MARBOCYL 20 mg/ml

Česká republika - čeština - USKVBL (Ústav Pro Státní Kontrolu Veterinárních Biopreparátů A Léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
Marbofloxacin
Dostupné s:
Vétoquinol s.r.o.
ATC kód:
QJ01MA
INN (Mezinárodní Name):
Marbofloxacin (Marbofloxacinum)
Dávkování:
20mg/ml
Léková forma:
Injekční roztok
Terapeutické skupiny:
prasata, mladý skot, telata
Terapeutické oblasti:
Fluorochinolony
Přehled produktů:
9937223 - 1 x 100 ml - injekční lahvička - sklo
Registrační číslo:
96/021/03-C
Datum autorizace:
2003-03-20

Příbalová informace:

MARBOCYL 20 mg/ml

injekční roztok

Přípravek s indikačním omezením

1.

JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A

DRŽITELE POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE,

POKUD SE NESHODUJE

Držitel rozhodnutí o registraci:

Vétoquinol s.r.o., Zámečnická 411, CZ-288 02 Nymburk

Výrobce odpovědný za uvolnění šarže:

Vétoquinol S.A., B.P. 189, F-70204 LURE , Francie

Vétoquinol Biowet Sp. z o.o., ul. Kosynnieroów Gdynskych 13/14, 66-400 Gorzów Wlkp.

Polsko

2.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Marbocyl 20 mg/ml injekční roztok

Marbofloxacinum

Přípravek s indikačním omezením

3.

OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

1 ml žlutohnědého roztoku obsahuje:

Léčivá látka:

Marbofloxacinum 20,0 mg

Pomocné látky:

Metakresol 2,0 mg

4.

INDIKACE

Skot:

- infekční onemocnění dýchacího aparátu způsobená zárodky citlivými na marbofloxacin

(Pasteurella multocida, Mannheimia haemolytica a Mycoplasma bovis)

Prasata:

- infekční onemocnění dýchacího aparátu způsobená zárodky citlivými na marbofloxacin

(Pasteurella multocida, Actinobacillus pleuropneumoniae, Mycoplasma hyopneumoniae)

5.

KONTRAINDIKACE

Bakteriální onemocnění způsobená zárodky, které nejsou citlivé na fluorochinolony (zkřížená

rezistence).

6.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Při intramuskulární aplikaci může přechodně dojít k lokální reakci v místě vpichu jako je otok

a bolest . U prasat tato reakce odezní do 6 dnů a u skotu do 12 dnů. Lepší lokální snášenlivost

u skotu je při subkutánních aplikacích než-li u intramuskulárních. Pro intramuskulární

aplikaci je u skotu a prasat doporučena svalovina krku.

7.

CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Telata, mladý skot (do 100 kg) a prasata.

8.

DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

Prasata:

Intramuskulární podání 2 mg marbofloxacinu na 1 kg ž.hm., což odpovídá dávce 1 ml

injekčního roztoku Marbocylu 20 mg/ml na 10 kg ž.hm. 1x denně po dobu 3 dnů.

Telata, mladý skot:

Intramuskulární nebo subkutánní podání 2 mg marbofloxacinu na 1 kg ž.hm., což odpovídá

dávce 1 ml injekčního roztoku Marbocylu 20 mg/ml na 10 kg ž.hm. 1x denně po dobu 3-5

dnů. V případě závažné infekce mykoplazmaty a/nebo dalších závažných respiratorních

infekcí lze podat iniciální dávku 2 mg marbofloxacinu na 1 kg ž.hm intravenózně.

Byly uskutečněny studie pro optimalizaci dávky u respiračních infekcí: optimální dávkový

režim je nastaven na 8 mg/kg jednorázovou i.m. injekcí pro přípravek s vyšší koncentrací

účinné látky (100 mg/ml injekční roztok), který by měl být považován za lék volby při

respiračních infekcích skotu s etiologickým agens citlivým na marbofloxacin.

9.

POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

U prasat: i.m.

U skotu a telat: s.c. nebo i.m., první aplikace může být též i.v.

Jestliže objem do jednoho místa injekčního podání překročí 20 ml, je třeba dávku rozdělit do

dvou nebo více míst podání.

10.

OCHRANNÁ LHŮTA

Maso mladého skotu a telat 6 dnů

Maso prasat 4 dny

Nepoužívat u zvířat, jejichž mléko je určeno pro lidský konzum.

11.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25

Chraňte před světlem

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na etiketě.

Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu: 28 dnů

12.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Zabraňte kontaktu přípravku s pokožkou a očima.

V případě potřísnění pokožky přípravkem opláchněte zasaženou část velkým množstvím pitné

vody. V případě zasažení očí vypláchněte exponované oko proudem čisté vody. Pokud se

dostaví potíže, vyhledejte lékařskou pomoc.

Předcházejte náhodnému samopodání injekce. Chraňte jehlu až do okamžiku podání

přípravku. V případě náhodného sebepoškození injekčně aplikovaným přípravkem, vyhledejte

lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu ošetřujícímu lékaři.

Lidé se známou přecitlivělostí na fluorochinolony by se měli vyhnout kontaktu s veterinárním

léčivým přípravkem.

Přípravek ukládat mimo dosah dětí.

Při použití přípravku je nutno vzít v úvahu oficiální a místní pravidla antibiotické politiky.

Doporučuje se ponechat fluorochinolony na léčbu klinických stavů, které měly slabou odezvu,

nebo se očekává slabá odezva na ostatní skupiny antibiotik.

Použití fluorochinolonů by mělo být vždy, když je to možné, založeno na výsledku testu

citlivosti.

13.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH

PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto

přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů

14.

DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Únor 2016

15.

DALŠÍ INFORMACE

Pouze pro zvířata.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

Velikost balení: 100 ml.

Pokud chcete získat informace o tomto veterinárním léčivém přípravku, kontaktujte prosím

příslušného místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci.

Vétoquinol s.r.o., Zámečnická 411, 288 02 Nymburk, Česká republika, tel.: 325 51 38 22, e-

mail: vetoquinol@vetoquinol.cz

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU (SPC)

1.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

MARBOCYL 20 mg/ml injekční roztok

Přípravek s indikačním omezením.

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

1 ml obsahuje:

Léčivá látka:

Marbofloxacinum 20,0 mg

Pomocné látky:

Metakresol 2,0 mg

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Injekční roztok

Žlutohnědý roztok.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1.

Cílový druh zvířat

Telata, mladý skot (do 100 kg) a prasata.

4.2

Indikace s upřesněním pro cílový druh zvířat

Skot:

- infekční onemocnění dýchacího aparátu způsobená zárodky citlivými na marbofloxacin

(Pasteurella multocida, Mannheimia haemolytica a Mycoplasma bovis)

Prasata:

- infekční onemocnění dýchacího aparátu způsobená zárodky citlivými na marbofloxacin

(Pasteurella multocida, Actinobacillus pleuropneumoniae, Mycoplasma hyopneumoniae)

4.3

Kontraindikace

Bakteriální onemocnění způsobená zárodky, které nejsou citlivé na fluorochinolony (zkřížená

rezistence).

4.4

Zvláštní upozornění pro každý cílový druh

Nejsou.

4.5

Zvláštní opatření pro použití

Při použití přípravku je nutno vzít v úvahu oficiální a místní pravidla antibiotické politiky.

Doporučuje se ponechat fluorochinolony na léčbu klinických stavů, které měly slabou odezvu,

nebo se očekává slabá odezva na ostatní skupiny antibiotik.

Použití fluorochinolonů by mělo být vždy, když je to možné, založeno na výsledku testu

citlivosti.

Použití přípravku, které je odlišné od pokynů uvedených v tomto souhrnu údajů o přípravku

(SPC), může zvýšit prevalenci bakterií rezistentních na fluorochinolony a snížit účinnost

terapie ostatními chinolony z důvodu možné zkřížené rezistence.

Zvláštní opatření pro použití u zvířat

Zabraňte kontaktu přípravku s pokožkou a očima.

V případě potřísnění pokožky přípravkem opláchněte zasaženou část velkým množstvím pitné

vody. V případě zasažení očí vypláchněte exponované oko proudem čisté vody. Pokud se

dostaví potíže, vyhledejte lékařskou pomoc.

Předcházejte náhodnému samopodání injekce. Chraňte jehlu až do okamžiku podání

přípravku. V případě náhodného sebepoškození injekčně aplikovaným přípravkem, vyhledejte

lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu ošetřujícímu lékaři.

Lidé se známou přecitlivělostí na fluorochinolony by se měli vyhnout kontaktu s veterinárním

léčivým přípravkem.

Přípravek ukládat mimo dosah dětí.

4.6

Nežádoucí účinky (frekvence a závažnost)

Při intramuskulární aplikaci může přechodně dojít k lokální reakci v místě vpichu jako je otok

a bolest. U prasat tato reakce odezní do 6 dnů a u skotu do 12 dnů. Lepší lokální snášenlivost

u skotu je při subkutánních aplikacích než-li při intramuskulárních. Pro intramuskulární

aplikaci je u skotu a prasat doporučena svalovina krku.

4.7

Použití v průběhu gravidity a laktace

Aplikace přípravku během gravidity je bez omezení.

Používání přípravku během laktace: koncentrací účinné látky je přípravek určen pouze pro

mladý skot (telata).

4.8

Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce

Nejsou známy.

4.9

Podávané množství a způsob podání

Prasata:

Intramuskulární podání 2 mg marbofloxacinu na 1 kg ž.hm., což odpovídá dávce 1 ml

injekčního roztoku Marbocylu 20 mg/ml na 10 kg ž.hm. 1x denně po dobu 3 dnů.

Telata, mladý skot:

Intramuskulární nebo subkutánní podání 2 mg marbofloxacinu na 1 kg ž.hm., což odpovídá

dávce 1 ml injekčního roztoku Marbocylu 20 mg/ml na 10 kg ž.hm. 1x denně po dobu 3-5

dnů. V případě závažné infekce mykoplazmaty a/nebo dalších závažných respiratorních

infekcí lze podat iniciální dávku 2 mg marbofloxacinu na 1 kg ž.hm intravenózně.

Byly uskutečněny studie pro optimalizaci dávky u respiračních infekcí: optimální dávkový

režim je nastaven na 8 mg/kg jednorázovou i.m. injekcí pro přípravek s vyšší koncentrací

účinné látky (100 mg/ml injekční roztok), který by měl být považován za lék volby při

respiračních infekcích skotu s etiologickým agens citlivým na marbofloxacin.

Způsob podávání

U prasat:

i.m.

U telat a mladého skotu: s.c. nebo i.m., první aplikace může být též i.v.

Jestliže objem do jednoho místa injekčního podání překročí 20 ml, je třeba dávku rozdělit do

dvou nebo více míst podání.

4.10

Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota), pokud je to nutné

Při trojnásobném předávkování marbofloxacinu byly zaznamenány symptomy z předávkování

a to akutního neurologického typu a mohou být symptomaticky ošetřeny.

4.11

Ochranné lhůty

Maso mladého skotu a telat 6 dnů

Maso prasat 4 dny

Nepoužívat u zvířat, jejichž mléko je určeno pro lidský konzum.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

Farmakoterapeutická skupina: Antiinfektiva pro systémové podání. Fluorochinolony .

ATCvet kód: QJ01MA93

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Marbofloxacin je syntetické baktericidní antiinfektivum patřící do skupiny fluorochinolonů.

Mechanizmem jeho účinku je inhibice DNA-gyrázy. Jeho široké spektrum účinku zahrnují

grampozitivní bakterie (především Staphylococcus spp.), gramnegativní bakterie (Escherichia

coli, Pasteurella spp.) a mykoplasmata (Mycoplasma bovis). U streptokoků se může

vyskytovat rezistence.

Skot : MIC u hlavních cílových patogenů respiratorních infekcí skotu izolovaných v Evropě v roce 2006

Kmeny

Počet

izolátů

Min MIC

(µg/ml)

Max MIC

(µg/ml)

MIC

50

MIC

90

%

Citlivých

Mannheimia haemolytica

0.015

0.020

0.186

Pasteurella multocida

0.004

0.010

0.027

Mycoplasma bovis

0.939

1.834

MIC distribuce marbofloxacinu podle cílových patogenů

Respirační infekce:

Testováno 196 izolátů, hlavní zástupci: P. multocida (91), Mannheimia heamolytica (76), Mycoplasma bovis

(20), H. somni (7) a některé další patogeny.

Vybrané kmeny vykazovaly multimodalní MIC distribuci pro marbofloxacin s hlavní populací 0.015 µg/ml a

druhou subpopulací 1 µg/ml.

Prasata :MIC u hlavních cílových patogenů prasat izolovaných v Evropě v roce 2006

Kmeny

Počet

izolátů

Min MIC

(µg/ml)

Max MIC

(µg/ml)

MIC

50

MIC

90

%

Citlivých

Actinobacillus pleuropneumoniae

Pasteurella multocida

Haemophilus parasuis

0.015

0.004

0.015

0.023

0.014

0024

0.548

0.049

0.216

98.2

Bordetella bronchiseptica

0.06

0.284

0.446

Streptococcus suis

S. suis z respiračních infekcí

0.25

0.25

0.385

0.385

0.812

0.817

96.4

96.3

Mycoplasma hyopneumoniae

0.03

0.12

0.034

0.057

MIC distribuce marbofloxacinu podle cílových patogenů

Respirační infekce:

Testováno 269 izolátů, hlavní zástupci: Actinobacillus pleuropneumonie (52), Bordetella bronchiseptica (18),

Haemophilus parasuis (13), Pasteurella multocida (109), Streptococcus suis (54), Mycoplasma hyopneumoniae

(18) a některé ostatní patogeny.

Tyto patogeny vykazují bimodální distribuci MIC s hlavní populací 0.015-0.03 µg/ml a subpopulací citlivou

okolo 0.5 µg/ml.

Bakterie mohou rozvíjet rezistenci proti fluorochinolonům přes tyto mechanismy:

1/ Modifikace fluorochinolonů interakcí – inhibicí určitých bakteriálních topoizomerázových

enzymů, zvláště DNA gyrázy. Topoizomerázy jsou enzymy, které napadají topologické

stadium DNA. DNA gyráza je složena ze dvou podjednotek A a B.

- Mutace strukturálních genů podjednotek DNA gyrázy (gyr A a gyr B): změny v gyr B

mohou ovlivnit rezistenci nepřímo při změně utváření gyr A, která je v domnělé vazbě

s chinolony.

- Mutace jiných topoizomeráz, např. nyní je známo, že topoizomeráza IV je sekundární cíl pro

fluorochinolony u kmenů E.coli při absenci citlivé DNA gyrázy.

2/ Redukce intracelulární akumulace: Koncentrace účinného antibiotika v bakteriální buňce

může být redukována prostřednictvím:

poklesu průniku antibiotika do buňky

vylučování antibiotika z buňky prostřednictvím effluxních pump

5.2

Farmakokinetické údaje

Marbofloxacin se u skotu a prasat po subkutánní nebo intramuskulární aplikaci v doporučené

dávce 2 mg/kg ž.hm. rychle resorbuje a už po méně jak 1 hodině dosahuje maximální

koncentrace v plasmě 1,5 μg/ml. Jeho biologická využitelnost je bezmála 100%.

Pouze nepatrná část marbofloxacinu se váže na proteiny v plasmě (< 10% u prasat a < 30% u

skotu). Velmi dobře proniká do všech tělních tkání.. V hlavních tkáních – orgánech (játra,

ledviny, kůže, plíce, močový měchýř, děloha) je koncentrace marbofloxacinu vyšší než-li

v plasmě.

Marbofloxacin se eliminuje pomaleji u telat s nevyvinutým bachorem (t

= 5-9 hodin) a u

prasat (t

= 8-10 hodin) a naopak rychleji u skotu s vyvinutým bachorem (t

= 4-7 hodin).

Vylučován je hlavně v účinné formě močí a faeces.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Glukonolakton

Thioglycerol

Dihydrát dinatrium-edetátu

Metakresol

Voda na injekci

6.2

Inkompatibility

Nejsou známy.

6.3

Doba použitelnosti

Doba použitelnosti veterinárního léčivého přípravku v neporušeném obalu: 3 roky

Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu: 28 dnů

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 25C.

Chraňte před světlem.

6.5

Druh a složení vnitřního obalu

Injekční lahvička – hnědé sklo typ II, chlorbutylová gumovou zátka a hliníková pertle

Velikost balení: 1 x 100 ml.

6.6

Zvláštní opatření pro zneškodňování nepoužitého veterinárního léčivého

přípravku nebo odpadu, který pochází z tohoto přípravku

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku,

musí být likvidován podle místních právních předpisů.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Vétoquinol s.r.o., Zámečnická 411, CZ-288 02 Nymburk

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

96/021/03-C

9.

DATUM REGISTRACE/ PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

20.3.2003, 2.12.2011

10.

DATUM REVIZE TEXTU

Prosinec 2011

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace