LEVETIRACETAM SYNTHON 250 MG, POR TBL FLM 50X250MG

Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
LEVETIRACETAM (LEVETIRACETAMUM)
Dostupné s:
Synthon BV, Nijmegen
ATC kód:
N03AX14
Dávkování:
250MG
Léková forma:
Potahovaná tableta
Podání:
Perorální podání
Jednotky v balení:
50, Blistr
Druh předpisu:
Léčiva na lékařský předpis
Stav Autorizace:
R - registrovaný léčivý přípravek.
Registrační číslo:
21/ 015/13-C
Datum autorizace:
0000-00-00

Přečtěte si celý dokument

1/6

Přílohač.1k rozhodnutíoregistracisp.zn.sukls192169/2010

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACEPRO UŽIVATELE

Levetiracetam Synthon 250 mg, potahovanétablety

levetiracetamum

Přečtětesi pozorněceloupříbalovouinformacidříve, nežzačnetetentopřípravekužívat.

-Ponechte si příbalovou informaci pro případ, žesi jibudete potřebovat přečístznovu.

-Máte-lipřípadnějakékolidalšíotázky, zeptejte sesvéholékařenebo lékárníka.

-Tento přípravek byl předepsánVám. Nedávejtejej žádnédalšíosobě. Mohlbyjíublížit,

ato itehdy, má-listejnépříznakyjako Vy.

-Pokud sekterýkoliznežádoucích účinků vyskytnev závažnémíře, nebo pokud si

všimnete jakýchkolinežádoucích účinků, kterénejsou uvedenyv této příbalové

informaci, prosím, sdělteto svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:

1. CojeLevetiracetam Synthonakčemu se používá

2. Čemu musítevěnovat pozornost, nežzačnete přípravekLevetiracetam Synthon užívat

3. Jak seLevetiracetam Synthon užívá

4. Možnénežádoucí účinky

5. Jak přípravekLevetiracetam Synthon uchovávat

6. Dalšíinformace

1. CO JELEVETIRACETAMSYNTHON AK ČEMU SEPOUŽÍVÁ

Levetiracetam Synthon jelék protiepilepsii(lékurčenýk léčbězáchvatů u nemocných s

epilepsií).

Levetiracetam Synthon seužívá:

-samostatně u pacientů ve věku od 16 let s nově diagnostikovanou epilepsií k léčběparciálních

(ohraničených)epileptických záchvatů se sekundární generalizací (druhotným rozšířenímdo

dalších částímozku) nebo bezní

-jako přídatnáléčbaspolečněs jinýmilékyproti epilepsiik léčbě:

parciálních záchvatů se sekundárnígeneralizací nebo bezní u pacientů vevěku od

1 měsíce

myoklonických záchvatůu pacientů od 12 let věku s juvenilní myoklonickou epilepsií

primárněgeneralizovaných tonicko-klonických záchvatů u pacientů od 12 let

s idiopatickou generalizovanou epilepsií.

2/6

2. ČEMUMUSÍTEVĚNOVATPOZORNOST, NEŽZAČNETEPŘÍPRAVEK

LEVETIRACETAMSYNTHON UŽÍVAT

NeužívejtepřípravekLevetiracetamSynthon

jestližejstealergický/á (přecitlivělý/á)nalevetiracetamnebo na kteroukolidalšísložku

přípravkuLevetiracetamSynthon.

Zvláštní opatrnosti při užívání přípravkuLevetiracetamSynthonjezapotřebí

Jestližemátepotížes ledvinami, dbejtepokynů lékaře.Lékař můžerozhodnout o případné

úpravědávkování.

Jestližezpozorujetejakékolizpomalenírůstunebo neočekávanýrozvoj pubertyuVašeho

dítěte, prosím, kontaktujtesvého lékaře.

Pokud byu Vás došlo kezhoršení záchvatů(např. zvýšení počtu), prosím,kontaktujte

svéholékaře.

U několikaosob léčených antiepileptiky, jako jeLevetiracetam Synthon, sevyskytly

myšlenkynasebepoškození či sebevraždu. Pokud seu Vás objevíjakýkolipříznakdeprese

a/nebosebevražednýchmyšlenek, obraťtese, prosím, nasvého lékaře.

Vzájemnépůsobení s dalšími léčivými přípravky

Prosím,informujtesvého lékařenebo lékárníkao všechlécích, kteréužíváte nebo jste

užíval(a) v nedávnédobě, ato io lécích, kteréjsoudostupnébezlékařského předpisu.

Užívání přípravkuLevetiracetamSynthons jídlema pitím

PřípravekLevetiracetamSynthon můžete užívat nezávislenajídle, tj. spolusjídlem nebo bez

něj. Pro maximálníbezpečnostléčbynepožívejteběhem užívání přípravkuLevetiracetam

Synthonalkohol.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo simyslíte, žebyste mohlabýt těhotná, informujte, prosím, svého lékaře.

Levetiracetam Synthonsenesmí užívat běhemtěhotenství, pokud to není naprosto nezbytné.

Není známo možnériziko proVašenenarozenédítě. Vestudiích nazvířatech měllevetiracetam

nežádoucí reprodukční účinky,avšakvevyšších dávkách, nežbudete potřebovat ke kontrole

svých záchvatů.

Během léčbyse nedoporučuje kojení.

Poraďte sese svým lékařem nebo lékárníkem dříve, nežzačnete užívat jakýkolilék.

Řízení dopravních prostředkůa obsluhastrojů

Neměl(a) bysteřídit nebo obsluhovat stroje, dokud senezjistí, zdaVašeschopnostvykonávat

tyto činnosti není negativněovlivněna.Levetiracetam Synthon můženarušit Vaši schopnostřídit

vozidlo aobsluhovat stroje azařízení, protožemůžezpůsobit ospalost. K tomu dochází spíšena

začátku léčbynebo po zvýšení dávky.

3/6

3.JAKSELEVETIRACETAMSYNTHON UŽÍVÁ

Vždyužívejte přípravekLevetiracetam Synthon přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si

nejstejistý(á), poraďte sese svým lékařem nebo lékárníkem.

Levetiracetam Synthon semusíužívat 2xdenně, jednou ráno ajednouvečer, každýden přibližně

vestejnou dobu.

Vždyužívejte tolik tablet, kolik Vám určí lékař.

Monoterapie

Dávka pro dospělé a dospívající (od 16 let):

Obvyklá dávka: v rozmezí 1 000 mg(4 tablety)až3 000 mg(12 tablet) každýden.

Jestližezačínátepoprvéužívat levetiracetam, lékař Vám předepíše po dobu prvních 2 týdnůnižší

dávkupřed podánímobvyklé nejnižší dávky.

Příklad: při denní dávce1 000 mgsi musítevzítdvětabletyránoadvětabletyvečer.

Přídatná léčba

Dávka pro dospělé a dospívající (12-17 let) s hmotností alespoň50 kg:

Obvyklá dávka: v rozmezí 1 000 mg(4 tablety)a3 000 mg(12 tablet) každýden.

Příklad: při denní dávce1 000 mgsi musítevzítdvětabletyránoadvětabletyvečer.

Dávka pro kojence(6 až23měsíců), děti(2 až11let) a dospívající (12 až17 let) s hmotností

nižší než50 kg:

Obvyklá dávka: v rozmezí 20 mg/kgaž60 mg/kgkaždýden. Tato dávkaselépepodáváve

formě perorálního roztoku, kterýsev závislostinadávcedodávás 3 ml nebo 10 mlstříkačkou.

Lékař Vám předepíše nejvhodnějšílékovou formu levetiracetamu podle tělesné hmotnosti a

dávky.

Příklad: pro celkovou denní dávku 20 mg/kgmusíte podat dítěti, kteréváží 25 kg, 1 tabletu ráno

a1 tabletu večer nebo 2,5 mlráno a2,5 mlvečer.

Dávka pro kojence(1měsíc aždoméněnež6měsíců):

Pro kojenceje vhodnějšíLevetiracetam Synthon 100 mg/ml perorálníroztok.

Způsobpodání

TabletypřípravkuLevetiracetam Synthon polykejte s dostatečným množstvímtekutiny(např.

zapijte sklenicí vody).

Délka léčby

PřípravekLevetiracetamSynthon jeurčen k dlouhodobé léčbě. Pokračujtev léčbě

levetiracetamem tak dlouho, jak Vám doporučillékař.

Neukončujteléčbu náhlebezporadysesvým lékařem, takovéukončení léčbybymohlo vést

kezvýšenému výskytu záchvatů.Pokud seVáš lékař rozhodnek ukončení léčby

levetiracetamem, doporučí Vám, jak jej postupněvysadit.

4/6

Jestližejsteužil(a)vícetablet přípravkuLevetiracetamSynthon, nežjsteměl(a)

Možnénežádoucí účinkypři předávkování přípravkemLevetiracetam Synthon jsou ospalost,

motorickýneklid, agresivita, sníženábdělost, útlum dýchání a kóma(bezvědomí).

Jestližejsteužil(a) vícetablet, nežjsteměl(a), vyhledejtesvého lékaře. Váš lékař určí nejlepší

možnou léčbu předávkování.

Jestližejstezapomněl(a) užít přípravekLevetiracetamSynthon

Pokud sizapomenete vzít jednu nebo vícedávekpřípravkuLevetiracetamSynthon, vyhledejte

svéholékaře. Nezdvojujte následující dávku, abyste doplnil(a) vynechanoudávku.

Jestližejstepřestal(a)užívat přípravekLevetiracetamSynthon

Neukončujtepodávání přípravkuLevetiracetam Synthon, ikdyžvám budenevolno, pokud Vám

to nedoporučí Váš lékař.Při ukončování léčby, stejně jako u jinýchantiepileptických přípravků,

je nutno vysazovat přípravek postupně, abyse zabránilo zvýšenému výskytu záchvatů.

Máte-lijakékolidalšíotázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejtese svého lékařenebo

lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobnějako všechnylékymůžemít iLevetiracetam Synthon nežádoucíúčinky, kteréseale

nemusívyskytnoutu každého.

Sděltesvému lékaři, pokud seu Vás vyskytnou některéznásledujících nežádoucích účinků a

pokud Vás tyto účinkyznepokojují.

Některéznežádoucích účinků jako ospalost, únavanebo závratě semohouvyskytovat častěji na

začátku léčbynebo při zvýšení dávky. Tyto nežádoucí účinkybyseale mělypostupnězmírnit.

Velmi častévedlejšíúčinky(postihují vícenež1uživatele z10)

Somnolence(ospalost) astenie(slabost)/únava.

Častévedlejšíúčinky(postihují1 až10 uživatelůze100)

Infekce, nazofaryngitida (zánět nosohltanu) sníženýpočet krevních destiček anorexie (ztráta

chutik jídlu), přibývánínaváze agitovanost(motorickýneklid), deprese,emoční nestabilita/

výkyvynálady, nepřátelstvínebo útočnost (agresivita), nespavost, nervozitanebo podrážděnost,

poruchyosobnosti (problémys chováním), abnormální myšlení (pomalémyšlení, neschopnostse

soustředit) závratě (poruchyrovnováhy), křeče,bolestihlavy, hyperkineze(zvýšenápohybová

aktivita), ataxie (zhoršenákoordinacepohybů), třes (mimovolníchvění), amnézie (ztráta paměti),

poruchyrovnováhy(poruchaschopnosti udržet rovnováhu těla), poruchysoustředění (ztráta

schopnosti soustředitse), poruchypaměti (zapomnětlivost) diplopie(dvojité vidění),

rozmazanévidění

vertigo(pocitotáčení) kašel (zhoršení existujícího kašle) bolestibřicha,nevolnost,

dyspepsie(zažívací potíže), průjem, zvracení vyrážka, ekzém, svědění myalgie(bolest svalů)

náhodnáporanění.

5/6

VedlejšíúčinkysfrekvencíNení známo(frekvenci není možnézdostupných údajůurčit)

Sníženýpočet červenýcha/nebo bílých krvinek úbytek tělesné hmotnosti abnormální chování,

hněv, úzkost, zmatenost,halucinace, duševní poruchy, sebevražda, pokus osebevraždu a

sebevražednémyšlenkyparestezie (brnění) zánět slinivkybřišní selhání jaterních funkcí,

zánět jater, abnormálníhodnotytestů jaterních funkcí vypadávání vlasů,puchýřenakůži, v

ústech, v okolíočí a napohlavních orgánech, kožní vyrážka.

Pokudse kterýkoliznežádoucích účinkůvyskytne vzávažnémíře, nebo pokudsi všimnete

jakýchkolinežádoucíchúčinků,kterénejsou uvedeny v této příbalovéinformaci, prosím,

sdělteto svémulékaři nebo lékárníkovi.

5. JAKPŘÍPRAVEKLEVETIRACETAMSYNTHON UCHOVÁVAT

Uchovávejtemimo dosahadohled dětí.

Tento léčivýpřípravek nevyžaduje žádnézvláštnípodmínkyuchovávání.

Nepoužívejte po uplynutídobypoužitelnosti uvedenénapapírovékrabičceanablistru za

„Použitelné do:“nebo „EXP“.

Dobapoužitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Léčivé přípravkyse nesmívyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se

svéholékárníka, jak mátelikvidovat přípravky, kteréjižnepotřebujete. Tatoopatření pomáhají

chránitživotní prostředí

6. DALŠÍ INFORMACE

Co LevetiracetamSynthonobsahuje

Léčivou látkou jelevetiracetamum (levetiracetam).

Jednatableta obsahuje 250 mglevetiracetamu.

Pomocnýmilátkamijsou:

Jádro tablety: koloidníbezvodýoxid křemičitý,částečněsubstituovanáhyprolosa,

mikrokrystalickácelulosa, magnesium-stearát.

Potahovávrstva250mgtablet: potahovásoustavaOpadryII85F20694 modrá(polyvinylalkohol,

makrogol 3350, mastek,oxid titaničitý(E171),hlinitýlak indigokarmínu (E132)).

JakLevetiracetamSynthonvypadá a co obsahujetoto balení

Levetiracetam Synthon 250 mgpotahovanétabletyjsou modré, oválné, bikonvexní potahované

tabletys půlicí rýhoupoobou stranáchasvyraženímL9TT/250 najednéstraně.

6/6

Půlicí rýhamá pouzeusnadnitdělení tabletypro snazší polykání, nikoliv zaúčelem dělení

dávky..

Krabičkaobsahuje 10, 20, 30, 50 ,60, 100, 120 nebo 200 potahovaných tablet. Natrhu nemusí

být všechnyvelikosti balení.

Držitelrozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutío registraci:

Synthon BV

Microweg22

6545 CM Nijmegen

Nizozemsko

Výrobce:

Synthon BV

Microweg22

6545 CM Nijmegen

Nizozemsko

Synthon Hispania S.L

Sant Boi deLlobregat,

Barcelona

Španělsko

Tento léčivý přípravekjev členskýchstátechEHPregistrovánpodtěmito názvy:

Česká republika Levetiracetam Synthon 250 mg, potahovanétablety

Finsko Letiram 250 mg

Francie Levetiracetam Synthon250 mg, comprimépelliculé

Německo Levetiracetam Synthon250 mgFilmtabletten

Polsko Levetiracetam Synthon

Portugalsko Levetiracetam Synthon

Rumunsko Levetiracetam Synthon250 mgcomprimatefilmate

Řecko Levetiracetam Synthon250 mg

Španělsko Levetiracetam Synthon250 mgcomprimido recubierto con película EFG

Velká Británie Levetiracetam 250 mgTablets

Tato příbalová informacebyla naposledy schválena16.1.2013.

Přečtěte si celý dokument

1/19

Přílohač.2k rozhodnutío registraci sp.zn.sukls192169/2010

SOUHRNÚDAJŮO PŘÍPRAVKU

1. NÁZEVPŘÍPRAVKU

LevetiracetamSynthon250 mg,potahovanétablety

2. KVALITATIVNÍ AKVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jednapotahovanátabletaobsahuje levetiracetamum 250 mg.

Úplnýseznam pomocných látek vizbod 6.1.

3. LÉKOVÁFORMA

Potahovanátableta.

Modré,oválné, bikonvexní potahovanétabletys půlicí rýhoupoobou stranáchtabletyas

vyraženímL9TT/250najednéstraně.

Půlicí rýhamá pouzeusnadnitdělení tabletypro snazší polykání, nikoliv zaúčelem dělení

dávky.

4. KLINICKÉÚDAJE

4.1 Terapeutickéindikace

PřípravekLevetiracetamSynthonje indikován jako monoterapie při léčběparciálních záchvatů s

nebo bezsekundárnígeneralizaceu pacientů od 16 let s novědiagnostikovanou epilepsií.

PřípravekLevetiracetamSynthonje indikován jako přídatnáterapie

při léčběparciálních záchvatů s nebo bezsekundární generalizaceu dospělých, dětía

kojenců od 1 měsícesepilepsií.

při léčběmyoklonickýchzáchvatů u juvenilní myoklonickéepilepsie u dospělých a

dospívajících od 12 let.

při léčběprimárněgeneralizovaných tonicko-klonických záchvatů u dospělýcha

dospívajícíchod 12 let s idiopatickou generalizovanou epilepsií.

4.2 Dávkování a způsobpodání

Dávkování

2/19

Monoterapie pro dospěléadospívající od 16 let

Doporučenápočáteční dávkaje 250 mgdvakrát denně,tabyse měla po dvou týdnech zvýšitna

úvodní terapeutickou dávku500 mgdvakrát denně. Dávkamůžebýt dále zvyšovánao 250 mg

dvakrátdenněkaždédvatýdnyv závislostinaklinickéodpovědi. Maximálnídávkaje 1500 mg

dvakrát denně.

Přídatná terapie pro dospělé (≥18 let)adospívající (12-17 let)s hmotnostíalespoň 50 kg

Počáteční terapeutickádávkaje 500 mgdvakrát denně. Stouto dávkou lzezačítprvní den léčby.

Podle klinickéodpovědi a snášenlivosti lzedenní dávku zvýšitažna1500 mgdvakrát denně.

Dávkulzezvyšovat nebosnižovat po 500 mgdvakrát denněkaždédvaažčtyři týdny.

Zvláštnípopulace

Starší pacienti (65 let a starší)

U starších pacientů sporuchou funkceledvin(viz„Pacienti sporuchou renálních funkcí“ níže) se

doporučuje dávku upravit.

Pacienti sporuchoufunkceledvin

Denní dávku jenutno individuálně upravitpodlestavufunkceledvin.

Pro dospělépacientypoužijte následující tabulkuadávku upravteodpovídajícím způsobem. Při

použití této tabulkydávkování jenutno nejprvestanovitpacientovu clearancekreatininu (CLcr)

v ml/min. U dospělých adospívajících o hmotnosti50 kgavícelzehodnotu CLcr v ml/min

zjistitzhladin kreatininu v séru (mg/dl) s použitímnásledující rovnice:

[140-věk (roky)]xhmotnost(kg)

CLcr(ml/min) =------------------------------------------------(x0,85 u žen)

72 xhladinakreatininu v séru (mg/dl)

CLcr sepoté přepočítápodle následujícího vzorcenaplochu povrchu těla(„bodysurfacearea“,

BSA):

CLcr(ml/min)

CLcr(ml/min/1,73 m²) =--------------------------x1,73

BSA pacienta (m²)

Úpravadávkyu dospělých adospívajících pacientů sporuchou renálních funkcí

Skupina Clearancekreatininu

(ml/min/1,73m²)

Dávkaafrekvencepodávání

3/19

Normální >80 500-1500mgdvakrát denně

Mírný 50-79 500-1000 mgdvakrát denně

Střednětěžký 30-49 250-750 mgdvakrát denně

Těžký <30 250-500 mgdvakrát denně

Dialyzovaní nemocní v

konečném stadiu

onemocnění ledvin (1) - 500-1000 mgjednou denně(2)

(1)První den léčbylevetiracetamem sedoporučujepodat úvodnídávku 750 mg.

(2)Po dialýzese doporučuje podat dodatečnou dávku 250-500 mg.

U dětís poruchou funkceledvin je třebaupravitdávku levetiracetamu podlerenálníchfunkcí,

protožeclearancelevetiracetamu závisínarenálních funkcích. Toto doporučení jezaloženo na

studiis dospělýmis poruchou funkceledvin.

CLcr v ml/min/1,73 m² můžebýt odhadnuta zestanovení sérového kreatininu (mg/dl) pro mladé

dospívající, děti a kojences použitímnásledujícího vzorce(Schwartzův vzorec):

Výška(cm) xks

CLcr(ml/min/1,73 m 2 ) =------------------------------------

sérovýkreatinin (mg/dl)

ks=0,45 pro donošenékojencedo 1 roku věku; ks=0,55 pro dětimladší než13 let;

ks=0,7 pro dospívající chlapce

Úpravadávkovánípro kojenceadětis poruchou funkceledvin

Skupina

Clearance

kreatininu

(ml/min/1,73 m 2 ) Dávkaafrekvencepodávání

Kojenci od 1 do méněnež

6 měsíců

Kojenci 6-23 měsíců, dětia

dospívající

Normální >80 7-21 mg/kg(0,07-

0,21 ml/kg) dvakrát denně

10-30 mg/kg(0,10-

0,30 ml/kg) dvakrát denně

Mírný 50-79 7-14 mg/kg(0,07-

0,14 ml/kg) dvakrát denně

10-20 mg/kg(0,10-

0,20 ml/kg) dvakrát denně

Střednětěžký 30-49 3,5-10,5 ml/kg(0,035-

0,105 ml/kg) dvakrát denně

5-15 mg/kg(0,05-

0,15 ml/kg)dvakrát denně

Těžký <30 3,5-7 mg/kg(0,035-

0,07 ml/kg) dvakrát denně

5-10 mg/kg(0,05-

0,10 ml/kg) dvakrát denně

Dialyzovaní

pacienti

v konečném -- 7-14 mg/kg(0,07-

0,14 ml/kg) jednou denně

(1)(3) 10-20 mg/kg(0,10-

0,20ml/kgjednou denně(2)

(4)

4/19

stadiu

onemocnění

ledvin

(1)První den léčbylevetiracetamemsedoporučujeúvodní dávka10,5 mg/kg(0,105 ml/kg).

(2)První den léčbylevetiracetamemsedoporučujeúvodní dávka15 mg/kg(0,15ml/kg).

(3)Po dialýzese doporučuje dodatečnádávka3,5-7mg/kg(0,035-0,07 ml/kg).

(4)Po dialýzese doporučuje dodatečnádávka5-10 mg/kg(0,05-0,10 ml/kg).

Porucha funkcejater

U pacientů s mírnou ažstřednětěžkou poruchou jaterních funkcí není třebadávku nijak

upravovat.U nemocnýchs těžkou poruchou jaterních funkcí můžehodnota clearancekreatininu

podhodnocovatrenálnínedostatečnost. Proto sepři hodnotěclearancekreatininu <60

ml/min/1,73 m 2 doporučujesnížitdenní udržovací dávku o 50%.

Pediatrickápopulace

Lékař byměl předepsat nejvhodnějšílékovou formu, velikostbalení asílu přípravku vzhledem

k hmotnosti pacientaadávce.

Monoterapie

Bezpečnostaúčinnostlevetiracetamuu dětíadospívajících do 16 let nebylyu monoterapie ještě

stanoveny. Nejsou kdispozici žádnéúdaje.

Přídatná terapiepro kojencevevěku 6-23 měsíců,děti(2-11 let)a dospívající (12-17 let)s

hmotností nižšínež 50 kg

Počáteční terapeutickádávkaje 10 mg/kgdvakrátdenně.

Podle klinickéodpovědi a snášenlivosti lzedávku zvýšitažna30 mg/kgdvakrát denně.Změna

dávkybynemělapřekročitzvýšení nebo snížení o10 mg/kgdvakrát denněkaždé2 týdny. Měla

bybýt použitanejnižší účinná dávka.

Dávkau dětís hmotností50 kgavyššíje stejná jako u dospělých.

Doporučenádávkapro kojenceod 6 měsíců, dětiadospívající:

Hmotnost Počáteční dávka:

10 mg/kgdvakrát denně Maximálnídávka:

30 mg/kgdvakrát denně

6 kg(1) 60 mg(0,6 ml) dvakrát denně 180 mg(1,8 ml) dvakrátdenně

10 kg(1) 100 mg(1 ml) dvakrát denně 300 mg(3 ml) dvakrát denně

15 kg(1) 150 mg(1,5 ml) dvakrátdenně 450 mg(4,5 ml) dvakrátdenně

20 kg(1) 200 mg(2 ml) dvakrát denně 600 mg(6 ml) dvakrát denně

25 kg 250 mgdvakrát denně 750 mgdvakrát denně

5/19

od 50 kg(2) 500 mgdvakrát denně 1500 mgdvakrát denně

(1)U dětís hmotnostído 20 kgbyměl býtnapočátku léčbypokud možno použitperorální

roztoklevetiracetamu100 mg/ml.

(2)Dávkau dětíadospívajících s hmotností 50 kg a vyššíje stejná jako u dospělých.

Přídatná terapiepro kojencevevěku 1 měsíc ažméněnež 6 měsíců

Lékováformatabletynení vhodná pro podávání kojencům mladšímnež6 měsíců.U kojenců se

používá lékováforma perorálníroztok.

Způsob podání

Potahovanétabletyje nutno užívat perorálně, zapíjet dostatečným množstvítekutiny, lzeje

užívatspolu s jídlem nebo bezněj. Dennídávkasepodávározdělenado dvou stejných dávek.

4.3 Kontraindikace

Hypersenzitivita nalevetiracetam, jinéderivátypyrrolidonu nebo nakteroukolipomocnou látku

tohotopřípravku.

4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Ukončení léčby

Pokud jenutno ukončit léčbulevetiracetamem, doporučuje senazákladěsoučasné klinicképraxe

vysazovat jej postupně(tj. u dospělých: snižování o 500 mgdvakrát denněkaždédvaažčtyři

týdny; u kojenců staršíchnež6 měsíců,dětíadospívajícíchs hmotnostínižší než50 kg: dávka

byse mělasnižovat nejvýšeo 10 mg/kgdvakrát denněkaždédvatýdny; ukojenců (pod 6

měsíců): snížení dávkybynemělo překročit7 mg/kgdvakrát denněkaždé2týdny).

Poruchafunkceledvin

Podávánílevetiracetamupacientům sporuchoufunkceledvinsi můževyžádat úpravu dávky.

U nemocných s těžkou poruchou funkcejater jevhodnépřed zvolením dávkyprovést

zhodnocenífunkceledvin(vizbod 4.2).

Sebevražda

U pacientů léčenýchantiepileptiky(včetně levetiracetamu)bylyhlášenypřípadysebevraždy,

pokusuo sebevraždu, sebevražedných představ achování. Metaanalýzarandomizovaných

placebemkontrolovaných studiís antiepileptikyprokázala mírnězvýšenériziko sebevražedných

myšlenekachování. Mechanismus vzniku tohoto rizika není znám.

Ztohoto důvodu byu pacientů mělybýt sledoványznámkydepresea/nebosebevražedných

představ achování a případněbymělabýt zvolenavhodnáléčba. Pacientům (ajejich ošetřujícím

osobám) bymělo být doporučeno, abyokamžitěvyhledalilékařskou pomoc,pokud seu pacientů

projeví známkydepresea/nebo sebevražedných představ či chování.

Pediatrickápopulace

6/19

Lékováformatabletynení vhodná pro kojencedo6 měsíců.

Dostupnéúdaje u dětínenaznačujívliv narůst a pubertu. Avšakdlouhodobýúčinek u dětí na

učení,inteligenci, růst, endokrinnífunkce, pubertu aplodnost zatím není znám.

Zvýšení frekvenceo vícenež25%bylo hlášenéu14%dospělých apediatrických (4 až16 let)

pacientů léčených levetiracetamem s parciálními záchvaty, zatímco bylo hlášenéu 26%,resp.

21%dospělých apediatrických pacientů, kterým bylo podáváno placebo. Pokud selevetiracetam

používal pro léčbu primárněgeneralizovaných tonicko-klonických křečí udospělých a

dospívajícíchs idiopatickou generalizovanou epilepsií, neobjevil se žádnývliv nafrekvenci

absencí.

Bezpečnostaúčinnost levetiracetamu nebylydostatečněověřenyu dětís epilepsiído 1 roku.

Klinických studiíse účastnilo pouze35 kojenců mladších než1 roks parciálnímizáchvatya

pouze13znich bylo vevěku <6měsíců.

4.5 Interakces jinými léčivými přípravky a jinéformy interakce

Antiepileptika

Data zpremarketingových klinických studiíprovedených u dospělých ukazují, želevetiracetam

neovlivňujesérovékoncentracejižpodávanýchantiepileptik (fenytoin, karbamazepin, kyselina

valproová,fenobarbital, lamotrigin,gabapentin aprimidon)ažetato antiepileptikaneovlivňují

farmakokinetikulevetiracetamu.

Stejnějako u dospělýchnení u dětí užívajících levetiracetam do dávky60mg/kg/den důkazo

klinickyvýznamných interakcích léčivého přípravku.

Retrospektivní hodnocení farmakokinetických interakcí u dětíadospívajících s epilepsií(4-17

let)potvrdilo, žepřídatná léčbaperorálněužívaným levetiracetamem neovliňujesérové

koncentracesoučasně podávaného karbamazepinuavalproátu v ustálenémstavu.Ikdyžúdaje

naznačují, žeantiepileptikaindukující enzymyzvyšujíclearancelevetiracetamu u dětío 20%,

dávku není třebaupravovat.

Probenecid

Bylo zjištěno, žeprobenecid (500 mgčtyřikrát denně), blokátor renálnítubulární sekrece,

inhibujerenálníclearanceprimárního metabolitu, ne však levetiracetamu.Koncentrace

uvedenéhometabolituvšakzůstávánízká.Lzeočekávat, žeostatníléčivépřípravkyvylučované

aktivní tubulární sekrecíbytakémohlysnižovat renálníclearancemetabolitu. Účinek

levetiracetamu naprobenecid nebylstudován aúčinek levetiracetamu nadalšíaktivně

vylučovanéléčivé přípravky, např. NSA,sulfonamidyamethotrexát, neníznám.

Perorálníkontraceptivaajinéfarmakokinetickéinterakce

Levetiracetam v dávce1000 mgdenněneměl vlivnafarmakokinetiku perorálních kontraceptiv

(ethinylestradiolalevonorgestrel); endokrinní parametry(luteinizační hormon aprogesteron) se

nezměnily.Levetiracetam v dávce2 000 mgdenněneměl vliv nafarmakokinetiku digoxinu ani

7/19

warfarinu. Protrombinovéčasyse nezměnily. Současné podávání digoxinu, perorálních

kontraceptivani warfarinu neovlivnilo farmakokinetiku levetiracetamu.

Antacida

Nejsou kdispozici žádnéúdaje o vlivu antacid navstřebávání levetiracetamu.

Jídlo a alkohol

Rozsah vstřebávání levetiracetamu nebyl jídlem ovlivněn, ale rychlostvstřebávání se mírně

snížila.Nejsou kdispozici žádnéúdaje o interakcilevetiracetamu s alkoholem.

4.6 Fertilita, těhotenství a kojení

Těhotenství

Dostatečnéúdaje o podávání levetiracetamu těhotným ženám nejsou k dispozici. Studiena

zvířatechprokázalyreprodukční toxicitu (vizbod5.3).Potenciální riziko pro člověkanení

známé.Podávánílevetiracetamusev těhotenstvíau žen v reprodukčnímvěku, kterénepoužívají

antikoncepci, nedoporučuje, pokud to není nezbytněnutné.

Fyziologickézměnyběhem graviditymohou stejnějako u jiných antiepileptik ovlivnit

koncentracilevetiracetamu. Běhemgraviditybylyzaznamenánypřípadysníženékoncentrace

levetiracetamu vplazmě. Kvýraznějšímu poklesu docházelo během třetíhotrimestru gravidity(v

tomto obdobíbylakoncentracelevetiracetamu v plazmě sníženaažo 60%proti výchozí

koncentraci před začátkemgravidity). Proto je třebapři léčbělevetiracetamem zajistitv průběhu

gravidityvhodnýklinickýpostup.Vysazení antiepileptickéléčbymůževést k exacerbaci

onemocnění, kterémůžepoškoditmatku i plod.

Kojení

Levetiracetam sevylučujedo mateřského mléka.Proto sekojení nedoporučuje. Pokud však je

léčbalevetiracetamem během kojení nezbytná, jetřebavzhledem k významu kojení zvážitpoměr

rizika apřínosuléčby.

Fertilita

Vestudiích nazvířatechnebyl zjištěn žádnýúčinek nafertilitu (vizbod 5.3). Nejsou kdispozici

žádnéúdaje zklinicképraxe, potenciálníriziko učlověkanení známo.

4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovatstroje

Studiehodnotící účinkynaschopnostřídit nebo obsluhovat strojenebylyprovedeny.

Vzhledem k možnérozdílné individuálnícitlivostimohou někteří pacienti pociťovat ospalost

nebo jinépříznakysouvisející s centrálním nervovým systémem, a to zejménanazačátku léčby

nebo po zvýšenídávky.Proto seu těchto pacientů doporučuje opatrnost při provádění

náročnějšíchaktivit, např.řízenívozidel nebo obsluhování strojů. Pacientům se nedoporučuje

řídit nebo obsluhovat stroje, dokud senezjistí, žejejich schopnostvykonávat tyto činnosti není

negativněovlivněna.

8/19

4.8 Nežádoucí účinky

Shrnutíbezpečnostního profilu

Souhrnnéúdaje o bezpečnosti zklinických studiíprovedenýchudospělýchs parciálními

záchvatyléčených perorálnímilékovýmiformamiukázaly, žese nežádoucí účinkyvyskytlyu

46,4%pacientůléčenýchpřípravkemlevetiracetamau 42,2%nemocných,jimžbylo podáváno

placebo.Závažnénežádoucíúčinkysevyskytlyu2,4%pacientů veskupiněslevetiracetamema

u 2,0%nemocných v placebovéskupině.Nejčastějiuváděnýminežádoucími účinkybyly

somnolence, astenieazávratě. Přianalýzesouhrnných dat nebyl zjištěn žádnýjednoznačnývztah

k dávce,ale incidenceazávažnostnežádoucíchúčinků souvisejících s centrálním nervovým

systémem sečasem snižovala.

Při monoterapiise u49,8%pacientů vyskytlynežádoucí účinkyv souvislostis podávaným

lékem.Nejčastěji sevyskytujícími nežádoucími účinkybylyúnavaaospalost.

Studieprovedenáu dospělých adospívajících(12-65 let)s myoklonickýmizáchvatyukázala, že

u 33,3%pacientů veskupině slevetiracetamemau 30,0%pacientů veskupině s placebem se

vyskytlynežádoucí účinkysouvisející s léčbou. Nejčastěji hlášenýminežádoucími účinkybyly

bolestihlavyasomnolence.Incidencenežádoucích účinků u pacientů s myoklonickýmizáchvaty

byla nižšínežu dospělých pacientů s parciálními záchvaty(33,3%proti 46,4%).

Studieprovedenáu dospělých adětí(4-65 let)s idiopatickou generalizovanou epilepsiís

primárněgeneralizovanýmitonicko-klonickýmizáchvatyukázala, žeu 39,2% pacientů ve

skupiněslevetiracetamemau 29,8%pacientů veskupiněs placebem se vyskytlynežádoucí

účinky, kterébylyhodnocenyjako související s léčbou. Nejčastěji hlášeným nežádoucím

účinkem bylaúnava.

Zvýšení frekvencezáchvatů o vícenež25%bylohlášeno u 14%dospělýchadětských pacientů

(vevěku 4-16 let) léčených levetiracetamem s parciálními záchvaty, au 26%dospělých a21%

dětí,kterým bylo podáváno placebo.

Při použitílevetiracetamuv léčběprimárněgeneralizovaných tonicko-klonických záchvatů u

dospělých adospívajících s idiopatickou generalizovanou epilepsiínebylpozorován žádný

účinek nafrekvenciabsencí.

Seznam nežádoucích účinků

Nežádoucí účinkyhlášenézklinických studií(u dospělých,dospívajících,dětíi kojenců >1

měsíc) azpostmarketingových zkušenostíjsouuvedenynížepodle tříd orgánových systémů a

podle frekvence.Pro klinickéstudieje frekvencedefinovánatakto: velmičasté (≥1/10), časté

(≥1/100 až<1/10), méněčasté (≥1/1 000 až<1/100), vzácné(≥1/10 000 až<1/1 000), velmi

vzácné(<1/10 000), neníznámo(zdostupných údajů nelzeurčit). Údaje získanépo uvedení

přípravku natrh nejsou dostatečnéproodhad frekvencenežádoucích účinků v léčenépopulaci.

- Infekceainfestace

Časté: infekce, nazofaryngitida

9/19

- Poruchykrvealymfatického systému

Časté: trombocytopenie

Postmarketingovézkušenosti:leukopenie, neutropenie, pancytopenie (v některých ztěchto

případů bylapopsánasupresekostní dřeně)

- Poruchymetabolismu a výživy

Časté: anorexie, přírůstek tělesné hmotnosti

Riziko anorexie jevyšší,pokud je současně s levetiracetamempodávántopiramát.

Postmarketingovézkušenosti:snížení tělesnéhmotnosti

- Psychiatricképoruchy

Časté: agitovanost, deprese, emoční labilita/výkyvynálady, hostilita/agresivita, insomnie,

nervozita/podrážděnost, poruchyosobnosti, abnormální myšlení

Postmarketingovézkušenosti:abnormálníchování, hněv, anxieta, zmatenost, halucinace,

psychotickáporucha, sebevražda, sebevražednýpokus asebevražednépředstavy

- Poruchynervového systému

Velmi časté: somnolence

Časté: amnézie, ataxie, konvulze, závratě, bolest hlavy, hyperkineze, třes, porucharovnováhy,

poruchapozornosti, poruchapaměti

Postmarketingovézkušenosti:parestezie

- Poruchyoka

Časté: diplopie, rozmazanévidění

- Poruchyuchaalabyrintu

Časté: vertigo

- Respirační, hrudní amediastinálníporuchy

Časté: zhoršení kašle

- Gastrointestinálníporuchy

Časté: bolestibřicha, průjem, dyspepsie,nevolnost, zvracení

Postmarketingovézkušenosti:pankreatitida

- Poruchyjateražlučových cest

Postmarketingovézkušenosti:jaterní selhání, hepatitida, abnormálnívýsledkyjaterních

funkčních testů

- Poruchykůžeapodkožní tkáně

Časté: vyrážka, ekzém, svědění

Postmarketingovézkušenosti:alopecie: u několikapřípadůbylapovysazenílevetiracetamu

pozorovánanápravastavu

10/19

- Poruchysvalové akosterní soustavyapojivovétkáně

Časté: myalgie

- Celkové poruchyareakcev místě aplikace

Velmi časté: astenie/únava

- Poranění, otravyaprocedurálníkomplikace

Časté: náhodnéporanění

Popis vybraných nežádoucích účinků

Riziko anorexie jevyššípři současném podávání levetiracetamu atopimarátu.

V několikapřípadech alopecie byla po vysazení levetiracetamupozorovánanápravastavu.

Pediatrickápopulace

Studieprovedenáu dětských pacientů (4-16 let)sparciálními záchvatyukázala, žeu 55,4%

pacientů veskupiněléčenélevetiracetamemau 40,2%pacientů veskupiněs placebem se

vyskytlynežádoucí účinky.Závažnénežádoucíúčinkyse vyskytlyu 0,0%pacientů veskupině

léčenélevetiracetamemau 1,0%pacientů veskupině léčenéplacebem. Nejčastěji hlášenými

nežádoucími účinkyu dětských pacientů bylysomnolence, hostilita, nervozita, emoční labilita,

agitovanost, anorexie, astenieabolestihlavy. Výsledkybezpečnosti u dětských pacientů byly

konzistentnís bezpečnostnímprofilem levetiracetamu u dospělých, s výjimkou behaviorálnícha

psychiatrických nežádoucích účinků, kterébylyčastějšíu dětínežu dospělých (38,6% proti

18,6%). Relativníriziko však bylo u dětívesrovnání s dospělýmipodobné.

Studieprovedenáu dětí(vevěku 1 měsícažméněnež4 roky) s parciálnímizáchvatyukázala, že

u 21,7%pacientů veskupině léčenélevetiracetamema7,1%pacientů veskupině léčené

placebem se vyskytlynežádoucí účinky.Žádnézávažnénežádoucí účinkyu pacientů se

neobjevilyani ve skupině léčenélevetiracetamemani ve skupině léčenéplacebem. Během

dlouhodobé pokračovacístudieN01148 vevěkovéskupině1 měsíc až<4 rokybyly

nejčastějšímis lékem spojenýminežádoucími účinky, kterése projevilyv průběhu léčby,

podrážděnost(7,9%), konvulze(7,2%), somnolence(6,6%), psychomotorickáhyperaktivita

(3,3%), poruchyspánku (3,3%) aagresivita(3,3%). Výsledkytýkající se bezpečnosti u dětských

pacientů bylyv souladu sbezpečnostnímprofilem levetiracetamu u staršíchdětívevěku 4-16

let.

Dvojitězaslepenáplacebem kontrolovanábezpečnostní pediatrickástudies uspořádánímpro

hodnocení non-inferioritysledovalakognitivníaneuropsychologickéúčinkylevetiracetamuu 4-

16letých dětítrpících parciálními záchvaty.Zestudievyplývá, žev populaci splňující podmínky

protokolu („per-protocol“populace) selevetiracetam neodlišoval (nebyl horší) od placebas

ohledem na změnu od výchozího stavu vesloženém skórek hodnocení pamětiLeiter-R

zahrnujícímpozornostapaměť (Leiter-RAttention and Memory, MemoryScreen Composite

score).Výsledkytýkajícíse chování aemočního fungování naznačovalyupacientů léčených

levetiracetamemzhoršení, pokud jdeo agresivníchování, cožbylo měřenostandardizovanýma

11/19

systematickým způsobem zapoužití ověřeného nástroje (CBCL–Achenbach Child Behavior

Checklist). Avšak u jedinců, kteří užívali levetiracetam v dlouhodobéotevřenénáslednéstudii,

nedošlo v průměru kezhoršení chování aemočního fungování;zejménaměřítkaagresivního

chování nebyla horší oprotivýchozímu stavu.

4.9 Předávkování

Symptomy

Při předávkování levetiracetamembyla pozorovánasomnolence,agitovanost, agresivita, poruchy

vědomí, respirační útlumakóma.

Léčbapředávkování

Po akutním předávkování jetřebažaludek vyprázdnitvýplachem nebo vyvoláním zvracení.

Žádnéspecifickéantidotumlevetiracetamu není kdispozici. Léčbapředávkování je

symptomatickáamůžezahrnovat ihemodialýzu.Účinnost vylučování levetiracetamu dialýzou je

60%aprimárního metabolitu 74%.

5. FARMAKOLOGICKÉVLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamickévlastnosti

Farmakoterapeutickáskupina:antiepileptika, jináantiepileptika,ATC kód: N03AX14

Léčivá látka, levetiracetam, jepyrrolidonovýderivát (S-enantiomerα-etyl-2-oxo-1-pyrrolidin

acetamid),chemickynesouvisející s léčivýmilátkamiobsaženýmiv současných

antiepileptických přípravcích.

Mechanismus účinku

Mechanismus účinku levetiracetamu stále ještě není plněobjasněn, zdásevšak,žeje odlišnýod

ostatních v současnosti užívaných antiepileptik. Pokusyin vitroain vivonasvědčujítomu, že

levetiracetam nemění anizákladní charakteristikybuněk ani normálnípřenos nervových

vzruchů.

In vitrostudieukazují, želevetiracetam ovlivňuje hladinu Ca2+v neuronech částečnou inhibicí

kalciových kanálů typuN asníženímuvolňování Ca2+zintraneuronálních zásob.Levetiracetam

navíc částečněantagonizuje snížení aktivityGABA-aglycinových kanálůzpůsobenézinkem a

betakarboliny. Mimoto se levetiracetam vin vitrostudiích váženaspecifickévazebnémísto v

mozkovétkáni hlodavců. Specifickým vazebnýmmístem jesynaptickývezikulární protein 2A,

kterýjepovažován zasoučástprocesů fúzevezikulů aexocytózyneurotransmiterů.

Levetiracetam ajehoanalogymají různou afinituk vazběnasynaptickývezikulární protein 2A.

Afinita k vazběnasynaptickývezikulární protein 2A korelujes jejich potencí k zábraněvzniku

záchvatů v audiogenníchmodelech epilepsie u myší. Uvedenénálezynaznačují, žeinterakce

mezi levetiracetamem a synaptickým vezikulárním proteinem 2A bymohlapřispívat k jeho

antiepileptickému účinku.

12/19

Farmakodynamickéúčinky

Levetiracetam poskytujeochranu před záchvatyvevelkém počtu zvířecíchmodelů parciálnícha

primárněgeneralizovaných záchvatů, anižbyměl pro-konvulzivníúčinky.Primární metabolitje

neaktivní.

U lidípotvrdilaaktivitapři parciální igeneralizovanéepilepsii(epileptiformnívýboj/foto-

paroxysmálníodpověď)širokéspektrum preklinickystanoveného farmakologického profilu

levetiracetamu.

Klinickázkušenost

Přídatná léčba parciálních záchvatů snebo bez sekundárnígeneralizaceudospělých,

dospívajících, dětía kojenců od 1 měsíces epilepsií:

Účinnost levetiracetamuu dospělých bylaprokázánave3 dvojitě zaslepených placebem

kontrolovaných studiích v denní dávce1 000 mg,2 000 mgnebo 3 000 mg rozdělenédo dvou

dílčích dávek.Léčbatrvala až18 týdnů. V analýzesdružených dat bylo procento pacientů, kteří

dosáhlisnížení frekvenceparciálních záchvatů zatýden o 50%avíceprotipočátečnímu stavu při

stabilní dávce(12/14 týdnů) 27,7%, 31,6%a41,3%u pacientů s 1 000 mg,2 000 mgresp. 3 000

mglevetiracetamu a 12,6%u placeba.

Pediatrická populace

U dětí(4-16 let)byla účinnost levetiracetamu prokázánavedvojitě zaslepenéplacebem

kontrolovanéstudii, do kterébylo zařazeno 198 pacientů s trvánímléčby14 týdnů. V této studii

byl levetiracetam užíván vefixní dávce60 mg/kg/den rozdělenédo dvou dílčích dávek.

44,6%pacientů léčenýchlevetiracetamem a 19,6%pacientů s placebem dosáhlo snížení

frekvenceparciálních záchvatů zatýden protipočátečnímu stavu o 50%avíce. Při pokračující

dlouhodobé léčběbylo 11,4%pacientů bezzáchvatů po dobu alespoň 6 měsíců a7,2%pacientů

bylo bezzáchvatů po dobu alespoň 1 roku.

U dětí(vevěku 1 měsícaž4 roky) byla účinnost levetiracetamu stanovenavedvojitě zaslepené

placebem kontrolovanéstudii, kterázahrnovala 116 pacientů aléčbatrvala5 dní. V této studii

dostávalipacienti dennídávku 20 mg/kg, 25 mg/kg, 40 mg/kgnebo 50 mg/kgperorálního

roztoku na základětitračního rozpisu podle věku. V této studiibylapoužitadávka20 mg/kg/den

titrovanádo 40 mg/kg/den prokojencevevěku jeden měsícažméněnež6měsíců, adávka25

mg/kg/den titrovanádo 50 mg/kg/den pro dětivevěku 6 měsíců až4 roky.Celková denní dávka

byla podávánarozděleněvedvou dílčích dávkách.

Primárnímměřítkem účinnosti byl podíl pacientůodpovídajících naléčbu(frekvence

respondérů, tj. procentopacientů s ≥50% poklesem průměrnédenní frekvenceparciálních

záchvatů od výchozího stavu), kterýbyl hodnocenzaslepeněcentrálním hodnotitelem

prostřednictvím48hodinového video EEGzáznamu. Do analýzyúčinnosti bylo zahrnuto 109

pacientů, kteří mělinejméně24 hodin video EEGzáznamu v obou obdobích, výchozími

13/19

hodnoceném. 43,6% pacientů léčených levetiracetamem a19,6%pacientů léčených placebem

bylo považováno zarespondéry. Výsledkyse shodujínapříč věkovýmiskupinami. Spokračující

dlouhodobou léčbou bylo8,6%pacientů bezzáchvatů nejméněpo dobu 6 měsíců a7,8%bylo

bezzáchvatů nejméně1 rok.

Monoterapiepřiléčběparciálních záchvatů snebo bez sekundárnígeneralizaceu pacientů od

16 let s novědiagnostikovanou epilepsií.

Účinnost levetiracetamuv monoterapiibyla prokázánavedvojitě zaslepeném paralelním

porovnání non-inferioritys karbamazepinem s řízeným uvolňovánímu 576pacientů s nověnebo

nedávno diagnostikovanou epilepsiíod 16 let. U pacientů muselybýt přítomnypouzespontánní

parciální záchvatynebogeneralizovanétonicko-klonickézáchvaty. Pacienti bylirandomizováni

k užívání karbamazepinu sřízeným uvolňovánímv dávce400-1200 mg/den nebo levetiracetamu

v dávce1 000-3 000 mg/den po dobu až121 týdnův závislostinaterapeutickéodpovědi.

Bezzáchvatů po dobu 6měsíců bylo 73,0% pacientů slevetiracetamem a 72,8%pacientů

s karbamazepinem s řízeným uvolňováním; korigovanýabsolutnírozdílmezi léčbamibyl 0,2%

(95%CI:-7,8 8,2). Vícenežpolovinapacientů byla bezzáchvatů po dobu 12 měsíců (56,6%a

58,5%pacientů s levetiracetamem resp. karbamazepinem s řízeným uvolňováním).

Vestudii odrážející klinickou praxi mohla být vysazenasouběžnáantiepileptickáléčbaučásti

pacientů, kteří odpověděli na přídatnou léčbu levetiracetamem (36 dospělých pacientů z69).

Přídatná léčba myoklonických záchvatů u juvenilní myoklonickéepilepsieu dospělých a

dospívajících od 12 let.

Účinnost levetiracetamubyla prokázánavedvojitězaslepenéplacebem kontrolovanéstudii

trvající 16 týdnů u pacientů od 12 let s idiopatickou generalizovanou epilepsiís myoklonickými

záchvatyurůzných syndromů. Většinapacientů trpěla juvenilní myoklonickou epilepsií.

V této studiibyl levetiracetam užíván v dávce3 000 mg/den rozdělenédo dvou denních dávek.

58,3%pacientů léčenýchlevetiracetamem a 23,3%pacientů s placebem dosáhlo snížení počtu

dnů s myoklonickýmzáchvatem zatýdenalespoňo 50%. Při pokračující dlouhodobéléčběbylo

28,6%pacientů bezmyoklonických záchvatů podobu alespoň 6 měsíců a21,0%pacientů bylo

bezmyoklonických záchvatů po dobu alespoň 1 roku.

Přídatná léčba primárněgeneralizovaných tonicko-klonických záchvatů u dospělých a

dospívajících od 12 let s idiopatickou generalizovanou epilepsií.

Účinnost levetiracetamubyla prokázánavedvojitězaslepenéplacebem kontrolovanéstudii

trvající 24 týdnů, kterázahrnovala dospělé, dospívající a omezenýpočet dětítrpících

idiopatickou generalizovanou epilepsiís primárněgeneralizovanýmitonicko klonickými

záchvaty(PGTC) u různých syndromů (juvenilnímyoklonickáepilepsie, juvenilní epilepsie s

absencemi, dětskáepilepsie s absencemineboepilepsie s generalizovanýmitonicko-klonickými

záchvatypo probuzení).V této studiibyl levetiracetam užíván v dávce3 000 mg/den u

dospělých adospívajících nebo 60 mg/kg/den u dětírozdělenédo dvou denních dávek. 72,2%

pacientů léčených levetiracetamem a 45,2%pacientů splacebem dosáhlo snížení frekvence

14/19

primárněgeneralizovaných tonicko-klonických záchvatů zatýden o 50%avíce. Při pokračující

dlouhodobé léčběbylo 47,4%pacientů beztonicko-klonických záchvatů po dobu alespoň 6

měsíců a31,5%pacientůbylo beztonicko-klonických záchvatů po dobu alespoň 1 roku.

5.2 Farmakokinetickévlastnosti

Levetiracetam je vysocerozpustnálátkas vysokou schopností průniku. Farmakokinetickýprofil

je lineární s nízkou intra-ainterindividuálnívariabilitou. Při opakovaném podávání nedochází ke

změněclearance.K dispozici nejsou žádnédůkazyo většívariabilitěmezi pohlavími, rasami ani

cirkadiánní variabilitě. Farmakokinetickýprofil u zdravých dobrovolníků apacientů s epilepsiíje

srovnatelný.

Vzhledem k úplnému a lineárnímu vstřebávání lzeplazmatickéhladinypředvídat nazákladě

perorálnídávkylevetiracetamu, vyjádřenév mg/kgtělesnéhmotnosti. Plazmatickéhladiny

levetiracetamu tedynenínutno monitorovat.

Bylaprokázánavýznamná korelacemezi plazmatickou koncentrací a koncentrací ve slinách u

dětíi dospělých(poměr koncentraceveslinách/ koncentracev plazmě sepohybujív rozmezí 1-

1,7 pro tabletya4 hodinypo podáníi properorálníroztok).

Dospělíadospívající

Vstřebávání

Levetiracetam sepo perorálním podání rychle vstřebává. Absolutní biologickádostupnostpo

perorálním podání seblíží 100%.

Maximálníplazmatickékoncentrace(C

) jsou dosaženy1,3 hodinypo podání dávky.

Ustáleného stavu sedosahuje po dvou dnech při dávkovacímrežimu dvakrát denně.

Maximálních koncentrací (C

) vevýši 31μg/ml se běžnědosahuje po jednorázovédávce1 000

mga43μg/ml po opakovanédávce1 000 mgdvakrát denně.

Rozsah vstřebávání nezávisínadávceanení ovlivněn příjmem potravy.

Distribuce

Žádnéúdaje o distribuciv tkáních u člověkanejsou kdispozici.

Ani levetiracetam ani jeho primární metabolitse vevýznamné mířenevážou nabílkovinykrevní

plazmy(<10%). Distribuční objem levetiracetamuje přibližně0,5-0,7 l/kg,cožje hodnotablízká

celkovému objemu vodyv organismu.

Biotransformace

Levetiracetam není v lidském organismu výrazněmetabolizován. Hlavní metabolickou cestou

(24%dávky) jeenzymatickáhydrolýzaacetamidovéskupiny.Izoenzymyjaterního cytochromu

15/19

P450 nepodporujívznikprimárního metabolitu ucbL057. Hydrolýzaacetamidovéskupinybyla

zjištěnav řaděrůzných tkání včetně krvinek. Metabolit ucbL057 jefarmakologickyneaktivní.

Bylyzjištěnyi dva méněvýznamné metabolity. Jeden byl získán hydroxylací pyrrolidonového

jádra(1,6%dávky)adruhýotevřenímpyrrolidonového kruhu (0,9%dávky).Další

neidentifikovanésložkypředstavovalypouze0,6%dávky.

In vivonebyla zjištěnažádnáenantiomerováinterkonverzeu levetiracetamuani u jeho

primárního metabolitu.

In vitrobylo zjištěno, želevetiracetam ajeho primární metabolitneinhibujíhlavní izoformy

jaterního cytochromu P450 u člověka(CYP34A,2A6, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1 a1A2), aktivitu

glukuronyltransferázy(UGT1A1 aUGT1A6)aniepoxidové hydroxylázy.Levetiracetamin vitro

navíc neovlivňujeglukuronidaci kyselinyvalproové.

V kulturách lidských hepatocytů měl levetiracetam minimální nebo žádnýúčinek naCYP1A2,

SULT1E1 nebo UGT1A1.Levetiracetam způsoboval mírnou indukci CYP2B6 aCYP3A4.In

vitroain vivo údaje o interakci s perorálnímikontraceptivy, digoxinem awarfarinem neukazují,

žedocházelo k významnéindukci enzymů. Protoje interakcepřípravku levetiracetam s jinými

látkaminepravděpodobná.

Vylučování

Plazmatickýpoločas u dospělýchbyl 7±1 hodin anelišilse podle dávky, způsobu podání ani při

opakovanéaplikaci. Průměrnácelková systémováclearancebyla 0,96 ml/min/kg.

Hlavní cestou exkrecebylamoč, kterou sevylučovalo průměrně95%dávky(přibližně93%

dávkysevyloučilo do 48 hodin). Stolicí sevyloučilo pouze0,3%dávky.

Kumulativnívylučovánílevetiracetamu močí během prvních48 hodin dosáhla66%dávky; v

případějeho primárního metabolitu24%dávky.

Renálníclearancelevetiracetamu je 0,6 ml/min/kg, pro ucbL057 4,2 ml/min/kg, cožukazuje, že

levetiracetam sevylučujeglomerulární filtrací s následnou tubulární reabsorpcí a žeprimární

metabolit se kroměglomerulární filtracevylučujei aktivnítubulární sekrecí.

Vylučování levetiracetamu korelujes clearancekreatininu.

Starší pacienti

U starších pacientů jeeliminační poločas prodlouženýpřibližněo 40%(10až11 hodin).To

souvisí sesníženímrenálních funkcí u této populace(vizbod 4.2).

Poruchafunkceledvin

Zdánlivásystémováclearancelevetiracetamu ajeho primárního metabolitu korelujes clearance

kreatininu. Proto seu nemocných se střednězávažnou azávažnou poruchoufunkceledvin

doporučujeupravitudržovací denní dávku přípravkuLevetiracetamSynthonpodle clearance

kreatininu (vizbod 4.2).

16/19

U anurickýchdospělýchjedinců s terminálním renálním selháním byl poločas mezi dialýzami

přibližně25 hodin a během dialýzypřibližně3,1 hodin.

Frakční vylučování levetiracetamu během typické4hodinové dialýzyčinilo 51%.

Poruchafunkcejater

U jedinců s mírnouastřednězávažnou poruchou funkcejater nedocházelo k žádnévýznamné

změněclearancelevetiracetamu. U většinyjedinců se závažnou poruchou funkcejater byla

clearancelevetiracetamusníženao vícenež50%vdůsledku současné poruchyfunkceledvin

(vizbod 4.2).

Pediatrickápopulace

Děti(4 až12 let)

Po perorálním podání jednédávky(20 mg/kg) dětem s epilepsií(6-12 let)byl poločas

levetiracetamu6,0 hodin. Zdánlivásystémováclearancebylapřibližněo 30%vyššínežu

dospělých s epilepsií.

Po podání opakovanýchdávek (20-60 mg/kg/den)dětem s epilepsií(4-12 let) byl levetiracetam

rychleabsorbován. Maximálníplazmatickékoncentracebylo dosaženo 0,5až1,0 hodinu po

podání. Bylopozorovánolineární adávceúměrnézvýšení maximálníplazmatickékoncentracea

plochypodkřivkou. Eliminační poločas byl přibližně5 hodin. Zdánlivátělesnáclearancebyla

1,1 ml/min/kg.

Kojenci a děti(1 měsíc–4 roky)

Po jednorázovém podání perorálního roztoku 100 mg/ml(v dávce20 mg/kg)dětem s epilepsií(1

měsíc–4 roky) byl levetiracetamrychle absorbován amaximálníplazmatickákoncentracebyla

pozorovánapřibližně1 hodinu po podání. Farmakokinetickévýsledkyukazují, žeeliminační

poločas je u dětíkratší(5,3 hodiny) nežu dospělých (7,2hodiny), ažezdánlivátělesná clearance

je u dětírychlejší(1,5 ml/min/kg) nežu dospělých(0,96 ml/min/kg).

V analýzepopulační farmakokinetikyprovedenéu pacientů vevěku od 1měsícedo 16 let

korelovalatělesnáhmotnostvýznamněse zdánlivou clearance(clearancenarůstala sezvýšením

tělesnéhmotnosti), ase zdánlivým distribučním objemem. Naobaparametryměl vliv takévěk.

Tento účinekbyl výraznějšíu mladších dětí, ustupoval se zvyšujícímsevěkem a kolem 4 let

věku sestalzanedbatelným.

V obou analýzách populační farmakokinetikydošlo k asi 20% zvýšení zdánlivéclearance

levetiracetamu, kdyžbyllevetiracetam podáván spolu santiepileptiky, kteréindukují tvorbu

enzymů.

5.3 Předklinické údajevztahující se kbezpečnosti

17/19

Neklinickéúdaje získanénazákladěkonvenčníchfarmakologických studiíbezpečnosti,

genotoxicityakarcinogenitynenaznačujížádnézvláštníriziko pro člověka.

Nežádoucí účinky, kterénebylypozoroványv klinických studiích, ale bylyzjištěnyu potkanůa

v menší mířeu myší, přiexpozici podobným hladinám jako u člověkaas potenciálním

významem propoužití v klinicképraxi, bylyjaterní změnynaznačující adaptivní odpověď, jako

je zvýšenáhmotnostacentrilobulární hypertrofie,infiltracetuku a zvýšenáhladinajaterních

enzymů v plazmě.

U potkanů nebylyv dávkách až1800 mg/kg/den(6násobekmaximálnídoporučenédenní dávky

u lidív přepočtu na mg/m 2 nebo expozici) pozoroványžádnénežádoucí účinkynafertilitu samců

ani samicu rodičů aprvní generacepotomků.

Dvěstudieembryo-fetálního vývoje (EFV studie)bylyprovedenyu potkanů s dávkami400, 1

200 a3 600 mg/kg/den.Při dávce3 600 mg/kg/den došlo pouzev jednéztěchto dvou EFV studií

k nepatrnému snížení fetálníhmotnosti, spojenému s hraničním nárůstem počtu kostních

variant/menších anomálií. Nedošlo k žádnému ovlivnění embryomortalityani ke zvýšení výskytu

malformací. NOAEL(hladina bezpozorovanýchnežádoucích účinků) byla3 600 mg/kg/den pro

březísamicepotkanů (12násobekmaximálnídoporučenédenní dávkyu lidí při přepočtu na

mg/m 2 ) a1 200 mg/kg/den proplody.

Čtyři studieembryo-fetálního vývoje bylyprovedenyu králíků s dávkami200, 600, 800, 1 200 a

1 800 mg/kg/den. Dávka1 800 mg/kg/den vedla keznačnétoxicitě u samic-matek akesnížení

fetálníhmotnosti, spojenému se zvýšeným výskytem plodů s kardiovaskulárními/kosterními

anomáliemi.NOAELbyla<200 mg/kg/den prosamice-matkya200 mg/kg/den pro plody

(odpovídá maximálnídoporučenédenní dávceu lidípři přepočtu na mg/m 2 ).

Studieperinatálního a postnatálního vývoje byla provedenau potkanů s dávkamilevetiracetamu

70,350 a1 800 mg/kg/den. NOAELbyla ≥1 800mg/kg/den pro samiceF0, stejnějako pro

přežití, růst aývoj mláďat F1 aždo odstavení (6násobekmaximálnídoporučenédenní dávkyu

lidí při přepočtu namg/m 2 ).

Studies novorozenci a mláďatyzvířat neukázalyupsů apotkanů žádnénežádoucí účinkyna

standardní výsledkyvývoje amaturacev dávkáchdo 1 800 mg/kg/den (6-17násobekmaximální

doporučenédenní dávkyu lidí při přepočtu na mg/m 2 ).

6. FARMACEUTICKÉÚDAJE

6.1 Seznampomocnýchlátek

Jádrotablety:

Koloidní bezvodýoxid křemičitý

Částečněsubstituovanáhyprolosa

Mikrokrystalickácelulosa

Magnesium-stearát

18/19

Potahovávrstva

PotahovásoustavaOpadryII85F20694Modrá:

Polyvinylalkohol

Makrogol 3350

Mastek

Oxid titaničitý(E171)

Hlinitýlak indigokarmínu (E132)

6.2 Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3 Doba použitelnosti

30 měsíců

6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání

Tento léčivýpřípravek nevyžaduje žádnézvláštnípodmínkyuchovávání.

6.5 Druhobalua velikost balení

Tabletypřípravku levetiracetam jsou balenév PVC/Al blistrech (každýs 10 tabletami), které

jsou vloženydo papírovékrabičkyobsahující 10,20, 30, 50, 60, 100, 120 a200 potahovaných

tablet.

Natrhu nemusíbýt všechnyvelikosti balení.

6.6 Zvláštní požadavkyna likvidaci

Žádnézvláštnípožadavky.

Všechen nepoužitýpřípravek nebo odpad musí být zlikvidován vsouladu smístnímipožadavky.

7. DRŽITELROZHODNUTÍO REGISTRACI

Synthon BV

Microweg22

6545 CM Nijmegen

Nizozemsko

19/19

8. REGISTRAČNÍ ČÍSLA

21/015/13-C

9. DATUMPRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

16.1.2013

10. DATUMREVIZETEXTU

16.1.2013

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace