M-1 AER 240 mg/ml koncentrát pro roztok k léčebnému ošetření včel

Česká republika - čeština - USKVBL (Ústav Pro Státní Kontrolu Veterinárních Biopreparátů A Léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
Fluvalinátu
Dostupné s:
Výzkumný ústav včelařský s.r.o.
ATC kód:
QP53AC
INN (Mezinárodní Name):
Fluvalinate (Fluvalinatum)
Dávkování:
240mg/ml
Léková forma:
koncentrát pro roztok k léčebnému ošetření včel
Terapeutické skupiny:
včelstva včely medonosné(Apis mellifica)
Terapeutické oblasti:
Pyrethriny a pyrethroidy
Přehled produktů:
Kódy balení: 9938936 - 1 x 2.5 ml - lahvička
Registrační číslo:
96/089/09-C
Datum autorizace:
2009-08-28

Příloha A

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

M-1 AER 240 mg/ml koncentrát pro přípravu roztoku k léčebnému ošetření včel

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Léčivá látka

Tau-fluvalinatum 240 mg/ml

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1

3. LÉKOVÁ FORMA

Koncentrát pro přípravu roztoku k léčebnému ošetření včel

Světlehnědá kapalina nevýrazného zápachu

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Cílové druhy zvířat

Včelstva včely medonosné (Apis mellifica)

4.2 Indikace

Varroáza včel: ošetření včelstev napadených nebo podezřelých z napadení ektoparazitickým

roztočem Varroa destructor v době, kdy jsou včelstva bez plodu nebo mají jen malou plochu

zavíčkovaného plodu. Typ léčby: diagnostika a léčení. Postihuje také včelomorky (Braula

coeca).

4.3 Kontraindikace

Nepoužívá se v době od 16. dubna do 30. září, kdy jsou ve včelstvech velké plochy plodu

a med určený pro lidský konsum.

4.4 Zvláštní upozornění

Nejsou.

4.5 Zvláštní opatření pro použití

Zvláštní opatření pro použití u zvířat

Po dobu uzávěry po ošetření aerosolem včelstvo kontrolujeme a v případě silného rozrušení

ihned otevřeme česno. Nátěrem neošetřujeme nikdy více než 10 dm

zavíčkovaného plodu

v jednom včelstvu.

Zvláštní opatření určené osobám,které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům

Přípravek obsahuje pyrethroidy. Osoby se známou přecitlivělostí k pyrethroidům by se měly

vyhnout kontaktu s veterinárním přípravkem. Při nakládání s veterinárním léčivým přípravkem

by se měly používat osobní ochranné prostředky, skládající se z gumových rukavic, brýlí a

respirátoru s chemickou vložkou A1 v případě aplikace aerosolem. Aerosol nepoužívat

v uzavřených prostorách. Ve venkovním prostředí používat respirátor s chemickou vložkou A1,

a to v okruhu do 5 m od aerosolového přístroje. Při nechtěném kontaktu přípravku s kůží

zasažené místo omyjte vodou a mýdlem. Vyvarujte se dotyku sliznic a očí kontaminovanou

rukou. Při nástupu alergické reakce, např. po vdechnutí aerosolu, vyhledejte lékařskou pomoc a

ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři.

4.6 Nežádoucí účinky

Nejsou známy.

4.7 Použití v průběhu březosti, laktace nebo snášky.

Neuplatňuje se.

4.8 Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce.

Nejsou známy.

4.9 Podávané množství a způsob podání

Aplikace aerosolem

Na jedno středně silné včelstvo se aplikuje aerosolová mlha ze 3 ml 0,16% vodní emulze (při

teplotě nad +10

C) nebo acetonového roztoku (při teplotě –5 až +10

C) přípravku (1, 2 mg

účinné látky). Aerosol se aplikuje vyvíječem aerosolu VAT 1a (evidovaný veterinární

technický prostředek) do česna úlu.Dávkování je zajištěno délkou expozice za předepsaného

tlaku a teploty. U středně silného včelstva činí expozice 120 sekund u vodní emulze a 30

sekund u acetonového roztoku. U zvláště silných nebo naopak slabých včelstev se expozice

koriguje podle návodu výrobce vyvíječe. Po skončení se česno uzavře na dobu 30 minut.

Aplikuje se při teplotě nad -5 °C v denní době, kdy včely nelétají, v období od 1. října

do 15. dubna.

Aplikace nátěrem zavíčkovaného plodu

Zejména v předjaří, když jsou plochy plodu dosud malé, je výhodné aplikovat přípravek M-1

AER nátěrem plodu. Na víčka zavíčkovaného plodu se jemným štětcem opatrně nanese 0,25%

vodní emulze přípravku.

4.10 Předávkování

Předávkování vyvolává zvýšenou excitaci, výskyt knock-down včel na dně úlu až hynutí včel.

Opatření: rychlé odvětrání úlového prostoru.

4.11 Ochranné lhůty

Med – bez ochranných lhůt.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

Farmakoterapeutická skupina: Pyrethriny a pyrethroidy

ATCvet. kód: QP53AC10

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Přípravek má akaricidní účinek, který spočívá v neurotoxickém působení tau-fluvalinátu na

roztoče Varroa destructor. Tau-fluvalinát narušuje přechod sodíku buněčnými membránami

nervových tkání, vyvolává ztrátu koordinace pohybu, knock-down efekt až smrt roztočů. Včely

jsou chráněny před insekticidním účinkem tau-fluvalinátu lipidovou vrstvou na povrchu vnější

chitinové kostry a nízkým dávkováním, které nedosahuje hranice toxicity pro včely. Při jednom

ošetření aerosolem přípravek zbavuje dospělé včely až 95 % parazitujících roztočů, ale roztoče

parazitující vývojová stadia v zavíčkovaných buňkách plástů nepostihuje. Při ošetření nátěrem

plodu jsou postiženi jak roztoči na dospělých včelách, tak roztoči v uzavřených buňkách plástů.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Přípravek působí kontaktně. Při aerosolovém ošetření je účinná látka distribuována mlhou

z vyvíječe aerosolu. Mlha aerosolových částic je zachycena převážně aktivním ochlupeným

povrchem členitého těla včel. Zde jsou parazitující roztoči zasaženi. Při ošetření nátěrem plodu

penetrovaná víčka plodových buněk tau-fluvalinátem působí dvěma směry: Povrch víček

kontaktují dospělé včely, které jsou tak kontaminovány. Kontaminované včely pak distribuují

účinnou látku na další včely v rámci sociálního způsobu života včelstva. Tak jsou zasaženi

roztoči parazitující na tělech včel v celém včelstvu. Vnitřní strana penetrovaného víčka směřuje

dovnitř buňky. Roztoči a jejich vývojová stadia jsou zasaženi při přímém kontaktu s víčkem

nebo kontaktem kukly a líhnoucí se včely s víčkem.

Přebytečný tau-fluvalinát je eliminován vazbou na lipidovou vrstvu povrchu těla včel a

přirozenou obměnou včel. Kontaminovaná víčka jsou po vylíhnutí plodu včelami vynesena

z úlu. Tau-fluvalinát vykazuje silnou adsorbci k půdě. Přípravek nezanechává rezidua v medu

ani ve vosku.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1 Seznam pomocných látek

Nonoxinol 9

Vápenatá sůl dodecylbenzensulfonové kyseliny

Mesitylen čistý

6.2 Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3 Doba použitelnosti

Doba použitelnosti veterinárního léčivého přípravku v neporušeném obalu : 1 rok

Doba použitelnosti po rozpuštění nebo rekonstituci podle návodu : 24 hodin

6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 25°C.

Po prvním otevření kapátka uchovávejte jen ve svislé poloze.

Chraňte před chladem a mrazem.

Chraňte před světlem.

6.5 Druh a složení vnitřního obalu

Lahvička z hnědého skla s kapací vložkou a šroubovým uzávěrem.

2,5 ml

6.6 Zvláštní opatření pro zneškodňování veterinárního léčivého přípravku nebo

odpadu, který pochází z tohoto přípravku

Přípravek obsahuje syntetický pyrethroid tau-fluvalinát, který je toxický pro ryby a další vodní

organizmy.

Nespotřebované zbytky a výplachy se vylévají do půdy, nesmí zasáhnout vodní zdroje ani

veřejnou kanalizaci. Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází

z tohoto přípravku musí být likvidován podle místních právních předpisů.

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Výzkumný ústav včelařský,s.r.o.

Máslovice – Dol 94

252 66 Libčice nad Vltavou

tel.: 220941259, fax.: 220941252

e-mail:

beedol@beedol.cz

8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO

96/089/09-C

9. DATUM REGISTRACE / PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

28.8.2009

10. DATUM POSLEDNÍ REVIZE TEXTU

Srpen 2009

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace