den v ranních hodinách. Účelem tohoto způsobu léčby je

poskytnout nemocným na dlouhodobé léčbě příznivé účinky kortikoidů a současně minimalizovat

některé nežádoucí projevy, včetně potlačení osy hypofýza-nadledviny, vývoje cushingoidního habitu,

příznaků z vysazení kortikoidů a zpomalení růstu u dětí.

4.3

Kontraindikace

Přípravek Medrol je kontraindikován u pacientů se:

systémovými mykózami

hypersenzitivitou na léčivou látku nebo kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1.

Podávání

živých

nebo

živých

oslabených

vakcín

kontraindikováno

pacientů

užívajících

imunosupresívní dávky kortikosteroidů.

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Imunosupresivní účinky/zvýšená náchylnost k

infekc

ím

.

Kortikosteroidy mohou zvyšovat náchylnost k infekcím, mohou maskovat některé projevy infekčních

onemocnění a během jejich podávání může dojít k rozvoji nových infekcí. Během léčby kortikosteroidy

se může projevit snížení odolnosti organismu vůči infekcím a neschopnost lokalizovat infekční procesy.

Infekce v jakékoliv lokalizaci, způsobené různými patogeny, včetně virových, bakteriálních, plísňových,

protozoálních nebo helmintických organizmů, mohou vzniknout ve spojitosti s užíváním samotných

kortikosteroidů i jejich kombinací s jinými imunosupresivními látkami ovlivňujícími buněčnou imunitu,

humorální imunitu nebo funkci neutrofilů. Tyto infekce mohou být mírné, závažné a někdy i smrtelné.

Se stoupající dávkou kortikosteroidů stoupá i výskyt infekčních komplikací.

Pacienti, kteří užívají léky potlačující imunitní odpověď organismu, jsou více náchylní k infekcím než

zdraví jedinci. Varicela a spalničky mohou mít například závažnější nebo dokonce i fatální průběh u

neimunních dětí nebo dospělých, kteří užívají kortikosteroidy.

Podávání

živých

nebo

živých

oslabených

vakcín

kontraindikováno

pacientů

užívajících

imunosupresivní dávky kortikosteroidů. Usmrcené nebo inaktivované vakcíny mohou být pacientům

užívajícím imunosupresivní dávky kortikosteroidů podány, ale odpověď na tuto vakcinaci může být

snížena.

Indikované

imunizační

postupy

mohou

být

provedeny

pacientů

užívajících

neimunosupresivní dávky kortikosteroidů.

Použití kortikosteroidů u nemocných s aktivní tuberkulózou by mělo být vyhrazeno pro případy

fulminantní

nebo

diseminované

tuberkulózypři

současné

léčbě

vhodnými

antituberkulózními

chemoterapeutiky. Pokud jsou kortikosteroidy indikovány u pacientů s latentní tuberkulózou nebo s

tuberkulinovou reaktivitou, je nezbytné pečlivé sledování nemocných, jelikož může dojít k reaktivaci

onemocnění.

průběhu

dlouhodobé

léčby

kortikosteroidy

měli

tito

pacienti

dostávat

chemoprofylaxi.

U pacientů užívajících kortikosteroidy byl zaznamenán výskyt Kaposiho sarkomu. Přerušení užívání

kortikosteroidův takových případech může vést ke klinické remisi.

Role kortikosteroidů při septickém šoku je kontroverzní. Rané studie hlásily jak pozitivní, tak škodlivé

účinky. V poslední době se ukázalo, že by doplňkové užívání kortikosteroidů mohlo být prospěšné

pacientům s diagnostikovaným septickým šokem, kteří trpí insuficiencí nadledvin. Přesto se doplňkové

používání kortikosteroidů v běžné praxi při septickém šoku nedoporučuje. Systematické přezkoumání

nevedlo k průkazu prospěšnosti krátkodobého podávání vysokých dávek kortikosteroidů a nepodpořilo

tedy jejich užívání. Meta-analýzy a přezkoumání závěrů nicméně naznačují, že delší užívání (5-11 dní)

nízkých dávek kortikosteroidů může snížit úmrtnost, především u jedinců s vasopresor-dependentním

septickým šokem.

I

munitní systém

Mohou se vyskytnout alergické reakce (např. angioedém).

Vzhledem k tomu, že u pacientů užívajících kortikosteroidní léčbu byly pozorovány vzácné případy

kožních

anafylaktických

pseudoanafylaktických

reakcí, je

třeba

před

podáním léčby

provést

příslušná preventivní opatření, zvláště pokud anamnéza pacienta obsahuje alergii na přípravek.

Tento léčivý přípravek obsahuje laktózu získanou z kravského mléka. U pacientů se známou nebo

suspektní hypersenzitivitou na bílkovinu kravského mléka, jeho složky nebo jiné mléčné výrobky, je

třeba postupovat opatrně, protože přípravek může obsahovat stopová množství mléčných složek.

Endokrinní systém

Pacientům léčeným kortikosteroidy, kteří jsou vystaveni neobvyklému stresu, se doporučuje zvýšené

dávkování kortikosteroidů s rychlým nástupem účinku před, během i po stresové situaci.

Farmakologické dávky dlouhodobě podávaných kortikosteroidů mohou vést k supresi hypotalamo-

hypofyzární-adrenální (HPA) osy (sekundární adrenokortikální insuficience). Stupeň a trvání vzniklé

adrenokortikální insuficience se mezi pacienty liší. Závisí na dávce, frekvenci, času podání a celkovém

trvání glukokortikoidové léčby. Tento nežádoucí účinek lze minimalizovat použitím léčby každý druhý

den (viz bod 4.2 Dávkování a způsob podání, léčba každý druhý den).

V případě,

glukokortikoidová

léčba

vysazena

náhle,

může

dojít

k rozvoji

akutní

adrenální

insuficience s fatálním následkem.

Vznik polékové insuficience kůry nadledvin lze minimalizovat postupným snižováním dávek. Tento typ

relativní insuficience může po přerušení terapie přetrvávat po dobu několika měsíců. Pokud je pacient

vystaven jakékoliv zátěži během tohoto období, měla by být opět zavedena hormonální terapie.

V případě náhlého vysazení glukokortikoidů se může vyskytnout „syndrom z vysazení“ steroidů, který

zdánlivě

nesouvisí

s adrenokortikální

nedostatečností.

Tento

syndrom

zahrnuje

symptomy

jako:

anorexie, nevolnost, zvracení, letargie, bolest hlavy, horečka, bolest kloubů, deskvamace, myalgie,

ztráta hmotnosti a/nebo hypotenze. Tyto projevy jsou spíše považovány za následek náhlé změny

v koncentraci glukokortikoidů než za důsledek jejich nízkých hladin.

Jelikož glukokortikoidy mohou vyvolat nebo zhoršit Cushingův syndrom, neměly by být podávány

pacientům, kteří trpí Cushingovou chorobou.

Kortikosteroidy vykazují silnější účinky u pacientů s hypotyreózou.

Metaboli

smus a výživa

Kortikosteroidy,

včetně

methylprednisolonu,

mohou

zvyšovat

hladinu

glukosy

v krvi,

zhoršit

již

existující diabetes a predisponovat pacienty dlouhodobě léčené kortikosteroidy ke vzniku diabetes

mellitus.

Psychi

atrické

poruchy

Během léčby glukokortikoidy se mohou objevit psychické poruchy jako například euforie, nespavost,

změny nálad, změny osobnosti až těžká deprese či manifestace pravé psychózy. Kortikosteroidy mohou

rovněž prohloubit již existující emoční labilitu a zesílit psychotické sklony.

Při užívání systémových steroidů se mohou objevit potencionálně závažné psychiatrické nežádoucí

účinky (viz bod 4.8 Nežádoucí účinky, Psychiatrické nežádoucí účinky). Symptomy se obvykle objeví

během několika dnů či týdnů od začátku léčby. Většina účinků vymizí se snížením dávky nebo

s vysazením

léku,

nicméně

v některých

případech

zapotřebí

specifická

léčba.

Psychologické

nežádoucí účinky byly hlášeny po vysazení kortikosteroidů, četnost není známa. V případě výskytu

psychologických symptomů by pacienti/ošetřovatelé měli vyhledat lékařskou pomoc, a to především při

podezření na depresivní stavy nálad nebo sebevražedné myšlenky. Pacienti/ošetřovatelé by měli být

připraveni

možnost

výskytu

psychiatrických

poruch

během

léčby

nebo

okamžitě

snížení

dávky/vysazení systémových steroidů.

Nervový

systém

Kortikosteroidy by měly být užívány s opatrností u pacientů se záchvatovitými onemocněními.

Kortikosteroidy by měly být užívány s opatrností u pacientů s myastenií gravis (viz prohlášení o

myopatii v části Muskuloskeletální poruchy).

Ačkoliv se v rámci kontrolovaných klinických studií ukázalo, že kortikosteroidy jsou účinné v urychlení

léčby akutní exacerbace roztroušené sklerózy,

tyto studie

neukazují, že

kortikosteroidy

ovlivňují

celkový výsledek nebo přirozenou anamnézu onemocnění. Studie ukazují, že k dosažení výrazného

účinku jsou potřeba relativně vysoké dávky kortikosteroidů (viz bod 4.2 Dávkování a způsob podání).

U pacientů užívajících kortikosteroidy, typicky při dlouhodobém podávání vysokých dávek, byly

hlášeny případy epidurální lipomatózy.

Oční

poruchy

U systémového i lokálního použití kortikosteroidů může být hlášena porucha zraku. Pokud se u pacienta

objeví symptomy, jako je rozmazané vidění nebo jiné poruchy zraku, má být zváženo odeslání pacienta

k očnímu lékaři za účelem vyšetření možných příčin, mezi které patří katarakta, glaukom nebo vzácná

onemocnění, např. centrální serózní chorioretinopatie (CSCR), která byla hlášena po systémovém i

lokálním použití kortikosteroidů. Centrální serózní chorioretinopatie může vést k odchlípení sítnice.

Dlouhodobé užívání kortikosteroidů může způsobit vznik zadních subkapsulárních katarakt, nukleárních

katarakt (především u dětí), exoftalmu nebo zvýšení nitroočního tlaku, které může vyústit v glaukom s

možným poškozením

zrakových

nervů.

pacientů

užívajících

glukokortikoidy

zvýšené

riziko

výskytu sekundárních plísňových a virových infekcí oka.

Kortikosteroidy by měly být používány s opatrností u pacientů trpících herpes simplex ophthalmicus

z důvodu možné perforace rohovky.

Srdeční

poruchy

Nežádoucí účinky glukokortikoidů na kardiovaskulární systém, jako je dyslipidémie a hypertenze,

mohou léčené pacienty s existujícími kardiovaskulárními rizikovými faktory učinit ještě náchylnějšími

pro další kardiovaskulární onemocnění, pokud jsou tyto kortikoidy podávány ve vysokých dávkách a

dlouhodobě. Proto se u těchto pacientů doporučuje používat kortikosteroidy uváženě a doporučuje se

věnovat pozornost riziku změny a v případě potřeby dalšímu monitorování srdeční činnosti.

Nízké dávky a podávání obden mohou snížit výskyt komplikací u léčby kortikosteroidy.

Systémové kortikosteroidy by měly být v případech městnavého srdečního selhání užívány s opatrností

a pouze pokud je to nezbytně nutné.

Cévní

poruchy

Při podávání kortikosteroidů byl hlášen výskyt trombózy, včetně venózní tromboembolie. Proto

kortikosteroidy musí používat s opatrností u pacientů, kteří trpí tromboembolickými

porucha mi

nebo k nim mohou mít predispo zici.

Kortikosteroidy by měly být používány s opatrností u pacientů s hypertenzí.

Gastrointestinální

poruchy

Vysoké dávky kortikosteroidů mohou vyvolat akutní zánět slinivky břišní.

Neexistuje

jednoznačný

všeobecně

přijímaný názor

jsou

kortikosteroidy

samy

sobě

zodpovědné za vznik peptických vředů během terapie. Nicméně je zřejmé, že podávání glukokortikoidů

může maskovat symptomy peptického vředu, takže jeho perforace a krvácení mohou proběhnout bez

výraznější bolestivosti. Léčba glukokortikoidy může maskovat zánět pobřišnice nebo jiné známky či

příznaky spojené s gastrointesinálními poruchami jako je perforace, obstrukce či zánět slinivky břišní.

V kombinaci

s nesteroidními

protizánětlivými

léky

(NSA)

existuje

zvýšené

riziko

rozvoje

gastrointestinálních vředů.

Kortikosteroidy je nutné podávat opatrně pacientům s nespecifickou ulcerózní kolitidou, pokud existuje

riziko perforace, abscesu nebo jiné pyogenní infekce, divertikulitidy, čerstvé střevní anastomózy či

aktivního nebo latentního peptického vředu.

Hep

atobiliární

poruchy

Byly hlášeny hepatobiliární poruchy, které byly ve většině případů po vysazení léčby reverzibilní. Proto

je vyžadováno příslušné sledování.

Muskuloskeletální

poruchy

Po podání vysokých dávek kortikosteroidů byly hlášeny případy akutní myopatie. Nejčastěji se tyto

případy vyskytovaly u pacientů s poruchami nervosvalového přenosu (např. myasthenia gravis) nebo u

pacientů souběžně užívajících anticholinergika, jako například přípravky blokující nervosvalový přenos

(např. pankuronium). Tato forma akutní myopatie má generalizovanou formu, může postihovat oční a

dýchací svalstvo a může vyústit v kvadruparézu. Může dojít ke zvýšení hladiny kreatinkinázy. Po

vysazení kortikosteroidů může klinické zlepšení a zotavení vyžadovat týdny až roky.

Častým, avšak nepříliš často rozpoznaným nežádoucím účinkem, který doprovází dlouhodobé podávání

vysokých dávek glukokortikoidů, je osteoporóza.

Účinky na játra a žlučové ces

ty

Vzácně byly hlášeny poruchy jater a žlučových cest, které byly ve většině případů reverzibilní po

přerušení léčby. Proto je nutné pacienta vhodným způsobem sledovat.

Poruchy

ledvin a močových cest

U pacientů se systémovou sklerózou je nutná obezřetnost z důvodů zvýšené incidence

sklerodermické renální krize pozorované u kortikoidů, včetně methylprednisolonu.

Kortikosteroidy by měly být používány s opatrností u pacientů s renální insuficiencí.

V případě renálního selhání není potřeba upravovat dávky. Methylprednisolon je hemodialyzovatelný.

Vyšetření

Průměrné a vysoké dávky hydrokortizonu nebo kortizonu mohou vyvolat vzestup krevního tlaku,

retenci solí a tekutin a zvýšené vylučování draslíku. Výskyt těchto účinků je méně pravděpodobný při

použití syntetických derivátů, pokud nejsou podávány ve vysokých dávkách. Může být zapotřebí

snížený

přísun

solí

v potravě

náhrada

draslíku.

Všechny

kortikosteroidy

vedou

zvýšenému

vylučování vápníku.

Poranění, otravy a procedurální komplikace

Systémové kortikosteroidy nejsou indikovány k léčbě traumatického poranění mozku, a proto by se u

těchto případů neměly rutinně používat. Výsledky multicentrické studie odhalily zvýšenou mortalitu za

2 týdny nebo 6 měsíců po zranění u pacientů, kterým byl podáván natrium-methylprednisolon-sukcinát

v porovnání s pacienty léčenými placebem. Nebyla stanovena příčinná souvislost s léčbou natrium-

methylprednisolon-sukcinátem.

Jiné

Výskyt komplikací léčby glukokortikoidy závisí na výši dávky a na době trvání léčby. V každém

individuálním případě je proto nutné zvážit poměr rizika a možného přínosu terapie, a to jak z hlediska

výše dávky a délky trvání terapie, tak z hlediska rozhodnutí o každodenním nebo intermitentním

podávání.

K léčbě by měly být použity nejnižší možné dávky kortikosteroidů, a pokud je možné dávku snížit,

snížení by mělo být postupné.

Očekává se, že souběžná léčba s inhibitory CYP3A, včetně léčivých přípravků obsahujících kobicistat,

zvyšuje riziko systémových nežádoucích účinků. Je nutné vyvarovat se používání této kombinace,

pokud

přínos

nepřeváží

zvýšené

riziko

vzniku

systémových

nežádoucích

účinků

kortikosteroidů.

V takovém

případě

třeba

pacienty

sledovat

z hlediska

systémových

nežádoucích

účinků

kortikosteroidů (viz bod 4.5).

Aspirin a nesteroidní protizánětlivá agens by měly být používány s opatrností, pokud jsou podávány

společně s kortikosteroidy.

Feochromocytomová krize, která může být fatální, byla hlášena po podání systémových kortikosteroidů.

Kortikosteroidy by se měly podávat pacientům s podezřením nebo identifikovaným feochromocytomem

pouze po zhodnocení přínosu a rizika.

Použití u dětí

U kojenců i starších dětí podstupujících dlouhodobou kortikosteriodovou léčbu je třeba pečlivě sledovat

růst a vývoj.

U dětí, které jsou dlouhodobě léčeny glukokortikoidy a každý den dostávají několik dílčích dávek, může

dojít ke zpomalení růstu. Použití tohoto dávkovacího schématu by proto mělo být omezeno pouze na

nejzávažnější

indikace.

Těmto

nežádoucím

účinkům

obvykle

předejít

nebo

minimalizovat

podáním glukokortikoidů každý druhý den (Viz bod 4.2 Dávkování a způsob podání, léčba každý druhý

den).

Kojenci a děti dlouhodobě léčené kortikosteroidy jsou více ohroženy výskytem zvýšeného nitrolebního

tlaku.

Vysoké dávky kortikosteroidů mohou u dětí vyvolat zánět slinivky břišní.

Přípravek obsahuje monohydrát laktosy.

Pacienti

vzácnými

dědičnými

problémy

s intolerancí

galaktózy,

nedostatečností

laktázy

nebo

malabsorpcí glukózy by tento přípravek neměli užívat.

4.5

Interakce s

jinými léčivými přípravky a jiné form

y interakce

Methylprednisolon

substrátem

enzymu

cytochrom

P450

(CYP),

kterým

také

převážně

metabolizován.CYP3A4 je

dominantní

enzym

nejpočetnější

podskupiny

v játrech

dospělého

člověka. Katalyzuje 6β-hydroxylaci steroidů, základní 1. fázi metabolismu endogenních i syntetických

kortikosteroidů.

Mnohé

jiné

sloučeniny

jsou

také

substráty

CYP3A4.

některých

z nich

bylo

prokázáno (stejně jako u jiných léků), že mění metabolismus glukokortikoidů indukcí (zvýšenou

aktivizací) nebo inhibicí enzymu CYP3A4.

INHIBITORY CYP3A4 – léky, které inhibují aktivitu CYP3A4, obecně snižují hepatickou clearance a

zvyšují plazmatickou koncentraci léků, které jsou substráty CYP3A4, například methylprednisolon. Je

možné, že v přítomnosti inhibitorů CYP3A4, bude potřeba dávku methylprednisolonu titrovat, aby se

předešlo steroidní toxicitě.

INDUKTORY CYP3A4 – léky, které indukují aktivitu CYP3A4, obecně zvyšují hepatickou clearance,

což má za následek snížení plazmatické koncentrace léků, které jsou substráty pro CYP3A4. Současné

podávání může vyžadovat zvýšení dávky methylprednisolonu, aby se dosáhlo požadovaného výsledku.

SUBSTRÁTY CYP3A4 – v přítomnosti dalšího substrátu CYP3A4 může být hepatická clearance

methylprednisolonu ovlivněna, což vyžaduje odpovídající úpravu dávek. Při současném užívání je více

pravděpodobný výskyt nežádoucích účinků spojených s užitím každého z léků samostatně.

ÚČINKY

NEZÁVISLÉ

CYP3A4

další

interakce

účinky,

které

vyskytujíu methylprednisolonu jsou popsány níže v tabulce 1.

Tabulka 1 - seznam a popis nejčastějších a/nebo klinicky významných lékových interakcí nebo účinků

methylprednisolonu.

Léková

skupina

nebo

Typ

-

LÉKU nebo LÁTKY

Interakce/Účinek

antibakteriální

ISONIAZID

INHIBITORCYP3A4.

Dále

existuje

možný

účinek

methylprednisolonu na zvýšení rychlosti acetylování a clearance

isoniazidu.

antibiotikum,

antituberkulotikum

RIFAMPIN

INDUKTOR CYP3A4

antikoagulancia (perorální)

Vliv

methylprednisolonu

perorální

antikoagulancia

variabilní.

Bylo

zaznamenáno

zvýšení,

snížení

účinků

antikoagulancií při současném podání s kortikosteroidy. K udržení

požadovaného antikoagulačního účinku by měly být sledovány

koagulační parametry.

antikonvulzivum

KARBAMAZEPIN

INDUKTOR (a SUBSTRÁT) CYP3A4

antikonvulzivum

FENOBARBITAL

FENYTOIN

INDUKTORY CYP3A4

anticholinergika

NEUROMUSKULÁRNÍ

BLOKÁTORY

Kortikosteroidy mohou ovlivňovat účinek anticholinergik.

Při

současném

podání

vysokých

dávek

kortikosteroidů

anticholinergik,

jako

například

léků

blokujících

nervosvalový

přenos, byl hlášen rozvoj akutní myopatie (více informací viz bod

4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití, Muskuloskeletální

poruchy.).

2) U pacientů užívajících kortikosteroidy byl hlášen antagonismus

účinku neuromuskulární blokády pankuronia a vekuronia. Tyto

vzájemné účinky mohou být očekávány u všech kompetitivních

neuromuskulárních blokátorů.

inhibitory cholinesterázy

Steroidy

mohou

snížit

účinek

inhibitorů

cholinesterázy

myasthenia gravis.

antidiabetika

Protože kortikosteroidy mohou zvýšit koncentrace glukózy v krvi,

může být nutné upravit dávkování antidiabetik.

antiemetikum

APREPITANT

FOSAPREPITANT

INHIBITORY (a SUBSTRÁT) CYP3A4

antimykotika

ITRAKONAZOL

KETOKONAZOL

INHIBITORY (a SUBSTRÁT) CYP3A4

Farmakokinetické urychlovače

KOBICISTAT

INHIBITORY CYP3A4

antivirotika

INHIBITORY HIV

PROTEÁZY

INHIBITORY (a SUBSTRÁTY) CYP3A4

1) Inhibitory proteázy, jako například indinavir a ritonavir, mohou

zvyšovat plazmatické koncentrace kortikosteroidů.

2) Kortikosteroidy mohou indukovat metabolismus inhibitorů HIV

proteázy s následkem snížení její plazmatické koncentrace.

Inhibitory aromatázy

AMINOGLUTETIMID

Adrenální

suprese

vyvolaná

aminoglutetimidem

může

zhoršit

endokrinní změny vyvolané dlouhodobou léčbou glukokortikoidy.

Blokátor kalciového kanálu

DILTIAZEM

INHIBITOR (a SUBSTRÁT) CYP3A4

kontraceptiva (perorální)

Léková

skupina

nebo

Typ

-

LÉKU nebo LÁTKY

Interakce/Účinek

ETHINYLESTRADIOL/

NORETHINDRON

INHIBITORY (a SUBSTRÁT) CYP3A4

GRAPEFRUITOVÝ DŽUS

INHIBITOR CYP3A4

Imunosupresivum

CYKLOSPORIN

INHIBITOR (a SUBSTRÁT) CYP3A4

1) Při současném užívání cyklosporinu a methylprednisolonu se

uplatňuje vzájemná inhibice metabolismu CYP3A4, což může vést

ke zvýšení plazmatické koncentrace některého z léků nebo obou.

proto

možné,

při

současném

podání

mohou

větší

pravděpodobností vyskytnout nežádoucí účinky spojené s užitím

každého z léků samostatně.

2) Při současném užití cyklosporinu a methylprednisolonu byl

hlášen výskyt křečí.

Imunosupresivum

CYKLOFOSFAMID

TAKROLIMUS

SUBSTRÁTY CYP3A4

makrolidová antibiotika

KLARITHROMYCIN

ERYTHROMYCIN

INHIBITORY (a SUBSTRÁTY) CYP3A4

makrolidové antibiotikum

TROLEANDOMYCIN

INHIBITOR CYP3A4

NSA (nesteroidní protizánětlivé

léky)

ASPIRIN ve vysokých dávkách

(kyselina acetylsalicylová)

1) Při současném užívání kortikosteroidů s NSA může častěji

docházet k tvorbě vředů a gastrointestinálnímu krvácení.

Methylprednisolon

může

zvyšovat

clearance

aspirinu

podávaného

vysokých

dávkách,

což

může

vést

snížení

sérových hladin salicylátu. Vysazení methylprednisolonu může

vést ke zvýšení sérových hladin salicylátu a zvýšenému riziku

salicylátové toxicity.

Látky zvyšující vylučování

draslíku

Jsou-li kortikosteroidy podávány souběžně s látkami zvyšujícími

vylučování draslíku (například diuretiky), je třeba pacienty pečlivě

sledovat, zda se u nich nevyvine hypokalemie. Zvýšené riziko

hypokalemie existuje také u souběžného užívání kortikosteroidů

s amfotericinem B, xanteny nebo beta2 agonisty.

4.6

Fertilita, t

ěhotenství a kojení

Fertilita

Studie

zvířatech

prokázaly,

kortikosteroidy

nepříznivě

ovlivňují

plodnost

(viz

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti). Avšak data z těchto studií nejsou dostatečná.

Těhotenství

některých

studiích

provedených

zvířatech

prokázalo,

podávání

vysokých

dávek

kortikosteroidů během březosti může způsobit malformace plodu. Ačkoliv se nezdá, že by podání

kortikosteroidů těhotným ženám vedlo ke vzniku kongenitálních abnormalit, výsledky studií při léčbě

těhotných žen poškození plodu zcela nevylučují.

Protože nebyly provedeny adekvátní reprodukční studie s metylprednisolonem u lidí, měl by být tento

léčivý přípravek použit v těhotenství pouze po pečlivém posouzení poměru přínosu a rizika pro matku a

plod.

Některé kortikosteroidy rychle pronikají placentou. V jedné retrospektivní studii byl zjištěn častější

výskyt nižší porodní váhy u dětí narozených ženám užívajícím kortikosteroidy. Ukazuje se, že u lidí je

riziko nízké porodní váhy závislé na dávce a může být minimalizováno podáváním nižších dávek

kortikosteroidů.

Přestože

neonatální

adrenální

insuficience

novorozenců

vystavených

kortikosteroidům v děloze jeví vzácná, novorozenci narození matkám, které během těhotenství užívaly

značné

dávky

kortikosteroidů,

by měli

být pečlivě

sledováni

vyšetřeni s

ohledem

projevy

nedostatečnosti funkcí nadledvin.

Vliv kortikosteroidů na průběh porodu není znám.

U dětí narozených ženám léčených dlouhodobě kortikoidy během těhotenství byl pozorován šedý zákal.

Kojení

Kortikosteroidy se vylučují do mateřského mléka. Kortikosteroidy, které se dostávají do mateřského

mléka, mohou u kojených dětí zpomalit růst a zasahovat do tvorby endogenních glukokortikoidů. Tento

léčivý přípravek by se měl používat během kojení pouze po pečlivém posouzení poměru přínosu a

rizika pro matku a plod.

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluho

vat stroje

Účinky kortikosteroidů na schopnost řídit a obsluhovat stroje nebyly systematicky hodnoceny. Při léčbě

kortikosteroidy se mohou vyskytnout nežádoucí účinky, například nevolnost, závrať, poruchy vidění a

únava. Pokud pacienti takové příznaky pocítí, neměli by řídit a obsluhovat stroje.

4.8

Nežádoucí účinky

Tabulka

2. Tabulka nežádoucích účinků

Třída orgánových systémů

(MedDRA v. 18.0)

Frekvence: není známo

(z dostupných údajů nelze určit)

Infekce a infestace

Oportunní infekce, infekce, peritonitida

Poruchy krve a ly

mfatického

systému

Leukocytóza

Poruchy imunitního systému

Přecitlivělost na lék, anafylaktoidní reakce, anafylaktické reakce,

Endokrinní poruchy

Cushingoidní syndrom, hypopituitarismus, steroidní abstinenční

syndrom

Poruchy metabolismu a

výživy

Metabolická acidóza, epidurální lipomatóza, retence sodíku,

retence tekutin, hypokalemická alkalóza, dyslipidemie, snížená

tolerance glukózy, zvýšená potřeba insulinu (nebo perorálních

hypoglykemických agens u diabetiků), lipomatóza, zvýšená chuť

k jídlu (která může vést k nárůstu tělesné hmotnosti)

Psychiatrické poruchy

Afektivní poruchy (včetně depresivní nálady, euforické nálady,

citové lability, drogové závislosti, sebevražedných myšlenek),

psychotické poruchy (včetně mánie, bludů, halucinací,

schizofrenie), duševní poruchy, změny osobnosti, , stavy

zmatenosti, úzkost,změny nálad, abnormální chování, insomnie,

podrážděnost

Poruchy nervového systému

Zvýšený nitrolební tlak (s edémem papily [benigní intrakraniální

hypertenze]), záchvat, ztráta paměti, kognitivní poruchy, závratě,

bolest hlavy

Poruchy oka

Chorioretinopatie, katarakta, glaukom, exoftalmus, rozmazané

vidění (viz také bod 4.4)

Poruchy ucha a labyrintu

Vertigo

Srdeční poruchy

Městnavé srdeční selhání (u disponovaných pacientů)

Cévní poruchy

Trombóza, hypertenze, hypotenze, trombotické příhody

Tabulka

2. Tabulka nežádoucích účinků

Třída orgánových systémů

(MedDRA v. 18.0)

Frekvence: není známo

(z dostupných údajů nelze určit)

Respirační, hrudní a

mediastinální poruchy

Plicní embolie, singultus

Poruchy jater a žlučových

cest

Zvýšené hodnoty jaterních enzymů

Gastrointestinální poruchy

Žaludeční vředy (s možností perforace a krvácení peptického

vředu), perforace střev, žaludeční krvácení, pankreatitida,

ulcerózní zánět jícnu, esofagitida, nadýmání, bolest břicha,

průjem, dyspepsie, nevolnost

Poruc

hy kůže a podkožní

tkáně

Angioedém, hirsutismus, petechie, ekchymóza, atrofie kůže,

zarudnutí, zvýšená potivost, kožní strie, vyrážka, svědění,

kopřivka, akné

Poruchy svalové a kosterní

soustavy a pojivové tkáně

Svalová slabost, myalgie, myopatie, svalová atrofie, osteoporóza,

osteonekróza, patologická zlomenina, neuropatická artropatie,

artralgie, zpomalení růstu

Poruchy reprodukčního

systému a prsu

Nepravidelná menstruace

Celkové poruchy a reakce v

místě aplikace

Zhoršené hojení ran, periférní otok, únava, malátnost

Vyšetření

Zvýšení nitroočního tlaku, snížení tolerance sacharidů, snížení

draslíku v krvi, zvýšení vápníku v moči, , zvýšení močoviny

v krvi, potlačení reaktivity při kožních testech

Poranění, otravy a

procedurální komplikace

Kompresivní fraktura páteře, ruptura šlachy

Peritonitida může být primárně projevenou známkou či příznakem gastrointestinální poruchy jako je perforace, obstrukce či

zánět slinivky břišní (viz bod 4.4).

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to

pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky,

aby hlásili podezření na nežádoucí účinky na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

4.9

Předávkování

Neexistuje klinický syndrom akutního předávkování kortikosteroidy. Hlášení akutní otravy a/nebo smrti

akutním

předávkování

kortikosteroidy

jsou

vzácné.

V případě

předávkování

neexistuje

žádný

specifický protilék. Léčba při předávkování má být podpůrná a symptomatická. Methylprednisolon je

dialyzovatelný.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakod

ynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: hormony (léčiva s hormonální aktivitou)

ATC kód: HO2ABO4

Methylprednisolon patří do skupiny syntetických glukokortikoidů.

Methylprednisolon je silný protizánětlivý steroid. Má větší protizánětlivý účinek než prednisolon a

menší

tendenci

vyvolávat

retenci

sodíku

tekutin.

Relativní

účinek

methylprednisolonu

vůči

hydrokortizonu je nejméně 4 ku1.

FARMAKODYNAMIKA

Glukokortikoidy difundují buněčnou membránou a tvoří komplexy se specifickými cytoplazmatickými

receptory. Tyto komplexy poté vstupují do buněčného jádra, vážou se na DNA (chromatin) a stimulují

transkripci mRNA s následnou proteosyntézou řady enzymů, jejichž aktivita, jak se zdá, je v konečném

důsledku zodpovědná za účinky glukokortikoidů po celkovém podání. Glukokortikoidy nemají důležitý

vliv jen na zánětlivé a imunologické procesy; zasahují významně rovněž do metabolismu glycidů,

bílkovin a tuků. Ovlivňují také kardiovaskulární systém, kosterní svalstvo a centrální nervový systém.

Účinky na zánětlivé a imunologické procesy:

Protizánětlivých, imunosupresivních a antialergických vlastností glukokortikoidů se využívá ve většině

terapeutických indikací. Tyto vlastnosti jsou podkladem těchto následujících účinků:

redukce počtu imunoaktivních buněk v blízkosti zánětlivého ložiska,

omezení vazodilatace,

stabilizace membrán lysozomů,

inhibice fagocytózy,

snížení tvorby prostaglandinů a příbuzných látek.

Dávka 4,4 mg methylprednisolon acetátu (4 mg methylprednisolonu) má stejný glukokortikoidní

(protizánětlivý) účinek jako 20 mg hydrokortizonu. Mineralokortikoidní účinky methylprednisolonu

jsou

minimální

(200

methylprednisolonu

stejné

mineralokortikoidní

účinky

jako

dezoxykortikosteronu).

Účinky na metabolismus glycidů a proteinů:

Glukokortikoidy mají katabolický účinek na metabolismus proteinů. Uvolněné aminokyseliny jsou

v játrech, v procesu glukoneogeneze, přeměněny na glukózu a glykogen. Dochází k poklesu resorpce

glukózy v periferních tkáních, což může vést k hyperglykémii a glykosurii, zvláště u pacientů, kteří jsou

náchylní k diabetu.

Účinky na metabolismus tuků:

Glukokortikoidy se vyznačují lipolytickou aktivitou, jež postihuje především tkáně končetin. Zároveň

však vyvolávají i lipogenezi, jejíž projevy jsou nejzřetelnější v oblasti hrudníku, krku a hlavy. Tyto

účinky vedou ke změně rozložení tuku v organismu.

Maximální farmakologická účinnost kortikosteroidů nastupuje s určitým zpožděním vůči maximálním

hladinám v plazmě, což naznačuje, že většina účinků látek této skupiny je zprostředkována spíše

ovlivněním aktivity enzymů, než přímým působením léku.

5.2

Farmakoki

netické vlastnosti

Farmakokinetika methylprednisolonu je lineární, nezávislá na způsobu podání.

Absorpce:

Methylprednisolon

rychle

vstřebává.

Maximální

hladina

plazmatické

koncentrace

methylprednisolonu po perorálním podání zdravým dospělým jedincům je dosažena během 1,5 až 2,3

hodin po podání dávky. Absolutní biologická dostupnost po perorálním podání u zdravých jedinců je

zpravidla vysoká (82-89%).

Distribuce:

Methylprednisolon se široce distribuuje do tkání, prochází hematoencefalickou bariérou a vylučuje se

do mateřského mléka. Jeho zdánlivý objem distribuce je přibližně 1,4 l/kg. Vazba methylprednisolonu

na proteiny plasmy u člověka je přibližně 77%.

Metabolismus:

Methylprednisolon se u člověka metabolizuje v játrech na neaktivní metabolity. Hlavními metabolity

jsou 20α-hydroxymethylprednisolon a 20β-hydroxymethylprednisolon. Metabolismus v játrech probíhá

primárně

prostřednictvím

enzymu

CYP3A4

(Seznam

lékových

interakcí

základě

metabolismu

zprostředkovaného CYP3A4 viz bod 4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce).

Methylprednisolon, stejně jako mnoho substrátů CYP3A4, může být také substrátem pro ATP- binding

casette-transportní p-glykoprotein, který ovlivňuje distribuci do tkání a interakce s jinými léky.

Eliminace:

Průměrný poločas rozpadu methylprednisolonu je v rozmezí 1,8 až 5,2 hodin. Celková clearance je

přibližně 5 až 6 ml/min/kg.

5.3

Předklinické údaje vztahující se k

bezpečnos

ti

Databáze neklinických údajů v kombinaci s údaji o bezpečnosti shromážděnými v průběhu několika let

klinických

studií

prostřednictvím

poregistračního

sledování,

podporují

použití

tablet

methylprednisolonu

jako

bezpečného

účinného

protizánětlivého

agens

léčbu

krátkodobých

zánětlivých poruch.

Na základě konvenčních farmakologických studií bezpečnosti, toxicity po opakovaném podávání u

myší,

potkanů,

králíků

psů

nebyla

v případě

nitrožilního,

intraperitoneálního,

subkutánního,

intramuskulárního nebo orálního podání zjištěna žádná neočekávaná rizika. Toxicita zjištěná u studií

s opakovanými dávkami je stejná jako očekávaná toxicita v případě průběžného působení exogenních

adrenokortikálních steroidů.

Karcinogenní potenciál:

Methylprednisolon

nebyl

formálně

hodnocen

v karcinogenních

studiích

s hlodavci.

Byly

získány

variabilní výsledky s jinými glukokortikoidy, jejichž karcinogenita se testovala na myších a potkanech.

Z publikovaných

údajů

však

vyplývá,

že několik

příbuzných

glukokortikoidů

včetně

budesonidu,

prednisolonu a triamcinolonacetonidu může zvyšovat incidenci hepatocelulárních adenomů a karcinomů

po perorálním podání samečkům potkanů v pitné vodě. K těmto tumorogenním účinkům docházelo u

dávek, které byly nižší než typické klinické dávky v mg/m

Mutagenní potenciál:

Methylprednisolon

nebyl

formálně

hodnocen

z hlediska

genotoxicity.

Avšak

methylprednisolon-

sulfonát, jehož struktura se podobá methylprednisolonu, nebyl mutagenní s anebo bez metabolické

aktivace v Salmonella typhimurium při 250 až 2 000 µg/plotnu, nebo v savčím buněčném genovém

mutačním

testu

využívajícím

vaječníkové

buňky

čínského

křečka

při

000 µg/ml.

Methylprednisolon

suleptanát

neindukoval

neplánovanou

DNA syntézu

v primárních

hepatocytech

potkanů při 5 až 1 000 µg/ml. Navíc, z průzkumu zveřejněných údajů vyplývá, že prednisolonfarnezylát

(PNF), jenž má podobnou strukturu jako methylprednisolon, nebyl mutagenní s metabolickou aktivací

anebo bez ní v Salmonella typhimurium a Escherichia coli kmenech při 312 až 5 000 µg/plotnu. V linii

fibroblastických

buněk

křečka

čínského

způsobil

mírné

zvýšení

incidence

strukturálních

chromozomálních aberací s metabolickou aktivací při nejvyšší testované koncentraci 1 500 µg/ml.

Reprodukční toxicita

Bylo prokázáno, že kortikosteroidy snižují fertilitu při podání potkanům. Avšak data z těchto studií

nejsou dostatečná.

Ukázalo se, že kortikosteroidy snižují plodnost, pokud se padávají potkanům. Samečkům potkanů se

podával kortikosteron v dávkách 0, 10 a 25 mg/kg/den subkutánní injekcí jedenkrát denně po dobu

6 týdnů, a pářili se s neošetřenými samičkami. Po 15-ti dnech se vysoká dávka snížila na 20 mg/kg/den.

Bylo

pozorováno

snížení

počtu

kopulačních

spojení,

což

mohl

být

sekundární

následek

snížení

hmotnosti vedlejších orgánů. Snížil se počet implantací a živých plodů.

řady

druhů byl

prokázán

teratogenní

účinek kortikosteroidů,

pokud

byly podávány v dávkách

odpovídajících lidské dávce. V reprodukčních studiích na zvířatech bylo prokázáno, že glukokortikoidy,

například methylprednisolon, zvýšily incidenci malformit (rozštěp patra, kosterní malformace), embryo-

fetální letality (např. zvýšení resorpcí) a intrauterinní růstové retardace.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam

všech pomocných látek

Medrol 4 mg: monohydrát laktosy, kukuřičný škrob, sacharosa, kalcium-stearát

Medrol 16 mg a 32 mg: monohydrát laktosy, kukuřičný škrob, sacharosa, kalcium-stearát

Medrol

100

mg:

sodná

sůl

karboxymethylškrobu,

mikrokrystalická

celulosa,

magnesium-stearát,

methylcelulosa, hlinitý lak indigokarmínu

6.2

Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3

Doba po

užitelnosti

Medrol 4 mg: 3 roky

Medrol 16 mg, 100 mg: 5 let

Medrol 32 mg tablety

ve skleněné lahvičce: 5 let

v blistru: 3 roky

6.4

Zvláštní opatření pro

uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

6.5

Druh obalu a obsah

balení

Medrol 4 mg: bílá HDPE lahvička s dětským bezpečnostním PP uzávěrem, krabička;

průhledný PVC/Al blistr, krabička

Medrol 16, 32 a 100 mg: skleněná lahvička s uzávěrem z plastické hmoty, krabička;

blistr PVC/Al, krabička

Balení

:

Medrol 4 mg: 30 a 100 tablet

Medrol 16 mg: 50 a 14 tablet

Medrol 32 mg: 20 tablet

Medrol 100 mg: 20 a 100 tablet

6.6

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

Veškerý nepoužitý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Pfizer, spol. s r.o., Stroupežnického 17, 150 00 Praha 5, Česká republika

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO

/A

MEDROL 4 mg: 56/156/88-A/C

MEDROL 16 mg: 56/156/88-B/C

MEDROL 32 mg: 56/156/88-C/C

MEDROL 100 mg: 56/156/88-D/C

9.

DATUM

PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 25.3.1988

Datum posledního prodloužení registrace: 4.11.2009

10.

DATUM REVIZE TEXTU

24. 2. 2020

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Sdílejte tyto informace