MAGRILAN Tvrdá tobolka

Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
FLUOXETIN-HYDROCHLORID (FLUOXETINI HYDROCHLORIDUM)
Dostupné s:
Medochemie Ltd., Limassol
ATC kód:
N06AB03
INN (Mezinárodní Name):
FLUOXETINE HYDROCHLORIDE (FLUOXETINE HYDROCHLORIDE)
Dávkování:
20MG
Léková forma:
Tvrdá tobolka
Podání:
Perorální podání
Jednotky v balení:
10; 30 Blistr
Druh předpisu:
na lékařský předpis
Terapeutické oblasti:
FLUOXETIN
Přehled produktů:
MAGRILAN
Stav Autorizace:
R - registrovaný léčivý přípravek.
Registrační číslo:
30/ 443/00-C
Datum autorizace:
0000-00-00
EAN kód:
5290931004856

1/10

sp.zn. sukls216395/2019

P

říbalová informace: informace pro

pacienta

MAGRILAN 20 mg

tvrdé tobolky

fluoxetini hydrochloridum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

1. Co je MAGRILAN a k čemu se používá

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete MAGRILAN užívat

3. Jak se MAGRILAN užívá

4. Možné nežádoucí účinky

5. Jak MAGRILAN uchovávat

6. Obsah balení a další informace

1.

Co je MAGRILAN a k

čemu se používá

MAGRILAN

obsahuje

léčivou

látku

fluoxetin,

která

patří

skupiny

přípravků

nazývaných

antidepresiva - selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (SSRI).

Přípravek je určen k léčbě následujících stavů:

Dospělí

Depresivní epizody

Obsedantně-kompulzivní porucha

Mentální bulimie: MAGRILAN je užíván společně s psychoterapií ke snížení záchvatovitého

přejídání a vyprazdňovacích aktivit.

Děti a dospívající od 8 let věku

Středně těžké až těžké depresivní epizody, jestliže deprese nereaguje po 4–6 sezeních na

psychologickou terapii. MAGRILAN by měl být poskytnut dětem nebo dospívajícím pouze

v kombinaci s psychologickou terapií.

Jak MAGRILAN účinkuje

Každý má ve svém mozku látku, která se jmenuje serotonin. Lidé, kteří trpí depresí, obsedantně-

kompulzivní poruchou nebo mentální bulimií mají nižší hladiny serotoninu než ostatní. Není úplně

objasněno, jak MAGRILAN a další látky patřící mezi SSRI působí, ale mohou pomáhat zvyšováním

hladiny serotoninu v mozku.

Léčba těchto stavů je důležitá proto, aby vám bylo lépe. Tyto stavy mohou, pokud nejsou léčeny,

přetrvávat a stávat se závažnější a obtížněji léčitelné.

Léčbu budete potřebovat několik týdnů nebo i měsíců, aby se zajistilo vymizení příznaků nemoci.

2/10

2.

Čemu musíte věnovat

pozornost,

než začnete MAGRILAN užívat

Neužívejte MAGRILAN

jestliže

jste

alergický(á)

fluoxetin

nebo

kteroukoli

další

složku

tohoto

přípravku

(uvedenou v bodě 6).

Pokud u Vás dojde k rozvoji vyrážky nebo jiné alergické reakce (jako

je svědění, otok rtů nebo obličeje nebo dušnost), přestaňte užívat tobolky a ihned

kontaktujte lékaře

.

jestliže užíváte metoprolol k léčbě srdečního selhání

jestliže užíváte přípravky známé jako ireverzibilní neselektivní inhibitory monoaminooxidázy

(např. iproniazid) (viz bod Upozornění a opatření a Další léčivé přípravky a MAGRILAN).

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku MAGRILAN se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, pokud se Vás týká

některý z následujících stavů:

užíváte-li

jiné

léky

léčbě

deprese,

známé

jako

ireverzibilní

neselektivní

inhibitory

monoaminooxidázy (např. iproniazid) může dojít k závažným a dokonce smrtelným reakcím -

mezi ně patří příznaky podobné "serotoninovému syndromu", jako jsou zvýšená teplota,

ztuhlost, krátké svalové záškuby, zmatenost, podrážděnost a extrémní neklid přecházející do

deliria a kómatu.

máte nebo jste v minulosti měl(a) epilepsii, máte záchvaty nebo se jejich četnost zvýšila.

Kontaktujte ihned svého lékaře. Může být nutné ukončit užívání přípravku MAGRILAN.

trpíte anebo jste trpěl(a) v minulosti mánií. Pokud máte mánii, kontaktujte ihned svého lékaře,

užívání přípravku MAGRILAN může být nutné ukončit.

máte cukrovku, lékař může upravit dávku inzulínu nebo jiné antidiabetické léčby

máte jaterní problémy (lékař může upravit dávku)

máte problémy se srdcem

máte glaukom (zelený zákal, zvýšený nitrooční tlak)

jste léčen elektrokonvulzivní léčbou (elektrošoky)

jste měl(a) v minulosti potíže s krvácením nebo u Vás snadno dojde ke vzniku modřin nebo

neobvyklého krvácení

užíváte léčivé přípravky, které ovlivňují srážení krve nebo další příravky, které mohou zvýšit

riziko krvácení (viz bod Další léčivé přípravky a MAGRILAN).

užíváte

tamoxifen

(používá

k léčbě

rakoviny

prsu)

(viz

Další

léčivé

přípravky

a MAGRILAN)

pokud pocítíte neklid nebo neschopnost zůstat sedět nebo stát v klidu. Zvyšování dávky

přípravku MAGRILAN může tyto příznaky zhoršit

jestliže dostanete horečku, objeví se svalová ztuhlost nebo třes, změny duševního stavu jako je

zmatenost, podrážděnost nebo extrémní rozrušení. Můžete trpět tzv. serotoninovým syndromem

nebo neuroleptickým maligním syndromem. Ačkoliv k tomuto stavu dochází velmi vzácně,

jedná se o život ohrožující stav.

Kontaktujte ihned lékaře

, užívání fluoxetinu může být nutné

ukončit.

Léčivé přípravky jako MAGRILAN (tzv. SSRI/SNRI) mohou vyvolat příznaky sexuální dysfunkce (viz

bod 4). V některých případech tyto příznaky přetrvávaly i po ukončení léčby.

3/10

Sebevražedné myšlenky a zhoršení

V

aší deprese nebo úzkosti

Jestliže trpíte depresí či úzkostnými stavy, můžete někdy uvažovat o sebepoškození nebo sebevraždě.

Tyto myšlenky se mohou projevit častěji v době, kdy poprvé začínáte užívat antidepresiva. Trvá totiž

určitou dobu, než tyto přípravky začnou působit, obvykle přibližně dva týdny, ale někdy i déle.

Může být pravděpodobnější, že začnete uvažovat o sebepoškození nebo sebevraždě:

Jestliže se již v minulosti u Vás vyskytly myšlenky na sebepoškození nebo sebevraždu.

Jestliže

jste

mladý

dospělý.

Informace

klinických

studií

ukazují

zvýšené

riziko

sebevražedného

chování

mladých

dospělých

(mladších

let)

psychiatrickými

onemocněními, kteří byli léčeni antidepresivy.

Pokud se u Vás kdykoli vyskytnou myšlenky na sebepoškození nebo na sebevraždu, vyhledejte ihned

svého lékaře nebo nejbližší nemocnici

Možná bude užitečné, když řeknete blízkému příteli

nebo příbuznému, že máte deprese a požádáte

ho, aby si přečetl tuto příbalovou informaci. Možná byste je mohl(a) požádat, aby Vám řekli, pokud si

budou myslet, že se Vaše deprese nebo úzkost zhoršuje nebo budou-li znepokojeni změnami ve Vašem

chování.

Děti

a dospívajících ve věku 8 až 18 let

U pacientů do 18 let, kteří se léčí některým z této skupiny přípravků, je zvýšené riziko výskytu

nežádoucích účinků, jako jsou pokusy o sebevraždu, sebevražedné myšlenky a nepřátelské jednání

(převážně agresivita, protichůdné jednání a hněv). MAGRILAN by měl být u dětí a dospívajících ve

věku 8 až 18 let užíván pouze k léčbě středně těžkých až těžkých depresivních epizod (v kombinaci

psychologickou terapií) a neměl by být užíván v jiných indikacích.

Rovněž dlouhodobé bezpečnostní účinky přípravku MAGRILAN ve vztahu k dalšímu růstu, dospívání

a rozvoji poznání a chování nebyly dosud v této věkové skupině prokázány. Váš lékař přesto může

MAGRILAN předepsat pacientům do 18 let k léčbě středně těžkých až těžkých depresivních epizod

v kombinaci s psychologickou terapií, pokud usoudí, že to je v jejich nejlepším zájmu. Pokud lékař

předepsal MAGRILAN pacientovi do 18 let a chcete se o tom poradit, navštivte znovu svého lékaře.

Jestliže se u pacientů do 18 let, kteří jsou léčeni přípravkem MAGRILAN, rozvine nebo zhorší některý

z výše uvedených příznaků, měli byste o tom lékaře informovat.

MAGRILAN by neměl být používán

k

léčbě dětí do 8 let.

Když přestanete užívat MAGRILAN, můžete si všimnout příznaků z vysazení (viz bod 3 - Jestliže jste

přestal(a) užívat MAGRILAN).

Během léčby přípravkem MAGRILAN může dojít k poklesu tělesné hmotnosti.

Další léčivé přípravky a MAGRILAN

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a)

nebo které možná budete užívat.

Tento přípravek může ovlivnit způsob, jak další léčiva působí (interakce). Interakce, které by mohly

nastat:

Určité inhibitory monoaminooxidázy (IMAO) užívané k léčbě deprese. Neselektivní IMAO se

nesmí užívat

společně s přípravkem MAGRILAN, protože může dojít k vážným až smrtelným

reakcím

(serotoninový

syndrom)

(viz

Neužívejte

MAGRILAN).

Léčba

přípravkem

MAGRILAN může být zahájena nejdříve 2 týdny po ukončení léčby neselektivními IMAO

(např. tranylcypromin), naopak léčba neselektivními IMAO může být zahájena nejdříve za

5 týdnů po ukončení léčby přípravkem MAGRILAN. Některé IMAO typu A (např. linezolidem,

methylthioninium-chlorid (methylenová modř)) a typu B (selegilin) lze užívat s fluoxetinem za

předpokladu, že Vás Váš lékař bude sledovat.

4/10

Metoprolol užívaný k léčbě srdečního selhání se nesmí s přípravkem MAGRILAN užívat.

Existuje riziko výskytu nežádoucích účinků včetně nadměrného zpomalení srdeční frekvence,

která může být zvýšena.

Mechitazin může zvýšit riziko některých nežádoucích účinků (jako je prodloužení QT intervalu

na EKG)

Lithium, tramadol (užívaný k léčbě bolesti), triptany (užívané k léčbě migrény), tryptofan,

třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum); při podávání těchto přípravků s přípravkem

MAGRILAN existuje zvýšené riziko serotoninového syndromu. Váš lékař Vás bude častěji

kontrolovat.

Fenytoin (užívaný k léčbě epilepsie); protože MAGRILAN může ovlivnit hladiny tohoto léku

v krvi, může Váš lékař zahájit léčbu fenytoinem opatrněji a provádět častější kontroly, pokud je

podáván společně s přípravkem MAGRILAN.

Léčivé přípravky, které mohou ovlivňovat srdeční rytmus, např. antiarytmika třídy IA a III –

k léčbě nepravidelného srdečního rytmu, antipsychotika – používají se k léčbě duševních poruch

(např. deriváty fenothiazinu, pimozid, haloperidol), tricyklická antidepresiva

– přípravky

k léčbě deprese, určitá antibiotika (např. sparfloxacin, mixifloxacin, erytromycin podávaný do

žíly, pentamidin), léky určené k léčbě malárie, především halofantrin, některá antihistaminika

– k léčbě alergií (astemizol, mizolastin)

Tamoxifen (používá se k léčbě rakoviny prsu); protože MAGRILAN může měnit hladinu tohoto

přípravku

krvi

nelze

vyloučit

snížení

účinku

tamoxifenu,

lékař

může

zvážit

jinou

antidepresivní léčbu.

Warfarin, nesteroidní protizánětlivé léky nebo jiné přípravky užívané k ředění krve (včetně

klozapinu – používaný k léčbě některých duševních poruch, a kyseliny acetylsalicylové);

MAGRILAN může ovlivňovat účinek těchto léků na krev. Jestliže je léčba přípravkem

MAGRILAN zahájena nebo ukončena, zatímco užíváte některý z těchto přípravků, lékař může

provést určitá vyšetření.

Cyproheptadin (užívá se k léčbě alergických stavů); v kombinaci s přípravkem MAGRILAN

snižuje antidepresivní účinek

Léčivé

přípravky

navozující hyponatrémii

(např.

diuretika,

desmopresin,

karbamazepin

a oxkarbazepin) mohou při současném užívání s přípravkem MAGRILAN snižovat hladinu

sodíku v krvi (hyponatrémii).

Léčivé přípravky, které mohou snížit práh vzniku epileptických záchvatů (např. tricyklická

antidepresiva,

jiné

SSRI,

fenothiaziny,

butyrofenony,

meflochin,

chlorochin,

bupropion,

tramadol); současné užívání může vést ke zvýšenému riziku záchvatů.

MAGRILAN s jídlem, pitím a alkoholem

MAGRILAN můžete užívat s jídlem nebo mezi jídly, podle toho, co upřednostňujete.

Po dobu užívání tohoto přípravku byste se měli vyvarovat požívání alkoholu.

Těhotenství, kojení a

plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte

se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Těhotenství

Některé údaje ukazují, že u dětí matek, které užívaly MAGRILAN během prvních několika měsíců

těhotenství, je zvýšené riziko výskytu vrozených vad, hlavně srdečních. V běžné populaci se se srdeční

vadou narodí přibližně 1 dítě ze 100. U matek užívajících MAGRILAN je výskyt zmíněného rizika

zvýšen na přibližně 2 děti ze 100. Pokud jste těhotná, můžete se Vy a Váš lékař rozhodnout, zda pro Vás

bude

lepší postupně

MAGRILAN vysazovat

nebo

závislosti na

dalších okolnostech

léčbě

přípravkem MAGRILAN pokračovat.

5/10

Při užívání v těhotenství je zapotřebí zvýšená opatrnost, obzvláště v pozdní fázi těhotenství nebo před

porodem, protože u novorozenců byly hlášeny následující účinky: podrážděnost, třes, svalová slabost,

přetrvávající pláč, problémy se sáním nebo usínáním.

Ubezpečte se, že Váš gynekolog (popř. i porodní asistentka) ví, že užíváte MAGRILAN. Užívání látek

podobných přípravku MAGRILAN během těhotenství, zvláště v posledních 3 měsících, může u dětí

zvýšit riziko výskytu závažného zdravotního stavu, tzv. perzistující plicní hypertenze novorozenců,

který se projevuje zrychleným dýcháním a promodráním. Tyto příznaky se obvykle projeví během

prvních 24 hodin po porodu. Pokud tyto příznaky zpozorujete u svého dítěte, okamžitě kontaktujte

dětského lékaře.

Kojení

Fluoxetin je vylučován do mateřského mléka a může mít za následek nežádoucí účinky u dětí. Kojit

byste měla pouze tehdy, pokud je to zcela nezbytné. Jestliže v kojení pokračujete, lékař Vám může

předepsat nižší dávku fluoxetinu.

Plodnost

Ve studiích na zvířatech bylo prokázáno, že fluoxetin snižuje kvalitu spermií. Teoreticky by to mohlo

ovlivnit plodnost, ale vliv na lidskou plodnost zatím nebyl pozorován.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

MAGRILAN může ovlivnit Váš úsudek a koordinaci. Neřiďte ani neobsluhujte stroje bez porady

s lékařem nebo lékárníkem.

MAGRILAN obsahuje

monohydrát

lakt

ózy

Pokud Vám lékař sdělil, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento

léčivý přípravek užívat.

3.

J

ak se MAGRILAN užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á),

poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Doporučená dávka přípravku je:

Dospělí

Deprese: Doporučená dávka je 20 mg denně. V případě potřeby lékař přehodnotí a upraví dávku

v průběhu 3 až 4 týdnů po zahájení léčby. V případě potřeby je možné dávku postupně zvýšit

až na maximálně 60 mg. Dávka by měla být zvyšována opatrně tak, aby bylo zajištěno, že

dostáváte nejnižší účinnou dávku. Nemusíte se cítit lépe okamžitě po zahájení užívání přípravku

na depresi. To je obvyklé, ke zlepšení depresivních příznaků může dojít až po několika týdnech.

Pacienti s depresí by měli být léčeni nejméně 6 měsíců.

Mentální bulimie:

Doporučená dávka je 60 mg denně.

Obsedantně

-

kompulzivní porucha:

Doporučená dávka je 20 mg denně. V případě potřeby

lékař přehodnotí a upraví dávku po 2 týdnech léčby. V případě potřeby je možné dávku postupně

zvýšit až na maximálně 60 mg. Jestliže nenastane zlepšení do 10 týdnů, léčba přípravkem

MAGRILAN by měla být přehodnocena.

Starší pacienti

Váš lékař Vám bude zvyšovat dávku opatrněji a denní dávka by obvykle neměla překročit 40 mg.

Maximální denní dávka je 60 mg.

Použití u dětí a dospívajících ve věku 8 až 18 let s depresí

Léčba by měla být zahájena a dále sledována specialistou. Úvodní dávka je 10 mg/den podaná v jiné

lékové formě. Po jednom nebo dvou týdnech může lékař zvýšit dávku na 20 mg/den. Dávka by měla být

zvyšována opatrně tak, aby bylo zajištěno, že dostáváte nejnižší účinnou dávku. Děti s nižší tělesnou

6/10

hmotností mohou potřebovat nižší dávky. Po 6 měsících by měl lékař zhodnotit, zda je nutné pokračovat

v léčbě. Jestliže nedojde ke zlepšení v průběhu 9 týdnů, léčba může být přehodnocena.

Porucha funkce jater

Jestliže máte potíže s játry nebo užíváte jiné léky, které mohou mít vliv na fluoxetin, lékař Vám může

předepsat nižší dávky nebo užívání přípravku MAGRILAN každý druhý den.

Způsob podání

Tobolku polkněte celou a zapijte vodou. Tobolku nežvýkejte.

Jestliže jste užil(a) více přípravku MAGRILAN, než jste měl(a)

Jestliže jste užil(a) příliš mnoho tobolek, jděte do nejbližší nemocnice (nebo na pohotovost)

nebo to ihned oznamte svému lékaři.

Pokud můžete, vezměte s sebou balení přípravku MAGRILAN.

Příznaky

předávkování

zahrnují:

pocit

zvracení,

zvracení,

záchvaty,

problémy

srdcem

(nepravidelný srdeční tep a srdeční zástava), plicní problémy a změny duševního stavu sahající od

rozrušení po kóma.

Jestliže jste zapomněl(a) užít MAGRILAN

Jestliže jste zapomněl(a) užít dávku, neznepokojujte se. Užijte svou další dávku následující den

v obvyklý čas. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Užívání přípravku pravidelně každý den ve stejný čas Vám může pomoci nezapomenout.

Jestliže jste přestal(a) užívat MAGRILAN

Nepřestávejte užívat MAGRILAN, dokud o tom nerozhodne lékař. Je důležité, abyste přípravek

nepřestal(a) užívat.

Bez předchozího doporučení lékaře nepřestávejte přípravek užívat, i když se začnete cítit lépe.

Ujistěte se, že Vám tobolky nedojdou.

Při ukončení užívání přípravku MAGRILAN můžete zaznamenat následující příznaky (příznaky

z vysazení): závratě, brnění/mravenčení, poruchy spánku (živé sny, noční můry, nespavost), pocit

neklidu nebo rozrušení, neobvyklou únavu nebo slabost, pocit úzkosti, pocit na zvracení/zvracení (pocit

nemoci nebo nemoc), třes, bolest hlavy.

Většina lidí zjistila, že příznaky po vysazení přípravku MAGRILAN jsou mírné a samy mizí v průběhu

několika týdnů. Jestliže se u Vás tyto příznaky po ukončení léčby objeví, kontaktujte svého lékaře.

Jestliže přestáváte užívat MAGRILAN, lékař Vám může snížit dávku pomalu v průběhu jednoho nebo

dvou týdnů - to může snížit možnost příznaků z vysazení.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka.

4.

M

ožné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout

u každého.

Jestliže se objeví vyrážka nebo alergická reakce jako je svědění, oteklé rty/jazyk nebo

sípání/dušnost, ihned přestaňte užívat tobolky a kontaktujte lékaře

Jestliže pocítíte neklid nebo cítíte, že nemůžete zůstat klidně sedět nebo stát, může se jednat

o stav nazývaný akatizie. Zvýšení dávky přípravku MAGRILAN může způsobit, že se cítíte

hůře. V tomto případě

kontaktujte svého lékaře

7/10

Kontaktujte ihned svého lékaře

, pokud Vám zčervená kůže, dojde k různým kožním reakcím,

nebo se Vám na kůži udělají puchýře nebo se kůže loupá. Je to velmi vzácné.

Velmi

časté nežádoucí účinky

(mohou postihnout

více než 1 z 10 pacientů) jsou

:

nespavost

bolest hlavy

průjem

pocit na zvracení

únava

Někteří pacienti měli:

kombinaci příznaků (známé jako serotoninový syndrom) zahrnující nevysvětlitelnou horečku se

zrychleným dýcháním nebo srdečním tepem, pocení, svalovou ztuhlost nebo třes, zmatenost,

extrémní rozrušení nebo spavost (pouze vzácně)

pocit slabosti, netečnost nebo zmatenost převážně u starších osob a (starších) osob užívajících

diuretika (tablety na odvodnění)

prodlouženou a bolestivou erekci

podrážděnost a extrémní rozrušení

srdeční problémy, jako je rychlý nebo nepravidelný tep, omdlévání, kolaps nebo závratě při

postavení se, což může naznačovat abnormální srdeční rytmus

Jestliže se u Vás vyskytne jakýkoliv ze zmíněných nežádoucích účinků, sdělte to ihned svému

lékaři.

U pacientů užívajících

MAGRILAN

byly hlášeny také následující nežádoucí účinky:

Časté (mohou postihnout až 1 pacienta z 10)

snížená chuť k jídlu, pokles tělesné hmotnosti

nervozita, úzkost

neklid, poruchy pozornosti

pocit napětí nebo paniky

snížení sexuální touhy nebo sexuální potíže (včetně neschopnosti udržet erekci pro sexuální

aktivitu)

problémy se spánkem, nezvyklé sny, únava, spavost

závratě

změny chuti

třes

rozmazané vidění

bušení srdce

návaly

zívání

trávicí potíže, zvracení

sucho v ústech

8/10

vyrážka, kopřivka, svědění

nadměrné pocení

bolest kloubů

častější potřeba močení

neobjasněné vaginální krvácení

zimnice

Méně časté (mohou postihnout až 1 pacienta ze 100)

pocit odcizení se

podivné myšlenky

neobvykle dobrá nálada

potíže s dosažením orgasmu

myšlenky na sebevraždu nebo sebepoškození

skřípání zubů

záškuby svalů, nechtěné pohyby nebo potíže s rovnováhou a koordinací

poruchy paměti

zvětšené (rozšířené) zorničky

zvonění v uších

snížení krevního tlaku

dechová nedostatečnost

krvácení z nosu

obtížné polykání

krvácení v zažívacím ústrojí

vypadávání vlasů

zvýšený sklon k tvorbě modřin

studený pot

obtížné močení

malátnost

pocit horka nebo chladu

abnormální výsledky některých testů jaterních funkcí

Vzácné (mohou postihnout až 1 pacienta z 1 000)

nízká hladina sodíku v krvi

snížení počtu krevních destiček, což zvyšuje riziko krvácení nebo tvorby modřin

snížení počtu bílých krvinek

nadměrná rozjařenost, zvýšená aktivita

halucinace

pohybový neklid

9/10

záchvaty paniky

zmatenost

agresivita

koktání, zadrhávání

křeče

zánět cév

rychlý otok tkání kolem krku, obličeje a úst

bolest jícnu

zánět jater

plicní problémy

citlivost na sluneční světlo

bolest svalů

poruchy močení, nemožnost vymočit se

tvorba mléka u mužů i nekojících žen

abnormální výsledky testů jaterních funkcí (zvýšené hodnoty transamináz; zvýšené hodnoty

gamaglutamyltrasferázy)

Většina těchto nežádoucích účinků mizí v průběhu léčby.

Zlomeniny kostí

U pacientů užívajících tento typ antidepresiv byl pozorován zvýšený výskyt zlomenin kostí.

Další nežádoucí účinky u dětí a dospívajících (8–

18 let)

Fluoxetin může zpomalit růst nebo možná zpozdit pohlavní dospívání. U dětí bylo často hlášeno také

sebevražedné chování (pokusy o sebevraždu a sebevražedné myšlenky), nepřátelské chování, mánie

a krvácení z nosu.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně

postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.

J

ak MAGRILAN uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25 °C v původním vnitřním obalu a v krabičce, aby byl přípravek chráněn

před světlem a vlhkostí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za EXP. Doba

použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

10/10

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6.

O

bsah balení a další informace

Co MAGRILAN obsahuje

Léčivou látkou je fluoxetinum.

Jedna tvrdá tobolka obsahuje fluoxetini hydrochloridum 22,4 mg, což odpovídá 20 mg fluoxetinum.

Dalšími složkami jsou monohydrát laktosy, mikrokrystalická celulosa a magnesium-stearát.

Víčko tobolky

Patentní modř V, oxid titaničitý, želatina

Tělo tobolky

Oxid titaničitý, želatina

Jak MAGRILAN vy

padá a co obsahuje toto balení

Tvrdá tobolka. Víčko tobolky je neprůhledné světle modré, tělo tobolky neprůhledné bílé, tobolka

obsahuje bílý až téměř bílý prášek.

PVC/Al blistr, krabička

Velikost balení: 10 a 30 tobolek

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

MEDOCHEMIE Ltd., 1-10 Constantinoupoleos Street, 3011 Limassol, Kypr

Tato příbalová informace byla naposledy revidována

11. 8. 2019

1/16

sp.zn. sukls216395/2019

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

MAGRILAN 20 mg tvrdé tobolky

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna tvrdá tobolka obsahuje fluoxetini hydrochloridum 22,4 mg, což odpovídá 20 mg fluoxetinum.

Pomocné látky se známým účinkem: Jedna tvrdá tobolka obsahuje 105 mg monohydrátu laktosy.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Tvrdá tobolka.

Víčko tobolky je neprůhledné světle modré, tělo tobolky neprůhledné bílé, tobolka obsahuje bílý až

téměř bílý prášek.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

T

erapeutické indikace

Dospělí

Depresivní epizody

Obsedantně-kompulzivní porucha

Mentální bulimie: Přípravek MAGRILAN je indikován jako doplněk k psychoterapii při

redukci záchvatovitého přejídání a vyprazdňovacích aktivit

Děti a dospívající od 8 let a starší

Středně těžké až těžké depresivní epizody, jestliže deprese nereaguje po 4–6 sezeních na psychologickou

terapii. Antidepresivní léčba má být nabídnuta dětem nebo mladým osobám pouze v kombinaci se

současnou psychologickou terapií.

4.2

D

ávkování a způsob podání

Perorální podání.

Depresivní epizody

Dospělí a starší pacienti:

Doporučená dávka je 20 mg denně. Dávkování má být v případě potřeby

přezkoumáno a přizpůsobeno 3 až 4 týdny po zahájení terapie a dále podle klinické potřeby. Ačkoliv při

vyšších dávkách může být vyšší potenciál nežádoucích účinků, u některých pacientů s nedostatečnou

odpovědí na dávku 20 mg může být dávka postupně zvýšena na maximum 60 mg (viz bod 5.1). Úprava

dávkování má být činěna opatrně podle stavu každého konkrétního pacienta tak, aby pacient užíval

nejnižší účinnou dávku.

Pacienti s depresí mají být léčeni po dostatečně dlouhou dobu nejméně 6 měsíců, aby bylo jisté, že jsou

bez příznaků.

Obsedantně-kompulzivní porucha

Dospělí a starší pacienti:

Doporučená dávka je 20 mg denně. Ačkoliv při vyšších dávkách může být

vyšší potenciál nežádoucích účinků, u některých pacientů s nedostatečnou odpovědí na dávku 20 mg po

dvou týdnech může být dávka postupně zvýšena na maximum 60 mg.

2/16

Jestliže v průběhu 10 týdnů nedojde ke zlepšení, léčba fluoxetinem má být přehodnocena. Jestliže se

dostaví dobrá terapeutická odpověď, léčba může pokračovat při individuálně upraveném dávkování.

Ačkoliv neexistují systematické studie pro zjištění, jak dlouho pokračovat v léčbě fluoxetinem,

obsedantně-kompulzivní porucha (OCD) je chronický stav a u pacientů odpovídajících na léčbu je na

místě zvážit pokračování léčby i po 10 týdnech. Úprava dávkování má být činěna opatrně podle stavu

každého konkrétního pacienta tak, aby pacient užíval nejnižší účinnou dávku. Potřeba léčby má být

pravidelně přehodnocována. Někteří lékaři obhajují u pacientů dobře reagujících na farmakoterapii

současně probíhající behaviorální psychoterapii.

Účinnost dlouhodobé léčby (více než 24 týdnů) nebyla u OCD prokázána.

Mentální bulimie

Dospělí a starší pacienti:

doporučuje se dávka 60 mg/den. Účinnost dlouhodobé léčby (více než

3 měsíce) nebyla u mentální bulimie prokázána.

Dospělí – všechny indikace

Doporučená dávka může být zvýšena nebo snížena. Dávky nad 80 mg/den nebyly systematicky

hodnoceny.

Pediatrická populace

Děti a dospívající od 8 let a starší (středně těžké až těžké depresivní epizody)

Léčba má být zahájena a monitorována pod dohledem specialisty. Zahajovací dávka je

10 mg/den podaná v jiné lékové formě. Úprava dávkování má být prováděna opatrně podle

stavu každého konkrétního pacienta tak, aby pacient užíval nejnižší účinnou dávku.

Po jednom až dvou týdnech může být dávka zvýšena na 20 mg/den. Zkušenosti z klinických

studií s dávkami vyššími než 20 mg jsou minimální. Existují pouze omezené údaje o léčbě

delší než 9 týdnů.

Děti s nižší tělesnou hmotností

Vzhledem k vyšším plazmatickým hladinám u dětí s nižší tělesnou hmotností může být

terapeutický efekt dosažen nižšími dávkami (viz bod 5.2).

U pediatrických pacientů odpovídajících na léčbu má být po 6 měsících zhodnocena potřeba

další léčby. Jestliže není dosaženo klinického přínosu během 9 týdnů, má být léčba

přehodnocena.

Starší pacienti

Při zvyšování dávky je doporučena zvýšená opatrnost a denní dávka by neměla obvykle přesáhnout

40 mg. Maximální doporučená dávka je 60 mg/den.

Porucha funkce jater

Nižší dávka nebo frekvence podávání (např. 20 mg každý druhý den) má být zvážena u pacientů

s jaterním poškozením (viz bod 5.2) nebo u pacientů, jejichž současně podávaná léčba má potenciál

k interakcím s přípravkem MAGRILAN (viz bod 4.5).

Příznaky z vysazení pozorované při ukončení léčby fluoxetinem

Je třeba se vyhnout náhlému vysazení léčby. Aby se snížilo riziko příznaků z vysazení, při ukončování

léčby přípravkem MAGRILAN má být dávka snižována v průběhu jednoho až dvou týdnů (viz body

4.4 a 4.8). Jestliže se po snížení dávky nebo ukončení léčby vyskytnou netolerované příznaky, může být

zváženo znovu podávání dříve předepsané dávky. Následně může lékař pokračovat ve snižování dávky,

ale pomaleji.

Způsob podání

Perorální podání. Fluoxetin může být podáván v jedné dávce nebo rozděleně, při jídle nebo mezi jídly.

3/16

Po skončení užívání přetrvává léčivá látka v těle týdny. Při zahajování nebo ukončování léčby je nutné

toto vzít v úvahu.

4.3

Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1.

Fluoxetin

kontraindikován

kombinaci

ireverzibilními

neselektivními

inhibitory

monoaminooxidázy (např. iproniazid) (viz body 4.4 a 4.5).

Fluoxetin je kontraindikován v kombinaci s metoprololem užívaným k léčbě srdečního selhání (viz bod

4.5).

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Pediatrická populace - děti a dospívající do 18 let

Sebevražedné chování (pokus o sebevraždu a sebevražedné myšlenky) a hostilita (převážně agresivita,

protichůdné

chování

hněv)

byly

klinických

studiích

mnohem

častěji

pozorovány

dětí

a dospívajících léčených antidepresivy v porovnání s těmi, kteří byli léčeni placebem. Přípravek

MAGRILAN má být použit u dětí a dospívajících ve věku 8 až 18 let pouze k léčbě středně těžkých až

těžkých depresivních epizod a nemá být použit v jiných indikacích. Nicméně jestliže je rozhodnutí

o léčbě

založeno

klinické

potřebě,

pacient

měl

být

pečlivě

sledován

výskyt

sebevražedných příznaků. Navíc nejsou k dispozici dostačující údaje o dlouhodobé bezpečnosti použití

u dětí a dospívajících týkající se růstu, dospívání a rozvoje kognitivních a behaviorálních funkcí (viz

bod 5.3).

V 19týdenním klinickém hodnocení byly u dětí a dospívajících léčených fluoxetinem pozorovány

snížené přírůstky výšky a hmotnosti (viz bod 5.1). Nebylo zjištěno, zda existuje vliv na dosažení

normální výšky v dospělosti. Nelze vyloučit možnost zpoždění puberty (viz body 5.3 a 4.8).

V průběhu a po ukončení léčby fluoxetinem by proto měl být monitorován růst a dospívání (výška,

tělesná hmotnost a škálování dle Tannera). V případě zpomalení je nutné zvážit konzultaci s pediatrem.

V pediatrických studiích byly často hlášeny mánie a hypománie (viz bod 4.8). Proto se doporučuje

pravidelné monitorování výskytu mánie/hypománie. Fluoxetin má být vysazen, pokud se u pacienta

objevily manické příznaky.

důležité,

lékaři

ordinující

léčbu

pečlivě

prodiskutovali

její

možná

rizika

přínosy

s dětmi/dospívajícími a/nebo jejich rodiči.

Vyrážka a alergické reakce

Byla hlášena vyrážka, anafylaktoidní reakce a progresivní systémové reakce, někdy závažné (zahrnující

kůži, ledviny, játra nebo plíce). Při objevení se vyrážky nebo jiných příznaků alergie, byť nejasné

etiologie, má být léčba fluoxetinem ukončena.

Epileptické záchvaty

Potenciálním rizikem při podávání antidepresiv jsou epileptické záchvaty. Z tohoto důvodu má být

fluoxetin, stejně jako ostatní antidepresiva, užíván u pacientů s epileptickými záchvaty v anamnéze se

zvýšenou opatrností. Léčba má být ukončena u každého pacienta, u kterého se záchvaty objeví nebo se

zvýší jejich frekvence. Je třeba se vyhnout podání fluoxetinu u pacientů s nestabilním záchvatovitým

onemocněním/epilepsií a pacienti s kontrolovanou epilepsií mají být pečlivě monitorováni (viz bod 4.5).

Mánie

Antidepresiva mají být používána s opatrností u pacientů s mánií/hypománií v anamnéze. Stejně tak

jako všechna antidepresiva fluoxetin má být vysazen u každého pacienta s počínajícími příznaky mánie.

Sexuální dysfunkce

Selektivní

inhibitory

zpětného

vychytávání

serotoninu

(SSRI)/inhibitory

zpětného

vychytávání

serotoninu a noradrenalinu (norepinefrinu) (SNRI) mohou způsobit příznaky sexuální dysfunkce (viz

4/16

bod 4.8). Byly hlášeny případy dlouhodobé sexuální dysfunkce, kdy příznaky přetrvávaly i po přerušení

léčby SSRI/SNRI.

Porucha funkce jater/ledvin

Fluoxetin je extenzivně metabolizován v játrech a vylučován ledvinami. U pacientů se závažnou

hepatální dysfunkcí se doporučují nižší dávky, např. podávání obden. Jestliže byl fluoxetin podáván

v dávce 20 mg/den po dobu 2 měsíců pacientům se závažným renálním selháváním (GFR<10 ml/min)

vyžadujících dialýzu, plazmatické hladiny fluoxetinu a norfluoxetinu nevykazovaly rozdíly ve srovnání

s pacienty s normální renální funkcí.

Tamoxifen

Podávání fluoxetinu, silného inhibitoru CYP2D6, může vést ke snížení koncentrací endoxifenu, jednoho

z nejdůležitějších aktivních metabolitů tamoxifenu. Z tohoto důvodu se v průběhu léčby tamoxifenem

nemá fluoxetin, pokud možno, podávat (viz bod 4.5).

Kardiovaskulární účinky

průběhu

postmarketingového

sledování

byly

hlášeny

případy

prodloužení

intervalu

a ventrikulární arytmie, včetně torsades de pointes (viz bod 4.5, 4.8 a 4.9). Fluoxetin má být používán

se zvýšenou opatrnosti u pacientů se stavy jako je vrozené prodloužení QT intervalu, prodloužení QT

intervalu v rodinné anamnéze nebo s jinými klinickými stavy predisponujícími k arytmii (např.

hypokalemie, hypomagnesiemie, bradykardie, akutní infarkt myokardu nebo dekompenzované srdeční

selhání) nebo při zvýšené expozici fluoxetinu (např. při poruše funkce jater). U pacientů se stabilní

srdeční poruchou má být před léčbou zváženo EKG vyšetření. Pokud se v průběhu léčby fluoxetinem

vyskytnou známky srdeční arytmie, má být léčba přerušena a provedeno EKG vyšetření.

Úbytek tělesné hmotnosti

U pacientů užívajících fluoxetin může dojít k úbytku tělesné hmotnosti, ten je ale obvykle úměrný

k původní hmotnosti.

Diabetes

U pacientů s diabetem může léčba SSRI ovlivnit kontrolu glykemie. V průběhu léčby fluoxetinem se

objevila hypoglykemie a po ukončení léčby došlo k rozvoji hyperglykemie. Může být zapotřebí úprava

dávek inzulínu a/nebo perorálních antidiabetik.

Sebevražda/sebevražedné myšlenky nebo zhoršení klinického stavu

Deprese je spojena se zvýšeným rizikem sebevražedných myšlenek, sebepoškozování a sebevraždy

(příhody související se sebevraždou). Riziko přetrvává až do doby, dokud nedojde k významné remisi.

Jelikož se zlepšení nemusí projevit během několika prvních i dalších týdnů léčby, měli by být pacienti

pečlivě sledováni až do té doby, dokud k tomuto zlepšení nedojde. Všeobecnou klinickou zkušeností je,

že se riziko sebevraždy může v časných fázích uzdravování zvýšit.

Další duševní poruchy, pro které je přípravek MAGRILAN předepisován, mohou být také spojeny se

zvýšeným rizikem sebevražedného jednání. Tyto stavy mohou být navíc komorbidní s depresivními

epizodami. Stejná opatření dodržovaná při léčbě depresivních poruch mají být dodržována při léčbě

pacientů s jinými duševními poruchami.

Pacienti, kteří mají v anamnéze před zahájením léčby příhody související se sebevraždou, nebo ti, kteří

vykazují významný stupeň sebevražedné představivosti před zahájením léčby, mají vyšší riziko

sebevražedných myšlenek nebo pokusů o sebevraždu a musí být během léčby pečlivě sledováni.

Metaanalýza

placebem

kontrolovaných

klinických

studií

prováděných

dospělých

trpících

psychiatrickými poruchami prokázala ve srovnání s placebem vyšší riziko sebevražedného chování

mladých dospělých do 25 let léčených antidepresivy.

Pacienti, a zvláště ti, kteří mají zvýšené riziko, mají být během léčby pečlivě sledováni, a to především

na začátku léčby a po změně dávkování. Pacienti (a jejich ošetřovatelé) mají být upozorněni na to, že je

nutné

sledovat

jakékoliv

zhoršení

jejich

stavu,

vznik

sebevražedného

chování

nebo

myšlenek

5/16

a neobvyklých změn chování a na to, že pokud se tyto příznaky objeví, musí okamžitě vyhledat

lékařskou pomoc.

Akatizie/psychomotorický neklid

Užití fluoxetinu je spojeno s vývojem akatizie, charakterizované subjektivně nepříjemným nebo

mučivým neklidem a potřebou se často pohybovat spojenou s neschopností zůstat klidně sedět či stát.

Toto se nejčastěji vyskytuje v průběhu prvních týdnů léčby. U pacientů, u kterých se tyto příznaky

rozvinou, může být zvyšování dávky škodlivé.

Příznaky z vysazení pozorované při ukončení léčby SSRI

Příznaky z vysazení při ukončení léčby jsou časté, zvláště je-li ukončení náhlé (viz bod 4.8).

V klinických studiích se nežádoucí účinky pozorované při ukončení léčby objevily přibližně u 60 %

pacientů ve skupině léčených fluoxetinem i ve skupině placebové. Z těchto nežádoucích účinků bylo

závažných 17 % ve skupině fluoxetinu a 12 % ve skupině placeba.

Riziko příznaků z vysazení může záviset na různých faktorech zahrnujících trvání terapie, velikost

dávky a rychlost snižování dávky. Závratě, smyslové poruchy (včetně parestezie), poruchy spánku

(včetně insomnie a bouřlivých snů), astenie, agitovanost nebo úzkost, nauzea a/nebo zvracení, třes

a bolest hlavy jsou nejčastěji hlášené reakce. Obecně jsou tyto příznaky lehké až středně těžké,

u některých pacientů však mohou být závažné. Obvykle k nim dochází v průběhu několika prvních dnů

po vysazení léčby. Obecně tyto příznaky samy mizí a to obvykle v průběhu 2 týdnů, ačkoli u některých

jedinců mohou přetrvávat (2–3 měsíce nebo více). Proto se doporučuje ukončovat léčbu přípravkem

MAGRILAN postupně v průběhu nejméně jednoho až dvou týdnů, podle potřeb pacienta (viz "Příznaky

z vysazení pozorované při ukončení léčby přípravkem MAGRILAN", bod 4.2).

Krvácení

Při podávání SSRI byly hlášeny případy kožních krvácivých abnormalit, jako je ekchymóza a purpura.

Ekchymóza byla hlášena jako vzácná v průběhu léčby fluoxetinem. Další hemoragické projevy (např.

gynekologické krvácení, gastrointestinální krvácení a další kožní nebo slizniční krvácení) byly hlášeny

vzácně.

Opatrnost se doporučuje obzvláště u pacientů

užívajících

SSRI

při

současném užívání

perorálních antikoagulancií, přípravků se známým účinkem na funkci krevních destiček (např. atypická

antipsychotika

jako

klozapin,

fenothiaziny,

většina

tricyklických

antidepresiv,

kyselina

acetylsalicylová, nesteroidní antirevmatika - NSAID) nebo dalších přípravků, které mohou zvyšovat

riziko krvácení stejně jako u pacientů s krvácivými poruchami v anamnéze (viz bod 4.5).

Mydriáza

Ve spojení s fluoxetinem byla hlášena mydriáza, proto je nutná opatrnost, pokud je fluoxetin předepsán

pacientům se zvýšeným nitroočním tlakem nebo s rizikem akutního glaukomu s úzkým úhlem.

Elektrokonvulzivní terapie (ECT)

Byly hlášeny vzácné případy prodloužených křečí u pacientů užívajících fluoxetin s ECT léčbou, proto

je vhodná opatrnost.

Serotoninový syndrom a stavy podobné neuroleptickému malignímu syndromu

Ve vzácných případech byl hlášen vývoj serotoninového syndromu nebo stav podobný neuroleptickému

malignímu syndromu v souvislosti s léčbou fluoxetinem, zvláště je-li podáván v kombinaci s dalšími

serotonergními (např. L-tryptofan) a/nebo neuroleptickými přípravky (viz bod 4.5). Vzhledem k tomu,

že tyto syndromy mohou vést k potenciálně život ohrožujícím stavům, léčba fluoxetinem má být

ukončena v případě výskytu těchto příhod (charakterizovaných souborem příznaků jako je hypertemie,

rigidita, myoklonie, nestabilita autonomního nervstva s možným rychlým kolísáním vitálních funkcí,

změny duševního stavu zahrnující zmatenost, podrážděnost, extrémní agitovanost vyvíjející se do deliria

a kómatu) a měla by být zahájena podpůrná symptomatická léčba.

Ireverzibilní neselektivní inhibitory monoaminooxidázy (např. iproniazid)

Byly hlášeny případy závažných a někdy fatálních nežádoucích účinků u pacientů užívajících SSRI

v kombinaci s ireverzibilními neselektivními inhibitory monoaminoxidázy (IMAO).

6/16

Tyto případy vykazovaly rysy podobné serotoninovému syndromu (který může být zaměněn za (nebo

diagnostikován jako) neuroleptický maligní syndrom). U pacientů s těmito reakcemi může být prospěšné

podání cyproheptadinu nebo dantrolenu. Symptomy lékové interakce s IMAO zahrnují: hypertermii,

rigiditu, myoklonie, nestabilitu autonomního nervstva s možným rychlým kolísáním vitálních funkcí,

změny duševního stavu zahrnující zmatenost, podrážděnost a extrémní agitovanost progredující do

deliria a kómatu.

tohoto

důvodu

podání

fluoxetinu

kombinaci

ireverzibilním

neselektivním

IMAO

kontraindikováno (viz bod 4.3). Protože jejich účinek přetrvává dva týdny, léčba fluoxetinem může být

zahájena nejdříve

2 týdny po

ukončení

léčby ireverzibilními neselektivními IMAO. Stejně

i podávání ireverzibilního neselektivního IMAO nesmí být zahájeno dříve než 5 týdnů po skončení léčby

fluoxetinem.

Obsahuje monohydrát laktózy

Pacienti se vzácnými dědičnými problémy s intolerancí galaktózy, úplným nedostatkem laktázy nebo

malabsorpcí glukózy a galaktózy nemají tento přípravek užívat.

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Biologický poločas

Při zvažování farmakodynamických a farmakokinetických lékových interakcí (např. při převádění

z fluoxetinu

jiná

antidepresiva)

být

zohledněn

dlouhý

eliminační

poločas

fluoxetinu

a norfluoxetinu (viz bod 5.2).

Kontraindikované kombinace

Ireverzibilní neselektivní inhibitory monoaminooxidázy (např. iproniazid):

Byly hlášeny případy

závažných

někdy

fatálních

nežádoucích

účinků

pacientů

užívajících

SSRI

kombinaci

s ireverzibilními neselektivními inhibitory monoaminooxidázy (IMAO). Tyto případy vykazovaly rysy

podobné

serotoninovému

syndromu

(který

může

být

zaměněn

(nebo

diagnostikován

jako)

neuroleptický

maligní

syndrom).

pacientů

těmito

reakcemi

může

být

prospěšné

podání

cyproheptadinu nebo dantrolenu. Symptomy lékové interakce s IMAO zahrnují hypertermii, rigiditu,

myoklonie, nestabilitu autonomního nervstva s možným rychlým kolísáním vitálních funkcí, změny

duševního stavu zahrnující zmatenost, podrážděnost a extrémní agitovanost progredující do deliria

a kómatu.

tohoto

důvodu

podání

fluoxetinu

kombinaci

ireverzibilními

neselektivním

IMAO

kontraindikováno (viz bod 4.3). Protože jejich účinek přetrvává dva týdny, léčba fluoxetinem může být

zahájena nejdříve

2 týdny po ukončení

léčby

ireverzibilními

neselektivními IMAO. Stejně

i podávání ireverzibilních neselektivních IMAO nesmí být zahájeno dříve než 5 týdnů po skončení léčby

fluoxetinem.

Metoprolol

užívaný

k

léčbě

srdečního

selhání:

Riziko

nežádoucích

účinků

metoprololu,

včetně

excesivní bradykardie, může být zvýšeno z důvodu inhibice metabolismu metoprololu fluoxetinem. (Viz

bod 4.3.)

Nedoporučené kombinace

Tamoxifen:

literatuře

byla

popsána

farmakokinetická

interakce

mezi

inhibitory

CYP2D6

a tamoxifenem, vykazující 65–75% snížení plazmatických hladin endoxifenu, jedné z aktivnějších

forem tamoxifenu. V některých studiích bylo hlášeno snížení účinnosti tamoxifenu při současném

podávání některých antidepresiv ze skupiny SSRI. Vzhledem k tomu, že se nedá vyloučit snížení účinku

tamoxifenu, je třeba se pokud možno vyhnout současnému podávání se silnými inhibitory CYP2D6

(včetně fluoxetinu) (viz bod 4.4).

Alkohol: Při metodickém testování fluoxetin nezvyšoval hladiny alkoholu v krvi, ani nezvyšoval účinek

alkoholu. Nicméně kombinace léčby SSRI a alkoholu se nedoporučuje.

IMAO-A

včetně linezolidu a methylthioninium

-

chloridu (methylenová modř):

Riziko serotoninového

syndromu včetně průjmu, tachykardie, pocení, třesu, zmatenosti nebo kómatu. Pokud není možné se

7/16

vyhnout současnému podávání těchto léčivých látek s fluoxetinem, je třeba podstoupit pečlivé klinické

monitorování a současné užívání těchto léků má být zahájeno na nižší doporučené dávce (viz bod 4.4.).

Mechitazin: Riziko nežádoucích účinků spojené s užíváním mechitazinu (jako např. prodloužení QT

intervalu) se může zvýšit z důvodu inhibice jeho metabolismu fluoxetinem.

Kombinace vyžadující opatrnost

Fenytoin: Při kombinaci s fluoxetinem byly pozorovány změny v krevních hladinách. V některých

případech došlo k manifestaci toxicity. U přidaného přípravku se doporučuje zvážit konzervativní

titrační schéma a sledování klinického stavu.

Serotonergní přípravky

(lithium, tramadol, triptany, tryptofan, selegilin (IMAO-

B), třezalka tečkovaná

(Hypericum perforatum)): Objevila se hlášení o výskytu mírného serotoninového syndromu, pokud byly

SSRI podávány spolu s léky, které mají také serotoninergní účinek. Proto je třeba při současném užívání

fluoxetinu s těmito léky dbát zvýšené opatrnosti a provádět důkladnější a častější klinické monitorování

(viz bod 4.4).

Prodloužení QT intervalu:

Farmakokinetické a farmakodynamické studie mezi fluoxetinem a jinými

léčivými přípravky prodlužujícími QT interval nebyly provedeny. Aditivní účinek fluoxetinu a těchto

léčivých přípravků nemůže být vyloučen. Z tohoto důvodu je zapotřebí zvýšené opatrnosti, pokud je

fluoxetin podáván společně s přípravky, které prodlužují QT interval, jako jsou antiarytmika třídy IA

a III, antipsychotika (např. deriváty enothiazinu, pimozid, haloperidol), tricyklická antidepresiva,

některé

antimikrobiální

látky

(např.

sparfloxacin,

moxifloxacin,

erythromycin

i.v.,

pentamidin),

antimalarika, obzvláště halofantrin, některá antihistaminika (astemizol, mizolastin) (viz body 4.4, 4.8

a 4.9).

Léky ovlivňující krevní srážlivost (perorální antikoagulancia bez ohledu na mechanismus účinku,

antiagregancia

včetně

kyseliny

acetylsalicylové

a

nesteroidní

antirevmatika

(NSAID

)):

Riziko

zvýšeného krvácení. Při užívání perorálních antikoagulancií má být prováděn klinický monitoring

a častější monitorování INR. Během léčby fluoxetinem a po jejím ukončení je vhodné upravit dávkování

(viz body 4.4 and 4.8).

Cyproheptadin: Jsou hlášeny ojedinělé případy sníženého antidepresivního účinku fluoxetinu, pokud je

užíván v kombinaci s cyproheptadinem.

Léčivé přípravky indukující hyponatrémii:

Hyponatrémie patří mezi nežádoucí účinky fluoxetinu.

Užívání v kombinaci s jinými přípravky, které navozují hyponatrémii (např. diuretika, desmopresin,

karbamazepin, oxkarbazepin) může vést ke zvýšenému riziku (viz bod 4.8).

Léčivé přípravky snižující epileptogenní práh:

Záchvaty patří mezi nežádoucí účinky fluoxetinu.

Užívání v kombinaci s ostatními přípravky, které mohou snižovat práh vzniku záchvatů, (např. TCA,

ostatní SSRI, fenothiaziny, butyrofenony, meflochin, chlorochin, bupropion, tramadol) může vést ke

zvýšenému riziku.

Další léky metabolizované

CYP2D6: Fluoxetin je silným inhibitorem enzymu CYP2D6, proto současná

léčba léky také metabolizovanými tímto enzymatickým systémem může vést k lékovým interakcím,

zejména u léčiv s úzkým terapeutickým indexem (jako je flekainid, propafenon a nebivolol) a u léčiv, u

kterých se dávkování titruje, ale také u atomoxetinu, karbamazepinu, tricyklických antidepresiv a

risperidonu. Léčba těmito přípravky má být zahájena nebo upravena na dávky z nižšího konce jejich

dávkovacího rozpětí. To platí i v případě, že byl fluoxetin užíván v předchozích 5 týdnech.

Třezalka tečkovaná

Stejně jako u jiných SSRI může dojít k farmakodynamickým interakcím mezi fluoxetinem a rostlinnými

přípravky obsahujícími třezalku tečkovanou (Hypericum perforatum), což může mít za následek zvýšení

nežádoucích účinků.

Pediatrická populace

Studie interakcí byly provedeny pouze u dospělých.

8/16

4.6

Fertilita, těhotenství a kojení

Těhotenství

Některé

epidemiologické

studie

naznačují

zvýšené

riziko

kardiovaskulárních

defektů

související

s užíváním fluoxetinu v prvním trimestru těhotenství. Mechanismus vzniku tohoto rizika není znám.

Celkově údaje naznačují, že riziko výskytu kardiovaskulárního defektu u dítěte, jehož matka užívala

v těhotenství fluoxetin, je 2/100 ve srovnání s předpokládanou hodnotou přibližně 1/100 pro tyto defekty

v běžné populaci.

Epidemiologické údaje naznačují, že užívání SSRI během těhotenství, zvláště v jeho pozdním stádiu,

může zvýšit riziko vzniku perzistující plicní hypertenze novorozenců (PPHN). Zjištěné riziko je

přibližně 5 případů na 1 000 těhotenství. V běžné populaci se objevují 1 až 2 případy PPHN na 1 000

těhotenství.

Fluoxetin může být užíván v průběhu těhotenství, ale předepsání těhotné ženě má být provázeno

zvýšenou

opatrností,

zejména

pozdní

fázi

těhotenství

nebo

těsně

před

porodem

vzhledem

k následujícím příznakům hlášeným u novorozenců: podrážděnost, tremor, hypotonie, přetrvávající

pláč, obtížné sání nebo usínání. Tyto příznaky mohou ukazovat na serotoninergní účinek nebo příznaky

z vysazení. Doba, ve které k těmto příznakům dochází a po kterou trvají, může souviset s dlouhým

poločasem fluoxetinu (4–6 dnů) a jeho aktivního metabolitu norfluoxetinu (4–16 dnů).

Kojení

Je známo, že fluoxetin a jeho metabolit norfluoxetin jsou vylučovány do lidského mateřského mléka. U

kojených dětí byly hlášeny nežádoucí účinky. Jestliže je léčba fluoxetinem považována za nezbytnou,

mělo by být zváženo přerušení kojení. Nicméně pokud kojení pokračuje, měly by být předepsány

nejnižší účinné dávky fluoxetinu.

Fertilita

Studie na zvířatech prokázaly, že fluoxetin může ovlivnit kvalitu spermií (viz bod 5.3). Spontánní

hlášení u některých SSRI prokázala, že vliv na kvalitu spermií je reverzibilní. Vliv na lidskou fertilitu

zatím nebyl pozorován.

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

MAGRILAN nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. Ačkoliv

zdravých

dobrovolníků

neprokázal

vliv

fluoxetinu

psychomotorickou

činnost,

jakýkoli

psychoaktivní přípravek může ovlivnit úsudek nebo schopnosti. Pacienti mají být poučeni o nutnosti se

vyvarovat řízení nebo obsluhy nebezpečných strojů, než se ujistí, že jejich výkonnost není ovlivněna.

4.8

Nežádoucí účinky

Souhrn bezpečnostního profilu

Nejčastěji hlášenými nežádoucími účinky u pacientů léčených fluoxetinem byly bolest hlavy, nauzea,

nespavost, únava a průjem. S pokračováním léčby se může intenzita a frekvence nežádoucích účinků

snižovat a obecně nevedou k ukončení terapie.

Tabulkový seznam nežádoucích účinků

Následující tabulka podává seznam nežádoucích účinků pozorovaných při léčbě fluoxetinem u dospělé

a pediatrické populace. Některé z těchto nežádoucích účinků jsou společné s jinými SSRI.

Následující frekvence četnosti výskytu byly vypočteny z údajů z klinických studií u dospělých

(n=9 297) a z údajů získaných ze spontánních hlášení.

Ohodnocení četnosti výskytu: velmi časté (≥1/10), časté (≥1/100 až ˂1/10), méně časté (≥1/1 000 až

˂1/100), vzácné ≥1/10 000 až ˂1/1 000).

9/16

Tříd

y

orgánových

systémů

Velmi časté

(≥1/10)

Časté (≥1/100 až

˂1/10)

Méně časté

(≥1/1

000 až

˂1/100)

Vzácné (≥/10

000

až ˂1/1

000)

Poruchy krve

a lymfatického

systému

Trombocytopenie

Neutropenie

Leukopenie

Poruchy imunitního

systému

Anafylaktická

reakce

Sérová nemoc

Endokrinní poruchy

Nepřiměřená

sekrece

antidiuretického

hormonu

Poruchy metabolismu

a výživy

Snížená chuť

k jídlu

Hyponatrémie

Psychiatrické poruchy

Nespavost

Úzkost

Nervozita

Neklid

Napětí

Snížení libida

Poruchy spánku

Abnormální sny

Depersonalizace

Povznesená

nálada

Euforická nálada

Neobvyklé

myšlení

Abnormální

orgasmus

Skřípání zuby

Sebevražedné

myšlenky

a chování

Hypománie

Mánie

Halucinace

Agitovanost

Panické záchvaty

Zmatenost

Dysfemie

Agrese

Poruchy nervového

systému

Bolest hlavy

Poruchy pozornosti

Závratě

Porucha chuti

Letargie

Somnolence

Třes

Psychomotorická

hyperaktivita

Dyskineze

Ataxie

Porucha

rovnováhy

Myoklonus

Poruchy paměti

Konvulze

Akatizie

Nezvyklé pohyby

jazyka

(bukoglosální

syndrom)

Serotoninový

syndrom

Oční poruchy

Rozmazané vidění

Mydriáza

Poruchy ucha

a labyrintu

Tinitus

Srdeční poruchy

Palpitace

Ventrikulární

arytmie včetně

torsades de pointes

Prodloužení QT

intervalu na EKG

Cévní poruchy

Návaly

Hypotenze

Vaskulitida

Vazodilatace

Respirační, hrudní

a mediastinální

poruchy

Zívání

Dyspnoe

Epistaxe

Faryngitida

Plicní příhody

(zánětlivé procesy

různé

histopatologie

a/nebo fibróza)

Gastrointestinální

poruchy

Průjem

Nauzea

Zvracení

Dyspepsie

Sucho v ústech

Dysfagie

Gastrointestinální

krvácení

Ezofageální bolest

10/16

Tříd

y

orgánových

systémů

Velmi časté

(≥1/10)

Časté (≥1/100 až

˂1/10)

Méně časté

(≥1/1

000 až

˂1/100)

Vzácné (≥/10

000

až ˂1/1

000)

Poruchy jater

a žlučových cest

Idiosynkratická

hepatitida

Poruchy kůže

a podkožní tkáně

Vyrážka

Kopřivka

Pruritus

Hyperhydróza

Alopecie

Zvýšená

tendence k tvorbě

modřin

Studený pot

Angioedém

Ekchymóza

Fotosensitivní

reakce

Purpura

Erythema

multiforme

Stevens-Johnsonův

syndrom

Toxická

epidermální

nekrolýza (Lyellův

syndrom)

Poruchy svalové

a kosterní soustavy

a pojivové tkáně

Artralgie

Svalové záškuby

Myalgie

Poruchy ledvin

a močových cest

Časté močení

Dysurie

Retence moči

Poruchy močení

Poruchy

reprodukčního

systému a prsu

Gynekologické

krvácení

Erektilní dysfunkce

Poruchy ejakulace

Sexualní

dysfunkce

Galaktorea

Hyperprolaktinemie

Priapismus

Celkové poruchy

a reakce v místě

aplikace

Únava

Pocit paniky

Zimnice

Malátnost

Abnormální

pocity

Pocit chladu

Pocit horka

Slizniční krvácení

Vyšetření

Pokles tělesné

hmotnosti

Abnormální

výsledky

jaterních testů

Zvýšené hodnoty

transamináz

Zvýšené hodnoty

gama-

glutamyltransferázy

zahrnuje anorexii

zahrnuje časné ranní probouzení, počáteční a průběžnou insomnii

zahrnuje ztrátu libida

zahrnuje noční můry

zahrnuje anorgasmii

zahrnuje

dokonanou

sebevraždu,

suicidální

depresi,

úmyslné

sebepoškozování,

myšlenky

sebepoškozování,

sebevražedné chování,

sebevražedné

myšlenky,

sebevražedný

pokus,

morbidní

myšlenky, sebepoškozující chování. Tyto příznaky mohou být příznaky původního onemocnění.

11/16

zahrnuje hypersomnii, sedaci

zahrnuje návaly horka

zahrnuje atelektázu, intersticiální plicní onemocnění, pneumonitidu

zahrnuje nejčastěji krvácení dásní, hematemezi, hematochezii, krvácení z konečníku, krvácivý

průjem, melénu a krvácení ze žaludečního vředu nebo jícnových varixů

zahrnuje erythém, exfoliativní vyrážku, potničky, vyrážku, erytematózní vyrážku, folikulární vyrážku,

generalizovanou

vyrážku,

makulární

vyrážku,

makulopapulozní

vyrážku,

morbiliformní

vyrážku,

papulární vyrážku, svědivou vyrážku, vezikulární vyrážku, umbilikální erytémovou vyrážku

zahrnuje polakisurii

zahrnuje

krvácení

děložního

hrdla,

děložní

dysfunkci,

děložní

krvácení,

genitální

krvácení.

menometroragii, menoragii, metroragii, polymenoreu, postmenopauzální hemoragii, děložní hemoragii,

vaginální hemoragii

zahrnuje

selhání

ejakulace,

dysfunkční

ejakulaci,

předčasnou

ejakulace,

opožděnou

ejakulaci,

retrográdní ejakulaci

zahrnuje asténii

Popis vybraných nežádoucích účinků

Sebevražda/sebevražedné myšlenky nebo zhoršení klinického stav

u: Během léčby fluoxetinem nebo

brzy po jejím ukončení byly zaznamenány případy suicidálních myšlenek a suicidálního jednání (viz

bod 4.4).

Fraktury kostí

: Epidemiologické studie - především ty, které byly provedené u pacientů ve věku 50 let

a výše - ukázaly zvýšené riziko fraktur kostí u těch pacientů, kteří užívají selektivní inhibitory zpětného

vychytávání serotoninu (SSRI) nebo tricyklická (TCA) antidepresiva. Mechanismus vzniku tohoto

rizika není znám.

Příznaky z vysazení pozorované po ukončení léčby fluoxetinem

: Ukončení léčby fluoxetinem často vede

k příznakům z vysazení. Závratě, smyslové poruchy (včetně parestezie), poruchy spánku (včetně

insomnie a intenzivních snů), astenie, agitovanost nebo úzkost, nauzea a/nebo zvracení, třes a bolest

hlavy jsou nejčastěji hlášené reakce. Obecně jsou tyto příznaky lehké až středně těžké a postupně samy

vymizí, u některých pacientů však mohou být závažné nebo mohou trvat déle (viz bod 4.4). Proto se

doporučuje, pokud už není nutné v léčbě přípravkem MAGRILAN pokračovat, ukončovat tuto léčbu

postupným snižováním dávky (viz body 4.2 a 4.4).

Děti a dospívající (viz bod 4.4 a 5.1)

Další nežádoucí účinky, které byly pozorovány specificky u této skupiny anebo s rozdílnou frekvencí,

jsou

popsány

níže.

Frekvence

výskytu

těchto

nežádoucích

účinků

jsou

založeny

údajích

z pediatrických klinických studií (n=610).

Sebevražedné chování (pokus o sebevraždu a sebevražedné myšlenky) a hostilita (mezi hlášené

nežádoucí účinky patřily: hněv, podrážděnost, agrese, agitovanost, aktivační syndrom), manické reakce,

včetně mánie a hypománie (bez předchozích epizod u těchto pacientů) a epistaxe byly v pediatrických

klinických studiích hlášeny často a byly častěji pozorovány u dětí a dospívajících léčených antidepresivy

v porovnání s těmi, kteří byli léčeni placebem. Z klinické praxe byly hlášeny izolované případy retardace

růstu (viz také bod 5.1).

V pediatrických klinických studiích byla léčba fluoxetinem spojena také se snížením hladin alkalické

fosfatázy.

Z pediatrické klinické praxe byly hlášeny izolované případy nežádoucích účinků, které potenciálně

indikovaly zpoždění sexuálního zrání nebo sexuální dysfunkci (viz bod 5.3).

12/16

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to

pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky,

aby hlásili podezření na nežádoucí účinky na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

4.9

Předávkování

Příznaky a projevy

Případy předávkování fluoxetinem samotným mají obvykle mírný průběh. Symptomy předávkování

zahrnovaly

nauzeu,

zvracení,

křeče,

kardiovaskulární

dysfunkce

asymptomatických

arytmií

(zahrnujících nodální rytmus a ventrikulární arytmie) nebo změn EKG naznačujících prodloužení QT

intervalu, po srdeční zástavu (včetně velmi vzácných případů torsades de pointes), plicní dysfunkce

a známky změněného stavu CNS od excitace po kóma. Fatální případy přičítané fluoxetinu samotnému

jsou extrémně vzácné.

Léčba předávkování

Doporučuje se monitorování srdečních a vitálních funkcí společně s celkovými symptomatickými

a podpůrnými opatřeními. Není známo specifické antidotum.

Forsírovaná diuréza, dialýza, hemoperfuze a výměnná transfuze nejsou pravděpodobně přínosem.

Aktivované živočišné uhlí, které může být použito společně se sorbitolem, je stejně účinné nebo

účinnější než vyvolání zvracení a výplach. Při zvládání předávkování má být vzata v úvahu možnost

požití i dalších přípravků. Dlouhodobější důkladné lékařské pozorování může být zapotřebí u pacientů,

kteří požili nadměrné množství tricyklických antidepresiv, pokud také užívají nebo užili fluoxetin.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLAST

NOSTI

5.1

F

armakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: antidepresiva, selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu

ATC kód: N06AB03

Mechanismus účinku

Fluoxetin je selektivní inhibitor zpětného vychytávání serotoninu, což je pravděpodobně hlavním

mechanismem jeho účinku. Fluoxetin nemá prakticky žádnou afinitu k dalším receptorům, jako jsou α1-

, α2- a β-adrenergní, serotonergní, dopaminergní, histaminergní, muskarinové a GABA receptory.

Klinická účinnost a bezpečnost

Depresivní epizody

: Klinické studie u pacientů s depresivními epizodami byly provedeny oproti placebu

a aktivním komparátorům. Prokázalo se, že MAGRILAN je signifikantně účinnější než placebo měřeno

pomocí

Hamiltonovy

stupnice

posuzování

deprese

(HAM-D).

těchto

studiích

přípravek

MAGRILAN vykazoval signifikantně větší podíl odpovědi na léčbu (definovaná jako 50% snížení

HAM-D skóre) a remise ve srovnání s placebem.

Odpověď na dávku

: Studie s fixními dávkami u pacientů s depresivními epizodami poskytují plochou

křivku odpovědi na dávku, což nenaznačuje výhody ve smyslu vyšší účinnosti pro použití vyšších dávek

než doporučených. Nicméně je klinickou zkušeností, že zvyšování dávky může být u některých pacientů

prospěšné.

13/16

Obsedantně

-

kompulzivní porucha

: V krátkodobých klinických studiích (méně než 24 týdnů) byl

fluoxetin signifikantně účinnější než placebo. Terapeutický účinek byl při dávce 20 mg/den, ale vyšší

dávky (40 nebo 60 mg/den) ukázaly vyšší četnost odpovědi na léčbu. V dlouhodobých studiích (tři

pokračovací fáze krátkodobých studií a studie prevence relapsu) nebyla účinnost prokázána.

Mentální bulimie

: V krátkodobých klinických studiích (méně než 16 týdnů) byl u ambulantních pacientů

splňujících kritéria DSM-III-R pro mentální anorexii fluoxetin v dávce 60 mg/den signifikantně

účinnější než placebo při redukci záchvatovitého přejídání a vyprazdňovacích aktivit. Závěry o

dlouhodobé účinnosti nicméně nemohou být stanoveny.

Premenstruační dysforická porucha

: U pacientek splňujících kritéria DSM-IV pro premenstruální

dysforickou poruchu (PMDD) byly provedeny dvě placebem kontrolované klinické studie. Pacientky

byly zařazeny v případě příznaků dostatečné závažnosti narušení sociálních a pracovních funkcí

a vztahů s ostatními. Pacientky užívající perorální kontraceptiva byly vyloučeny. V první studii s 20 mg

denně podávanými kontinuálně po dobu 6 cyklů bylo pozorováno zlepšení v primárním parametru

účinnosti (iritabilita, anxieta a dysforie). Ve druhé studii s přerušením léčby v luteální fázi (20 mg denně

po dobu 14 dnů) po dobu 3 cyklů bylo pozorováno zlepšení v primárním parametru účinnosti (denní

záznam závažnosti na stupnici problémů). Nicméně z těchto studií nemohou být odvozeny definitivní

závěry týkající se účinnosti a trvání léčby.

Pediatrická populace

Depresivní epizody

: Byly provedeny klinické studie u dětí a dospívajících ve věku 8 let a více oproti

placebu.

MAGRILAN

dávce

ukázal

signifikantně

účinnější

než

placebo

dvou

krátkodobých pivotních studiích podle snížení celkového skóre na Dětské stupnici pro posuzování

deprese – revidované (CDRS-R) a skóre na stupnici Globální klinický dojem zlepšení (CGI-I). V obou

studiích pacienti splnili kritéria pro středně těžkou až těžkou depresivní epizodu (DSM-III nebo DSM-

IV) ve třech rozdílných hodnoceních praktikujícími dětskými psychiatry. Účinnost fluoxetinu ve studii

může záviset na zařazení selektivní populace pacientů (pacienti, kteří se spontánně neuzdraví v průběhu

3–5 týdnů a u nichž deprese přetrvává navzdory značné péči). Existují pouze omezená data týkající se

bezpečnosti a účinku při užívání delším než 9 týdnů. Obecně byla účinnost fluoxetinu mírná. Poměr

odpovědi na léčbu (primární cílový parametr definovaný jako 30% snížení CDRS-R skóre) prokázal

statisticky signifikantní rozdíl v jedné ze dvou pivotních studií (58 % pro fluoxetin oproti 32 % pro

placebo, p=0,013 a 65 % pro fluoxetin oproti 54 % u placeba, p=0,093). V těchto dvou hodnoceních

byly průměrné hodnoty absolutních změn CDRS-R skóre oproti výchozím hodnotám 20 pro fluoxetin

oproti 11 pro placebo, p=0,002 a 22 pro fluoxetin oproti 15 pro placebo, p<0,001.

Účinky na růst, viz bod 4.4 a 4.8

: Po 19 týdnech léčby dosáhli dětští pacienti v klinických studiích léčení

fluoxetinem v průměru o 1,1 cm menšího přírůstku výšky (p=0,004) a o 1,1 kg menšího přírůstku

hmotnosti (p=0,008) oproti pacientům léčeným placebem.

V retrospektivních kontrolních observačních studiích s průměrnou dobou expozice fluoxetinu 1,8 roku

nebyly mezi pediatrickými subjekty léčenými fluoxetinem a neléčenou kontrolní skupinou zjištěny

rozdíly v růstu adjustované na předpokládaný růst (0,0 cm, p=0,9673).

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

Absorpce

Fluoxetin

perorálním

podání

dobře

absorbován

gastrointestinálního

traktu.

Biologická

dostupnost není ovlivněna příjmem potravy.

Distribuce

Fluoxetin je extenzivně vázán na plazmatické proteiny (okolo 95 %) a je široce distribuován (distribuční

objem:

20–40

l/kg).

Rovnovážné

plazmatické

koncentrace

jsou

dosaženy

několikatýdenním

podávání. Rovnovážné plazmatické koncentrace po dlouhodobém podávání jsou podobné koncentracím

pozorovaným po 4 až 5 týdnech.

14/16

Biotransformace

Farmakokinetický

profil

fluoxetinu

nelineární

efektem

prvního

průchodu

játry.

Maximální

plazmatické

hladiny

jsou

obecně

dosaženy

hodin

podání.

Fluoxetin

extenzivně

metabolizován polymorfním enzymem CYP2D6. Fluoxetin je primárně metabolizován demetylací

v játrech na aktivní metabolit norfluoxetin (desmethylfluoxetin).

Eliminace

Eliminační poločas fluoxetinu je 4 až 6 dnů a norfluoxetinu 4 až 16 dnů. Tyto dlouhé eliminační

poločasy jsou odpovědné za přetrvávání léčiva v těle po dobu 5–6 týdnů po jeho vysazení. Exkrece

probíhá hlavně (kolem 60 %) ledvinami. Fluoxetin je vylučován do mateřského mléka.

Zvláštní populace

Starší pa

cienti: Ve srovnání s mladšími subjekty nejsou u zdravých starších pacientů kinetické

parametry ovlivněny.

Pediatrická populace

: Průměrná plazmatická koncentrace u dětí je přibližně dvojnásobně vyšší než

u dospívajících

průměrná

koncentrace

norfluoxetinu

přibližně

1,5krát

vyšší.

Rovnovážné

plazmatické koncentrace závisí na tělesné hmotnosti a jsou vyšší u dětí s nižší hmotností (viz bod 4.2).

Stejně jako u dospělých fluoxetin a norfluoxetin se extenzivně kumulují po perorálním podání

a rovnovážné koncentrace jsou dosaženy po 3 až 4 týdnech každodenního podávání.

Jaterní insuficience:

V případě jaterní insuficience (alkoholická cirhóza) jsou biologické poločasy

fluoxetinu a norfluoxetinu zvýšeny na 7, resp. 12 dnů. Mělo by být zváženo nižší dávkování nebo nižší

frekvence dávkování.

Renální insuficience:

Po podání jedné dávky fluoxetinu pacientům s mírnou, střední nebo úplnou

(anurie)

renální insuficiencí nebyly

srovnání se zdravými

dobrovolníky

kinetické

parametry

ovlivněny. Po opakovaném podání ovšem může být pozorováno zvýšení rovnovážných plazmatických

koncentrací.

5.3

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Nejsou žádné důkazy o kancerogenitě nebo mutagenitě ze studií prováděných in vitro a na zvířatech

s fluoxetinem.

Studie na dospělých zvířatech

Ve dvougenerační reprodukční studii u potkanů neměl fluoxetin nežádoucí účinky na páření nebo

fertilitu potkanů, nebyl teratogenní a neovlivňoval růst, vývoj ani reprodukční parametry potomků.

Koncentrace fluoxetinu v potravě byla ekvivalentní 1,5; 3,9 a 9,7 mg/kg tělesné hmotnosti u lidí.

U myších samců, kteří byli po dobu 3 měsíců denně léčeni fluoxetinem v potravě v dávce ekvivalentní

31 mg/kg tělesné hmotnosti u lidí, byl pozorován pokles hmotnosti varlat a hypospermatogeneze. Avšak

výše této dávky, při které byly pozorovány významné známky toxicity, převyšovala maximální

tolerovanou dávku (MTD).

Studie na mláďatech

V juvenilní toxikologické studii u CD potkanů vedlo podávání hydrochloridu fluoxetinu v dávce

30 mg/kg/den v postnatálních dnech 21 až 90 k ireverzibilní testikulární degeneraci a nekróze,

epididymální epiteliální vakuolizaci, k nezralosti a inaktivitě samičího reprodukčního ústrojí a snížené

fertilitě. Ke zpoždění sexuálního zrání došlo u samců (10 až 30 mg/kg/den) i samic (30 mg/kg/den).

Význam těchto nálezů pro člověka není znám. Ve srovnání s kontrolní skupinou došlo u potkanů, kterým

byla podávána dávka 30 mg/kg/den, ke zmenšení délky femuru, degeneraci kosterního svalstva, nekróze

a regeneraci. Při dávce 10 mg/kg/den byly plazmatické hladiny dosažené u zvířat přibližně 0,8 až

8,8násobné (fluoxetin) a 3,6 až 23,2násobné (norfluoxetin) oproti hladinám obvykle pozorovaným u

dětských pacientů. Při 3 mg/kg/den byly plazmatické hladiny dosažené u zvířat přibližně 0,04 až

0,5násobné (fluoxetin) a 0,3 až 2,1násobné (norfluoxetin) oproti hladinám obvykle pozorovaným u

dětských pacientů.

15/16

Studie provedené na juvenilních myších indikují, že inhibice serotoninového transportéru zabraňuje

přírůstkům při tvorbě kostí. Zdá se, že tyto nálezy jsou podporovány klinickými nálezy. Reverzibilita

tohoto procesu nebyla stanovena.

Další studie na juvenilních myších (postnatální den 4 až 21) prokázala, že inhibice serotoninového

transportéru má dlouhotrvající účinky na chování myší. Nejsou informace o reverzibilitě tohoto účinku.

Klinická závažnost těchto nálezů nebyla stanovena.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

S

eznam pomocných látek

Monohydrát laktosy, mikrokrystalická celulosa, magnesium-stearát

Víčko tobolky

Patentní modř V, oxid titaničitý, želatina

Tělo tobolky

Oxid titaničitý, želatina

6.2

Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3

Doba použitelnosti

3 roky

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 25 °C v původním vnitřním obalu a v krabičce, aby byl přípravek chráněn

před světlem a vlhkostí.

6.5

Druh obalu a obsah balení

PVC/Al blistr, krabička

Velikost balení: 10 a 30 tobolek

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

Žádné zvláštní požadavky.

Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O

REGISTRACI

MEDOCHEMIE Ltd., 1-10 Constantinoupoleos Street, 3011 Limassol, Kypr

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO

(A)

30/443/00-C

9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGIS

TRACE

Datum první registrace: 31. 7. 2000

Datum posledního prodloužení registrace: 29. 2. 2012

16/16

10.

DATUM REVIZE TEXTU

11. 8. 2019

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Sdílejte tyto informace