LINEZOLID AUROVITAS 2MG/ML

Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
LINEZOLID (LINEZOLIDUM)
Dostupné s:
Aurovitas, spol. s r.o., Praha
ATC kód:
J01XX08
INN (Mezinárodní Name):
LINEZOLID (LINEZOLIDUM)
Dávkování:
2MG/ML
Léková forma:
Infuzní roztok
Podání:
Intravenózní podání
Jednotky v balení:
1X300ML; 25X300ML; 10X300ML; 5X300ML Vak
Druh předpisu:
na lékařský předpis
Terapeutické oblasti:
LINEZOLID
Přehled produktů:
LINEZOLID AUROVITAS
Stav Autorizace:
R - registrovaný léčivý přípravek.
Registrační číslo:
15/ 533/16-C
Datum autorizace:
2021-06-18

Přečtěte si celý dokument

Sp. zn. sukls114372/2022

Příbalová i

nformace: informace pro pacienta

Linezolid Aurovitas 2 mg/ml infuzní roztok

Pro dospělé

linezolidum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek

po

užívat

,

pro

tože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka nebo zdravotní sestry.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud

Vás

vyskytne

kterýkoli

nežádoucích

účinků,

sdělte

svému

lékaři

nebo

lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků,

které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci:

Co je Linezolid Aurovitas a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Linezolid Aurovitas používat

Jak se Linezolid Aurovitas používá

Možné nežádoucí účinky

Jak Linezolid Aurovitas uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je Linezolid Aurovitas a k

čemu se používá

Přípravek Linezolid Aurovitas je antibiotikum ze skupiny oxazolidinonů, které zastavuje růst určitých

typů bakterií (choroboplodných zárodků), které způsobují infekce u dospělých. Přípravek se používá k

léčbě zánětu plic a některých infekcí kůže nebo podkožní tkáně. Váš lékař rozhodne, zda je léčba

přípravkem Linezolid Aurovitas vhodná k léčbě Vaší infekce.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete

Linezolid Aurovitas po

užívat

Nepoužív

ejte Linezolid Aurovitas:

jestliže jste alergický(á) na linezolid nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v

bodě 6).

jestliže

užíváte

nebo

jste

posledních

týdnech

užíval(a)

léky

nazývané

inhibitory

monoaminooxidázy (IMAO: například fenelzin, isokarboxazid, selegilin, moklobemid). Tyto léky

se používají k léčbě deprese nebo Parkinsonovy choroby;

Jestliže kojíte. Linezolid Aurovitas prostupuje do mateřského mléka a může mít vliv na Vaše dítě.

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku Linezolid Aurovitas se poraďte se svým lékařem nebo zdravotní sestrou.

Přípravek Linezolid Aurovitas pro Vás nemusí být vhodný, pokud odpovíte kladně na některou z

následujících otázek. V takovém případě informujte svého lékaře, který se pak může rozhodnout

sledovat Váš celkový zdravotní stav a měřit krevní tlak před zahájením léčby i během ní, nebo se

může rozhodnout, že pro Vás bude vhodnější jiná léčba.

Pokud si nejste jistý(á), že se Vás uvedené stavy týkají, zeptejte se svého lékaře.

Máte vysoký krevní tlak bez ohledu na to, zda na něj užíváte nebo neužíváte léky?

Byla Vám zjištěna zvýšená činnost štítné žlázy?

Máte nádor dřeně nadledvinek (feochromocytom) nebo karcinoidový syndrom (způsobený nádory

hormonálního systému s příznaky, jako jsou průjem, zarudnutí kůže, dušnost)?

Trpíte

bipolární

afektivní

poruchou

(duševním

onemocněním,

které

projevuje

střídáním

manických a depresivních epizod), schizoafektivní poruchou, stavy zmatenosti nebo nějakou jinou

duševní poruchou?

Máte v anamnéze hyponatremii (nízké hladiny sodíku v krvi) nebo užíváte léky, které snižují

hladinu sodíku v krvi, např. některá diuretika (také nazývaná „léky na odvodnění“), jako je

hydrochlorothiazid?

Užíváte léky ze skupiny opioidů?

Užívání některých léků, včetně antidepresiv a opioidů, společně s přípravkem Linezolid Aurovitas

může vést k serotoninovému syndromu, což je potenciálně život ohrožující stav (viz bod 2 „Další

léčivé přípravky a Linezolid Aurovitas “ a bod 4).

Z

vláštní opatrnosti

při

použití přípravku L

inezolid Aurovitas

Před podáním tohoto přípravku se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem jestliže:

jste starší

se Vám snadno tvoří modřiny nebo snadno krvácíte

máte anémii (máte nízký počet červených krvinek)

jste náchylný(á) k infekcím

jste v minulosti prodělal(a) křeče

máte problémy s játry nebo ledvinami, zejména pokud podstupujete dialýzu

máte průjem

Okamžitě informujte svého lékaře, pokud se v průběhu léčby objeví:

problémy se zrakem, jako jsou rozmazané vidění, změny barevného vidění, potíže se zaostřováním

na detaily nebo zúžení zorného pole.

ztráta citlivosti v horních nebo dolních končetinách nebo pocit mravenčení nebo píchání v horních

nebo dolních končetinách.

může se u Vás objevit průjem během užívání antibiotik, včetně přípravku Linezolid Aurovitas,

nebo i po jejich užívání. Pokud se bude jednat o závažný či přetrvávající průjem nebo si všimnete,

že Vaše stolice obsahuje krev či hlen přestaňte ihned přípravek Linezolid Aurovitas používat a

poraďte se s lékařem. V takové situaci neužívejte léky, které zastavují či zpomalují činnost střev.

opakující se pocit na zvracení nebo zvracení, bolest břicha nebo zrychlené dýchání.

pocit na zvracení a nevolnosti se svalovou slabostí, bolestí hlavy, zmateností a poruchou paměti,

což může znamenat hyponatremii (nízké hladiny sodíku v krvi).

D

alší léčivé přípravky a

Linezolid Aurovitas

Existuje riziko, že přípravek Linezolid Aurovitas může někdy vzájemně působit s některými dalšími

léky a vyvolat nežádoucí účinky, jako jsou změny krevního tlaku, tělesné teploty nebo srdeční

frekvence.

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo které jste v nedávné době

užíval(a).

Informujte svého

lékař

e,

jestliže užíváte nebo jste v posledních 2 týdnec

h

užíval

(a) některý z

následujících léků, protože přípravek Linezolid Aurovitas se nesmí podávat, pokud uvedené léky již

užíváte nebo jste je nedávno užíval(a). (Viz také bod 2 “Nepoužívejte Linezolid Aurovitas”).

inhibitory monoaminooxidázy (IMAO, například fenelzin, isokarboxazid, selegilin, moklobemid).

Tyto léky se používají k léčbě deprese nebo Parkinsonovy nemoci.

Informujte svého lékaře, pokud užíváte následující léky. Váš lékař se přesto může rozhodnout podat

Vám přípravek Linezolid Aurovitas, ale bude muset sledovat Váš celkový zdravotní stav a měřit

krevní tlak před zahájením léčby i během ní. V některých případech se lékař může rozhodnout, že pro

Vás bude vhodnější jiná léčba.

Látky

snižující

překrvení

sliznic

při

nachlazení

obsahující

pseudoefedrin

nebo

fenylpropanolamin.

Některé léky používané k léčbě astmatu, jako jsou salbutamol, terbutalin, fenoterol.

Antidepresiva označovaná jako tricyklická nebo SSRI. Těch je mnoho, včetně amitriptylinu,

citalopramu,

klomipraminu,

dosulepinu,

doxepinu,

fluoxetinu,

fluvoxaminu,

imipraminu,

lofepraminu, paroxetinu a sertralinu.

Léky používané k léčbě migrény, jako jsou sumatriptan a zolmitriptan.

Léky používané k léčbě náhlých závažných alergických reakcí, jako je epinefrin (adrenalin).

Léky zvyšující krevní tlak, jako norepinefrin je (noradrenalin), dopamin a dobutamin.

Opiodidy užívané k léčbě středně silné až silné bolesti, jako je pethidin.

Léky užívané k léčbě úzkostných stavů, jako je buspiron.

Léky, které zabraňují krevnímu srážení, jako je warfarin.

Antibiotikum nazývané rifampicin.

Linezolid Auro

vitas s jídlem, pitím a alkoholem

Přípravek Linezolid Aurovitas může být podán buď před jídlem, během jídla nebo po jídle.

Vyvarujte se nadměrné konzumace vyzrálých sýrů, kvasnicových extraktů, sójových extraktů

(např. sójová omáčka), pití alkoholu, zejména točeného piva a vína. Linezolid může totiž reagovat

s látkou zvanou tyramin, která se přirozeně vyskytuje v některých potravinách, a může tak

způsobit zvýšení krevního tlaku.

Jestliže zaznamenáte pulzující bolest hlavy po jídle nebo pití, okamžitě to oznamte svému lékaři

nebo lékárníkovi.

Těhotenství, kojení

a plodnost

Účinek přípravku Linezolid Aurovitas u těhotných žen není znám. Proto se nemá používat v průběhu

těhotenství, pokud Vám to výslovně nedoporučí Váš lékař.

Pokud jste těhotná, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým

lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat.

Během

používání

přípravku

Linezolid

Aurovitas

nesmíte

kojit,

protože

přípravek

přechází

mateřského mléka a může mít vliv na Vaše dítě.

Řízení dopravních prostředků a obsluha

strojů

Přípravek Linezolid Aurovitas může způsobit závratě nebo problémy se zrakem. Pokud k tomu dojde,

neřiďte dopravní prostředky a neobsluhujte. Uvědomte si, že pokud se necítíte dobře, Vaše schopnost

řídit dopravní prostředky nebo obsluhovat stroje může být ovlivněna.

Linezolid Aurovit

as obsahuje glukózu

V 1 ml roztoku je obsaženo 45,7 mg glukózy (tj. 13,7 g v jednom vaku). Je nutno vzít v úvahu u

pacientů s cukrovkou.

Linezolid A

urovitas obsahuje sodík

V 1 ml roztoku je obsaženo 0,38 mg sodíku (tj. 114 mg v jednom vaku). Nutno vzít v úvahu u

pacientů na dietě s nízkým obsahem sodíku.

3.

Jak se přípravek

Linezolid Aurovitas

používá

Dospělí

Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste

jisti, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Tento

přípravek

Vám

bude

podáván

kapačkou

(infuzí

žíly)

lékařem

nebo

zdravotnickým

personálem.

Doporučená dávka přípravku pro dospělé (starší 18 let včetně) je 300 ml (600 mg linezolidu) dvakrát

denně a podává se přímo do krevního řečiště (intravenózně) pomocí infuze po dobu 30 až 120 minut.

Pokud docházíte na dialýzu, přípravek Linezolid Aurovitas Vám má být podán po dialýze.

Léčba obvykle trvá 10 – 14 dní, ale může trvat až 28 dní. Bezpečnost a účinnost tohoto léčivého

přípravku pro dobu podávání delší než 28 dnů nebyla stanovena. O době trvání léčby rozhodne Váš

lékař.

Během používání přípravku Linezolid Aurovitas má Váš lékař pravidelně provádět krevní testy ke

sledování krevního obrazu.

Pokud budete užívat přípravek Linezolid Aurovitas déle než 28 dní, Váš lékař má pravidelně

kontrolovat Váš zrak.

Použití u dětí a dospívajících

Přípravek Linezolid Aurovitas se běžně nepoužívá k léčbě dětí a dospívajících (do 18 let věku).

Jestliže jste použil(a) více pří

pravku Linezolid Aurovitas

, než jste

měl(a)

Obáváte-li se, že jste možná dostal(a) příliš velké množství přípravku Linezolid Aurovitas, řekněte o

tom ihned svému lékaři nebo zdravotní sestře.

Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek

Linezolid Aurovitas

Protože budete tento lék dostávat pod lékařským dohledem, není pravděpodobné, že by došlo k

vynechání dávky. Pokud se však domníváte, že byla dávka vynechána, sdělte to svému lékaři nebo

zdravotní sestře.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Pokud se během léčby přípravkem Linezolid Aurovitas objeví některý z těchto nežádoucích účinků,

sdělte to ihned svému lékaři, zdravotní sestře nebo lékárníkovi:

Závažné

nežádoucí

účinky

uvedením

frekvence

výskytu

závorkách)

přípravku

Linezolid

Aurovitas jsou:

Závažné postižení kůže (méně časté), otok, hlavně v oblasti obličeje a krku (méně časté), sípot

a/nebo ztížené dýchání (vzácné). Může se jednat o projevy alergické reakce, a proto může být

nezbytné ukončit léčbu přípravkem Linezolid Aurovitas.

Kožní

reakce

jako

vyvýšená

fialová

vyrážka

způsobená

zánětem

cév

(vzácné),

bolestivé

zarudnutí a olupující se kůže (dermatitida) (méně časté), vyrážka (časté), svědění (časté)

Problémy se zrakem jako jsou rozmazané vidění (méně časté), změny barevného vidění (není

známo), obtíže se zaostřením detailů (není známo) nebo cítíte omezení zorného pole (vzácné).

Těžký průjem s příměsí krve a/nebo hlenu (zánět střev související s používáním antibiotik, včetně

pseudomembranózní kolitidy), který se ve velmi vzácných případech může rozvinout v život

ohrožující komplikaci (méně časté).

Opakující se pocit na zvracení nebo zvracení, bolest břicha nebo zrychlené dýchání (vzácné).

Při používání přípravku Linezolid Aurovitas byly zaznamenány také křeče nebo záchvaty (méně

časté).

Serotoninový syndrom (není známo): Sdělte svému lékaři, pokud trpíte stavy, jako je neklid,

zmatenost, blouznění (delirium), svalová ztuhlost, třes, záchvaty křečí, nekoordinovanost pohybů,

zrychlený

srdeční

tep,

závažné

problémy

s dýcháním

průjem

(svědčící

serotoninovám

syndromu), pokud současně užíváte antidepresiva známá jako SSRI (selektivních inhibitorů

zpětného vychytávání serotoninu) nebo léky ze skupiny opioidů (viz bod 2).

Nevysvětlitelné krvácení nebo modřiny, které mohou být způsobeny změnami počtu určitých

krevních buněk, což může ovlivnit srážlivost krve nebo vést k chudokrevnosti (časté).

Změna počtu bílých krvinek, což může ovlivnit schopnost organismu čelit infekcím (méně časté),

některé známky infekce zahrnují: jakoukoliv horečku (časté), bolest v krku (méně časté), vředy v

ústech (méně časté) a únavu (méně časté).

Zánět slinivky břišní (méně časté).

Křeče (méně časté).

Přechodná

porucha

krevního

zásobení

mozku

vyvolávající

krátkodobé

příznaky,

jako

jsou

porucha zraku, slabost dolních a horních končetin, setřelá artikulace nebo ztráta vědomí (méně

časté).

Ušní šelest (tinitus) (méně časté).

Pacienti, kteří přípravek Linezolid Aurovitas používali déle než 28 dní, si stěžovali také na necitlivost,

brnění nebo rozmazané vidění. Budete-li pociťovat jakékoli zrakové potíže, sdělte to co nejdříve

svému lékaři.

K da

lším nežádoucím účinkům patří:

Časté

(mohou postihnout až 1 z 10 pacientů):

Plísňové infekce, zejména poševní nebo ústní „moučnivka“

Bolest hlavy

Kovová pachuť v ústech

Průjem, pocit na zvracení nebo zvracení

Změny některých hodnot krevních testů včetně vyšetření hladin bílkovin, solí nebo enzymů, které

stanoví

funkci ledvin nebo jater, nebo hladinu cukru v krvi

Poruchy spánku

Zvýšený krevní tlak

Anémie (nízký počet červených krvinek)

Závratě

Lokalizovaná bolest nebo bolest celého břicha

Zácpa

Poruchy trávení

Lokalizovaná bolest

Snížení počtu krevních destiček

Méně časté

(mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů):

Zánět pochvy nebo zevních pohlavních orgánů u žen

Brnění nebo necitlivost

Otok, bolest nebo zbarvení jazyka

Sucho v ústech

Bolest v místě a kolem místa vpichu jehly s infuzí

Zánět žil (zahrnující místo vpichu jehly s infuzí)

Časté nucení na močení

Zimnice

Pocit žízně

Zvýšené pocení

Snížená hladina sodíku v krvi

Selhání ledvin

Nadýmání

Bolest v místě vpichu

Zvýšení hladiny kreatininu

Bolest žaludku

Změny srdečního tepu (např. zrychlený tep)

Snížení počtu krevních buněk

Slabost a/nebo změny smyslového vnímání

Vzácné

(mohou postihnout až 1 z 1000 pacientů):

Povrchové zbarvení zubů odstranitelné profesionálním vyčištěním zubů (ručním odstraněním

zubního kamene a plaku)

Není známo

(četnost nelze z dostupných údajů určit):

Alopecie (vypadávání vlasů)

Hlášení

nežádoucích

účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením

nežádoucích

účinků

můžete

přispět

k získání

více

informací

bezpečnosti

tohoto

přípravku.

5.

Jak Linezolid Aurovitas

uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nemocniční personál zajistí, že tento přípravek není používán po uplynutí doby použitelnost uvedené

na obalu za „Použitelné do:“ a že je Vám podán ihned po otevření. Také zkontroluje vizuálně roztok

před použitím a použije pouze čirý roztok bez částic. Také se ujistí, že je roztok uchován správně v

původním balení, aby byl chráněn před světlem.

Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní teplotní podmínky uchovávání.

Po otevření:

Z mikrobiologického hlediska, pokud způsob otevření nevyloučí riziko mikrobiální kontaminace, má

být přípravek použit okamžitě. Není-li použit okamžitě, doba a podmínky uchovávání přípravku po

otevření před použitím jsou v odpovědnosti uživatele.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí.

6.

Obsah bal

ení a další in

formace

Co

přípra

vek Linezolid Aurovitas obsahuje

Léčivou látkou je linezolidum.

Jeden ml infuzního roztoku obsahuje linezolidum 2 mg.

Jeden 300ml infuzní vak obsahuje linezolidum 600 mg.

Pomocnými látkami jsou: monohydrát glukózy, dihydrát natrium-citrátu, monohydrát kyseliny

citronové, kyselina chlorovodíková (k úpravě pH), hydroxid sodný (k úpravě pH) a voda pro

injekci.

Jak přípra

ve

k Linezolid Aurovitas vypadá a co obsahuje toto balení

Infuzní roztok.

Infuzní roztok Linezolid Aurovitas je izotonický, čirý, bezbarvý až světle žlutý roztok bez viditelných

částic s pH v rozmezí 4,4 – 5,2.

Infuzní roztok Linezolid Aurovitas je dodáván jako čirý roztok v jednotlivých infuzních vacích

obsahujících 300 ml (600 mg linezolidu) roztoku.

Vaky jsou dodávány v krabicích po 1, 5, 10 a 25 kusech.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

D

ržitel rozhodnutí o registraci

Aurovitas, spol. s r.o.

Karlovarská 77/12

161 00 Praha 6

Česká republika

Výrobce

APL Swift Services (Malta) Ltd.

HF26, Hal Far Industrial Estate, Hal Far

Birzebbugia, BBG 3000

Malta

nebo

Milpharm Limited

Ares Block, Odyssey Business Park

West End Road

Ruislip HA4 6QD

Velká Británie

nebo

Arrow Generiques - Lyon

26 avenue Tony Garnier,

Lyon, 69007,

Francie

nebo

Generis Farmacêutica, S.A.

Rua João de Deus, 19

2700-487 Amadora

Portugalsko

Tento léčivý přípravek je registrován v členských státech EHP

pod těmito názvy:

Česká republika:

Linezolid Aurovitas

Francie:

Linezolide Arrow 2 mg/ml, solution pour perfusion

Itálie:

Linezolid Aurobindo

Německo:

Linezolid PUREN 2 mg/ml Infusionslösung

Polsko: Linezolid Eugia

Portugalsko:

Linezolida Aurobindo

Rumunsko:

Linezolid Aurobindo 2 mg/ml, solutie perfuzabila

Španělsko:

Linezolid Aurovitas 2 mg/ml solución para perfusión EFG

Velká Británie: Linezolid 2 mg/ml Solution for Infusion

Ta

to příbalová informace byla naposledy revidována

: 29. 9. 2022

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Následující informace jsou určeny pouze pro zdravotnické pracovníky:

Linezolid

Aurovitas 2 mg/ml infuzní roztok

linezolidum

DŮLEŽITÉ: Před tím, než přípravek předepíšete, si přečtěte souhrn údajů o přípravku.

Linezolid nepůsobí proti infekcím vyvolaným gramnegativními patogeny. Pokud jsou gramnegativní

patogeny

prokázány

nebo

očekávány,

být

současně

zahájena

specifická

léčba

proti

gramnegativním organismům.

Dávkování a způsob podání

Linezolid má být podáván pouze v nemocničním prostředí a po konzultaci s příslušným odborníkem,

jako je mikrobiolog nebo specialista na infekční choroby.

Pacienti, jejichž léčba

byla

zahájena

parenterální formou,

mohou

být

převedeni na

některou

perorálních forem, pokud je to klinicky indikováno. V takových případech není nutné měnit dávku,

protože perorálně podaný linezolid má téměř 100% biologickou dostupnost.

Infuzní roztok má být podáván po dobu30 až 120 minut.

Doporučenou dávku linezolidu je třeba podávat i.v. dvakrát denně.

Doporučené dávkování a délka trvání léčby u dospělých:

Délka trvání léčby závisí na patogenu, místě infekce a její závažnosti a na pacientově klinické

odpovědi.

Následující doporučení odpovídají době trvání léčby použité v klinických studiích. U některých typů

infekcí mohou být vhodné kratší léčebné režimy, ty však nebyly v klinických studiích hodnoceny.

Maximální doba léčby je 28 dní. Bezpečnost a účinnost linezolidu pro dobu podávání delší než 28 dnů

nebyla stanovena.

U infekcí se současnou bakteriemií není nutné zvýšení doporučené dávky nebo prodloužení doby

trvání léčby. Doporučené dávkování pro infuzní roztok je následující:

Infekce

Dávkování

a

způsob

podání

při podávání dvakrát denně

Trvání léčby

Nozokomiální pneumonie

600 mg dvakrát denně

10-14 dnů po sobě jdoucích dnů

Komunitní pneumonie

Komplikované

infekce

kůže

měkkých tkání

600 mg dvakrát denně

Pediatrická populace

dispozici

nejsou

dostatečné

údaje

bezpečnosti

účinnosti

linezolidu

nutné

stanovení

doporučené dávky u dětí a dospívajících (do 18 let věku). Dokud nebudou tyto údaje k dispozici,

používání linezolidu se u této věkové skupiny nedoporučuje.

Starší pacienti:

Není nutná úprava dávkování.

Pacienti s poruchou funkce ledvin: Není nutná úprava dávkování.

Pacienti s těžkou poruchou funkce ledvin (tj. hodnota CL

< 30 ml/min): Není nutná úprava

dávkování. Vzhledem k neznámému klinickému významu vyšších expozic (až desetinásobek) dvěma

primárním metabolitům linezolidu u pacientů s těžkou poruchou funkce ledvin má být linezolid

používán u těchto pacientů se zvláštní opatrností a pouze v případě, že předpokládaný přínos převýší

možné riziko.

Protože se přibližně 30 % podané dávky linezolidu odstraní během 3 hodin hemodialýzy, má být

přípravek Linezolid Aurovitas podáván dialyzovaným pacientům až po dialýze. Primární metabolity

linezolidu jsou do jisté míry hemodialýzou odstraňovány, ale jejich koncentrace po dialýze je stále

ještě zřetelně vyšší než jejich koncentrace u pacientů s normální funkcí ledvin nebo mírnou či středně

těžkou poruchou funkce ledvin.

Proto má být linezolid používán u dialyzovaných pacientů s těžkou poruchou funkce ledvin se zvláštní

opatrností a pouze v případě, že předpokládaný přínos převýší možné riziko.

V současnosti nejsou zkušenosti s podáváním linezolidu pacientům, kteří se podrobují kontinuální

ambulantní

peritoneální

dialýze

(CAPD)

nebo

alternativní

léčbě

renálního

selhání

(jiné

než

hemodialýza).

Pacienti s poruchou funkce jater: Pacienti s lehkou až středně těžkou poruchou funkce jater (Child-

Pughova třída A nebo B): Není nutná úprava dávkování.

Pacienti s těžkou poruchou funkce jater (Child-Pughova třída C): Jelikož je linezolid metabolizován

neenzymaticky, neočekává se, že by porucha funkce jater významně ovlivňovala jeho metabolizmus a

proto úprava dávkování není nutná. Neexistují však farmakokinetické údaje a klinické zkušenosti z

podávání Linezolid Aurovitas 2mg/ml pacientům s těžkou poruchou funkce jater jsou omezené. U

pacientů s těžkou poruchou funkce jater je nutné podávat linezolid se zvláštní opatrností a pouze v

případě, že očekávaný přínos léčby převáží možné riziko.

Předávkování

Není známo specifické antidotum.

Nebyly hlášeny žádné případy předávkování. Přesto může být užitečná následující informace:

Doporučena

podpůrná

péče

spolu

udržováním

glomerulární

filtrace.

Během

tříhodinové

hemodialýzy

vyloučí

přibližně

dávky

linezolidu,

nejsou

dostupné

žádné

údaje

odstraňování linezolidu peritoneální dialýzou nebo hemoperfuzí.

Návod k použití a pokyny k zacházení

Pouze k jednorázovému použití. Odstraňte vnější přebal až tehdy, kdy jste připraveni přípravek použít.

Pevným stlačením vaku zkontrolujte, zda roztok nevytéká. Vytéká-li roztok, nepoužívejte jej, jeho

sterilita může být narušena. Před použitím vizuálně zkontrolujte roztok, smí být použit pouze čirý

roztok bez částic. Nepoužívejte tyto vaky v sériovém propojení. Veškerý nepoužitý roztok musí být

zlikvidován. Částečně použitý vak znovu nepřipojujte.

Přípravek Linezolid Aurovitas infuzní roztok je kompatibilní s následujícími roztoky: 5% roztok

glukosy pro intravenózní infuze, 0,9% roztok chloridu sodného pro intravenózní infuze, Ringer-

laktátový roztok (Hartmannův roztok).

Informace pro uchovávání – viz bod 5 Jak Linezolid Aurovitas uchovávat.

Inkompatibility

Do roztoku se nesmějí přidávat žádné přísady. Jestliže má být linezolid podán spolu s jiným léčivým

přípravkem, každý z nich musí být podán odděleně v souladu s pokyny pro jejich použití. Obdobně,

je-li použita stejná intravenózní souprava pro následnou infuzi několika léků, musí se souprava

propláchnout před a po podání linezolidu kompatibilním infuzním roztokem.

Je známo, že Linezolid Aurovitas 2mg/ml infuzní roztok je fyzikálně neslučitelný s následujícími

látkami: amfotericin B, chlorpromazin-hydrochlorid, diazepam, pentamidin-diisetionát, erythromycin-

laktobionát, sodná sůl fenytoinu a sulfamethoxazol/trimethoprim. Navíc je chemicky inkompatibilní se

sodnou solí ceftriaxonu.

Přečtěte si celý dokument

Sp. zn. sukls62000/2022

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Linezolid Aurovitas 2 mg/ml infuzní roztok

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENͨ

Jeden ml infuzního roztoku obsahuje linezolidum 2 mg.

Jeden 300ml infuzní vak obsahuje linezolidum 600 mg.

Pomocná látka se známým účinkem:

Jeden ml obsahuje také 45,7 mg glukózy a 0,38 mg sodíku.

Jeden 300ml vak obsahuje také 13,7 g glukózy a 114 mg sodíku.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Infuzní roztok

Izotonický, čirý, bezbarvý až světle žlutý roztok bez viditelných částic s pH v rozmezí 4,4 - 5,2.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické

indikace

Nozokomiální pneumonie

Komunitní pneumonie

Linezolid Aurovitas je určen u dospělých k léčbě komunitní pneumonie a nozokomiální pneumonie,

které jsou vyvolané grampozitivními bakteriemi se známou nebo předpokládanou citlivostí na léčivou

látku. Při určování vhodnosti léčby linezolidem je nutné zvážit výsledky mikrobiologických testů nebo

informace o prevalenci rezistence k antibakteriálním látkám u grampozitivních bakterií (příslušné

organizmy viz bod 5.1)

Linezolid nepůsobí proti infekcím vyvolaným gramnegativními patogeny. Pokud jsou gramnegativní

patogeny prokázány nebo očekávány musí být současně zahájena specifická léčba proti smíšené

infekci gramnegativními organismy.

Komplikované infekce kůže a měkkých tkání (viz bod 4.4)

Linezolid Aurovitas je indikován k léčbě komplikované infekce kůže a měkkých tkání u dospělých

pouze

případě,

bylo

mikrobiologickými

testy

prokázáno,

infekce

způsobena

grampozitivními bakteriemi s citlivostí na přípravek.

Linezolid nepůsobí proti infekcím vyvolaným gramnegativními patogeny.

Linezolid má být podán dospělým pacientům s komplikovanými infekcemi kůže a měkkých tkání se

známou nebo možnou souběžnou infekcí gramnegativními organismy pouze tehdy, pokud není

dostupná alternativní volba léčby (viz bod 4.4). Za těchto okolností musí být současně zahájena léčba

proti gramnegativním organismům.

Léčba přípravkem Linezolid Aurovitas má být zahájena pouze během hospitalizace a po konzultaci s

příslušným odborníkem jako je mikrobiolog nebo specialista v oboru infektologie.

Je třeba dbát oficiálních doporučení pro správné používání antibakteriálních léčivých látek.

4.2

Dávkování a způsob

p

odání

Dávkování

Přípravek Linezolid Aurovitas 2 mg/ml infuzní roztok může být použit jako iniciální terapie. Pacienti,

jejichž léčba byla zahájena parenterální formou, mohou být převedeni na některou z perorálních

forem, pokud je to klinicky indikováno. V takových případech není nutné měnit dávku, protože

perorálně podaný linezolid má téměř 100% biologickou dostupnost.

Doporučené dávkování a trvání léčby u dospělých:

Trvání léčby závisí na patogenu, místě infekce a její závažnosti a na odpovědi pacienta na léčbu.

Následující doporučení odpovídají době trvání léčby použité v klinických studiích. U některých typů

infekcí mohou být vhodné kratší léčebné režimy, ty však nebyly v klinických studiích hodnoceny.

Maximální doba léčby je 28 dní. Bezpečnost a účinnost linezolidu pro dobu podávání delší než 28 dnů

nebyla stanovena. (viz bod 4.4).

U infekcí se současnou bakteriemií není nutné zvýšení doporučené dávky nebo prodloužení doby

trvání léčby.

Doporučená dávka pro infuzní roztok je shodná a je:

Infekce

D

ávkování

Trvání léčby

Nozokomiální pneumonie

600 mg dvakrát denně

10 - 14 po sobě jdoucích dnů

Komunitní pneumonie

Komplikované

infekce

kůže

měkkých tkání

600 mg dvakrát denně

Pediatrická populace

:

Bezpečnost a účinnost linezolidu u pediatrické populace (do < 18 let) nebyla stanovena. V současnosti

dostupné údaje jsou popsány v bodech 4.8, 5.1 a 5.2, ale na jejich základě nelze doporučit dávkování.

Starší

pacienti: Není nutná úprava dávkování.

Porucha funkce ledvin: Není nutná úprava dávkování. (viz body 4.4 a 5.2).

Těžká porucha

funkce ledvin (tzn. CL

CR

<30 ml/min): Není nutná úprava dávkování. Vzhledem k

neznámému klinickému významu vyšších expozic (až desetinásobek) dvěma primárním metabolitům

linezolidu u pacientů s těžkou poruchou funkce ledvin má být linezolid používán u těchto pacientů se

zvláštní opatrností a pouze v případě, že předpokládaný přínos převýší možné riziko.

Protože se přibližně 30 % podané dávky linezolidu odstraní během 3 hodin hemodialýzy, má být

linezolid podáván dialyzovaným pacientům až po dialýze. Primární metabolity linezolidu jsou do jisté

míry hemodialýzou odstraňovány, ale jejich koncentrace po dialýze je stále ještě zřetelně vyšší než

jejich koncentrace u pacientů s normální funkcí ledvin nebo lehkou či středně těžkou poruchou funkce

ledvin.

Proto má být linezolid používán u dialyzovaných pacientů se těžkou poruchou funkce ledvin se

zvláštní opatrností a pouze v případě, že předpokládaný přínos převýší možné riziko.

V současnosti nejsou zkušenosti s podáváním linezolidu pacientům, kteří se podrobují kontinuální

ambulantní

peritoneální

dialýze

(CAPD)

nebo

alternativní

léčbě

renálního

selhání

(jiné

než

hemodialýza).

Porucha funkce jater

Není nutná úprava dávkování. Klinické údaje jsou však omezené, a proto se použití u těchto pacientů

doporučuje pouze v případě, že předpokládaný přínos převýší možné riziko (viz body 4.4 a 5.2).

Způsob podání

Doporučená dávka linezolidu má být podána intravenózně dvakrát denně.

Cesta podání: Intravenózní podání.

Infuzní roztok má být aplikován v průběhu 30 až 120 minut.

4.3

Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo kteroukoliv pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1.

Linezolid nemá být podáván pacientům, kteří užívají přípravky inhibující monoaminooxidázu A nebo

B (např. fenelzin, isokarboxazid, selegilin, moklobemid) a dva týdny po užití takových přípravků.

Pokud není k dispozici zařízení pro pečlivé sledování pacienta a monitorování krevního tlaku,

linezolid nemá být podáván pacientům s následujícími klinickými stavy nebo při současné medikaci

níže uvedenými přípravky:

Pacienti

nekontrolovanou

hypertenzí,

feochromocytomem,

karcinoidem,

tyreotoxikózou,

bipolární afektivní poruchou, schizoafektivní poruchou nebo akutními stavy zmatenosti.

Pacienti užívající některé z následujících léků: inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (viz bod

4.4), tricyklická antidepresiva, agonisté serotoninových receptorů 5-HT1 (triptany), přímo a nepřímo

působící

sympatomimetika

(včetně

adrenergních

bronchodilatancií,

pseudoefedrinu

fenylpropanolaminu), vazopresory (např. epinefrin, norepinefrin), dopaminergní látky (např. dopamin,

dobutamin), pethidin nebo buspiron.

Údaje z pokusů na zvířatech naznačují, že linezolid a jeho metabolity mohou přecházet do mateřského

mléka, a proto má být kojení před zahájením léčby a během ní přerušeno (viz bod 4.6).

4.4

Zvláštní

upozornění a opatření pro použití

Myelosuprese

U pacientů, kteří dostávali linezolid, byla pozorována myelosuprese (včetně anémie, leukopenie,

pancytopenie a trombocytopenie). U případů, kde je výsledek znám, hematologické parametry vzrostly

po vysazení linezolidu k hodnotám před léčbou. Riziko výskytu těchto účinků souvisí s délkou léčby.

Rizika krevní dyskrazie mohou být větší u starších pacientů než u mladších. Trombocytopenie se

může vyskytnout mnohem častěji u pacientů s těžkou poruchou funkce ledvin bez ohledu na to, zda

pacient podstupuje dialýzu nebo bez ne. Proto se doporučuje pečlivé monitorování krevního obrazu u

pacientů, kteří: již mají anémii, granulocytopenii nebo trombocytopenii, užívají současně léky, které

mohou snižovat hladinu hemoglobinu, zhoršovat krevní obraz nebo nepříznivě ovlivňovat množství

trombocytů nebo jejich funkci, mají těžkou poruchu funkce ledvin, jsou léčeni déle než 10-14 dní.

Těmto pacientům má být linezolid podáván pouze tehdy, pokud je možné pečlivé monitorování hladin

hemoglobinu, krevního obrazu a počtu trombocytů.

Pokud se během léčby linezolidem objeví závažná myelosuprese, má být léčba přerušena, pokud není

její pokračování považováno za absolutně nezbytné. V takovém případě je nutné použít vhodná

léčebná opatření a nepřetržitě kontrolovat krevní obraz.

U pacientů léčených linezolidem se navíc doporučuje provádět každý týden kontrolu krevního obrazu

(včetně hladiny hemoglobinu, trombocytů a celkového a diferenciálního počtu leukocytů), nezávisle

na krevním obraze při zahájení léčby.

V klinických studiích zvláštní povahy (compassionate use) byl u pacientů používajících linezolid po

dobu delší než doporučených 28 dnů hlášen zvýšený výskyt závažné anémie. Těmto pacientům bylo

častěji zapotřebí podat krevní transfuzi. Případy anémie vyžadující krevní transfuzi byly rovněž

hlášeny v poregistračním období. Více případů se objevilo u pacientů léčených linezolidem déle než

28 dnů.

Po uvedení linezolidu na trh byly popsány případy sideroblastické anémie. U případů, kde byl znám

okamžik nástupu onemocnění, byla většina pacientů léčena linezolidem déle než 28 dní. U většiny

pacientů se po vysazení léčby anémie plně či částečně znormalizovala ať již s léčbou anemie nebo bez

léčby anémie.

Rozdíly v mortalitě v klinickém hodnocení, jehož se účastnili pacienti s grampozitivními infekcemi v

krevním řečišti související se zavedením katétru

V otevřené studii u pacientů se závažnými infekcemi spojenými s intravaskulárním katétrem byla

patrna

zvýšená

mortalita

pacientů

léčených

linezolidem

srovnání

vankomycinem/dikloxacilinem/oxacilinem [78/363 (21,5%) vs 58/363 (16,0%)].

Hlavním faktorem ovlivňujícím míra mortality byla výchozí grampozitivní infekce. Míra mortality

byla obdobná u pacientů s infekcemi vyvolanými čistě grampozitivními organismy (poměr rizik 0,96;

95% interval spolehlivosti: 0,58-1,59), avšak byla významně vyšší (p=0,0162) ve skupině léčené

linezolidem u pacientů s infekcemi vyvolanými jinými patogeny nebo u pacientů, u nichž nebyl

prokázán

kauzální

infekční

patogen,

(poměr

rizik

2,48;

interval

spolehlivosti:

1,38-4,46).

Největší rozdíl byl pozorován v průběhu léčby a během 7 dnů následujících po ukončení podávání

hodnoceného léčiva Během studie byla ve skupině léčené linezolidem prokázána infekce vyvolaná

gramnegativním patogenem u více pacientů a více pacientů zemřelo v důsledku gramnegativní či

polymikrobiální infekce.

Z toho důvodu

být linezolid

podán

pacientům

komplikovanými

infekcemi kůže

měkkých tkání se

známou

nebo možnou

současnou infekcí

gramnegativními

organismy pouze tehdy, pokud nejsou dostupné alternativní možnosti léčby (viz bod 4.4). V těchto

případech musí být současně zahájena léčba proti gramnegativním organismům.

Průjem

a kolit

ida související s antibiotiky

Průjem

kolitida

související

antibiotiky,

včetně

pseudomembranózní

kolitidy

průjmu

vyvolávaných bakterií Clostridium difficile, byly zaznamenány při podávání téměř všech antibiotik

včetně linezolidu. Jejich závažnost se může různit od mírného průjmu až po fatální kolitidu. Tuto

diagnózu je proto důležité zvážit u pacientů, kteří trpí těžkým průjmem během používání linezolidu

nebo po něm. V případě podezření na průjem či kolitidu související s antibiotiky nebo jejich potvrzení

je třeba probíhající léčbu antibakteriálními přípravky včetně linezolidu vysadit a ihned zahájit vhodná

léčebná opatření. V tomto případě jsou kontraindikována antiperistaltika.

Laktátová acidóza

Při podávání linezolidu byl hlášen výskyt laktátové acidózy. Pacienti, u kterých se během používání

linezolidu rozvinou známky a příznaky metabolické acidózy včetně opakující se nauzey a zvracení,

bolesti břicha, nízké hladiny hydrogenuhličitanu nebo hyperventilace, musí být neprodleně lékařsky

ošetřeni. Dojde-li k laktátové acidóze, je třeba zvážit přínos další léčby linezolidem v porovnání s

možnými riziky.

Mitochondriální dysfunkce

Linezolid inhibuje syntézu mitochondriálního proteinu. V důsledku toho může docházet k nežádoucím

účinkům jako laktátové acidóze, anémii nebo neuropatii (optického nervu i periferní). Tyto příhody

jsou častější, je-li léčivý přípravek používán déle než 28 dní.

Serotoninový syndrom

Zaznamenán byl také spontánní výskyt případů serotoninového syndromu při souběžném používání

linezolidu a serotonergních látek, např. antidepresiv jako selektivních inhibitorů zpětného vychytávání

serotoninu (SSRI) a opioidů (viz bod 4.5). Proto je souběžné podávání linezolidu a serotonergních

látek

kontraindikováno

(viz

4.3)

kromě

případů,

podávání

linezolidu

souběžně

serotonergními

látkami

naprosto

nezbytné.

takových

případech

musejí

být

pacienti

bedlivě

pozorováni, zda se u nich neprojevují známky a příznaky serotoninového syndromu, jako např.

poruchy kognitivních funkcí, hyperpyrexie, hyperreflexie nebo porucha koordinace. Pokud se takové

známky nebo příznaky objeví, má lékař zvážit vysazení jednoho nebo i obou přípravků. Po vysazení

souběžně podávané serotonergní látky se mohou projevovat příznaky z vysazení.

Hyponatremie a SIADH

některých

pacientů

léčených

linezolidem

byla

pozorována

hyponatremie

a/nebo

syndrom

nepřiměřené sekrece antidiuretického hormonu (SIADH). U pacientů s rizikem hyponatremie, jako

jsou starší pacienti nebo pacienti užívající léky, které mohou snižovat hladinu sodíku v krvi (např.

thiazidová diuretika, jako je hydrochlorothiazid), se doporučuje pravidelně monitorovat hladiny sodíku

v krvi.

Pe

riferní a optická neurop

atie

U pacientů léčených linezolidem byly hlášeny periferní a optická neuropatie a optická neuritida

progredující někdy až ke ztrátě zraku. Tato hlášení zahrnovala především pacienty léčené po dobu

delší, než je maximální doporučená délka trvání léčby 28 dní.

Všem pacientům musí být doporučeno, aby oznámili takové příznaky poruchy zraku, jako jsou změny

zrakové ostrosti, změny barevného vidění, rozmazané vidění nebo defekty zorného pole. V těchto

případech se doporučuje okamžité zhodnocení stavu a je nezbytné vyšetření u očního specialisty.

Pokud jakýkoliv pacient užívá přípravek Linezolid Aurovitas déle než doporučených 28 dní, musí být

pravidelně kontrolovány jeho zrakové funkce.

Pokud se objeví periferní nebo optická neuropatie, další podávání přípravku Linezolid Aurovitas musí

být posouzeno s ohledem na potenciální riziko.

Zvýšené riziko neuropatie při používání linezolidu může nastat i u pacientů léčených současně nebo v

nedávné době antimykobakteriálními přípravky k léčbě tuberkulózy.

Křeče

Byly hlášeny případy výskytu křečí u pacientů léčených linezolidem. Většina těchto pacientů měla

záchvaty v anamnéze nebo u nich bylo hlášeno riziko záchvatu. Pacienti mají být poučeni o nutnosti

informovat svého lékaře, pokud prodělali v minulosti záchvaty křečí.

Inhibitory monoaminooxidázy

Linezolid je reverzibilní neselektivní inhibitor monoaminooxidázy (IMAO), nicméně v dávkách

použitých k antibakteriální terapii nevykazuje antidepresivní účinek. K dispozici je jen velmi málo

údajů z interakčních studií a o bezpečnosti linezolidu v případě podání pacientům s již existujícími

stavy, které by je mohly vystavit riziku plynoucímu z inhibice MAO a/nebo se současnou medikací,

která by je mohla vystavit témuž riziku. Proto se použití linezolidu za těchto okolností nedoporučuje,

pokud není možné bedlivé sledování a monitorování pacienta (viz body 4.3 a 4.5).

Podávání v kombinaci s potravinami bohatými na tyramin

Pacienti mají být upozorněni, že nemají konzumovat velká množství potravy bohaté na tyramin (viz

bod 4.5).

Superinfekce

Účinek linezolidu na běžnou střevní flóru nebyl v klinických studiích hodnocen.

Použití antibiotik může příležitostně způsobit superinfekci necitlivými mikroorganizmy. Například

přibližně 3% pacientů léčených doporučenými dávkami linezolidu mělo v klinických studiích lékem

způsobenou kandidózu. Pokud se během léčby objeví superinfekce, je nutné zavést odpovídající

opatření.

Zvláštní populace

U pacientů s těžkou poruchou funkce ledvin má být linezolid použit s velkou opatrností a pouze tehdy,

když předpokládaný přínos léčby převýší možné riziko (viz body 4.2 a 5.2).

U pacientů s těžkou poruchou funkce jater se linezolid doporučuje pouze tehdy, když předpokládaný

přínos léčby převýší možné riziko (viz body 4.2 a 5.2).

Porucha fertility

Linezolid

reverzibilně

snižuje fertilitu a indukuje abnormální morfologii spermatu

u dospělých

potkaních samců při hladinách přibližně stejných, jaké jsou očekávány u lidí. Možné účinky linezolidu

na mužský reprodukční systém nejsou známy (viz bod 5.3).

Klinická hodnocení

Bezpečnost a účinnost linezolidu po podání delším než 28 dní nebyla stanovena.

Do kontrolovaných klinických studií nebyli zahrnuti pacienti s diabetickými lézemi nohy, dekubity

nebo

ischemickými

lézemi,

závažnými

popáleninami

nebo

gangrénou.

Zkušenosti

použitím

linezolidu v léčbě těchto stavů jsou proto omezené.

P

omocné látky

V 1 ml roztoku je obsaženo 45,7 mg glukózy (tj. 13,7 g/300 ml). Je nutno vzít v úvahu u pacientů s

diabetem mellitem nebo jinými stavy spojenými s intolerancí glukózy.

V 1 ml roztoku je též obsaženo 0,38 mg sodíku (tj. 114 mg/300 ml). Je nutno vzít v úvahu u pacientů,

kteří podstupují dietu s kontrolovaným příjmem sodíku.

4.5

Interakce s

jinými

léčivými

přípravky

a

jiné

formy interakce

Inhibito

ry monoaminooxidázy

Linezolid je reverzibilní, neselektivní inhibitor monoaminooxidázy (IMAO). K dispozici je jen velmi

málo údajů z interakčních studií a o bezpečnosti linezolidu v případě podání pacientům se současnou

medikací, která by je mohla vystavit riziku plynoucímu z inhibice MAO. Proto se použití linezolidu za

těchto okolností nedoporučuje, pokud není možné bedlivé sledování a monitorování pacienta (viz

body 4.3 a 4.4).

Možná interakce vedoucí ke zvýšení krevního tlaku

U zdravých dobrovolníků s normálním krevním tlakem vyvolával linezolid další zvýšení krevního

tlaku

způsobené

pseudoefedrinem

nebo

fenylpropanolamin-hydrochloridem.

Současné

podání

linezolidu s pseudoefedrinem nebo fenylpropanolaminem vyvolalo průměrné zvýšení systolického

krevního tlaku řádově o 30 – 40 mm Hg, v porovnání s nárůstem o 11 – 15 mm Hg u samotného

linezolidu, 14 – 18 mm Hg u pseudoefedrinu nebo fenylpropanolaminu a 8 – 11 mm Hg u placeba.

Obdobné studie u pacientů s hypertenzí nebyly provedeny. K dosažení požadované odezvy u léčivých

přípravků s vazopresivním účinkem (včetně dopaminergních látek) se doporučuje pečlivá titrace

dávek, pokud jsou podávány současně s linezolidem.

Potenciální interakce se serotonergními látkami

Možná léková interakce s dextromethorfanem byla studována u zdravých dobrovolníků. Zkoumaným

subjektům byl podán dextromethorfan (dvě dávky 20 mg v odstupu 4 hodin) současně s linezolidem

nebo

něho.

zdravých

dobrovolníků

dostávajících

linezolid

dextromethorfan

nebyly

pozorovány projevy serotoninového syndromu (zmatenost, delirium, neklid, třes, zrudnutí, pocení a

hyperpyrexie).

Zkušenosti po uvedení na trh: Byl zaznamenán jeden případ, kdy se při současném užívání linezolidu a

dextromethorfanu projevily

pacienta účinky podobné serotoninovému

syndromu. Tyto

účinky

odezněly po přerušení podávání obou přípravků.

Během

klinického

použití

linezolidu

serotonergními

látkami,

včetně

antidepresiv

jako

jsou

inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (SSRI) a opioidy, byly hlášeny případy serotoninového

syndromu. Přestože je jejich souběžné podávání kontraindikováno (viz bod 4.3), je v bodě 4.4

popsáno, jak postupovat u pacientů, u nichž je souběžná léčba linezolidem a serotonergními látkami

nezbytná.

Podávání v kombinaci s potravinami bohatými na ty

ramin

osob,

které dostávaly současně linezolid

méně než

mg tyraminu,

nebyla pozorována

signifikantní

presorická

odpověď.

naznačuje,

nutné

vyhnout

současné

konzumaci

nadměrného množství potravin a nápojů s vysokým obsahem tyraminu (jako zrající sýry, kvasnicové

extrakty, nedestilované alkoholické nápoje a fermentované produkty ze sójových bobů, jako je sójová

omáčka).

Léčivé přípravky metabolizované cytochromem P450

Linezolid není detekovatelně metabolizován prostřednictvím enzymatického systému cytochromu

P450 (CYP) a neinhibuje aktivity klinicky významných lidských izoforem CYP (1A2, 2C9, 2C19,

2D6, 2E1, 3A4). Obdobně, linezolid neindukuje izoenzymy P450 u potkanů. Proto se neočekává

interakce s léky indukovanými CYP 450 a linezolidem.

Rifampicin

Účinek rifampicinu na farmakokinetické parametry linezolidu byl zkoumán u šestnácti zdravých

dospělých dobrovolníků mužského pohlaví, kterým bylo dvakrát denně po dobu 2,5 dne podáváno 600

mg linezolidu spolu se 600 mg rifampicinu jednou denně po dobu 8 dnů a bez podání rifampicinu.

Rifampicin snížil hodnotu C

a AUC u linezolidu v průměru o 21 % [interval spolehlivosti 90 % CI,

15-27], resp. v průměru o 32 % [interval spolehlivosti 90 % 27-37]. Mechanismus této interakce ani

její klinická významnost nejsou známy.

Warfarin

Pokud byl podán pacientům léčeným linezolidem po dosažení rovnovážného stavu warfarin, došlo k

10% snížení průměrné maximální hodnoty mezinárodního normalizovaného poměru protrombinového

času (INR) a 5% snížení AUC INR. Pro hodnocení klinického významu těchto nálezů nejsou k

dispozici dostatečné údaje o pacientech, kteří užívali linezolid a warfarin.

4.6

Fertilita, těhotenství a kojení

Těhotenství

Odpovídající údaje o použití linezolidu u těhotných žen nejsou k dispozici. Studie prováděné na

zvířatech prokázaly reprodukční toxicitu (viz bod 5.3). Potenciální riziko pro člověka existuje.

Linezolid nemá být podáván v těhotenství, pokud není jeho podání zcela nezbytné, tj. pouze v případě,

že očekávaný přínos léčby převýší možné riziko.

Kojení

Údaje získané na základě studií prováděných na zvířatech naznačují, že linezolid a jeho metabolity

mohou přecházet do mateřského mléka, a proto má být kojení před zahájením léčby a během ní

přerušeno.

Fertilita

Linezolid snížil fertilitu a reprodukční výkonnost samců potkanů při hladinách expozice přibližně

rovných hodnotám očekávaným u lidí. U psů léčených po dobu jednoho měsíce byly zřejmé změny v

hmotnosti prostaty, varlat a nadvarlat (viz bod 5.3).

Není známo, zda tyto nálezy mají vliv na lidskou fertilitu.

4.7

Úči

nky na schopnost

řídit

a obsluhovat stroje

Pacienti mají být upozorněni na možnost výskytu závratí nebo příznaků zhoršení zraku (viz body 4.4 a

4.8) během používání linezolidu a má jim být doporučeno neřídit motorová vozidla nebo neobsluhovat

stroje, pokud se u nich některý z těchto příznaků objeví.

4.8

Nežádoucí

účink

y

Níže

uvedená

tabulka

poskytuje

přehled

nežádoucích

účinků

četností

vycházející

všech

kauzálních dat z klinických studií, během nichž více než

6 000 dospělých pacientů dostávalo

doporučené dávky linezolidu po dobu max. 28 dnů.

Nejčastěji hlášenými nežádoucími účinky byly průjem (8,94 %), bolest hlavy (4,2 %), nauzea (6,9 %)

a zvracení (4,3 %).

Nejčastěji hlášenými nežádoucími účinky se vztahem k přípravku, které vedly k přerušení léčby, byly

bolesti hlavy, průjem, nauzea a zvracení. Kvůli výskytu nežádoucích účinků působených přípravkem

zhruba 3 % pacientů přerušila léčbu.

Další nežádoucí účinky hlášené po uvedení přípravku na trh, jsou uvedeny v tabulce s kategorií

četnosti „není známo“, protože skutečnou frekvenci nelze z dostupných údajů určit.

Během léčby linezolidem byly s níže uvedenou frekvencí pozorovány a zaznamenány tyto nežádoucí

účinky: velmi časté (≥ 1/10), časté (≥ 1/100 až <1/10), méně časté (≥ 1/1000 až <1/100), vzácné (≥

1/10 000 až < 1/1 000), velmi vzácné (<1/10 000), není známo (z dostupných údajů nelze určit)

Třída orgánového

systému

Časté

(≥ 1/100 až <1/10)

Méně časté

(≥

1/1000

<1/100)

Vzácné

(≥

1/10

000

<

1/1000)

N

ení známo (z

dostu

pných

údajů

nelze

určit)

Infekce

a

infestace

Kandidóza,

orální

kandidóza,

vaginální

kandidóza,

mykotické infekce.

Kolitida

související

s léčbou antibiotiky,

včetně

pseudomembranózní

kolitidy*,

vaginitida.

Poruchy krevního

a

lymfatického

systému

Trombocytopenie*,

anémie*†

Pancytopenie*,

leukopenie*,

neutropenie,

eosinofilie.

Sideroblastická

anemie*

Myelosuprese*

Poruchy

imunitního

systému

Anafylaxe

Poruchy

metabolismu

a

Hyponatrrmie

Laktátová acidóza*

výživy

Psychiatrické

poruchy

Insomnie

Poruchy

nervového

systému

Bolest

hlavy,

změny

chuti

(kovová pachuť),

závrať

Křeče*,

periferní

neuropatie*,

hypestezie,

parestezie

Serotoninový

syndrom**

Poruchy oka

Optická

neuropatie

rozmazané

vidění*

defekty

zorného

pole*

Optická

neuritida*,

ztráta

zraku*,

změny

ostrosti

zraku*,

změny

barevného

vidění*

Poruchy

ucha

a

labyrintu

Tinitus

Srdeční

poruchy

Arytmie

(tachykardie)

Cévní poruchy

Hypertenze

Tranzitorní

ischemické

ataky,

flebitida,

tromboflebitida

Gastrointestinální

poruchy

Průjem,

nauzea,

zvracení,

lokalizovaná

nebo

celková

bolest

břicha,

zácpa,

dyspepsie

Pankretitida,

gastritida,

břišní

dystenze,

sucho

ústech,

glositida,

řídká

stolice,

stomatitida,

změna

zbarvení

nebo

poruchy jazyka.

Povrchové zbarvení

zubů

Poruchy

jater

a

žlučových cest

Abnormální

hodnoty

jaterních

testů,

zvýšené

hodnoty AST, ALT

nebo

alkalické

fosfatázy

Zvýšená

hodnota

celkového bilirubinu

Poruchy

kůže

a

podkožní tkáně

Svědění, vyrážka

Angioedém,

kopřivka,

dermatitida,

diaforéza

Toxická

epidermální

nekrolýza#,

Stevensův-

Johnsonův

syndrom#,

hypersenzitivní

vaskulitida

Alopecie

Poruchy

ledvin

a

močových ce

st

Zvýšená

hodnota

dusíku

močoviny

(BUN)

Renální

selhání,

polyurie,

zvýšená

hladina kreatininu,

Poruchy

reprodukčního

systému a pr

su

Vulvovaginální

onemocnění

Celkové

poruchy

a

reakce

v

místě

aplikace

Horečka,

lokalizovaná bolest

Zimnice,

únava,

bolest

místě

vpichu,

zvýšená

žízeň

Vyšetření

Chemické:

Zvýšení

hladiny

Chemické:

Zvýšení

hladiny

LDH,

kreatinkinázy,

lipázy,

amylázy

nebo

glukózy

jídle.

Snížení

celkové

bílkoviny,

albuminu,

sodíku

nebo vápníku.

Zvýšení

nebo

snížení

hladiny

draslíku

nebo

hydrogenuhličitanu.

Hematologické:

Zvýšení

počtu

neutrofilů

nebo

eosinofilů.

Pokles

hemoglobinu,

hematokritu

nebo

počtu erytrocytů.

Zvýšení

nebo

snížení

počtu

trombocytů

nebo

leukocytů.

sodíku

nebo

vápníku.

Snížení

hladiny

glukózy

jídle.

Zvýšení

nebo

snížení

hladiny

chloridů.

Hematologické:

Zvýšení

počtu

retikulocytů.

Pokles

počtu

neutrofilů.

*Viz bod 4.4

**viz body 4.3 a 4.5

# Nežádoucí účinek očekávaný dle „pravidla tří“

†viz níže

Následující nežádoucí účinky související s používáním linezolidu byly ve vzácných případech hodnoceny jako

závažné: lokalizovaná bolest břicha, tranzitorní ischemická ataka a hypertenze.

† V kontrolovaných klinických studiích, kde byl linezolid podáván nejvýše 28 dnů, byla anémie hlášena u méně

než

% pacientů.

klinických

hodnoceních

zvláštní

povahy

(compassionate

use)

pacientů

život

ohrožujícími infekcemi a současnými komorbiditami se anémie rozvinula u 2,5 % pacientů (33/1326) při

používání linezolidu po dobu méně než 28 dnů, oproti 12,3 % pacientů (53/430) léčených po dobu delší než 28

dnů. Podíl případů hlášených jako s přípravkem související závažná anémie a vyžadující transfuzi krve byl 9 %

(3/33) u pacientů léčených méně než 28 dní a 15 % (8/53) u pacientů léčených déle než 28 dnů.

Pediatrická populace

Z údajů o bezpečnosti získaných z klinických hodnocení, jichž se účastnilo víc než 500 pediatrických

pacientů (ve věku od narození do 17 let) nevyplývá, že by se bezpečnostní profil linezolidu u

pediatrické populace lišil od bezpečnostního profilu u dospělých pacientů.

Hlášení

podezření

na

nežádoucí

účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to

pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky,

aby hlásili podezření na nežádoucí účinky na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

4.9

Předávkování

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace