LEVETIRACETAM G.L. PHARMA Potahovaná tableta 250MG

Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
LEVETIRACETAM (LEVETIRACETAMUM)
Dostupné s:
G.L. Pharma GmbH, Lannach
ATC kód:
N03AX14
INN (Mezinárodní Name):
LEVETIRACETAM (LEVETIRACETAM)
Dávkování:
250MG
Léková forma:
Potahovaná tableta
Podání:
Perorální podání
Jednotky v balení:
30 II Blistr
Druh předpisu:
na lékařský předpis
Terapeutické oblasti:
Levetiracetam
Přehled produktů:
LEVETIRACETAM G.L. PHARMA
Stav Autorizace:
R - registrovaný léčivý přípravek.
Registrační číslo:
21/ 247/12-C
Datum autorizace:
0000-00-00

Přečtěte si celý dokument

1/6

sp.zn. sukls72816/2014

PŘÍBALOVÁINFORMACE:INFORMACEPROUŽIVATELE

LevetiracetamG.L.Pharma250mg potahovanétablety

LevetiracetamG.L.Pharma500mg potahovanétablety

LevetiracetamG.L.Pharma1000mg potahovanétablety

Levetiracetamum

Přečtětesipozorněceloupříbalovouinformacidříve,nežzačnetetentopřípravekužívat,

protože obsahuje proVásdůležitéúdaje.

- Ponechtesipříbalovouinformacipropřípad,žesijibudetepotřebovatpřečístznovu.

- Máte-lijakékolidalšíotázky,zeptejtesesvéholékařenebolékárníka.

- TentopřípravekbylpředepsánvýhradněVám.Nedávejtejejžádnédalšíosobě.Mohlbyjí

ublížit,atoitehdy,má-listejnéznámkyonemocněníjakoVy.

- PokudseuVásvyskytnekterýkoliznežádoucíchúčinků,sděltetosvémulékařinebo

lékárníkovi.Stejněpostupujtevpřípadějakýchkolinežádoucíchúčinků,kterénejsou

uvedenyvtétopříbalovéinformaci.Vizbod 4.

Co naleznetevtétopříbalovéinformaci:

1. CojeLevetiracetamG.L.Pharmaakčemusepoužívá

2. Čemumusítevěnovatpozornost,nežzačnetepřípravekLevetiracetamG.L.Pharmaužívat

3. JakseLevetiracetamG.L.Pharmaužívá

4. Možnénežádoucíúčinky

5. JakpřípravekLevetiracetamG.L.Pharmauchovávat

6. Obsah balenía dalšíinformace

1. CojeLevetiracetamG.L.Pharmaakčemusepoužívá

LevetiracetamG.L.Pharmajelékprotiepilepsii(lékurčenýkléčbězáchvatůunemocnýchs

epilepsií).

LevetiracetamG.L.Pharmaseužívá:

samostatněupacientůvevěkuod16lets novědiagnostikovanouepilepsiíkléčběparciálních

(ohraničených)epileptickýchzáchvatůsesekundárnígeneralizacínebobezní

jakopřídatnáléčbaspolečněsjinýmilékyprotiepilepsiikléčbě:

parciálníchzáchvatůsesekundárnígeneralizacínebobezníudospělých,dospívajících,

dětíakojencůod1měsícevěku

myoklonickýchzáchvatůupacientůod12letvěkusjuvenilnímyoklonickouepilepsií

primárněgeneralizovanýchtonicko-klonickýchzáchvatůudospělýcha dospívajících

od12letsidiopatickougeneralizovanouepilepsií.

2. Čemumusítevěnovatpozornost,nežzačnetepřípravekLevetiracetamG.L.Pharma

užívat

NeužívejtepřípravekLevetiracetamG.L.Pharma

jestližejstealergický(á)nalevetiracetamnebonakteroukolidalšísložkutohoto

přípravku(uvedenou vbodě6).

Upozorněníaopatření

PředužitímpřípravkuLevetiracetamG.L.Pharmaseporaďtesesvýmlékařem

Jestližemátepotížesledvinami,dbejtepokynůlékaře.Lékařmůžerozhodnoutopřípadné

úpravědávkování.

2/6

JestližezpozorujetejakékolizpomalenírůstuneboneočekávanýrozvojpubertyuVašeho

dítěte, prosím,kontaktujtesvéholékaře.

PokudbyuVásdošlokezhoršenízáchvatů(např.zvýšenípočtu),prosím,kontaktujtesvého

lékaře.

Umaléhopočtuosobléčenýchantiepileptiky,jakojeLevetiracetamG.L.Pharma,se

vyskytlymyšlenkyna sebepoškozeníčisebevraždu.PokudseuVásobjevíjakýkoli

příznakdepresea/nebo sebevražednýchmyšlenek,obraťtese,prosím,nasvého

lékaře.

DalšíléčivépřípravkyaLevetiracetamG.L.Pharma

Informujtesvéholékařenebolékárníkaovšechlécích,kteréužíváte, kteréjstevnedávnédobě

užíval(a)nebo které možná budete užívat.

LevetiracetamG.L.Pharmasjídlem,pitímaalkoholem

PřípravekLevetiracetamG.L.Pharmamůžeteužívatspolusjídlemnebobezněj.Promaximální

bezpečnostléčbynepožívejteběhemužívánípřípravkuLevetiracetamG.L.Pharmaalkohol.

Těhotenstvíakojení

Pokud jstetěhotná nebo kojíte,domníváte se, že můžete býttěhotná, neboplánujete otěhotnět,

poraďtesesesvýmlékařemnebolékárníkemdříve, nežzačnetetento přípravekužívat.

LevetiracetamG.L.Pharmabysenemělužívatběhemtěhotenství,pokudtonenínaprostonezbytné.

Riziko vrozených vad u nenarozeného dítěte nelze zcela vyloučit.Vestudiíchnazvířatechměl

LevetiracetamG.L.Pharmanežádoucíreprodukčníúčinky, avšakvevyššíchdávkáchnežbudete

potřebovatkekontrolesvýchzáchvatů.

Běhemléčbysenedoporučujekojení.

Řízenídopravníchprostředkůaobsluhastrojů

LevetiracetamG.L.PharmamůženarušitVašischopnostříditvozidloaobsluhovatstrojeazařízení,

protožemůžezpůsobitospalost.Ktomudocházíspíšenazačátkuléčbynebopozvýšenídávky.

Neměl(a)bysteříditneboobsluhovatstroje,dokudsenezjistí,zdaVašeschopnostvykonávattyto

činnostinenínegativně ovlivněna.

3. JakseLevetiracetamG.L.Pharmaužívá

Vždyužívejtetentopřípravekpřesněpodlepokynůsvéholékaře.Pokudsinejstejistý(á),poraďtese

sesvýmlékařem.

LevetiracetamG.L.Pharmasemusíužívat2xdenně,jednouránoajednouvečer,každýden

přibližněvestejnoudobu.Vždyužívejtetoliktablet,kolikVámurčílékař.

Monoterapie

Dávkaprodospěléadospívající(od16let):

Obvykládávka:vrozmezí1000mgaž3000mgkaždýden.

JestližezačínátepoprvéužívatpřípravekLevetiracetamG.L.Pharma,lékařVámpředepíšepodobu

prvních2 týdnůnižšídávkupředpodánímobvyklénejnižšídávky.

Příklad:přidennídávce2000mgsimusítevzítjednutabletu1000mgránoajednutabletu1000 mg

večer.

Přídatnáléčba

Dávkaprodospěléadospívající(12-17let)shmotnostíalespoň50kg:

Obvykládávka:vrozmezí1000mgaž3000mgkaždýden.

Příklad:přidennídávce2000mgsimusítevzítjednutabletu1000mgránoajednutabletu1000 mg

večer.

3/6

Dávkaprokojence(6-23měsíců),děti(2-11let)adospívající(12-17let)shmotnostínižšínež

50kg:

LékařVámpředepíšenejvhodnějšílékovouformupodlevěku,tělesnéhmotnostiadávky.

Perorálníroztokjevhodnějšílékováformaprokojenceadětimladšínež6let.

Obvykládávka:vrozmezí20-60mg/kgtělesnéhmotnostidenně.

Příklad:obvykládávka20mg/kgtělesnéhmotnostikaždýden;musítepodatsvémudítěti,kteréváží

25kg,jednu250mgtableturánoajednu 250mgtabletuvečer.

Dávkaprokojence(1měsícaždoméněnež6měsíců):

Perorálníroztokjevhodnějšílékováformaprokojence.

Způsobpodání

PotahovanétabletyLevetiracetamG.L.Pharmapolykejtesdostatečnýmmnožstvímtekutiny(např.

zapijtesklenicívody).

Délkaléčby

PřípravekLevetiracetamG.L.Pharmajeurčenkdlouhodobéléčbě.Jetřebapokračovatv

léčběpřípravkemLevetiracetamG.L.Pharmatakdlouho,jakVámdoporučillékař.

Neukončujteléčbunáhlebezporadysesvýmlékařem,takovéukončeníléčbybymohlo

véstkezvýšenémuvýskytuzáchvatů.PokudseVášlékařrozhodnekukončeníléčby

přípravkemLevetiracetamG.L.Pharma,doporučíVám,jakpřípravekLevetiracetam

G.L.Pharmapostupněvysadit.

Jestližejsteužil(a)vícetabletpřípravkuLevetiracetamG.L.Pharma,nežjsteměl(a)

MožnénežádoucíúčinkypřipředávkovánípřípravkemLevetiracetamG.L.Pharmajsou

ospalost,motorickýneklid,agresivita,sníženábdělost,útlumdýcháníakóma(bezvědomí).

Jestližejsteužil(a)vícetablet,nežjsteměl(a),vyhledejtesvéholékaře.Vášlékařurčínejlepší

možnou léčbupředávkování.

Jestližejstezapomněl(a)užítpřípravekLevetiracetamG.L.Pharma

PokudsizapomenetevzítjednunebovícedávekpřípravkuLevetiracetamG.L.Pharma,

kontaktujtesvéholékaře. Nezdvojnásobujtenásledujícídávku,abystedoplnil(a)

vynechanoudávku.

Jestližejstepřestal(a)užívatpřípravekLevetiracetamG.L.Pharma

Přiukončováníléčby,stejnějakoujinýchantiepileptickýchpřípravků,jenutnovysazovat

přípravekpostupně,abysezabránilozvýšenémuvýskytuzáchvatů.

Máte-lijakékolidalšíotázkytýkajícíseužívánítohotopřípravku,zeptejtesesvéholékaře

nebo lékárníka.

4. Možnénežádoucíúčinky

Podobnějakovšechnylékymůžemítitento přípraveknežádoucíúčinky,kterésealenemusí

vyskytnoutukaždého.

Některéznežádoucíchúčinkůjakoospalost,únavanebozávraťsemohouvyskytovatčastějina

začátkuléčbynebopřizvýšenídávky.Tytonežádoucíúčinkybyalemělypostupněodeznít.

Velmičasté:mohou postihnoutvícenež1 pacienta z10

4/6

nazofaryngitida(zánětnosohltanu)

somnolence(ospalost),bolesthlavy.

Časté:mohou postihnout1až10 pacientů ze 100

anorexie(ztrátachutikjídlu)

deprese,nepřátelstvíneboagresivita,úzkost,nespavost,nervozitanebopodrážděnost

křeče,poruchyrovnováhy,závrať(pocitnestability),letargie,třes(mimovolníchvění)

vertigo(pocitotáčení)

kašel

bolestbřicha,průjem,dyspepsie(zažívacípotíže),zvracení,nevolnost

vyrážka

astenie(tělesnáslabost)/únava.

Méněčasté:mohou postihnout1až10 pacientů z1000

sníženýpočetkrevníchdestiček,sníženýpočetbílýchkrvinek

úbytektělesnéhmotnosti,zvýšenítělesnéhmotnosti

pokusosebevražduasebevražednépředstavy,duševníporuchy,abnormální

chování, halucinace,hněv,zmatenost,záchvatpaniky,emočnínestabilita/výkyvy

nálady,motorickýneklid(agitovanost)

amnézie(ztrátapaměti),poruchypaměti(zapomnětlivost),abnormálníkoordinace/ataxie

(poruchakoordinacepohybů),parestezie(brnění),poruchysoustředění(ztrátakoncentrace)

diplopie(dvojitévidění),rozmazanévidění

abnormálníhodnotytestůjaterníchfunkcí

vypadávánívlasů,ekzém,svědění

svalováslabost,myalgie(bolestsvalů)

poranění.

Vzácné:mohou postihnout1 až10 pacientů z10 000

infekce

sníženýpočetvšechtypůkrvinek

závažnéreakcepřecitlivělosti(DRESS)

sníženákoncentracesodíku vkrvi

sebevražda,poruchyosobnosti(problémyschováním),abnormálnímyšlení(pomalé

myšlení, neschopnostsesoustředit)

nekontrolovanésvalovékřečepostihujícíhlavu,trupakončetiny,problémsovládáním

pohybů, hyperkineze(hyperaktivita)

zánětslinivkybřišní

jaterníselhání,zánětjater

kožnívyrážka,kterámůžemítformupuchýřůavypadatjakomaléterče(tmavýstřed

skvrnyobklopenýsvětlejšímokolím,stmavýmokrajem)(multiformníerytém),rozsáhlá

vyrážka spuchýřkyaloupajícísekůží,částečněkolemúst,nosu,očíapohlavníchorgánů

(Stevens–Johnsonůvsyndrom)azávažnějšíformazpůsobujícíolupováníkůžezasahující

vícenež30%povrchutěla(toxickáepidermálnínekrolýza).

Hlášenínežádoucích účinků

PokudseuVásvyskytnekterýkoliznežádoucíchúčinků,sděltetosvémulékařinebolékárníkovi.

Stejněpostupujtevpřípadějakýchkolinežádoucíchúčinků,kterénejsouuvedenyvtétopříbalové

informaci. Nežádoucíúčinkymůžete hlásittaké přímo na adresu:

Státníústavpro kontroluléčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha10

webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek .

5/6

Nahlášenímnežádoucíchúčinkůmůžetepřispětkzískánívíceinformacíobezpečnostitohoto

přípravku.

5. JakpřípravekLevetiracetamG.L.Pharma potahované tabletyuchovávat

Uchovávejtetento přípravekmimodohledadosahdětí.

Nepoužívejtetento přípravekpouplynutídobypoužitelnostiuvedenénakrabičceana

lahvičce/blistruza„Použitelné do:“nebo„EXP“.Dobapoužitelnostisevztahujekposlednímudni

uvedenéhoměsíce.

Tentoléčivýpřípraveknevyžaduježádnézvláštnípodmínkyuchovávání.

Nevyhazujte žádnéléčivé přípravkydo odpadních vodnebo domácíhoodpadu. Zeptejtesesvého

lékárníka,jaknaložitspřípravky, kteréjižnepoužíváte. Tato opatřenípomáhajíchránitživotní

prostředí.

6. Obsah baleníadalšíinformace

CoLevetiracetamG.L.Pharmaobsahuje

Léčivoulátkoujelevetiracetamum(levetiracetam).

250 mg

Jednatabletaobsahuje250mglevetiracetamu.

Pomocnýmilátkamijsou:

Jádrotablety:kukuřičnýškrob, povidonK30, magnesium-stearát,koloidníbezvodýoxid křemičitý.

Potah:částečněhydrolyzovanýpolyvinylalkohol, oxidtitaničitý(E171), makrogol3350, mastek

(E553b),hlinitýlakindigokarmínu(E132).

500 mg

Jednatabletaobsahuje500mglevetiracetamu.

Pomocnýmilátkamijsou:

Jádrotablety:kukuřičnýškrob, povidonK30, magnesium-stearát, koloidníbezvodýoxid křemičitý.

Potah:částečněhydrolyzovanýpolyvinylalkohol, oxidtitaničitý(E171), makrogol3350, mastek

(E553b), žlutýoxid železitý(E172).

1000mg

Jednatabletaobsahuje1000mglevetiracetamu.

Pomocnýmilátkamijsou:

Jádrotablety:kukuřičnýškrob, povidonK30, magnesium-stearát, koloidníbezvodýoxid křemičitý.

Potah:částečněhydrolyzovanýpolyvinylalkohol, oxidtitaničitý(E171), makrogol3350, mastek

(E553b).

JakLevetiracetamG.L.Pharmavypadáacoobsahujetotobalení

250mg:Modrápotahovanátableta ve tvarutobolkys hlubokoupůlicírýhou najedné straně.

Tabletylze dělitnastejnédávky.

6/6

500mg:Žlutápotahovanátableta ve tvarutobolkyshlubokoupůlicírýhou najedné straně.

Tabletylze dělitnastejnédávky.

1000mg:Bílápotahovanátableta ve tvarutobolkys hlubokoupůlicírýhou najedné straně.

Tabletylze dělitnastejnédávky.

PotahovanétabletypřípravkuLevetiracetamG.L.Pharmajsoudostupné vblistrech a

lahvičkách.

Balenísblistryobsahuje 10, 20, 30, 50, 60, 90, 100, 120 a 200 potahovaných tablet.

Lahvičkyobsahují10, 20,30, 50, 60,90, 100, 120 a200 potahovaných tablet.

Natrhunemusíbýtvšechnyvelikostibalení.

Držitelrozhodnutíoregistraci

G.L.Pharma GmbH,Schlossplatz1, 8502Lannach, Rakousko

Výrobce

Klocke Pharma-ServiceGmbH,StraßburgerStr. 77, 77767Appenweier-Urloffen,Německo

G.L.Pharma GmbH,Schlossplatz1, A-8502Lannach,Rakousko

Tento léčivý přípravek jev členskýchstátech EHPregistrován podtěmito názvy:

Bulharsko:Levebon 500 mg/1000 mgфилмиранитаблетки

Česká republika:LevetiracetamG.L.Pharma 250 mg/500 mg/1000mgpotahovanétablety

Maďarsko:Levelan250 mg/500 mgfilmtabletta

Polsko:Levebon

Rakousko:LevetiracetamG.L. 500 mg/1000 mgFilmtabletten

Rumunsko:LevetiracetamG.L. Pharma 250 mg/500 mg/1000 mgcomprimate filmate

Švédsko:Levebon 250 mg/500 mg/750mg/1000 mgfilmdrageradetabletter

Tatopříbalováinformacebylanaposledyrevidována:21.4.2014

Přečtěte si celý dokument

1/17

Sp. zn. sukls108361/2016

SOUHRNÚDAJŮOPŘÍPRAVKU

1. NÁZEVPŘÍPRAVKU

LevetiracetamG.L. Pharma 250 mgpotahovanétablety

LevetiracetamG.L. Pharma 500 mgpotahovanétablety

LevetiracetamG.L. Pharma 1000 mgpotahovanétablety

2. KVALITATIVNÍAKVANTITATIVNÍSLOŽENÍ

LevetiracetamG.L.Pharma250mg potahovanétablety

Jednapotahovanátabletaobsahujelevetiracetamum250mg.

LevetiracetamG.L.Pharma500mg potahovanétablety

Jednapotahovanátabletaobsahujelevetiracetamum500mg.

LevetiracetamG.L.Pharma1000mg potahovanétablety

Jednapotahovanátabletaobsahujelevetiracetamum1000mg.

Úplnýseznampomocnýchlátekvizbod6.1.

3. LÉKOVÁFORMA

Potahovanátableta.

LevetiracetamG.L.Pharma250mg potahovanétablety

Modrá tableta vetvaru tobolky(12,7 x 5,9 mm)s hlubokoupůlicírýhou najednéstraně.

Tabletylze rozdělitna stejnédávky.

LevetiracetamG.L.Pharma500mg potahovanétablety

Žlutá tableta ve tvaru tobolky(16,3x7,6mm)s hlubokoupůlicírýhou najednéstraně.Tablety

lze rozdělitna stejnédávky.

LevetiracetamG.L.Pharma1000mg potahovanétablety

Bílátableta ve tvarutobolky(19,1 x 10,2 mm)s hlubokoupůlicírýhou najednéstraně.Tablety

lze rozdělitna stejnédávky.

4. KLINICKÉÚDAJE

4.1Terapeutickéindikace

PřípravekLevetiracetamG.L.Pharmajeindikovánjakomonoterapiepřiléčběparciálníchzáchvatůs

nebobezsekundárnígeneralizaceupacientůod16letsnovědiagnostikovanouepilepsií.

PřípravekLevetiracetamG.L.Pharmajeindikovánjakopřídatnáterapie

přiléčběparciálníchzáchvatůsnebobezsekundárnígeneralizaceudospělých,dětíakojencůod

1měsícesepilepsií.

2/17

přiléčběmyoklonickýchzáchvatůujuvenilnímyoklonickéepilepsieudospělýcha

dospívajícíchod12let.

přiléčběprimárněgeneralizovanýchtonicko-klonickýchzáchvatůu dospělýchadospívajících

od12letsidiopatickougeneralizovanouepilepsií.

4.2Dávkováníazpůsobpodání

Dávkování

Monoterapieprodospěléadospívajícíod16let

Doporučenápočátečnídávkaje250mgdvakrátdenně.Podvoutýdnechužíváníbymělabýtzvýšena

naterapeutickoudávku500mgdvakrátdenně.Dávkamůžebýtdálezvyšovánao250mgdvakrát

denněkaždédvatýdnyvzávislostinaklinickéodpovědi.Maximálnídávkaje1500mgdvakrátdenně.

Přídatnáterapieprodospělé(≥18let)adospívající(12-17let)shmotnostíalespoň50kg

Počátečníterapeutickádávkaje500mgdvakrátdenně.Stoutodávkoulzezačítprvnídenléčby.

Podleklinickéodpovědiasnášenlivostilzedennídávkuzvýšitažna1500mgdvakrátdenně.Dávku

lzezvyšovatnebosnižovatpo500mgdvakrátdenněkaždédvaažčtyřitýdny.

Zvláštnískupinypacientů

Staršípacienti(65letastarší)

Ustaršíchpacientůsporuchoufunkce ledvin(viz„Poruchafunkceledvin“níže)sedoporučuje

dávkuupravit.

Poruchafunkceledvin

Dennídávkujenutnoindividuálněupravitpodlerenálníchfunkcí.

Prodospělépacientypoužijtenásledujícítabulkuadávkuupravteodpovídajícímzpůsobem.Při

použitítétotabulkydávkováníjenutnonejprvestanovitpacientovuclearancekreatininu(CLcr)

vml/min.Udospělýchadospívajícíchohmotnosti50kgavícelzehodnotuCLcrvml/minzjistit

zhladinkreatininuvséru(mg/dl)spoužitímnásledujícírovnice:

[140-věk(roky)]x hmotnost(kg)

CLcr(ml/min)=------------------------------------------------(x0,85užen)

72xhladinakreatininuvséru(mg/dl)

CLcrsepotépřepočítápodlenásledujícíhovzorcenaplochupovrchutěla(„bodysurfacearea“,BSA):

CLcr(ml/min)

CLcr(ml/min/1,73m²)=--------------------------x1,73

BSApacienta(m²)

Úpravadávkyudospělýchadospívajícíchpacientůshmotnostíalespoň50kgsporuchoufunkce

ledvin:

Stupeňporuchyfunkceledvin Clearancekreatininu

(ml/min/1,73m²) Dávkaafrekvencepodávání

Normální >80 500-1500mgdvakrátdenně

Mírný 50-79 500-1000mgdvakrátdenně

Střednětěžký 30-49 250-750mgdvakrátdenně

Těžký < 30 250-500mgdvakrátdenně

3/17

Dialyzovanípacientivkonečnémstadiu

onemocněníledvin(1) - 500-1000mgjednoudenně(2)

4/17

(1)Prvnídenléčbylevetiracetamemsedoporučujepodatnasycovacídávku750mg.

(2)Podialýzesedoporučujepodatdodatečnoudávku250-500mg.

Udětísporuchoufunkceledvinjetřebaupravitdávkulevetiracetamupodlerenálníchfunkcí,protože

clearancelevetiracetamuzávisínarenálníchfunkcích.Totodoporučeníjezaloženonastudii

sdospělýmisporuchoufunkceledvin.

CLcrvml/min/1,73m²můžebýtodhadnutazestanovenísérovéhokreatininu(mg/dl)promladé

dospívající,dětiakojencespoužitímnásledujícíhovzorce(Schwartzůvvzorec):

Výška(cm)xks

CLcr(ml/min/1,73m 2 )=------------------------------------

sérovýkreatinin(mg/dl)

ks=0,45prodonošenékojencedo1rokuvěku;ks=0,55prodětimladšínež13letadospívajícídívky;

ks=0,7prodospívajícíchlapce

Úpravadávkováníprokojence,dětiadospívajícípacientyshmotnostínižšínež50kgs

poruchou funkce ledvin:

Stupeň

nedostatečnosti

funkceledvin Clearance

kreatininu

(ml/min/1,73m 2 ) Dávkaafrekvencepodávání(1)

Kojenciod1doméněnež

6měsíců Kojenci6-23měsíců,dětia

dospívajícíshmotnostípod

50kg

Normální >80 7-21mg/kgdvakrátdenně10-30mg/kgdvakrátdenně

Mírný 50-79 7-14mg/kgdvakrátdenně 10-20mg/kgdvakrátdenně

Střednětěžký 30-49 3,5-10,5mg/kgdvakrát

denně 5-15mg/kgdvakrátdenně

Těžký <30 3,5-7mg/kgdvakrátdenně5-10mg/kgdvakrátdenně

Dialyzovanípacienti

vkonečnémstadiu

onemocněníledvin -- 7-14mg/kgjednoudenně

(2)(4) 10-20mg/kgjednoudenně(3)

(5)

(1)Prodávkynižšínež250mgaupacientůneschopnýchpolykattabletysepoužíváperorálníroztok

levetiracetamu.

(2)Prvnídenléčbylevetiracetamemsedoporučujenasycovacídávka10,5mg/kg.

(3)Prvnídenléčbylevetiracetamemsedoporučujenasycovacídávka15mg/kg.

(4)Podialýzesedoporučujedodatečnádávka3,5-7mg/kg.

(5)Podialýzesedoporučujedodatečnádávka5-10mg/kg.

Poruchafunkcejater

Upacientůsmírnouažstřednětěžkouporuchoufunkcejaternenítřebadávkunijakupravovat.

Unemocnýchstěžkouporuchoufunkcejatermůžehodnotaclearancekreatininupodhodnocovat

renálnínedostatečnost.Protosepřihodnotěclearancekreatininu<60ml/min/1,73m 2 doporučuje

snížitdenníudržovacídávkuo50%.

Pediatrickápopulace

Lékařbymělpředepsatnejvhodnějšílékovouformu,velikostbaleníasílupřípravkuvzhledemk

věku,hmotnostipacientaadávce.

Lékováformatabletynenívhodnápropodáváníkojencůmadětemmladšímnež6let.Utéto

5/17

Hmotnost Počátečnídávka:

10mg/kgdvakrátdenně Maximálnídávka:

30mg/kgdvakrátdenně

6kg (1)

60mgdvakrátdenně 180mgdvakrátdenně

10kg (1)

100mgdvakrátdenně 300mgdvakrátdenně

15kg (1)

150mgdvakrátdenně 450mgdvakrátdenně

20kg (1)

200mgdvakrátdenně 600mgdvakrátdenně

25kg 250mgdvakrátdenně 750mgdvakrátdenně

od50kg (2)

500mgdvakrátdenně 1500mgdvakrátdenně

populacesedávápřednostperorálnímuroztoku.Navícdostupnásílatabletnenívhodnápropočáteční

léčbudětíshmotnostínižšínež25kg,propacientyneschopnépolykattabletynebopropodání

nižšíchdáveknež250mg.Vevšechtěchtopřípadechsepoužíváperorálníroztoklevetiracetamu.

Monoterapie

Bezpečnostaúčinnostlevetiracetamuudětíadospívajícíchdo16letnebylyumonoterapieještě

stanoveny.

Nejsoukdispozicižádnéúdaje.

Přídatnáterapieprokojencevevěku6-23měsíců,děti(2-11let)adospívající(12-17let)s

hmotnostínižšínež50kg

Perorálníroztokjevhodnějšílékováformaprokojenceadětimladšínež6let.

Počátečníterapeutickádávkaje10mg/kgdvakrátdenně.

Podleklinickéodpovědiasnášenlivostilzedávkuzvýšitažna30mg/kgdvakrátdenně.Změnadávky

bynemělapřekročitzvýšenínebosníženío10mg/kgdvakrátdenněkaždé2týdny.Mělaby

býtpoužitanejnižšíúčinnádávka.

Dávkaudětíshmotností50kgavyššíjestejnájakoudospělých.

Doporučenádávkaprokojenceod6měsíců,dětiadospívající:

(1) Udětíshmotností25kgneboméněbymělabýtpřednostněléčbazahájenaperorálnímroztokem

levetiracetamu.

(2) Dávkaudětíadospívajícíchshmotnostíod50kgjestejnájakoudospělých.

Přídatnáterapieprokojencevevěku1měsícažméněnež6měsíců

Ukojencůsepoužíválékováformaperorálníroztok.

Způsobpodání

Potahovanétabletyjenutnoužívatperorálně,zapíjetdostatečnýmmnožstvítekutiny,lzejeužívat

spolusjídlemnebobezněj.Dennídávkasepodávározdělenadodvoustejnýchdávek.

4.3 Kontraindikace

Hypersenzitivitanaléčivoulátku,jinéderivátypyrrolidonunebonakteroukolipomocnoulátku

uvedenou vbodě6.1.

4.4 Zvláštníupozorněníaopatřenípropoužití

Ukončeníléčby

PokudjenutnoukončitléčbupřípravkemLevetiracetamG.L.Pharma,doporučujesenazákladě

současnéklinicképraxevysazovatjejpostupně(tj.udospělýchadospívajícíchshmotnostívícenež

6/17

50kg:snižovánío500mgdvakrátdenněkaždédvaažčtyřitýdny;u kojencůstaršíchnež6měsíců,

dětíadospívajícíchshmotnostínižšínež50kg:dávkabysemělasnižovatnejvýšeo10mg/kg

dvakrátdenněkaždédva týdny;u kojenců(pod6měsíců):sníženídávkybynemělopřekročit7mg/kg

dvakrátdenněkaždé2 týdny).

Renálníinsuficience

PodávánípřípravkuLevetiracetamG.L.Pharmapacientůmsporuchoufunkceledvinsimůže

vyžádatúpravudávky. Unemocnýchstěžkouporuchoufunkcejaterjevhodnépředzvolením

dávkyprovéstzhodnocenírenálníchfunkcí(vizbod4.2).

Sebevražda

Upacientůléčenýchantiepileptiky(včetnělevetiracetamu)bylyhlášenypřípadysebevraždy,pokusu

osebevraždu,sebevražednýchpředstavachování.Metaanalýzarandomizovanýchplacebem

kontrolovanýchstudiísantiepileptikyprokázalamírnězvýšenérizikosebevražednýchmyšleneka

chování.Mechanismusvznikutohotorizikaneníznám.

Ztohotodůvodubyu pacientůmělybýtsledoványznámkydepresea/nebosebevražednýchpředstava

chováníapřípadněbymělabýtzvolenavhodnáléčba.Pacientům(ajejichošetřujícímosobám)by

mělobýtdoporučeno,abyokamžitěvyhledalilékařskoupomoc,pokudseupacientůprojevíznámky

depresea/nebosebevražednýchpředstavčichování.

Pediatrickápopulace

Lékováformatabletynenívhodnáprokojenceadětimladšínež6let.

Dostupnéúdajeudětínenaznačujívlivnarůstapubertu.Avšakdlouhodobýúčineku dětínaučení,

inteligenci,růst,endokrinnífunkce,pubertuaplodnostzatímneníznám.

Bezpečnostaúčinnostlevetiracetamunebylydostatečněověřenyudětísepilepsiído1roku.

Klinickýchstudiíseúčastnilopouze35kojencůmladšíchnež1roksparciálnímizáchvatyapouze

13znichbylovevěku<6měsíců.

4.5Interakcesjinýmiléčivýmipřípravkyajinéformyinterakce

Antiepileptika

Údajezpremarketingovýchklinickýchstudiíprovedenýchu dospělýchukazují,že

levetiracetamneovlivňujesérovékoncentracejižpodávanýchantiepileptik(fenytoin,

karbamazepin,kyselina valproová,fenobarbital,lamotrigin,gabapentinaprimidon)ažetato

antiepileptikaneovlivňujífarmakokinetikulevetiracetamu.

Stejnějakoudospělýchneníudětíužívajícíchlevetiracetamdodávky60mg/kg/dendůkazoklinicky

významnýchinterakcíchléčivéhopřípravku.

Retrospektivníhodnocenífarmakokinetickýchinterakcíudětíadospívajícíchsepilepsií(4-17let)

potvrdilo,žepřídatnáléčbaperorálněužívanýmlevetiracetamemneovliňujesérovékoncentrace

současněpodávanéhokarbamazepinuavalproátuvustálenémstavu.Ikdyžúdajenaznačují,že

antiepileptikaindukujícíenzymyzvyšujíclearancelevetiracetamuudětío 20%,dávkunenítřeba

upravovat.

Probenecid

Bylozjištěno,žeprobenecid(500mgčtyřikrátdenně),blokátorrenálnítubulárnísekrece,inhibuje

renálníclearanceprimárníhometabolitu,nevšaklevetiracetamu.Koncentraceuvedenéhometabolitu

všakzůstávánízká.Lzeočekávat,žeostatníléčivépřípravkyvylučovanéaktivnítubulárnísekrecíby

takémohlysnižovatrenálníclearancemetabolitu.Účineklevetiracetamunaprobenecidnebyl

studovánaúčineklevetiracetamunadalšíaktivněvylučovanéléčivépřípravky,např.NSAID,

sulfonamidyamethotrexát,neníznám.

Perorálníkontraceptivaajinéfarmakokinetickéinterakce

7/17

Levetiracetamvdávce1000mgdenněnemělvlivnafarmakokinetikuperorálníchkontraceptiv

(ethinylestradiolalevonorgestrel);endokrinníparametry(luteinizačníhormonaprogesteron)se

nezměnily.Levetiracetamvdávce2000mgdenněnemělvlivnafarmakokinetikudigoxinuani

warfarinu.Protrombinovéčasysenezměnily.Současnépodávánídigoxinu,perorálníchkontraceptiv

aniwarfarinuneovlivnilofarmakokinetikulevetiracetamu.

Antacida

Nejsoukdispozicižádnéúdajeovlivuantacidnavstřebávánílevetiracetamu.

Laxativa

Bylyhlášenyizolovanépřípadysníženíúčinnostilevetiracetamu, kdyžbylperorálnílevetiracetam

podáván současně sosmotickýmprojímadlemmakrogol. Proto bynemělbýtmakrogolperorálně

užíván alespoň hodinu předužíváníma hodinu po užívánílevetiracetamu.

Jídloaalkohol

Rozsahvstřebávánílevetiracetamunebyljídlemovlivněn,alerychlostvstřebávánísemírněsnížila.

Nejsoukdispozicižádnéúdajeointerakcilevetiracetamusalkoholem.

4.6Fertilita,těhotenstvíakojení

Těhotenství

Po uvedenípřípravku na trhbylyzdokumentoványvýsledkyzněkolika prospektivníchregistrů u

vícenež1000těhotných žen léčených levetiracetamemvmonoterapiiběhemprvního trimestru

těhotenství. Celkově tyto údajenenaznačujípodstatnézvýšenírizika větších vrozených vad, ikdyž

teratogenníriziko nemůžebýtúplně vyloučeno. Léčbavíceantiepileptikyjespojená svyšším

rizikemvrozených vad nežmonoterapie, atudížmonoterapie byměla býtzvažována.Studiena

zvířatech prokázalyreprodukčnítoxicitu(vizbod5.3).

PodávánípřípravkuLevetiracetamG.L.Pharmasevtěhotenstvíauženvreprodukčním

věku,kterénepoužívajíantikoncepci,nedoporučuje,pokudtonenínezbytněnutné.

Fyziologickézměnyběhemgraviditymohoustejnějakoujinýchantiepileptikovlivnitkoncentraci

levetiracetamu.Běhemgraviditybylyzaznamenánypřípadysníženékoncentracelevetiracetamuv

plazmě.

Kvýraznějšímupoklesudocházeloběhemtřetíhotrimestrugravidity(vtomtoobdobíbyla

koncentracelevetiracetamuvplazměsníženaažo60%protivýchozíkoncentracipředzačátkem

gravidity).Protojetřebapřiléčbělevetiracetamemzajistitvprůběhugravidityvhodnýklinický

postup.Vysazeníantiepileptickéléčbymůževéstkexacerbacionemocnění,kterémůžepoškodit

matkuiplod.

Kojení

Levetiracetamsevylučujedomateřskéhomléka.Protosekojenínedoporučuje.Pokudvšakje

léčbalevetiracetamemběhemkojenínezbytná,jetřebavzhledemkvýznamukojenízvážit

poměrrizikaapřínosuléčby.

Fertilita

Vestudiíchnazvířatechnebylzjištěnžádnýúčineknafertilitu(vizbod5.3). Nejsoukdispozici

žádnéúdajezklinicképraxe,potenciálnírizikoučlověkaneníznámo.

4.7 Účinkynaschopnostříditaobsluhovatstroje

Studiehodnotícíúčinkynaschopnostříditneboobsluhovatstrojenebylyprovedeny.

Vzhledemkmožnérozdílnéindividuálnícitlivostimohouněkteřípacientipociťovatsomnolenci

nebojinépříznakysouvisejícíscentrálnímnervovýmsystémem,atozejménanazačátkuléčby

nebopozvýšenídávky.Protoseutěchtopacientůdoporučujeopatrnostpřiprovádění

náročnějšíchaktivit,např.řízenívozidelneboobsluhovánístrojů.Pacientůmsenedoporučuje

říditneboobsluhovatstroje,dokudsenezjistí,žejejichschopnostvykonávattytočinnostinení

8/17

negativněovlivněna.

4.8 Nežádoucíúčinky

Shrnutíbezpečnostníhoprofilu

Profilnežádoucíchúčinkůuvedenýnížejezaložennaanalýzesouhrnnýchplacebem

kontrolovaných klinickýchstudiívevšechstudovanýchindikacíchscelkem3416pacienty

léčenýmilevetiracetamem.Tytoúdajepocházejízpoužívánílevetiracetamuvotevřených

prodlouženýchstudiíchizezkušenostípouvedenípřípravkunatrh.Nejčastějihlášenénežádoucí

účinkybylynazofaryngitida,somnolence, bolesthlavy,únavaazávratě.Bezpečnostníprofil

levetiracetamujepodobnývevšechvěkových skupinách(dospělíipediatričtípacienti)avevšech

schválenýchindikacíchepilepsie.

Seznamnežádoucíchúčinkůvtabulce

Nežádoucíúčinkyhlášenézklinickýchstudií(udospělých,dospívajících,dětíikojenců>1měsíc)a

zpostmarketingovýchzkušenostíjsouuvedenynížepodletřídorgánovýchsystémůapodle

frekvence.Frekvencejedefinovánatakto:velmičasté(≥1/10),časté(≥1/100až<1/10),méně

časté(≥1/1000až<1/100),vzácné(≥1/10000až<1/1000)avelmivzácné(<1/10000).

MedDRATOS Frekvence

Velmičasté Časté Méněčasté Vzácné

Infekceainfestacenazofaryngitida infekce

Poruchykrvea

lymfatického

systému trombocytopenie,

leukopenie

pancytopenie,

neutropenie,

agranulocytóza

Poruchy

imunitního

systému Léková reakce

seozinofiliía

systémovými

příznaky

(DRESS)

Poruchy

metabolismua

výživy anorexie sníženítělesné

hmotnosti , zvýšení

tělesnéhmotnosti hyponatremie

Psychiatrické

poruchy deprese,

hostilita/agresivita,

anxieta,

insomnie,

nervozita/

podrážděnost sebevražednýpokus,

sebevražedné

představy, psychotická

porucha,abnormální

chování, halucinace,

hněv,stavzmatenosti,

záchvatpaniky,citová

labilita/výkyvynálady,

dokonaná

sebevražda,

poruchy

osobnosti,

abnormální

myšlení

Poruchy

nervového

systému somnolence, bolest

hlavy konvulze,porucha

rovnováhy,závrať,

letargie,třes amnézie,porucha

paměti,poruchy

koordinace/ataxie,

parestezie , poruchy

pozornosti choreoatetóza,

dyskineze,

hyperkineze

Poruchyoka diplopie,rozmazané

vidění

9/17

Poruchyucha

a labyrintu vertigo

Respirační,

hrudnía

mediastinální

poruchy kašel

Gastrointestinální

poruchy bolestbřicha,

průjem,dyspepsie,

zvracení,

nevolnost, pankreatitida

Poruchyjater

a žlučových

cest abnormálnívýsledky

jaterníchfunkčních

testů jaterníselhání

hepatitida

Poruchykůže

a podkožní

tkáně vyrážka alopecie,ekzém,

pruritus toxická

epidermální

nekrolýza,

Stevens-

Johnsonův

syndrom,

multiformní

erytém

Poruchysvalovéa

kosternísoustavy

a pojivovétkáně svalováslabost,

myalgie

Celkovéporuchy

a reakcevmístě

aplikace astenie/únava

Poranění,otravya

procedurální

komplikace poranění

Popisvybranýchnežádoucíchúčinků

Rizikoanorexiejevyššípřisoučasnémpodávánílevetiracetamuatopimarátu.

Vněkolikapřípadechalopeciebylapovysazenílevetiracetamupozorovánaspontánníúprava

stavu.Útlumkostnídřeněbylzjištěnvněkterýchpřípadechpancytopenie.

Pediatrickápopulace

Upacientůvevěku1měsícažméněnež4rokybylocelkem190pacientůléčenolevetiracetamem

vplacebemkontrolovanýchaotevřenýchprodlouženýchstudiích.Šedesát(60)ztěchtopacientů

bylo léčenolevetiracetamemvplacebemkontrolovanýchstudiích.Upacientůvevěku4-16let

bylocelkem645pacientůléčenolevetiracetamemvplacebemkontrolovanýchaotevřených

prodloužených studiích.233těchtopacientůbyloléčenolevetiracetamemvplacebem

kontrolovanýchstudiích.Voboutěchtopediatrickýchskupináchjsoutytoúdajedoplněnyo

zkušenostipouvedenílevetiracetamunatrh.

Profilnežádoucíchúčinkůlevetiracetamujeobecněpodobnývevšechvěkovýchskupináchavevšech

schválenýchindikacíchepilepsie.Výsledkybezpečnostiupediatrickýchpacientůvplacebem

kontrolovanýchklinickýchstudiíchbylykonzistentnísbezpečnostnímprofilemlevetiracetamu

10/17

udospělých,svýjimkoubehaviorálníchapsychiatrickýchnežádoucíchúčinků,kterébylyčastější

udětínežudospělých.Udětíadospívajícíchvevěku4-16letbylyzvracení(velmičasté,11,2%),

agitovanost(časté,3,4%),výkyvynálady(časté,2,1%),citoválabilita(časté,1,7%),agresivita

(časté,8,2%),abnormálníchování(časté,5,6%)aletargie(časté,3,9%)hlášenyčastějinežu

ostatníchvěkovýchskupinnebovcelkovémbezpečnostnímprofilu.Ukojencůadětívevěku1

měsícažméněnež4rokybylypodrážděnost(velmičasté,11,7%)poruchykoordinace(časté,

3,3%)hlášenyčastějinežuostatníchvěkovýchskupinnebovcelkovémbezpečnostnímprofilu.

Dvojitězaslepenáplacebemkontrolovanábezpečnostnípediatrickástudiesuspořádánímpro

hodnocenínon-inferioritysledovalakognitivníaneuropsychologickéúčinkylevetiracetamuu4-

16letýchdětítrpícíchparciálnímizáchvaty.Zestudievyplývá,ževpopulacisplňujícípodmínky

protokolu(„per-protocol“populace)selevetiracetamneodlišoval(nebylinferiorní)odplaceba

sohledemnazměnuodvýchozíhostavuvesloženémskórekhodnocenípamětiLeiter-Rzahrnujícím

pozornostapaměť(Leiter-RAttentionandMemory,MemoryScreenCompositescore).Výsledky

týkajícísechováníaemočníhofungovánínaznačovalyupacientůléčenýchlevetiracetamemzhoršení,

pokudjdeoagresivníchování,cožbyloměřenostandardizovanýmasystematickýmzpůsobemza

použitíověřenéhonástroje(CBCL–AchenbachChildBehaviorChecklist).Avšakujedinců,kteří

užívalilevetiracetamvdlouhodobéotevřenénáslednéstudii,nedošlovprůměrukezhoršeníchovánía

emočníhofungování;zejménaměřítkaagresivníhochovánínebylahoršíoprotivýchozímustavu.

Hlášenípodezřenína nežádoucíúčinky

Hlášenípodezřenínanežádoucíúčinkyporegistraciléčivéhopřípravkujedůležité.Umožňujeto

pokračovatvesledovánípoměrupřínosůarizikléčivéhopřípravku.Žádámezdravotnicképracovníky,

abyhlásilipodezřenína nežádoucíúčinkyna adresu:

Státníústavpro kontroluléčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek .

4.9Předávkování

Symptomy

Připředávkovánílevetiracetamembylapozorovánasomnolence,agitovanost,agresivita,poruchy

vědomí,respiračníútluma kóma.

Léčbapředávkování

Poakutnímpředávkováníjetřebažaludekvyprázdnitvýplachemnebovyvolánímzvracení.Žádné

specifickéantidotumlevetiracetamuneníkdispozici.Léčbapředávkováníjesymptomatickáamůže

zahrnovatihemodialýzu.Účinnostvylučovánílevetiracetamudialýzouje60%aprimárního

metabolitu74%.

5. FARMAKOLOGICKÉVLASTNOSTI

5.1Farmakodynamickévlastnosti

Farmakoterapeutickáskupina:antiepileptika,jináantiepileptika,ATCkód:N03AX14

Léčiválátka,levetiracetam,jepyrrolidonovýderivát(S-enantiomerα-ethyl-2-oxo-1-pyrrolidin

acetamidu),chemickynesouvisejícísléčivýmilátkamiobsaženýmivsoučasných

antiepileptickýchpřípravcích.

Mechanismusúčinku

11/17

Mechanismusúčinkulevetiracetamustáleještěneníplněobjasněn,zdásevšak,žejeodlišnýod

ostatníchvsoučasnostiužívanýchantiepileptik.Pokusyinvitroainvivonasvědčujítomu,že

levetiracetamneměníanizákladnícharakteristikybuněkaninormálnípřenosnervovýchvzruchů.

Invitrostudieukazují,želevetiracetamovlivňujehladinuCa 2+ vneuronechčástečnouinhibicí

kalciovýchkanálůtypuNasníženímuvolňováníCa 2+ zintraneuronálníchzásob.Levetiracetamnavíc

částečněantagonizujesníženíaktivityGABA-aglycinovýchkanálůzpůsobenézinkemabeta-

karboliny.Mimotoselevetiracetamvinvitrostudiíchváženaspecifickévazebnémístovmozkové

tkánihlodavců.Specifickýmvazebnýmmístemjesynaptickývezikulárníprotein2A,kterýje

považovánzasoučástprocesůfúzevezikulůaexocytózyneurotransmiterů.Levetiracetamajeho

analogymajírůznouafinitukvazběnasynaptickývezikulárníprotein2A.Afinitakvazběna

synaptickývezikulárníprotein2Akorelujesjejichpotencíkzábraněvznikuzáchvatůvaudiogenních

modelechepilepsieumyší.Uvedenénálezynaznačují,žeinterakcemezilevetiracetamema

synaptickýmvezikulárnímproteinem2Abymohlapřispívatkjehoantiepileptickémuúčinku.

Farmakodynamickéúčinky

Levetiracetamposkytujeochranupředzáchvatyvevelkémpočtuzvířecíchmodelůparciálnícha

primárněgeneralizovanýchzáchvatů,anižbymělpro-konvulzivníúčinky.Primárnímetabolitje

neaktivní.

Ulidípotvrdilaaktivitapřiparciálníigeneralizovanéepilepsii(epileptiformnívýboj/fotoparoxysmální

odpověď)širokéspektrumfarmakologickéhoprofilulevetiracetamu.

Klinickáúčinnostabezpečnost

Přídatnáléčbaparciálníchzáchvatůsnebobezsekundárnígeneralizaceudospělých,dospívajících,

dětíakojencůvevěkuod1měsícesepilepsií

Účinnostlevetiracetamuudospělýchbylaprokázánave3dvojitězaslepenýchplacebem

kontrolovanýchstudiíchvdennídávce1 000mg,2 000mgnebo3 000mgrozdělenédodvoudílčích

dávek.Léčbatrvalaaž18týdnů.Vanalýzesdruženýchdatbyloprocentopacientů,kteřídosáhli

sníženífrekvenceparciálníchzáchvatůzatýdeno50%avíceprotipočátečnímustavupřistabilní

dávce(12/14týdnů)27,7%,31,6%a 41,3%u pacientůs 1 000mg,2 000mgresp.3 000mg

levetiracetamua12,6%uplaceba.

Pediatrickápopulace

Udětí(vevěku4-16let)bylaúčinnostlevetiracetamuprokázánavedvojitězaslepenéplacebem

kontrolovanéstudii,dokterébylozařazeno198pacientůstrvánímléčby14týdnů.Vtétostudiibyl

levetiracetamužívánvefixnídávce60mg/kg/denrozdělenédodvoudílčíchdávek.

44,6%pacientůléčenýchlevetiracetamema19,6%pacientůsplacebemdosáhlosníženífrekvence

parciálníchzáchvatůzatýdenprotipočátečnímustavuo50%avíce.Připokračujícídlouhodobéléčbě

bylo11,4%pacientůbezzáchvatůpodobualespoň6měsícůa7,2%pacientůbylobezzáchvatůpo

dobualespoň1roku.

Udětí(vevěku1měsícažméněnež4roky)bylaúčinnostlevetiracetamustanovenavedvojitě

zaslepenéplacebemkontrolovanéstudii,kterázahrnovala116pacientůaléčbatrvala5dní.Vtéto

studiidostávalipacientidennídávku20mg/kg,25mg/kg,40mg/kgnebo50mg/kgperorálního

roztokunazákladětitračníhorozpisupodlevěku.Vtétostudiibylapoužitadávka20mg/kg/den

titrovanádo40mg/kg/denprokojencevevěkujedenměsícažméněnež6měsíců,adávka

25mg/kg/dentitrovanádo50mg/kg/denprodětivevěku6měsícůažméněnež4roky.Celková

dennídávkabylapodávánarozděleněvedvoudílčíchdávkách.

Primárnímměřítkemúčinnostibylpodílpacientůodpovídajícíchnaléčbu(procentopacientůs≥50%

poklesemprůměrnédennífrekvenceparciálníchzáchvatůodvýchozího stavu),kterýbylhodnocen

zaslepeněcentrálnímhodnotitelemprostřednictvím48hodinovéhovideo EEGzáznamu.Doanalýzy

účinnostibylozahrnuto109pacientů,kteřímělinejméně24hodinvideo EEGzáznamuvobou

12/17

obdobích,výchozímihodnoceném.43,6%pacientůléčenýchlevetiracetamema19,6%pacientů

léčenýchplacebembylopovažovánozapacientyodpovídajícínaléčbu.Výsledkyseshodujínapříč

věkovýmiskupinami.Spokračujícídlouhodobouléčboubylo8,6%pacientůbezzáchvatůnejméněpo

dobu6měsícůa7,8%bylobezzáchvatůnejméně1 rok.

Monoterapiepřiléčběparciálníchzáchvatůsnebobezsekundárnígeneralizaceupacientůod16let

snovědiagnostikovanouepilepsií.

Účinnostlevetiracetamuvmonoterapiibylaprokázánavedvojitězaslepenémparalelnímporovnání

non-inferiorityskarbamazepinems řízenýmuvolňovánímu 576pacientůsnověnebonedávno

diagnostikovanouepilepsiívevěku16letnebostarší.Upacientůmuselybýtpřítomnypouzespontánní

parciálnízáchvatynebogeneralizovanétonicko-klonickézáchvaty.Pacientibylirandomizovánik

užíváníkarbamazepinusřízenýmuvolňovánímvdávce400-1200mg/dennebolevetiracetamuvdávce

1000-3 000mg/denpodobuaž121týdnůvzávislostinaterapeutickéodpovědi.

Bezzáchvatůpodobu6měsícůbylo73,0%pacientůslevetiracetamema72,8%pacientů

skarbamazepinems řízenýmuvolňováním;korigovanýabsolutnírozdílmeziléčbamibyl0,2%(95%

CI:-7,88,2).Vícenežpolovinapacientůbylabezzáchvatůpodobu12měsíců(56,6%pacientůs

levetiracetamema 58,5%skarbamazepinemsřízenýmuvolňováním).

Vestudiiodrážejícíklinickoupraximohlabýtvysazenasouběžnáantiepileptickáléčbaučásti

pacientů,kteříodpovědělinapřídatnouléčbulevetiracetamem(36dospělýchpacientůz69).

Přídatnáléčbamyoklonickýchzáchvatůujuvenilnímyoklonickéepilepsieudospělýchadospívajících

od12let.

Účinnostlevetiracetamubylaprokázánavedvojitězaslepenéplacebemkontrolovanéstudiitrvající

16týdnůupacientůod12letsidiopatickougeneralizovanouepilepsiísmyoklonickýmizáchvaty

u různýchsyndromů.Většinapacientůtrpělajuvenilnímyoklonickouepilepsií.

Vtétostudiibyllevetiracetamužívánvdávce3000mg/denrozdělenédodvoudenníchdávek.

58,3%pacientůléčenýchlevetiracetamema23,3%pacientůsplacebemdosáhlosníženípočtudnů

smyoklonickýmzáchvatemzatýdenalespoňo 50%.Připokračujícídlouhodobéléčběbylo28,6%

pacientůbezmyoklonickýchzáchvatůpodobualespoň6měsícůa21,0%pacientůbylobez

myoklonickýchzáchvatůpodobualespoň1 roku.

Přídatnáléčbaprimárněgeneralizovanýchtonicko-klonickýchzáchvatůu dospělýchadospívajících

od12letsidiopatickougeneralizovanouepilepsií.

Účinnostlevetiracetamubylaprokázánavedvojitězaslepenéplacebemkontrolovanéstudiitrvající

24týdnů,kterázahrnovaladospělé,dospívajícíaomezenýpočetdětítrpícíchidiopatickou

generalizovanouepilepsiísprimárněgeneralizovanýmitonickoklonickýmizáchvaty(PGTC)u

různýchsyndromů(juvenilnímyoklonickáepilepsie,juvenilníepilepsiesabsencemi,dětská

epilepsiesabsencemineboepilepsiesgeneralizovanýmitonicko-klonickýmizáchvatypoprobuzení).

Vtétostudiibyllevetiracetamužívánvdávce3000mg/denudospělýchadospívajícíchnebo

60mg/kg/denu dětírozdělenédodvoudenníchdávek.

72,2%pacientůléčenýchlevetiracetamema45,2%pacientůsplacebemdosáhlosníženífrekvence

primárněgeneralizovanýchtonicko-klonickýchzáchvatůzatýdeno50%avíce.Připokračující

dlouhodobéléčběbylo47,4%pacientůbeztonicko-klonickýchzáchvatůpodobualespoň6měsícůa

31,5%pacientůbylobeztonicko-klonickýchzáchvatůpodobualespoň1 roku.

5.2Farmakokinetickévlastnosti

Levetiracetamjevysocerozpustnálátkasvysokouschopnostíprůniku.Farmakokinetickýprofilje

lineárnísnízkouintra-ainterindividuálnívariabilitou.Přiopakovanémpodávánínedocházíkezměně

clearance.Kdispozicinejsoužádnédůkazyovětšívariabilitěmezipohlavími,rasamianicirkadiánní

variabilitě.Farmakokinetickýprofilu zdravýchdobrovolníkůapacientůsepilepsiíjesrovnatelný.

13/17

Vzhledemkúplnémualineárnímuvstřebávánílzeplazmatickéhladinypředvídatnazákladěperorální

dávkylevetiracetamu,vyjádřenévmg/kgtělesnéhmotnosti.Plazmatickéhladinylevetiracetamutedy

nenínutnomonitorovat.

Bylaprokázánavýznamnákorelacemeziplazmatickoukoncentracíakoncentracíveslináchudětíi

dospělých(poměrkoncentraceveslinách/koncentracevplazměsepohybujívrozmezí1-1,7pro

perorálnítabletya 4hodinypopodáníiproperorálníroztok).

Dospělíadospívající

Absorpce

Levetiracetamsepoperorálnímpodánírychlevstřebává.Absolutníbiologickádostupnostpo

perorálnímpodáníseblíží100%.

Maximálníplazmatickékoncentrace(C

)jsoudosaženy1,3hodinypopodánídávky.Ustáleného

stavusedosahujepodvoudnechpřidávkovacímrežimudvakrátdenně.

Maximálníchkoncentrací(C

)vevýši31µg/mlseběžnědosahujepojednorázovédávce1000mga

43µg/mlpoopakovanédávce1000mgdvakrátdenně.

Rozsahvstřebávánínezávisínadávceaneníovlivněnpříjmempotravy.

Distribuce

Žádnéúdajeodistribucivtkáníchučlověkanejsoukdispozici.

Anilevetiracetamanijehoprimárnímetabolitsevevýznamnémířenevážounabílkovinykrevní

plazmy(<10%).Distribučníobjemlevetiracetamujepřibližně0,5-0,7l/kg,cožjehodnota

blízká celkovémuobjemuvodyvorganismu.

Biotransformace

Levetiracetamnenívlidskémorganismuvýrazněmetabolizován.Hlavnímetabolickoucestou(24%

dávky)jeenzymatickáhydrolýzaacetamidovéskupiny.IzoenzymyjaterníhocytochromuP

450

nepodporujívznikprimárníhometabolituucbL057.Hydrolýzaacetamidovéskupinybylazjištěna

vřaděrůznýchtkánívčetněkrvinek.MetabolitucbL057jefarmakologickyneaktivní.

Bylyzjištěnyidvaméněvýznamnémetabolity.Jedenbylzískánhydroxylacípyrrolidonovéhojádra

(1,6%dávky)adruhýotevřenímpyrrolidonovéhokruhu(0,9%dávky).Dalšíneidentifikované

složkypředstavovalypouze0,6%dávky.

Invivonebylazjištěnažádnáenantiomerováinterkonverzeulevetiracetamuaniujehoprimárního

metabolitu.

Invitrobylozjištěno,želevetiracetamajehoprimárnímetabolitneinhibujíhlavníizoformyjaterního

cytochromuP

450 u člověka(CYP3A4,2A6,2C9,2C19,2D6,2E1a1A2),aktivituglukuronyl-

transferázy(UGT1A1aUGT1A6)aniepoxidovéhydroxylázy.Levetiracetaminvitronavíc

neovlivňujeglukuronidacikyselinyvalproové.

VkulturáchlidskýchhepatocytůměllevetiracetamminimálnínebožádnýúčineknaCYP1A2,

SULT1E1neboUGT1A1.LevetiracetamzpůsobovalmírnouindukciCYP2B6aCYP3A4.Invitroa

invivoúdajeointerakcisperorálnímikontraceptivy,digoxinemawarfarinemneukazují,žebyinvivo

docházelokvýznamnéindukcienzymů.Protojeinterakcelevetiracetamusjinýmilátkami, nebo

naopak,nepravděpodobná.

Eliminace

Plazmatickýpoločasudospělýchbyl7±1hodinanelišilsepodledávky,způsobupodáníanipři

14/17

opakovanéaplikaci.Průměrnácelkovásystémováclearancebyla0,96ml/min/kg.

Hlavnícestouexkrecebylamoč,kterousevylučovaloprůměrně95%dávky(přibližně93%dávky

sevyloučilodo48hodin).Stolicísevyloučilopouze0,3%dávky.

Kumulativnívylučovánílevetiracetamumočíběhemprvních48hodindosáhlo66%dávky;vpřípadě

jehoprimárníhometabolitu24%dávky.

Renálníclearancelevetiracetamuje0,6ml/min/kg,proucbL0574,2ml/min/kg,cožukazuje,že

levetiracetamsevylučujeglomerulárnífiltracísnáslednoutubulárníreabsorpcíažeprimární

metabolitsekroměglomerulárnífiltracevylučujeiaktivnítubulárnísekrecí.

Vylučovánílevetiracetamukorelujesclearancekreatininu.

Staršípacienti

Ustaršíchpacientůjeeliminačnípoločasprodlouženýpřibližněo40%(10až11hodin).Tosouvisíse

sníženímrenálníchfunkcíutétopopulace(vizbod4.2).

Poruchafunkce ledvin

Zdánlivásystémováclearancelevetiracetamuajehoprimárníhometabolitukorelujesclearance

kreatininu.Protoseunemocnýchsestřednězávažnouazávažnouporuchoufunkceledvin

doporučujeupravitudržovacídennídávkulevetiracetamupodleclearancekreatininu(vizbod

4.2).

Uanurickýchdospělýchjedincůsterminálnímrenálnímselhánímbylpoločasmezidialýzami

přibližně25hodinaběhemdialýzypřibližně3,1hodin.

Frakčnívylučovánílevetiracetamuběhemtypické4hodinovédialýzyčinilo51%.

Poruchafunkcejater

Ujedincůsmírnouastřednězávažnouporuchoufunkcejaternedocházelokžádnévýznamnézměně

clearancelevetiracetamu.Uvětšinyjedincůsezávažnouporuchoufunkcejaterbylaclearance

levetiracetamusníženaovícenež50%vdůsledkusoučasnéporuchyrenálnífunkce(vizbod4.2).

Pediatrická populace

Děti(4až12let)

Poperorálnímpodáníjednédávky(20mg/kg)dětemsepilepsií(6-12let)bylpoločaslevetiracetamu

6,0hodin.Zdánlivásystémováclearancebylapřibližněo30%vyššínežudospělýchsepilepsií.

Poperorálnímpodáníopakovanýchdávek(20-60mg/kg/den)dětemsepilepsií(4-12let)byl

levetiracetamrychle absorbován.Maximálníplazmatickékoncentracebylodosaženo0,5až1,0hodinu

popodání.Bylo pozorovánolineárníadávceúměrnézvýšenímaximálníplazmatickékoncentracea

plochypod křivkou.Eliminačnípoločasbylpřibližně5hodin.Zdánlivátělesnáclearancebyla1,1

ml/min/kg.

Kojenciaděti(1měsíc–4roky)

Pojednorázovémpodání(20mg/kg)perorálníhoroztoku100mg/mldětemsepilepsií(1měsíc–

4roky)byllevetiracetamrychleabsorbovánamaximálníplazmatickákoncentracebylapozorována

přibližně1 hodinupopodání.Farmakokinetickévýsledkyukazují,žeeliminačnípoločasjeudětí

kratší(5,3hodiny)nežudospělých(7,2hodiny),ažezdánliváclearancejeudětírychlejší(1,5

ml/min/kg)nežudospělých(0,96ml/min/kg).

Vanalýzepopulačnífarmakokinetikyprovedenéupacientůvevěkuod1měsícedo16letkorelovala

tělesnáhmotnostvýznamněsezdánlivouclearance(clearancenarůstalasezvýšenímtělesné

15/17

hmotnosti)asezdánlivýmdistribučnímobjemem.Naobaparametrymělvlivtakévěk.Tentoúčinek

bylvýraznějšíumladšíchdětí,ustupovalsezvyšujícímsevěkemakolem4letvěkusestal

zanedbatelným.

Vobouanalýzáchpopulačnífarmakokinetikydošlokasi20%zvýšenízdánlivéclearance

levetiracetamu,kdyžbyllevetiracetampodávánspolusantiepileptiky,kteréindukujítvorbuenzymů.

5.3Předklinickéúdajevztahujícísekbezpečnosti

Neklinickéúdajezískanénazákladěkonvenčníchfarmakologickýchstudiíbezpečnosti,genotoxicity

akancerogenitynenaznačujížádnézvláštnírizikopročlověka.

Nežádoucíúčinky,kterénebylypozoroványvklinickýchstudiích,alebylyzjištěnyu potkanůa

vmenšímířeumyší,přiexpozicipodobnýmhladinámjakoučlověkaaspotenciálnímvýznamempro

použitívklinicképraxi,bylyjaternízměnynaznačujícíadaptivníodpověď,jakojezvýšenáhmotnost

acentrilobulárníhypertrofie,infiltracetukuazvýšenáhladinajaterníchenzymůvplazmě.

Upotkanůnebylypřidávkáchaž1800mg/kg/den(6násobekmaximálnídoporučenédennídávkyulidí

vpřepočtunamg/m 2 neboexpozici)pozoroványžádnénežádoucíúčinkynafertilituneboschopnost

reprodukcesamcůanisamicurodičůaprvnígeneracepotomků.

Dvěstudieembryo-fetálníhovývoje(EFVstudie)bylyprovedenyupotkanůsdávkami400,1200a

3 600mg/kg/den.Přidávce3600mg/kg/dendošlopouzevjednéztěchtodvouEFVstudiík

nepatrnémusníženífetálníhmotnosti,spojenémushraničnímnárůstempočtukostníchvariant/menších

anomálií.Nedošlokžádnémuovlivněníembryomortalityanikezvýšenívýskytumalformací.NOAEL

(hladinabezpozorovanýchnežádoucíchúčinků)byla3600mg/kg/denprobřezísamicepotkanů

(12násobekmaximálnídoporučenédennídávkyulidípřipřepočtuna mg/m 2 )a1200mg/kg/denpro

plody.

Čtyřistudieembryo-fetálníhovývojebylyprovedenyukrálíkůsdávkami200,600,800,1200a

1 800mg/kg/den.Dávka1 800mg/kg/denvedlakeznačnétoxicitěusamic-matekakesníženífetální

hmotnosti,spojenémusezvýšenýmvýskytemplodůskardiovaskulárními/kosternímianomáliemi.

NOAELbyla<200mg/kg/denprosamice-matkya200mg/kg/denproplody(odpovídámaximální

doporučenédennídávceulidípřipřepočtunamg/m 2 ).

Studieperinatálníhoapostnatálníhovývojebylaprovedenaupotkanůsdávkamilevetiracetamu70,

350a1800mg/kg/den.NOAELbyla≥1800mg/kg/denprosamiceF0,stejnějakopropřežití,růsta

vývojmláďatF1aždoodstavení(6násobekmaximálnídoporučenédennídávkyulidípřipřepočtuna

mg/m 2 ).

Studiesnovorozenciamláďatyzvířatneukázalyupsůapotkanůžádnénežádoucíúčinkyna

standardnívýsledkyvývojeamaturacevdávkáchdo1800mg/kg/den(6-17násobekmaximální

doporučenédennídávkyulidípřipřepočtunamg/m 2 ).

Posouzenírizikaproživotníprostředí

Připoužívánílevetiracetamuvsouladusinformacemiopřípravkunenínepřijatelnéovlivnění

životního prostředípravděpodobné(vizbod 6.6).

6. FARMACEUTICKÉÚDAJE

6.1Seznampomocnýchlátek

LevetiracetamG.L.Pharma250mg potahovanétablety

Jádro:

16/17

Kukuřičnýškrob

Povidon K30

Magnesium-stearát

Koloidníbezvodýoxid křemičitý

Potah:

Částečněhydrolyzovanýpolyvinylalkohol

Oxidtitaničitý(E171)

Makrogol3350

Mastek(E553b)

Hlinitýlakindigokarmínu(E132)

LevetiracetamG.L.Pharma500mg potahovanétablety

Jádro:

Kukuřičnýškrob

Povidon K30

Magnesium-stearát

Koloidníbezvodýoxid křemičitý

Potah:

Částečněhydrolyzovanýpolyvinylalkohol

Oxidtitaničitý(E171)

Makrogol3350

Mastek(E553b)

Žlutýoxid železitý(E172)

LevetiracetamG.L.Pharma1000mg potahovanétablety

Jádro:

Kukuřičnýškrob

Povidon K30

Magnesium-stearát

Koloidníbezvodýoxid křemičitý

Potah:

Částečněhydrolyzovanýpolyvinylalkohol

Oxidtitaničitý(E171)

Makrogol3350

Mastek(E553b)

6.2Inkompatibility

Neuplatňujese.

6.3Dobapoužitelnosti

5 let

6.4Zvláštníopatřeníprouchovávání

Tentoléčivýpřípraveknevyžaduježádnézvláštnípodmínkyuchovávání.

6.5Druhobaluaobsahbalení

17/17

Levetiracetam G.L.Pharma 250 mg

Al/PVC blistr obsahující10, 20, 30, 50, 60, 90, 100, 120 a200potahovaných tablet

Al/PVC/PVdC blistr obsahující 10, 20, 30, 50, 60, 90, 100, 120 a 200potahovaných tablet

HDPE lahvičkyobsahující 10, 20, 30, 50, 60, 90, 100, 120 a 200 potahovaných tablet

Natrhunemusíbýtvšechnyvelikostibalení.

LevetiracetamG.L.Pharma500 mg

Al/PVC blistr obsahující10, 20, 30, 50, 60, 90, 100, 120 a200potahovaných tablet

Al/PVC/PVdC blistr obsahující 10, 20, 30, 50, 60, 90, 100, 120 a 200potahovaných tablet

HDPE lahvičkyobsahující 10, 20, 30, 50, 60, 90, 100, 120 a 200potahovaných tablet

Natrhunemusíbýtvšechnyvelikostibalení.

LevetiracetamG.L.Pharma1000 mg

Al/PVCblistrobsahující10, 20, 30, 50, 60, 90, 100, 120 a 200potahovaných tablet

Al/PVC/PVdCblistrobsahující10, 20, 30, 50, 60, 90,100, 120a 200potahovaných tablet

HDPElahvičkyobsahující10, 20, 30,50, 60,90, 100,120 a 200potahovaných tablet

Natrhunemusíbýtvšechnyvelikostibalení.

6.6Zvláštníopatřeníprolikvidacipřípravku

Veškerýnepoužitýléčivýpřípraveknebo odpad musíbýtzlikvidován vsouladusmístnímipožadavky.

7. DRŽITELROZHODNUTÍOREGISTRACI

G.L.Pharma GmbH,Schlossplatz1, A-8502,Lannach,Rakousko

8. REGISTRAČNÍČÍSLA

LevetiracetamG.L. Pharma 250 mgpotahovanétablety:21/247/12-C

LevetiracetamG.L. Pharma 500mgpotahovanétablety:21/248/12-C

LevetiracetamG.L. Pharma 1000 mgpotahovanétablety:21/249/12-C

9. DATUMPRVNÍREGISTRACE/PRODLOUŽENÍREGISTRACE

4.4.2012

10.DATUMREVIZETEXTU

23.5.2016

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace