MEDITEK OTC 200 mg/g Prášek pro perorální roztok

Česká republika - čeština - USKVBL (Ústav Pro Státní Kontrolu Veterinárních Biopreparátů A Léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
Oxytetracyklin
Dostupné s:
Tekro spol. s r.o.
ATC kód:
QJ01AA
INN (Mezinárodní Name):
Oxytetracycline (Oxytetracyclini hydrochloridum)
Dávkování:
200mg/g
Léková forma:
Prášek pro perorální roztok
Terapeutické skupiny:
brojleři, prasata
Terapeutické oblasti:
Tetracykliny
Přehled produktů:
Kódy balení: 9938010 - 1 x 5 kg - vak
Registrační číslo:
96/054/03-C
Datum autorizace:
2003-07-25

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

Název přípravku

MEDITEK OTC 200 plv. sol. ad us. vet.

2.

Složení kvalitativní i kvantitativní

Léčivá látka:

Oxytetracyclinum hydrochloridum

200g/kg

Pomocná látka:

Glucosum monohydricum

3.

Léková forma

pulvis soluble ad usum veterinarium

4.

Farmakologické vlastnosti

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina

Antibiotikum

Mechanismus účinku

Oxytetracyklin působí převážně bakteriostaticky zástavou proteosyntézy baktérií. Dostává se

do bakteriální buňky energeticky dependentním pochodem, v cytoplasmě se váže na 30S

ribosomální podjednotky v místě vazby aminoacyl-tRNA na komplex tvořený ribosomem a

mRNA. Tato vazba zabrání přístupu nových aminokyselin do novotvořeného peptidového

řetězce, čímž je dočasně narušena syntéza bakteriálních bílkovin.

Rezistence

Je poměrně častá. Jedná se o rezistenci sekundární, která je plasmidově kódována. Vzniklá

rezistence je zpravidla křížová i k ostatním tetracyklinům základní řady.

Farmakokinetické vlastnosti

Velmi dobře se vstřebává z gastrointestinálního traktu. Bezprostředně po perorální aplikaci se

nedoporučuje podání mléčného krmiva s bohatým obsahem vápníku (snižuje se jeho

vstřebávaní). Proniká do mozkomíšního moku, také placentou do krve plodu. Sérum, krev

a hnis neinaktivují jeho účinky. Po perorální aplikaci je maximální hladina v krvi za 4 hodiny.

Hladiny v relaci se sérem jsou následující.

Likvor

2-10%

Serózní tekutiny

20-50%

Mateřské mléko

30-50%

Fetální krev

55-80%

Kostní tkáně

18-40%

Svaly

15-36%

Bronchiální sekret

10-35%

Plicní tkáň

35-60%

Lymfatické uzliny

70-120%

Žluč

330-650%

Ledviny

50-85%

Vylučuje se močí, avšak množství za 24 hodin nepřekročí 65%. Ledvinami se vylučuje

glomerulární filtrací, při snížené funkci ledvin se vylučování zpomaluje. Značná část

antibiotika se vylučuje žlučí a částečně vstřebává zpět do střeva. Tímto enterohepatálním

cyklem se prodlužuje účinek tohoto derivátu v organismu. Výkaly se může vyloučit až

50% podaného antibiotika, zvláště při vyšších dávkách.

5.

Klinické údaje

5.1. Cílový druh zvířat

SPC 1/3

prasata, brojleři

5.2.

Indikace

Oxytetracyklin má široké antibakteriální spektrum. Působí bakteriostaticky a ve vyšších

dávkách bakteriocidně na gram-pozitivní i gram-negativní zárodky, na rickettsie,

mykoplazmata a některá protozoa. Používá se při infekčních chorobách zejména u

mláďat hospodářských zvířat vyvolaných původci citlivými na oxytetracyklin. U prasat

při výskytu enzootické pneumonie, pleuropneumonie, MMA syndromu, atrofické

rinitidě, leptospiróze, listerióze, gastritidách, enteritidách. U drůbeže při koliinfekcích,

choleře drůbeže, pulorové nákaze, hemofilové rýmě, infekční sinusitidě a sinovitidě,

mykoplazmóze, pseudotuberkulóze, stafylokokových a streptokokových infekcích, a

sekundárních infekcích při CRD. Spektrum působení je široké a zahrnuje gram-negativní

bakterie Campylobacter spp., Leptospira spp., Brucella spp., Bordetella bronchiseptica,

Moraxella bovis, Chlamydia spp., Coxiella spp., Rickettsia spp., Salmonella spp.,

některé kmeny E. coli, L.monocytogenes, Arcanobacterium pyogenes, některá

mykoplazmata. Přirozenou rezistenci vykazují Pseudomonas spp., Aeromonas spp.

a Mycobacterium spp. Menší procento výskytu rezistencí je prokazováno u P. multocida,

Bordetella bronchiseptica, A. pleuropneumoniae, Haemophilus somnus, H. parasuis, H.

paragalinarum a P. haemolytica. Velmi časté jsou rezistence u E. coli,

Salmonella spp., β-hemolytických streptokoků, Streptococcus suis, S. uberis, S.

agalactiae. Vzhledem k možnému výskytu získaných rezistencí doporučujeme používat

přípravek na základě vyšetření citlivosti původce.

5.3. Kontraindikace

Nepoužívat u ruminujících zvířat a nekombinovat s úzkospektrálními antibiotiky.

Nepoužívat při těžkých chorobách jater a ledvin.

Nepoužívat současně s monensinem v počátečním stadiu gravidity.

5.4. Nežádoucí účinky

U prasat může přecházet po 5 dnech podávání oxytetracyklinu per os povzbuzení

motoriky a sekrece žaludku v útlum. Mohou se vyskytnout poruchy trávení, nausea až

vomitus, diarhea.

Hypersenzitivita.

5.5. Speciální opatření při používání

Žádná.

5.6. Používání v průběhu gravidity a laktace

Nepoužívat současně s monensinem v počátečním stadiu gravidity.

5.7.

Interakce s jinými veterinárními přípravky

K nežádoucím interakcím dochází při styku s polyvalentními kationty.

Nekombinovat s úzkospektrálními antibiotiky a s amoxicillinem.

Je známo potencování účinku tiamulinem ,valnemulinem a trimethoprimem.

5.8. Dávkování a způsob podání

Prasata:

20-50mg Oxytetracyclini hydrochloridum na 1kg ž.hm.

(1,0-2,5kg přípravku na 1000 litrů vody) po dobu 3-5 dní.

Brojleři:

40-70mg Oxytetracyclini hydrochloridum na 1kg ž.hm.

(1,0-2,5kg přípravku na 1000 litrů vody) po dobu 3-5 dní.

Přípravek se podává per os rozpuštěný ve vodě.

Připravený roztok spotřebovat do 24 hodin!!!

Před aplikací omezte 2 hodiny před podáním léčiva přívod vody.

5.9. Předávkování

Při dodržení doporučených dávek a doby podávání je nerelevantní.

5.10. Zvláštní upozornění pro každý cílový druh

Žádná.

SPC 2/3

5.11. Ochranné lhůty

maso prasat a brojlerů 10 dní

5.12. Speciální bezpečnostní opatření, která mají dodržovat osoby aplikující přípravek

zvířatům

Přípravek je bezpečný, pokud je používán podle návodu.

Pokožku potřísněnou tímto přípravkem omýt vodou a mýdlem. Při náhodném proniknutí

do očí intenzivně vyplachovat tekoucí vodou (10 min) a vyhledat lékaře. Při náhodném

požití vypláchnout dutinu ústní vodou, vypít větší množství vody, vyvolat zvracení a

vyhledat lékaře.

6.

Farmaceutické údaje

6.1.

Inkompatibility

Nekombinovat s úzkospektrálními antibiotiky. Nepoužívat současně s monensinem

v počátečním stadiu gravidity. Nepoužívat současně s amoxicillinem.

6.2.

Doba použitelnosti

24 měsíců od data výroby uvedeného na obalu. Po rozpuštění v pitné vodě 24 hodin.

6.3.

Způsob skladování

Skladujte v suchu při teplotě 15-25ºC, chraňte před přímým slunečním světlem.

Skladujte odděleně od pesticidů, krmiv a potravin.

6.4.

Druh obalu a velikost balení

Třívrstvý metalizovaný PE vak (vnitřní vrstva PE) se zipem: 5kg, 10kg

Papírový pytel s vnitřní PE vrstvou obsahem 15kg, 20kg, 25kg a 50kg.

PE dóza nebo kyblík s obsahem 150g, 250g, 500g, 1kg, 5kg, 10kg a 15kg. Bez vnějšího přebalu.

Dvouvrstvá metalická fólie s vnitřní PE vrstvou s obsahem 0,5kg, 1kg, 5kg a 10kg.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení

6.5.

Držitel rozhodnutí o registraci

Tekro, spol. s r.o.

Višňová 2/484

140 00 Praha 4

6.6.

Zvláštní opatření pro likvidaci nespotřebovaného přípravku nebo odpadového

materiálu

Likvidace nespotřebovaného přípravku nebo odpadového materiálu pocházejícího

z přípravku se děje v souladu se zákonem č. 79/1997 Sb., O léčivech, ve znění

pozdějších předpisů.

Při dodržení následujících doporučení pro aplikaci množství kejdy léčených prasat na 1

ha orné půdy je přípravek za všech okolností ekologicky bezpečný: období předvýkrmu

- aplikace maximálně 207 kg/ha,

výkrm do 50 kg – max. 508 kg/ha, výkrm do 85 kg – max. 300 kg/ha.

7.

Další informace

7.1.

Registrační číslo

96/054/03-C

7.2.

Datum registrace a datum prodloužení registrace

25. 7. 2003

7.3.

Datum poslední revize textu

květen 2008

SPC 3/3

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace