Malaseb

Základní informace

 • Název přípravku:
 • Malaseb Šampon
 • Léková forma:
 • Šampon
 • Použij pro:
 • Zvířata
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • Malaseb Šampon
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické skupiny:
 • psi, kočky
 • Terapeutické oblasti:
 • Imidazol a triazolové deriváty
 • Přehled produktů:
 • Kódy balení: 9934614 - 1 x 250 ml - lahvička

Stav

 • Zdroj:
 • USKVBL - ÚSTAV PRO STÁTNÍ KONTROLU VETERINÁRNÍCH BIOPREPARÁTŮ A LÉČIV
 • Registrační číslo:
 • 96/040/10-C
 • Datum autorizace:
 • 12-08-2010
 • Poslední aktualizace:
 • 31-01-2019

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE

PŘÍBALOVÁ INFORMACE

Malaseb šampon pro psy a kočky

1.

JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE

POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE

NESHODUJE

Držitel rozhodnutí o registraci:

Dechra Veterinary Products A/S

Mekuvej 9

DK-7171 Uldum

Dánsko

Výrobce odpovědný za uvolnění šarže:

Dales Pharmaceuticals

Snaygill Industrial Estate

Keighley Road

Skipton

North Yorkshire

BD23 2RW

Spojené království

2.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Malaseb šampon pro psy a kočky

3.

OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

1 ml obsahuje:

Léčivé látky:

Chlorhexidini digluconas 20 mg (odpovídá 11,26 mg chlorhexidinum)

Miconazoli nitras 20 mg (odpovídá 17,37 mg miconazolum)

Pomocné látky:

Methylchloroisothiazolinon 0,0075 mg

Methylisothiazolinon 0,0025 mg

Natrium-benzoát 1,25 mg

Přípravek je čirá až mírně matná, světle žlutá až světle hnědá kapalina.

4.

INDIKACE

Psi:

Léčba a tlumení seboroické dermatitidy provázející infekce Malassezia pachydermatis a

Staphylococcus intermedius.

Kočky:

Pomocná léčba u dermatofytózy způsobené Microsporum canis v kombinaci s léčbou

griseofulvinem.

5.

KONTRAINDIKACE

Nepoužívat v případě přecitlivělosti na léčivé látky nebo na některou z pomocných látek

.

6.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Ve výjimečných případech se může u psů trpících atopií nebo u koček s kožní alergií vyskytnout po

aplikaci svědivá či erytematózní reakce.

Ve velmi výjimečných případech může u psů a koček po aplikaci dojít ke kožní reakci (svědění,

zarudnutí).

Jestliže zaznamenáte jakékoli závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou uvedeny v této

příbalové informaci, oznamte to prosím svému veterinárnímu lékaři.

7.

CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Psi a kočky

8.

DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

Psi: Šampon se aplikuje obvykle dvakrát týdně do doby, než ustoupí příznaky onemocnění a poté

jednou týdně anebo podle potřeby, aby se stav udržel pod kontrolou na základě doporučení vašeho

veterinárního lékaře.

Kočky: Používejte šampon dvakrát týdně minimálně tak dlouho, než

jsou vzorky vyčesané srsti

negativní na M.canis. Maximální délka léčby by neměla přesáhnout 16 týdnů. Podle délky a typu srsti

je nutné uvážit, zda před aplikací přípravku srst ostříhat.

9.

POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Srst zvířete důkladně navlhčete čistou vodou, naneste šampon na několik míst na těle zvířete a vetřete

jej do srsti.

Použijte dostatečné množství přípravku tak, aby se na srsti a pokožce

vytvořila pěna

. Zabezpečte, aby byl šampon nanesen v oblasti okolo pysků, pod ocasem a mezi

prsty. Zvíře ponechejte 10 minut v klidu stát. Poté jej opláchněte čistou vodou a nechejte

přirozeně oschnout v teple a mimo průvan. Lahvička o objemu 250 ml je určena pro 8-16 použití u

psů vážících 15 kg nebo 5-10 použití u psů vážících 25 kg nebo pro 25 použití u koček, v závislosti na

hustotě srsti.

10.

OCHRANNÁ LHŮTA

Není určeno pro potravinová zvířata.

11.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 30

Chraňte před chladem nebo mrazem.

Nepoužívejte tento veterinární léčivý přípravek po uplynutí doby použitelnost uvedené na etiketě po

EXP.

Doba použitelnosti po prvním otevření balení: 3 měsíce.

Po prvním otevření obalu stanovte datum likvidace zbylého množství přípravku v obalu a to na

základě doby použitelnosti po prvním otevření uvedené v této příbalové informaci. Toto datum napište

na místo k tomu určené.

12.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Kočky:

Při léčbě dermatofytózy je šampon třeba používat výhradně v kombinaci s griseofulvinem.

Šamponování koček může zpočátku zvýšit nález M. canis ve vzorcích vyčesané srsti.

Psi a kočky:

V rámci prevence znovuvzplanutí infekce musí být správným způsobem pečováno také o životní

prostředí zvířete (např. čištění a dezinfekce kotců, pelechů).

Pouze pro vnější použití.

Při použití přípravku je nutno zohlednit oficiální, vnitrostátní a místní pravidla antibiotické politiky.

Zvláštní upozornění při použití u zvířat:

V případě zasažení očí vyplachujte oči velkým množstvím vody.

Zajistěte, aby se zvíře v průběhu aplikace a oplachování šamponu či před osušením nelízalo. Dávejte

pozor, aby v průběhu aplikace šamponu zvíře přípravek nevdechovalo nebo aby nedošlo ke vniknutí

přípravku do čenichu či tlamy.

Štěňata a koťata by po aplikaci neměla přijít do kontaktu s kojící samicí do doby než bude srst suchá.

Kočky: Terénní i experimentální studie prokázaly, že kontaminace prostředí M. canis může být

odstraněna či snížena používáním šamponu 2x týdně. V těchto studiích se griseofulvin podával

nepřetržitě po celou dobu ošetřování a na rozdíl od používání griseofulvinu samostatně se dosáhlo

zlepšení klinického stavu a snížila se kontaminace prostředí.

Upozornění pro uživatele:

Lidé se známou přecitlivělostí na chlorhexidin, miconazol nebo na některou z pomocných látek

by se měli vyhnout kontaktu s veterinárním léčivým přípravkem.

Tento přípravek může způsobit podráždění očí. Zabraňte kontaktu přípravku s očima.

V případě zasažení očí vyplachujte oči velkým množstvím vody. Pokud podráždění přetrvává, poraďte

se s lékařem.

Vyvarujte se manipulaci a nadměrného hlazení s ošetřeným zvířetem bezprostředně po použití

přípravku.

Dermatofytóza koček je nakažlivá i pro člověka, doporučujeme proto používat rukavice při aplikaci

šamponu. Během zastřihování srsti nakažených koček a aplikaci šamponu mějte zakryté paže.

Po aplikaci šamponu si vždy umyjte a usušte ruce, abyste zamezili dlouhodobé expozici

pokožky šamponem. Ruce nedrhněte kartáčem.

Březost:

Šampon v kombinaci s griseofulvinem by neměl být používán u březích koček z důvodu nežádoucích

účinků griseofulvinu v období březosti.

13.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí

být likvidován podle místních právních předpisů.

14.

DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Červen 2016

15.

DALŠÍ INFORMACE

Druh a složení vnitřního obalu: polyethylenová lahev o objemu 250 ml s polypropylenovým

šroubovacím uzávěrem.

Malaseb® šampon je vyráběn v licenci společnosti Dermcare Vet, Austrálie, vlastníka obchodní

značky Malaseb®. Patent EU č. 0608308.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

Jakékoli další informace o tomto veterinárním přípravku získáte u místního zástupce držitele

rozhodnutí o registraci.