LODAN MAXX

Česká republika - čeština - Ecolab

Koupit nyní

Bezpečnostní list Bezpečnostní list (SDS)
17-09-2021
Dostupné s:
ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH
Registrační číslo:
114292E

Dokumenty v jiných jazycích

Bezpečnostní list Bezpečnostní list
bulharština 17-09-2021
Bezpečnostní list Bezpečnostní list
španělština 20-09-2021
Bezpečnostní list Bezpečnostní list
dánština 17-09-2021
Bezpečnostní list Bezpečnostní list
němčina 16-09-2021
Bezpečnostní list Bezpečnostní list
řečtina 18-09-2021
Bezpečnostní list Bezpečnostní list
angličtina 18-09-2021
Bezpečnostní list Bezpečnostní list
francouzština 17-09-2021
Bezpečnostní list Bezpečnostní list
italština 18-09-2021
Bezpečnostní list Bezpečnostní list
lotyština 18-09-2021
Bezpečnostní list Bezpečnostní list
maďarština 18-09-2021
Bezpečnostní list Bezpečnostní list
nizozemština 16-09-2021
Bezpečnostní list Bezpečnostní list
polština 19-09-2021
Bezpečnostní list Bezpečnostní list
portugalština 19-09-2021
Bezpečnostní list Bezpečnostní list
rumunština 19-09-2021
Bezpečnostní list Bezpečnostní list
slovenština 20-09-2021
Bezpečnostní list Bezpečnostní list
slovinština 20-09-2021
Bezpečnostní list Bezpečnostní list
finština 17-09-2021
Bezpečnostní list Bezpečnostní list
švédština 18-09-2021
Bezpečnostní list Bezpečnostní list
ruština 19-09-2021
Bezpečnostní list Bezpečnostní list
norština 19-09-2021
Bezpečnostní list Bezpečnostní list
ukrajinština 20-09-2021
Bezpečnostní list Bezpečnostní list
chorvatština 17-09-2021
Bezpečnostní list Bezpečnostní list
srbština 20-09-2021

Přečtěte si celý dokument

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

Lodan maxx

114292E

1 / 15

Oddíl 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

1.1 Identifikátor výrobku

Název výrobku

Lodan maxx

Kód výrobku

114292E

Použití látky nebo směsi

Přípravek pro ošetřování podlahových krytin

Druh látky

Směs

Pouze pro profesionální uživatele.

Informace k ředění produktu

Informace k aplikačnímu roztoku nejsou k dispozici.

1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Určená použití

Lešticí/impregnační přípravek. Manuální aplikace.

Doporučená omezení použití

Pouze pro průmyslové a profesionální použití.

1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

Firma

Ecolab s.r.o.

Voctářova 2449/5,

180 00 Praha 8, Česká republika +420 296 114 040

office.prague@ecolab.com

1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace

Telefonní číslo pro naléhavé

situace

+420228881362

+32-(0)3-575-5555 Transevropský

Telefonní číslo

toxikologického informačního

centra

+420 224 919 293 / 224 915 402 (nepřetržitě)

Datum vyhotovení/revize

04.06.2020

Verze

Oddíl 2: Identifikace nebezpečnosti

2.1 Klasifikace látky nebo směsi

Klasifikace (NAŘÍZENÍ (ES) č. 1272/2008)

Senzibilizace kůže, Kategorie 1

H317

2.2 Prvky označení

Označení (NAŘÍZENÍ (ES) č. 1272/2008)

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

Lodan maxx

114292E

2 / 15

Výstražné symboly

nebezpečnosti

Signální slovo

Varování

Standardní věty o

nebezpečnosti

H317

Může vyvolat alergickou kožní reakci.

Pokyny pro bezpečné

zacházení

Prevence:

P280

Používejte ochranné rukavice.

Nebezpečné složky které musí být uvedeny na štítku:

1,2-benzoisothiazol-3(2H)-on

2-methyltetrahydroisothiazol-3(2H)-on

Směs: 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on a 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1)

2.3 Další nebezpečnost

Není známo.

Oddíl 3: Složení/informace o složkách

3.2 Směsi

Nebezpečné složky

Chemický název

Č. CAS

Č.ES

č. REACH

Klasifikace

NAŘÍZENÍ (ES) č. 1272/2008

Koncentrace:

ε-caprolactam

105-60-2

203-313-2

01-2119457029-36

Akutní toxicita Kategorie 4; H302

Akutní toxicita Kategorie 4; H332

Dráždivost pro kůži Kategorie 2; H315

Podráždění očí Kategorie 2; H319

Toxicita pro specifické cílové orgány -

jednorázová expozice Kategorie 3; H335

>= 1 - < 2.5

amoniak

1336-21-6

215-647-6

01-2119982985-14

Nota B Žíravost pro kůži Kategorie 1B;

H314

Krátkodobá (akutní) nebezpečnost pro

vodní prostředí Kategorie 1; H400

>= 0.25 - < 0.5

1,2-benzoisothiazol-3(2H)-

2634-33-5

220-120-9

01-2120761540-60

Akutní toxicita Kategorie 4; H302

Dráždivost pro kůži Kategorie 2; H315

Vážné poškození očí Kategorie 1; H318

Senzibilizace kůže Kategorie 1; H317

Krátkodobá (akutní) nebezpečnost pro

vodní prostředí Kategorie 1; H400

< 0.05

methyltetrahydroisothiazol

-3(2H)-on

2682-20-4

220-239-6

Akutní toxicita Kategorie 3; H301

Akutní toxicita Kategorie 2; H330

Akutní toxicita Kategorie 3; H311

Žíravost pro kůži Subkategorie 1B; H314

Vážné poškození očí Kategorie 1; H318

Senzibilizace kůže Subkategorie 1A;

H317

Krátkodobá (akutní) nebezpečnost pro

vodní prostředí Kategorie 1; H400

Dlouhodobá (chronická) nebezpečnost

pro vodní prostředí Kategorie 1; H410

>= 0.0015 - <

Směs: 5-chlor-2-methyl-

55965-84-9

Akutní toxicita Kategorie 3; H301

< 0.0015

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

Lodan maxx

114292E

3 / 15

2H-isothiazol-3-on a 2-

methyl-2H-isothiazol-3-on

(3:1)

01-2120764691-48

Akutní toxicita Kategorie 2; H330

Akutní toxicita Kategorie 2; H310

Žíravost pro kůži Subkategorie 1C; H314

Vážné poškození očí Kategorie 1; H318

Senzibilizace kůže Kategorie 1A; H317

Krátkodobá (akutní) nebezpečnost pro

vodní prostředí Kategorie 1; H400

Dlouhodobá (chronická) nebezpečnost

pro vodní prostředí Kategorie 1; H410

Úplné znění H-vět uvedených v tomto oddílu viz oddíl 16.

Oddíl 4: Pokyny pro první pomoc

4.1 Popis první pomoci

Při styku s očima

Vyplachujte velkým množstvím vody.

Při styku s kůží

Ihned vyplachujte velkým množstvím vody nejméně po dobu 15

minut. Použijte jemné mýdlo, je-li k dispozici. Potřísněný oděv

před novým použitím vyperte. Před novým použitím obuv pečlivě

...

Přečtěte si celý dokument

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Sdílejte tyto informace