MARUMAX 0,5MG/0,4MG Tvrdá tobolka

Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
TAMSULOSIN-HYDROCHLORID (TAMSULOSINI HYDROCHLORIDUM) ; DUTASTERID (DUTASTERIDUM)
Dostupné s:
Aristo Pharma GmbH, Berlin
ATC kód:
G04CA52
INN (Mezinárodní Name):
TAMSULOSIN HYDROCHLORIDE (TAMSULOSINI HYDROCHLORIDE) ; DUTASTERID (DUTASTERIDUM)
Dávkování:
0,5MG/0,4MG
Léková forma:
Tvrdá tobolka
Podání:
Perorální podání
Jednotky v balení:
30; 90
Druh předpisu:
na lékařský předpis
Terapeutické oblasti:
TAMSULOSIN A DUTASTERID
Stav Autorizace:
R - registrovaný léčivý přípravek.
Registrační číslo:
87/ 487/18-C
Datum autorizace:
2021-04-29

Přečtěte si celý dokument

Sp.zn.sukls96941/2020

a sp.zn.sukls108754/2020

Příbalová informace: informace pro uživatele

Marumax 0,5 mg/0,4 mg tvrdé tobolky

dutasteridum/tamsulosini hydrochloridum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože

obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit,

a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

1. Co je přípravek Marumax a k čemu se používá

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Marumax užívat

3. Jak se přípravek Marumax užívá

4. Možné nežádoucí účinky

5. Jak přípravek Marumax uchovávat

6. Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek Marumax a k čemu se používá

Přípravek Marumax se používá k léčbě mužů se zbytněním prostaty (benigní hyperplazií prostaty), což

je nezhoubné (nerakovinné) zbytnění (zvětšení) předstojné žlázy (prostaty) způsobené vylučováním

zvýšeného množství hormonu nazvaného dihydrotestosteron.

Přípravek Marumax je kombinací dvou různých léčivých látek nazývaných dutasterid a tamsulosin.

Dutasterid patří do skupiny léků nazývaných inhibitory 5-alfa-reduktázy a tamsulosin náleží do skupiny

léků nazývaných alfa-blokátory.

Zvětšování prostaty může vést k problémům s močením, jako jsou obtíže s vyprazdňováním moči a

častější potřeba návštěv toalety. Zároveň může způsobit, že proud moči je pomalejší a slabší. Je-li

benigní hyperplazie prostaty neléčená, může se zhoršovat a vést až k úplné neschopnosti se vymočit

(k akutnímu zadržení neboli retenci moči). Tento stav pak vyžaduje okamžitou léčbu. V některých

případech je zapotřebí chirurgické odstranění nebo zmenšení velikosti prostaty.

Dutasterid snižuje tvorbu hormonu nazývaného dihydrotestosteron, což vede ke zmenšení prostaty a

ke zmírnění obtíží. Riziko akutní retence moči a nutnosti chirurgické léčby jsou tak sníženy. Tamsulosin

působí prostřednictvím relaxace (uvolnění) svaloviny prostaty, čímž usnadňuje močení a významně

ulevuje od příznaků.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Marumax užívat

Neužívejte přípravek Marumax

jestliže jste žena (protože tento lék je určen pouze pro muže).

Jestliže jste dítě nebo dospívající do 18 let věku.

jestliže jste alergický na dutasterid, jiné inhibitory 5-alfa-reduktázy, tamsulosin, sóju, arašídy

nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

jestliže máte nízký krevní tlak, který Vám způsobuje pocit závrati, pocit točení hlavy nebo pocit

na omdlení (ortostatická hypotenze);

jestliže máte závažné onemocnění jater.

Pokud si myslíte, že se některý z těchto příznaků vztahuje na Vás, neužívejte tento léčivý přípravek,

dokud se neporadíte se svým lékařem.

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Marumax se poraďte se svým lékařem:

V některých klinických studiích se objevilo srdeční selhání u většího počtu pacientů, kteří užívali

dutasterid spolu s dalším lékem nazývaným alfa-blokátor, jako je tamsulosin, než u pacientů

užívajících

pouze

dutasterid

nebo

pouze

alfa-blokátor.

Srdeční

selhání

znamená,

srdce

nepumpuje krev tak dobře, jak má.

Ujistěte se, že lékař ví o Vašem případném onemocnění jater. Jestliže jste prodělal nějaké

onemocnění postihující játra, možná budou nutná během užívání přípravku Marumax další

kontrolní vyšetření.

Ujistěte se, že lékař ví o Vašich případných závažných problémech s ledvinami.

Operace katarakty (šedého zákalu). Pokud máte podstoupit operaci šedého zákalu, lékař Vás

může požádat, abyste přestal přípravek Marumax před operací užívat. Před operací řekněte

očnímu lékaři, že užíváte přípravek Marumax nebo tamsulosin (nebo že jste je v nedávné době

užíval). Lékař bude muset provést potřebná opatření, aby předešel komplikacím v průběhu

operace.

Ženy, děti a dospívající se musí vyvarovat kontaktu s prosakujícími tobolkami přípravku Marumax,

protože léčivá látka se může vstřebávat kůží. Došlo-li ke kontaktu s kůží, zasaženou oblast musíte

ihned umýt mýdlem a vodou.

Během pohlavního styku používejte kondom. Dutasterid byl prokázán v semeni mužů užívajících

přípravek Marumax. Je-li, nebo může-li být Vaše partnerka těhotná, musíte zabránit tomu, aby

přišla do kontaktu s Vaším spermatem, protože dutasterid může ovlivnit normální vývoj plodu

mužského pohlaví. Ukázalo se, že dutasterid snižuje počet spermií, objem spermatu a pohyblivost

spermií. Toto může snížit Vaši plodnost.

Přípravek Marumax ovlivňuje krevní test pro stanovení hladiny PSA (prostatický specifický

antigen), který se někdy používá k prokázání rakoviny prostaty. Lékař si je vědom tohoto účinku,

a přesto může tento test použít k prokázání rakoviny prostaty. Máte-li podstoupit vyšetření

na PSA,

informujte

svého

lékaře,

užíváte

přípravek

Marumax.

Muži

užívající

přípravek

Marumax mají podstupovat pravidelné testy PSA.

V klinické studii hodnotící muže se zvýšeným rizikem karcinomu prostaty měli muži užívající

dutasterid závažnou formu karcinomu prostaty častěji než muži, kteří dutasterid neužívali. Vliv

dutasteridu na tuto závažnou formu karcinomu prostaty není objasněn.

Přípravek Marumax může způsobovat zvětšení prsů a jejich citlivost. Pokud se tyto příznaky

stanou nepříjemnými nebo pokud zaznamenáte bulky v prsou, nebo výtok z bradavky, promluvte

si o tom se svým lékařem, protože to mohou být známky závažného stavu, jako je rakovina prsu.

Máte-li jakékoli otázky týkající se užívání přípravku Marumax, obraťte se na svého lékaře nebo

lékárníka.

Další léčivé přípravky a přípravek Marumax

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval

nebo které možná budete užívat.

Neužívejte přípravek Marumax společně s těmito léky:

jiné alfa-blokátory (k léčbě zbytnělé prostaty nebo vysokého krevního tlaku)

Marumax se nedoporučuje užívat s těmito léky:

ketokonazol (používaný k léčbě plísňových infekcí).

Některé léky mohou s přípravkem Marumax vzájemně působit a mohou zvýšit pravděpodobnost

výskytu nežádoucích účinků. Tyto přípravky zahrnují:

inhibitory PDE5 (používané k usnadnění dosažení nebo udržení erekce) jako vardenafil, sildenafil-

citrát a tadalafil

verapamil nebo diltiazem (k léčbě vysokého krevního tlaku)

ritonavir nebo indinavir (k léčbě infekce virem HIV)

itrakonazol nebo ketokonazol (k léčbě plísňových infekcí)

nefazodon (k léčbě deprese)

cimetidin (k léčbě žaludečních vředů)

warfarin (k léčbě krevních sraženin)

erythromycin (antibiotikum používané k léčbě infekcí)

paroxetin (k léčbě deprese)

terbinafin (používá se k léčbě plísňových infekcí)

diklofenak (používá se k léčbě bolesti a zánětů)

Užíváte-li některý z těchto léčivých přípravků, informujte o tom svého lékaře.

Přípravek Marumax s jídlem a pitím

Přípravek Marumax se má užívat každý den 30 minut vždy po stejném jídle daného dne.

Těhotenství, kojení a plodnost

Marumax nesmí užívat ženy.

Ženy, které jsou těhotné (nebo mohou být těhotné), nesmí manipulovat s prosakujícími tobolkami.

Dutasterid se vstřebává kůží a může ovlivnit normální vývoj plodu mužského pohlaví. Toto riziko je

největší v prvních 16 týdnech těhotenství.

Došlo-li ke kontaktu těhotné ženy s přípravkem Marumax, kontaktujte svého lékaře.

Během pohlavního styku používejte kondom. Dutasterid byl prokázán ve spermatu mužů užívajících

přípravek Marumax. Je-li, nebo může-li být Vaše partnerka těhotná, musíte zabránit tomu, aby přišla

do kontaktu s Vaším spermatem.

Bylo prokázáno, že přípravek Marumax snižuje počet spermií, objem spermatu a pohyblivost spermií.

Proto může dojít ke snížení plodnosti.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek Marumax může způsobit závratě, proto může ovlivnit Vaši schopnost řídit nebo bezpečně

obsluhovat stroje.

Pokud Vás přípravek takto ovlivňuje, neřiďte ani neobsluhujte stroje.

Přípravek Marumax obsahuje sójový lecithin a sodík

Marumax obsahuje barvivo oranžovou žluť (E110), které může způsobit alergickou reakci.

Marumax obsahuje sójový lecithin. Neužívejte tento léčivý přípravek, jestliže jste alergický na arašídy

nebo sóju.

Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v jedné tobolce, to znamená, že je

v podstatě „bez sodíku“.

3. Jak se přípravek Marumax užívá

Vždy

užívejte

přípravek

Marumax

přesně

podle

pokynů

svého

lékaře

nebo

lékárníka.

Pokud

nebudete přípravek užívat pravidelně, může to mít vliv na sledování hladin PSA. Pokud si nejste jistý,

poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Kolik přípravku se užívá

Doporučená dávka přípravku je jedna tobolka jednou denně, 30 minut po stejném jídle daného dne.

Jak se přípravek užívá

Tobolky polykejte celé a zapíjejte vodou. Nežvýkejte je a neotvírejte je. Kontakt s obsahem tobolek

může způsobit podráždění Vašich úst a hrdla.

Jestliže jste užil více přípravku Marumax, než jste měl

Jestliže jste užil větší než předepsanou dávku tobolek přípravku Marumax, kontaktujte svého lékaře

nebo lékárníka.

Jestliže jste zapomněl užít přípravek Marumax

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil vynechanou dávku. Užijte následující dávku

v obvyklý čas.

Jestliže jste přestal užívat přípravek Marumax

Nepřestávejte užívat přípravek Marumax, aniž byste se před tím poradil se svým lékařem.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Alergická reakce

Známky alergické reakce mohou zahrnovat:

kožní vyrážku (která může svědit)

kopřivku (podobnou vyrážce)

otok očních víček, obličeje, rtů, paží nebo nohou.

Pokud pozorujete výskyt některého z těchto příznaků, okamžitě kontaktujte svého lékaře a

přestaňte přípravek Marumax užívat.

Závrať, točení hlavy a mdloba

Přípravek Marumax může způsobit závrať, pocit točení hlavy a ve vzácných případech mdlobu. Pokud

se zvedáte z polohy vleže nebo vsedě do sedu nebo stoje, buďte opatrný, zvláště pokud jste se probudil

v noci, dokud nebudete vědět, jak na Vás tento lék působí. Pokud budete mít závrať nebo pocit točení

hlavy kdykoli v průběhu léčby, posaďte se nebo si lehněte, dokud příznaky neodezní.

Závažné kožní reakce

Známky závažných kožních reakcí mohou zahrnovat:

rozsáhlou vyrážku s puchýřky a odlupující se kůží, zejména kolem úst, nosu, očí a pohlavních

orgánů (Stevensův-Johnsonův syndrom).

Pokud se u Vás objeví tyto příznaky, okamžitě kontaktujte lékaře a přestaňte užívat přípravek

Marumax.

Časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 10 pacientů)

impotence (neschopnost dosáhnout nebo udržet erekci)*

pokles libida (pohlavní touhy)*

potíže s ejakulací, jako například snížené množství spermatu uvolněného při pohlavním styku*

zvětšení prsů nebo napětí v prsech (gynekomastie)

závrať.

* U malého počtu mužů mohou některé z těchto účinků přetrvávat i poté, co přestanou přípravek

Marumax užívat.

Méně časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů)

srdeční selhání (srdce je při pumpování krve do těla méně výkonné. Můžete mít následující

příznaky: dušnost, výrazná únava a otoky kotníků a nohou)

nízký krevní tlak při vstávání

bušení srdce (palpitace)

zácpa, průjem, zvracení, pocit na zvracení (nauzea)

slabost nebo ztráta síly

bolest hlavy

svědění nosu nebo ucpaný nos nebo výtok z nosu (rinitida)

kožní vyrážka, kopřivka, svědění

vypadávání vlasů (většinou tělesného ochlupení) nebo jejich/jeho nadměrný růst.

Vzácné nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 1000 pacientů)

otok očních víček, obličeje, rtů, paží nebo nohou (angioedém)

mdloba.

Velmi vzácné nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 10 000 pacientů)

přetrvávající bolestivé ztopoření penisu (priapismus)

závažné kožní reakce (Stevensův-Johnsonův syndrom).

Další nežádoucí účinky

Další nežádoucí účinky se vyskytly u malého počtu mužů, ale jejich přesná četnost není známa

(z dostupných údajů nelze určit):

abnormální nebo zrychlený srdeční tep (arytmie nebo tachykardie nebo fibrilace síní)

dušnost (dyspnoe)

deprese

bolest a otok varlat

krvácení z nosu

závažná kožní vyrážka

změny vidění (rozmazané vidění nebo poruchy zraku)

sucho v ústech

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně

postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením

nežádoucích

účinků

můžete

přispět

k získání

více

informací

o bezpečnosti

tohoto

přípravku.

5. Jak přípravek Marumax uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte

tento

přípravek

po uplynutí

doby

použitelnosti

uvedené

na krabičce

nebo

blistru

za zkratkou EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte přípravek Marumax při teplotě do 30 °C.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka,

naložit

s přípravky,

které

již

nepoužíváte.

Tato

opatření

pomáhají

chránit

životní

prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Marumax obsahuje

Léčivými látkami jsou dutasteridum a tamsulosini hydrochloridum. Jedna tobolka obsahuje

dutasteridum 0,5 mg a tamsulosini hydrochloridum 0,4 mg.

Pomocnými látkami jsou:

Tvrdá tobolka: hypromelóza, karagenan (E407), chlorid draselný, oxid titaničitý (E171),

červený oxid železitý (E172), oranžová žluť (E110).

Obsah

tvrdé

tobolky:

propylenglykol-monooktanodekanoát

butylhydroxytoluen

(E321),

želatina,

glycerol,

oxid

titaničitý

(E171),

žlutý

oxid

železitý

(E172),

triacylglyceroly se středním řetězcem, lecithin (může obsahovat sójový olej) (E322),

mikrokrystalická celulóza, kopolymer

kyseliny methakrylové a ethyl-akrylátu 1:1 30%

disperze, kopolymer

kyseliny methakrylové a ethyl-akrylátu (1: 1), magnesium-stearát,

hydroxid sodný, triacetin, mastek, oxid titaničitý (E171).

Jak přípravek Marumax vypadá a co obsahuje toto balení

Marumax jsou podlouhlé, přibližně 24 mm, tvrdé želatinové tobolky s hnědým tělem a oranžovým

víčkem.

Je dostupný v balení po 9, 30 a 90 tobolkách v Al/Al blistru.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci

Aristo Pharma GmbH

Wallenroder Str. 8-10

13435 Berlín

Německo

Výrobce

SAG Manufacturing, S.L.U., Ctra. N-I, km 36, 28750 San Augustin de Guadalix, Madrid, Španělsko

Galenicum Health, S.L., Avda. Cornellá 144, 7°-1

, Edificio Lekla, Esplugues de Llobregat, 08950

Barcelona, Španělsko

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Česká republika

Marumax

Itálie

Dutasteride/Tamsulosina Aristo

Malta

Dutasteride/Tamsulosin Aristo

Německo

Dutalosin

Polsko

Marumax

Portugalsko

Dutasterida/Tamsulosina Aristo

Španělsko

Dutasterida/Tamsulosin Aristo

Velká Británie

Dutasteride/Tamsulosin hydrochloride 0.5 mg/ 0.4 mg hard capsules

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 3. 7. 2020

Přečtěte si celý dokument

Sp.zn.sukls96941/2020

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU

Marumax 0,5 mg/0,4 mg tvrdé tobolky

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna tvrdá tobolka obsahuje dutasteridum 0,5 mg a tamsulosini hydrochloridum 0,4 mg (což odpovídá

tamsulosinum 0,367 mg).

Pomocné látky se známým účinkem

Jedna tobolka obsahuje lecithin (který může obsahovat sójový olej) a oranžovou žluť (E 110). Jedna

tobolka obsahuje ≤0,1 mg oranžové žluti.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3. LÉKOVÁ FORMA

Tvrdá tobolka

Podlouhlé tvrdé tobolky s hnědým tělem a oranžovým víčkem s délkou přibližně 24 mm.

Jedna tvrdá tobolka obsahuje pelety tamsulosin-hydrochloridu s řízeným uvolňováním a jednu měkkou

želatinovou tobolku s dutasteridem.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikace

Léčba středně těžkých až těžkých příznaků benigní hyperplazie prostaty (BHP).

Snížení rizika akutní retence moči (ARM) a chirurgického výkonu u pacientů se středně těžkými až

těžkými příznaky BHP.

Informace o účincích léčby a souborech pacientů zkoumaných v klinických studiích viz bod 5.1.

4.2 Dávkování a způsob podání

Dávkování

Dospělí (včetně starších pacientů)

Doporučená dávka přípravku Marumax je jedna tobolka (0,5 mg/0,4 mg) jednou denně.

Je-li to vhodné, může se přípravek Marumax použít ke zjednodušení léčby jako náhrada současné

kombinované léčby dutasteridem a tamsulosin-hydrochloridem.

Je-li to klinicky vhodné, je možné zvážit přímou změnu z monoterapie dutasteridem nebo tamsulosin-

hydrochloridem na přípravek Marumax.

Porucha funkce ledvin

Vliv

poruchy

funkce

ledvin

na farmakokinetiku dutasteridu/tamsulosinu

nebyl studován. Úprava

dávkování u pacientů s poruchou funkce ledvin se nepředpokládá (viz body 4.4 a 5.2).

Porucha funkce jater

Vliv poruchy funkce jater na farmakokinetiku dutasteridu/tamsulosinu nebyl studován, a proto je

u pacientů s lehkou až středně těžkou poruchou funkce jater nutná opatrnost (viz bod 4.4 a bod 5.2).

U pacientů s těžkou poruchou funkce jater je přípravek Marumax kontraindikován (viz bod 4.3).

Pediatrická populace

Dutasterid/tamsulosin je u pediatrické populace (mladší 18 let věku) kontraindikován (viz bod 4.3).

Způsob podání

Perorální podání.

Pacienti mají být poučeni, aby polykali tobolky celé, přibližně 30 minut po stejném jídle daného dne.

Tobolky se nemají žvýkat ani otevírat. Kontakt s obsahem tobolky s dutasteridem obsažené uvnitř

tvrdé tobolky může způsobit podráždění orofaryngeální sliznice.

4.3 Kontraindikace

Přípravek Marumax je kontraindikován:

u žen, dětí a dospívajících (viz bod 4.6).

u pacientů s hypersenzitivitou na léčivé látky, další inhibitory 5-alfa-reduktázy, tamsulosin

(včetně angioedému indukovaného tamsulosinem), sóju, arašídy nebo na kteroukoli jinou

pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1.

u pacientů s anamnézou ortostatické hypotenze.

u pacientů s těžkou poruchou funkce jater.

4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Kombinovaná

léčba

být

předepsána

pouze

po pečlivém

zvážení

přínosu

rizik

z důvodu

potenciálního zvýšení rizika nežádoucích účinků (včetně srdečního selhání) a po zvážení možností

alternativní léčby, včetně monoterapie.

Karcinom prostaty a high-grade tumory

Studie REDUCE, 4letá, multicentrická, randomizovaná, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná

studie, zkoumala účinek dutasteridu v dávce 0,5 mg denně u pacientů s vysokým rizikem karcinomu

prostaty (zahrnovala muže ve věku 50 až 75 let s hladinou PSA 2,5 až 10 ng/ml a negativní biopsií

prostaty 6 měsíců před zařazením do studie) ve srovnání s placebem. Výsledky této studie ukázaly vyšší

incidenci karcinomů prostaty s Gleasonovým skóre 8-10 u mužů léčených dutasteridem (n = 29, 0,9 %)

ve srovnání

s placebem

0,6 %).

Vztah

mezi

dutasteridem

karcinomem

prostaty

s Gleasonovým skóre 8-10 není zatím objasněn. Muži užívající přípravek Marumax proto mají být

pravidelně vyšetřováni s ohledem na karcinom prostaty (viz bod 5.1).

Prostatický specifický antigen (PSA)

Koncentrace

prostatického

specifického

antigenu

(PSA)

v séru

významnou

součástí

průkazu

karcinomu prostaty. Přípravek Marumax způsobuje pokles střední koncentrace PSA v séru po šesti

měsících léčby přibližně o 50 %.

Pacienti užívající přípravek Marumax mají mít stanovenu novou výchozí hodnotu PSA po 6 měsících

léčby

přípravkem

Marumax.

Poté

doporučuje

hodnoty

pravidelně

monitorovat.

Každé

potvrzené zvýšení koncentrace PSA v séru od nejnižší hodnoty během léčby přípravkem Marumax

může signalizovat přítomnost karcinomu prostaty nebo non-compliance pacienta při léčbě přípravkem

Marumax a je třeba jej pečlivě vyhodnotit, a to i v případě, kdy jsou hodnoty stále ještě v rozmezí

hodnot normálních pro muže neužívající inhibitor 5-alfa-reduktázy (viz bod 5.1). Při interpretaci

hodnot

u pacientů

užívajících

dutasterid

třeba

zkontrolovat

předchozí

hodnoty

pro porovnání.

Léčba přípravkem Marumax nenarušuje použití PSA jako pomocného nástroje při stanovení diagnózy

karcinomu prostaty po stanovení nových výchozích hodnot PSA.

Celkové koncentrace PSA v séru se do 6 měsíců po přerušení terapie vrací k výchozím hodnotám

před začátkem

této

terapie.

Poměr

volného

k celkovému

zůstává

konstantní

pod vlivem

přípravku Marumax. Jestliže lékaři zvolí jako prostředek k odhalení karcinomu prostaty u mužů

léčených přípravkem Marumax procento volného PSA, tuto hodnotu není nutno upravovat.

Před zahájením léčby přípravkem Marumax a pak pravidelně v jejím průběhu je u pacientů nutné

provádět vyšetření per rectum, stejně jako další vyšetření na karcinom prostaty a stavy, které mohou

mít stejné příznaky jako BHP.

Kardiovaskulární nežádoucí účinky

Ve dvou čtyřletých klinických studiích byl výskyt srdečního selhání (souhrnný termín zahrnující hlášené

příhody

zejména srdečního

selhání

kongestivního

srdečního

selhání)

hraničně

vyšší

u jedinců

užívajících kombinaci dutasteridu a antagonisty alfa1-adrenoceptoru, především tamsulosinu, než

u jedinců, kteří tuto kombinaci neužívali. Nicméně výskyt srdečního selhání v těchto studiích byl nižší

u všech aktivně léčených skupin ve srovnání se skupinou s placebem, a další data, která jsou k dispozici

pro dutasterid nebo alfa1-adrenergní antagonisty, nepodporují závěr o zvýšených kardiovaskulárních

rizicích (viz bod 5.1).

Neoplazie prsu

U mužů užívajících dutasterid byl v klinických studiích a v postmarketingovém období vzácně hlášen

výskyt karcinomu prsu. Nicméně epidemiologické studie neprokázaly žádné zvýšení rizika vzniku

karcinomu prsu u mužů při použití inhibitorů 5-alfa-reduktázy (viz bod 5.1). Lékaři mají poučit své

pacienty, aby jakékoli změny prsní tkáně, jako jsou bulky nebo výtok z bradavky, neprodleně nahlásili.

Porucha funkce ledvin

K léčbě pacientů s těžkou poruchou funkce ledvin (clearance kreatininu nižší než 10 ml/min) se má

přistupovat s opatrností, protože tito pacienti nebyli studováni.

Hypotenze

Ortostatická: Stejně jako u ostatních antagonistů alfa1-adrenoceptoru se může v průběhu léčby

tamsulosinem objevit snížení krevního tlaku, jehož následkem může být vzácně i synkopa. Pacienti,

kteří

začínají

léčbu

přípravkem

Marumax,

mají

být

poučeni,

v případě

prvních

známek

ortostatické hypotenze (závrať, slabost) posadili, nebo si lehli, dokud tyto příznaky neodezní.

Aby se minimalizovala možnost vzniku posturální hypotenze, má být pacient při léčbě antagonisty

alfa1-adrenoceptoru před zahájením používání inhibitorů PDE5 hemodynamicky stabilní.

Symptomatická: Opatrnost se doporučuje, pokud jsou alfa blokátory, včetně tamsulosinu, podávány

společně s inhibitory PDE5 (např. sildenafil, tadalafil, vardenafil). Jak antagonisté alfa1-adrenoceptoru,

tak i inhibitory PDE5 jsou vazodilatancia, která mohou snížit krevní tlak. Současné užívání těchto dvou

skupin léčiv může potenciálně způsobit symptomatickou hypotenzi (viz bod 4.5).

Syndrom interoperativní plovoucí duhovky (IFIS)

V průběhu

operace

katarakty

u některých

pacientů

současně

nebo

v minulosti

léčených

tamsulosinem

pozorován

syndrom

interoperativní

plovoucí

duhovky

(Intraoperative

Floppy

Iris

Syndrom, IFIS, varianta syndromu malé zornice). IFIS může zvýšit riziko očních komplikací v průběhu

chirurgického výkonu i po něm. Zahájení léčby přípravkem Marumax u pacientů plánovaných k operaci

katarakty se proto nedoporučuje.

Při předoperačním vyšetření musí chirurg a oftalmolog vzít v úvahu, zda pacient plánovaný k operaci

katarakty je v současnosti léčen nebo byl v minulosti léčen přípravkem Marumax, aby mohlo být

zajištěno provedení příslušných opatření k léčbě IFIS během operace katarakty.

Přerušení léčby tamsulosinem 1-2 týdny před operací katarakty je považováno za užitečné, ale přínos

a délka přerušení terapie před operací katarakty dosud nebyly stanoveny.

Prosakující tobolky

Dutasterid se vstřebává kůží, proto je nutno zabránit kontaktu žen, dětí a dospívajících s prosakujícími

tobolkami (viz bod 4.6). Dojde-li ke kontaktu s prosakujícími tobolkami, zasaženou oblast je nutno

ihned umýt vodou a mýdlem.

Inhibitory CYP3A4 a CYP2D6

Současné podávání tamsulosin-hydrochloridu se silnými inhibitory CYP3A4 (např. ketokonazol) nebo

v menší míře se silnými inhibitory CYP2D6 (např. paroxetin) může zvýšit expozici tamsulosinu (viz bod

4.5). Tamsulosin-hydrochlorid se proto nedoporučuje u pacientů užívajících silné inhibitory CYP3A4 a

má být užíván s opatrností u pacientů, kteří užívají středně silné inhibitory CYP3A4, silné nebo středně

silné inhibitory CYP2D6, kombinaci inhibitorů CYP3A4 a CYP2D6, nebo u pacientů známých jako pomalí

metabolizátoři CYP2D6.

Porucha funkce jater

Marumax

nebyl

studován

u pacientů

s onemocněním

jater.

Při podávání

přípravku

Marumax

pacientům s lehkou až středně těžkou poruchou funkce jater je nutná opatrnost (viz bod 4.2, bod 4.3

a bod 5.2).

Pomocné látky

Tento léčivý přípravek obsahuje barvivo oranžovou žluť (E110), které může způsobit alergickou reakci.

Tento léčivý přípravek obsahuje lecithin získaný ze sójového oleje. Jste-li alergičtí na arašídy nebo sóju,

neužívejte tento léčivý přípravek (viz bod 4.3).

Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v jedné tobolce, to znamená, že je

v podstatě „bez sodíku“.

4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

S přípravkem Marumax nebyly provedeny žádné studie lékových interakcí. Následující tvrzení vychází

z údajů dostupných pro jednotlivé léčivé látky přípravku.

Dutasterid

Informace o poklesu koncentrace PSA v séru během léčby dutasteridem a pokyny týkající se průkazu

karcinomu prostaty viz bod 4.4.

Vlivy jiných léčiv na farmakokinetiku dutasteridu

Dutasterid je eliminován hlavně metabolizací. Studie in vitro naznačují, že tato metabolizace je

katalyzována izoenzymy CYP3A4 a CYP3A5. Formální interakční studie se silnými inhibitory CYP3A4

nebyly provedeny. V populační farmakokinetické studii však byly u malého počtu pacientů léčených

souběžně

verapamilem

nebo

diltiazemem

(středně

silnými

inhibitory

CYP3A4

inhibitory

glykoproteinu) zaznamenány průměrně 1,6násobně až 1,8násobně vyšší koncentrace dutasteridu

v séru než u ostatních pacientů.

Dlouhodobé souběžné podávání dutasteridu s léčivy, která jsou silnými inhibitory izoenzymu CYP3A4

(např. ritonavir, indinavir, nefazodon, itrakonazol, perorálně podávaný ketokonazol), může zvýšit

sérové koncentrace dutasteridu. Při zvýšené expozici dutasteridu není větší inhibice 5-alfa-reduktázy

pravděpodobná. Zaznamenají-li se však nežádoucí účinky, má se zvážit snížení frekvence dávkování

dutasteridu. Je třeba poznamenat, že v případě inhibice enzymu se dlouhý poločas může ještě více

prodloužit a může trvat více než 6 měsíců souběžné terapie, než se dosáhne nového ustáleného stavu.

Podání 12 g kolestyraminu jednu hodinu po užití 5 mg jednorázové dávky dutasteridu neovlivnilo

farmakokinetiku dutasteridu.

Vliv dutasteridu na farmakokinetiku jiných léčiv

V malé

(n = 24)

dvoutýdenní

studii

u zdravých

mužů

dutasterid

(0,5 mg

denně)

neovlivňoval

farmakokinetiku tamsulosinu nebo terazosinu. Rovněž v této studii nebyly pozorovány žádné známky

farmakodynamické interakce.

Dutasterid nemá vliv na farmakokinetiku warfarinu ani digoxinu. To svědčí o tom, že dutasterid

neinhibuje/neindukuje izoenzym CYP2C9 ani transportér P-glykoprotein.

Interakční studie in vitro svědčí o tom, že dutasterid neinhibuje izoenzymy CYP1A2, CYP2D6, CYP2C9,

CYP2C19 ani CYP3A4.

Tamsulosin

Společné

podávání

tamsulosin-hydrochloridu

s léky,

které

mohou

snižovat

krevní

tlak,

včetně

anestetik,

inhibitorů

PDE5

dalších

antagonistů

alfa1-adrenoceptoru,

může

vést

ke znásobení

hypotenzních účinků. Dutasterid/tamsulosin nemá být užíván v kombinaci s dalšími antagonisty alfa1-

adrenoceptoru.

Současné

podávání

tamsulosin-hydrochloridu

s ketokonazolem

(silný

inhibitor

CYP3A4)

vedlo

ke zvýšení C

a AUC tamsulosin-hydrochloridu o faktor 2,2, resp. 2,8. Současné podávání tamsulosin-

hydrochloridu s paroxetinem (silným inhibitorem CYP2D6) vedlo ke zvýšení C

a AUC tamsulosin-

hydrochloridu o faktor 1,3, resp. 1,6. Podobné zvýšení expozice se očekává u pomalých metabolizátorů

CYP2D6 ve srovnání s rychlými metabolizátory, pokud je tamsulosin podáván se silným inhibitorem

CYP3A4.

Účinky

současného

podávání obou

inhibitorů,

CYP3A4

CYP2D6

s tamsulosin-

hydrochloridem nebyly klinicky hodnoceny, nicméně je zde potenciál pro významné zvýšení expozice

tamsulosinu (viz bod 4.4).

Současné podávání tamsulosin-hydrochloridu (0,4 mg) a cimetidinu (400 mg každých 6 hodin po dobu

6 dnů) vedlo ke snížení clearance (26 %) a zvýšení AUC (44 %) tamsulosin-hydrochloridu. Při podávání

dutasteridu/tamsulosinu v kombinaci s cimetidinem je nutná opatrnost.

Konečná studie lékových interakcí mezi tamsulosin-hydrochloridem a warfarinem nebyla provedena.

Závěry z omezených in vitro a in vivo studií nejsou průkazné. Diklofenak a warfarin však mohou zvýšit

rychlost eliminace tamsulosinu. Při společném podávání warfarinu a tamsulosin-hydrochloridu je

nutná opatrnost.

Při podávání

tamsulosin-hydrochloridu

společně

s atenololem,

enalaprilem,

nifedipinem

nebo

teofylinem

nebyly

pozorovány

žádné

interakce.

Společné

podávání

furosemidu

vedlo

k poklesu

plazmatických hladin tamsulosinu, ale hladiny zůstaly i nadále v rozmezí normálního dávkování a

nevyžadovaly tak úpravu dávky.

In vitro neměnily diazepam, propranolol, trichlormethiazid, chlormadinon, amitriptylin, diklofenak,

glibenklamid ani simvastatin volnou frakci tamsulosinu v plazmě. Stejně tak tamsulosin neměnil volné

frakce diazepamu, propranololu, trichlormethiazidu ani chlormadinonu.

4.6 Fertilita, těhotenství a kojení

Podávání přípravku Marumax ženám je kontraindikováno. Studie hodnotící účinky přípravku Marumax

na těhotenství, kojení a fertilitu nebyly provedeny. Následující tvrzení odrážejí informace dostupné

ze studií s jednotlivými léčivými látkami (viz bod 5.3).

Těhotenství

Stejně

jako

ostatní

inhibitory

5alfa-reduktázy

inhibuje

dutasterid

přeměnu

testosteronu

na dihydrotestosteron, a je-li podán těhotné ženě s plodem mužského pohlaví, může inhibovat vývoj

zevního mužského pohlavního ústrojí plodu (viz bod 4.4). U subjektů užívajících dutasterid bylo jeho

malé množství nalezeno ve spermatu. Není známo, zda by došlo k nepříznivému ovlivnění plodu

mužského pohlaví, jestliže jeho matka přišla do styku se spermatem pacienta léčeného dutasteridem

(riziko tohoto je největší v průběhu prvních 16 týdnů těhotenství).

Stejně

jako

u všech

inhibitorů

5alfa-reduktázy

se doporučuje,

je-li

nebo může-li

být

pacientova

partnerka těhotná, aby pacient zabránil kontaktu své partnerky se svým spermatem tím, že bude

používat kondom.

Podávání tamsulosin-hydrochloridu březím samicím potkanů a králíků neprokázalo poškození plodu.

Informace týkající se preklinických údajů viz bod 5.3.

Kojení

Není známo, zda se dutasterid nebo tamsulosin vylučují do lidského mateřského mléka.

Fertilita

Bylo hlášeno, že dutasterid ovlivňuje vlastnosti spermatu u zdravých mužů (snížení počtu spermií,

objemu spermatu a pohyblivosti spermií) (viz bod 5.1). Možnost snížení mužské fertility nelze vyloučit.

Účinky tamsulosin-hydrochloridu na počet spermií nebo jejich funkci nebyly hodnoceny.

4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Nebyly provedeny žádné studie účinků přípravku Marumax na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Pacienti

však

při užívání

přípravku

Marumax

mají

být

informováni

o možnosti

výskytu příznaků

souvisejících s ortostatickou hypotenzí, jako je závrať.

4.8 Nežádoucí účinky

Údaje zde uváděné se vztahují k analýze 4letého společného podávání dutasteridu a tamsulosinu

ve studii CombAT (Combination of Avodart and Tamsulosin) porovnávající podávání dutasteridu

v dávce 0,5 mg a tamsulosinu v dávce 0,4 mg jednou denně po dobu 4 let buď společně, nebo

v monoterapii.

Byla

prokázána

bioekvivalence

dutasteridu/tamsulosinu

v přípravku

Marumax

se současným podáváním dutasteridu a tamsulosinu (viz bod 5.2). Uvedeny jsou rovněž informace

o profilu

nežádoucích

účinků

jednotlivých

léčivých

látek

přípravku

(dutasteridu

tamsulosinu).

Poznámka:

všechny

nežádoucí

účinky

hlášené

u jednotlivých

léčivých

látek

byly

hlášeny

u kombinace dutasteridu/tamsulosinu. Tyto jsou uvedeny pro informaci předepisujícího lékaře.

Údaje ze 4leté klinické studie CombAT ukázaly, že výskyt jakýchkoliv nežádoucích účinků posouzených

zkoušejícím jako související s užíváním léčivého přípravku během prvního, druhého, třetího a čtvrtého

roku léčby byl 22 %, 6 %, 4 % a 2 % při kombinované léčbě dutasteridem+tamsulosinem, 15 %, 6 %, 3 %

a 2 % při monoterapii dutasteridem a 13 %, 5 %, 2 % a 2 % při monoterapii tamsulosinem. Vyšší výskyt

nežádoucích účinků ve skupině s kombinovanou léčbou během prvního roku léčby byl způsoben vyšším

výskytem reprodukčních poruch, zvláště poruch ejakulace, pozorovaných v této skupině.

Nežádoucí účinky zkoušejícím posouzené jako související s léčivým přípravkem, které byly hlášeny

s výskytem

rovnajícím

vyšším

během

prvního

roku

léčby

ve studii

CombAT,

monoterapeutické klinické studii a REDUCE studii, ukazuje následující tabulka níže.

Kromě

toho

nežádoucí

účinky

tamsulosinu

uvedené

níže

jsou

založeny

na informacích

veřejně

dostupných. Frekvence výskytu nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se používá kombinovaná

terapie.

Frekvence výskytu nežádoucích účinků zaznamenaných v klinických studiích:

Časté: ≥ 1/100 až < 1/10, méně časté: ≥ 1/1 000 až < 1/100, vzácné: ≥ 1/10 000 až < 1/1 000, velmi

vzácné: < 1/10 000. V rámci jednotlivých tříd orgánových systémů jsou nežádoucí účinky seřazeny

podle klesající závažnosti.

Třída orgánových

systémů

Nežádoucí účinky

Dutasterid +

tamsulosin

a)

Dutasterid

Tamsulosin

c)

Poruchy nervového

systému

synkopa

vzácné

závrať

časté

časté

bolest hlavy

méně časté

Srdeční poruchy

srdeční selhání

(souhrnný termín

méně časté

méně časté

palpitace

méně časté

Cévní poruchy

ortostatická

hypotenze

méně časté

Respirační, hrudní

a mediastinální

poruchy

rinitida

méně časté

Gastrointestinální

poruchy

zácpa

méně časté

průjem

méně časté

nauzea

méně časté

zvracení

méně časté

Poruchy kůže a

podkožní tkáně

angioedém

vzácné

Stevensův-

Johnsonův

syndrom

velmi vzácné

kopřivka

méně časté

vyrážka

méně časté

pruritus

méně časté

Poruchy

reprodukčního

systému a prsu

priapismus

velmi vzácné

impotence

časté

časté

ovlivnění (snížení)

libida

časté

časté

poruchy ejakulace

časté

časté

časté

poruchy prsu

časté

časté

Celkové poruchy a

reakce v místě

aplikace

astenie

méně časté

Dutasterid+tamsulosin:

ze studie

CombAT

frekvence

těchto

nežádoucích

účinků

snižuje

v průběhu léčby, od 1. roku do 4. roku.

b) Dutasterid: z klinických monoterapeutických studií BHP.

c) Tamsulosin: z EU Core Safety Profile tamsulosinu.

d) Studie REDUCE (viz bod 5.1).

1) Souhrnný termín srdeční selhání zahrnuje kongestivní srdeční selhání, srdeční selhání, selhání levé

srdeční komory, akutní srdeční selhání, kardiogenní šok, akutní selhání levé srdeční komory, selhání

pravé srdeční komory, akutní selhání pravé srdeční komory, selhání srdeční komory, kardiopulmonální

selhání, městnavou kardiomyopatii.

2) Včetně citlivosti prsů a jejich zvětšení.

Tyto

sexuální

nežádoucí

účinky

jsou

spojeny

s léčbou

dutasteridem

(včetně

monoterapie

kombinace

s tamsulosinem).

Tyto

nežádoucí

účinky

mohou

přetrvávat

po ukončení

léčby.

Role

dutasteridu v jejich přetrvávání není známa.

^) Včetně snížení objemu spermatu.

DALŠÍ ÚDAJE

Studie REDUCE prokázala vyšší výskyt rakoviny prostaty s Gleason skóre 8-10 u mužů léčených

dutasteridem ve srovnání s placebem (viz body 4.4 a 5.1). Zda byl výsledek studie ovlivněn účinkem

dutasteridu na snížení objemu prostaty, nebo jinými, se studií souvisejícími, faktory, nebylo stanoveno.

Následující bylo hlášeno v klinických studiích a po uvedení na trh: rakovina prsu u mužů (viz bod 4.4).

Postmarketingové údaje

Nežádoucí

účinky

zaznamenané

z celosvětových

zkušeností

z postmarketingu

pocházejí

ze spontánních hlášení; proto není jejich skutečná incidence známa.

Dutasterid

Poruchy imunitního systému

Není známo: alergické reakce, včetně vyrážky, svědění, kopřivky, lokalizovaného edému a angioedému.

Psychiatrické poruchy

Není známo: deprese.

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Méně časté: alopecie (zejména ztráta tělesného ochlupení), hypertrichóza.

Poruchy reprodukčního systému a prsu

Není známo: bolest varlat a otok varlat.

Tamsulosin

Během postmarketingového sledování byl v souvislosti s léčbou antagonisty alfa1-adrenoceptoru,

včetně tamsulosinu, zaznamenán v průběhu operace katarakty syndrom interoperativní plovoucí

duhovky (IFIS), varianty syndromu malé zornice (viz bod 4.4).

Navíc byly v souvislosti s užíváním tamsulosinu hlášeny fibrilace síní, arytmie, tachykardie, dyspnoe,

epistaxe, rozmazané vidění, zhoršení zraku, erythema multiforme, exfoliativní dermatitida, poruchy

ejakulace, retrográdní ejakulace, selhání ejakulace a sucho v ústech. Frekvence nežádoucích účinků a

příčinnou souvislost s tamsulosinem nelze spolehlivě určit.

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to

pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky,

aby hlásili podezření na nežádoucí účinky na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

4.9 Předávkování

O předávkování

dutasteridem/tamsulosinem

nejsou

k dispozici

žádné

údaje.

Následující

tvrzení

odrážejí informace dostupné o jednotlivých léčivých látkách přípravku.

Dutasterid

Ve studiích u dobrovolníků byly podávány jednorázové denní dávky dutasteridu až do 40 mg/den

(80násobek terapeutické dávky) po dobu 7 dnů, aniž by se vyskytly významné problémy s bezpečností.

V klinických studiích byly subjektům podávány dávky 5 mg denně po dobu 6 měsíců, aniž by se vyskytly

nějaké další nežádoucí účinky, než jaké byly pozorovány při terapeutických dávkách 0,5 mg denně.

Dutasterid nemá specifické antidotum, a proto se při suspektním předávkování má poskytovat náležitá

symptomatická a podpůrná léčba.

Tamsulosin

Bylo hlášeno akutní předávkování 5 mg tamsulosin-hydrochloridu. Byla pozorována akutní hypotenze

(systolický krevní tlak 70 mm Hg), zvracení a průjem, které byly léčeny náhradou tekutin, a pacient

mohl být propuštěn do domácí péče ještě týž den. V případě, kdy se po předávkování objeví akutní

hypotenze, je potřeba poskytnout podpůrnou léčbu kardiovaskulárního systému. Normální hodnoty

krevního tlaku a srdeční frekvence mohou být obnoveny při uložení pacienta do polohy vleže. Pokud

uložení pacienta nepomůže, mohou být podány přípravky na expanzi objemu a v případě nutnosti

vazopresory. Musí být monitorovány renální funkce a zavedena obecná podpůrná opatření. Protože se

tamsulosin velmi silně váže na proteiny krevní plazmy, není pravděpodobné, že by mohla pomoci

dialýza.

K zabránění vstřebání přípravku je možné provést určitá opatření, jako např. vyvolání zvracení. Pokud

došlo k požití velkého množství přípravku, je možné provést gastrickou laváž a podat aktivní uhlí a

osmotická projímadla, např. síran sodný.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: antagonisté alfa-adrenergních receptorů

ATC kód: G04CA52.

Dutasterid/tamsulosin

kombinace

dvou

léčivých

látek:

dutasteridu,

duálního

inhibitoru

5-α-

reduktázy (5 ARI) a tamsulosin-hydrochloridu, antagonisty α

a α

adrenoreceptorů. Tyto dvě léčivé

látky mají komplementární mechanismus účinku, který rychle zmírňuje příznaky onemocnění, zlepšuje

proud moči a snižuje riziko akutní retence moči (ARM) a nutnost chirurgického výkonu v souvislosti

s BHP.

Dutasterid inhibuje oba izoenzymy 5-α-reduktázy (typ 1 a typ 2), které jsou zodpovědné za přeměnu

testosteronu na dihydrotestosteron (DHT). DHT je androgen primárně odpovědný za růst prostaty a

rozvoj BHP. Tamsulosin inhibuje α

a α

adrenergní receptory v hladké svalovině prostaty a hrdle

močového měchýře. Přibližně 75 % α

-receptorů v prostatě je subtyp α

Společné podávání dutasteridu a tamsulosinu

Následující tvrzení odrážejí informace dostupné ze společné léčby dutasteridem a tamsulosinem.

Ve čtyřleté multicentrické mezinárodní randomizované dvojitě zaslepené studii paralelních skupin byly

hodnoceny dutasterid 0,5 mg/den (n = 1 623), tamsulosin 0,4 mg/den (n = 1 611) nebo kombinace

dutasteridu

0,5 mg

s tamsulosinem

0,4 mg

610)

u mužských

jedinců

se středně

těžkými

až těžkými příznaky BHP, s objemem prostaty ≥ 30 ml a hodnotami PSA v rozmezí 1,5–10 ng/ml.

Přibližně 53 % jedinců bylo již dříve léčeno inhibitorem 5-alfa reduktázy nebo antagonistou alfa

adrenoceptoru. Primárním cílovým parametrem účinnosti během prvních dvou let studie byla změna

v Mezinárodní

stupnici

prostatických

symptomů

(International

Prostate

Symptom

Score,

IPSS),

osmipoložkovém dotazníku založeném na AUA-SI s doplňující otázkou na kvalitu života.

Sekundární parametry účinnosti ve 2 letech zahrnovaly rychlost maximálního proudu moči (Q

) a

objem prostaty. V hodnocení změny ve skóre IPSS dosáhla kombinovaná léčba signifikantního zlepšení

oproti dutasteridu od 3. měsíce a oproti tamsulosinu od 9. měsíce. V hodnocení změny Q

dosáhla

kombinovaná léčba signifikantního zlepšení oproti dutasteridu i tamsulosinu od 6. měsíce.

Kombinace dutasteridu a tamsulosinu vede k výraznějšímu zmírnění příznaků než jednotlivé léčivé

látky přípravku samotné. Po dvou letech léčby bylo u společného podávání prokázáno statisticky

významné průměrné zlepšení skóre příznaků od výchozích hodnot o -6,2 bodu.

Korigované

průměrné

zlepšení

rychlosti

proudu

moče

oproti

výchozí

hodnotě

bylo

2,4 ml/s

při společném

podávání,

1,9 ml/s

u dutasteridu

0,9 ml/s

u tamsulosinu.

Korigované

průměrné

zlepšení BHP Impact Indexu (BII) z výchozí hodnoty bylo -2,1 bodu při současném podávání, -1,7

u dutasteridu a -1,5 u tamsulosinu.

U společného podávání bylo zlepšení rychlosti proudu moče a BII v porovnání s oběma přípravky

v monoterapii statisticky významné.

Snížení celkového objemu prostaty a objemu přechodové zóny po 2 letech léčby bylo statisticky

významné u společného podávání v porovnání se samotnou monoterapií tamsulosinem.

Primárním cílovým parametrem účinnosti ve 4 letech léčby byla doba do prvního výskytu ARM nebo

nutnosti chirurgického výkonu z důvodu BHP. Po 4 letech léčby snižovala kombinovaná léčba statisticky

významně riziko ARM nebo chirurgického výkonu z důvodu BHP (65,8% snížení rizika p < 0,001 [95% CI

54,7 % až 74,1 %]) ve srovnání s monoterapií tamsulosinem. Incidence ARM nebo chirurgického

výkonu v důsledku BHP do 4. roku léčby byla 4,2 % ve skupině s kombinovanou léčbou a 11,9 %

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace