LEVETIRACETAM DESITIN 1000 MG POTAHOVANÉ GRANULE V SÁČKU, POR GRA FLM 50X1000MG

Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
LEVETIRACETAM (LEVETIRACETAMUM)
Dostupné s:
Desitin Arzneimittel GmbH, Hamburg
ATC kód:
N03AX14
Dávkování:
1000MG
Podání:
Perorální podání
Jednotky v balení:
50, Sáček
Druh předpisu:
Léčiva na lékařský předpis
Stav Autorizace:
R - registrovaný léčivý přípravek.
Registrační číslo:
21/ 507/11-C
Datum autorizace:
0000-00-00

Přečtěte si celý dokument

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls35642/2012

PŘÍBALOVÁ INFORMACE:INFORMACE PRO UŽIVATELE

Levetiracetam Desitin 250 mg potahovanégranule v sáčku

Levetiracetam Desitin 500 mgpotahovanégranule v sáčku

Levetiracetam Desitin 750 mgpotahovanégranule v sáčku

Levetiracetam Desitin 1000 mgpotahovanégranule v sáčku

Levetiracetamum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

TentopřípravekbylpředepsánVám.Nedávejtejejžádnédalšíosobě.Mohlbyjíublížit,a toitehdy,

má-li stejné příznaky jako Vy.

Pokudsekterýkoliznežádoucíchúčinkůvyskytnevzávažnémířenebopokudsivšimnete

jakýchkolivnežádoucíchúčinků,kterénejsouuvedenyvtétopříbalovéinformaci,prosím,sdělteto

svému lékaři nebo lékárníkovi.

Vpříbalové informaci naleznete:

Co je přípravek Levetiracetam Desitin a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Levetiracetam Desitin používat

Jak se přípravek Levetiracetam Desitin užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Levetiracetam Desitin uchovávat

Další informace

1. CO JE PŘÍPRAVEK LEVETIRACETAM DESITIN A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Levetiracetam Desitinjeantiepileptikum (lék určený k léčbě záchvatů u nemocnýchs epilepsií).

LevetiracetamDesitinsepoužívásamostatněvléčběparciálníchzáchvatůupacientůod16letvěkusnově

diagnostikovanou epilepsií.

Levetiracetam Desitin se používá u pacientů, kteří již užívají jiné léky proti epilepsii:

léčba parciálních záchvatů upacientů starších jednoho měsíce,

léčba myoklonických záchvatů (krátké svalové šokovézáškuby) u pacientů od 12 let věku sjuvenilní

myoklonickou epilepsií,

léčba primárně generalizovaných tonicko-klonických záchvatů (záchvaty grand mal) u dospělých a

adolescentů od 12 let věku s idiopatickou generalizovanou epilepsií.

2. ČEMUMUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK

LEVETIRACETAM DESITINUŽÍVAT

Neužívejte přípravek Levetiracetam Desitin

jestližejstealergický/á(přecitlivělý/á)nalevetiracetamnebonakteroukolidalšísložku

přípravku LevetiracetamDesitin (viz bod 6 „Dalšíinformace“).

Zvláštní opatrnosti při užívání přípravku LevetiracetamDesitin je zapotřebí

Jestliže máte potíže s ledvinami, dbejte pokynů lékaře. Lékař může rozhodnout o případné úpravě

dávkování.

Kontaktujte okamžitě svého lékaře:

Pokud u Vás došlo ke zhoršení záchvatů (např. zvýšení počtu záchvatů).

Pokud se u vás vyskytly myšlenky nasebepoškození či sebevraždu.U malého počtu osob léčených

antiepileptiky, jako je levetiracetam, se vyskytly myšlenky nasebepoškození či sebevraždu.

Děti

LevetiracetamDesitinpotahované granulesenedoporučuje u dětí ve věku nižším než 6 let, stejně jako v

počáteční fázi léčby dětí s tělesnou hmotností nižší než 25 kg.

Jestliže zpozorujete jakékoli zpomalení růstu nebo neočekávanývývoj pohlavního dospívání u Vašehodítěte,

prosím, kontaktujte svého lékaře.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a)

vnedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařskéhopředpisu .

Užívání přípravku LevetiracetamDesitin sjídlem a pitím

Levetiracetam Desitin můžete užívat sjídlemnebo bez jídla.

Jako opatření pro většíbezpečnost léčby nepožívejte během užívání přípravku Levetiracetam Desitin alkohol.

Těhotenství akojení

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Pokud jste těhotná nebo si myslíte, že byste mohla být těhotná, informujte, prosím, svého lékaře.

PřípravekLevetiracetamDesitinbysenemělpoužívatběhemtěhotenství,pokudtoneníjednoznačněnutné.

NeníznámopotenciálnírizikoproVašenenarozenédítě.Vestudiíchnazvířatechmělpřípravek

Levetiracetamnežádoucíreprodukčníúčinky,avšakvevyššíchdávkách,nežbudetepotřebovatkekontrole

svých záchvatů.

Během léčby se nedoporučuje kojení.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

PřípravekLevetiracetam DesitinmůženarušitVaši schopnost říditneboobsluhovat stroje a zařízení, protože

můžezpůsobitospalost.Ktomudocházíspíšenazačátkuléčbynebopozvýšenídávky.Neměl(a)bysteřídit

aniobsluhovat stroje, dokud se nezjistí, zda Vaše schopnost vykonávat tyto činnosti není negativněovlivněna.

3. JAK SE LEVETIRACETAM DESITIN UŽÍVÁ

VždyužívejtepřípravekLevetiracetamDesitinpřesněpodlepokynůsvéholékaře.Pokudsinejstejistý(á),

poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Monoterapie:

Monoterapie pro dospělé a dospívající (od 16 let věku):

Užijte počet sáčků spotahovanými granulemi dle pokynů vašeholékaře.

Obvykládávka je v rozmezí od 1000 mg až 3000 mg každý den.

Jestliže začínáte poprvé užívat přípravek Levetiracetam Desitin, lékař Vám předepíše po dobu

prvních 2 týdnů nižší dávku před podáním nejnižšíobvyklé dávky.

Levetiracetam Desitin se musíužívat dvakrát denně, polovinadenní dávky ráno a polovina denní

dávky večer, každý den přibližně ve stejnou dobu.

Přídatná léčba:

Dávka pro dospělé a dospívající (12-17 let) s hmotností alespoň 50 kg:

Užijte počet sáčků spotahovanými granulemi dle pokynů vašeho lékaře.

Obvykládávka je v rozmezí od 1000 mg až 3000 mg každý den.

Levetiracetam Desitin se musí užívat dvakrát denně, polovina denní dávky ráno a polovina denní dávky

večer, každý den přibližně ve stejnou dobu.

Dávkaprokojence(6-23 měsíců), děti(2-11 let) a dospívající (12-17 let) s hmotnostínižší než 50 kg

Užijte / podejte svému dítěti dávku dle instrukce vašeho lékaře.

Obvyklá dávka je v rozmezí od 20 mg/kg do 60 mg/kg každý den.

U kojenců a dětí ve věku nižším než 6 let je vhodnější formou perorální roztoklevetiracetamu.

Levetiracetam Desitin se musí užívat dvakrát denně, polovina denní dávky ráno a polovina denní dávky

večer, každý den přibližně ve stejnou dobu.

Dávkování pro kojence (1 měsíc ažméně než 6 měsíců)

Ukojencůjevhodnějšílékováformaperorálníroztok levetiracetamu.

Podávání

1. 2. 3.

1.Držte sáček nad šipkou a setřepejte jeho obsah směrem dolů.

2.Odtrhněte vmístě zářezu (šipka) nebo odstřihněte vmístě tečkované čárky.

3.Nasypte si obsah přímo do úst a granule okamžitě spolkněte a zapijte dostatečným množstvím tekutiny

(např. sklenicí vody).Nežvýkejte potahované granule, protože by mohly mít nahořklou chuť.

Potahované granule je možné také rozpustitpomocí třepání po dobu alespoň 2 minuty vminimálně 10 ml

vody a podávat prostřednictvím sondy, která by se mělaokamžitě po podání dvakrát propláchnout 10 ml

vody.Pokud se použije tento způsob podání,měla by se suspenze připravit těsně před podáním.

Sáčky jsou určeny pouze kjednorázovému použití.

Trvání léčby

Přípravek Levetiracetam Desitin je určen k dlouhodobé léčbě.Je třeba pokračovat v léčbě přípravkem

Levetiracetam Desitintak dlouho, jak Vám doporučil lékař.

Neukončujte léčbu bez porady se svým lékařem, protože takové ukončení léčby by mohlo vést

ke zvýšenému výskytu záchvatů.Pokud se Váš lékař rozhodne k ukončení léčby přípravkem

Levetiracetam Desitin, doporučí Vám, jak přípravek postupně vysadit.

Jestliže jste užil/a více přípravku Levetiracetam Desitin, než byste měl/a

Možné nežádoucí účinky při předávkování přípravkem Levetiracetam Desitin jsou ospalost,pohybový neklid,

agresivita, snížená bdělost, útlum dýchání a bezvědomí.Jestliže jste užil(a) více přípravku Levetiracetam

Desitin, než jste měl(a), vyhledejte svého lékaře.Váš lékař určí nejlepší možnou léčbu předávkování.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Levetiracetam Desitin

Pokud si zapomenete vzít jednu nebo více dávek, vyhledejte svého lékaře.

Nezdvojujte následující dávku, abyste doplnil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Levetiracetam Desitin

Nikdy neměňte dávku bezporady slékařem.Nevysazujte svou léčbu bez předchozíporady se svýmlékařem,

jinakmůžeteohrozit úspěch léčby.

Máte-li nějaké další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Levetiracetam Desitin nežádoucí účinky, které se ale

nemusí vyskytnout u každého.

Sdělte svému lékaři, pokud se u Vás vyskytnou některé z následujících nežádoucích účinků a pokudVás tyto

účinky znepokojují.

Velmi časté nežádoucí účinky(postihují více než 1 uživatele z10):

ospalost, bolesti hlavy,

nasopharyngitida (zánět nosu nebo hrdla).

Časté nežádoucí účinky(postihují 1 až 10 uživatelů ze100):

závratě, křeče,letargie,

mimovolní třes, poruchy rovnováhy,

neschopnost spát, nervozita,

deprese, úzkost, hostilita (nepřátelskost), agresivita, podrážděnost,

únava, pocit slabosti,

bolesti břicha, dyspepsie (porucha trávení), průjem,

zvracení, nevolnost,

anorexie (ztráta chuti k jídlu),

vertigo (pocit motání hlavy),

kašel,

vyrážka.

Méně časté nežádoucí účinky(postihují 1 až 10 uživatelů z 1000):

snížený počet krevních destiček, snížený počet bílých krvinek,

parestézie (pocit na kůži, jako je pálení, píchání, svědění nebo brnění bez zjevné fyzikální příčiny),

ataxie (zhoršená koordinace pohybů),

amnézie (ztráta paměti), zapomnětlivost, porucha schopnosti koncentrace (soustředění),

abnormálníchování, hněv, zmatenost,

emoční nevyrovnanost, změny nálady, pohybový neklid,

halucinace (nereálné vjemy), psychotická porucha (abnormální myšlenky a vnímání),

pokus o sebevraždu a sebevražedné představy,

abnormální jaterní testy,

snížení tělesnéhmotnosti, zvýšení tělesné hmotnosti,

dvojité vidění, rozmazané vidění,

svalová slabost,bolesti svalů,

poranění,

ztráta vlasů, ekzém, svědění.

Vzácné nežádoucí účinky(postihují 1 až 10 uživatelů z 10000):

snížený počet určitého typu bílých krvinek (neutrofilních granulocytů) nebo všech typů krevních buněk,

nekontrolovanésvalovékřečepostihující hlavu,trupakončetiny,problémsovládánímpohybů,

hyperkineze (zvýšená pohybová aktivita a neschopnost setrvat v klidu),

sebevražda, poruchy osobnosti (změny vmyšlení, pocitech a chování),

poruchy myšlení (např. pomalé myšlení),

zánět slinivky břišní,

selhání jater, zánět jater,

infekce,

puchýře na kůži, v ústech, očích a na pohlavním ústrojí, kožní vyrážka.

Některé vedlejší účinky, jako je ospalost, únava a závratě mohou být častějšína začátku léčby nebo při

zvýšení dávky.Tyto účinky by však měly po čase ustoupit.

Pokud se kterýkoli znežádoucích účinků vyskytne vzávažné míře nebo pokud si všimnete jakýchkoliv

nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny vtéto příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo

lékárníkovi.

5. JAK PŘÍPRAVEK LEVETIRACETAM DESITIN UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Přípravek Levetiracetam Desitin nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedenéna krabičce a sáčku za

„Použitelnédo:“ a „EXP“.Doba použitelnosti se vztahuje kposlednímu dni uvedeného měsíce.

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky pro uchovávání.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu.Zeptejte se svéholékárníka,

jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete.Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Levetiracetam Desitin obsahuje

Léčivou látkou je levetiracetam.Jedensáček obsahuje levetiracetamum250 nebo 500 nebo 750 nebo 1000

Pomocnými látkami jsou:

Povidon K30

Mikrokrystalickácelulosa

Koloidní bezvodýoxid křemičitý

Magnesium-stearát

Polyvinylalkohol

Oxid titaničitý (E171)

Makrogol 3350

Mastek

Jak přípravek LevetiracetamDesitin vypadá a co obsahuje toto balení

Potahovanégranule vsáčcích. Potahované granule jsou bílé nebo téměř bílé kulaté(o průměru kolem 2 mm).

Levetiracetam Desitin 250 mgpotahovanégranule v sáčku

Velikost balení20, 30, 50,60, 100, 200sáčků.

Levetiracetam Desitin 500 mgpotahovanégranule v sáčku

Velikost balení20, 30, 50, 60, 100, 200sáčků.

Levetiracetam Desitin 750 mgpotahovanégranule v sáčku

Velikost balení20, 50, 60, 100, 200sáčků.

Levetiracetam Desitin 1000 mgpotahovanégranule v sáčku

Velikost balení20, 30, 50, 60, 100, 200sáčků.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

DESITIN ARZNEIMITTEL GmbH

Weg beim Jäger 214, 22335 Hamburg, Německo

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Česko: Levetiracetam Desitin 250/500/750/1000 mg potahované granule v sáčku

Německo:Levetiracetam Desitin 250/500/750/1000 mg befilmtes Granulat im Beutel

Portugalsko: Lovos 250/500/750/1000 mg granulado revestido em saqueta

Rumunsko: Levetiracetam Desitin 250/500/750/1000 mg granule acoperite, în plic unidoză

Slovensko: LevetiracetamDesitin 250/500/750/1000 mg obalené granuly vo vrecku

Španělsko: LevetiracetamJuste250/500/750/1000 mg granulado recubierto en sobre

VelkáBritánie: Levetiracetam Desitin 250/500/750/100 0mg coated granules in sachet

Datumposlední revize textu:30.3.2012

Přečtěte si celý dokument

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls146103/2012

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.NÁZEV PŘÍPRAVKU

Levetiracetam Desitin 250 mgpotahovanégranule v sáčku

Levetiracetam Desitin 500 mgpotahovanégranule v sáčku

Levetiracetam Desitin 750mgpotahovanégranule v sáčku

Levetiracetam Desitin 1000 mgpotahovanégranule v sáčku

2.KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Levetiracetam Desitin 250 mgpotahovanégranule v sáčku

Jeden sáček obsahuje levetiracetamum250 mg.

Levetiracetam Desitin500 mgpotahovanégranule v sáčku

Jeden sáček obsahuje levetiracetamum500 mg.

Levetiracetam Desitin 750 mgpotahovanégranule v sáčku

Jeden sáček obsahuje levetiracetamum750 mg.

Levetiracetam Desitin 1000 mgpotahovanégranule v sáčku

Jeden sáček obsahuje levetiracetamum1000 mg.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.LÉKOVÁ FORMA

Potahovanégranule vsáčku.

Sáčky sbílými nebo téměř bílými kulatýmipotahovanýmigranulemi (o průměru kolem 2 mm).

4.KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikace

LevetiracetamDesitinjeindikovánjakomonoterapievléčběparciálníchzáchvatůsnebobez

sekundární generalizace u pacientů od 16 let věku s nově diagnostikovanou epilepsií.

Levetiracetam Desitin je indikován jako přídatná terapie

přiléčběparciálníchzáchvatůsnebobezsekundárnígeneralizaceudospělých,dětía kojenců

(vevěkuod 1 měsíce) sepilepsií,

při léčběmyoklonických záchvatů u dospělých a dětíod 12 letvěku sjuvenilnímyoklonickou

epilepsií,

při léčbě primárněgeneralizovanýchtonicko-klonických záchvatů u dospělých a dospívajících

od 12 let věku sidiopatickou generalizovanou epilepsií.

4.2 Dávkování a způsob podání

Dávkování

Monoterapie pro dospělé a dospívající od 16 let věku

Doporučená počátečnídávka je 250mgdvakrát denně, která by měla být po dvou týdnech zvýšena na

úvodní terapeutickou dávku 500 mg dvakrát denně.Dávka může být dále zvyšována o 250 mg dvakrát

denněkaždédvatýdnyvzávislostinaklinickéodpovědi.Maximálnídávkaje1500mgdvakrát

denně.

Přídatná terapie pro dospělé (≥18 let) adospívající (12-17 let) s hmotností 50 kg nebo více

Počáteční terapeutická dávka je 500 mg dvakrát denně.S touto dávkou lze začít první den léčby.

Podleklinickéodpovědiasnášenlivostilzedennídávkuzvýšitažna1500mgdvakrátdenně.Dávku

lze zvyšovat nebo snižovat po 500 mg dvakrát denně každé dva až čtyři týdny.

Zvláštní skupiny pacientů

Starší pacienti (65 let a starší)

Ustaršíchpacientůsporuchoufunkceledvin(viz„Poruchafunkceledvin“níže)sedoporučujedávku

upravit.

Porucha funkce ledvin

Denní dávku je nutno individuálně upravit podle funkce ledvin.

Prodospělépacientypoužijtenásledujícítabulkuadávkuodpovídajícímzpůsobemupravte.Při

použitítétodávkovacítabulkyjenutnonejprvestanovitpacientovuclearancekreatininu(CLcr)v

ml/min.Udospělýchadospívajícíchohmotnosti50kgavícelzehodnotuCLcrvml/minzjistitz

hladin kreatininu v séru (mg/dl) s použitím následující rovnice:

CLcr sepoté přepočítá podle následujícího vzorce na plochu povrchu těla („body surface area", BSA):

Tabulka1:Úpravadávkyudospělýchadospívajícíchpacientůshmotnostíalespoň50kgs

poruchou funkce ledvin

Skupina Clearancekreatininu

(ml/min/1,73m²) Dávka a frekvence

Normální > 80 500-1500 mg dvakrát denně

Mírná porucha 50-79 500-1500 mg dvakrát denně

Středně těžká porucha 30-49 250-750 mg dvakrát denně

Těžká porucha < 30 250-500 mgdvakrát denně

Dialyzovaní nemocní v

konečnémstadiuonemocnění

ledvin (1) - 500až1000mgjednoudenně

První den léčby levetiracetamem se doporučuje podat úvodní dávku 750 mg.

Po dialýze se doporučuje podat dodatečnou dávku 250-500 mg.

Udětísporuchoufunkceledvinjetřebaupravitdávkulevetiracetamupodlerenálníchfunkcí,protože

clearancelevetiracetamuzávisínafunkciledvin.Totodoporučeníjezaloženonastudiisdospělýmis

poruchou funkce ledvin.

Promladédospívající,dětiakojencelzehodnotuCLcrvml/min/1,73m 2 zjistitzhladinsérového

kreatininu (mg/dl)s použitím následujícího vzorce (Schwartzův vzorec):

ks=0,45prodonošenékojencedo1rokuvěku,ks=0,55prodětimladšínež13leta dospívajícídívky;

ks=0,7 pro dospívající chlapce

Tabulka2:Úpravadávkováníprokojence,dětiadospívajícípacientyshmotnostínižšínež50

kg s poruchou funkce ledvin

Skupina Clearance

kreatininu(ml/

min/1,73 m²) Dávka a frekvence (1)

Kojenciod1doméněnež

6 měsíců Kojenci6-23měsíců,dětia

dospívajícíshmotnostípod

50kg

Normální > 80 7-21 mg/kg (0,07-0,21

ml/kg)dvakrát denně 10-30 mg/kg (0,10-0,30

ml/kg) dvakrát denně

Mírná porucha 50-79 7-14 mg/kg (0,07-0,14

ml/kg)dvakrát denně 10-20 mg/kg (0,10-0,20

ml/kg)dvakrát denně

Středně těžká

porucha 30-49 3,5-10,5mg/kg(0,035-

0,105 ml/kg)dvakrát denně 5-15 mg/kg (0,05-0,15

ml/kg) dvakrát denně

Těžká porucha < 30 3,5-7mg/kg(0,035-0,07

ml/kg)dvakrát denně 5-10 mg/kg (0,05-0,10

ml/kg) dvakrát denně

Dialyzovaní

nemocní v

konečném stadiu

onemocnění ledvin -- 7-14 mg/kg (0,07-0,14

ml/kg)jednou denně (2)(4) 10-20 mg/kg (0,10-0,20

ml/kg) jednou denně (3)(5)

Levetiracetamperorální roztok se používá při dávkách nižších než 250mg.

První den léčbylevetiracetamemsedoporučuje podat úvodní dávku10,5mg/kg (0,105ml/kg)

První den léčby levetiracetamem se doporučuje podat úvodní dávku 15 mg/kg(0,15ml/kg).

Po dialýze se doporučuje podat dodatečnou dávku3,5-7mg/kg (0,035-0,07ml/kg).

Po dialýze se doporučuje podat dodatečnou dávku5-10mg/kg (0,05-0,10ml/kg).

Porucha funkce jater

Upacientůsmírnounebostřednětěžkouporuchoufunkcejaternenínutnážádnáúpravadávky.

Unemocnýchstěžkouporuchoufunkcejatermůžehodnotaclearancekreatininupodhodnocovat

nedostatečnost ledvin.Proto se při hodnotě clearancekreatininu < 60 ml/min/1,73 m 2 doporučuje snížit

denní udržovací dávku o 50%.

Pediatrická populace

Lékař by měl předepsat nejvhodnější sílu a formu léku dle věku, hmotnosti a dávky.

Lékve formě potahovaných granulí není přizpůsobenkpodáníkojencům a dětemvevěkunižšímnež

6let.Utétopopulacesedávápřednostperorálnímuroztokulevetiracetamu.Dostupnésílydávkyu

potahovanýchgranulívsáčkunavícnejsouvhodnépropočátečníléčbuudětíohmotnostinižšínež

25kg,nebokpodávánídáveknižšíchnež250mg.Vevšechtěchtopřípadechsepoužíváperorální

roztoklevetiracetamu.

Monoterapie

Udětíaadolescentůmladších16letnebylastanovenabezpečnostaúčinnostpodávánípřípravku

levetiracetam vmonoterapii.

Nejsou dostupné žádné údaje.

Přídatnáterapieprokojencevevěku6-23měsíců,děti(2-11let)adospívající(12-17 let)shmotností

nižší než 50 kg

Prokojenceadětimladšínež6letjevhodnějšílékováformaperorální roztoklevetiracetamu.

Počáteční terapeutická dávka je 10 mg/kg dvakrát denně.

Podleklinickéodpovědi a snášenlivostilzedennídávku zvýšit ažna 30mg/kgdvakrát denně. Změny

dávkybynemělypřevyšovatzvýšenínebosníženío10mg/kgdvakrátdenněkaždédvatýdny.Měla

by se použít nejnižší účinná dávka.

Dávka u dětí shmotností 50 kg nebo vyšší je stejná jako u dospělých.

Tabulka 3: Doporučená dávka pro kojence ve věku vyššímnež 6 měsíců, pro děti a dospívající

Hmotnost Počáteční dávka:

10 mg/kg dvakrát denně Maximální dávka:

30 mg/kg dvakrát denně

6 kg (1) 60 mg (0,6 ml) dvakrát denně 180 mg (1,8 ml) dvakrát denně

10 kg (1) 100 mg (1 ml) dvakrát denně 300 mg (3 ml) dvakrát denně

15 kg (1) 150 mg (1,5 ml) dvakrát denně 450 mg (4,5 ml) dvakrát denně

20 kg (1) 200 mg (2 ml) dvakrát denně 600 mg (6 ml) dvakrát denně

25 kg 250 mg dvakrát denně 750 mg dvakrát denně

Od 50 kg (2) 500 mg dvakrát denně 1500 mg dvakrát denně

Udětíshmotností25kgneboméněbymělabýtpřednostněléčbazahájenaperorálnímroztokem

levetiracetamu.

Dávka u dětí adospívajících shmotností 50 kg nebo vyšší je stejná jako u dospělých.

Přídatná terapie pro kojenceve věku1 měsícažméněnež6měsíců

Ukojencůsepoužíválékováformaperorálníroztok.

Způsob podání

Potahovanégranulejenutnoužívatperorálně,zapíjetdostatečnýmmnožstvítekutinyalzejeužívat

spolu s jídlem nebo bez něj.Denní dávka se podává rozdělena do dvou stejných dávek.

Potahovanégranulejemožné také rozpustit pomocí třepání podobu alespoň 2minutyvminimálně 10

mlvodya podávatprostřednictvímsondy,která bysemělaokamžitěpopodánídvakrátpropláchnout

10 ml vody.Pokud se použije tento způsob podání, měla by se suspenze připravit těsně před podáním.

Sáčky jsou určeny pouze kjednorázovému použití.

4.3 Kontraindikace

Hypersenzitivitanaléčivoulátku,jinéderivátypyrrolidonunebonakteroukolipomocnoulátkutohoto

přípravku.

4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Ukončení léčby

PokudjenutnoukončitléčbupřípravkemLevetiracetamDesitin,doporučujesenazákladě

současnéklinicképraxevysazovat jej postupně (tj. udospělých a dospívajících shmotnostívíce

než50kg:snižovánío500mgdvakrátdenněkaždédvaažčtyřitýdny;ukojencůstarších6

měsíců, udětí a dospívajících shmotnostímenšínež 50kg:dávka by seměla snižovatnejvýše

o10mg/kg dvakrát denněkaždédva týdny; u kojenců (pod6měsíců):sníženídávkyby nemělo

překročit7mg/kgdvakrátdenněkaždé2 týdny.

Renální insuficience

PodávánípřípravkuLevetiracetamDesitinpacientůmsporuchoufunkceledvinsimůževyžádat

úpravudávky.Upacientůstěžkouporuchoufunkcejaterjevhodnépředzvolenímdávkyprovést

zhodnocenífunkcí ledvin (viz bod 4.2).

Sebevražda

Upacientůléčenýchantiepileptiky(včetnělevetiracetamu)bylyhlášenypřípadysebevraždy,pokusuo

sebevraždu,sebevražednýchpředstavachování.Metaanalýzarandomizovanýchplacebem

kontrolovanýchstudiísantiepileptikyprokázalamírnězvýšenérizikosebevražednýchmyšleneka

chování.Mechanismus vzniku tohoto rizika není znám.

Z tohoto důvodu by u pacientůměly být sledovány známkydeprese a/nebo sebevražedných představ a

chováníapřípadněbymělabýtzvolenavhodnáléčba.Pacientům(ajejichošetřujícímosobám)by

mělobýtdoporučeno,abyvyhledaliokamžitělékařskoupomoc,pokudseu pacientůprojevíznámky

deprese a/nebo sebevražedných představ či chování.

Pediatrická populace

Lékve formě potahovaných granulínení přizpůsoben k použití u kojenců a dětí mladších 6 let.

Dostupnéúdajeudětíukazujívlivnarůstapohlavnídospívání.Dlouhodobýúčinekudětínaučení,

inteligenci, růst, endokrinní funkce, pohlavní dospívání a plodnost však zatím není znám.

Bezpečnostaúčinnostlevetiracetamunebylydostatečněověřenyudětísepilepsiído1roku.

Klinickýchstudiíseúčastnilopouze35kojencůmladšíchnež1roksparciálnímizáchvatya pouze

13z nichbylovevěku<6měsíců.

4.5 Interakce sjinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Antiepileptika

Údajezklinickýchstudiíprovedenýchudospělýchpředuvedenímnatrhukazují,želevetiracetam

neovlivňujesérovékoncentracejižpodávanýchantiepileptik(fenytoin,karbamazepin,kyselina

valproová,fenobarbital,lamotrigin,gabapentinaprimidon)ažetatoantiepileptikaneovlivňují

farmakokinetikulevetiracetamu.

Stejnějakoudospělýchneníudětíužívajícíchlevetiracetamdodávky60mg/kg/dendůkazoklinicky

významných interakcích léčivého přípravku.

Retrospektivníhodnocenífarmakokinetickýchinterakcíudětíadospívajícíchsepilepsií(4-17let)

potvrdilo,žepřídatnáléčbaperorálněužívanýmlevetiracetamemneovlivňujesérovékoncentrace

současněpodávanéhokarbamazepinuavalproátuvustálenémstavu.Údajevšaknaznačují,že

antiepileptikaindukujícíenzymyzvyšujíclearancelevetiracetamuudětío20%.Dávkunenínutné

upravovat.

Probenecid

Bylozjištěno,žeprobenecid(500mgčtyřikrátdenně),blokátorrenálnítubulárnísekrece,inhibuje

renálníclearanceprimárníhometabolitu,nevšaklevetiracetamu.Koncentraceuvedenéhometabolitu

všakzůstávánízká.Lzeočekávat,žeostatníléčivépřípravkyvylučovanéaktivnítubulárnísekrecíby

takémohlysnižovatrenálníclearancemetabolitu.Účineklevetiracetamunaprobenecidnebyl

studovánaúčineklevetiracetamunadalšíaktivněvylučovanéléčivépřípravky,např.NSA,

sulfonamidy a methotrexát, není znám.

Perorální kontraceptiva a jiné farmakokinetické interakce

Levetiracetamvdávce1000mgdenněnemělvlivnafarmakokinetikuperorálníchkontraceptiv

(ethinylestradiolalevonorgestrel);endokrinníparametry(luteinizačníhormonaprogesteron)se

nezměnily.Levetiracetamvdávce2000mgdenněnemělvlivnafarmakokinetikudigoxinuani

warfarinu.Protrombinovéčasysenezměnily.Současnépodávánídigoxinu,perorálníchkontraceptiv

ani warfarinu neovlivnilo farmakokinetiku levetiracetamu.

Antacida

Nejsou k dispozici žádné údaje o vlivu antacid na vstřebávání levetiracetamu.

Jídlo a alkohol

Rozsah vstřebávání levetiracetamu nebyl jídlem ovlivněn, ale rychlost vstřebávání se mírně snížila.

Nejsou k dispozici žádné údaje o interakci levetiracetamu s alkoholem.

4.6 Fertilita, těhotenství a kojení

Těhotenství

Dostatečnéúdajeopodávánílevetiracetamutěhotnýmženámnejsoukdispozici.Studienazvířatech

ukázaly reprodukční toxicitu (viz bod 5.3). Potenciální riziko pro člověka není známo.

PodávánípřípravkuLevetiracetamDesitinsevtěhotenstvíauženvreprodukčnímvěku,které

nepoužívají antikoncepci, nedoporučuje, pokud tonení nezbytně nutné.

Fyziologickézměnyběhemgraviditymohoustejnějakoujinýchantiepileptikovlivnitkoncentraci

levetiracetamu.Běhemgraviditybylyzaznamenánypřípadysníženékoncentracelevetiracetamuv

plazmě.Tentopoklesjevýraznějšíběhemtřetíhotrimestrugravidity(ažo60%protivýchozí

koncentracipředzačátkemgravidity).Protojetřebapřiléčbělevetiracetamemzajistitvprůběhu

gravidityvhodnouúpravudávkování.Vysazeníantiepileptickéléčbymůževéstkexacerbaci

onemocnění, kterémůže poškoditmatku i plod.

Kojení

Levetiracetamjevylučovándomateřskéhomléka.Protosekojenínedoporučuje.Pokudvšakjeléčba

levetiracetamemběhemkojenípotřeba,jetřebavzhledemkvýznamukojenízvážitpoměrrizikaa

přínosu léčby.

Plodnost

Ve studiích na zvířatech nebyl zjištěn žádný účinek na fertilitu (viz bod 5.3).Nejsou k dispozici žádné

údaje z klinické praxe, potenciální riziko u člověka není známo.

4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Nebyly provedeny žádné studie zabývající se účinky na schopnost řídit a obsluhovatstroje.

Vzhledemkmožnérozdílné individuální citlivostimohou někteří pacienti pociťovat ospalost nebo jiné

příznakysouvisejícíscentrálnímnervovýmsystémem,a tozejménanazačátkuléčbynebopozvýšení

dávky.Protoseutěchtopacientůdoporučujepřiprováděnínáročnějšíchaktivitopatrnost,např.při

řízenívozidelnebopřiobsluzestrojů.Pacientůmsenedoporučujeříditneboobsluhovatstroje,dokud

senezjistí, že jejich schopnost vykonávat tyto činnosti není negativně ovlivněna.

4.8 Nežádoucí účinky

Souhrn bezpečnostního profilu

Profilnežádoucíchúčinkůuvedenýnížejezaložennaanalýzesouhrnnýchplacebemkontrolovaných

klinických studií ve všech studovaných indikacích s celkem 3 416 pacientyléčenými levetiracetamem.

Tytoúdajepocházejízpoužívánílevetiracetamuvotevřenýchprodlouženýchstudiíchizezkušeností

pouvedenípřípravkunatrh.Nejčastějihlášenénežádoucíúčinkybylynazofaryngitida,somnolence,

bolesthlavy,únavaazávratě.Bezpečnostníprofillevetiracetamujepodobnývevšechvěkových

skupinách (dospělí i pediatričtí pacienti) a ve všech schválených indikacích epilepsie.

Seznam nežádoucích účinků

Nežádoucíúčinkyhlášenézklinickýchstudií(udospělých,dospívajících,dětíikojencůstaršíchnež

1 měsíc) a na základě zkušeností po uvedení na trh jsou nížeuvedeny podle tříd orgánových systémů a

podlefrekvence.Frekvencedefinovánatakto:velmičasté(≥1/10),časté(≥1/100až<1/10),méně

časté (≥1/1000 až < 1/100),vzácné (≥1/10000 až < 1/1000)avelmivzácné (< 1/10000).

MedDRA TOS Frekvence

Velmi časté Časté Méně časté Vzácné

Infekce a infestace nazofaryngitida infekce

Poruchykrvea

lymfatického

systému trombocytopenie,

leukopenie (1) pancytopenie (1,2) ,

neutropenie (1)

Poruchy

metabolismua

výživy anorexie snížení tělesné

hmotnosti (1) ,zvýšení

tělesné hmotnosti

Psychiatrické

poruchy deprese,hostilita/

agresivita,

anxieta (1) ,

insomnie,

nervozita/

podrážděnost sebevražednýpokus (1) ,

sebevražedné

představy (1) ,

psychotickáporucha (1) ,

abnormálníchování (1) ,

halucinace (1) ,hněv (1) ,

stav zmatenosti (1) ,

citoválabilita/výkyvy

nálady, agitovanost dokonaná

sebevražda (1) ,

poruchy

osobnosti,

abnormální

myšlení

Poruchy

nervového

systému somnolence,bolest

hlavy konvulze,porucha

rovnováhy,závratě,

letargie, třes amnézie, porucha

paměti, poruchy

koordinace/ataxie,

parestezie (1) ,

poruchy

pozornosti (1) choreoatetóza (1) ,

dyskineze (1) ,

hyperkineze

Poruchy oka diplopie,rozostřené

vidění

Poruchy ucha a

labyrintu vertigo

Respirační,hrudní

a mediastinální

poruchy kašel

Gastrointestinální

poruchy bolesti břicha,

průjem,dyspepsie,

zvracení, nauzea, pankreatitida (1)

Poruchy jater a

žlučových cest abnormální výsledky

jaterníchfunkčních

testů (1) jaterní selhání (1) ,

hepatitida (1)

Poruchy kůže a

podkožní tkáně vyrážka alopecie (1) ,ekzém,

pruritus toxická

epidermální

nekrolýza (1) ,

Stevens-

Johnsonův

syndrom (1) ,

multiformní

erytém (1)

Poruchysvalovéa

kosternísoustavya

pojivové tkáně svalová slabost,

myalgie

Celkovéporuchya

reakce v místě

aplikace astenie/únava

Poranění,otravy

a procedurální

komplikace poranění

(1) Nežádoucí účinky hlášené po uvedení na trh.

(2) Útlumkostní dřeně hlášený v některých případech.

Popis vybraných nežádoucích účinků

Rizikoanorexiejevyššípřisoučasnémpodávánílevetiracetamuatopimarátu.Vněkolikapřípadech

alopecie byla po vysazení levetiracetamu pozorována úprava stavu.

Pediatrická populace

Upacientůvevěku1měsícažméněnež4rokybylocelkem190pacientůléčenolevetiracetamemv

placebemkontrolovanýchaotevřenýchprodlouženýchstudiích.Šedesát(60)ztěchtopacientůbylo

léčeno levetiracetamem v placebem kontrolovaných studiích. U pacientů ve věku 4-16 let bylo celkem

645pacientůléčenolevetiracetamemvplacebemkontrolovanýchaotevřenýchprodloužených

studiích.233těchtopacientůbyloléčenolevetiracetamemvplacebemkontrolovanýchstudiích.

Voboutěchtopediatrickýchskupináchjsoutytoúdajedoplněnyozkušenostipouvedení

levetiracetamu na trh.

Profil nežádoucích účinků levetiracetamu je obecně podobný ve všech věkových skupinách a ve všech

schválenýchindikacíchepilepsie.Výsledkybezpečnostiupediatrickýchpacientůvplacebem

kontrolovanýchklinickýchstudiíchbylykonzistentnísbezpečnostnímprofilemlevetiracetamuu

dospělých, s výjimkou behaviorálních a psychiatrických nežádoucích účinků, které byly častější u dětí

nežudospělých.Udětíadospívajícíchvevěku4-16letbylyzvracení(velmičasté,11,2%),

agitovanost(časté, 3,4%), výkyvynálady (časté, 2,1%), citová labilita (časté, 1,7%), agresivita (časté,

8,2%),abnormálníchování(časté,5,6%)aletargie(časté,3,9%)hlášenyčastějinežuostatních

věkovýchskupinnebovcelkovémbezpečnostnímprofilu.Ukojencůadětívevěku1měsícažméně

než 4 roky byly podrážděnost (velmi časté, 11,7%)aporuchykoordinace (časté, 3,3%) hlášeny častěji

než u ostatních věkových skupin nebo v celkovém bezpečnostním profilu.

Dvojitězaslepenáplacebemkontrolovanábezpečnostnípediatrickástudiesuspořádánímpro

hodnocenínon-inferioritysledovalakognitivníaneuropsychologickéúčinkylevetiracetamuu4-

16letýchdětítrpícíchparciálnímizáchvaty.Zestudievyplývá,ževpopulacisplňujícípodmínky

protokolu („per-protocol" populace) se přípravek levetiracetamneodlišoval (nebyl horší) od placebas

ohledemnazměnuodvýchozíhostavuvesloženémskórekhodnocenípamětiLeiter-Rzahrnujícím

pozornostapaměť(Leiter-RAttentionandMemory,MemoryScreenCompositescore).Výsledky

týkajícísechovánía emočníhofungovánínaznačovalyupacientůléčenýchpřípravkemlevetiracetam

zhoršení,pokudjdeoagresivníchování,cožbyloměřenostandardizovanýmasystematickým

způsobem za použití ověřeného nástroje (CBCL-Achenbach Child Behavior Checklist).

Avšaku jedinců, kteří užívali přípravek levetiracetam v dlouhodobé otevřené následné studii, nedošlo v

průměrukezhoršeníchováníaemočníhofungování;zejménaměřítkaagresivníhochovánínebyla

horší oprotivýchozímu stavu.

4.9Předávkování

Příznaky

Připředávkovánílevetiracetamembylapozorovánasomnolence,agitovanost,agresivita,poruchy

vědomí, respirační útlum a kóma.

Léčba předávkování

Po akutním předávkování je třeba žaludek vyprázdnit výplachem nebo vyvoláním zvracení.

Neexistuježádnéspecifickéantidotumprolevetiracetam.Léčbapředávkováníjesymptomatickáa

můžezahrnovatihemodialýzu.Účinnostvylučovánílevetiracetamudialýzouje60%aprimárního

metabolitu 74%.

5.FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamickévlastnosti

Farmakoterapeutická skupina:antiepileptika, jiná antiepileptika

ATC kód:N03AX14.

Léčiválátka,levetiracetam,jepyrrolidonovýderivát(S-enantiomerα-etyl-2-oxo-l-pyrrolidin

acetamid),chemickynesouvisejícísléčivýmilátkamiobsaženýmivsoučasnýchantiepileptických

přípravcích.

Mechanismus účinku

Mechanismusúčinkulevetiracetamustáleještěneníplněobjasněn,zdásevšak,žejeodlišnýod

ostatníchvsoučasnostiužívanýchantiepileptik.Pokusyinvitroainvivonasvědčujítomu,že

levetiracetam nemění ani základní charakteristiky buněk ani normální přenos nervových vzruchů.

Invitrostudieukazují,želevetiracetamovlivňujehladinuCa 2+ vneuronechčástečnouinhibicí

kalciovýchkanálůtypuNasníženímuvolňováníCa 2+ zintraneuronálníchzásob.Levetiracetamnavíc

částečněantagonizujesníženíaktivityGABA-aglycinovýchkanálůzpůsobenézinkemabeta-

karboliny.Mimotobylovinvitrostudiíchprokázáno,žeselevetiracetamváženaspecifickévazebné

místovmozkovétkánihlodavců.Specifickýmvazebnýmmístemjesynaptickývezikulárníprotein

2A, který je považován za součást procesů fúze vezikulů a exocytózy neurotransmiterů.Levetiracetam

ajehoanalogymajírůznouafinitukvazběnasynaptickývezikulárníprotein2A,kterákorelujes

jejichpotencízabránitvznikuzáchvatůvaudiogenníchmodelechepilepsieumyší.Uvedenénálezy

naznačují,žeinterakcemezilevetiracetamemasynaptickýmvezikulárnímproteinem2Abymohla

přispívat k jeho antiepileptickému účinku.

Farmakodynamické účinky

Levetiracetamposkytujeochranupředzáchvatyvevelkémpočtuzvířecíchmodelůparciálnícha

primárněgeneralizovanýchzáchvatů,anižbymělpro-konvulzivníúčinky.Primárnímetabolitje

neaktivní.Ulidípotvrdilaaktivitapřiparciálníchigeneralizovanýchepileptickýchstavech

(epileptiformnívýboj/fotoparoxysmálníodpověď)širokéspektrumfarmakologickéhoprofilu

levetiracetamu.

Klinická účinnost a bezpečnost

Přídatnáléčbaparciálníchzáchvatůsnebobezsekundárnígeneralizaceudospělých,dospívajících,

dětí a kojenců od 1 měsíce s epilepsií.

Účinnostlevetiracetamuudospělýchbylaprokázánave3dvojitězaslepenýchplacebem

kontrolovanýchstudiíchvdennídávce1000mg,2000mgnebo3000mgrozdělenédodvoudílčích

dávek.Léčbatrvalaaž18týdnů.Vanalýzesdruženýchdatbyloprocentopacientů,kteřídosáhli

sníženífrekvenceparciálníchzáchvatůzatýdeno50%avíceprotipočátečnímustavupřistabilní

dávce(12/14týdnů)27,7%,31,6%a41,3%upacientůs1000mg,2000mgresp.3000mg

levetiracetamu a 12,6% pro pacienty užívající placebo.

Pediatrická populace:

Udětí(4-16let)bylaúčinnostlevetiracetamuprokázánavedvojitězaslepenéplacebemkontrolované

studii,dokterébylozařazeno198pacientůstrvánímléčby14týdnů.Vtétostudiibyllevetiracetam

užíván ve fixní dávce 60 mg/kg/den (s dávkováním dvakrát denně).

44,6%pacientůléčenýchlevetiracetamema19,6%pacientůsplacebemdosáhlosníženífrekvence

parciálníchzáchvatůzatýdenprotipočátečnímustavu o50%a více.Připokračujícídlouhodobéléčbě

bylo11,4%pacientůbezzáchvatůpodobualespoň6měsícůa7,2%pacientůbylobezzáchvatůpo

dobu alespoň 1 roku.

Udětí(vevěku1měsícažméněnež4roky)bylaúčinnostlevetiracetamuprokázánavedvojitě

zaslepené placebemkontrolovanéstudii, dokterébylozařazeno 116 pacientů s trváním léčby 5 týdnů.

V této studii dostávali pacienti denní dávku 20 mg/kg, 25 mg/kg, 40 mg/kg nebo 50 mg/kg perorálního

roztokunazákladětitračníhorozpisupodlevěku.Vtétostudiibylapoužitadávka20mg/kg/den

titrovanádo40mg/kg/denprokojencevevěkujedenměsícažméněnež6měsíců,adávka25

mg/kg/den titrovanádo50mg/kg/denprodětivevěku6měsícůaž4 roky.Celkovádennídávkabyla

podávána rozděleněve dvou dílčích dávkách.

Primárnímměřítkem účinnosti byl podíl pacientů odpovídajícíchna léčbu (procento pacientů s>50%

poklesemprůměrnédennífrekvenceparciálníchzáchvatůodvýchozíhostavu),kterýbylhodnocen

zaslepeněcentrálnímhodnotitelemprostřednictvím48hodinovéhovideoEEGzáznamu.Doanalýzy

účinnostibylozahrnuto109pacientů,kteřímělinejméně24hodinvideoEEGzáznamuvobou

obdobích,výchozímihodnoceném.43,6%pacientůléčenýchlevetiracetamema19,6%pacientů

léčených placebem bylo považováno za respondenty.Výsledky se shodují napříčvěkovými skupinami.

Při pokračujícídlouhodobé léčbě bylo 8,6 % pacientů bez záchvatů po dobu alespoň 6 měsíců a 7,8 %

pacientů bylo bez záchvatů po dobu alespoň 1 roku.

Monoterapie při léčbě parciálních záchvatů s nebo bez sekundární generalizace u pacientů od 16 lets

nově diagnostikovanou epilepsií.

Účinnostlevetiracetamuvmonoterapiibylaprokázánavedvojitězaslepenémparalelnímporovnání

non-inferiorityskarbamazepinemsřízenýmuvolňovánímu576pacientůod16letsnověnebo

nedávnodiagnostikovanouepilepsií.Upacientůmuselybýtpřítomnypouzespontánníparciální

záchvatynebogeneralizovanétonicko-klonickézáchvaty.Pacientibylirandomizovánikužívání

karbamazepinusřízenýmuvolňovánímvdávce400-1200mg/dennebolevetiracetamuvdávce1000-

3000 mg/den po dobu až 121 týdnů v závislosti na terapeutické odpovědi.

Bezzáchvatůpodobu6měsícůbylo73,0%pacientůslevetiracetamema72,8%pacientůs

karbamazepinemsřízenýmuvolňováním;korigovanýabsolutnírozdílmeziléčbamibyl0,2%(95%

IS:-7.88.2).Vícenežpolovinapacientůbylabezzáchvatůpodobu12měsíců(56,6%a58,5%

pacientů s levetiracetamem resp. karbamazepinem s řízeným uvolňováním).

Ve studii odrážející klinickou praxi mohla být vysazena souběžná antiepileptická léčba u částipacientů,

kteří odpověděli na přídatnou léčbu levetiracetamem (36 dospělých pacientů z 69).

Přídatnáléčbamyoklonickýchzáchvatůujuvenilnímyoklonickéepilepsieudospělýchadospívajících

od 12 let..

Účinnostlevetiracetamubylaprokázánavedvojitězaslepenéplacebemkontrolovanéstudiitrvající16

týdnůupacientůod12letsidiopatickougeneralizovanouepilepsiísmyoklonickýmizáchvatyu

různých syndromů.Většina pacientů trpěla juvenilní myoklonickou epilepsií.

V této studii byl levetiracetam užíván v dávce 3 000 mg/den rozdělené do dvou denních dávek.

58,3%pacientůléčenýchlevetiracetamema23,3%pacientůsplacebemdosáhlosníženípočtudnůs

myoklonickýmzáchvatemzatýdenalespoňo50%.Připokračujícídlouhodobéléčběbylo28,6%

pacientůbezmyoklonickýchzáchvatůpodobualespoň6měsícůa21,0%pacientůbylobez

myoklonických záchvatů po dobu alespoň 1 roku.

Přídatná léčba primárně generalizovaných tonicko-klonických záchvatů u dospělých a dospívajících od

12 let s idiopatickou generalizovanou epilepsií..

Účinnost levetiracetamu byla prokázánavedvojitězaslepené placebem kontrolované studii trvající 24

týdnů,kterázahrnovaladospělé,dospívajícíaomezenýpočetdětítrpícíchidiopatickou

generalizovanouepilepsiísprimárněgeneralizovanýmitonicko-klonickýmizáchvaty(PGTC)u

různýchsyndromů(juvenilnímyoklonickáepilepsie,juvenilníepilepsiesabsencemi,dětskáepilepsie

sabsencemineboepilepsiesgeneralizovanýmitonicko-klonickýmizáchvatypoprobuzení).Vtéto

studii byl levetiracetam užíván v dávce 3 000 mg/den u dospělých a dospívajících nebo60 mg/kg/den u

dětí rozdělené do dvou denních dávek.

72,2%pacientůléčenýchlevetiracetamema45,2%pacientůsplacebemdosáhlosníženífrekvence

primárněgeneralizovanýchtonicko-klonickýchzáchvatůzatýdeno50%avíce.Připokračující

dlouhodobéléčběbylo47,4%pacientůbez tonicko-klonickýchzáchvatůpodobualespoň6měsícůa

31,5% pacientů bylo beztonicko-klonických záchvatů po dobu alespoň 1 roku.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Levetiracetamjevysocerozpustnálátkasvysokouschopnostíprůniku.Levetiracetamjepo

perorálním podání rychle vstřebáván stéměř kompletní absolutní biologickou dostupností.

FarmakokinetikaabioekvivalencepřípravkuLevetiracetamDesitin1000mgpotahovanégranulev

sáčku a Levetiracetam Desitin 1500mgpotahovanégranulevsáčku bylyhodnocenyvedvou studiích

uzdravýchdobrovolníků.VprvnístudiibylsrovnávánLevetiracetamDesitin1000mgpotahované

granulevsáčkuspotahovanýmireferenčnímitabletamiobsahujícími1000mgLevetiracetamu.

VdruhéstudiibylLevetiracetamDesitin1500mgpotahovanégranulevsáčkusrovnávánsdvěma

potahovanýmireferenčnímitabletamiobsahujícími750mgLevetiracetamu.Oběstudiebyly

provedenyu16zdravýchdobrovolníků(pokaždéosmženaosmmužů)dlenezaslepeného

kontrolovanéhozkříženéhodesignusnáhodněpřidělenýmisekvencemi.Každýsubjektbylhodnocen

vedvoupříležitostechminimálněpojednomtýdnueliminační(wash-out)fáze.Nazákladě

plazmatickéfarmakokinetikylevetiracetamupoperorálnímpodánípřípravkuLevetiracetamDesitin

1000mgpotahovanégranulevsáčkuaLevetiracetamDesitin1500mgpotahovanégranulevsáčku,

byloprokázáno,žeLevetiracetamDesitinpotahovanégranulevsáčkubylybioekvivalentnís

referenčními potahovanými tabletami (Tabulka 4).

Časovýprůběhplazmatickýchkoncentracíbyltéměřshodný(obrázek1).LevetiracetamDesitin1000

mgpotahovanégranulevsáčkubylybioekvivalentníspotahovanýmireferenčnímitabletamis

ohledemnamaximálníexpozici(C

)acelkovouexpozici(AUC)Levetiracetamu:90%interval

spolehlivostipoměrůprotestkreferencibyl90až113%,resp.97až106%.LevetiracetamDesitin

1500mgpotahovanégranulevsáčkubylybioekvivalentníspotahovanýmireferenčnímitabletamis

ohledemnamaximálníexpozici(C

)acelkovouexpozici(AUC)Levetiracetamu:90%interval

spolehlivostipoměrůprotestkreferencibyl89až113%,resp.97až104%.Nevyskytlysežádné

relevantní rozdíly s ohledem na čas k dosažení C

) a biologický poločas (t½).

Tabulka4:PrůměrnéhodnotyfarmakokinetikyLevetiracetamupojednéperorálnídávce

přípravku Levetiracetam Desitin 1000 mg a1500 mgpotahovanégranule v sáčku a referenčních

potahovaných tablet

Jedna dávka 1000 mg

Levetiracetam Jedna dávka 1500 mg

Levetiracetam

Levetiracetam

Desitin

potahované

granule v sáčku Potahované

referenční

tablety Levetiracetam

Desitin

potahované

granule v sáčku Potahované

referenční

tablety

μg/ml 42,0 41,7 64,6 67,3

35 35

AUC(0-t

μg.h/ml 264,7 262,2 450,6 448,4

AUC(0-) μg.h/ml 271,7

268,4 461,4 458,8

6,90 6,58 6,65 6,61

Legenda:Geometrický průměr C

, AUC(0-t

), a AUC(0-), aritmetický průměr t½ a medián t

pro jednotlivé perorální

dávky1000mg(prvnístudie)a1500mgLevetiracetamu(druhástudie)připoužitípřípravkuLevetiracetamDesitin

potahovanégranule v sáčku a referenčních potahovaných tablet

Obrázek1:Časovýprůběhgeometrickéhoprůměruplazmatickýchkoncentracílevetiracetamu

pojednéperorálnídávce1000mga1500mgpřípravkuLevetiracetamDesitinpotahované

granule v sáčku a referenčních potahovaných tablet

Legenda:Časovýprůběhgeometrickéhoprůměruplazmatickýchkoncentracílevetiracetamupojednéperorálnídávce1000

mg(prvnístudie:levýpanel)a1500mglevetiracetamu(druhástudie:pravýpanel)připoužitípřípravkuLevetiracetam

Desitinpotahovanégranule vsáčku() a potahovaných referenčních tablet (O).

Farmakokinetickýprofiljelineárnísnízkouvariabilitouusubjektuamezisubjekty.Přiopakovaném

podávánínedocházíkezměněclearance.Kdispozicinejsoužádnédůkazyovětšívariabilitěmezi

pohlavími,rasamianicirkadiánnívariabilitě.Farmakokinetickýprofiluzdravýchdobrovolníkůa

pacientů s epilepsií je srovnatelný.

Vzhledemkúplnémua lineárnímuvstřebávánílzeplazmatickéhladinypředvídatnazákladěperorální

dávkylevetiracetamu,vyjádřenévmg/kgtělesnéhmotnosti.Plazmatickéhladinylevetiracetamutedy

není nutno monitorovat.

Bylaprokázánavýznamnákorelacemeziplazmatickoukoncentracíakoncentracíveslináchudětíi

dospělých(poměrkoncentraceveslinách/koncentracevplazměsepohybujívrozmezí1-1,7pro

tablety a 4 hodiny po podání i pro perorální roztok).

Dospělí a dospívající

Absorpce

Levetiracetamsepoperorálnímpodánírychlevstřebává.Absolutníbiologickádostupnostpo

perorálnímpodáníseblíží100%.Maximálníplazmatickékoncentrace (C

) jsou dosaženy 1,3 hodiny

popodánídávky.Ustálenéhostavusedosahujepodvoudnechpřidávkovacímrežimudvakrátdenně.

Maximálních koncentrací (C

) ve výši 31μg/mlse běžně dosahuje po jednorázové dávce 1 000 mg a43

μg/mlpoopakovanédávce1000mgdvakrátdenně.Rozsahvstřebávánínezávisínadávceanení

ovlivněn příjmem potravy.

Distribuce

Žádné údaje o distribuci v tkáních u člověka nejsou k dispozici.

Anilevetiracetamanijehoprimárnímetabolitsevevýznamnémířenevážounabílkovinykrevní

plazmy (<10%).

Distribučníobjemlevetiracetamujepřibližně0,5-0,7l/kg,cožjehodnotablízkácelkovémuobjemu

vody v organismu.

Biotranformace

Levetiracetamnenívlidskémorganismuvýrazněmetabolizován.Hlavnímetabolickoucestou(24%

dávky)jeenzymatickáhydrolýzaacetamidovéskupiny.IzoenzymyjaterníhocytochromuP

450

nepodporujívznikprimárníhometabolituucbL057.Hydrolýzaacetamidovéskupinybylazjištěnav

řadě různých tkání včetně krvinek.Metabolit ucb L057 jefarmakologicky neaktivní.

Bylyzjištěnyidvaméněvýznamnémetabolity.Jedenbylzískánhydroxylacípyrrolidonovéhojádra

(1,6%dávky)adruhýotevřenímpyrrolidonovéhokruhu(0,9%dávky).Dalšíneidentifikovanésložky

představovaly pouze 0,6% dávky.

Invivonebylazjištěnažádnáenantiomerováinterkonverzeulevetiracetamuaniujehoprimárního

metabolitu.

Invitrobylozjištěno,želevetiracetamajehoprimárnímetabolitneinhibujíhlavníizoformyjaterního

cytochromu P

u člověka (CYP3A4, 2A6, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1 a 1A2), aktivituglukuronyltransferázy

(UGT1A1aUGT1A6)aniepoxidovéhydroxylázy.Levetiracetaminvitronavícneovlivňuje

glukuronidaci kyseliny valproové.

VkulturáchlidskýchhepatocytůměllevetiracetamminimálnínebožádnýúčineknaCYP1A2,

SULT1E1neboUGT1A1.LevetiracetamzpůsobovalmírnouindukciCYP2B6aCYP3A4.Invitroa

invivoúdaje ointerakci s perorálními kontraceptivy, digoxinem a warfarinemneukazují, že byin vivo

docházelokvýznamnéindukcienzymů.Protojeinterakcelevetiracetamusjinýmilátkami

nepravděpodobná.

Eliminace

Plazmatickýpoločasudospělýchbyl7±1hodinanelišilsepodledávky,způsobupodáníanipři

opakované aplikaci. Průměrná celková systémová clearance byla 0,96 ml/min/kg.

Hlavnícestouexkrecebylamoč,kterousevylučovaloprůměrně95%dávky(přibližně93%dávkyse

vyloučilo do 48 hodin).Stolicí se vyloučilo pouze 0,3% dávky.

Kumulativnívylučovánílevetiracetamumočíběhemprvních48hodindosáhla66%dávky;vpřípadě

jeho primárního metabolitu 24% dávky.

Renálníclearancelevetiracetamuje0,6ml/min/kg,proucbL0574,2ml/min/kg,cožukazuje,žese

levetiracetam vylučujeglomerulární filtrací s následnou tubulární reabsorpcí a že primárnímetabolitse

kroměglomerulárnífiltracevylučujeiaktivnítubulárnísekrecí.Vylučovánílevetiracetamukorelujes

clearance kreatininu.

Starší pacienti

Ustarších pacientů jeeliminační poločas prodlouženýpřibližněo 40% (10 až 11 hodin).To souvisí se

snížením renálních funkcí u této populace (viz bod 4.2).

Porucha funkce ledvin

Zdánlivásystémováclearancelevetiracetamuajehoprimárníhometabolitukorelujesclearance

kreatininu.Proto se u nemocných se středně závažnou a závažnou renální poruchou doporučujeupravit

udržovací denní dávku přípravku Levetiracetam Desitin podle clearance kreatininu (viz bod 4.2).

Uanurickýchdospělýchjedincůsterminálnímrenálnímselhánímbylpoločasmezidialýzami

přibližně 25 hodin a během dialýzy přibližně 3,1 hodin.

Frakční vylučování levetiracetamu během typické 4hodinové dialýzy činilo 51%.

Porucha funkce jater

Ujedincůsmírnouastřednězávažnouporuchoufunkcejaternedocházelokžádnévýznamnézměně

clearancelevetiracetamu.Uvětšinyjedincůsezávažnouporuchoufunkcejaterbylaclearance

levetiracetamu snížena o více než 50% v důsledku současné poruchy funkce ledvin (viz bod 4.2).

Pediatrická populace

Děti (4 až 12 let)

Poperorálnímpodáníjednédávky(20mg/kg)dětemsepilepsií(6-12let)bylpoločaslevetiracetamu

6,0 hodin.Zdánlivá systémováclearance byla přibližně o 30% vyšší než u dospělých s epilepsií.

Popodáníopakovanýchdávek(20-60mg/kg/den)dětemsepilepsií(4-12let)byllevetiracetamrychle

absorbován.Maximálníplazmatickékoncentracebylodosaženo0,5až1,0hodinupopodání.Bylo

pozorovánolineárníadávceúměrnézvýšenímaximálníplazmatickékoncentraceaplochypod

křivkou.Poločas eliminace byl asi 5 hodin.Zdánlivá tělesnáclearance byla 1,1 ml/min/kg.

Kojenci a děti (1 měsíc-4 roky)

Pojednorázovémpodání(20mg/kg)perorálníhoroztoku100mg/mldětemsepilepsií(1měsíc-4

roky)byllevetiracetamrychleabsorbovánamaximálníplazmatickákoncentracebylapozorována

přibližně1hodinupopodání.Farmakokinetickévýsledkyukazují,žeeliminačnípoločasjeudětí

kratší (5,3 hodiny) než u dospělých (7,2 hodiny), a že zdánlivá tělesná clearance je u dětí rychlejší(1,5

ml/min/kg) než u dospělých (0,96 ml/min/kg).

Vanalýzepopulačnífarmakokinetikyprovedenéupacientůvevěkuod1měsícedo16letkorelovala

tělesnáhmotnostvýznamněsezdánlivouclearance(clearancenarůstalasezvýšenímtělesné

hmotnosti),a sezdánlivýmdistribučnímobjemem.Naobaparametrymělvlivtakévěk.Tentoúčinek

bylvýraznějšíumladšíchdětí,ustupovalsezvyšujícímsevěkemakolem4letvěkusestal

zanedbatelným.

Vobouanalýzáchpopulačnífarmakokinetikydošlokasi20%zvýšenízdánlivéclearance

levetiracetamu, když byl levetiracetam podáván spolu s antiepileptiky, které indukují tvorbu enzymů.

5.3 Předklinické údaje vztahující sekbezpečnosti

Neklinické údaje získané na základě konvenčních farmakologických studií bezpečnosti, genotoxicity a

karcinogenity nenaznačují žádné zvláštní riziko pro člověka.

Nežádoucíúčinky,kterénebylypozoroványvklinickýchstudiích,alebylyzjištěnyupotkanůav

menšímířeumyší,přiexpozicipodobnýmhladinámjakoučlověkaaspotenciálnímvýznamempro

použitívklinicképraxi,bylyjaternízměnynaznačujícíadaptivníodpověď,jakojezvýšenáhmotnost

a centrilobulární hypertrofie, infiltrace tuku azvýšená hladina jaterních enzymů v plazmě.

U potkanů nebyly v dávkách až 1800 mg/kg/den (6násobek maximální doporučené denní dávky u lidí v

přepočtunamg/m 2 neboexpozici)pozoroványžádnénežádoucíúčinkynafertilitusamcůanisamicu

rodičů a první generace potomků.

Dvěstudieembryo-fetálníhovývoje(EFVstudie)bylyprovedenyupotkanůsdávkami400,1200

a3600mg/kg/den.Přidávce3600mg/kg/dendošlopouzevjednéztěchtodvouEFVstudiík

nepatrnémusníženífetálníhmotnosti,spojenémushraničnímnárůstempočtukosterních

variant/menšíchanomálií.Nedošlokžádnémuovlivněníembryomortalityanikezvýšenívýskytu

malformací.NOAEL(hladinabezpozorovanýchnežádoucíchúčinků)byla3600mg/kg/denprobřezí

samicepotkanů(12násobekmaximálnídoporučenédennídávkyulidípřipřepočtunamg/m 2 )a 1 200

mg/kg/den pro plody.

Čtyři studie embryo-fetálního vývoje byly provedeny u králíků s dávkami 200, 600, 800, 1 200 a1 800

mg/kg/den.Dávka1800mg/kg/denvedlakeznačnétoxicitěusamic-matekakesníženífetální

hmotnosti,spojenémusezvýšenýmvýskytemplodůskardiovaskulárními/kosternímianomáliemi.

NOAELbyla<200mg/kg/denprosamice-matkya200mg/kg/denproplody(odpovídámaximální

doporučené denní dávce u lidí při přepočtuna mg/m 2 ).

Studieperinatálníhoapostnatálníhovývojebylaprovedenaupotkanůsdávkamilevetiracetamu70,

350a 1 800mg/kg/den.NOAELbyla>1800mg/kg/denprosamiceF0,stejnějakopropřežití,růst a

vývojprvnígeneracemláďat aždoodstavení(6násobekmaximálnídoporučenédennídávkyulidípři

přepočtu namg/m 2 ).

Studiesnovorozenciamláďatyzvířatneukázalyupsůapotkanůžádnénežádoucíúčinkyna

standardnívýsledkyvývojeamaturacevdávkáchdo1800mg/kg/den(6-17násobekmaximální

doporučené denní dávky u lidí při přepočtu na mg/m 2 ).

6.FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1 Seznam pomocných látek

Povidon K30

Mikrokrystalickácelulosa

Koloidní bezvodýoxid křemičitý

Magnesium-stearát

Polyvinylalkohol

Oxid titaničitý (E 171)

Makrogol 3350

Mastek

6.2Inkompatibility

Nelze použít.

6.3 Doba použitelnosti

3roky.

6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky pro uchovávání.

6.5 Druh obalu a velikost balení

Papír/Alu/PE sáčky

Levetiracetam Desitin250mgpotahovanégranule v sáčku

Velikost balení20, 30,50, 60, 100, 200 sáčků.

Levetiracetam Desitin 500 mgpotahovanégranule v sáčku

Velikost balení20, 30, 50, 60, 100, 200sáčků.

Levetiracetam Desitin 750 mgpotahovanégranule v sáčku

Velikost balení20, 50, 60, 100, 200 sáčků.

Levetiracetam Desitin 1000 mgpotahovanégranule v sáčku

Velikost balení20, 30, 50, 60, 100, 200sáčků.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6 Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

Všechen nepoužitý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován vsouladu smístními požadavky.

7.DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

DESITIN ARZNEIMITTEL GmbH

Weg beim Jäger 214, 22335 Hamburg, Německo

8.REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

Levetiracetam Desitin 250mgpotahované granule vsáčku: 21/504/11-C

Levetiracetam Desitin 500 mg potahované granule vsáčku: 21/505/11-C

Levetiracetam Desitin 750 mg potahované granule vsáčku: 21/506/11-C

Levetiracetam Desitin 1000 mg potahované granule vsáčku: 21/507/11-C

9.DATUM PRVNÍ REGISTRACE / PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

10.08.2011

10.DATUM REVIZE TEXTU

3.9.2012

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace