MADOPAR HBS Tvrdá tobolka s řízeným uvolňováním 100MG/25MG

Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
LEVODOPA (LEVODOPUM); BENSERAZID-HYDROCHLORID (BENSERAZIDI HYDROCHLORIDUM)
Dostupné s:
ROCHE s.r.o., Praha
ATC kód:
N04BA02
INN (Mezinárodní Name):
LEVODOPA (LEVODOPA); BENSERAZIDE HYDROCHLORIDE (BENSERAZIDI HYDROCHLORIDE)
Dávkování:
100MG/25MG
Léková forma:
Tvrdá tobolka s řízeným uvolňováním
Podání:
Perorální podání
Jednotky v balení:
30 Lahev
Druh předpisu:
na lékařský předpis
Terapeutické oblasti:
LEVODOPA A INHIBITOR DEKARBOXYLASY
Přehled produktů:
MADOPAR HBS
Stav Autorizace:
R - registrovaný léčivý přípravek.
Registrační číslo:
27/ 168/89-C
Datum autorizace:
0000-00-00
EAN kód:
8594040191832

sp.zn. sukls22904/2017

Příbalová informace: informace pro uživatele

Madopar HBS

tvrdé tobolky s

řízeným uvolňováním

Levodopum, benserazidum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek

užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl

by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou

uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v

této příbalové informaci

Co je přípravek Madopar HBS a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Madopar HBS užívat

Jak se přípravek Madopar HBS užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Madopar HBS uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je přípravek Madopar

HBS a k

čemu se používá

Madopar HBS je lék tlumící projevy parkinsonizmu, které jsou charakterizovány zpomalením

a sníženou kontrolou pohybů, svalovou ztuhlostí a třesem. Nemoc je způsobena nedostatkem

dopaminu, látky přirozeně se vyskytující v mozku. Madopar HBS je kombinace dvou

léčivých látek - levodopy a benserazidu. Levodopa nahrazuje nedostatek dopaminu v mozku.

Benserazid zvyšuje nabídku levodopy pro mozek a snižuje její nežádoucí účinky.

Madopar HBS se užívá u Parkinsonovy choroby a u parkinsonského syndromu. Jedná se o

přípravek s řízeným, tj. prodlouženým uvolňováním léčivých látek v žaludku. Léčivé látky se

z tobolky uvolňují pozvolna a rovnoměrně, což vede k prodlouženému a vyrovnanému

účinku.

Madopar HBS je dále určen k léčbě syndromu neklidných nohou (RLS), který se projevuje

nutkáním k pohybům končetinami v důsledku nepříjemného pocitu v nich. Obtíže se

vyskytují večer a v noci a v klidu (např. vsedě při sledování televize, při čtení nebo po

ulehnutí do postele). Pohyb přináší krátkodobou úlevu minimálně po dobu jeho trvání. Přesný

mechanismus účinku Madoparu HBS u RLS není znám. Je však více než pravděpodobné, že

dopamin hraje ve vzniku RLS hlavní roli.

Přípravek mohou užívat dospělí starší 25 let.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Madopar HBS užívat

Neužívejte přípravek Madopar

HBS

jestliže jste alergický(á) na léčivé látky nebo na kteroukoli další složku tohoto

přípravku (uvedenou v bodě 6),

jestliže trpíte závažným onemocněním jater, ledvin nebo srdce,

v těhotenství, při kojení,

u pacientů do 25 let,

jestliže užíváte nebo jste v uplynulých 14 dnech užíval(a) léčivé přípravky

nazývané neselektivní inhibitory monoaminooxidázy (MAO) nebo kombinaci tzv.

MAO-A a MAO B inhibitorů.

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Madopar HBS se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Informujte, prosím, svého lékaře, pokud Vy nebo Vaši rodinní příslušníci, či ošetřovatelé

zaznamenáte, že se u Vás objevuje nutkání nebo touha chovat se neobvyklým způsobem, či

nemůžete odolat nutkání, popudu či pokušení provádět některé činnosti, kterými byste

mohl(a) poškodit sebe či své okolí. Tyto projevy jsou nazývány impulzivními poruchami a

může mezi ně patřit návykové hráčství, nadměrná konzumace jídla nebo nadměrné utrácení,

abnormálně vysoký zájem o sex nebo nárůst sexuálních myšlenek a pocitů. Může se také

objevit nutkání nadměrně užívat Madopar HBS a překračovat dávkování předepsané lékařem.

Pokud se tyto projevy objeví, Váš lékař možná bude muset přehodnotit Vaši léčbu.

Informujte, prosím, také svého lékaře, pokud Vy nebo Vaši blízcí zaznamenají u Vás projevy

psychických změn nebo příznaky deprese. V závažných případech lékař zváží úpravu

dávkování nebo přerušení léčby.

Madopar HBS může způsobit (zvláště při zahájení léčby nebo při zvýšení dávky) nadměrné

náhlé snížení krevního tlaku při zaujetí vzpřímené polohy z lehu, popřípadě sedu.

Jestliže trpíte některým typem zeleného zákalu (glaukom s uzavřeným úhlem) je doporučeno

pravidelné měření nitroočního tlaku, který může být zvýšen v důsledku užívání levodopy.

Pokud trpíte onemocněním věnčitých tepen, srdeční arytmií nebo srdečním selháním mají být

u Vás kardiální funkce sledovány se zvláštní pozorností především při zahájení léčby a poté

pravidelně v průběhu celé léčby.

Pokud patříte do skupiny pacientů s tzv. rizikovými faktory (např. starší pacienti, současná

léčba antihypertenzivy nebo jinými léky s ortostatickým potenciálem) nebo s předchozí

ortostatickou hypotenzí (náhlé, krátkodobé snížení tlaku způsobené změnou polohy z leže do

stoje), je doporučováno pečlivé sledování Vašeho zdravotního stavu především na počátku

léčby nebo při zvyšování dávek.

Jestliže je u Vás nutná celková anestezie, je možné pokračovat v normálním režimu podávání

levodopy-benserazidu až do anestezie, s výjimkou případů, kdy se jedná o anestezii

halotanem. U pacientů podstupujících celkovou anestezii halotanem má být terapie

levodopou-benserazidem přerušena 12 až 48 hodin před chirurgickým výkonem, vzhledem k

tomu, že u těchto pacientů existuje zvýšené riziko vzniku arytmií a kolísání krevního tlaku.

Po chirurgickém výkonu lze podávání levodopy-benserazidu obnovit a postupně zvyšovat

dávku až na dávku původní

Během léčby Vám bude pravidelně vyšetřován krevní obraz.

Léčba levodopou-benserazidem musí být ukončena postupně. Náhlé vysazení léčby

by u Vás mohlo vyvolat život ohrožující stav – neuroleptický maligní syndrom,

charakterizovaný příznaky jako je zvýšení tělesné teploty, svalová ztuhlost a

psychické změny.

Dojde-li k rozvoji tohoto syndromu či jeho příznaků, je nutné pečlivé

sledování, eventuálně v případě nutnosti hospitalizace a zahájení příslušné symptomatické

léčby.

Levodopa je spojována s výskytem ospalosti (somnolence) a epizodami náhlého nástupu

spánku. Velmi vzácně byl hlášen náhlý nástup spánku během denních aktivit, v některých

případech bez předcházejících varovných příznaků. Je třeba, abyste si byl(a) tohoto rizika

vědom(a), pokud vykonáváte činnosti vyžadující Vaši zvýšenou pozornost. Někdy může být

vhodné provádět při řízení a při obsluze strojů cvičení posilující bdělost. Pokud však již máte

osobní zkušenost se somnolencí a/nebo s epizodou náhlého nástupu spánku, neřiďte motorová

vozidla a neobsluhujte stroje. Kromě toho by měl Váš lékař zvážit úpravu dávkování nebo

ukončení léčby.

U pacientů s Parkinsonovou chorobou byl pozorován zvýšený výskyt kožního nádoru

melanomu. Není jasné, zda to souvisí s užíváním léků obsahujících levodopu (jako je např.

Madopar HBS) nebo s onemocněním samotným. Doporučuje se pravidelné vyšetřování kůže.

Další léčivé přípravky a přípravek Madopar HBS

Účinky přípravku Madopar HBS a jiných současně užívaných léků se mohou navzájem

ovlivňovat. Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste

v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat, a to i o lécích, které jsou dostupné

bez lékařského předpisu. Bez porady s lékařem neužívejte současně s přípravkem Madopar

HBS žádné volně prodejné léky.

Jestliže Vám další lékař bude předepisovat nějaký lék, informujte ho, že již užíváte Madopar

HBS.

Současné podávání léčivého přípravku obsahujícího léčivou látku trihexyfenidyl s přípravky

obsahujícími levodopu-benserazid snižuje rychlost vstřebávání levodopy.

Podávání antacid (léky, které slouží ke zmírňování trávicích obtíží plynoucích z překyselení

žaludku, především pak pálení žáhy) současně s levodopou-benserazidem ve formě tobolek s

řízeným uvolňováním snižuje rozsah vstřebávání levodopy v organismu.

Metoklopramid zvyšuje rychlost vstřebávání levodopy.

Léčivé přípravky k léčbě pocitu na zvracení a zvracení z různých příčin, které obsahují

léčivou látku domperidon, mohou zvyšovat množství vstřebávané levodopy.

Současné

podání

antipsychotik

schopných

blokovat

dopaminové

receptory,

především

antagonistů

D2-receptoru,

může

působit

proti

antiparkinsonským

účinkům

levodopy-

benserazidu, proto má být užíváno s opatrností. Váš lékař Vás bude proto pečlivě sledovat pro

možnou ztrátu antiparkinsonského účinku a zhoršení parkinsonských příznaků. Levodopa

může snižovat antipsychotické účinky těchto léků. Tyto léky mají být současně podávány

s velkou opatrností.

S opatrností je třeba zahájit podávání levodopy-benserazidu, pokud užíváte léky na snížení

krevního tlaku (antihypertenzivní medikace). Lékař bude pravidelně kontrolovat Váš krevní

tlak, aby bylo možné v případě potřeby upravit dávku kteréhokoliv z léků.

Současné užívání s inhibitory monoaminooxidázy (MAO, užívané např. k léčbě depresí) by

mohlo vést k nadměrně vysokému krevnímu tlaku. K vzestupu krevního tlaku by mohlo dojít

i v případě, pokud byly inhibitory MAO užity v uplynulých dvou týdnech.

Účinek Madoparu HBS snižují některé léky užívané k potlačení silné bolesti (opioidy),

neuroleptika, která se užívají k léčbě některých duševních poruch, přípravky k léčbě

vysokého krevního tlaku obsahující reserpin, nebo přípravky obsahující síran železnatý

(užívané k léčbě nedostatku železa).

Madopar HBS může zesilovat účinek látek, které stimulují nervový systém (např. látky jako

adrenalin, noradrenalin, isoproterenol nebo amfetamin).

Madopar HBS může ovliňovat výsledek některých laboratorních testů. Výsledky testů moči

na přítomnost ketolátek mohou být falešně pozitivní.

Potrava bohatá na bílkoviny může snižovat vstřebávání levodopy z trávicího traktu.

Jestliže v průběhu léčby Madoparem HBS budete potřebovat celkovou anestezii, lékař Vám

12-48 hodin před chirurgickým výkonem Madopar HBS vysadí. Pokud to nebude možné,

nepoužije při anestezii halotan.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo pokud kojíte, nesmíte přípravek Madopar HBS užívat.

Ženy v reprodukčním věku musí při užívání přípravku Madopar HBS používat spolehlivou

antikoncepci. Při užívání Madoparu HBS v těhotenství může dojít k poškození vývoje kostry

plodu.

Benserazid proniká do mateřského mléka. Proto matky, které jsou léčeny Madoparem HBS,

nesmí kojit.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Madopar HBS může způsobovat somnolenci (nadměrnou ospalost) a epizody náhlého nástupu

spánku. Musíte se tudíž zdržet řízení motorových vozidel nebo činností, při kterých zhoršená

pozornost může Vám samotným nebo ostatním přivodit riziko vážného poranění nebo úmrtí

(například obsluha strojů), dokud tyto opakující se epizody a somnolence nevymizí.

3.

Jak se přípravek Madopar HBS užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á),

poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Dávkování je přísně individuální, určuje jej vždy lékař dle závažnosti a pokročilosti Vašeho

onemocnění.

Léčba je dlouhodobá. Její účinek se projeví po několika týdnech až měsících po zahájení

léčby. Za určitých okolností (např. přechod na jinou léčbu, objevení se nových onemocnění)

může lékař dávku snižovat nebo Madopar HBS úplně vysadit. Dodržujte přesně dávkovací

schéma určené lékařem.

Tobolky se užívají během jídla nebo po jídle, polykají se celé, nerozkousané, nesmí být

otevřeny před požitím, protože by se porušila schopnost řízeného uvolňování léčivých látek.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Madopar

HBS

, než jste měl(a)

Vyhledejte lékaře. Příznaky předávkování se vzhledem k pomalému vstřebávání léčivých

látek neobjeví ihned.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Madopar

HBS

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jesliže jste přestal(a) užívat přípravek Madopar

HBS

Léčbu nikdy nepřerušujte sami bez vědomí lékaře, který Vám určí postupné snižování dávek.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře

nebo lékárníka.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Během léčby, zvláště na začátku, se mohou vyskytnout nežádoucí účinky jako ztráta chuti k

jídlu, pocit na zvracení, zvracení. Tyto zažívací obtíže lze mírnit současným požitím malého

množství potravy, která obsahuje málo bílkovin (nevhodné jsou masité pokrmy a mléčné

výrobky). Zřídka se objevuje nespavost či vzrušivost. Po dlouhodobém léčení se mohou

objevit abnormální mimovolné pohyby končetin, svalů v obličeji a jazyka.

V průběhu léčby se také mohou vyskytnout tyto nežádoucí účinky (frekvence výskytu není

známa, z dostupných údajů nelze určit) při podání přípravku Madopar HBS:

snížení počtu červených krvinek (hemolytická anémie)

snížení počtu bílých krvinek (leukopenie), které pomáhají bojovat proti infekcím

snížení počtu krevních destiček (trombocytopenie), které napomáhají srážení krve

snížená chuť k jídlu

stav zmatenosti

deprese

stav neklidu (agitovanost) *

úzkost

nespavost*

halucinace, bludy*

dezorientace*

příznaky poruchy příjmu potravy

poruchy chuti

patologické hráčství

zvýšené libido

hypersexualita

kompulzivní nakupování

poruchy hybnosti, mimovolní pohyby

spavost, náhlý začátek spánku

porucha srdečního rytmu (arytmie)

nadměrné náhlé snížení krevního tlaku při zaujetí vzpřímené polohy z lehu, popřípadě

sedu

pocit na zvracení

zvracení

průjem

změna barvy slin

změna barvy jazyka

změna zbarvení zubů

změna barvy ústní sliznice

poruchy jater a žlučových cest (např. zvýšené hladiny transamináz v jaterních testech)

svědění, vyrážka

syndrom neklidných nohou

zvýšená močovina v krvi, změna barvy moči

*Tyto příhody se mohou vyskytovat především u starších pacientů a u pacientů, kteří mají

tyto poruchy v anamnéze.

Během léčby přípravkem Madopar HBS buďte mimořádně opatrní, řídíte-li motorová vozidla

nebo obsluhujete-li stroje. Pokud se u Vás objeví nadměrná ospalost nebo dokonce epizoda

náhlého nástupu spánku, zdržte se řízení a obsluhování strojů a kontaktujte svého ošetřujícího

lékaře.

Můžete také zaznamenat následující nežádoucí účinky:

Neschopnost odolat nutkání provádět činnost, která by Vás mohla poškodit, mezi tyto

činnosti mohou patřit:

Silné nutkání k nadměrnému hazardu i přes riziko vážných rodinných nebo

osobních následků.

Změněný nebo zvýšený zájem o sex a chování, které ve Vás nebo ve Vašem

okolí budí zvýšené obavy, např. zvýšený sexuální apetit.

Nekontrolovatelné nadměrné nakupování nebo utrácení.

Záchvatovité přejídání (příjem velkého množství potravy za krátkou dobu)

nebo nutkavé přejídání (příjem většího množství jídla, než je obvyklé a než je

nutné pro zahnání hladu).

Syndrom neklidných nohou

Rozvoj augmentace (přesun příznaků z večera / noci do časného odpoledne a večera) je

nejčastějším nežádoucím účinkem dlouhodobé léčby.

Informujte, prosím, svého lékaře, pokud zaznamenáte některý z

těchto nežádoucích

účinků. Váš lékař s

Vámi probere možnosti, jak tyto nežádoucí účinky zvládat či je

omezit.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto

přípravku.

5.

Jak přípravek Madopar HBS uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 30 °C.

Uchovávejte v dobře uzavřeném vnitřním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a

vlhkostí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za

„Použitelné do:“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se

svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit

životní prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co přípravek Madopar

HBS obsahuje

Léčivými látkami jsou levodopum 100 mg, benserazidi hydrochloridum 28,5 mg, což

odpovídá benserazidum 25 mg v 1 tvrdé tobolce s řízeným uvolňováním

Dalšími složkami jsou hypromelosa 2910/4000 a 2910/50, hydrogenovaný rostlinný

olej, hydrogenfosforečnan vápenatý, mannitol, povidon, mastek, magnesium-stearát,

oxid titaničitý, želatina, indigokarmín, žlutý oxid železitý, šelak, propylenglykol,

hydroxid draselný, červený oxid železitý.

Jak přípravek Madopar

HBS

vypadá a co obsahuje toto balení

Světle

modré

neprůhledné

tobolky

tmavozeleným

neprůhledným

víčkem,

červeným

potiskem Roche, obsahující jemně granulovaný prášek téměř bílý až nažloutlý.

Tobolky jsou baleny v lahvičce z hnědého skla s bílým plastovým bezpečnostním

šroubovacím uzávěrem se zabudovaným vysoušedlem, uvnitř je vložena vatová vložka.

Velikost balení: 30 nebo 100 tvrdých tobolek s řízeným uvolňováním.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Dr

žitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Roche s. r. o.

Sokolovská 685/136f

186 00 Praha 8

Česká republika

Tato příbalová informace byla naposledy revidována:

18. 1. 2017

1/12

sp.zn. sukls22904/2017

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPR

AVKU

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU

Madopar HBS

tvrdé tobolky s řízeným uvolňováním

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Levodopum 100 mg, Benserazidi hydrochloridum 28,5 mg, což odpovídá benserazidum 25 mg

v jedné tvrdé tobolce s řízeným uvolňováním.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3. LÉKOVÁ FORMA

Tvrdá tobolka s řízeným uvolňováním

Popis

přípravku:

světle

modré

neprůhledné

tobolky

tmavozeleným

neprůhledným

víčkem,

červeným potiskem Roche, obsahující jemně granulovaný prášek téměř bílý až nažloutlý.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikace

Parkinsonova nemoc

Madopar HBS je indikován k léčbě (zmírnění symptomů) parkinsonismu u idiopatické Parkinsonovy

nemoci, parkinsonského syndromu po encefalitidách, intoxikacích např. po otravě CO, dále u

parkinsonismu v důsledku mozkové arteriosklerózy.

Madopar HBS se používá jak u pacientů bez kolísání stavu hybnosti, tak se všemi typy kolísání

stavu hybnosti při medikaci L-DOPA, kteří již jsou léčeni levodopou s inhibitorem dekarboxylázy:

kolísání stavu hybnosti v závislosti na dávkách L-DOPA (zkrácení účinku)

noční akineze

ranní hypokineze

intermitentní neúčinnosti dávky L-DOPA

náhlé ztrátě hybnosti v průběhu účinku dávky (tzv. „on-off“ fenomén).

Syn

drom neklidných nohou (RLS)

Madopar HBS je dále určen k symptomatické léčbě syndromu neklidných nohou (RLS) včetně

idiopatického RLS a k terapii RLS u dialyzovaných pacientů s renálním selháním.

Madopar HBS ("Hydrodynamically Balanced System") je speciální aplikační forma s řízeným

uvolňováním látek v žaludku, kde tobolka zůstává 3-6 hodin a slouží jako rezervoár léčivých látek.

Tímto způsobem je udržována plazmatická terapeutická koncentrace po dobu několika hodin,

přičemž nedochází k jejím podstatným výkyvům.

4.2 Dávkování a způsob podání

Parkinsonova nemoc

2/12

Použití Madoparu HBS se upřednostňuje u pacientů, kteří při standardní terapii přípravkem Madopar

vykazují

všechny

typy

kolísání

stavu

hybnosti.

Dávkování

stanoví

stupně

závažnosti

onemocnění a extrapyramidových příznaků, optimálního účinku je nutné dosáhnout postupnou

úpravou dávkování.

Převedení ze standardní terapie přípravkem Madopar na terapii přípravkem Madopar HBS je vhodné

provést ze dne na den, počínaje ranní dávkou. Má být přitom zachována stejná denní dávka a stejné

dávkovací schéma. Po 2 až 3 dnech se dávka postupně zvyšuje asi o 50 % z důvodu nižší biologické

dostupnosti této lékové formy. Před převedením terapie je nutné informovat pacienta o případném

dočasném zhoršení jeho stavu. U přípravku Madopar HBS je v důsledku jeho farmakokinetických

vlastností nástup účinku oddálen. Klinické odpovědi lze dosáhnout rychleji současným podáním

Madoparu HBS s přípravkem Madopar 250 či přípravkem Madopar 62,5. To je vhodné zvláště pro

první ranní dávku, která má být raději vyšší než následující dávky během dne. Individuální titrování

přípravku Madopar HBS se má provést pomalu a pečlivě v intervalech alespoň 2 až 3 dnů mezi

každou změnou v dávkování. K Madoparu 250 nebo Madoparu 62,5 je možné se vrátit, jakmile není

zapotřebí léková forma HBS.

Udržovací terapie

Průměrná udržovací denní dávka je 500 - 700 mg přípravku Madopar HBS denně, rozdělená do 3 – 6

dávek. Počet jednotlivých dávek a jejich rozložení v průběhu dne je nutné pečlivě titrovat až k

optimálnímu účinku. Madopar se obvykle užívá dlouhodobě (substituční léčba). Délka léčby není při

dobré snášenlivosti omezena.

V případě nedostatečné odpovědi na Madopar HBS i v dávkách 1500 mg levodopy se doporučuje

přejít na původní terapii přípravky Madopar 250 nebo Madopar 62,5.

Při nadměrné reakci (dyskinezi) po podání přípravku Madopar HBS je výhodnější prodlužování

intervalů mezi jednotlivými dávkami než jejich snižování.

U pacientů s noční akinezou byly pozorovány pozitivní účinky po postupném zvyšování poslední

večerní dávky až na 250 mg přípravku Madopar HBS podané před spaním. Je však třeba pacienty

pečlivě sledovat vzhledem k možnému výskytu nežádoucích psychických účinků.

Zvláštní instrukce pro dávkování

Madopar HBS lze užít v kombinaci s jinými antiparkinsoniky. V průběhu terapie přípravkem

Madopar HBS, když se dosáhne zlepšení stavu, lze redukovat dávku ostatních antiparkinsonik nebo

je postupně vysazovat.

U starších pacientů musí být dávky pečlivě titrovány.

Způsob podání

Madopar HBS s řízeným uvolňováním se nesmí kousat, polyká se vcelku.

Tobolky nesmějí být před požitím otevřeny, jinak ztrácejí vlastnosti řízeného uvolňování.

Přípravek je vhodné užívat během jídla.

Syndrom neklidných nohou (RLS)

Maximální denní dávka přípravku Madopar by neměla přesáhnout 500 mg.

Idiopatický RLS

Dávka by měla být brána 1 hodinu před ulehnutím. Aby se předešlo nežádoucím gastrointestinálním

účinkům, může být dávka podána s malou dávkou jídla.

RLS s

insomnií projevující se obtížným usínáním

Doporučuje se, aby pacienti s insomnií projevující se obtížným usínáním byli léčeni formami

Madoparu

síle,

která

odpovídá

doporučenému

dávkování.

Doporučená

iniciální

dávka

62,5-125 mg Madoparu. Při přetrvávání příznaků RLS je doporučeno zvýšit dávku Madoparu až na

250 mg.

RLS s

insomnií projevující se obtížným usínáním a přerušovaným spánkem během noci

3/12

Pacientům s RLS a insomnií projevující se jak obtížným usínáním, tak přerušovaným spánkem

během noci, je doporučena léčba jednou tobolkou Madoparu HBS dohromady s polovinou tablety

Madoparu 250 mg (125 mg) hodinu před ulehnutím. Pokud dávka nepřináší žádoucí efekt stran

symptomů RLS v druhé polovině noci, je doporučeno zvýšit dávku Madoparu HBS na 2 tobolky.

RLS

s

insomnií projevující

se obtížným

usínáním a přerušovaným spánkem během noci a

se

symptomy RLS během dne

Těmto pacientům je doporučováno přidat Madopar 62,5 nebo Madopar 250 tak, aby celková dávka

Madoparu během 24 hodin nebyla vyšší než 500 mg.

RLS u dialyzovaných pacientům s

renálním selháním

Dialyzovaným pacientům s renálním selháním a RLS je doporučována dávka 125 mg Madoparu

62,5 (2 tablety) nebo Madopar 250 (1/2 tablety) 30 minut před dialýzou.

Zvláštní instrukce pro dávkování u RLS

K předejití augmentace (t.j. časný nástup symptomů RLS během dne, zvýšení intenzity obtíží a

rozšíření příznaků do jiných částí těla) by denní dávka Madoparu neměla přesáhnout maximální

doporučenou dávku. Pokud se příznaky augmentace vyskytnou, je důležité, aby nebyla překročena

maximální denní dávka. Když je přítomna augmentace nebo se rozvíjí rebound efekt, měla by být

zvážena přídatná terapie s redukcí dávky levodopy nebo pozvolné vysazení levodopy a substituce

jinou látkou.

Zvláštní skupiny pacientů

Pacienti s poruchou funkce ledvin

Obě léčivé látky levodopa i benserazid jsou z velké míry metabolizovány a méně než 10 % levodopy

je nezměněno vyloučeno ledvinami. Z tohoto důvodu není nutné snížení dávky v případě mírné až

středně závažné renální nedostatečnosti.

U pacientů s poruchou funkce ledvin nejsou k dispozici farmakokinetické údaje pro levodopu.

Přípravek Madopar je dobře tolerován uremickými pacienty podstupujícími dialýzu.

Pacienti s poruchou funkce jater

Levodopa je zejména metabolizována prostřednictvím dekarboxylázy aromatických aminokyselin,

která je vedle jater přítomna především v trávicím traktu, ledvinách a srdci.

U pacientů s poruchou funkce jater nejsou k dispozici farmakokinetické údaje pro levodopu.

4.3 Kontraindikace

Levodopa-benserazid

nesmí

podávat

pacientům

známou

hypersenzitivitou

levodopu,

benserazid nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1.

Levodopa-benserazid

nesmí

podávat

spolu

neselektivními

inhibitory

monoaminooxidázy

(IMAO).

Selektivní

inhibitory

monoaminooxidázy

subtypu

jako

selegilin

rasagilin

selektivní reverzibilní inhibitory monoaminooxidázy subtypu A (RIMA), jako je moklobemid,

kontraindikovány nejsou a jejich podávání spolu s levodopou-benserazidem je možné. Kombinace

selektivních inhibitorů MAO-A a MAO-B je však ekvivalentní neselektivní inhibicí, a proto nesmí

být tato kombinace podávána zároveň s levodopou-benserazidem (viz bod 4.5).

Levodopa-benserazid

nesmí

podávat

pacientům

dekompenzací

endokrinních

(např.

feochromocytom, hyperthyroidismus, Cushingův syndrom), renálních (s výjimkou pacientů s RLS

na dialýze), jaterních a kardiálních funkcí (např. závažná srdeční arytmie a srdeční selhání), dále u

psychických onemocnění s psychotickou komponentou a u glaukomu s uzavřeným úhlem.

Levodopa-benserazid nesmí být podávána pacientům do 25 let věku (musí být ukončen vývoj

kostry).

4/12

Levodopa-benserazid se nesmí podávat těhotným ženám ani ženám ve fertilním věku, pokud není

zajištěna účinná antikoncepce. V případě otěhotnění ženy užívající levodopu-benserazid musí být lék

vysazen (podle doporučení předepisujícího lékaře, viz bod 4.6).

4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití

U některých vnímavých pacientů se mohou objevit reakce z přecitlivělosti.

U pacientů s glaukomem s otevřeným úhlem se doporučuje pravidelné měření nitroočního tlaku,

který může být zvýšen v důsledku užívání levodopy.

Zvýšené opatrnosti je zapotřebí, pokud je levodopa-benserazid podávána pacientům s již existujícím

onemocněním věnčitých tepen, srdeční arytmií nebo srdečním selháním (viz také bod 4.3). Kardiální

funkce mají být u těchto pacientů sledovány se zvláštní pozorností především při zahájení léčby a

poté pravidelně v průběhu celé léčby.

Pečlivé

sledování

pacientů

s rizikovými

faktory

(např.

starší

pacienti,

současné

podávání

antihypertenziv

nebo

jiných

léků

s ortostatickým

potenciálem)

nebo

s předchozí

ortostatickou

hypotenzí je doporučováno především na počátku léčby nebo při zvyšování dávek.

Při

podání

levodopy-benserazidu

bylo

hlášeno

možné

snížení

hodnot

krevního

obrazu

(např.

hemolytická

anémie, trombocytopenie a leukopenie). V několika

málo případech

byla

hlášena

agranulocytóza a pancytopenie, přičemž souvislost s podáním levodopy-benserazidu nemůže být ani

stanovena, ani zcela vyloučena. Proto během léčby má být krevní obraz pravidelně vyšetřován.

U pacientů s Parkinsonovou nemocí a RLS může být součástí klinického obrazu deprese, která se

může vyskytnout i při léčbě levodopou-benserazidem.

Všichni pacienti mají být pečlivě sledováni z důvodu psychických změn a deprese bez nebo se

sebevražednými představami.

Levodopa-benserazid může vyvolat dopaminový dysregulační syndrom (DDS). Malý počet pacientů

s Parkinsonovou nemocí trpí kognitivními a behaviorálními poruchami, které mohou být přímo

spojeny s užíváním nadměrného množství léku v rozporu s doporučením lékaře a vysoce přesahují

dávky nutné k léčbě jejich motorických poruch.

Jestliže je u pacienta nutná celková anestezie, je možné pokračovat v normálním režimu podávání

levodopy-benserazidu až do anestezie, s výjimkou případů, kdy se jedná o anestezii halotanem. U

pacientů podstupujících celkovou anestezii

halotanem

být

terapie

levodopou-benserazidem

přerušena 12 až 48 hodin před chirurgickým výkonem, vzhledem k tomu, že u těchto pacientů

existuje zvýšené riziko vzniku arytmií a kolísání krevního tlaku. Po chirurgickém výkonu lze

podávání levodopy-benserazidu obnovit a postupně zvyšovat dávku až na dávku původní.

Terapie levodopou-benserazidem musí být ukončena postupně. Náhlé vysazení léčby by mohlo

vyvolat život ohrožující stavy - neuroleptický maligní syndrom (provázený hyperpyrexií, svalovou

ztuhlostí, případnými psychickými změnami a zvýšenou sérovou kreatinfosfokinázou, další příznaky

v závažných případech mohou zahrnovat myoglobinurii, rabdomyolýzu a akutní selhání ledvin).

Dojde-li k rozvoji tohoto syndromu či jeho příznaků, je nutné pacienta pečlivě sledovat, eventuálně v

případě

nutnosti

hospitalizovat

zahájit

příslušnou

symptomatickou

léčbu.

nutné

uvážit

opětovné nasazení léčby levodopou-benserazidem.

Levodopa je spojována s výskytem somnolence a epizodami náhlého nástupu spánku. Velmi vzácně

byl hlášen náhlý nástup spánku během denních aktivit, v některých případech bez předcházejících

varovných příznaků. Pacienti musí být na toto riziko upozorněni a poučeni o tom, aby během léčby

levodopou při řízení a při obsluze strojů prováděli cvičení posilující pozornost. Pacienti, kteří již

5/12

mají zkušenosti se somnolencí a/nebo s epizodou náhlého nástupu spánku, se musí zdržet řízení

motorových vozidel a obsluhy strojů. Kromě toho by měla být zvážena redukce dávkování nebo

ukončení terapie (viz bod 4.7).

Impulzivní poruchy (Impulse control disorder, ICD)

Pacienti mají být pravidelně monitorováni z důvodu možnosti rozvoje impulzivních poruch. Pacienti

a jejich ošetřovatelé mají být upozorněni, že u pacientů léčených agonisty dopaminu a/nebo

dopaminergními přípravky obsahujícími levodopu-benserazid se mohou rozvinout symptomy

impulzivních poruch včetně patologického hráčství, zvýšeného libida, hypersexuality, nutkavého

utrácení nebo nakupování, záchvatovitého a nutkavého přejídání. Pokud se tyto příznaky objeví,

doporučuje se léčbu přehodnotit.

Laboratorní testy

V průběhu léčby má být prováděno pravidelné hodnocení jaterních, renálních a kardiovaskulárních

funkcí, vyšetřován má být i krevní obraz.

Pacienti s diabetem mellitus mají absolvovat častější kontroly glykémie, popřípadě je u nich nutné

upravit dávku antidiabetik.

Maligní melanom

Epidemiologické studie prokázaly, že u pacientů s Parkinsonovou nemocí je vyšší riziko (přibližně

2-6krát vyšší) rozvoje melanomu než u běžné populace. Není jasné, zda zaznamenané zvýšené riziko

bylo

z důvodu

Parkinsonovy

nemoci

nebo

jiných

faktorů,

jako

podání

levodopy

k léčbě

Parkinsonovy nemoci. Z tohoto důvodu je pacientům a lékařům doporučeno pravidelně kontrolovat

možný vznik melanomu, pokud je levodopa-benserazid užívána v jakékoliv indikaci. V ideálním

případě má být příslušným odborníkem (např. dermatologem) prováděno pravidelné vyšetření kůže.

4.5 Interakce s

jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Farmakokinetické interakce

Současné podávání anticholinergního přípravku trihexyfenidyl se standardními lékovými formami

levodopy-benserazidu

snižuje

rychlost

absorpce

levodopy,

rozsah

absorpce

nemění.

Trihexyphenidyl

podaný

současně

s levodopou-benserazidem

formě

neovlivňuje

farmakokinetiku levodopy.

Současné podávání antacid s levodopou-benserazidem ve formě HBS redukuje absorpci levodopy až

o 32 %.

Síran

železnatý

snižuje

maximální

koncentraci

levodopy

plazmě

30-50 %.

Farmakokinetické změny pozorované při současné léčbě síranem železnatým a levodopou jsou

pravděpodobně klinicky významné u některých (nikoli u všech) pacientů.

Metoklopramid zvyšuje rychlost absorpce levodopy.

Domperidon může zvyšovat biologickou dostupnost levodopy stimulací vyprazdňování žaludku.

Farmakodynamické interakce

Neuroleptika, opioidy a antihypertenziva obsahující reserpin inhibují účinek levodopy-benserazidu.

Současné podání antipsychotik schopných blokovat dopaminové receptory, především antagonistů

D2-receptoru, může působit proti antiparkinsonským účinkům levodopy-benserazidu, proto má být

užíváno s opatrností a pacient má být pečlivě sledován pro ztrátu antiparkinsonského účinku a

6/12

zhoršení parkinsonských příznaků. Levodopa může snižovat antipsychotické účinky těchto léků.

Tyto léky mají být současně podávány s velkou opatrností.

K symptomatické

ortostatické

hypotenzi

došlo,

pokud

byla

kombinace

levodopy

inhibitoru

dekarboxylázy přidána k léčbě pacientů, kterým již byla podávána antihypertenziva. S opatrností je

třeba zahájit podávání levodopy-benserazidu u pacientů s antihypertenzivní medikací. Je nutné

sledovat krevní tlak, aby bylo možné v případě potřeby upravit dávku kteréhokoliv z léků.

Současné podávání levodopy-benserazidu se sympatomimetiky (látky jako adrenalin, noradrenalin,

isoproterenol nebo amfetamin, které stimulují sympatický nervový systém) může zesílit jejich

účinky, a proto nejsou tyto kombinace doporučovány. Je-li nezbytné podávat tyto látky současně, je

nutné pečlivé monitorování kardiovaskulárního systému a případně redukce dávek sympatomimetik.

Je-li

žádoucí

podávat

levodopu-benserazid

pacientům,

kteří

užívají

ireverzibilní

neselektivní

inhibitory MAO, má být podávání levodopy-benserazidu zahájeno alespoň 2 týdny po přerušení

podávání inhibitorů MAO. V opačném případě může dojít ke vzniku hypertenzní krize (viz bod 4.3).

Selektivní inhibitory MAO-B, jako je selegilin a rasagilin a selektivní inhibitory MAO-A, jako je

moklobemid, mohou být podávány pacientům užívajícím levodopu-benserazid.

U pacientů užívajících selektivní inhibitor MAO je doporučeno upravit dávku levodopy-benserazidu

podle

individuální

potřeby

pacienta

hlediska

účinnosti,

snášenlivosti.

Kombinace

selektivních inhibitorů MAO-A a MAO-B je ekvivalentní neselektivní inhibicí MAO, a proto nesmí

být tato kombinace podávána zároveň s levodopou-benserazidem (viz bod 4.3).

Kombinace s jinými látkami s antiparkinsonským účinkem, např. s anticholinergiky, amantadinem,

selegilinem, bromokriptinem a agonisty dopaminu jsou povoleny, i když mohou zintenzivnit jak

žádoucí, tak nežádoucí účinky přípravku. V těchto případech proto může být nezbytné redukovat

dávkování

levodopy-benserazidu

nebo

současně

podávaného

přípravku,

obzvláště

případě

souběžné

léčby

inhibitory

COMT.

Při

zahájení

terapie

levodopou-benserazidem

nemají

být

anticholinergika vysazena náhle, protože levodopa začíná účinkovat až po určité době latence.

Levodopa může ovlivňovat výsledky laboratorních testů u katecholaminů, kreatininu, kyseliny

močové a glukózy. Výsledky testů moči na přítomnost ketolátek mohou být falešně pozitivní.

U pacientů užívajících levodopu-benserazid lze pozorovat falešně pozitivní výsledky Coombsova

testu.

Potrava bohatá na bílkoviny může snižovat absorpci levodopy z gastrointestinálního traktu.

Při

celkové

anestezii

halotanem

třeba

levodopu-benserazid

vysadit

hodin

před

chirurgickým výkonem, neboť může docházet ke kolísání krevního tlaku a/nebo k výskytu srdeční

arytmie.

Celková anestezie navozená jinými anestetiky viz bod 4.4.

4.6 Fertilita, t

ěhotenství a kojení

Těhotenství

Levodopa-benserazid je kontraindikována v těhotenství a u žen ve fertilním věku bez adekvátní

antikoncepce vzhledem k možnému poškození vývoje kostry plodu (viz body 4.3 a 5.3).

Kojení

Protože není známo, zda benserazid proniká do mateřského mléka, nesmí matky, které jsou léčeny

levodopou-benserazidem kojit, protože nemůže být vyloučen výskyt malformací kostry dětí.

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

7/12

Pacienti léčení levodopou, u nichž se objeví somnolence a/nebo epizody náhlého nástupu spánku,

musí být poučeni, že se v tomto případě musí zdržet řízení motorových vozidel nebo činností, při

kterých zhoršená pozornost může přivodit jim samým nebo ostatním riziko vážného poranění nebo

úmrtí (například obsluha strojů), dokud pacienti tyto opakující se epizody a somnolence nepřekonají

(viz také bod 4.4).

4.8 Nežádoucí účinky

Následující nežádoucí účinky byly hlášeny (frekvence není známa, z dostupných údajů nelze určit)

při podání levodopy-benserazidu:

Kategorie frekvence výskytu jsou následující:

velmi časté

1/10;

časté

1/100 až <1/10;

méně časté ≥1/1000 až <1/100;

vzácné ≥1/10000 až <1/1000;

velmi vzácné <1/10000;

není známo (z dostupných údajů nelze určit)

Poruchy krve a lymfatického systému

frekvence není známa

Hemolytická anémie

Leukopenie

Trombocytopenie

Poruchy metabolismu a výživy

frekvence není známa

Snížená chuť k jídlu

Psychiatrické p

oruchy

frekvence není známa

Syndrom dysregulace dopaminu

Stav zmatenosti

Deprese

Agitovanost *

Úzkost*

Insomnie*

Halucinace*

Bludy*

Dezorientace*

Patologické hráčství

Zvýšené libido

Hypersexualita

Kompulzivní nakupování

Záchvatovité přejídání

Příznaky poruchy příjmu potravy

Poruchy nervového systému

frekvence není známa

Ageuzie

Dysgeuzie

Dyskineze (choreiformní a atetotická)

Kolísání terapeutické odpovědi

Akinetický fenomén

Zhoršení stavu s

nedostatečnou dávkou

Fenomén on-off

Somnolence

Náhlý začátek spánku

Srdeční poruchy

8/12

frekvence není známa

Arytmie

Cévní poruchy

frekvence není známa

Ortostatická hypotenze

Gastrointestinální poruchy

frekvence není známa

Nauzea

Zvracení

Průjem

Změna barvy slin

Změna barvy jazyka

Změna zbarvení zubů

Změna barvy ústní sliznice

Poruchy jater a žlučových cest

frekvence není známa

Zvýšené transaminázy

Zvýšená alkalická fosfatáza

Zvýšená gamaglutamyltransferáza

Poruchy kůže a podkožní tkáně

frekvence není známa

Pruritus

Vyrážka

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně

frekvence není známa

Syndrom neklidných nohou

Poruchy ledvin a močových cest

frekvence není známa

Zvýšená močovina v krvi

Pigmenturie

* Tyto příhody se mohou vyskytovat především u starších pacientů a u pacientů, kteří mají

tyto poruchy v anamnéze.

Impulzivní poruchy (Impulse control disorder, ICD)

U pacientů léčených agonisty dopaminu a/nebo dopaminergními přípravky obsahujícími levodopu

včetně

přípravku

Madopar

mohou

rozvinout

symptomy

impulzivních

poruch

včetně

patologického hráčství, zvýšeného libida, hypersexuality, nutkavého utrácení nebo nakupování,

záchvatovitého a nutkavého přejídání.

Poruchy nervového systému

V pozdějších stádiích léčby se mohou objevit dyskineze (např. choreiformní a atetoidní). Tyto

projevy je obvykle možné odstranit nebo zmírnit na přijatelnou úroveň redukcí dávkování.

Při dlouhodobé léčbě lze rovněž zaznamenat fluktuace v odpovědi na léčbu. Jde např. o epizody

náhlé ztuhlosti („freezing“), akineze na konci dávkovacího intervalu („end-of-dose deterioration“) a

nepředvídatelné kolísání hybnosti („on-off“ efekt). Tyto projevy je obvykle možné odstranit nebo

zmírnit na přijatelnou úroveň úpravou dávkování nebo častějším podáváním nižších jednotlivých

dávek. Následně může být znovu proveden pokus o zvýšení dávek, aby mohl být zintenzivněn

terapeutický účinek. Levodopa-benserazid je spojována se somnolencí a může být také velmi

vzácně spojována s nadměrnou denní spavostí a s výskytem epizod náhlého usnutí.

Cévní poruchy

Ortostatické potíže běžně zlepší postupné snížení dávky levodopy-benserazidu.

Gastrointestinální poruchy

Nežádoucí gastrointestinální účinky, které se mohou objevit převážně v počátečních stádiích léčby,

mohou

být

zmírněny

podáním

levodopy-benserazidu

spolu

s jídlem,

pitím,

nebo

pomalým

zvyšováním dávky.

9/12

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně: Syndrom neklidných nohou

Rozvoj augmentace (přesun symptomů z večera/noci do časného odpoledne a večera - před braním

následující dávky) je nejčastějším nežádoucím účinkem dlouhodobé dopaminergní terapie.

Vyšetření

: Může dojít ke změně barvy moči, obvykle na světle červenou, která stáním tmavne. Může

také dojít ke změně barvy jiných tělních tekutin nebo tkání, včetně slin, jazyka, zubů nebo ústní

sliznice.

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to

pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme pracovníky, aby hlásili

podezření na nežádoucí účinky na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

4.9. Předávkování

Známky a příznaky předávkování jsou kvalitativně stejné jako nežádoucí účinky, ale jsou závažnější.

Předávkování

může

vést

kardiovaskulárním

nežádoucím

účinkům

(např.

srdeční

arytmie),

psychiatrickým poruchám (např. zmatenost a nespavost), gastrointestinálním potížím (např. nauzea

nebo zvracení) a k abnormálním mimovolním pohybům (viz bod 4.8).

Došlo-li k předávkování levodopou-benserazidem ve formě tobolek s řízeným uvolňováním léčivé

látky (tobolky Madopar HBS), mohou se příznaky předávkování objevit opožděně, vzhledem k

oddálení absorpce léčivé látky ze žaludku.

Terapie předávkování: Monitorování vitálních funkcí a podpůrná opatření podle klinického stavu

pacienta. U některých pacientů může být zapotřebí symptomatická léčba kardiovaskulárních účinků

(např. léčba antiarytmiky) nebo symptomatická léčba účinků na centrální nervovou soustavu (např.

léčba dechovými stimulancii, neuroleptiky).

U předávkování tobolkami s řízeným uvolňováním nastupuje absorpce léčivé látky se zpožděním,

proto jí lze vhodným postupem zabránit.

Účinnost dialýzy není známa. Specifické antidotum není známé.

5. FARMAKOLOGICKÉ VL

ASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: antiparkinsonikum, levodopa a inhibitor dekarboxylázy,

ATC kód: N04BA02

Mec

hanismus účinku

Parkinsonova nemoc

V bazálních gangliích mozku pacienta s Parkinsonovou nemocí je snížená normální koncentrace

neurotransmiteru dopaminu. Levodopa nebo L-DOPA (3,4-dihydroxy-L-fenylalanin) je prekurzor

v biosyntéze dopaminu. Levodopa (dopaminový prekurzor) je užívána jako prodrug ke zvýšení

hladin dopaminu, protože je schopná procházet hematoencefalickou bariérou, což samotný dopamin

nedokáže. Jakmile levodopa projde do CNS, je metabolizována pomocí aromatické L-aminoacid

dekarboxylázy na dopamin. Po podání je levodopa rychle dekarboxylována na dopamin a to jak v

mozku, tak i extracerebrálně. Následkem toho je většina levodopy pro bazální ganglia nepřístupná a

10/12

extracerebrálně vzniklý dopamin je často příčinou nežádoucích účinků. Dekarboxylaci levodopy lze

zabránit

současným

podáním

benserazidu,

inhibitoru

periferní

dekarboxylázy

aromatických

aminokyselin.

Madopar HBS představuje kombinaci těchto dvou léčivých látek v poměru 4:1. V klinických

studiích se prokázalo, že kombinace v tomto poměru je optimální. Tato kombinace má stejný účinek

jako podání vyšších dávek samotné levodopy a je dobře tolerována. Levodopa může zlepšit všechny

klinické příznaky parkinsonizmu, zvláště pak bradykinezu.

Idiopatický syndrom neklidných nohou

Přesný mechanismus účinku není znám. Je však více než pravděpodobné, že dopaminergní systém

hraje hlavní roli v patofyziologii syndromu neklidných nohou.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Absorpce

Levodopa je z větší části absorbována z proximálních částí tenkého střeva. Maximální plazmatické

hladiny je dosaženo přibližně jednu hodinu po podání Madoparu 250. Maximální plazmatická

koncentrace levodopy a rozsah absorpce levodopy (AUC) se proporcionálně zvyšuje v závislosti na

dávce (50-200 mg levodopy).

Současný příjem potravy snižuje rychlost i rozsah absorpce levodopy. Při podání Madoparu 250 po

standardní potravě je maximální plazmatická koncentrace o 30 % nižší a dosahuje se později.

Rozsah absorpce levodopy je snížen o 15 % v důsledku prodlouženého času vyprázdnění žaludku.

Farmakokinetické vlastnosti Madoparu HBS jsou odlišné ve srovnání s ostatními galenickými

formami. Aktivní substance se v žaludku pomalu uvolňují. Maximální plazmatické koncentrace

levodopy, která tvoří 20 – 30 % maximálních plazmatických hladin ostatních lékových forem, je

dosaženo přibližně za 2 - 3 hodiny po podání. Křivky plazmatické koncentrace vykazují delší

"přetrvávání poloviční hodnoty" (časový interval, ve kterém jsou plazmatické koncentrace stejné či

vyšší

než

poloviční

maximální

koncentrace)

srovnání

standardními

přípravky,

což

charakteristické pro řízené uvolňování.

Biologická dostupnost Madoparu HBS činí asi 50 - 70 % ve srovnání se stejnou dávkou Madoparu

250 nebo Madoparu 62,5. Biologická dostupnost Madoparu HBS není ovlivněna potravou a rovněž

maximální plazmatická koncentrace levodopy není potravou ovlivněna, ale k jejímu dosažení

dochází později, do 5 hodin po podání přípravku Madopar HBS.

Současné užívání antacid zároveň s Madoparem HBS snižuje rozsah absorpce levodopy až o 32 %

(viz bod 4.5).

Distribuce

Levodopa

prochází

hematoencefalickou

bariérou,

neváže

plazmatické

bílkoviny

její

distribuční objem je 57 litrů. Hodnota AUC levodopy v mozkomíšním moku je o 12 % vyšší než v

plazmě.

Na rozdíl od levodopy benserazid neproniká v terapeutických dávkách hematoencefalickou bariérou.

Koncentruje se hlavně v ledvinách, plicích, tenkém střevě a játrech.

Biotransformace

Levodopa je metabolizována několika různými mechanismy. Za hlavní se považují dekarboxylace a

O-metylace, za minoritní transaminace a oxidace.

Dekarboxyláza aromatických aminokyselin přeměňuje levodopu na dopamin. Hlavními konečnými

produkty této metabolické cesty jsou kyseliny homovanilová a dihydroxyfenyloctová.

Katechol-O-metyltransferáza

metylací

přeměňuje

levodopu

3-O-metyldopu.

Tento

hlavní

metabolit přítomný v plazmě má eliminační poločas 15 - 17 hodin a akumuluje se u pacientů, kteří

dostávají terapeutické dávky přípravku Madopar HBS.

11/12

Výsledkem snížení periferní dekarboxylace levodopy, pokud je podávána s benserazidem, jsou vyšší

plazmatické

hladiny

levodopy

3-O-metyldopy

nižší

plazmatické

hladiny

katecholaminů

(dopaminu, noradrenalinu) a fenolkarboxylových kyselin (homovanilové a dihydroxyfenyloctové).

Benserazid je hydroxylován na trihydroxybenzylhydrazin ve střevní sliznici a v játrech. Tento

metabolit je silným inhibitorem dekarboxylázy aromatických aminokyselin.

Eliminace

V přítomnosti inhibitoru periferní dekarboxylázy levodopy je eliminační poločas levodopy přibližně

1,5 hodiny. Eliminační poločas je mírně delší (asi o 25 %) u starších pacientů s Parkinsonovou

chorobou. Clearance levodopy z plazmy je asi 430 ml/min.

Benserazid

většinou

zcela

eliminován

běžným

metabolismem.

Metabolity

jsou

vyloučeny

převážně močí (64 %) a v menším množství ve stolici (24 %).

Farmakokinetika u zvláštních skupin pacientů

Farmakokinetické údaje nejsou k dispozici u pacientů s poruchou ledvin a pacientů s onemocněním

jater.

U starších pacientů s Parkinsonovou nemocí (věk 65-78 let) je eliminační poločas a AUC levodopy o

přibližně 25 % vyšší než u mladších pacientů (věk 34-64 let). Statisticky významný vliv věku je

z klinického hlediska zanedbatelný a není důležitý pro stanovení dávkovacího schématu u kterékoliv

z indikací.

5.3 Předklinické údaje vztahující se

k

bezpečnosti

Mutagenita

U Madoparu a jeho léčivých látek (levodopa a benserazid) nebyl při provedení Amesova testu

zaznamenán mutagenní účinek. Žádné další údaje nejsou k dispozici.

Ovlivnění fertility

Žádné studie na zvířatech zkoumající vliv Madoparu na fertilitu nebyly provedeny.

Teratogenita

Studie teratogenity neprokázaly teratogenní vliv na vývoj skeletu u myší (400 mg/kg), potkanů

(600 mg/kg, 250 mg/kg) a králíků (120 mg/kg, 150 mg/kg).

Při

podávání

maternálně

toxických

dávek

vzrostla

intrauterinní

úmrtnost

králíků)

a/nebo

docházelo ke snížení fetální hmotnosti potomstva (u potkanů).

Jiné

Obecné toxikologické studie prováděné u potkanů prokázaly možnost porušení vývoje kostry.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDA

JE

6.1 Seznam pomocných látek

Hypromelosa 2910/4000 a 2910/50, hydrogenovaný rostlinný olej, hydrogenfosforečnan vápenatý,

mannitol, povidon, mastek, magnesium-stearát, oxid titaničitý, želatina, indigokarmín, žlutý oxid

železitý. Potisk tobolky: šelak, propylenglykol, hydroxid draselný, červený oxid železitý.

6.2 Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3 Doba použitelnosti

3 roky

12/12

6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 30 °C.

Uchovávejte v dobře uzavřeném vnitřním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí.

6.5 Druh obalu a obsah

balení

Lahvička z hnědého skla s bílým plastovým bezpečnostním šroubovacím uzávěrem se zabudovaným

vysoušedlem, uvnitř vatová vložka, krabička.

Velikost balení: 30 nebo 100 tvrdých tobolek s řízeným uvolňováním.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

Žádné zvláštní požadavky.

Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními

požadavky.

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Roche s. r. o.

Sokolovská 685/136f

186 00 Praha 8

Česká republika

8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO

(A)

27/168/89-C

9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ RE

GISTRACE

Datum první registrace: 20. 6. 1989

Datum posledního prodloužení registrace: 21. 5. 2014

10. DATUM REVIZE TEXTU

18. 1. 2017

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Sdílejte tyto informace