LUDIOMIL Potahovaná tableta

Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
MAPROTILIN-HYDROCHLORID (MAPROTILINI HYDROCHLORIDUM)
Dostupné s:
Amdipharm Limited, Dublin
ATC kód:
N06AA21
INN (Mezinárodní Name):
MAPROTILINE HYDROCHLORIDE (MAPROTILINI HYDROCHLORIDE)
Dávkování:
75MG
Léková forma:
Potahovaná tableta
Podání:
Perorální podání
Jednotky v balení:
20, Blistr
Druh předpisu:
na lékařský předpis
Terapeutické oblasti:
MAPROTILIN
Stav Autorizace:
R - registrovaný léčivý přípravek.
Registrační číslo:
30/ 199/73-C/C
Datum autorizace:
2010-07-31
EAN kód:
8594050584471

Sp.zn. sukls194323/2019

PŘÍBALOVÁ INFORMACE

:

INFORMACE PRO UŽIVAT

ELE

LUDIOMIL 25

mg potahované tablety

LUDIOMIL 75

mg potahované tablety

maprotilini hydrochloridum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat

,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje

.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi

nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou

uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této

příbalové informaci

:

Co je Ludiomil a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Ludiomil užívat

Jak se Ludiomil užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak Ludiomil uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je Ludiomil a k

čemu se používá

Ludiomil patří do skupiny léčiv nazývaných tetracyklická antidepresiva, která se užívají k léčbě

deprese a poruch nálad.

Ludiomil pomáhá zmírnit příznaky deprese, jako např. úzkost, smutek, ztrátu zájmu o okolí, těžkosti

plnit každodenní úkoly, nervozitu a pocity selhání nebo viny. Zlepšuje také fyzické příznaky

způsobené depresivním onemocněním, jako je např. nedostatek energie, únava, poruchy spánku,

závratě, bolest hlavy, poruchy zažívání a bolest.

Pokud máte jakékoli dotazy o tom, jak Ludiomil účinkuje a proč byl tento přípravek předepsán právě

Vám, zeptejte se svého lékaře.

Ludiomil je určen pro dospělé pacienty.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Ludiomil užívat

Dodržujte pečlivě všechny pokyny svého lékaře, i když se liší od obecných informací uvedených

v této příbalové informaci.

Neužívejte Ludiomil

jestliže jste alergický(á) na maprotilin nebo kteroukoli pomocnou látku tohoto přípravku

(uvedenou v bodě 6).

jestliže jste někdy měl(a) alergickou reakci na jiné léky používané k léčbě deprese (tricyklická

antidepresiva).

pokud máte epileptické záchvaty nebo zvýšenou pohotovost ke křečím.

jestliže máte závažné srdeční onemocnění nebo jste měl(a) nedávno srdeční infarkt.

pokud máte závažné onemocnění jater nebo ledvin.

jestliže máte vysoký nitrooční tlak (glaukom úzkého úhlu).

jestliže máte potíže s močením (zadržování moče).

jestliže užíváte jiná antidepresiva známá jako inhibitory monoaminooxidázy (inhibitory

MAO). Mezi ukončením léčby těmito přípravky a zahájením léčby přípravkem Ludiomil musí

uplynout nejméně 14 dní, to samé platí i opačně.

Jestliže jste požil(a) větší množství léků, které ovlivňují funkci mozku, nebo alkoholu.

Upozornění a opatření

Poraďte se s

lékařem, než začnete užívat tento lék, zejména

pokud máte myšlenky na sebevraždu.

jestliže užíváte léky k léčbě nepravidelné srdeční činnosti (např. chinidin, propafenon).

jestliže trpíte jakýmkoli srdečním nebo cévním onemocněním nebo jste měl(a) srdeční nebo

cévní onemocnění v minulosti.

jestliže Vám někdy lékař sdělil, že trpíte onemocněním nazývaným schizofrenie nebo

poruchami nálady zvanými mánie nebo užíváte léky jako risperidon nebo fenothiazon.

jestliže často trpíte úpornou zácpou.

pokud nosíte kontaktní čočky, protože tento přípravek snižuje tvorbu slz.

jestliže jste někdy měl(a) zvýšený nitrooční tlak.

jestliže jste někdy měl(a) potíže s vyprazdňováním moče.

jestliže máte cukrovku (diabetes), protože Ludiomil, pokud se užívá v kombinaci s léky k

léčbě diabetu, může snižovat hladiny cukru v krvi, takže musíte pečlivě sledovat hladinu

cukru v krvi.

Oznamte svému lékaři, pokud zaznamenáte cokoliv z následujícího, během užívání Ludiomilu:

Pokud se u Vás během léčby objeví zácpa.

Pokud máte horečku a/nebo bolesti v krku, a to především v prvních měsících léčby.

Váš lékař bude pravidelně kontrolovat pokrok v léčbě, aby bylo možné upravit dávkování a pomohl

tak snížit výskyt nežádoucích účinků. Před zahájením a během léčby Vám lékař bude odebírat vzorky

krve, aby kontroloval funkci jater a ledvin.

Ludiomil může vyvolávat pocit sucha v ústech, což může zvyšovat výskyt zubního kazu. Během

dlouhodobé léčby byste měl(a) chodit na pravidelné kontroly k svému zubaři.

Dříve než se podrobíte jakémukoliv chirurgickému nebo zubnímu zákroku, informujte lékaře nebo

zubaře, že užíváte Ludiomil.

Ludiomil může vyvolat zvýšenou kožní citlivost na sluneční záření. I krátkodobý pobyt na slunečním

světle může vyvolat kožní vyrážku, svědění, zarudnutí anebo odbarvení kůže nebo tvorbu skvrn na

kůži. Nevystavujte se slunečním paprskům a noste ochranný oděv a sluneční brýle.

Ludiomil může vyvolat pomalou, rychlou nebo nepravidelnou činnost srdce. Během léčby Vám bude

lékař měřit krevní tlak a kontrolovat činnost srdce.

Sebevražedné myšlenky a zhoršení vaší deprese nebo úzkosti

Jestliže trpíte depresí či úzkostnými stavy, můžete někdy uvažovat o sebepoškození nebo sebevraždě.

Tyto myšlenky se mohou projevit častěji v době, kdy poprvé začínáte užívat antidepresiva. Trvá totiž

určitou dobu, než tyto přípravky začnou působit, obvykle přibližně dva týdny, ale někdy i déle.

Může

být pravděpodobnější, že začnete uvažovat o sebepoškození nebo sebevraždě:

- Jestliže se již v minulosti u Vás vyskytly myšlenky na sebepoškození nebo sebevraždu.

- Jestliže jste

mladý dospělý

. Informace z klinických studií ukazují na zvýšené riziko sebevražedného

chování u mladých dospělých (mladších 25 let) s psychiatrickými onemocněními, kteří byli léčeni

antidepresivy.

Pokud se u Vás kdykoli vyskytnou myšlenky na sebepoškození nebo na sebevraždu, máte pocit, že

nemá cenu dále žít,

vyhledejte ihned svého lékaře nebo nejbližší nemocnici

Možná bude užitečné, když řeknete blízkému příteli nebo příbuznému

, že máte deprese a

požádáte ho, aby si přečetl tuto příbalovou informaci. Možná byste je mohl(a) požádat, aby Vám řekli,

pokud si budou myslet, že se Vaše deprese nebo úzkost zhoršuje nebo budou-li znepokojení změnami

ve Vašem chování.

Ludiomil a sta

rší

pacienti

(více než 60 let)

Starší pacienti potřebují nižší dávky než ostatní dospělí pacienti. U starších pacientů je mnohem

pravděpodobnější výskyt nežádoucích účinků.

D

ěti a dospívající

(do 18 let)

U dětí a dospívajících se podávání Ludiomilu nedoporučuje, protože u této věkové skupiny nebyla

stanovena jeho bezpečnost a účinnost.

Další léčivé přípravky a Ludiomil

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době

užíval(a) nebo které možná budete užívat, protože některé léky mohou ovlivnit účinek Ludiomilu. Ty

zahrnují:

Jiné přípravky k léčbě deprese známá jako inhibitory monoaminoxidázy (IMAO), např.

selegilin a moklobenid a inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (SSRI), např. fluoxetin,

fluvoxamin, paroxetin, sertralin, citalopram.

Přípravky užívané k léčbě vysokého krevního tlaku nebo onemocnění srdce (např.

guanethidin, bethanidin, reserpin, klonidin, alfa-methyldopa, chinidin, propafenon,

propranolol).

Léky užívané k léčbě cukrovky (např. inzulín nebo některé přípravky užívané ústy).

Přípravky užívané k léčbě závažných duševních onemocnění (antipsychotika jako např.

fenothiaziny, risperidon).

Léky, které brání srážení krve (antikoagulancia, např. kumarin, warfarin).

Léky, které účinkují na nervový systém (např. atropin, adrenalin, noradrenalin, isoprenalin,

efedrin, fenylefrin).

Léky užívané k léčbě Parkinsonovy choroby (např. biperiden).

Přípravky užívané k léčbě zvýšené funkce štítné žlázy (např. karbimazol).

Přípravky užívané k léčbě epilepsie (např. karbamazepin, fenytoin, fenobarbital).

Léky na uklidnění, např. benzodiazepiny, barbituráty.

Léky užívané k léčbě poruch pozornosti (ADHD), jako je methylfenidát.

Přípravky užívané k léčbě alergie nebo průduškového astmatu (antihistaminika).

Léky určené k léčbě žaludečních vředů/pálení žáhy, jako je cimetidin.

Lék nazývaný terbinafin, podávaný ústy k léčbě plísňových infekcí kůže, vlasů nebo nehtů.

Jiná léčiva nazývaná antiretrovirotika (k léčbě HIV), přípravky k léčbě malárie (např. chinin),

dihydroergotaminy (k léčbě migrény), disulfiram (k léčbě alkoholismu) a přípravky uvolňující

svalové napětí (např. baklofen).

Musíte si být jisti, že jste lékaře informovali o všech těchto nebo i jiných lécích. Protože mnoho léků

ovlivňuje Ludiomil, může být nezbytné upravit jejich dávkování nebo ukončit podávání některého

z nich.

Ludiomil

s jídlem, pitím a alkoholem

Lékaře musíte také informovat o tom, že pravidelně požíváte alkohol, protože alkohol může zhoršit

nežádoucí účinky přípravku.

Těhotenství

a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte

se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. Ludiomil se obvykle

v těhotenství neužívá. Pokud během léčby otěhotníte, informujte o tom neprodleně svého lékaře.

Pokud kojíte, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Maprotilin, léčivá látka Ludiomilu, přestupuje do mateřského mléka. Během léčby Ludiomilem byste

neměla kojit.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů:

Ludiomil má značný vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje.

Mohou se vyskytnout nežádoucí účinky, jako je rozmazané vidění, ospalost, agresivita, porucha

pozornosti, zhoršení paměti. V takových situacích neřiďte dopravní prostředky a neobsluhujte stroje a

neprovádějte jiné nebezpečné aktivity.

Ludiomil obsahuje laktosu.

Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento

léčivý přípravek užívat.

3. J

ak se Ludiomil užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste

jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Nepřekračujte doporučenou dávku.

Dospělí

Lékař rozhodne na základě Vašeho věku a závažnosti onemocnění o Vaší nejvhodnější dávce.

Doporučená denní dávka je mezi 75 mg až 150 mg, obvykle v jedné nebo až třech dávkách.

Starší pacienti (nad 60 let)

Starší pacienti užívají nižší dávky, maximální denní dávka je 75 mg.

Použití u dětí a dospívajících

Tento léčivý přípravek není určen pro děti a dospívající.

Způsob podání

Potahované tablety se užívají celé a zapíjejí se dostatečným množstvím tekutin.

Půlicí rýha má pouze usnadnit dělení tablety pro snazší polykání, nikoliv její rozdělení na stejné

dávky.

Vždy užívejte Ludiomil přesně podle pokynů lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým

lékařem nebo lékárníkem. Jestliže máte pocit, že je účinek Ludiomilu příliš silný nebo příliš slabý,

řekněte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Délka

léčby

Léčba je obvykle dlouhodobá a pokračuje i po odeznění příznaků onemocnění.

Jestliže jste užil(a) více Ludiomilu

,

než jste měl(a):

Jestliže jste užili příliš mnoho Ludiomilu nebo někdo jiný náhodou užil Váš lék, jděte ihned k lékaři

nebo na nejbližší pohotovost a nezapomeňte vzít s sebou balení léku.

Během několika hodin po předávkování se mohou objevit následující nežádoucí účinky: ospalost, stav

strnulosti, porucha hybnosti, neklid, mimovolní pohyb svalů, bezvědomí, křeče, nízký krevní tlak,

rychlá nebo nepravidelná činnost srdce, svalová ztuhlost, dušnost, zvracení, horečka, šok, srdeční

selhání, modravé zbarvení, především kůže, rozšíření zorniček, pocení, malé množství moči nebo

žádná moč, srdeční zástava.

Jestliže jste zapomněl(a) užít Ludiomil

Jestliže jste zapomněl(a) užít dávku Ludiomilu, vezměte si vynechanou dávku, jakmile si na to

vzpomenete. Pokud si na to vzpomenete téměř v době, kdy máte užít další dávku, zapomenutou dávku

vynechejte a jednoduše si vezměte další dávku v obvyklém čase. Nezdvojnásobujte následující dávku,

abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Pokud máte jakoukoliv otázku, která se tohoto týká, poraďte se

se svým lékařem.

Jestliže jste přestal(a) užívat Ludiomil

Nepřestávejte s užíváním tohoto přípravku bez porady s lékařem. Lékař Vám bude před skončením

léčby postupně snižovat dávku. To proto, aby se zabránilo zhoršení zdravotního stavu a snížilo riziko

příznaků z vysazení, jako je bolest hlavy, pocit na zvracení, zvracení, bolest břicha, průjem, nespavost

nervozita a úzkost.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka.

4.

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Některé nežádoucí účinky mohou být závažné, pokud se vyskytne kterýkoliv z

následujících

nežádoucích účinků, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc

:

Neúměrné rozrušení (mánie, hypománie); zhoršení deprese, agresivita, halucinace.

Záchvaty (křeče).

Rychlý nebo nepravidelný tep, částečná nebo kompletní ztráta vědomí (synkopa).

Zežloutnutí kůže a bělma očí.

Závažná kožní reakce charakterizovaná červenými skvrnami, tvorbou puchýřů, olupováním

kůže (Stevens-Johnsonův syndrom, erythema multiforme, toxická epidermální nekrolýza)

nebo jiné plošně rozšířené reakce nebo vyrážky.

Pokud zaznamenáte jakýkoli výše uvedený nežádoucí účinek,

informujte o něm neprodleně lékaře,

protože může být nezbytné upravit dávku nebo změnit léčbu.

Velmi časté nežádoucí účinky

(mohou postihnout

více než 1 z 10 pacientů)

Ospalost.

Závratě.

Bolest hlavy.

Třes

Mimovolní pohyby svalů.

Sucho v ústech.

Časté nežádoucí účinky

(

mohou postihnout až

1 z 10 pacientů)

Zvýšená chuť k jídlu, zvýšení tělesné hmotnosti.

Neklid, pohybový neklid.

Agresivita.

Úzkost.

Neschopnost usnout nebo jiné poruchy spánku.

Noční můry.

Deprese.

Porucha pozornosti.

Změna (zvýšení nebo snížení) sexuální touhy a poruchy erekce.

Mánie nebo hypománie (nadměrně veselá nálada, hyperaktivita a vzrušené chování).

Zklidnění (sedace).

Problémy s paměti.

Poruchy pozornosti.

Poruchy řeči.

Pocit brnění nebo mravenčení.

Zhoršení zraku nebo rozmazané vidění.

Zrychlení srdečního tepu, bušení srdce

Pocit na zvracení.

Zvracení.

Bolest břicha.

Zácpa.

Zvýšená citlivost kůže na světlo, vyrážka, kopřivka.

Zvýšené pocení.

Potíže s močením.

Problémy s erekcí.

Abnormální zvýšení tělesné hmotnosti.

Svalová slabost.

Závratě při změně polohy z lehu nebo sedu do vzpřímené polohy (ortostatická hypotenze).

Návaly.

Horečka.

Zvýšení očního tlaku.

Změny na EKG.

Vzácné nežádoucí účinky

(

mohou postihnout až

1 z

1000 pacientů)

Zmatenost, náhlé stavy závažné zmatenosti.

Vidění, slyšení nebo cítění věcí, které ve skutečnosti neexistují (halucinace).

Nervozita.

Porucha hybnosti se špatnou koordinací pohybů.

Křeče.

Neschopnost vydržet v klidu.

Průjem.

Nepravidelný srdeční rytmus.

Zvýšení krevního tlaku.

Změny hladin jaterních enzymů (abnormální jaterní testy).

Velmi vzácné nežádoucí účinky

(

mohou postihnout až

1 z 10

000 pacientů)

Pocit odcizení a nepřirozenosti ve vztahu k okolí nebo sobě samému.

Nenormální koordinace a pohyby.

Zhoršení vnímání chutí.

Zvonění v uších (tinitus).

Obtíže při dýchání způsobené zúžením průdušek.

Zánět plic.

Zduření nosní sliznice.

Zánět ústní sliznice.

Svědění, vypadávání vlasů, závažné kožní vyrážky, kožní výsev drobných tečkovitých

krvácení.

Abnormální tvorba mléka.

Otoky měkkých tkání jako důsledek zadržování tekutin.

Pády.

Nízké hodnoty sodíku v krvi.

Poruchy močení.

Zvětšení prsních žláz (gynekomastie).

Zubní kazy.

Snížení počtu bílých krvinek, což se může projevit častějšími infekcemi.

Není známo (frekvenci nelze z

dostupných údajů určit)

Myšlenky na sebepoškození nebo sebevraždu.

Sexuální problémy.

Při užívání Ludiomilu existuje také zvýšené riziko zlomenin kostí.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv,

Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto

přípravku.

5.

Jak Ludiomil

uchovávat

Uchovávejte při teplotě do 30

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obale. Doba použitelnosti se

vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co Ludiomil obsahuje

Léčivou látkou je maprotilini hydrochloridum. Jedna potahovaná tableta obsahuje maprotilini

hydrochloridum 25 mg nebo 75 mg.

Pomocné látky jsou koloidní bezvodý oxid křemičitý, fosforečnan vápenatý, hypromelosa,

monohydrát laktosy, magnesium-stearát, kyselina stearová 95%, žlutý oxid železitý (E172), polysorbát

80, oxid titaničitý (E171), mastek, kukuřičný škrob, červený oxid železitý (E172).

Jak Ludiomil vypadá a co obsahuje toto balení

Ludiomil 25 mg potahované tablety: našedle oranžové, kulaté, lehce bikonvexní potahované tablety se

zkosenými hranami, s vyraženým DP a půlicí rýhou na jedné straně, druhá strana hladká.

Půlicí rýha má pouze usnadnit dělení tablety pro snazší polykání, nikoliv její rozdělení na stejné dávky

Ludiomil 75 mg potahované tablety: hnědočervené, kulaté, lehce bikonvexní potahované tablety se

zkosenými hranami s vyraženým FS a půlicí rýhou na jedné straně, druhá strana hladká.

Půlicí rýha má pouze usnadnit dělení tablety pro snazší polykání, nikoliv její rozdělení na stejné dávky

Tablety jsou baleny do Al/PVC/PVDC perforovaného jednodávkového blistru v krabičce.

Velikost balení:

30 x 25 mg

20 x 75 mg

Držitel rozhodnutí o registraci

Amdipharm Limited, Temple Chambers, Burlington Road, Dublin 4, Irsko

Výrobce:

Amdipharm UK Limited, Capital House, 85 King William Street, Londýn, EC4N 7BL, Velká Británie

CENEXI, 52, rue Marcel et Jacques Gaucher, Fontenay-sous-Bois, Francie

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci.

Tato příbalová informace byla naposledy revidována

12. 11. 2019.

1/12

Sp.zn. sukls194323/2019

SOUHRN ÚDAJÙ

O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

LUDIOMIL 25

mg potahované tablety

LUDIOMIL 75 mg

potahované tablety

2. KVALITATIVNÍ

A

KVANTITATIVNÍ

SLOŽENÍ

Jedna potahovaná tableta obsahuje maprotilini hydrochloridum 25 mg nebo 75 mg.

Pomocné látky se známým účinkem: Jedna potahovaná tableta obsahuje 30 mg nebo 37 mg monohydrátu

laktosy.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3. LÉKOVÁ

FORMA

Potahovaná tableta

Popis přípravku:

Ludiomil 25 mg potahované tablety: našedle oranžové, kulaté, lehce bikonvexní potahované tablety se zkosenými

hranami, s vyraženým DP a půlicí rýhou na jedné straně, druhá strana hladká.

Půlicí rýha má pouze usnadnit dělení tablety pro snazší polykání, nikoliv její rozdělení na stejné dávky

Ludiomil 75 mg potahované tablety: hnědočervené, kulaté, lehce bikonvexní potahované tablety se zkosenými

hranami s vyraženým FS a půlicí rýhou na jedné straně, druhá strana hladká.

Půlicí rýha má pouze usnadnit dělení tablety pro snazší polykání, nikoliv její rozdělení na stejné dávky

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1Terapeutické indikace

Deprese

Endogenní deprese a involuční deprese.

Psychogenní, reaktivní a neurotické deprese a exhaustní deprese.

Somatogenní (organické nebo symptomatické) deprese.

Maskovaná deprese.

Deprese při menopauze.

Ostatní depresivní poruchy nálady

charakterizované úzkostí, dysforií, podrážděností, apatií (především u starších

jedinců); psychosomatické a somatické příznaky při základním onemocnění depresí nebo úzkostí.

4.2 Dávkování a způsob podání

Dávkování

Během léčby Ludiomilem musí být pacient pod lékařským dohledem.

Doporučené rozmezí dávek je mezi 75 mg a 150 mg denně. Podle závažnosti symptomů, odpovědi a tolerance

pacienta může být zahajovací dávka 25 mg (1x až 3x denně) nebo 75 mg (jednou denně), potom může být dávka

postupně titrována až na účinnou dávku. Denní dávka vyšší než 150 mg se nedoporučuje.

Dávkovací režim musí být stanoven individuálně a přizpůsoben stavu pacienta a terapeutické odpovědi, např.

zvýšením večerní dávky a současným snížením denní dávky nebo podáním pouze jedné dávky denně.

2/12

Cílem je dosáhnout terapeutického účinku při co nejnižší možné dávce zejména u mladých dospělých, kteří ještě

rostou, nebo u starších pacientů s nestabilním autonomním nervovým systémem, protože u těchto pacientů obecně

častěji dochází k vývoji nežádoucích účinků.

Starší pacienti (více než 60 let)

:

Obecně se doporučuje nižší dávkování.

Počáteční dávka: 25 mg 1

denně

Pokud je to nezbytné, je možné denní dávku postupně zvyšovat až do 25 mg 3

denně nebo 75 mg 1

denně v

závislosti na toleranci a odpovědi (viz bod 4.8 a 5.2).

Pediatrická populace

:

Bezpečnost a účinnost Ludiomilu nebyla u dětí a dospívajících stanovena, proto se podávání Ludiomilu u této

věkové skupiny nedoporučuje.

Porucha funkce jater

Ludiomil se má podávat s opatrností u pacientů s poruchou funkce jater. Ludiomil se však nesmí podávat

pacientům s těžkou poruchou funkce jater (viz bod 4.3 a 5.2).

Porucha funkce ledvin

Ludiomil se má podávat s opatrností u pacientů s lehkou až středně těžkou poruchou funkce ledvin. Ludiomil se

však nesmí podávat pacientům s těžkou poruchou funkce ledvin (viz bod 4.3 a 5.2).

Přerušení léčby:

Z důvodu výskytu možných nežádoucích účinků se nedoporučuje náhlé vysazení nebo náhlé

snížení dávky (viz bod 4.4 a bod 4.8).

Způsob podání

Ludiomil potahované tablety se polykají celé s dostatečným množstvím tekutin.

4.3 Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1 nebo zkřížená citlivost

na tricyklická antidepresiva.

Maprotilin je kontraindikován u pacientů s:

záchvatovitými onemocněními s křečemi nebo zvýšenou pohotovostí ke křečím (např. poškození mozku

různé etiologie, alkoholismus).

akutním infarktem myokardu, nebo poruchami převodního srdečního systému

závažným poškozením hepatálních a renálních funkcí

glaukomem s úzkým úhlem

retencí moče (z důvodu postižení prostaty).

současná léčba inhibitory monoaminooxidázy (MAO) (viz bod 4.5).

akutní otravou alkoholem, hypnotiky nebo psychotropními látkami (viz bod 4.5).

4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Antiarytmika

Antiarytmika, která jsou účinnými inhibitory CYP2D6, jako je

chinidin a propafenon, se nemají užívat

v kombinaci

s Ludiomilem.

Anticholinergní

účinky

chinidinu

mohou

být

příčinou

dávce

závislého

synergického účinku s Ludiomilem (viz bod 4.5).

Riziko

sebevraždy

Deprese je spojena se zvýšeným rizikem sebevražedných myšlenek, sebepoškozování a sebevraždy (sebevražedné

jednání). Riziko přetrvává až do doby, dokud nedojde k významné remisi. Vzhledem k tomu, že zlepšení nemusí

nastat v průběhu několika prvních týdnů léčby, pacienti by do doby tohoto zlepšení měli být důkladně sledováni.

Je obecnou klinickou zkušeností, že riziko sebevraždy se může zvýšit v časných fázích zlepšování stavu.

V jedné studii, kde byl Ludiomil podáván jako profylaktická léčba při léčbě unipolární deprese, bylo prokázáno

zvýšené

suicidální

chování

léčené

skupiny.

Při

porovnání

možnosti

fatálního

předávkování

Ludiomil

3/12

srovnatelný s ostatními antidepresivy, proto musí být pacient během celé léčby pečlivě sledován a opakovaně

kontrolován.

Pacienti, kteří mají v anamnéze před zahájením léčby příhody související se sebevraždou, nebo ti, kteří vykazují

významný stupeň sebevražedné představivosti před zahájením léčby, mají vyšší riziko sebevražedných

myšlenek nebo pokusů o sebevraždu a musí být během léčby pečlivě sledováni.

Meta-analýza placebem kontrolovaných klinických studií prováděných u dospělých trpících psychiatrickými

poruchami prokázala ve srovnání s placebem vyšší riziko sebevražedného chování u mladých dospělých do 25

let léčených antidepresivy. Pacienti, a zvláště ti, kteří mají vysoké riziko, by měli být během léčby pečlivě

sledováni, a to především na začátku léčby a po změně dávkování. Pacienti (a jejich ošetřovatelé) by měli být

upozorněni na to, že je nutné sledovat jakékoli zhoršení jejich stavu, vznik sebevražedného chování nebo

myšlenek a neobvyklých změn chování a na to, že pokud se tyto příznaky objeví, musí okamžitě vyhledat

lékařskou pomoc.

U těchto pacientů je třeba zvážit úpravu léčebného režimu, včetně případného vysazení léčby a to zejména,

pokud jsou tyto změny závažné, mají náhlý nástup, nebo nebyly součástí předchozích příznaků u pacienta.

Předpis na Ludiomil musí být na nejnižší množství tablet, aby umožnil dobrou léčbu pacienta a zabránil riziku

předávkování.

Epileptické záchvaty

Vzácně byly publikovány případy křečí, u pacientů, bez křečových stavů v anamnéze, přestože tito nemocní byli

léčeni terapeutickými dávkami Ludiomilu. V některých případech se zjistily spolupůsobící faktory jako např.

současné podávání léků snižujících práh pro vznik křečí. Riziko křečí může být zvýšeno při společné terapii

s antipsychotiky např. fenotiaziny nebo risperidonem (viz bod 4.5), při náhlém vysazení současně podávaných

benzodiazepinů nebo rychlém zvýšení doporučené dávky Ludiomilu. Přestože příčinná souvislost nebyla

stanovena, může být riziko křečí sníženo: použitím nízké počáteční dávky, udržením nízké počáteční dávky po

dobu 2 týdnů a pak postupným pozvolným zvyšováním dávky; ponecháním udržovací dávky na minimální účinné

hladině; opatrnou úpravou léčby nebo vyloučením současného podávání léků, které snižují práh pohotovosti ke

křečím (např. fenotiaziny, risperidon), nebo vyvarováním se rychlého vysazení benzodiazepinů.

Souběžná elektrokonvulzivní terapie musí být prováděna pouze pod přísným lékařským dohledem.

Kardiovaskulární

poruchy

Při léčbě tricyklickými a tetracyklickými antidepresivy byla zjištěna možnost vzniku: srdečních arytmií, sinusové

tachykardie a prodloužení doby vedení vzruchů. U pacientů léčených Ludiomilem byly velmi vzácně hlášeny

ventrikulární tachykardie, ventrikulární fibrilace a torsade de pointes; některé z těchto případů byly fatální. U

starších pacientů a pacientů s kardiovaskulárním onemocněním, včetně infarktu myokardu, arytmií a/nebo

ischemické choroby srdeční (ICHS) v anamnéze, je nutná zvýšená opatrnost. Především během dlouhodobé léčby

je u těchto pacientů indikováno monitorování srdečních funkcí, včetně EKG. U pacientů se sklonem k posturální

hypotenzi je nutné pravidelně kontrolovat krevní tlak.

Jiné psychiatrické účinky

U pacientů se schizofrenií léčených tricyklickými antidepresivy byla příležitostně pozorována aktivace psychózy,

a je proto nutné riziko léčby Ludiomilem zvážit. Podobně byly u pacientů s bipolárními poruchami, kteří byli

léčeni v depresivní fázi tricyklickými antidepresivy, zaznamenány hypomanické a manické stavy. V těchto

případech je nutné snížit dávku Ludiomilu nebo lék vysadit a nasadit antipsychotickou léčbu. Výsledkem

souběžné léčby antipsychotiky (např. fenothiaziny, risperidonem) může být zvýšení hladiny marprotilinu

v plazmě, snížení křečového prahu a křeče (viz bod 4.5). Kombinace léčby s inhibitorem CYP2D6 thioridazinem

může vyvolat těžké srdeční arytmie. Proto může být nutná úprava dávky.

U predisponovaných a starších pacientů mohou tricyklická antidepresiva vyvolat lékové (delirantní) psychózy,

zejména v noci. Tyto stavy vymizí během několika dní po vysazení léku. Pacienti užívající Ludiomil mají být

upozorněni, že jejich reakce na alkohol, barbituráty a jiné léky tlumící CNS mohou být silnější.

Hypoglykemie

O možnosti hypoglykemie je nutné uvažovat u pacientů léčených Ludiomilem a současně perorálními deriváty

sulfonylurey nebo inzulínem. Při zahájení léčby Ludiomilem nebo jeho vysazení musí být diabetickým pacientům

pečlivě monitorována hladina cukru v krvi (viz bod 4.5).

Poče

t

leukocytů

Přestože byly změny v počtu leukocytů při léčbě Ludiomilem hlášeny pouze v ojedinělých případech, doporučuje

se, především během prvních měsíců léčby, monitorovat periodicky krevní obraz a projevy, jako je horečka a

bolesti v krku. Toto se také doporučuje při dlouhodobé léčbě.

4/12

Anestezie

Před celkovou nebo lokální anestezií musí být anesteziolog informován, že pacient užívá Ludiomil. Je bezpečnější

pokračovat v léčbě, než před chirurgickým výkonem tuto terapii vysadit.

Léčba zvláštní populace a dlouhodobá léčba

Během dlouhodobé léčby se doporučuje monitorovat hepatální a renální funkce.

U pacientů s anamnesticky zjištěným zvýšeným nitroočním tlakem, feochromocytem, těžkou chronickou zácpou

nebo retencí moče, zejména při hypertrofii prostaty, se doporučuje zvýšená opatrnost.

U starých a hospitalizovaných pacientů může při léčbě tricyklickými antidepresivy vzniknout paralytický ileus,

proto je nutné věnovat zvýšenou pozornost prevenci vzniku zácpy.

Opatrnost se také doporučuje u pacientů s hypertyreózou a pacientů léčených tyreoidními přípravky (možnost

zvýšení nežádoucích kardiálních účinků).

Při dlouhodobé terapii antidepresivy byl prokázán zvýšený výskyt zubních kazů, a proto se při dlouhodobé léčbě

doporučují pravidelné zubní prohlídky.

Snížení

sekrece

relativní

nahromadění

mukózního

sekretu,

související

anticholinergními

účinky

tricyklických antidepresiv, mohou vést k poškození korneálního epitelu a to především u pacientů, kteří nosí

kontaktní čočky.

Ludiomil může zvyšovat citlivost kůže na sluneční světlo. I krátké vystavení slunci může způsobit kožní

vyrážku, svědění, zarudnutí nebo odbarvení. V případě přímého vystavení se slunečnímu svitu by měli pacienti

nosit sluneční brýle a chránit se vhodným oděvem.

Přerušení léčby

Z důvodu možnosti vzniku nežádoucích účinků je nutné zabránit rychlému vysazení léku nebo rychlému snížení

dávky. Pokud se rozhodne o přerušení léčby, měla by být dávka léku snižována tak rychle, jak je to jen možné,

s tím vědomím, že rychlé přerušení léčby může souviset s některými symptomy (viz bod 4.8).

Laktóza

Pacienti se vzácnými dědičnými problémy s intolerancí galaktózy, úplným nedostatkem laktázy nebo malabsorpcí

glukózy a galaktózy nemají tento přípravek užívat.

4.5 Interakce s

jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

CYP inhibitory a induktory

U pacientů s feneotypem extenzivních metabolizérů debrisochinu může současná aplikace inhibitorů CYP2D6

vést ke zvýšení koncentrace maprotilinu až přibližně 3,5krát a konvertovat je na pomalé metabolizéry (viz bod

5.2).

Inhibitory MAO

Inhibitory monoaminooxidázy (MAO) jako moklobemid, které jsou in vivo účinnými inhibitory CYP2D6, jsou

v podávání s Ludiomilem kontraindikovány (viz bod 4.3). Ludiomil nesmí být podáván nejméně 14 dnů po

skončení

léčby

inhibitory

MAO,

zabránilo

riziku

závažných

interakcí

jako

hyperpyrexie,

třes,

generalizované klonické křeče, delirium a možné úmrtí. Totéž platí, pokud by se inhibitory MAO podávaly po

předchozí léčbě Ludiomilem.

Antiarytmika

Antiarytmika, která jsou účinnými inhibitory CYP2D6, jako je chinidin a propafenon, by neměla být užívána

v kombinaci

s Ludiomilem.

Anticholinergní

účinky

chinidinu

mohou

být

příčinou

dávce

závislého

synergického účinku s Ludiomilem (viz bod 4.4).

Antidiabetické přípravky

Souběžné podávání perorální antidiabetik - derivátů sulfonylurey nebo inzulínu může potencovat hypoglykemický

účinek antidabetik. U pacientů trpících diabetem musí být při zahájení nebo ukončení léčby Ludiomilem

sledována hladina cukru v krvi (viz bod 4.4).

Antipsychotika

5/12

Souběžná léčba antipsychotiky (např. fenothiaziny, risperidonem) může mít za následek zvýšení hladiny

marprotilinu v plazmě, snížení křečového prahu a křeče (viz bod 4.4). Kombinace s inhibitorem CYP2D6,

thioridazinem, může vyvolat závažné srdeční arytmie. Úprava dávky je proto nezbytná.

Antikoagulancia

Některá tricyklická antidepresiva mohou potencovat antikoagulační účinek kumarinu, pravděpodobně inhibicí

jeho

metabolismu

nebo

snížením

střevní

motility.

Neexistují

údaje

schopnosti

Ludiomilu

inhibovat

metabolismus antikoagulancií jako je warfarin (aktivní S-enantiomer odstraňovaný CYP2D6), ale doporučuje se

pro tuto třídu látek pečlivě monitorovat hladinu protrombinu v plazmě.

Anticholinergní látky

Ludiomil

může

potencovat

účinky

anticholinergních

látek

(např.

fenothiazinů,

antiparkinsonik,

atropinu,

biperidenu, antihistaminik) na oční pupilu, centrální nervový systém (CNS), střeva a močový měchýř.

Antihypertenziva

Souběžné podávání beta blokátorů, které jsou inhibitory CYP2D6, jako je propranolol, může způsobit zvýšení

koncentrace marprotilinu v plazmě. V těchto případech se doporučuje monitorovat jeho hladiny v plazmě a

upravit dávkování.

Ludiomil může snižovat nebo rušit antihypertenzní účinky antiadrenergních látek, jako je guanethidin, bethanidin,

rezerpin, klonidin a alfa-metyldopa. Pacienti, u kterých je současně nutná antihypertenzní léčba, by měli dostat

jiná

antihyperteziva

(diuretika

nebo

vazodilatancia,

která

neprocházejí

zmíněnou

biotransformací). Náhlé

vysazení Ludiomilu může vést k závažné hypotenzi.

Sympatomimetika

Ludiomil může potencovat kardiovaskulární účinky sympatomimetik jako např. adrenalinu, noradrenalinu,

isoprenalinu, efedrinu a fenylefrinu, stejně tak jako nosních kapek a lokálních anestetik (např. těch, která užívají

stomatologové). Z těchto důvodů jsou nutné pravidelné kontroly tlaku krve, srdeční akce a opatrná úprava

dávkování.

Látky tlumící centrální nervový systém

Pacienti užívající Ludiomil musejí být varováni, že může být zesílena jejich odpověď na alkohol, barbituráty,

benzodiazepiny a jiné léky tlumící CNS.

Benzodiazepiny

Souběžná aplikace benzodiazepinů může být příčinou zvýšené sedace.

Methylfenidát

Metylfenidát může způsobit zvýšení plazmatických hladin tricyklických antidepresiv a zesílit jejich účinek, proto

může být nutná úprava dávkování.

SSRI

Současná léčba selektivními inhibitory zpětného vychytávání serotoninu, což jsou inhibitory CYP2D6, jako je

fluoxetin nebo fluvoxamin (také inhibitor CYP3A4, CYP2C19, CYP2C9 a CYP1A2), paroxetin, sertralin nebo

citalopram, může vést k extrémnímu zvýšení plazmatické koncentrace maprotilinu, s odpovídajícím výskytem

četnosti nežádoucích účinků. Vzhledem k dlouhému poločasu fluoxetinu a fluvoxaminu, může být tento účinek

prolongovaný. Proto může být nezbytná úprava dávky.

Léky prodlužující QT interval

Současné podávání léků, které způsobují prodloužení QT intervalu, může zvýšit riziko komorové arytmie včetně

komorové tachykardie a torsades de pointes. Opatrnost se doporučuje při podávání léků, které prodlužují QT

interval, a to zejména u pacientů s rizikovými faktory.

AntagonistéH

2

receptoru

Ačkoliv to nebylo pro Ludiomil popsáno, souběžná aplikace s antagonistou H

-receptoru, cimetidinem (inhibitor

několika enzymů P450 včetně CYP2D6 a CYP3A4), inhibuje metabolismus některých tricyklických antidepresiv,

což vede ke zvýšení jejich plazmatické koncentrace a ke zvýšení nežádoucích účinků (sucho v ústech, porucha

zraku), proto je často nutné při současné léčbě cimetidinem snížit dávku Ludiomilu.

Perorální

antimykotika, jako je terbinafin

6/12

Souběžné podání s perorálním antimykotikem terbinafinem (silný inhibitor CYP2D6) může způsobit zvýšenou

plazmatickou hladinu maprotilinu. Může být nutná úprava dávkování Ludiomilu.

Účinek induktorů cytochromu P450 na metaboli

smus maprotilinu

Marprotilin je primárně metabolizován CYP2D6 a částečně CYP1A2. CYP2D6 nebyl shledán indukovatelným,

nicméně

souběžné

podání

látek,

kterých

známo,

indukují

CYP1A2,

může

zvýšit

tvorbu

demethylmarprotilinu a pokles účinnosti Ludiomilu. Pokud jsou souběžně podávány látky, které indukují jaterní

cytochrom P450, zvláště ty, které se podílejí na metabolismu tricyklických antidepresiv, jako jsou CYP3A4,

CYP2A19 anebo CYP1A2 (např. rifampicin, karbamazepin, fenobarbital a fenytoin) může být nutná úprava dávky

Ludiomilu.

Další interakce

Může dojít k interakcím s antriretrovirovými léky, antiprotozoiky (např. chininem), dihydroergotaminy,

disulfiramem a myorelaxancii. (např. baklofenem). Může dojít ke zvýšené expozici maprotilinu při současném

podávání s antiretrovirotiky, protože by mohly inhibovat CYP2D6. Podobně chinin, který inhibuje CYP2D6 by

neměl být podáván ve stejnou dobu jako maprotilin, protože je zde zvýšené riziko arytmií. Disulfiram může

inhibovat biotransformaci maprotilinu, a proto měly být sledovány hladiny maprotilinu, pokud jej pacienti

užívají v kombinaci s disulfiramem. Maprotilin může zvýšit účinky myorelaxancií.

Pediatrická populace

Nebyly provedeny žádné interakční studie pro pediatrickou populaci.

4.6 Fertilita, t

ěhotenství a kojení

Těhotenství

Zhoršení fertility, poškození plodu, teratogenní nebo mutagenní účinky nebyly na zvířatech prokázány, ale

bezpečné podávání léku těhotným ženám nebylo dosud potvrzeno.

V ojedinělých případech bylo hlášeno podezření na souvislost mezi Ludiomilem a nežádoucími účinky na lidský

plod, proto se podávání Ludiomilu těhotným ženám nedoporučuje, pokud přínos léčby výrazně nepřeváží riziko

postižení plodu.

Ludiomil se musí vysadit nejméně 7 týdnů před plánovaným termínem porodu, za předpokladu, že to klinický

stav pacientky dovolí. Je nutné kontrolovat klinický stav novorozence, předcházet možným symptomům jako

dyspnoe, letargie, podrážděnost, tachykardie, hypotonie, křeče, neklid a hypotermie novorozence.

Kojení

Maprotilin je vylučován do mateřského mléka. Po perorálním podání 150 mg denně po dobu 5 dní převýší

koncentrace v mateřském mléce koncentraci v plazmě 1,3 - 1,5krát. Přestože nebyly zaznamenány nežádoucí

účinky na dítě, neměly by matky, které užívají Ludiomil, kojit.

Fertilita

Žádné zvláštní doporučení.

4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Ludiomil má velký vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje.

Pacienti, kteří jsou léčeni Ludiomilem, by měli být upozorněni, že se u nich může vyskytnout např. rozmazané

vidění, ospalost a jiné příznaky týkající se CNS (viz bod 4.8). V těchto případech je zakázáno řídit motorová

vozidla nebo obsluhovat stroje vyžadující zvýšenou pozornost nebo dělat jiné nebezpečné činnosti. Pacienti

musejí být také varováni, že požívání alkoholu nebo i jiných léků může tyto účinky zesílit (viz bod 4.5).

4.8 Nežádoucí účinky

Nežádoucí účinky jsou většinou mírné, přechodné a obvykle vymizí při pokračování léčby nebo po snížení dávky.

Ne vždy odpovídají hladinám léku v plazmě nebo dávce. Často je obtížné odlišit nežádoucí účinky léčby od

příznaků deprese jako je únava, poruchy spánku, agitovanost, úzkost, zácpa nebo sucho v ústech.

V případě vážných nežádoucích účinků např. neurologického nebo psychiatrického charakteru musí být léčba

Ludiomilem přerušena.

7/12

Starší pacienti jsou zvláště citliví na anticholinergní, neurologické, psychiatrické nebo kardiovaskulární účinky.

Jejich schopnost metabolizovat a vylučovat látky může být snížena, což má za následek riziko zvýšení jejich

plazmatických koncentrací i při obvyklých terapeutických dávkách (viz bod 4.2, 5.2).

Následující nežádoucí účinky byly hlášeny jak při léčbě Ludiomilem, tak i tricyklickými antidepresivy.

Tabulka 1

Nežádoucí účinky jsou řazeny podle frekvence výskytu, nejčastěji se vyskytující jako první, při použití následující

konvence:

velmi časté (>1/10); časté (>1/100

<1/10); méně časté (>1/1000

<1/100); vzácné

(>1/10 000

až, <1/1000); velmi vzácné (<1/10 000), není známo (z dostupných údajů nelze určit

).

Poruchy krve a lymfatického systému

Velmi vzácné:

Leukopenie, agranulocytóza, eosinofilie,

trombocytopenie

Endokrinní poruchy

Velmi vzácné:

Nepřiměřená

sekrece

antidiuretického

hormonu

(SIADH)

Poruchy metabolis

mu a výživy

Časté:

Zvýšená chuť k jídlu, abnormální zvýšení tělesné

hmotnosti

Velmi vzácné

Hyponatrémie

Psychiatrické poruchy

Časté:

Neklid, úzkost, agitovanost, mánie, hypománie,

poruchy

libida,

agresivita,

porucha

spánku,

nespavost, noční můry, deprese

Vzácné:

Delirium, stavy zmatenosti, halucinace, (zvláště u

starších pacientů); nervozita

Velmi vzácné:

Psychotické poruchy, depersonalizace

Není známo

Sebevražedné myšlenky a chování (během léčby

byly

hlášeny

kazuistiky

sebevražedných

myšlenek

chování,

během

nebo

krátce

ukončení léčby maprotilinem (viz také bod 4.4)

Poruchy nervového systému

Velmi časté:

Ospalost, závratě, bolest hlavy, třes, myoklonus

Časté:

Sedace,

zhoršení

paměti,

porucha

pozornosti,

parestézie (necitlivost, brnění), dyzartrie

Vzácné:

Křeče, akatizie, ataxie

Velmi vzácné:

Dyskineze,

abnormální

koordinace,

poruchy

rovnováhy, synkopa, porucha chuti

Poruchy oka

Časté:

Rozmazané

vidění,

poruchy

oční

akomodace,

zvýšení nitroočního tlaku

Poruchy ucha a labyrintu

Velmi vzácné:

Tinitus

Srdeční poruchy

Časté:

Sinusová tachykardie, palpitace

Vzácné:

Arytmie.

Velmi vzácné:

Poruchy převodu vzruchů (např. rozšíření QRS

komplexu, blokáda Tawarova ramínka, změny na

PQ),

prodloužení

intervalu,

ventrikulární

8/12

tachykardie,

ventrikulární

fibrilace,

torsade

pointes

Cévní poruchy

Časté:

Návaly, orthostatická hypotenze

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy

Velmi vzácné:

Alergická alveolitida (s eosinofilií nebo bez ní),

intersticiální onemocnění plic (tzv. subakutní

intersticiální pneumonitida), bronchospasmus,

nosní obstrukce

Gastrointestinální poruchy

Velmi časté:

Sucho v ústech

Časté:

Nauzea, zvracení, bolest břicha, zácpa

Vzácné:

Průjem

Velmi vzácné:

Stomatitida, zubní kazy

Poruchy jater a žlučových cest

Vzácné:

Hepatitida (se žloutenkou nebo bez ní)

Poruchy kůže a podkož

n

í

tkáně

Časté:

Alergická

dermatitida

(vyrážka,

kopřivka),

fotosenzitivita, hyperhidróza

Velmi vzácné:

Svědění,

kožní

vaskulitida,

alopecie,

erythema

multiforme, Stevens-Johnsonův syndrom, toxická

epidermální nekrolýza, purpura

Poruchy

svalové a kosterní soustavy a pojivové

tkáně

Časté:

Svalová slabost

Poruchy ledvin a močových cest

Časté:

Poruchy močení

Velmi vzácné:

Retence moče

Poruchy reprodukčního systému a

prsu

Časté:

Poruch erekce

Velmi vzácné:

Gynekomastie, galaktorea

Není známo

Sexuální dysfunkce

Celkové

poruchy a reakce v

místě aplikace

Velmi časté:

Únava

Časté:

Pyrexie

Velmi vzácné:

Lokální nebo generalizovaný edém

Vyšetření

Časté:

Elektrokardiogram (abnormální změny na EKG)

např. změny ST a T vlny

Vzácné

Zvýšení krevního tlaku, abnormální jaterní funkční

testy (transaminázy, alkalické fosfatázy)

Velmi vzácné:

Abnormální elektroencefalogram

Po

ranění

, otravy

a procedurální

komplikace

Velmi vzácné:

Pády

Projevy z

vysazení:

Ačkoliv nejsou indicie návyku, mohou se po rychlém vysazení léku nebo po snížení dávky vyskytnout následující

projevy: nauzea, zvracení, bolest břicha, průjem, nespavost, bolest hlavy, nervozita, úzkost a zhoršení stávající

deprese nebo opakovaný výskyt depresivních nálad (viz bod 4.4).

Fraktury

Epidemiologické studie, především u pacientů ve věku 50 let nebo starších, vykazují zvýšené riziko zlomenin

kostí u pacientů užívajících SSRI a tricyklická antidepresiva. Mechanismus tohoto rizika není znám.

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

9/12

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to pokračovat ve

sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili podezření na

nežádoucí účinky na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

4.9 Předávkování

Příznaky a projevy

Příznaky a projevy předávkování Ludiomilem jsou podobné jako u tricyklických antidepresiv. Hlavními

komplikacemi jsou kardiální abnormality a neurologické poruchy. U dětí se musí náhodné požití jakéhokoli

množství považovat za závažnou a potenciálně fatální příhodu.

Příznaky se objevují obvykle do 4 hodin po požití a dosahují nejzávažnějšího stupně v prvních 24 hodinách.

Vzhledem k prodloužené absorpci (anticholinergní efekt), dlouhému poločasu a enterohepatálnímu oběhu, může

přetrvávat riziko pro pacienta 4 až 6 dnů.

Mohou se vyskytnout následující příznaky a projevy:

Centrální nervový systém:

ospalost, stupor, koma, ataxie, neklid, agitovanost, zvýšené reflexy, svalová ztuhlost

a choreoatetóza, křeče.

Kardiovaskulární systém:

hypotenze, tachykardie, arytmie, poruchy převodního systému myokardu, šok,

srdeční selhání, ventrikulární tachykardie, ventrikulární fibrilace, torsade de pointes, srdeční zástava, z nichž

některé mohou být fatální.

Navíc se může objevit útlum dechu, cyanóza, zvracení, horečka, mydriáza, pocení a oligurie nebo anurie.

Léčba:

Neexistuje specifické antidotum, a léčba je proto pouze symptomatická a podpůrná.

Pacienti, zvláště děti, u kterých je podezření na předávkování Ludiomilem, musejí být hospitalizováni na jednotce

intenzivní péče po dobu nejméně 72 hodin.

Žaludek by měl být vyprázdněn laváží v nejkratším možném čase. V případě, že je pacient při vědomí, je možné

vyvolat zvracení. Pokud není pacient při vědomí, musí být dýchací cesty zajištěny endotracheální trubicí s

nafukovací manžetou ještě před zahájením žaludeční laváže a zvracení nesmí být indukováno. Tato opatření se

doporučují provést do 12 hodin (eventuálně i po delší době) po předávkování, protože anticholinergní účinek léku

může prodloužit žaludeční pasáž.

Podání aktivního uhlí může snížit absorpci.

Symptomatická léčba je založena na moderních metodách intenzivní péče s nepřetržitým monitorováním

kardiálních funkcí, krevních plynů a elektrolytů, s možností neodkladných zákroků jako je antikonvulzivní léčba,

řízené dýchání a resuscitace. Vzhledem k tomu, že byly po podání fysostigminu popsány závažné bradykardie,

asystolie a křeče, jeho podávání se při předávkování Ludiomilem nedoporučuje. Hemodialýza nebo peritoneální

dialýza nejsou účinné, protože plazmatické koncentrace marprotilinu jsou nízké.

Při léčbě srdečních komplikací se osvědčila alkalizace plazmy hydrogenuhličitanem sodným nebo natrium-

laktátem. Doporučuje se klinicko-toxikologické vyšetření krve nebo plazmy.

5.

FARMAKOLOGICKÉ

VLASTNOSTI

5.1. Farmakodynamické vlastnosti

Farmaceutická

skupina:

Psychoanaleptika,

antidepresiva,

neselektivní

inhibitory

zpětného

vychytávání

monoaminů;

ATC kód: N06A A21.

10/12

Maprotilin je tetracyklické antidepresivum, neselektivní inhibitor reuptaku monoaminů, které sdílí některé

základní vlastnosti s tricyklickými antidepresivy.Maprotilin, jako léčivá látka Ludiomilu, se od tricyklických

antidepresiv

liší

strukturou

farmakologicky.

silný

selektivní

inhibitor

reuptaku

noradrenalinu

presynaptických neuronech kůry CNS, ale má jen velmi slabý inhibiční účinek na reuptake serotoninu. Maprotilin

má slabou až střední afinitu k centrálním alfa

-adrenoreceptorům CNS, má však středně silný anticholinergní a

výrazný inhibiční účinek na histaminové H

receptory.

Při dlouhodobé léčbě se funkční změny v odpovědi neuroendokrinního systému (růstového hormonu, melatoninu,

endorfinového systému) nebo neurotransmiterového systému (noradrenalinu, serotoninu, GABA) zahrnují do

spektra mechanismu účinku Ludiomilu.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Absorpce

Léčivá látka, maprotilin hydrochlorid, se po jednorázovém perorálním podání ve formě potahovaných tablet

vstřebává pomalu, ale kompletně. Střední hodnota absolutní biologické dostupnosti je přibližně 70%.

Během 8 hodin po podání dávky 50 mg maprotilinu perorálně, je vrcholová koncentrace látky v krvi 48 až 150

nmol/l (15 až 47 ng/ml).

Po opakované aplikaci dávky 150 mg maprotilinu denně, a to perorálně i intravenózně, je během druhého týdne

léčby dosaženo steady-state koncentrace v krvi 320 - 1270 nmol/l (100 - 400 ng/ml), a to bez ohledu na to, zda je

denní dávka podána jednorázově nebo frakcionovaně ve 3 dílčích dávkách.

Steady-state koncentrace jsou přímo úměrné velikosti dávky, i když absolutní koncentrace se značně liší u každého

jednotlivce.

Maximální plazmatické koncentrace je dosaženo po 8-24 hodinách.

Distribuce

Koeficient pro přepočet koncentrace maprotilinu v krvi a plazmě je 1,7. Průměrný distribuční objem je 23 - 27

l/kg. Vazba na plazmatické bílkoviny je 88 - 90% a to bez závislosti na věku a onemocnění pacienta.

Koncentrace v mozkomíšním moku odpovídá 2 - 13% hodnoty v séru.

Biotransformace

Maprotilin je intenzivně metabolizován a pouze 2 - 4% dávky jsou vyloučeny v nezměněné formě močí. Hlavní

metabolickou cestou je tvorba metabolitu, demethymaprotilinu. Primárním způsobem vylučování maprotilinu a

demethylmaprotilinu je hydroxylace a dále konjugace metabolitů a vylučování močí. Hydroxylované metabolity

jako isomerické fenoly, 2- a 3-hydroxymaprotilin a 2,3-dihydrodiol, představují pouze 4 – 8% dávky vyloučené

močí. Primární metabolity se vylučují převážně ve formě glukuronidových konjugátů (75%). Předpokládá se, že

demetylace marprotilinu je katalyzována především CYP2D6 s částečným přispěním CYP1A2.

Vylučování

Maprotilin je vylučován z krve s průměrným poločasem 43 - 45 hodin. Průměrná celková clearence je v rozmezí

510 - 570 ml/min.

Během 21 dnů jsou dvě třetiny z celkové jednorázově podané dávky vyloučeny močí jako volné nebo konjugované

metabolity a jedna třetina se vylučuje stolicí.

Linearita/nelinearita

Maprotilin vykazuje farmakokinetiku přímo úměrnou dávce v rozmezí dávek 25 až 150 mg.

Další speciální populace

Starší pacienti

U starších pacientů (nad 60 let) jsou steady-state koncentrace při stejné dávce vyšší než u mladších pacientů,

eliminační poločas je delší a denní dávky by měly být poloviční (viz bod 4.2 4.8). Při poruše renálních funkcí

(clearence kreatininu 24 - 37 ml/min) za předpokladu, že jaterní funkce jsou ještě normální, není poločas

vylučování maprotilinu močí příliš ovlivněn. Vylučování metabolitů močí je snížené, ale je nahrazeno zvýšeným

vylučováním žlučí.

Porucha funkce ledvin

11/12

Ludiomil se má podávat s opatrností u pacientů s mírnou až středně těžkou poruchou funkce ledvin. Maprotilin je

kontraindikován u pacientů s těžkou poruchou funkce ledvin (viz bod 4.3)

Porucha funkce jater

Ludiomil se má podávat s opatrností u pacientů s mírnou až středně těžkou poruchou funkce jater. Vzhledem

k tomu, že lék je extenzivně metabolizován, předpokládá se významný dopad na clearance léku u pacientů se

selháním jater (viz bod 5.2). Maprotilin je kontraindikován u pacientů s těžkou poruchou funkce jater (viz bod

4.3).

Etnická citlivost

I když vliv etnické citlivosti a rasy na farmakokinetiku maprotilinu nebyl studován, metabolismus maprotilinu se

řídí genetickými faktory, které vedou k pomalému a extenzivnímu metabolismu léku.

Pomalí a ultrarychlí metabolizátoři CYP2D6

U jedinců s fenotypem pomalého metabolizátora CYP2D6 (5 – 10% bělošské populace) se předpokládá expozice

maprotilinu ~ 250% vyšší než u jedinců s fenotypem rychlého metabolizátora, což způsobuje silnější a delší

farmakologický účinek.

I přes nedostatek jakýchkoliv dat o farmakokinetice maprotilinu a desmethylmaprotilinu u jedinců s fenotypem

ultrarychlého metabolizátora se předpokládá, že metabolismus maprotilinu a desmethylmaprotilinu bude u těchto

jedinců urychlen. U těchto jedinců se účinek Ludiomilu pravděpodobně sníží a může být nutná úprava dávky.

5.3 Předklinické údaje vztahující se k

bezpečnosti

základě

výsledků

konvenčních

studií

toxicity,

genotoxicity,

mutagenity,

kancerogenního

potenciálu,

teratogenity a reprodukční toxicity při jednorázovém a opakovaného podání neodhalila předklinická data

Ludiomilu (maprotilinu) žádné zvláštní riziko pro člověka. Maprotilin způsobuje vážné podráždění kůže.

V předklinických studiích se účinky vyskytly pouze po expozici, kterou lze bezpochyby určit jako nadměrečnou

oproti maximální expozici u člověka a která představuje zanedbatelnou důležitost pro klinické použití.

S výjimkou dráždivých účinků Ludiomilu (maprotilinu) na kůži, se nežádoucí účinky v předklinických studiích

vyskytly pouze při vysokých dávkách. Byly přiřazeny farmakodynamické aktivitě Ludiomilu (maprotilinu).

Akutní toxicita

Studie akutní toxicity po jednorázovém podání byly provedeny na různých druzích, perorální, intravenózní a

subkutánní cestou podání. Z intravenózního podání vyplynuly letální dávky cca 30 mg/kg u myší a cca 38 mg/kg

u potkanů. Perorální letální dávka u myší převýšila doporučený terapeutický rozsah 250 krát, zatímco intravenózní

letální dávka překročila terapeutický dávkovací rozsah u lidí 10 až 60 krát.

Podráždění kůže

Maprotilin vyvolával vážné podráždění kůže, edém a nekrózu po jednorázovém i opakovaném podání na

depilovanou kůži králíků a po dobu 4denního pozorování.

Mutagenita

Nebyl zaznamenán žádný mutagenní účinek maprotilinu in vitro a in vivo studiích genotoxicity.

Toxicita po opakovaném podání a kancerogenita

Potkani byli léčeni perorálními dávkami maprotilinu 10, 30 a 60 mg/kg/den po dobu až 78 týdnů. Léčba dávkou

30 mg/kg/den byla tolerována asi u dvou třetin potkanů. Více než polovina potkanů léčených dávkou 60

mg/kg/den předčasně zemřela a léčba této skupiny byla ukončena v 58. týdnu. U několika potkanů léčených buď

30 mg/kg/den nebo 60 mg/kg/den byla zaznamenána reversibilní změna tuku v játrech. Jak bylo odvozeno

z incidence a individuálních typů tumorů, nebyl zaznamenán žádný potenciál tvorby nádorů.

Dlouhodobá toxicita po perorálním podání byla zkoumána u psů s dávkováním 1, 10, 20 a 30 mg/kg tělesné

hmotnosti na den po dobu 1 roku. Kvůli vysoké mortalitě byla léčba skupiny na dávce 30 mg/kg ukončena ve

12/12

25. týdnu. Epizody křečí byly diagnostikovány po 1-3 dnech u většiny psů, kteří zemřeli samovolně nebo byli

předčasně utraceni. Dávky 1 a 10 mg/kg byly dobře tolerovány. V žádné ze skupin uvedených dávek nebyly

zjištěny žádné nálezy na orgánech nebo tkáních, které by souvisely s léčbou.

Teratogeni

ta a reprodukční toxicita

Všechny standardní studie teratogenity a reprodukční toxicity provedené s maprotilinem byly negativní.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1 Seznam pomocných látek

Koloidní bezvodý oxid křemičitý, fosforečnan vápenatý, monohydrát laktosy, magnesium-stearát, kyselina

stearová 95%, hypromelosa, žlutý oxid železitý (E172), polysorbát 80, oxid titaničitý (E171), mastek, kukuřičný

škrob, červený oxid železitý (E172)

6.2 Inkompatibility

Neuplatňuje se

6.3 Doba použitelnosti

3 roky

6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 30

C.

6.5 Druh obalu a velikost balení

Al/PVC/PVDC perforovaný jednodávkový blistr, krabička

Potahované tablety:

30 x 25 mg,

20 x 75 mg,

6.6 Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku

Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Amdipharm Limited, Temple Chambers, Burlington Road, Dublin 4, Irsko

8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

LUDIOMIL 25 - 30/199/73 – B/C

LUDIOMIL 75 - 30/199/73 – C/C

9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE / PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 10. 4. 1974

Datum posledního prodloužení registrace: 11. 4. 2012

10. DATUM REVIZE TEXTU

12. 11. 2019

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Sdílejte tyto informace