LOTAGEN 360 mg/ g

Základní informace

 • Název přípravku:
 • LOTAGEN 360 mg/ g Koncentrát pro vaginální/ kožní roztok
 • Léková forma:
 • Koncentrát pro vaginální/kožní roztok
 • Použij pro:
 • Zvířata
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • LOTAGEN 360 mg/g Koncentrát pro vaginální/kožní roztok
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické skupiny:
 • koně, kočky, kozy, prasata, ovce, skot, psi
 • Terapeutické oblasti:
 • Fenol a deriváty
 • Přehled produktů:
 • Kódy balení: 9936082 - 1 x 100 ml - lahvička

Stav

 • Zdroj:
 • USKVBL - ÚSTAV PRO STÁTNÍ KONTROLU VETERINÁRNÍCH BIOPREPARÁTŮ A LÉČIV
 • Registrační číslo:
 • 96/1060/94-C
 • Datum autorizace:
 • 10-10-1994
 • Poslední aktualizace:
 • 11-05-2019

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

PŘÍBALOVÁ INFORMACE

LOTAGEN 360 mg/g koncentrát pro vaginální/kožní roztok

1.

JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE

POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE

NESHODUJE

Bioveta, a.s., Komenského 212/12, 683 23 Ivanovice na Hané

2.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

LOTAGEN 360 mg/g koncentrát pro vaginální/kožní roztok

Policresulenum

3.

OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

Lotagen je červenohnědý, čirý koncentrát pro vaginální/kožní roztok, který obsahuje:

Léčivá látka:

Policresulenum

360 mg/g

4.

INDIKACE

Sterilita

Sterilita vyvolaná subakutními infekcemi, cervicitidou, vaginitidou, vulvitidou, trichomoniázou.

Porodnictví

Poškození vagíny, poporodní vaginální krvácení, prevence syndromu

MMA (mastitis-metritis-

agalakcie) u prasnic.

Chirurgické úkony a ošetření ran

Malé lokální krváceniny a krvácení během chirurgických úkonů, čerstvé a pomalu se hojící rány, lupus

(dermatitida spěnky u koní), rakovina kopyta pododermatitis chronica verrucosa madidans), vředy

na končetinách, hniloba střelky a jiných měkkých tkání končetin, interdigitální nekrobacilóza,

kulhavka ovcí, spáleniny, záněty vnějšího zvukovodu (otitis externa), furunkulóza, kožní ekzémy,

eroze, výplach urovaginy u klisny, obliterace mléčné pseudopíštěle.

5.

KONTRAINDIKACE

Nejsou známy.

6.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Nejsou známy.

7.

CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Skot, koně, prasata, ovce, kozy, psi a kočky.

8.

DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

Skot:

Cervicitida, vaginitida a vulvitida - výplach povrchových poranění vagíny 2% roztokem přípravku.

Tímto postupem nemohou být ošetřována hluboká a perforující poranění.

Mléčná "pseudopíštěl " ("přídatná mléčná žláza") - k rozrušení parenchymu se aplikuje pomocí

mléčného katetru 9% roztok přípravku do ústí píštěle.

Klisny:

Vaginitida (pneumovagína, urovagína) - výplach vagíny 1 až 2% roztokem přípravku.

Výplach urovaginy u koní - k irigaci použít 1 až 3 litry 0,5% roztoku přípravku. Kompletní laváž lze

ukončit, vytéká -li zpět čistá lavážní tekutina.

Lokální použití během chirurgického zákroku a čištění starých poranění:

Hemostáze - při drobném povrchovém krvácení se rána překryje gázou, napuštěnou přípravkem.

Čištění ran, vředů, abscesů, ekzémů a jiných patologických kožních změn - jednou denně se aplikuje

do staré rány nebo do patologicky změněné tkáně gáza, napuštěná ředěným 4 až 20%-ním roztokem

přípravku.

Vředy na končetině, hniloba střelky a jiných měkkých tkání končetin, urovagina, interdigitální

nekrobacilóza, kulhavka ovcí, lupus-dermatitida spěnky, poranění rohu - při malých chirurgických

výkonech se aplikuje ředěný přípravek ve formě 20% vodného roztoku.

Použití u malých zvířat

Ekzémy pysků a kožních záhybů - na postižené místo se aplikuje gáza napuštěná přípravkem.

V případě potřeby se zákrok opakuje.

Píštěl anální žlázy - injikují se 2 ml 5% vodného roztoku přípravku do dutiny anální žlázy.

V případě potřeby se zákrok opakuje.

Interdigitální ulcerace - aplikuje se gáza napuštěná přípravkem na postižené místo mezi prsty.

Zánět vnějšího zvukovodu - zvukovod se proplachuje 5% vodným roztokem přípravku jednou denně.

Při opakovaných zákrocích prováděných podle výše uvedených indikací jsou používány tytéž

koncentrace (%) a objemy (ml) přípravku Lotagen.

Příprava pracovních roztoků Lotagenu.

koncentrace roztoku

(%)

Lotagen

(ml)

Čištěná voda

0.5 %

0.5 ml

do 100 ml

5 ml

do 1 litru

1 ml

do 100 ml

10 ml

do 1 litru

2 ml

do 100 ml

20 ml

do 1 litru

4 ml

do 100 ml

40 ml

do 1 litru

8 ml

do 100 ml

20 %

20 ml

do 100 ml

9.

POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Před upotřebením nutno protřepat.

10.

OCHRANNÁ LHŮTA

Bez ochranných lhůt.

11.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte mimo dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25

Chraňte před chladem a mrazem.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na etiketě.

Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu: 21 dní.

12.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Po vniknutí do očí, na pokožku nebo sliznice může způsobit podráždění. Zabraňte přímému kontaktu

přípravku s očima, pokožkou a sliznicemi. Pokud dojde ke styku s kůží nebo sliznicí ihned opláchněte

postižené místo dostatečným množstvím vody, odstraňte kontaminovaný oděv a obuv. V případě

zasažení očí vyjměte kontaktní čočky a ihned proplachujte velkým množstvím vody. Zjistěte

přiměřené proplachování očí manuálním rozevřením víček. Pokud dojde k podráždění, vyhledejte

lékařskou pomoc.

V případě náhodného požití vypláchněte ústa velkým množstvím vody, vyhledejte lékařskou pomoc a

ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři.

13.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být

likvidován podle místních právních předpisů.

14.

DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Duben 2019