MARBOCYL P 5 mg

Základní informace

 • Název přípravku:
 • MARBOCYL P 5 mg Tableta
 • Dávkování:
 • 5mg
 • Léková forma:
 • Tableta
 • Použij pro:
 • Zvířata
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • MARBOCYL P 5 mg Tableta
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické skupiny:
 • kočky, malí psi
 • Terapeutické oblasti:
 • Fluorochinolony
 • Přehled produktů:
 • Kódy balení: 9939235 - 1 x 10 tableta - blistr

Stav

 • Zdroj:
 • USKVBL - ÚSTAV PRO STÁTNÍ KONTROLU VETERINÁRNÍCH BIOPREPARÁTŮ A LÉČIV
 • Registrační číslo:
 • 96/017/05-C
 • Datum autorizace:
 • 11-04-2005
 • Poslední aktualizace:
 • 31-01-2019

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

Příbalová informace:

MARBOCYL P 5 mg

tableta

Přípravek s indikačním omezením

1.

JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A

DRŽITELE POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE,

POKUD SE NESHODUJE

Držitel rozhodnutí o registraci:

Vétoquinol s.r.o., Zámečnická 411, CZ-288 02 Nymburk

Výrobce odpovědný za uvolnění šarže:

Vétoquinol S.A., B.P. 189, F-70204 LURE , Francie

Vétoquinol Biovet Sp. z o.o., 66-400Gorzów Wlkp., ul.Kosynnieroów Gdynskych 13/14,

Polsko

(rozhodnutí z 20.1.2010 – GRO/883)

2.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Marbocyl P 5 mg tableta

Marbofloxacinum

Přípravek s indikačním omezením

3.

OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

Jedna béžová, kulatá tableta s půlící rýhou obsahuje

Léčivá látka

Marbofloxacinum 5 mg

4.

INDIKACE

Kočka a malý pes, infekce způsobené zárodky citlivými na marbofloxacin:

- infekční onemocnění kůže a měkkých tkání (pyodermie, folliculitis, furunculosis, cellulitis)

u psů a koček

- infekční onemocnění močových cest u psů

- infekční onemocnění dýchacích cest u psů a koček

5.

KONTRAINDIKACE

Nepodávat rostoucím psům mladším 8 až 18 měsícům dle velikosti plemene a psům samčího

pohlaví, u kterých není ještě plně vyvinuta pohlavní aktivita.

Nepodávat kočkám mladším 6 měsíců.

Nepodávat během březosti a laktace.

6.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Zcela vzácně se u psů mohou vyskytnout vedlejší účinky jako zvracení, průjem, žíznivost,

přechodné zvýšení aktivity. Tyto symptomy spontánně odejdou, jen velmi vzácně musí být

ošetřeny.

7.

CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Kočky a malí psi.

8.

DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

Obecná dávka = 2 mg marbofloxacinu /kg ž.hm./den

Kočka, malý pes 1 tableta / 2,5 kg ž.hm.

Délka podávání

Psi:

Při infekci kůže nebo měkkých tkání je doba aplikace minimálně 5 dnů, dle potřeby může být

prodloužena až na 40 dnů.

Při infekci močových cest je minimální doba aplikace 10 dnů a může být prodloužena až na 4

týdny. Při léčbě infekcí dýchacích cest je minimální doba terapie 7 dnů a maximální 21 dnů.

Kočky:

Při infekčním onemocnění kůže a měkkých tkání je doba aplikace 3-5 dnů.

Při léčbě infekcí horních cest dýchacích je doba aplikace 5 dnů.

9.

POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Způsob podávání

Perorální podání – přímo či s menším množstvím krmení.

10.

OCHRANNÁ LHŮTA

Není určeno pro potravinová zvířata.

11.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dosah dětí

Tento veterinární léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky pro uchovávání.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu.

12.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Při použití přípravku je nutno vzít v úvahu oficiální a místní pravidla antibiotické politiky.

Doporučuje se ponechat fluorochinolony na léčbu klinických stavů, které měly slabou odezvu,

nebo se očekává slabá odezva na ostatní skupiny antibiotik.

Použití fluorochinolonů by mělo být vždy, když je to možné, založeno na výsledku testu

citlivosti.

Použití přípravku, které je odlišné od pokynů uvedených v tomto souhrnu údajů o přípravku

(SPC), může zvýšit prevalenci bakterií rezistentních na fluorochinolony a snížit účinnost

terapie ostatními chinolony z důvodu možné zkřížené rezistence.

Lidé se známou přecitlivělostí k fluorochinolonům by se měli vyhnout kontaktu

s veterinárním léčivým přípravkem. Po použití přípravku si umyjte ruce.

V případě náhodného požití vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci

nebo etiketu ošetřujícímu lékaři.

13.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH

PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto

přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.

14.

DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Květen 2011

15.

DALŠÍ INFORMACE

>

Pouze pro zvířata.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na etiketě

Velikost balení: 10 tablet, 20 tablet, 30 tablet, 40 tablet, 50 tablet, 100 tablet nebo 250 tablet

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení

Pokud chcete získat informace o tomto veterinárním léčivém přípravku, kontaktujte prosím

příslušného místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci.

Vétoquinol s.r.o., Zámečnická 411, 288 02 Nymburk, Česká republika, tel.: 325 51 38 22, e-

mail: vetoquinol@vetoquinol.