MASTIQUICK

Základní informace

 • Název přípravku:
 • MASTIQUICK
 • Léková forma:
 • Intramamární suspenze
 • Použij pro:
 • Zvířata
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • MASTIQUICK
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické skupiny:
 • skot
 • Terapeutické oblasti:
 • Kombinace antibakteriální a jiné látky
 • Přehled produktů:
 • 9934596 - 1 x 24 aplikátor - - - plast

Stav

 • Zdroj:
 • USKVBL - ÚSTAV PRO STÁTNÍ KONTROLU VETERINÁRNÍCH BIOPREPARÁTŮ A LÉČIV
 • Registrační číslo:
 • 96/044/04-C
 • Datum autorizace:
 • 01-04-2004
 • Poslední aktualizace:
 • 25-09-2017

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

PŘÍBALOVÁ INFORMACE:

MASTIQUICK

intramammární suspenze pro skot - dojnice v laktaci.

1. JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE

POVOLENÍ

K

VÝROBĚ

ODPOVĚDNÉHO

ZA

UVOLNĚNÍ

ŠARŽE,

POKUD

SE

NESHODUJE

Držitel rozhodnutí o registraci:

GENERA SI d.o.o., Parmova ulica 53, 1000 Ljubljana, SLOVINSKO

Telefon: +386 1 436 44 66

Telefax: +386 1 436 44 68

E-mail: darja.brisnik@generasi.si

Výrobce odpovědný za uvolnění šarže:

Norbrook Laboratories Limited

Station Works, Camlough Road, Newry, Co. Down., BT35 6JP

Severní Irsko

Telefon:(01693) 64435

Telefax:(01693) 61721

2. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

MASTIQUICK intramammární suspenze, pro skot - dojnice v laktaci.

3. OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

1 aplikátor (5 g) obsahuje:

Léčivé látky:

Benzylpenicillinum procainum

100 mg

Streptomycini sulfas

100 mg

Neomycini sulfas

100 mg

Prednisolonum

10 mg

Intramammární suspenze

Bílá olejová suspenze

4. INDIKACE

Léčba akutních a subakutních mastitid laktujících krav provázených bolestivostí a zánětem

vyvolaných mikroorganismy citlivými na penicilin, streptomycin a neomycin.

5. KONTRAINDIKACE

Nepoužívat při známé přecitlivělosti na penicilin.

6. NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Nejsou známy.

Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou uvedeny v této

příbalové informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři.

7. CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Skot - dojnice v laktaci.

8. DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

Intramamární podání

Očistěte a desinfikujte struk před každým ošetřením. Obsah aplikátoru vpravte do každé zasažené

čtvrti strukovým kanálkem (vždy ihned po dojení) ve 12 - hodinových intervalech, ve třech po sobě

jdoucích dojeních. Aplikátor smí být použit pouze jednorázově.

9. POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Za všech okolností dodržujte obvyklá aseptická opatření.

10. OCHRANNÁ LHŮTA

Maso: 7 dnů.

Mléko: 108 hodin.

11. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do

25° C.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na etiketě a krabičce.

Aplikátor lze použít jen jednou. Aplikátor použitý jen zčásti se musí zlikvidovat.

12. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Použití přípravku by mělo být založeno na testování citlivosti bakterií izolovaných ze zvířete. Pokud

to není možné, léčba by měla vycházet z místních (region, farma) epidemiologických údajů o citlivosti

cílových bakterií.

Pro uživatele:

Při nakládání s veterinárním léčivým přípravkem používejte gumové rukavice, aby nedošlo

ke kontaktu léčiva s pokožkou.

Peniciliny a cefalosporiny mohou po injekci, inhalaci, požití nebo po kožním kontaktu vyvolat

hypersensitivitu (alergii). Hypersensitivita na peniciliny může vést ke zkříženým reakcím

s cefalosporiny a naopak. Příležitostně mohou být alergické reakce na tyto látky i vážné.

Lidé se známou přecitlivělostí na peniciliny a cefalosporiny by se měli vyhnout kontaktu

s veterinárním léčivým přípravkem.

Pokud se rozvinou postexpoziční příznaky jako kožní vyrážka, vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte

příbalovou informaci nebo etiketu ošetřujícímu lékaři. Otok obličeje, rtů, očí nebo potíže s dýcháním

jsou vážné symptomy a je doporučeno v těchto případech vyhledat pomoc lékaře.

Po použití přípravku si umyjte ruce.

13. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO

ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí

být likvidován podle místních právních předpisů.

14. DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Červenec 2014

15. DALŠÍ INFORMACE

Pouze pro zvířata.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Pokud chcete získat informace o tomto veterinárním léčivém přípravku, kontaktujte prosím

příslušného místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci.