MEDOSTATIN 40 MG

Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
LOVASTATIN (LOVASTATINUM)
Dostupné s:
Medochemie Ltd., Limassol
ATC kód:
C10AA02
INN (Mezinárodní Name):
LOVASTATIN (LOVASTATINUM)
Dávkování:
40MG
Léková forma:
Tableta
Podání:
Perorální podání
Jednotky v balení:
30; 100 Blistr
Druh předpisu:
na lékařský předpis
Terapeutické oblasti:
LOVASTATIN
Přehled produktů:
MEDOSTATIN
Stav Autorizace:
R - registrovaný léčivý přípravek.
Registrační číslo:
31/ 272/07-C
Datum autorizace:
2018-12-10
EAN kód:
5290931006126

sp.zn. sukls39238/2015

Příbalová informace: informace pro uživatele

MEDOSTATIN 20 mg

MEDOSTATIN 40 mg

tablety

lovastatinum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí

ublížit,

a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud

Vás

vyskytne

kterýkoli

nežádoucích

účinků, sdělte to svému lékaři nebo

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je MEDOSTATIN a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete MEDOSTATIN užívat

Jak se MEDOSTATIN užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak MEDOSTATIN uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je MEDOSTATIN a k čemu se používá

MEDOSTATIN

ovlivňuje

rovnováhu

mezi

využíváním

cholesterolu

jeho

tvorbou

tkáních.

Zejména pak snižuje tvorbu cholesterolu v játrech (největší zdroj cholesterolu v těle) a zvyšuje jeho

odstraňování z krevního řečiště játry. MEDOSTATIN významně snižuje škodlivý LDL cholesterol

a u většiny nemocných dokonce zvyšuje HDL cholesterol, o kterém se soudí, že odstraňuje cholesterol

z cév.

Kombinací

MEDOSTATINu

dietou

regulujete

množství

cholesterolu,

které přijímáte,

a množství, které Vaše tělo vytváří.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete MEDOSTATIN užívat

Neužívejte MEDOSTATIN

pokud jste alergický(á) na lovastatin nebo kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou

v bodě 6)

pokud máte určenou diagnózu aktivního jaterního onemocnění

pokud jste těhotná nebo kojíte

jestliže současně užíváte jeden nebo více z následujících léků: itrakonazol nebo ketokonazol

(léky

proti

plísňovým

infekcím),

inhibitory

proteázy

(léky

k léčbě

infekcí

HIV),

erytromycin, klaritromycin, telitromycin (antibiotika) a nefazodon (lék proti depresi)

Upozornění a opatření

Před užitím MEDOSTATINU se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, zvláště pokud máte těžké

respirační (dechové) selhávání.

Informujte svého lékaře nebo lékárníka, také pokud trpíte svalovou slabostí, která přetrvává. Pro

diagnostiku a léčbu tohoto stavu mohou být potřebné další testy a léčivé přípravky.

V průběhu léčby přípravkem Vás bude lékař pečlivě sledovat, pokud máte cukrovku nebo riziko pro

vznik cukrovky. V případě, že máte zvýšenou hladinu cukru nebo tuků v krvi, máte nadváhu nebo

vysoký krevní tlak, pravděpodobně patříte mezi pacienty s rizikem pro vznik diabetu.

Lékař by měl být informován o všech zdravotních problémech, které máte nebo jste měl(a), o všech

alergiích, o tom, zda požíváte větší množství alkoholu nebo zda jste měl(a) v minulosti nějaké jaterní

onemocnění.

Děti

Podávání

lovastatinu

u dětí

dospívajících

mladších

nedoporučuje,

neboť

bezpečnost

a účinnost lovastatinu nebyla u dětí dosud stanovena.

Další léčivé přípravky a MEDOSTATIN

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době

užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Protože

užívání

přípravku

MEDOSTATIN

kombinaci

následujícími

léky

může

zvýšit

riziko

svalových potíží (viz bod Nežádoucí účinky), je zvláště důležité sdělit svému lékaři, pokud užíváte:

cyklosporin

danazol

antimykotika (jako je itrakonazol nebo ketokonazol)

deriváty kyseliny fibrové (jako je gemfibrozil,

bezafibrát nebo fenofibrát)

antibiotika erythromycin, klarithromycin a telithromycin nebo kyselina fusidová

inhibitory

proteáz HIV (jako je indinavir, nelfinavir, ritonavir a saquinavir)

antidepresivum nefazodon

amiodaron (lék používaný k léčbě nepravidelného srdečního tepu)

verapamil (lék určený k léčbě vysokého krevního tlaku a jiných onemocnění srdce)

velké dávky (≥ 1 g/den) niacinu nebo kyseliny nikotinové

důležité

informovat

svého lékaře, pokud užíváte antikoagulancia (léky bránící tvorbě krevních

sraženin, jako je warfarin, fenprokumon nebo acenokumarol).

Užívání přípravku MEDOSTATIN s jídlem a pitím

Grepová šťáva obsahuje složky, které mění metabolismus přípravku MEDOSTATIN. Účinek běžné

konzumace (jedna 250 ml sklenička denně) je minimální. Během léčby tímto přípravkem je však třeba

se vyvarovat konzumace velkého množství (více než 1 litr denně).

Těhotenství a kojení

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Pokud jste těhotná nebo kojíte, neužívejte MEDOSTATIN.

MEDOSTATIN obsahuje laktózu

MEDOSTATIN obsahuje monohydrát laktózy usušený rozprášením. Pokud víte, že nesnášíte některé

cukry, kontaktujte před užíváním tohoto léčivého přípravku Vašeho lékaře.

3.

Jak se MEDOSTATIN užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se

svým lékařem nebo lékárníkem.

Přípravek je určen pro dospělé pacienty.

Doporučená dávka přípravku je:

Obvyklá úvodní dávka je 20 mg denně podávaných v jedné dávce při večerním jídle. Lékař může Vaši

dávku zvýšit až na maximálních 80 mg denně, podávaných v jednotlivých dávkách při večeři nebo

rozděleně ráno a večer při jídle. Lékař Vám může předepsat nižší dávky, zejména užíváte-li některý

z přípravků uvedených výše nebo máte-li ledvinové obtíže.

Tabletu lze rozdělit na stejné dávky.

Jestliže jste užil(a) více MEDOSTATINU, než jste měl(a)

Neužívejte více tablet, než máte užívat. Pokud jste užil(a) více tablet, než jste měl(a), poraďte se

s lékařem.

Jestliže jste zapomněl(a) užít MEDOSTATIN

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) užívat MEDOSTATIN

Neukončujte léčbu bez předchozí porady s lékařem, a to ani když se budete cítit lépe.

Pokračujte

užívání

MEDOSTATINU,

pokud

Vám

lékař

neřekne,

máte

lék vysadit. Když

přestanete MEDOSTATIN užívat, může Vám hladina cholesterolu opět stoupat.

Máte-li

jakékoli

další

otázky

týkající

užívání

tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně

jako

všechny

léky,

může

mít

tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

MEDOSTATIN je všeobecně dobře snášen. Nežádoucí účinky jsou z větší části mírné a krátkodobé.

Nejběžnějšími nežádoucími účinky jsou trávicí obtíže (jako např. nadýmání, průjem, zácpa, nucení na

zvracení

nebo

porucha

trávení),

závratě,

neostré

vidění,

bolest

hlavy

vyrážka. Méně častými

nežádoucími účinky jsou bolest svalů, jejich citlivost nebo slabost.

Pocítíte-li

bolest

svalech,

jejich

citlivost

nebo

slabost, spojte se ihned se svým lékařem. Ve

vzácných

případech

může

být

totiž

postižení

svalů

závažné,

včetně

rozpadu

svalů,

které

vede

k poškození ledvin.

Toto riziko rozpadu svalů je větší u pacientů užívajících vyšší dávky přípravku MEDOSTATIN. Toto

riziko rozpadu svalů je větší u pacientů s nesprávnou funkcí ledvin.

Další méně běžné nežádoucí účinky jsou:

jaterní problémy (např. žloutenka nebo zánět jater)

přecitlivělost na užívaný lék a alergické reakce, které mohou mít celou řadu příznaků včetně

bolesti kloubů, horečky a dušnosti

Nežádoucí účinky neznámé četnosti:

svalová slabost, která přetrvává

Dále byly hlášeny:

poruchy spánku včetně nespavosti a nočních můr

ztráta paměti

sexuální potíže

dýchací potíže, mezi které patří přetrvávající kašel a/nebo dušnost nebo horečka

cukrovka. Cukrovka je pravděpodobnější , pokud máte zvýšenou hladinu cukru nebo tuků

v krvi, nadváhu nebo vysoký krevní tlak. Váš lékař Vás bude sledovat v průběhu léčby.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo

zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením

nežádoucích

účinků

můžete

přispět

k získání

více

informací

bezpečnosti

tohoto

přípravku.

5.

Jak MEDOSTATIN uchovávat

Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte

tento

přípravek

uplynutí

doby

použitelnosti

uvedené

obalu

EXP.

Doba

použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka,

naložit

přípravky,

které

již

nepoužíváte.

Tato

opatření

pomáhají

chránit

životní

prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co MEDOSTATIN obsahuje

Léčivou látkou je lovastatinum.

MEDOSTATIN 20 mg: Jedna tableta obsahuje lovastatinum 20 mg.

MEDOSTATIN 40 mg: Jedna tableta obsahuje lovastatinum 40 mg.

Pomocnými látkami jsou:

MEDOSTATIN

monohydrát laktózy usušený rozprášením, předbobtnalý kukuřičný škrob,

mikrokrystalická celulosa, butylhydroxyanisol,

magnesium-stearát, hlinitý lak indigokarmínu

MEDOSTATIN

monohydrát laktózy usušený rozprášením, předbobtnalý kukuřičný škrob,

mikrokrystalická celulosa, butylhydroxyanisol,

magnesium-stearát

Jak MEDOSTATIN vypadá a co obsahuje toto balení

MEDOSTATIN 20 mg: světle modré, ploché tablety s půlicí rýhou na jedné straně. Tabletu lze

rozdělit na stejné dávky.

MEDOSTATIN 40 mg: bílé kulaté tablety o průměru 8 mm s půlicí rýhou na jedné straně. Tabletu lze

rozdělit na stejné dávky.

Velikost balení

PVC/Al blistr, krabička

10, 30 nebo 100 tablet

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

MEDOCHEMIE Ltd., 1-10 Constantinoupoleos Street, 3011 Limassol, Kypr

Výrobce

MEDOCHEMIE Ltd. (Central Factory), 1-10 Constantinoupoleos Street, 3011 Limassol, Kypr

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 30.3.2015.

1/12

sp.zn. sukls39238/2015

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

MEDOSTATIN 20 mg

MEDOSTATIN 40 mg

Tablety

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

MEDOSTATIN 20 mg

Jedna tableta obsahuje lovastatinum 20 mg.

Pomocné

látky

známým

účinkem:

monohydrát

laktózy

usušený

rozprášením

146 mg

a butylhydroxyanisol 0,04 mg

MEDOSTATIN 40 mg

Jedna tableta obsahuje lovastatinum 40 mg.

Pomocné

látky

známým

účinkem:

monohydrát

laktózy

usušený

rozprášením

126 mg a butylhydroxyanisol 0,04 mg

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Tablety

MEDOSTATIN 20 mg: světle modré, ploché tablety s půlicí rýhou na jedné straně. Tabletu lze

rozdělit na stejné dávky.

MEDOSTATIN 40 mg: bílé kulaté tablety o průměru 8 mm s půlicí rýhou na jedné straně. Tabletu lze

rozdělit na stejné dávky.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

MEDOSTATIN je indikován ke snížení zvýšených hladin celkového a LDL cholesterolu, pokud

odpověď na dietu a jiná nefarmakologická opatření (jako např. cvičení a snaha o snížení tělesné

hmotnosti) byla nedostačující,

u pacientů s primární hypercholesterolémií,

pacientů

kombinovanou

hypercholesterolémií

hypertriglyceridémií,

pokud

hypercholesterolémie dominantním nálezem.

Upozornění týkající se hypertriglyceridémie

MEDOSTATIN má pouze středně silný účinek na snižování triglyceridů a není indikován v případech,

dominantním

nálezem

hypertriglyceridémie

(tj.

hyperlipidémie

typu

podle

Fredricksona).

U této populace pacientů není k dispozici dostatek údajů u hyperlipidémie typu III.

Přípravek je určen pro dospělé pacienty.

2/12

4.2

Dávkování a způsob podání

Dávkování

Před zahájením léčby přípravkem MEDOSTATIN je nutno přijmout příslušná dietní opatření vedoucí

ke snížení hladiny cholesterolu v séru. S dietou je nutno pokračovat i během léčby přípravkem

MEDOSTATIN.

Doporučená zahajovací dávka je jedna tableta přípravku MEDOSTATIN 20 mg užívaná s večerním

jídlem.

Úpravu

dávkování,

pokud

zapotřebí,

nutno

provádět

podle

sérových

hladin

cholesterolu

v intervalech ne kratších než 4 týdny, a to na maximální dávku 80 mg lovastatinu denně, podávanou

v jedné dávce nebo rozdělených dávkách při snídani a večeři.

Dávkování je nutno snížit, pokud hladiny LDL-cholesterolu klesnou pod hodnotu 75 mg/100 ml

(1,94 mmol/l) nebo pokud hladiny celkového cholesterolu klesnou pod hodnotu 140 mg/100 ml

(3,6 mmol/l).

Bezpečnost a účinnost lovastatinu u dětí dosud nebyla stanovena. Aktuálně dostupné údaje jsou

uvedeny v bodě 4.8 a 5.1, ale není možné doporučit dávkování.

Dávkování při renální nedostatečnosti

U pacientů se středně závažnou renální nedostatečností není nutno dávkování měnit, protože lovastatin

se vylučuje ledvinami pouze v malé míře.

U pacientů se závažnou renální nedostatečností (clearance kreatininu

30 ml/min) je nutno podávání

dávek nad 20 mg lovastatinu denně pečlivě uvážit, a pokud se to považuje za nutné, podávat lék

s opatrností (viz bod 4.4 část Myopatie/rhabdomyolýza).

Souběžná léčba

Lovastatin

účinný

samostatně

nebo

kombinaci

sekvestranty

žlučových

kyselin,

např.

cholestyraminem nebo kolestipolem.

Interval mezi statinem a pryskyřicí je 1 hodina před nebo 4 hodiny po podání statinu.

U pacientů užívajících cyklosporin, gemfibrozil, jiné fibráty nebo hypolipidemické dávky (

1 g/den)

niacinu současně s lovastatinem nesmí dávka lovastatinu překročit 20 mg/den. U pacientů užívajících

amiodaron nebo verapamil současně s přípravkem MEDOSTATIN nesmí dávka lovastatinu překročit

40 mg/den (viz bod 4.4 část Myopatie/rhabdomyolýza a bod 4.5).

Způsob podání

MEDOSTATIN je nutno spolknout vcelku spolu s malým množstvím tekutiny, případně s trochou

jídla. V kontrolovaných studiích byly jednorázové denní dávky užívané při večeři účinnější než dávky

užívané

při

snídani

větší

účinek

večerní

dávky

může

být

důsledkem

skutečnosti,

syntéza

cholesterolu probíhá hlavně v noci.

Pokud je odpověď na samotnou dietu a další nefarmakologická opatření nedostatečná, vyžádá si léčba

primární hypercholesterolémie přípravkem MEDOSTATIN obvykle dlouhodobou terapii.

Tablety lze v případě potřeby půlit obvyklým způsobem, tj. rozlomit oběma rukama podél půlicí rýhy.

4.3

Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1

Aktivní onemocnění jater nebo nevysvětlené trvalé zvýšení sérových transamináz

Těhotenství a období kojení (viz bod 4.6)

Současné podávání silných inhibitorů CYP3A4 (např.itrakonazolu, ketokonazolu, inhibitorů

HIV proteázy, erytromycinu, klaritromycinu, telitromycinu a nefazodonu) (viz bod 4.5)

3/12

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Myopatie/rhabdomyolýza

Lovastatin, stejně jako jiné inhibitory reduktázy HMG-CoA, občas způsobuje myopatii projevující

se ve formě bolesti svalů nebo jejich slabosti, přičemž hodnoty kreatinkinázy (CK) jsou vyšší než

10násobek

horní

hranice

normálu

(upper

limit

normal,

ULN).

Někdy

může

dojít

až k rhabdomyolýze s akutním renálním selháním nebo bez něj, se sekundární myoglobinurií; vzácně

se vyskytly i případy úmrtí. Riziko myopatie se zvyšuje se zvyšováním inhibiční aktivity HMG-CoA

reduktáz v plazmě

Riziko myopatie/rhabdomyolýzy se zvyšuje současným užíváním lovastatinu s následujícími léky:

Se silnými inhibitory CYP3A4: itrakonazolem, ketokonazolem, erytromycinem, klaritromycinem,

telitromycinem, inhibitory proteáz HIV nebo nefazodonem, zvláště při vysokých dávkách lovastatinu

(viz dále, bod 4.5 část Interakce s CYP34A a 5.2 Farmakokinetické vlastnosti).

S hypolipidemiky, která sama mohou způsobit myopatii při podávání: gemfibrozilem, dalšími

fibráty nebo hypolipidemickými dávkami (≥ 1 g/den) niacinu, zvláště při vyšších dávkách lovastatinu

(viz dále, bod 4.5 část Interakce s hypolipidemiky, která sama mohou způsobit myopatii).

S dalšími léky: cyklosporinem nebo danazolem, zejména s vyššími dávkami lovastatinu (viz bod 4.5

část Další lékové interakce a 5.2 Farmakokinetické vlastnosti).

S amiodaronem

nebo

verapamilem:

riziko

myopatie/rhabdomyolýzy

zvýšené,

pokud

jsou

amiodaron nebo verapamil, užívány současně s vyššími dávkami blízce příbuzných členů skupiny

inhibitorů HMG-CoA reduktázy (viz bod 4.5 část Další lékové interakce).

Kyselina fusidová: riziko myopatie/rhabdomyolýzy je zvýšené, pokud je kyselina fusidová užívána

současně s vyššími dávkami blízce příbuzných členů skupiny inhibitorů HMG-CoA reduktázy (viz

bod 4.4 část Myopatie/rhabdomyolýza a bod 5.2 Farmakokinetické vlastnosti)

Jako u jiných inhibitorů HMG-CoA reduktázy riziko myopatie/rhabdomyolýzy závisí na dávce.

V klinické studii (EXCEL), ve které byli pacienti pečlivě sledováni, a byly vyloučeny některé

interagující léky, se vyskytoval jeden případ myopatie mezi 4 933 pacienty randomizovanými do

skupiny,

užívající

lovastatin

20–40 mg

denně

týdnů,

případy

mezi

pacienty

randomizovanými do skupiny, užívající 80 mg denně.

Výskyt imunitně zprostředkované nekrotizující myopatie (IMNM) v průběhu nebo po ukončení léčby

některými

statiny

hlášen

velmi

vzácně.

Klinicky

IMNM

charakterizována

perzistentní

proximální svalovou slabostí a zvýšením sérové kreatinkinázy, které přetrvává navzdory přerušení

léčby statiny.

Stanovení kreatinkinázy

Kreatinkináza (CK) se nesmí stanovovat po namáhavé fyzické zátěži ani v případech, kdy existuje

možná jiná příčina zvýšení CK, protože to ztěžuje interpretaci hodnot. Jestliže jsou hodnoty CK při

výchozím

vyšetření

významně

zvýšené

5násobek

horní

hranice

normálu,

ULN),

nutno

koncentrace znovu změřit během 5 až 7 dnů k ověření získaných výsledků.

Před léčbou

Před zahájením léčby lovastatinem, nebo pokud se dávka lovastatinu zvyšuje, je nutno všechny

pacienty

informovat

o riziku

myopatie

a upozornit

okamžitě

nahlásili

jakoukoli

nevysvětlitelnou svalovou bolest, citlivost nebo slabost.

Opatrnost je nutno zachovávat u nemocných s faktory predisponujícími k rhabdomyolýze. Aby bylo

možno stanovit referenční výchozí hodnotu, je třeba měřit koncentrace CK před zahájením léčby

v následujících situacích:

Starší jedinci (věk

70 let)

Porucha funkce ledvin

4/12

Neléčená hypotyroiditida

Osobní nebo rodinná anamnéza dědičných svalových poruch

Anamnéza svalové toxicity při užívání statinu nebo fibrátu

Alkoholismus

V těchto situacích je nutno zvážit riziko léčby ve vztahu k možnému léčebnému přínosu; doporučuje

se pacienta sledovat. Pokud nemocný v minulosti trpěl poruchou funkce svalů při užívání fibrátu nebo

statinu, je nutno zahajovat léčbu jiným přípravkem z uvedených skupin léků s maximální opatrností.

Je-li koncentrace CK při výchozím vyšetření významně zvýšená (

5 x ULN), nelze léčbu zahájit.

Během léčby

Jestliže se během léčby statinem u nemocného vyskytne svalová bolest, citlivost nebo křeče, je nutno

změřit koncentraci CK. Pokud se zjistí významně zvýšené hodnoty CK (

5 x ULN), které nebyly

vyvolány namáhavou tělesnou zátěží, je nutno léčbu přerušit. Pokud jsou svalové příznaky závažné

a působí nemocnému každodenní potíže, a to i když je koncentrace CK

5 x ULN, lze uvažovat

o možnosti ukončení léčby. Při podezření na myopatii z nějakého jiného důvodu je nutno léčbu

ukončit.

Jestliže příznaky vymizí a koncentrace CK se vrátí k normálním hodnotám, lze uvažovat o obnovení

léčby původním statinem nebo jiným statinem v nejnižší dávce a při důsledném sledování pacienta.

Léčbu lovastatinem je nutno dočasně přerušit několik dní před plánovanou operací většího rozsahu

a ve všech případech, kdy si to vyžádá zdravotní stav nemocného nebo je nutno provést operaci.

Proto:

1. Je nutno vyvarovat se současného užívání lovastatinu se silnými inhibitory CYP3A4 (např.

itrakonazolem, ketokonazolem, erythromycinem, klaritromycinem, telitromycinem, inhibitory proteáz

nebo

nefazodonem).

Pokud

léčba

itrakonazolem,

ketokonazolem,

erythromycinem,

klaritromycinem nebo telitromycinem nezbytná, je nutno po dobu léčby přerušit terapii lovastatinem.

Současného

užívání

s jinými

léky,

u nichž

se uvádí

silný

inhibiční

účinek

CYP3A4

v terapeutických

dávkách,

nutno

vyvarovat,

pokud

přínos

kombinované

terapie

nepřeváží

zvýšené riziko.

2. Dávka lovastatinu nesmí u pacientů současně užívajících cyklosporin, danazol, gemfibrozil, jiné

fibráty nebo hypolipidemické dávky (≥ 1 g/den) niacinu překročit 20 mg denně. Kombinovaného

užívání lovastatinu s gemfibrozilem je nutno se vyvarovat, pokud přínos další změny hladiny lipidů

pravděpodobně nepřeváží zvýšené riziko této lékové kombinace. Přínos užívání lovastatinu u pacientů

léčených jinými fibráty, niacinem, cyklosporinem nebo danazolem by měl být pečlivě zvážen proti

rizikům

těchto

lékových

kombinací.

Přidání

fibrátů

nebo

niacinu

k lovastatinu

vyvolává

malé

dodatečné

snížení

LDL-C,

však

dosáhnout

dalšího

snížení

dalšího

zvýšení

HDL-C.

V malých, krátkodobých klinických studiích s důsledným monitorováním byly kombinace fibrátů

nebo niacinu s nízkými dávkami lovastatinu použity bez vzniku myopatie.

3. Dávka lovastatinu nesmí u pacientů současně užívajících amiodaron nebo verapamil překročit

40 mg

denně.

Kombinovaného

užívání

lovastatinu

v dávkách

vyšších

než

40 mg

denně

spolu

s amiodaronem nebo verapamilem je nutno se vyvarovat, pokud klinický přínos nepřevažuje nad

zvýšeným rizikem myopatie.

4. Pacienti užívající kyselinu fusidovou a lovastatin mají být pečlivě monitorováni. Lze uvažovat

o dočasném pozastavení léčby lovastatinem.

5. Všechny pacienty zahajující terapii lovastatinem nebo ty, u nichž se zvyšuje dávka lovastatinu, je

nutno poučit o riziku myopatie a upozornit je, aby okamžitě ohlásili jakoukoli nevysvětlitelnou bolest

nebo citlivost svalů nebo svalovou slabost. V případě diagnózy myopatie nebo podezření na ni je

nutno

terapii

lovastatinem

okamžitě

ukončit.

Přítomnost

těchto

symptomů,

a/nebo

koncentrací

CK > 10násobek horní hranice normálu ukazuje na myopatii. Ve většině případů pokud byla léčba

pacientů urychleně ukončena, svalové symptomy a zvýšení CK ustoupily. U pacientů zahajujících

5/12

terapii

lovastatinem

nebo

u těch,

u nichž

dávka

zvyšuje,

zvážit

možnost

pravidelného

stanovování CK, nelze však s jistotou říci, že toto sledování předejde vzniku myopatie.

6. Mnozí pacienti, u nichž došlo během léčby lovastatinem k rozvoji rhabdomyolýzy, měli složité

anamnézy,

včetně

renální

nedostatečnosti,

obvykle

v důsledku

dlouhodobě

přítomného

diabetes

mellitus. Tito pacienti si zaslouží pozornější sledování. Několik dní před plánovanou větší operací,

nebo pokud se vyskytne závažnější zdravotní problém či je nutno provést větší operační výkon, je

nutno terapii lovastatinem ukončit.

Diabetes mellitus

Některé důkazy naznačují, že statiny zvyšují hladinu glukózy v krvi a u některých pacientů s rizikem

vzniku diabetu mohou vyvolat hyperglykemii, která již vyžaduje diabetologickou péči. Toto riziko

však nepřevažuje nad prospěchem léčby statiny – redukcí kardiovaskulárního rizika – a není proto

důvod pro ukončení léčby statiny. Pacienti se zvýšeným rizikem pro vznik diabetu (glukóza nalačno

6,9 mmol/l,

BMI>30kg/m

zvýšení

triglyceridů

krvi,

hypertenze)

mají

být

klinicky

a biochemicky monitorováni v souladu s národními doporučeními.

Účinky na játra

V úvodních klinických studiích došlo k výraznému (až více než trojnásobek horního limitu normálu)

zvýšení transamináz u několika nemocných; objevuje se za 3 až 12 měsíců po zahájení terapie

lovastatinem,

avšak

vývoje

žloutenky

nebo

jiných

objektivních

příznaků

nebo

symptomů.

U jednoho z těchto nemocných byla provedena biopsie jater a prokázala mírnou fokální hepatitidu.

Někteří z těchto nemocných měli abnormální jaterní testy před zahájením terapie lovastatinem a/nebo

konzumovali větší množství alkoholu. U nemocných, u nichž byla léčba přerušena nebo lék vysazen

v důsledku vysokých transamináz, včetně nemocného, který se podrobil jaterní biopsii, klesly hladiny

transamináz pomalu na úroveň před léčením.

V průběhu 48 týdnů rozšířeného klinického hodnocení lovastatinu (studie EXCEL) provedeného na

8245 nemocných, byla incidence významného (více než trojnásobek horní hranice normálu) zvýšení

sérových

transamináz

0,1 %

placebo,

0,1 %

dávku

lovastatinu/den,

0,9 %

40 mg/den a 1,5 % pro 80 mg/den.

Doporučuje

bylo

provedeno

vyšetření

funkce

jater

před

zahájením

léčby

u pacientů

s onemocněním jater v anamnéze nebo pokud je to jinak klinicky indikováno. Doporučuje se provést

vyšetření funkce jater u všech pacientů před podáním 40 mg denně nebo více a poté pokud je to

klinicky indikováno.

Jestliže hladiny sérových transamináz stoupnou více než na trojnásobek horního limitu normálu

(ULN), mělo by se možné riziko dalšího podávání lovastatinu zvážit proti očekávaným výhodám.

Vyšetření transamináz by se mělo opakovat okamžitě; jsou-li tato zvýšení setrvalá nebo progresivní,

mělo by se podávání přerušit.

Jako u jiných léků snižujících lipidy, bylo hlášeno střední (méně než trojnásobek horní hranice

normálu) zvýšení sérových transamináz během terapie lovastatinem (viz bod 4.8). Tyto změny se

objevily brzy po zahájení terapie lovastatinem, byly obvykle přechodné a nebyly doprovázeny

žádnými symptomy; nebylo třeba přerušení terapie.

Lék by se měl používat s opatrností u nemocných s anamnézou jaterního onemocnění nebo u pacientů

konzumujících

značná

množství alkoholu. Aktivní jaterní onemocnění

nebo nevysvětlené

trvalé

zvýšení sérových transamináz je kontraindikací použití lovastatinu (viz bod 4.3).

Oční vyšetření

Je možno očekávat zvýšení prevalence zákalů oční čočky jako důsledek průběhu stárnutí, bez užívání

jakýchkoliv léků. Dlouhodobé údaje z klinických studií neprokazují nežádoucí účinky lovastatinu

na lidskou oční čočku.

Pediatrická populace

6/12

V omezeném množství klinických studií (viz body 4.8 a 5.1) nebyl zjištěn jakýkoli detekovatelný

účinek na růst a sexuální zrání adolescentních chlapců nebo na délku menstruačního cyklu u dívek.

Adolescentním dívkám je třeba pro dobu léčby lovastatinem doporučit vhodnou metodu antikoncepce

(viz

4.6).

Lovastatin

dosud

nebyl

adekvátně

studován

u prepubertálních

dětí

a pre-

menarcheálních dívek, a ani u pacientů mladších 10 let.

Starší nemocní

V jedné kontrolované studii u starších nemocných nad 60 let věku byla účinnost podobná jako

u ostatní

populace

nebyl

zjištěn

žádný

zřejmý

vzestup

počtu

klinických

nebo

laboratorních

nežádoucích účinků.

Intersticiální plicní onemocnění

V souvislosti s užíváním statinů byly hlášeny výjimečné případy intersticiálního plicního onemocnění,

zvláště při dlouhodobé terapii statiny (viz bod 4.8). Mezi nejčastější projevy tohoto onemocnění patří:

dyspnoe, neproduktivní kašel a zhoršení celkového stavu (únava, ztráta hmotnosti a horečka). Terapie

statiny musí být přerušena při podezření na vznik intersticiálního plicního onemocnění u pacienta.

Ostatní

Vzhledem k obsahu butylhydroxyanisolu se mohou objevit reakce přecitlivělosti, jako podráždění

kůže, očí a sliznic u pacientů s predispozicí k podobným projevům.

Přípravek

obsahuje

monohydrát

laktózy

usušený

rozprášením.

Pacienti

vzácnými

dědičnými

problémy

s intolerancí

galaktózy,

vrozeným

nedostatkem

laktázy

nebo

malabsorbcí

glukózy

a galaktózy by tento přípravek neměli užívat.

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Interakce s CYP3A4

Lovastatin je biotransformován CYP3A4, nemá však na CYP3A4 žádný inhibiční účinek; proto se

nepředpokládá, že by ovlivňoval plazmatické koncentrace jiných léků biotransformovaných CYP3A4.

Silné inhibitory CYP3A4 (uvedeny dále) zvyšují riziko myopatie v důsledku omezeného vylučování

lovastatinu. Viz bod 4.4 část Myopatie/rhabdomyolýza.

Itrakonazol

Ketokonazol

Erytromycin

Klaritromycin

Telitromycin

Inhibitory proteáz HIV

Nefazodon

Interakce s hypolipidemiky, která sama mohou způsobit myopatii

Riziko myopatie také zvyšují následující hypolipidemika, která nejsou silnými inhibitory CYP3A4, ale

která mohou sama způsobit myopatii. Viz bod 4.4 část Myopatie/rhabdomyolýza.

Gemfibrozil

Další fibráty

Niacin (kyselina nikotinová ≥ 1 g/den)

Další lékové interakce

7/12

Cyklosporin

nebo

danazol:

Riziko

myopatie/rhabdomyolýzy

zvyšuje

současným

podáváním

cyklosporinu

nebo

danazolu,

zejména

vyššími

dávkami

lovastatinu

(viz

část

Myopatie/rhabdomyolýza a 5.2 Farmakokinetické vlastnosti).

Amiodaron

nebo

verapamil:

riziko

myopatie/rhabdomyolýzy

zvyšuje

současným

podáváním

amiodaronu nebo verapamilu s vyššími dávkami blízce příbuzných členů skupiny inhibitorů HMG-

CoA reduktázy (viz bod 4.4 část Myopatie/rhabdomyolýza).

Kyselina fusidová: riziko myopatie/rhabdomyolýzy je zvýšené, pokud je kyselina fusidová užívána

současně s vyššími dávkami blízce příbuzných členů skupiny inhibitorů HMG-CoA reduktázy (viz

bod 4.4 část Myopatie/rhabdomyolýza a bod 5.2 Farmakokinetické vlastnosti)

Ostatní interakce

Grapefruitová šťáva obsahuje jednu nebo více složek, které inhibují CYP3A4 a které mohou zvýšit

plazmatické koncentrace léků biotransformovaných CYP3A4. Účinek běžné konzumace (jedna 250 ml

sklenička denně) je minimální (34% zvýšení aktivní plazmatické inhibiční aktivity reduktázy HMG-

CoA, měřeno na základě plochy pod křivkou koncentrace a času) a nemá v klinické praxi žádný

význam. Velká množství (více než 1 litr denně) však významně zvyšují plazmatické koncentrace

inhibitorů reduktáz HMG-CoA a je nutno se jich během terapie lovastatinem vyvarovat (viz bod 4.4

část Myopatie/rhabdomyolýza).

Kumarínové deriváty

Jestliže se lovastatin a kumarinová antikoagulancia podávají souběžně, může dojít u některých

nemocných k prodloužení protrombinového času. U nemocných užívajících antikoagulancia by měl

být stanoven protrombinový čas před zahájením terapie lovastatinem a dostatečně často v časné fázi

léčby, aby se zajistilo, že nedochází k významné změně protrombinového času. Jakmile se zjistí

stabilní

hodnoty

protrombinového

času,

tento

parametr

monitorovat

intervalech

obvykle

doporučených

pacienty

užívající

kumarinová

antikoagulancia.

Pokud

dávka

lovastatinu

změněna, je nutno opakovat stejný postup. Léčba lovastatinem nebyla u pacientů, kteří neužívali

antikoagulancia, doprovázena krvácením ani změnami protrombinového času.

4.6

Fertilita, těhotenství a kojení

MEDOSTATIN je kontraindikován v těhotenství.

Bezpečnost u těhotných žen nebyla stanovena. U těhotných žen nebyly provedeny žádné kontrolované

klinické studie s lovastatinem. Byly získány ojedinělé zprávy o vrozených anomáliích po nitroděložní

expozici

inhibitorům

reduktázy

HMG-CoA.

V analýze

přibližně

prospektivně

sledovaných

těhotenství, u nichž došlo v prvním trimestru k expozici lovastatinu nebo jinému velmi podobnému

inhibitoru reduktázy HMG-CoA, však byla incidence vrozených anomálií srovnatelná s hodnotou

zjištěnou ve všeobecné populaci. Tento počet těhotenství byl ze statistického hlediska dostatečný

k vyloučení 2,5násobného nebo většího nárůstu vrozených anomálií vůči základní hodnotě incidence.

I když nejsou k dispozici důkazy o tom, že by se incidence vrozených anomálií u potomků pacientů

užívajících lovastatin nebo jiný velmi podobný inhibitor reduktázy HMG-CoA lišila od hodnoty

pozorované ve všeobecné populaci, může léčba matky přípravkem MEDOSTATIN snížit koncentrace

mevalonátu, který je prekurzorem biosyntézy cholesterolu, u plodu. Ateroskleróza je chronický proces,

a pouhé vysazení hypolipidemik během těhotenství by mělo malý dopad na dlouhodobé riziko

v souvislosti s primární hypercholesterolémií. Z těchto důvodů se MEDOSTATIN nesmí podávat

těhotným ženám, ženám, které se snaží otěhotnět, nebo u nich lze těhotenství předpokládat. Léčbu

přípravkem MEDOSTATIN je nutno na dobu těhotenství nebo do vyloučení těhotenství přerušit (viz

bod 4.3).

Kojení

Není známo, zda se lovastatin vylučuje do mateřského mléka. Protože se mnoho látek do mateřského

mléka vylučuje a vzhledem k možnému vzniku závažných nežádoucích účinků, neměly by ženy

užívající MEDOSTATIN kojit děti (viz bod 4.3).

8/12

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

MEDOSTATIN nemá žádný nebo zanedbatelný vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje. Nicméně

při řízení a obsluze strojů je třeba vzít v úvahu, že po uvedení přípravku na trh byly vzácně hlášeny

závratě.

4.8

Nežádoucí účinky

MEDOSTATIN je všeobecně dobře snášen, nežádoucí účinky jsou většinou mírné a přechodné

povahy. V kontrolovaných klinických studiích byly nežádoucí účinky, které se vyskytly možná,

pravděpodobně

nebo

určitě

souvislosti

lékem,

objevily

vyšší

četností

než

1 %,

tyto:

nadýmavost, průjmy, zácpa, nauzea, dyspepsie, závratě, mlhavé vidění, bolesti hlavy, svalové křeče,

myalgie, kožní vyrážky a bolesti v břiše. Nemocní užívající aktivní kontrolní látky měli podobnou

nebo vyšší incidenci gastrointestinálních nežádoucích účinků. Další nežádoucí účinky, dostavující se

u 0,5 %

až 1 %

nemocných,

byly: únava,

svědění, sucho

ústech,

nespavost,

poruchy spánku

a poruchy chuti.

Vzácně byla pozorována myopatie a rhabdomyolýza.

S neznámou četností byla pozorována: Imunitně zprostředkovaná nekrotizující myopatie (viz bod 4.4).

V klinickém hodnocení lovastatinu prodlouženém na 48 týdnů (studie EXCEL), porovnávajícím

lovastatin a placebo, byly hlášeny nežádoucí účinky podobné účinkům v úvodních studiích a jejich

incidence při užívání aktivního léku a placeba nebyla statisticky odlišná.

Následující další nežádoucí účinky byly hlášeny poté, co byl lék uveden na trh: hepatitis, cholestatická

žloutenka, zvracení, nechutenství, parestézie, periferní neuropatie, poruchy paměti, psychické poruchy

včetně úzkosti, deprese, erektilní dysfunkce, alopecie, toxická epidermální nekrolýza a erythema

multiforme včetně Stevens-Johnsonova syndromu.

Vzácně byl hlášen zjevný hypersenzitivní syndrom, který zahrnoval jeden nebo více z následujících

charakteristik:

anafylaxe,

angioedém,

syndrom

podobný

lupus,

revmatická

polymyalgie,

dermatomyositida,

vaskulitida,

trombocytopenie,

leukopenie,

eozinofilie,

hemolytická

anémie,

pozitivní ANF, zvýšená FW, arthritis, artralgie, kopřivka, asténie, fotosenzitivita, horečka, návaly

horka, zimnice, dušnost a nevolnost.

Skupinové účinky

Poruchy spánku včetně nočních můr

Ztráta paměti

Sexuální dysfunkce

Výjimečné případy intersticiálního plicního onemocnění, zvláště při dlouhodobé terapii statiny

Diabetes mellitus: Frekvence výskytu bude záviset na přítomnosti nebo absenci rizikových

faktorů (glukóza nalačno ≥ 5,6 mmol/l, BMI>30kg/m

, zvýšení triglyceridů v krvi, hypertenze

v anamnéze)

Laboratorní nálezy

Vzácně bylo hlášeno významné a trvalé zvýšení sérových transamináz. Byly hlášeny také abnormality

jiných jaterních testů včetně zvýšené hladiny alkalické fosfatázy a bilirubinu. Bylo hlášeno zvýšení

hladin kreatinkinázy (připadající k nekardiální frakci CK). Bylo mírné a přechodné, významné zvýšení

bylo hlášeno vzácně (viz bod 4.4 část Myopatie/rhabdomyolýza).

Pediatrická populace

Bezpečnost a účinnost lovastatinu (10, 20 a 40 mg denně) byla u 100 dětí ve věku 10–17 let

s heterozygotní

familiární

hypercholesterolemií

studována

kontrolovaných

klinických

studiích

o délce 48 týdnů u adolescentních chlapců a o délce 24 týdnů u dívek, u kterých proběhlo menarche

nejméně před rokem. V této populaci nebyly studovány dávky vyšší než 40 mg. Bezpečnostní profil

lovastatinu zjištěný z těchto omezených kontrolovaných studií se celkově podobá bezpečnostnímu

9/12

profilu

lovastatinu

dospělých;

výjimkou

statisticky

významného

snížení

hladin

u adolescentních dívek léčených lovastatinem.

Nebyl

pozorován

měřitelný

účinek

sexuální

zrání

adolescentních

chlapců

nebo

délku

menstruačního cyklu u dívek (viz body 4.4 a 5.1).

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to

pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky,

aby hlásili podezření na nežádoucí účinky na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

4.9

Předávkování

Bez dalších zkušeností nelze doporučit specifickou léčbu předávkování lovastatinem. Je třeba učinit

všeobecná opatření a sledovat jaterní funkce.

Zatím není známo, zda je možné dialyzovat lovastatin a jeho metabolity.

U pěti zdravých dobrovolníků, kteří dostali až 200 mg lovastatinu v jedné dávce, nebyly zaznamenány

žádné klinicky významné nepříznivé reakce. Bylo hlášeno několik případů náhodného předávkování

lovastatinem; pacienti nevykazovali žádné specifické příznaky a všichni se zotavili bez jakýchkoli

následků. Nejvyšší požitá dávka byla 5–6 g.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: inhibitory HMG-CoA reduktázy

ATC kód: C10AA02

Mechanismus účinku

Lovastatin je inaktivní laktonová forma odpovídající otevřené hydroxykyselině, která je účinným

inhibitorem endogenní syntézy cholesterolu, a je to tedy látka snižující cholesterol.

absorpci

gastrointestinálního

traktu

lovastatin

rychle

hydrolyzován

otevřenou

hydroxykyselinu,

která

kompetitivním

inhibitorem

reduktázy

3-hydroxy-3-methylglutaryl-

koenzymu A (HMG-CoA), enzymu, který katalyzuje časný a rychlost omezující krok v biosyntéze

cholesterolu.

V klinických

studiích

lovastatin

snižoval

koncentrace

celkového

plazmatického

cholesterolu, hladiny LDL (lipoproteinů s nízkou hustotou) - cholesterolu i VLDL (lipoproteinů

s velmi

nízkou

hustotou)

cholesterolu.

Kromě

toho

lovastatin

mírně

zvyšoval

hladinu

(lipoproteiny s vysokou hustotou) - cholesterolu a snižoval triglyceridy v plazmě.

Aktivní forma lovastatinu je specifickým inhibitorem HMG-CoA reduktázy, enzymu, který katalyzuje

přeměnu HMG-CoA na mevalonát. Protože přeměna HMG-CoA na mevalonát je velmi časný krok

v biosyntetickém řetězci cholesterolu, nemůže způsobit terapie lovastatinem kumulaci potenciálně

toxických sterolů. Kromě toho je HMG-CoA rovněž metabolizován pohotově zpět na acetyl-CoA,

který se účastní mnoha biosyntetických procesů v organizmu.

Ve studiích na zvířatech měl lovastatin po orálním podání vysokou selektivitu pro játra, kde dociloval

podstatně vyšších koncentrací než ve tkáních necílových. Lovastatin je aktivně vychytáván již při

prvním průchodu játry, která jsou primárním místem účinku, s následnou exkrecí léku do žluče.

Farmakodynamické účinky

Lovastatin byl studován v terapii primární hypercholesterolémie, kde sama dieta nebyla dostačující.

Lovastatin byl vysoce účinný ve snížení celkového a LDL cholesterolu u heterozygotní familiární

10/12

i non-familiární formy hypercholesterolémie a u kombinované hyperlipidémie, když byl převažujícím

nálezem

zvýšený

cholesterol.

Významná

odpověď

projevila

během

týdnů

maximální

terapeutické odpovědi došlo během 4 až 6 týdnů. Odpověď se v průběhu pokračující terapie udržovala.

Bylo

prokázáno,

přerušení

terapie

lovastatinem

hladina

celkového

cholesterolu

vrátí

k původním hodnotám před léčbou.

Bylo

prokázáno,

lovastatin

účinný

při

nekomplikovaném,

dobře

kontrolovaném

inzulin

dependentním (typ I) i non-inzulin dependentním typu diabetu (typ II) u nemocných se současnou

primární

hypercholesterolémií. Snížení plazmatických

lipidů bylo

srovnatelné

tím, které

bylo

docíleno u nediabetických nemocných. Řízení hladiny glykémie nebylo nepříznivě ovlivněno.

Lovastatin, v monoterapii nebo spolu s kolestipolem, zpomalil v klinických zkouškách progresi

koronární aterosklerózy.

Klinické studie

Bylo prokázáno, že lovastatin snižuje jak normální, tak i zvýšené koncentrace LDL cholesterolu. LDL

vzniká z VLDL a je katabolizován převážně receptorem s vysokou afinitou vůči LDL. Mechanizmus

účinku

lovastatinu

snižování hladin

LDL může zahrnovat

snižování

koncentrací VLDL

cholesterolu, tak i indukci receptoru pro LDL, což vede ke snížené produkci a zvýšenému katabolismu

LDL cholesterolu. Také hladiny apolipoproteinu B se při léčbě lovastatinem podstatně snižují. Protože

každá částice LDL obsahuje jednu molekulu apolipoproteinu B, a protože malý apolipoprotein B je

obsažen i v jiných lipoproteinech, je možné předpokládat, že lovastatin nesnižuje pouze cholesterol v

LDL částicích, ale že také redukuje koncentraci cirkulujících LDL částic. Kromě toho lovastatin

snižuje

VLDL

cholesterol,

mírně

zvyšuje

cholesterol

snižuje

plazmatické

triglyceridy.

Výsledkem těchto změn je snížení poměrů celkového cholesterolu k HDL cholesterolu a LDL

cholesterolu k HDL cholesterolu.

Pediatrická populace

V randomizované, dvojitě zaslepené, placebem kontrolované studii bylo 132 chlapců ve věku 10–

17 let

s heterozygotní

familiární

hypercholesterolémií

(základní

hladiny

LDL-C

189–500 mg/dl)

randomizováno do skupiny užívající po dobu 48 týdnů lovastatin (n = 67) nebo placebo (n = 65).

Lovastatin byl podáván jednou denně večer v dávce 10 mg po dobu prvních 8 týdnů, 20 mg po dobu

druhých 8 týdnů a poté v dávce 40 mg. Lovastatin statisticky významně snížil průměrnou hodnotu

základního celkového cholesterolu o 19,3 %, průměrnou hodnotu LDL-C o 24,2 % a průměrnou

hodnotu apolipoproteinu B o 21 %.

Podobně bylo v další randomizované, dvojitě zaslepené, placebem kontrolované studii 54 alespoň

jeden

post-menarcheálních

dívek

věku

10–17

heterozygotní

familiární

hypercholesterolémií (základní hladiny LDL-C 160–400 mg/dl) randomizováno do skupiny užívající

po dobu 24 týdnů lovastatin (n = 35) nebo placebo (n = 19). Lovastatin byl podáván jednou denně

večer v dávce 20 mg po dobu prvních 4 týdnů a poté v dávce 40 mg. Lovastatin statisticky významně

snížil průměrnou hodnotu základního celkového cholesterolu o 22,4 %, průměrnou hodnotu LDL-C

o 29,2 %, průměrnou hodnotu apolipoproteinu B o 24,4 % a průměrnou hodnotu triglyceridů o 22,7 %.

Bezpečnost a účinnost dávek nad 40 mg denně nebyla u dětí studována. Dlouhodobá účinnost léčby

lovastatinem v dětství s cílem snížit morbiditu a mortalitu v dospělosti nebyla dosud stanovena.

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

Lovastatin je lakton, který se in vivo snadno hydrolyzuje na odpovídající

-hydroxykyselinu, účinný

inhibitor HMG-CoA reduktázy. Inhibice HMG-CoA reduktázy je základem pro testy metabolitů

hydroxykyseliny (aktivní inhibitory), aktivních a latentních inhibitorů v plazmě po hydrolýze (celkové

inhibitory), po podání lovastatinu ve farmakokinetických studiích.

Po orálním podání dávky

C-lovastatinu člověku bylo 10 % této dávky vyloučeno v moči a 83 %

ve stolici. Ve stolici se prokázal absorbovaný lék vyloučený žlučí a neabsorbovaná část dávky.

Absorpce lovastatinu, určovaná v poměru k nitrožilní referenční dávce, činila u každého ze čtyř

testovaných zvířecích druhů v průměru 30 % orální dávky. Studie prováděné se psy naznačovaly, že

dostupnost absorbovaného léku pro celkový oběh byla

omezena

rozsáhlou extrakcí při

prvním

11/12

průchodu játry, primárním místě účinku, s následným vyloučením absorbovaného léku ve žluči. Ve

studii s jednotlivými dávkami u čtyř pacientů s hypercholesterolémií bylo zjištěno, že méně než 5 %

orálně podané dávky lovastatinu se dostane do celkového oběhu ve formě aktivních inhibitorů.

Lovastatin i metabolit

-hydroxykyseliny jsou vázány (>95 %) na proteiny v lidské plazmě. Studie

na zvířatech prokázaly, že lovastatin prochází hematoencefalickou i placentární bariérou.

Hlavní aktivní metabolity lovastatinu přítomné v lidské plazmě jsou

-hydroxykyselina a její deriváty:

- hydroxyl, 6

- hydroxymethyl a 6

- exomethylen. Nejvyšších koncentrací aktivních i celkových

inhibitorů v plazmě bylo dosaženo během 2–4 hodin po podání dávky. Koncentrace inhibitorů

v plazmě rostla lineárně s dávkou až do 120 mg lovastatinu. Při každodenním podání jedné dávky

se koncentrace inhibitorů v plazmě během dávkovacího intervalu ustálily mezi druhým a třetím dnem

terapie, a činily v průměru asi 1,5násobek hladiny po podání jednotlivé dávky. Když byl lovastatin

podáván nalačno, koncentrace aktivních i celkových inhibitorů v plazmě činily v průměru dvě třetiny

koncentrace, zjištěné při podání lovastatinu okamžitě po standardním testovacím jídle.

Ve studii s pacienty, kteří trpěli vážnou renální insuficiencí (clearance kreatininu 10–30 ml/min.) byly

koncentrace

celkových

inhibitorů

plazmě

podání

jednotlivé

dávky

lovastatinu

přibližně

dvojnásobné oproti hodnotám u zdravých dobrovolníků.

Ačkoliv

mechanismus

není

zcela

znám,

ukázalo

cyklosporin

zvyšuje

inhibitorů

HMG-CoA reduktázy. Ke zvýšení AUC inhibitorů kyseliny lovastatinové dochází pravděpodobně

částečně díky inhibici CYP3A4.

Riziko

myopatie

zvyšuje

vysokou

inhibiční

aktivitou

HMG-CoA

reduktáz

v plazmě.

Silné

inhibitory CYP3A4 mohou zvýšit plazmatické hodnoty inhibiční aktivity reduktáz HMG-CoA a zvýšit

riziko myopatie (viz bod 4.4 část Myopatie/rhabdomyolýza a bod 4.5).

5.3

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Perorálně podaná LD

lovastatinu má u myší hodnotu 20 g/kg.

Během 21měsíčního pokusu na myších bylo pozorováno významné zvýšení incidence spontánních

hepatocelulárních karcinomů a adenomů po podání 500 mg/kg denně (asi 437násobek maximální

lidské dávky).

U potkaních embryí byly pozorovány kosterní malformace po podání přibližně 800 mg/kg denně

(700násobek maximální lidské dávky). Nebyly zjištěny žádné účinky příslušné látky na plodnost

potkanů. Lovastatin je vylučován v mléce potkanů.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

MEDOSTATIN 20 mg: monohydrát laktózy usušený rozprášením, předbobtnalý kukuřičný škrob,

mikrokrystalická celulosa, butylhydroxyanisol, magnesium-stearát, hlinitý lak indigokarmínu

MEDOSTATIN 40 mg: monohydrát laktózy usušený rozprášením, předbobtnalý kukuřičný škrob,

mikrokrystalická celulosa, butylhydroxyanisol, magnesium-stearát

6.2

Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3

Doba použitelnosti

3 roky

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

6.5

Druh obalu a obsah balení

PVC/Al blistr, krabička.

12/12

10, 30 nebo 100 tablet

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

Žádné zvláštní požadavky.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

MEDOCHEMIE Ltd., 1-10 Constantinoupoleos Street, 3011 Limassol, Kypr

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLA

MEDOSTATIN 20 mg: 31/169/98-C

MEDOSTATIN 40 mg: 31/272/07-C

9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE / PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

MEDOSTATIN 20 mg: 12.8.1998 / 9.6.2010

MEDOSTATIN 40 mg: 18.4.2007 / 14.5.2014

10.

DATUM REVIZE TEXTU

30.3.2015

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Sdílejte tyto informace