MASTIQUICK

Česká republika - čeština - USKVBL (Ústav Pro Státní Kontrolu Veterinárních Biopreparátů A Léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
Antibiotika a kortikosteroidy
Dostupné s:
GENERA SI d.o.o.
ATC kód:
QJ51RV
INN (Mezinárodní Name):
Antibacterials and corticosteroids (Prednisolonum, Neomycini sulfas, Streptomycini sulfas, Procaini benzylpenicillinum)
Léková forma:
Intramamární suspenze
Terapeutické skupiny:
skot
Terapeutické oblasti:
Kombinace antibakteriální a jiné látky
Přehled produktů:
9934596 - 1 x 24 aplikátor - - - plast
Registrační číslo:
96/044/04-C
Datum autorizace:
2004-04-01

PŘÍBALOVÁ INFORMACE:

MASTIQUICK

intramammární suspenze pro skot - dojnice v laktaci.

1. JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE

POVOLENÍ

K

VÝROBĚ

ODPOVĚDNÉHO

ZA

UVOLNĚNÍ

ŠARŽE,

POKUD

SE

NESHODUJE

Držitel rozhodnutí o registraci:

GENERA SI d.o.o., Parmova ulica 53, 1000 Ljubljana, SLOVINSKO

Telefon: +386 1 436 44 66

Telefax: +386 1 436 44 68

E-mail: darja.brisnik@generasi.si

Výrobce odpovědný za uvolnění šarže:

Norbrook Laboratories Limited

Station Works, Camlough Road, Newry, Co. Down., BT35 6JP

Severní Irsko

Telefon:(01693) 64435

Telefax:(01693) 61721

2. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

MASTIQUICK intramammární suspenze, pro skot - dojnice v laktaci.

3. OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

1 aplikátor (5 g) obsahuje:

Léčivé látky:

Benzylpenicillinum procainum

100 mg

Streptomycini sulfas

100 mg

Neomycini sulfas

100 mg

Prednisolonum

10 mg

Intramammární suspenze

Bílá olejová suspenze

4. INDIKACE

Léčba akutních a subakutních mastitid laktujících krav provázených bolestivostí a zánětem

vyvolaných mikroorganismy citlivými na penicilin, streptomycin a neomycin.

5. KONTRAINDIKACE

Nepoužívat při známé přecitlivělosti na penicilin.

6. NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Nejsou známy.

Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou uvedeny v této

příbalové informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři.

7. CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Skot - dojnice v laktaci.

8. DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

Intramamární podání

Očistěte a desinfikujte struk před každým ošetřením. Obsah aplikátoru vpravte do každé zasažené

čtvrti strukovým kanálkem (vždy ihned po dojení) ve 12 - hodinových intervalech, ve třech po sobě

jdoucích dojeních. Aplikátor smí být použit pouze jednorázově.

9. POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Za všech okolností dodržujte obvyklá aseptická opatření.

10. OCHRANNÁ LHŮTA

Maso: 7 dnů.

Mléko: 108 hodin.

11. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do

25° C.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na etiketě a krabičce.

Aplikátor lze použít jen jednou. Aplikátor použitý jen zčásti se musí zlikvidovat.

12. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Použití přípravku by mělo být založeno na testování citlivosti bakterií izolovaných ze zvířete. Pokud

to není možné, léčba by měla vycházet z místních (region, farma) epidemiologických údajů o citlivosti

cílových bakterií.

Pro uživatele:

Při nakládání s veterinárním léčivým přípravkem používejte gumové rukavice, aby nedošlo

ke kontaktu léčiva s pokožkou.

Peniciliny a cefalosporiny mohou po injekci, inhalaci, požití nebo po kožním kontaktu vyvolat

hypersensitivitu (alergii). Hypersensitivita na peniciliny může vést ke zkříženým reakcím

s cefalosporiny a naopak. Příležitostně mohou být alergické reakce na tyto látky i vážné.

Lidé se známou přecitlivělostí na peniciliny a cefalosporiny by se měli vyhnout kontaktu

s veterinárním léčivým přípravkem.

Pokud se rozvinou postexpoziční příznaky jako kožní vyrážka, vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte

příbalovou informaci nebo etiketu ošetřujícímu lékaři. Otok obličeje, rtů, očí nebo potíže s dýcháním

jsou vážné symptomy a je doporučeno v těchto případech vyhledat pomoc lékaře.

Po použití přípravku si umyjte ruce.

13. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO

ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí

být likvidován podle místních právních předpisů.

14. DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Červenec 2014

15. DALŠÍ INFORMACE

Pouze pro zvířata.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Pokud chcete získat informace o tomto veterinárním léčivém přípravku, kontaktujte prosím

příslušného místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci.

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

MASTIQUICK intramammární suspenze pro skot - dojnice v laktaci.

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

1 aplikátor (5 g) obsahuje:

Léčivé látky:

Procaini benzylpenicillinum

100 mg

Streptomycini sulfas

100 mg

Neomycini sulfas

100 mg

Prednisolonum

10 mg

Pomocné látky:

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3. LÉKOVÁ FORMA

Intramammární suspenze

Bílá olejová suspenze

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1. Cílové druhy zvířat

Skot - dojnice v laktaci.

4.2. Indikace s upřesněním pro cílový druh zvířat

Léčba akutních a subakutních mastitid laktujících krav provázených bolestivostí a zánětem

vyvolaných mikroorganismy citlivými na penicilin, streptomycin a neomycin.

4.3. Kontraindikace

Nepoužívejte při známé přecitlivělosti na penicilin.

4.4. Zvláštní upozornění pro každý cílový druh

Nejsou.

4.5. Zvláštní opatření pro použití

Zvláštní opatření pro použití u zvířat

Použití přípravku by mělo být založeno na testování citlivosti bakterií izolovaných ze zvířete. Pokud

to není možné, léčba by měla vycházet z místních (region, farma) epidemiologických údajů o citlivosti

cílových bakterií.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům

Při nakládání s veterinárním léčivým přípravkem používejte gumové rukavice, aby nedošlo

ke kontaktu léčiva s pokožkou.

Peniciliny a cefalosporiny mohou po injekci, inhalaci, požití nebo po kožním kontaktu vyvolat

hypersensitivitu (alergii). Hypersensitivita na peniciliny může vést ke zkříženým reakcím

s cefalosporiny a naopak. Příležitostně mohou být alergické reakce na tyto látky i vážné.

Lidé se známou přecitlivělostí na peniciliny a cefalosporiny by se měli vyhnout kontaktu

s veterinárním léčivým přípravkem.

Pokud se rozvinou postexpoziční příznaky jako kožní vyrážka, vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte

příbalovou informaci nebo etiketu ošetřujícímu lékaři. Otok obličeje, rtů, očí nebo potíže s dýcháním

jsou vážné symptomy a je doporučeno v těchto případech vyhledat pomoc lékaře.

Po použití přípravku si umyjte ruce.

4.6. Nežádoucí účinky (frekvence a závažnost)

Nejsou

známy

4.7. Použití v průběhu březosti a laktace

MASTIQUICK lze bezpečně podávat zvířatům v období březosti a laktace.

4.8. Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce

Nejsou.

4.9. Podávané množství a způsob podání

Intramamární podání

Očistěte a desinfikujte struk před každým ošetřením. Obsah aplikátoru vpravte do každé zasažené

čtvrti strukovým kanálkem (vždy ihned po dojení) ve 12 - hodinových intervalech, ve třech po sobě

jdoucích dojeních. Aplikátor smí být použit pouze jednorázově.

4.10. Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota), pokud je to nutné

Neuvádí se.

4.11. Ochranné lhůty

Maso: 7 dnů.

Mléko: 108 hodin.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

Farmakoterapeutická skupina: Kombinace antibakteriálních látek a jiných substancí,

ATCvet kód: QJ51RV01

5.1. Farmakodynamické vlastnosti

Procain benzylpenicillin je betalaktamové antibiotikum, jehož struktura obsahuje betalaktamové a

thiazolidové jádro běžné pro všechny peniciliny. Streptomycin sulfát a neomycin sulfát jsou

aminoglykosidová antibiotika. Prednisolon je glukokortikoid s protizánětlivým účinkem.

Betalaktamová antibiotika zabraňují bakteriální buněčné stěně v dosažení závěrečné fáze

peptidoglykanové syntézy. Inhibují aktivitu transpeptidáz, které katalyzují tvorbu glykopeptidových

polymerových jednotek, které tvoří buněčnou stěnu baktérie. To zapříčiňuje lýzu pouze rostoucích

buněk bakterií.

Streptomycin sulfát a neomycin sulfát se váží po penetraci do bakteriální buňky na receptory na 30S

podjednotkách bakteriálních ribozomů. To indukuje chybné čtení genetického kódu na řetězci

ribonukleové kyseliny (mRNA),a účinek je tak bakteriostatický.

5.2. Farmakokinetické údaje

Po aplikaci se procaini benzylpenicillinum rychle absorbuje z místa podání. Poločas eliminace

procaini benzylpenicillinum je přibližně 5 hodin. Streptomycini sulfas a neomycini sulfas je

absorbován přibližně stejnou rychlostí. Poločas eliminace je přibližně 2 hodiny.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1. Seznam pomocných látek

Tekutý parafin

Bílá vazelína

6.2. Inkompatibility

Nejsou známy.

6.3. Doba použitelnosti

Doba použitelnosti veterinárního léčivého přípravku v neporušeném obalu 2 roky.

Aplikátor lze použít jen jednou. Aplikátor použitý jen zčásti se musí zlikvidovat.

6.4. Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do

25° C.

6.5. Druh a složení vnitřního obalu

Sterilní polyethylenový aplikátor s jednou dávkou (5 g).

Mastiquick se dodává v krabici s 24 aplikátory.

6.6. Zvláštní opatření pro zneškodňování nepoužitého veterinárního léčivého přípravku nebo

odpadu, který pochází z tohoto přípravku

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí

být likvidován podle místních právních předpisů.

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

GENERA SI d.o.o., Dunajska 51, 1000 Ljubljana, SLOVINSKO

Telefon: +386 1 436 44 66

Telefax: +386 1 436 44 68

E-mail: darja.brisnik@generasi.si

8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

96/044/04-C

9. DATUM REGISTRACE/ PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

01.04.2004, 15.6.2011

10. DATUM REVIZE TEXTU

Říjen 2011

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace