LIVACOX® T Perorální suspenze

Česká republika - čeština - USKVBL (Ústav Pro Státní Kontrolu Veterinárních Biopreparátů A Léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
Kokcidií vakcíny
Dostupné s:
Biopharm, Výzkumný ústav biofarmacie a veterinárních léčiv, a.s.
ATC kód:
QI01AN
INN (Mezinárodní Name):
Coccidia vaccine (Eimeria tenella, Eimeria maxima, Eimeria acervulina)
Léková forma:
Perorální suspenze
Terapeutické skupiny:
kur domácí, kuřata
Terapeutické oblasti:
Živé parazitární vakcín
Přehled produktů:
Kódy balení: 9939015 - 1 x 1000 dávka - lahvička
Registrační číslo:
97/778/92-C
Datum autorizace:
1992-11-18

PŘÍBALOVÁ INFORMACE

1. JMÉNO A ADRESA VÝROBCE A DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

A DRŽITELE K POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE,

POKUD SE NESHODUJE

BIOPHARM, Výzkumný ústav biofarmacie a veterinárních léčiv a. s.

Pohoří–Chotouň 90, 254 49 Jílové u Prahy, Česká republika

2. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

LIVACOX

T perorální suspenze

Trivalentní perorální živá oslabená vakcína proti kokcidióze kura domácího.

3. OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

1 dávka obsahuje:

Léčivé látky:

Sporulované oocysty kokcidií kura domácího

Eimeria acervulina 300 – 500

Eimeria tenella 300 – 500

Eimeria maxima 300 – 500

Pomocné látky:

Chloramin B, čištěná voda.

Bělavá až šedobílá suspenze.

4. INDIKACE

Prevence kokcidiózy vyvolané uvedenými druhy kokcidií v chovech kura domácího v klecích

a na podestýlce.

Celoživotní imunita proti kokcidióze vyvolané uvedenými druhy kokcidií nastupuje 10–14

dní po podání přípravku.

5. KONTRAINDIKACE

Podávání antikokcidik po celý život vakcinované drůbeže. Krmné směsi podané kuřatům

v době od 2 dnů před a do 14 dnů po vakcinaci nesmějí obsahovat antikokcidika.

Sulfonamidy nepodávat minimálně 2 dny před a 14 dnů po podání přípravku.

6. NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

1–2 týdny po podání přípravku může být zaznamenána přechodně zhoršená konverze krmiva.

Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři.

7. CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Kur domácí (Gallus domesticus), kuřata ve věku 1-10 dní.

8. DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA (Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

Přípravek se podává jednorázově perorálně kuřatům ve věku 1–10 dní. Je doporučeno kuřata

vakcinovat v co nejnižším věku, aby byla minimalizována možnost infekce terénními kmeny

kokcidií.

Jednodenní

kuřata

mohou

být

vakcinována

formou

hrubého

sprejování

předkládaného drceného granulovaného krmiva, nebo mohou být jednodenní kuřata

vakcinována hrubým sprejováním na povrch těla.

Pro podávání vakcíny v napájecí vodě je doporučený věk kuřat 2-5 dnů, kdy je třeba důsledně

dbát na kontrolu příjmu vakcíny kuřaty.

V případě vakcinace kuřat starších 5 dnů je třeba přihlížet k aktuální míře výskytu

patogenních kokcidií na farmě, které mohou způsobovat rané infekce a ovlivňovat tak

účinnost následné vakcinace.

V

pitné vodě:

Před použitím přípravek řádně protřepat. Vakcinovat pouze zdravá zvířata. Zvířata musí

přípravek spotřebovat přibližně do 2 hodin, čemuž lze napomoci přerušením napájení 2

hodiny před podáním přípravku.

Ředění je třeba přizpůsobit aktuální spotřebě vody, která bývá ovlivněna především stářím

kuřat, plemenem, teplotou prostředí a dalšími faktory.

1 mL přípravku = 100 dávek:

Orientačně lze stanovit spotřebu vody pro vakcinaci podle vzorce

:

1 L vody/1 den stáří kuřat/1000 kuřat.

Při použití dávkovacích zařízení se vakcína přidává k pitné vodě v poměru 1:100. Proto je

třeba vakcínu předem naředit pouze částečně.

Příklad:

Pro vakcinaci 10 000 čtyřdenních kuřat potřebujeme vakcínu podat ve 40 L pitné vody, kterou

kuřata vypijí za cca 2 hod. Potřebných 10 000 dávek vakcíny je obsaženo v 100 mL vakcíny.

Těchto 100 mL musíme naředit na 400 mL, které jsou potom pomocí dávkovacího zařízení

ředěny pitnou vodou v poměru 1:100, takže konečný objem pitné vody s vakcínou je 40 L.

Desetinásobné předávkování nezpůsobuje žádné negativní příznaky. Při náhodném požití

vakcíny jinými druhy zvířat nehrozí žádné nebezpečí.

Sprejová aplikace v

líhních:

Vhodnost zvoleného sprejovacího zařízení konzultujte s výrobcem vakcíny!

Při sprejování se vakcína naředí pitnou vodou obsahující potravinářské barvivo (pro zajištění

optické kontroly aplikace) a nasprejuje na jednodenní kuřata přímo v přepravce. Kuřata by

měla zůstat v přepravce po dobu nejméně 3 hodin.

Doporučené ředění:

Celkový objem tekutiny ke sprejování (1 přepravka/100 kuřat) je 20 mL, tzn. že

vakcinační dávka je obsažena ve 20 mL roztoku (1 mL vakcíny= 100 dávek + 19 mL pitné

vody s barvivem).

Kuřata se sprejují v přepravce dávkou 1 mL vakcíny vždy pro 100 kuřat, a to i v případě,

že v přepravce je méně než 100 kuřat.

Sprejová aplikace na krmivo:

Vhodnost zvoleného sprejovacího zařízení konzultujte s výrobcem vakcíny!

Drcené granulované krmivo (s minimálně 80% podílem částic větších než 1 mm)

v doporučeném množství pro masná plemena 20 – 25 g na kus rozprostřít na plochu 30 – 70

tak, aby bylo dosaženo optimální výšky vrstvy krmiva 0,75 – 1,0 cm. Pro lehká plemena

drůbeže dávku předkládaného krmiva úměrně snížit. Řádně protřepaný přípravek ředit pitnou

vodou 1 : 50 a rovnoměrně aplikovat na krmivo (0,5 mL ředěné vakcíny odpovídá jedné

vakcinační dávce). Objemový poměr ředěná vakcína : krmivo by se měl pohybovat v rozmezí

1 : 50 - 1 : 100.

9. POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Pro aplikaci vakcíny je doporučeno použít tlakové sprejovací zařízení vybavené postřikovací

tryskou s dutým kuželem (např. ConeJet VisiFlo

S, TXVK-18) a postřik provádět při tlaku 2

bary z takové výšky, aby byla sprejem pokryta rovnoměrně celá šířka vrstvy krmiva. Teplota

prostoru při sprejování krmiva by neměla překročit 32

Je třeba zaručit dobrý přístup kuřat k ošetřenému krmivu a omezit rozhrabávání. Kuřata by

ošetřené krmivo měla spotřebovat do 24 hodin.

10. OCHRANNÁ LHŮTA

Bez ochranných lhůt.

11. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě 2 °C - 8 °C. Uchovávejte v suchu.

Chraňte před světlem. Chraňte před mrazem.

Krátkodobé zvýšení teploty během přepravy (max. do 40 °C) nesnižuje účinnost vakcíny.

Nepoužívejte tento veterinární léčivý přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na

etiketě.

Doba použitelnosti po naředění: ihned spotřebujte.

12. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Z

vláštní upozornění pro každý cílový druh:

Přípravek je neúčinný proti kokcidióze jiných druhů zvířat. Při náhodném požití vakcíny u

jiných druhů zvířat nehrozí žádné nebezpečí.

Zvláštní opatření pro použití u zvířat:

Nezkrmovat krmiva obsahující jakákoliv antikokcidika po celou dobu života drůbeže.

Nepodávat sulfonamidy minimálně 2 dny před a 14 dnů po podání přípravku.

Při zasílání uhynulých zvířat na patologicko-anatomické vyšetření je nutné do průvodního

přípisu uvést, že zvířata byla vakcinována proti kokcidióze, aby při prostém nálezu oocyst

nebyla mylně diagnostikována kokcidióza.

Ve stáří 13 a více dnů se někdy objevuje u kuřic, v závislosti na podmínkách odchovu,

nekrotická enteritida, která může být mylně diagnostikována jako kokcidióza.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům:

Při práci s přípravkem je zakázáno jíst, pít a kouřit. Doporučuje se používat rukavice. Vakcína

obsahuje chloramin B, který může u citlivých osob vyvolat podráždění pokožky nebo

dýchacích cest.

Snáška:

Lze použít během snášky.

I

nterakce s

dalšími léčivými přípravky a další formy interakce:

Interakce s jinými vakcínami a veterinárními léčivými přípravky (s výjimkou těch, uvedených

v odstavci Kontraindikace) nebyly pozorovány.

Nejsou dostupné informace o bezpečnosti a účinnosti vakcíny pokud je podávána zároveň

s jiným veterinárním přípravkem. Rozhodnutí o použití této vakcíny před nebo po jakémkoliv

jiném veterinárním přípravku musí být provedeno na základě zvážení jednotlivých případů.

P

ředávkování (symptomy, první pomoc, antidota) pokud je to nutné:

Desetinásobné předávkování nezpůsobuje žádné jiné negativní příznaky, než ty popsané

v bodě Nežádoucí účinky.

I

nkompatibility:

Nepoužívat současně s antikokcidiky včetně sulfonamidů.

13. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Likvidovat odpad vařením, spálením nebo ponořením do vhodného dezinfekčního přípravku

schváleného k tomuto účelu příslušnými úřady.

14. DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Říjen 2016

15. DALŠÍ INFORMACE

Pouze pro zvířata.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

Velikost balení:

1 x 10 mL (1 000 dávek), 1 x 20 mL (2 000 dávek), 1 x 50 mL (5 000 dávek),

1 x 100 mL (10 000 dávek), 1 x 200 mL (20 000 dávek).

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

LIVACOX

T perorální suspenze

Trivalentní perorální živá oslabená vakcína proti kokcidióze kura domácího.

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

1 dávka obsahuje:

Léčivé látky:

Sporulované oocysty kokcidií kura domácího

Eimeria acervulina 300 – 500

Eimeria tenella 300 – 500

Eimeria maxima 300 – 500

omocné látky:

Chloramin B

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3. LÉKOVÁ FORMA

Perorální suspenze. Bělavá až šedobílá suspenze.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Cílové druhy zvířat

Kur domácí (Gallus domesticus), kuřata ve věku 1–10 dní.

4.2 Indikace s upřesněním pro cílový druh zvířat

Prevence kokcidiózy vyvolané uvedenými druhy kokcidií v chovech kura domácího v klecích

a na podestýlce.

Celoživotní imunita proti kokcidióze vyvolané uvedenými druhy kokcidií nastupuje 10–14

dní po podání přípravku.

4.3 Kontraindikace

Podávání antikokcidik po celý život vakcinované drůbeže. Krmné směsi podané kuřatům

v době od 2 dnů před a do 14 dnů po vakcinaci nesmějí obsahovat antikokcidika.

Sulfonamidy nepodávat minimálně 2 dny před a 14 dnů po podání přípravku.

4.4 Zvláštní upozornění pro každý cílový druh

Přípravek je neúčinný proti kokcidióze jiných druhů zvířat. Při náhodném požití vakcíny u

jiných druhů zvířat nehrozí žádné nebezpečí.

4.5 Zvláštní opatření pro použití

Zvláštní opatření pro použití u zvířat

Nezkrmovat krmiva obsahující jakákoliv antikokcidika po celou dobu života drůbeže.

Nepodávat sulfonamidy minimálně 2 dny před a 14 dnů po podání přípravku.

Při zasílání uhynulých zvířat na patologicko-anatomické vyšetření je nutné do průvodního

přípisu uvést, že zvířata byla vakcinována proti kokcidióze, aby při prostém nálezu oocyst

nebyla mylně diagnostikována kokcidióza.

Ve stáří 13 a více dnů se někdy objevuje u kuřic, v závislosti na podmínkách odchovu,

nekrotická enteritida, která může být mylně diagnostikována jako kokcidióza.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům

Při práci s přípravkem je zakázáno jíst, pít a kouřit. Doporučuje se používat rukavice. Vakcína

obsahuje chloramin B, který může u citlivých osob vyvolat podráždění pokožky nebo

dýchacích cest.

4.6 Nežádoucí účinky (frekvence a závažnost)

1–2 týdny po podání přípravku může být zaznamenána přechodně zhoršená konverze krmiva.

4.7 Použití v průběhu březosti, laktace nebo snášky

Lze použít během snášky.

4.8 Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce

Interakce s jinými vakcínami a veterinárními léčivými přípravky (s výjimkou těch, uvedených

v odstavci Kontraindikace) nebyly pozorovány.

Nejsou dostupné informace o bezpečnosti a účinnosti vakcíny pokud je podávána zároveň

s jiným veterinárním přípravkem. Rozhodnutí o použití této vakcíny před nebo po jakémkoliv

jiném veterinárním přípravku musí být provedeno na základě zvážení jednotlivých případů.

4.9 Podávané množství a způsob podání

Přípravek se podává jednorázově perorálně kuřatům ve věku 1–10 dní. Je doporučeno kuřata

vakcinovat v co nejnižším věku, aby byla minimalizována možnost infekce terénními kmeny

kokcidií. Jednodenní kuřata mohou být vakcinována formou hrubého sprejování

předkládaného drceného granulovaného krmiva, nebo mohou být jednodenní kuřata

vakcinována hrubým sprejováním na povrch těla. Pro podávání vakcíny v napájecí vodě je

doporučený věk kuřat 2 - 5 dnů, kdy je třeba důsledně dbát na kontrolu příjmu vakcíny kuřaty.

V případě vakcinace kuřat starších 5 dnů je třeba přihlížet k aktuální míře výskytu

patogenních kokcidií na farmě, které mohou způsobovat rané infekce a ovlivňovat tak

účinnost následné vakcinace.

V

pitné vodě:

Před použitím přípravek řádně protřepat. Vakcinovat pouze zdravá zvířata. Zvířata musejí

přípravek spotřebovat přibližně do 2 hodin, čemuž lze napomoci přerušením napájení 2

hodiny před podáním přípravku.

Ředění je třeba přizpůsobit aktuální spotřebě vody, která bývá ovlivněna především stářím

kuřat, plemenem, teplotou prostředí a dalšími faktory.

1 mL přípravku = 100 dávek:

Orientačně lze stanovit spotřebu vody pro vakcinaci podle vzorce

:

1 L vody/1 den stáří kuřat/1000 kuřat.

Při použití dávkovacích zařízení se vakcína přidává k pitné vodě v poměru 1:100. Proto je

třeba vakcínu předem naředit pouze částečně.

Příklad:

Pro vakcinaci 10 000 čtyřdenních kuřat potřebujeme vakcínu podat ve 40 L pitné vody, kterou

kuřata vypijí za cca 2 hod. Potřebných 10 000 dávek vakcíny je obsaženo v 100 mL vakcíny.

Těchto 100 mL musíme naředit na 400 mL, které jsou potom pomocí dávkovacího zařízení

ředěny pitnou vodou v poměru 1:100, takže konečný objem pitné vody s vakcínou je 40 L.

Sprejová aplikace v

líhních:

Vhodnost zvoleného sprejovacího zařízení konzultujte s výrobcem vakcíny!

Při sprejování se vakcína naředí pitnou vodou obsahující potravinářské barvivo (pro zajištění

optické kontroly aplikace) a nasprejuje na jednodenní kuřata přímo v přepravce. Kuřata by

měla zůstat v přepravce po dobu nejméně 3 hodin.

Doporučené ředění:

Celkový objem tekutiny ke sprejování (1 přepravka/100 kuřat) je 20 mL, tzn., že vakcinační

dávka je obsažena ve 20 mL roztoku (1 mL vakcíny (= 100 dávek) + 19 mL pitné vody

s barvivem).

Kuřata se sprejují v přepravce dávkou 1 mL vakcíny vždy pro 100 kuřat, a to i v případě, že

v přepravce je méně než 100 kuřat.

Sprejová aplikace na krmivo:

Vhodnost zvoleného sprejovacího zařízení konzultujte s výrobcem vakcíny!

Drcené granulované krmivo (s minimálně 80% podílem částic větších než 1 mm)

v doporučeném množství pro masná plemena 20 – 25 g na kus rozprostřít na plochu 30 – 70

tak, aby bylo dosaženo optimální výšky vrstvy krmiva 0,75 – 1,0 cm. Pro lehká plemena

drůbeže dávku předkládaného krmiva úměrně snížit. Řádně protřepaný přípravek ředit pitnou

vodou 1 : 50 a rovnoměrně aplikovat na krmivo (0,5 mL ředěné vakcíny odpovídá jedné

vakcinační dávce). Objemový poměr ředěná vakcína : krmivo by se měl pohybovat v rozmezí

1 : 50 - 1 : 100.

Pro aplikaci vakcíny je doporučeno použít tlakové sprejovací zařízení vybavené postřikovací

tryskou s dutým kuželem (např. ConeJet VisiFlo

S, TXVK-18) a postřik provádět při tlaku 2

bary z takové výšky, aby byla sprejem pokryta rovnoměrně celá šířka vrstvy krmiva. Teplota

prostoru při sprejování krmiva by neměla překročit 32

Je třeba zaručit dobrý přístup kuřat k ošetřenému krmivu a omezit rozhrabávání. Kuřata by

ošetřené krmivo měla spotřebovat do 24 hodin.

4.10 Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota) pokud je to nutné

Desetinásobné předávkování nezpůsobuje žádné jiné negativní příznaky, než ty popsané

v bodě 4.6. Nežádoucí účinky.

4.11 Ochranné lhůty

Bez ochranných lhůt.

5. IMUNOLOGICKÉ VLASTNOSTI

Farmakoterapeutická skupina: Imunologické přípravky pro ptáky, živé parazitní vakcíny pro

kura domácího.

ATCvet kód: QIO1AN01

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1 Seznam pomocných látek

Chloramin B

Čištěná voda

6.2 Inkompatibility

Nepoužívat současně s antikokcidiky včetně sulfonamidů.

6.3 Doba použitelnosti

Doba použitelnosti veterinárního léčivého přípravku v neporušeném obalu: 9 měsíců.

Doba použitelnosti po naředění: ihned spotřebovat.

6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě 2 °C - 8 °C. Uchovávejte v suchu.

Chraňte před světlem. Chraňte před mrazem.

Krátkodobé zvýšení teploty během přepravy (max. do 40 °C) nesnižuje účinnost vakcíny.

6.5 Druh a složení vnitřního obalu

PEHD lahvička se šroubovacím PE uzávěrem o objemu 25 mL (1 000 dávek), objemu 25 mL

(2 000 dávek), objemu 70 mL (5 000 dávek), o objemu 130 mL (10 000 dávek) a objemu 250

mL (20 000 dávek). Lahvičky jsou uloženy v kartonové krabičce nebo přetažené PE

smršťovací fólií.

Velikost balení:

1 x 10 mL (1 000 dávek), 1 x 20 mL (2 000 dávek), 1 x 50 mL (5 000 dávek), 1 x 100 mL

(10 000 dávek), 1 x 200 mL (20 000 dávek).

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6 Zvláštní opatření pro zneškodňování nepoužitého veterinárního léčivého přípravku

nebo odpadu, který pochází z tohoto přípravku

Likvidovat odpad vařením, spálením nebo ponořením do vhodného dezinfekčního přípravku

schváleného k tomuto účelu příslušnými úřady.

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

BIOPHARM, Výzkumný ústav biofarmacie a veterinárních léčiv a. s.

Pohoří–Chotouň 90, 254 49 Jílové u Prahy, Česká republika

8.

Registrační číslo

97/778/92-C

9.

Datum registrace /prodloužení registrace

Datum registrace: 18.11.1992

Datum posledního prodloužení: 13.09.2007

10.

Datum revize textu

Říjen 2016

ZÁKAZ PRODEJE, VÝDEJE A/NEBO POUŽITÍ

Neuplatňuje se.

DALŠÍ INFORMACE

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace