LEVETIRACETAM BLUEFISH 1000 MG POTAHOVANÉ TABLETY, POR TBL FLM 30X1000MG

Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
LEVETIRACETAM (LEVETIRACETAMUM)
Dostupné s:
Bluefish Pharmaceuticals AB, Stockholm
ATC kód:
N03AX14
Dávkování:
1000MG
Léková forma:
Potahovaná tableta
Podání:
Perorální podání
Jednotky v balení:
30, Blistr
Druh předpisu:
Léčiva na lékařský předpis
Stav Autorizace:
R - registrovaný léčivý přípravek.
Registrační číslo:
21/ 520/12-C
Datum autorizace:
0000-00-00

Přečtěte si celý dokument

1/8

Přílohač. 1 krozhodnutíoregistracisp.zn. sukls193238/2010,sukls193239/2010a sukls193243/2010

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACEPRO UŽIVATELE

LevetiracetamBluefish250 mgpotahovanétablety

LevetiracetamBluefish500 mg potahovanétablety

LevetiracetamBluefish1000 mg potahovanétablety

levetiracetamum

Přečtětesi pozorněceloupříbalovouinformacidříve, nežzačnetetentopřípravekužívat.

-Ponechte si příbalovou informaci pro případ, žesi ji budetepotřebovat přečístznovu.

-Máte-lipřípadnějakékolidalšíotázky, zeptejte sesvéholékařenebo lékárníka.

-Tento přípravek byl předepsánVám. Nedávejtejej žádnédalšíosobě. Mohlbyjíublížit, ato

itehdy, má-listejnépříznakyjako Vy.

-Pokud sekterýkoliznežádoucích účinků vyskytnev závažnémíře, nebo pokud sivšimnete

jakýchkolinežádoucích účinků, kterénejsou uvedenyv této příbalovéinformaci, prosím,

sdělteto svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:

1. CojeLevetiracetam Bluefishak čemu se používá

2. Čemu musítevěnovat pozornost, nežzačnete přípravekLevetiracetam Bluefishužívat

3. Jak seLevetiracetamBluefishužívá

4. Možnénežádoucí účinky

5. Jak přípravekLevetiracetam Bluefishuchovávat

6. Dalšíinformace

1. CO JELEVETIRACETAMBLUEFISHA KČEMU SEPOUŽÍVÁ

LevetiracetamBluefishjelék protiepilepsii(lékurčenýk léčbězáchvatů u nemocnýchs

epilepsií).

LevetiracetamBluefishsesamostatněužíváu pacientů ve věku od 16 let snově

diagnostikovanou epilepsiík léčběparciálních(ohraničených)epileptických záchvatů se

sekundárnígeneralizací(rozšířenímdo dalších částímozku)nebo bezní.

LevetiracetamBluefish seužívájako přídatnáléčbaspolečněs jinýmilékyproti epilepsiik

léčbě:

-parciálních záchvatů se sekundárnígeneralizací nebo bezní u pacientů vevěku od1 měsíce

věku

-myoklonických záchvatůu pacientů od 12 let věku s juvenilní myoklonickou epilepsií

-primárněgeneralizovaných tonicko-klonických záchvatů u pacientů od 12 lets idiopatickou

generalizovanou epilepsií.

2/8

2. ČEMUMUSÍTEVĚNOVATPOZORNOST, NEŽZAČNETEPŘÍPRAVEK

LEVETIRACETAMBLUEFISHUŽÍVAT

NeužívejtepřípravekLevetiracetamBluefish:

-jestližejstealergický/á(přecitlivělý/á) nalevetiracetam nebo nakteroukolidalšísložku

přípravkuLevetiracetamBluefish.

Zvláštní opatrnosti při užívání přípravkuLevetiracetamBluefishjezapotřebí:

-Jestližemátepotížes ledvinami, dbejte pokynů lékaře.Lékař můžerozhodnout o případné

úpravědávkování.

-Jestližeu Vašeho dítětezpozorujetejakékolizpomalenírůstunebo neočekávanývývoj

pohlavního dozrávání,prosím, kontaktujtesvého lékaře.

-Pokud byu Vás došlo kezhoršení záchvatů (např.zvýšení počtu), prosím, kontaktujtesvého

lékaře.

-U několikaosob léčených antiepileptiky, jako jeLevetiracetamBluefish,sevyskytly

myšlenkynasebepoškození či sebevraždu. Pokud seu Vás objeví jakýkolipříznak deprese

a/nebosebevražednýchpředstav, obraťtese, prosím, na svého lékaře.

Vzájemnépůsobení s dalšími léčivými přípravky

Prosím, informujte svého lékařenebo lékárníkaovšech lécích, kteréužívátenebo jsteužíval(a)

v nedávnédobě, ato io lécích, kteréjsoudostupnébezlékařského předpisu.

Užívání přípravkuLevetiracetamBluefishs jídlema pitím

PřípravekLevetiracetamBluefishmůžete užívat nezávislenajídle, tj. spolus jídlem nebo bez

něj. Pro maximálníbezpečnostléčbynepožívejte během užívání přípravkuLevetiracetam

Bluefishalkohol.

Těhotenství a kojení

Poraďte sese svým lékařem nebo lékárníkem dříve, nežzačnete užívat jakýkolilék.

Pokud jste těhotná nebo simyslíte, žebyste mohlabýt těhotná, informujte, prosím, svého lékaře.

LevetiracetamBluefishsenesmíužívat běhemtěhotenství, pokud to není naprosto nezbytné.

Není známo možnériziko proVašenenarozenédítě. Vestudiích nazvířatech mělLevetiracetam

Bluefishnežádoucíreprodukční účinky,avšakvevyšších dávkách nežbudete potřebovat ke

kontrolesvých záchvatů.

Během léčbyse nedoporučuje kojení.

Řízení dopravních prostředkůa obsluhastrojů

LevetiracetamBluefishmůženarušit Vaši schopnostřídit vozidlo a obsluhovat strojeazařízení,

protožemůžezpůsobit ospalost. K tomu dochází spíšenazačátku léčbynebo pozvýšení dávky.

Neměl(a) bysteříditnebo obsluhovat stroje, dokud senezjistí, zdaVašeschopnostvykonávat

tyto činnosti není negativněovlivněna.

3/8

3. JAKSELEVETIRACETAMBLUEFISHUŽÍVÁ

Vždyužívejte přípravekLevetiracetamBluefishpřesně podle pokynůsvého lékaře. Pokud si

nejstejistý(á), poraďte sesesvým lékařem.

Levetiracetamsemusíužívat 2xdenně, jednou ráno ajednou večer, každýden přibližněve

stejnou dobu.

Vždyužívejte tolik tablet, kolik Vám určí lékař.

Monoterapie

Dávka pro dospěléa dospívající (od 16 let):

Tablety250 mg:

Obvyklá dávka: v rozmezí 1 000 mg(4 tablety) až3 000 mg(12 tablet)každýden.

Jestližezačínátepoprvéužívat přípravekLevetiracetam Bluefish, lékař Vám předepíše po dobu

prvních 2 týdnůnižší dávkupřed podánímobvyklé nejnižší dávky.

Příklad:přidenní dávce1 000 mg si musítevzítdvětablety ráno a dvětablety večer.

Tablety500mg:

Obvyklá dávka: v rozmezí 1 000 mg(2tablety) až3 000 mg(6tablet)každýden.

Jestližezačínátepoprvéužívat přípravekLevetiracetam Bluefish, lékař Vám předepíše po dobu

prvních 2 týdnůnižší dávkupřed podánímobvyklé nejnižší dávky.

Příklad:přidenní dávce2000 mg si musítevzítdvětablety ráno a dvětablety večer.

Tablety1000mg:

Obvyklá dávka: v rozmezí 1 000 mg až3 000 mg každýden.

Jestližezačínátepoprvéužívat přípravekLevetiracetam Bluefish, lékař Vám předepíše po dobu

prvních 2 týdnůnižší dávkupřed podánímobvyklé nejnižší dávky.

Příklad:přidenní dávce2 000 mg si musítevzít1tabletu ráno a1tabletuvečer.

Přídatná léčba

Dávka pro dospělé a dospívající (12-17 let) s hmotností alespoň50 kg:

Tablety250 mg:

Obvyklá dávka: v rozmezí 1 000 mg(4 tablety) až3 000 mg(12 tablet) každýden.

Příklad:přidenní dávce1 000 mg si musítevzítdvětabletyráno a dvětablety večer.

Tablety500 mg:

Obvyklá dávka: v rozmezí 1 000 mg(2tablety) až3 000 mg(6tablet) každýden.

Příklad:přidenní dávce1 000 mg si musítevzítjednu tabletu ráno a jednu tabletuvečer.

Tablety1000mg:

Obvyklá dávka: vrozmezí 1 000 mg až3 000 mgkaždýden.

Příklad:přidenní dávce2000 mg si musítevzítjednu tabletu ráno a jednu tabletuvečer.

4/8

Dávka pro kojence(6-23 měsíců), děti (2-11 let)a dospívající (12-17 let)

s hmotnostído50 kg:

Váš lékařVám předepíšenejvhodnějšílékovou formu levetiracetamu, kteráodpovídáVaší

hmotnosti a dávce.

Pro kojenceadětido 6 let věku je vhodnějšílékováformaperorálníroztok.

Obvyklá dávka: v rozmezí 20 mg/kgtělesné váhyaž60 mg/kgtělesnéváhykaždýden.

Dávka prokojence(1měsícaždoméněnež6měsíců):

Pro kojenceje vhodnějšílékováformaperorálníroztoklevetiracetamu.

Způsobpodání

TabletyLevetiracetam Bluefishsepolykajís dostatečným množstvím tekutiny(např. sklenicí

vody).

Délka léčby

-PřípravekLevetiracetamBluefishje určen k dlouhodobéléčbě. Jetřebapokračovat v léčbě

přípravkemLevetiracetam Bluefishtak dlouho, jak Vám doporučillékař.

-Neukončujteléčbu bezporadyse svým lékařem, takovéukončení léčbybymohlovéstke

zvýšenému výskytu záchvatů. Pokud seVáš lékařrozhodnek ukončení léčbypřípravkem

LevetiracetamBluefish,doporučí Vám, jak přípravekLevetiracetamBluefishpostupně

vysadit.

Jestližejstezapomněl(a) užítpřípravekLevetiracetamBluefish

Nezdvojujte následující dávku, abystedoplnil(a) vynechanou dávku.

Pokud sizapomenete vzít jednu nebo vícedávekpřípravkuLevetiracetamBluefish, vyhledejte

svéholékaře.

Jestližejsteužil(a)vícetablet přípravkuLevetiracetamBluefish, nežjsteměl(a)

Možnénežádoucí účinkypři předávkování přípravkemLevetiracetamBluefishjsou ospalost,

motorický(pohybový)neklid,agresivita, sníženábdělost, útlum dýchání a kóma(bezvědomí).

Jestližejsteužil(a) vícetablet, nežjsteměl(a), vyhledejtesvého lékaře. Váš lékař určí nejlepší

možnouléčbu předávkování.

Jestližejstepřestal(a)užívat přípravekLevetiracetamBluefish

Při ukončování léčby, stejně jako u jinýchantiepileptických přípravků, je nutno vysazovat

přípravekpostupně,abysezabránilo zvýšenémuvýskytu záchvatů.

Máte-lijakékoli dalšíotázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejtese svého lékařenebo

lékárníka.

5/8

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobnějako všechnylékymůžemít iLevetiracetam Bluefishnežádoucí účinky, kteréseale

nemusívyskytnoutu každého.

Sděltesvémulékaři, pokud seu Vás vyskytnou některéznásledujících nežádoucích účinků a

pokudVás tyto účinkyznepokojují.

Některéznežádoucích účinků jako ospalost, únavanebo závratě semohouvyskytovat častěji na

začátku léčbynebo při zvýšení dávky. Tyto nežádoucí účinkybyale mělypostupněodeznít.

Nežádoucí účinkyse mohou vyskytovat v určitých četnostech, kteréjsoudefinovanénásledovně:

Velmi časté (postihují vícenež1 pacienta z10)

Časté (postihují 1 až10 pacientů ze100)

Méněčasté(postihují 1 až10 pacientů z1 000)

Vzácné(postihují 1 až10 pacientů z10 000)

Velmi vzácné(postihují méněnež1 pacientaz10000)

Není známo (četnostzdostupných údajů nelzeurčit)

Velmi časté:

-somnolence(ospalost);

-astenie(slabost)/únava.

Časté:

-infekce, nazofaringitida(zánět nosohltanu);

-snížení počtu krevních destiček;

-anorexie (ztráta chute k jídlu), zvýšení hmotnosti;

-pohybovýneklid,deprese,emoční nestabilita/změnynálady,nepřátelskéchování nebo

agresivita,nespavost, nervozitanebo podrážděnost, poruchyosobnosti (problémové

chování), abnormálnímyšlení (pomalé myšlení, nemožnostse koncentrovat);

-závratě (poruchyrovnováhy),křeče, bolestihlavy, hyperkineze(zvýšenápohybováaktivita),

ataxie (zhoršenákoordinacepohybů), třes (mimovolníchvění), amnézie (ztráta paměti),

poruchyrovnováhy(poruchaschopnosti udržet rovnováhu těla), poruchysoustředění (ztráta

schopnosti soustředitse), poruchypaměti (zapomnětlivost);

-diplopie (dvojité vidění),rozmazanévidění;

-vertigo(pocittočeníse);

-kašel (zhoršení jižexistujícího kašle);

-bolestibřicha,nevolnost, dyspepsie(zažívací potíže), průjem, zvracení;

-vyrážka, ekzém, svědění;

-myalgie (bolest svalů);

-náhodnáporanění.

Není známo:

-sníženýpočet červenýcha/nebo bílých krvinek;

-ztráta tělesnéhmotnosti;

-abnormálníchování, hněv, úzkost, zmatenost, halucinace, duševní poruchy, sebevražda,

pokuso sebevraždu asebevražednépředstavy;

6/8

-parestézie (brnění);

-potížes nekontrolovanýmipohyby,nekontrolovatelnésvalovékřečenahlavě,natěleav

končetinách;

-zánět slinivkybřišní, selhání jaterních funkcí, zánět jater, abnormálníhodnotytestů jaterních

funkcí;

-vypadávání vlasů, puchýřenakůži, v ústech, v okolíočí a napohlavních orgánech, kožní

vyrážka.

Pokud sekterýkoliznežádoucích účinků vyskytnev závažnémíře, nebo pokud sivšimnete

jakýchkolinežádoucích účinků, kterénejsou uvedenyv této příbalovéinformaci, prosím, sdělte

to svému lékařinebo lékárníkovi.

5. JAKPŘÍPRAVEKLEVETIRACETAMBLUEFISHUCHOVÁVAT

Uchovávejtemimo dosahadohled dětí.

Tento léčivýpřípravek nevyžaduje žádnézvláštnípodmínkyuchovávání.

Nepoužívejte po uplynutídobypoužitelnosti uvedenénapapírovékrabičceanablistru za

„Použitelnédo:“ nebo „EXP“.

Dobapoužitelnosti se vztahuje k poslednímu dniuvedeného měsíce.

Léčivé přípravkyse nesmívyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte

sesvéhelékárníka, jak mate likvidovat přípravky,kteréjižnepotřebujete. Tato opatření

pomáhajíchránitživotní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE

CoLevetiracetamBluefishobsahuje:

Léčivou látkou jelevetiracetamum.

Jednapotahovanátabletaobsahuje 250mg/500 mg/1000 mglevetiracetamu.

Pomocnýmilátkamijsou:

Jádro tablety: sodnásůlkroskarmelosy,Povidon K-30,koloidní bezvodýoxid křemičitý,

magnesium-stearát (E470b).

Potahovávrstva:

250 mg:

částečněhydrolyzovanýpolyvinylalkohol,oxid titaničitý(E171),makrogol3350, mastek

500 mg:

částečněhydrolyzovanýpolyvinylalkohol, oxid titaničitý(E171), makrogol3350, mastek,žlutý

oxidželezitý(E172)

1000 mg:

částečněhydrolyzovanýpolyvinylalkohol, oxid titaničitý(E171), makrogol3350, mastek

7/8

JakLevetiracetamBluefishvypadá a co obsahujetoto balení

250 mg:

Potahovanétabletyjsoubíléažtéměř bílé,oválné, bikonvexní,svylisovanýmoznačením„L64“

as půlicírýhou najednéstraněahladkénastranědruhé.

500 mg:

Potahovanétabletyjsoužluté, oválné, bikonvexní, s vylisovaným označením „L65“as půlicí

rýhou najednéstraněahladkénastranědruhé.

1000 mg:

Potahovanétabletyjsoubíléažtéměř bílé, oválné, bikonvexní, s vylisovanýmoznačením„L67“

as půlicí rýhou najednéstraněahladkénastranědruhé.

Velikostbalení

LevetiracetamBluefish potahovanétablety250 mg,500 mga1000 mgjsou balenyv PVC/Al

blistru. Blistryjsoudálebalenyv krabičcev následujících velikostech balení:

250 mg: 20,30, 50, 60, 100, 200 potahovaných tablet

500 mg: 30, 50, 60, 100,120, 200 potahovaných tablet

1000 mg: 30, 50, 60, 100, 200 potahovaných tablet

Natrhu nemusíbýt všechnyvelikosti balení.

Držitelrozhodnutí o registraci a výrobce

Bluefish Pharmaceuticals AB,

Torsgatan 11,

111 23Stockhom,

Švédsko

Tento léčivý přípravekjev členskýchstátechEHPregistrovánpodtěmito názvy:

Názevstátu Názevléčivého přípravku

Dánsko LevetiracetamBluefish (250/500/100 mg)

Francie LEVETIRACETAM BLUEFISH 250mg/500mg/1000mgcomprimé

pelliculé

Irsko LevetiracetamBluefish 250mg/500mg/1000mgfilm-coated tablets

Itálie LevetiracetamBluefish 500mg/1000mgcompresserivestite con film

Maďarsko LevetiracetamBluefish 250mg/500mgfilmtabletta

Německo LevetiracetamBluefish 250mg/500mg/750mg/1000mgFilmtabletten

Nizozemsko LevetiracetamBluefish 250mg/500mg/1000mgfilmomhulde tabletten

Polsko LevetiracetamBluefish (250/500/750/1000 mg)

Portugalsko LevetiracetamBluefish (250/500/1000 mg)

Rakousko LevetiracetamBluefish 500mg/1000mgFilmtabletten

Rumunsko LevetiracetamBluefish 250mg/500mg/1000mgcomprimate filmate

8/8

Řecko LevetiracetamBluefish 500mg/1000mgεπικαλυμμέναμε λεπηό υμένιο

διζκία

SlovenskárepublikaLevetiracetamBluefish 250mg/500mg/1000mgfilmomobalenétablety

Španělsko LevetiracetamBluefish 250mg/500mg/1000mgcomprimidos recubiertos

con películaEFG

Švédsko LevetiracetamBluefish (250/500/750/1000 mg)

Velká Británie Levetiracetam 250mg/500mg/1000mgfilm-coatedtablets

Tato příbalová informacebyla naposledy schválena:5.9.2012

Přečtěte si celý dokument

Stránka1z14

Přílohač.2krozhodnutíoregistracisp.zn. sukls193238/2010,sukls193239/2010a sukls193243/2010

SOUHRNÚDAJŮOPŘÍPRAVKU

1. NÁZEVPŘÍPRAVKU

LevetiracetamBluefish 250mgpotahovanétablety

LevetiracetamBluefish 500mgpotahovanétablety

LevetiracetamBluefish 1000 mgpotahovanétablety

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jednapotahovanátableta obsahujelevetiracetamum250 mg.

Jednapotahovanátableta obsahujelevetiracetamum500 mg.

Jednapotahovanátableta obsahujelevetiracetamum1000 mg.

Úplnýseznampomocnýchlátekvizbod 6.1.

3. LÉKOVÁFORMA

Potahovanátableta.

250 mg:

bílá ažtéměřbílá,oválná, bikonvexnípotahovanátabletaorozměrech 14 x 6 mm,s vyraženým„L 64“

apůlicírýhou najedné straněa hladká nadruhéstraně.

500 mg:

žlutá,oválná, bikonvexnípotahovanátabletaorozměrech 16,3x 7,6 mm,svyraženým„L 65“ a půlicí

rýhou najednéstraněa hladká nadruhé straně.

1000 mg:

bílá ažkrémová,oválná, bikonvexnípotahovanátabletao rozměrech 19,1x 10,3mm,s vyraženým„L

67“ apůlicírýhou najednéstraněa hladká nadruhéstraně.

Tabletysemohou dělitna dvě stejné poloviny.

4. KLINICKÉÚDAJE

4.1. Terapeutickéindikace

Levetiracetamje indikovánjako monoterapie přiléčběparciálních záchvatůs nebo bezsekundární

generalizace upacientů od16 lets nově diagnostikovanou epilepsií.

Levetiracetamje indikovánjako přídatnáterapie

přiléčběparciálníchzáchvatůsnebobezsekundárnígeneralizaceudospělých,dětíakojenců

od 1 měsíces epilepsií,

přiléčběmyoklonickýchzáchvatůujuvenilnímyoklonickéepilepsieudospělýcha

dospívajících od 12let,

přiléčběprimárněgeneralizovanýchtonicko-klonickýchzáchvatůudospělýchadospívajících

od 12 lets idiopatickou generalizovanou epilepsií.

4.2. Dávkovánía způsobpodání

Dávkování

Monoterapiepro dospělé adospívajícíod 16 let

Doporučenápočátečnídávkaje 250 mgdvakrátdenně.Po dvou týdnech užíváníbyměla býtzvýšena

Stránka2z14

na terapeutickou dávku 500 mgdvakrátdenně. Dávkamůže býtdále zvyšovánao 250 mgdvakrát

denněkaždé dva týdnyvzávislostina klinické odpovědi. Maximálnídávka je 1500 mgdvakrátdenně.

Přídatnáterapiepro dospělé (≥18let)a dospívající(12-17let)shmotnostíalespoň 50 kg

Počátečníterapeutická dávka je500 mgdvakrátdenně. S touto dávkou lze začítprvnídenléčby.

Podleklinické odpovědiasnášenlivostilze dennídávku zvýšitažna 1500 mgdvakrátdenně. Dávku

lze zvyšovatnebo snižovatpo 500 mgdvakrátdenněkaždé dva ažčtyřitýdny.

Zvláštnískupinypacientů

Staršípacienti(65 letastarší)

Ustarších pacientůs poruchou renálních funkcí(viz"Pacientis poruchourenálních funkcí"níže)se

doporučuje dávku upravit.

Porucharenálníchfunkcí

Dennídávku je nutnoindividuálně upravitpodlerenálníchfunkcí.

Pro dospělé pacientypoužijte následujícítabulku a dávku upravte odpovídajícímzpůsobem. Při

použitítétotabulkydávkováníje nutno nejprvestanovitpacientovu clearance kreatininu(CLcr)v

ml/min. Udospělých adospívajících o hmotnosti50 kga vícelze hodnotu CLcrvml/min zjistitz

hladin kreatininu vséru (mg/dl)spoužitímnásledujícírovnice:

CLcr

(ml/min)= [140-věk (roky)]xtělesnáhmotnost(kg)

72 xkreatinin v séru (mg/dl) (x 0,85pro ženy)

CLcrsepoté přepočítá podle následujícího vzorcena plochu povrchutěla("bodysurfacearea", BSA):

Úprava dávkyudospělýcha dospívajících pacientůs hmotnostíalespoň 50 kgs poruchou renálních

funkcí

Stupeňnedostatečnostifunkceledvin Clearancekreatininu

(ml/min/1,73 m 2 ) Dávka afrekvence

podávání

Normální > 80 500-1500mgdvakrát

denně

Mírný 50-79 500-1000mgdvakrát

denně

Střednětěžký 30-49 250-750mgdvakrát

denně

Těžký < 30 250-500mgdvakrát

denně

Dialyzovanínemocnívkonečnémstadiu

onemocněníledvin (1) - 500-1000mgjednou

denně (2)

Prvníden léčbylevetiracetamemsedoporučuje podatúvodnídávku 750 mg.

Po dialýze se doporučujepodatdodatečnou dávku 250-500mg.

Udětís poruchou funkceledvinjetřeba upravitdávkulevetiracetamu podle renálníchfunkcí, protože

clearancelevetiracetamu závisínarenálníchfunkcích.Toto doporučeníjezaloženo na studiis

dospělýmis poruchoufunkceledvin.

CLcrvml/min/1,73 m 2 může býtodhadnuta ze stanovenísérového kreatininu (mg/dl)pro mladé

CLcr(ml/min/1,73m 2 )= CLcr(ml/min)

BSApacienta(m 2 ) x 1,73

Stránka3z14

CLcr(ml/min/1,73m 2 )= Výška (cm)x ks

sérovýkreatinin (mg/dl)

ks=0,45 pro donošenékojencedo 1roku věku;

ks=0,55 pro dětimladšínež13 leta dospívajícídívky;

ks=0,7 pro dospívajícíchlapce.

Úprava dávkovánípro kojence, dětia dospívajícípacientys hmotnostínižšínež50 kgs poruchou

renálníchfunkcí

Stupeňnedostatečnosti

funkce ledvin Clearancekreatininu

(ml/min/1,73 m 2 ) Dávka afrekvencepodávání (1)

Kojenciod1 do

méněnež6

měsíců Kojenci6-23 měsíců, dětia

dospívajícís hmotnostípod

50 kg

Normální > 80 7-21mg/kg

dvakrátdenně 10-30mg/kg dvakrát

denně

Mírný 50-79 7-14mg/kg

dvakrátdenně 10-20mg/kgdvakrát

denně

Střednětěžký 30-49 3,5-10,5ml/kg

dvakrátdenně 5-15mg/kgdvakrátdenně

Těžký < 30 3,5-7mg/kg

dvakrátdenně 5-10mg/kgdvakrátdenně

Dialyzovanípacientiv

konečnémstadiuonemocnění

ledvin 7-14mg/kg

jednoudenně (2)

10-20mg/kgjednoudenně

(3)(5)

Pro dávkynižšínež250 mg a pacienty, kteřínemohoupolykattabletymá býtpoužitperorální

roztoklevetiracetamu.

Prvníden léčbylevetiracetamemsedoporučuje podatúvodnídávku10,5 mg/kg.

Prvníden léčbylevetiracetamemsedoporučuje podatúvodnídávku 15mg/kg.

Po dialýze se doporučujedodatečná dávka 3,5-7mg/kg.

(5) Po dialýze se doporučujedodatečná dávka5-10 mg/kg.

Poruchafunkcejater

Upacientůs mírnou ažstředně těžkou poruchoujaterníchfunkcínenítřebadávkunijakupravovat.

Unemocných stěžkou poruchoujaterníchfunkcímůžehodnota clearancekreatininu podhodnocovat

renálnínedostatečnost.

Protosepřihodnotě clearancekreatininu< 60 ml/min/1,73 m 2 doporučujesnížitdenníudržovací

dávku o 50%.

Pediatrická populace

Lékařbymělpředepsatnejvhodnějšílékovou formu, velikostbalenía sílu přípravku vzhledemk

hmotnostipacienta adávce.

Tabletynejsou uzpůsobenéktomu, abybylyužíványkojenciadětmido 6letvěku. Pro tutoskupinu

populaceje preferován perorálníroztok. Navíc, dostupná sílatabletnenívhodnápro počátečníléčbu u

dětíshmotnostído 25 kg, pro pacienty, kteřínemohou polykattabletynebo propodávánídávkynižší

než250 mg. Pro všechnytyto případybysemělpoužítperorálníroztoklevetiracetamu.

Monoterapie

Bezpečnosta účinnostpřípravkuLevetiracetamBluefishu dětíadospívajících do16 letnebylyu

monoterapieještě stanoveny. Nejsou kdispozicižádnéúdaje.

Stránka4z14

Přídatnáterapieprokojence ve věku 6-23 měsíců, děti(2-11 let)a dospívající(12-17 let)s hmotností

nižšínež 50kg

Pro kojence adětido 6letvěku je preferovanáléková formaperorálníroztoklevetiracetamu.

Počátečníterapeutická dávka je10 mg/kgdvakrátdenně. Podle klinické odpovědia snášenlivostilze

dávkuzvýšitažna 30 mg/kgdvakrátdenně. Změnadávkybyneměla překročitzvýšenínebosníženío

10 mg/kgdvakrátdenně každé 2 týdny. Měla bybýtpoužita nejnižšíúčinná dávka.

Dávka u dětís hmotností50 kgavyššíjestejnájako u dospělých.

Doporučenádávka pro kojenceod 6měsíců, dětia dospívající:

Hmotnost Počátečnídávka:

10 mg/kgdvakrátdenně Maximálnídávka:

30 mg/kgdvakrátdenně

6 kg (1) 60 mgdvakrátdenně 180 mgdvakrátdenně

10 kg (1) 100 mgdvakrátdenně 300 mgdvakrátdenně

15 kg (1) 150 mgdvakrátdenně 450 mgdvakrátdenně

20 kg (1) 200 mgdvakrátdenně 600 mgdvakrátdenně

25 kg 250 mgdvakrátdenně 750 mgdvakrátdenně

od50 kg (2) 500 mgdvakrátdenně 1500 mgdvakrátdenně

Udětís hmotnostído 25kgbymělbýtna počátku léčbypokudmožno použitperorálníroztok.

Dávka u dětía dospívajících shmotností50 kga vyššíje stejnájako u dospělých.

Přídatnáterapieprokojence ve věku 1měsíc ažméněnež6 měsíců

Ukojenců sepoužívá léková forma perorálníroztok.

Způsob podání

Potahovanétabletyje nutnoužívatperorálně, zapíjetdostatečnýmmnožstvítekutiny, lze jeužívat

spolusjídlemnebo bezněj.Dennídávkasepodává rozdělena do dvou stejných dávek.

4.3. Kontraindikace

Hypersenzitivita nalevetiracetam,jiné derivátypyrrolidonu nebo na kteroukolipomocnou látku tohoto

přípravku.

4.4. Zvláštníupozorněníaopatřenípro použití

Ukončeníléčby

Pokud je nutno ukončitléčbu přípravkemLevetiracetamBluefish, doporučuje sena základěsoučasné

klinické praxevysazovatjejpostupně (tj.u dospělýcha dospívajících s hmotnostívícenež50 kg:

snižovánío 500mgdvakrátdenněkaždé dva ažčtyřitýdny;u kojencůstarších než6 měsíců, dětía

dospívajícíchs hmotnostínižšínež50 kg:dávka byseměla snižovatnejvýšeo 10mg/kgdvakrát

denněkaždé dva týdny;u kojenců (pod 6 měsíců):sníženídávkybynemělo překročit7 mg/kgdvakrát

denněkaždé 2 týdny.

Renálnínedostatečnost

PodávánípřípravkuLevetiracetamBluefishpacientůms poruchourenálníchfunkcísimůževyžádat

úpravu dávky. Unemocných stěžkou poruchoufunkcejaterje vhodnépřed zvolenímdávkyprovést

zhodnocenírenálníchfunkcí(vizbod 4.2).

Sebevražda

Upacientůléčených antiepileptiky(včetně levetiracetamu)bylyhlášenypřípadysebevraždy, pokusu o

sebevraždu, sebevražedných představa chování.Metaanalýza randomizovaných placebem

kontrolovaných studiísantiepileptikyprokázala mírnězvýšené riziko sebevražednýchmyšleneka

chování. Mechanismus vzniku tohoto rizika neníznám.

Ztohoto důvodu byu pacientů mělybýtsledoványznámkydepresea/nebo sebevražedných představa

chovánía případně byměla býtzvolenavhodnáléčba.Pacientům(ajejichošetřujícímosobám)by

Stránka5z14

mělo býtdoporučeno, abyokamžitě vyhledalilékařskou pomoc, pokud seu pacientů projevíznámky

depresea/nebo sebevražedných představčichování.

Pediatrická populace

Léková forma tabletynenívhodná pro kojenceadětido 6 letvěku.

Dostupnéúdaje udětínenaznačujívlivna růstapubertu. Avšakdlouhodobýúčineku dětína učení,

inteligenci,růst, endokrinnífunkce, pubertu a plodnostzatímneníznám.

Bezpečnosta účinnostlevetiracetamu nebylydostatečně ověřenyu dětísepilepsiído 1 roku.

Klinických studiíse účastnilo pouze 35 kojenců mladších než1 roks parciálnímizáchvatya pouze 13

znich bylo ve věku < 6měsíců.

4.5. Interakce sjinýmiléčivýmipřípravky ajinéformy interakce

Antiepileptika

Data zpremarketingových klinických studiíprovedených u dospělých ukazují,želevetiracetam

neovlivňujesérové koncentracejižpodávaných antiepileptik(fenytoin, karbamazepin, kyselina

valproová, fenobarbital, lamotrigin, gabapentina primidon)a že tatoantiepileptika neovlivňují

farmakokinetikulevetiracetamu.

Stejnějako u dospělých neníu dětíužívajícíchlevetiracetamdo dávky60mg/kg/den důkazo klinicky

významných interakcíchléčivého přípravku.

Retrospektivníhodnocenífarmakokinetických interakcíu dětía dospívajících sepilepsií(4-17 let)

potvrdilo, že přídatnáléčbaperorálně užívanýmlevetiracetamemneovliňuje sérové koncentrace

současněpodávaného karbamazepinu a valproátu vustálenémstavu. Ikdyžúdajenaznačují, že

antiepileptika indukujícíenzymyzvyšujíclearance levetiracetamu u dětío 20%, dávku nenítřeba

upravovat.

Probenecid

Bylo zjištěno, že probenecid (500 mgčtyřikrátdenně),blokátorrenálnítubulárnísekrece,inhibuje

renálníclearance primárního metabolitu, ne všaklevetiracetamu. Koncentraceuvedeného metabolitu

všakzůstává nízká. Lze očekávat, že ostatníléčivé přípravkyvylučovanéaktivnítubulárnísekrecíby

také mohlysnižovatrenálníclearancemetabolitu. Účineklevetiracetamu na probenecidnebyl

studován aúčineklevetiracetamu na dalšíaktivně vylučovanéléčivé přípravky, např. NSA,

sulfonamidya methotrexát,neníznám.

Perorálníkontraceptiva ajiné farmakokinetické interakce

Levetiracetamvdávce1000 mgdenněnemělvlivna farmakokinetiku perorálníchkontraceptiv

(ethinylestradiola levonorgestrel);endokrinníparametry(luteinizačníhormon a progesteron)se

nezměnily. Levetiracetamv dávce2000 mgdenněnemělvlivna farmakokinetiku digoxinu ani

warfarinu. Protrombinové časysenezměnily. Současnépodávánídigoxinu, perorálních kontraceptiv

aniwarfarinuneovlivnilofarmakokinetiku levetiracetamu.

Antacida

Nejsou kdispozicižádnéúdajeo vlivu antacid na vstřebávánílevetiracetamu.

Jídlo a alkohol

Rozsah vstřebávánílevetiracetamu nebyljídlemovlivněn, ale rychlostvstřebávánísemírně snížila.

Nejsou kdispozicižádnéúdajeo interakcilevetiracetamu s alkoholem.

4.6.Fertilita,těhotenstvíakojení

Těhotenství

Dostatečné údajeo podávánílevetiracetamu těhotnýmženámnejsou kdispozici.Studie nazvířatech

prokázalyreprodukčnítoxicitu (vizbod 5.3).Potenciálníriziko pro člověka neníznámé. Podávání

přípravkuLevetiracetamBluefishse vtěhotenstvía u žen vreprodukčnímvěku, které nepoužívají

antikoncepci, nedoporučuje, pokud to nenínezbytně nutné.

Stránka6z14

Fyziologické změnyběhemgraviditymohou stejnějako ujiných antiepileptikovlivnitkoncentraci

levetiracetamu. Běhemgraviditybylyzaznamenánypřípadysnížené koncentracelevetiracetamu v

plazmě. Kvýraznějšímu poklesu docházelo běhemtřetího trimestru gravidity(vtomto obdobíbyla

koncentracelevetiracetamu vplazmě sníženaažo 60%protivýchozíkoncentracipřed začátkem

gravidity). Protojetřeba přiléčbělevetiracetamemzajistitvprůběhu gravidityvhodnou modifikaci

dávkování. Vysazeníantiepileptické léčbymůže véstkexacerbacionemocnění, které může poškodit

matku iplod.

Kojení

Levetiracetamsevylučujedo mateřského mléka. Proto sekojenínedoporučuje. Pokud všakje léčba

levetiracetamemběhemkojenínezbytná,jetřebavzhledemkvýznamu kojenízvážitpoměrrizika a

přínosuléčby.

Fertilita

Vestudiích nazvířatech nebylzjištěn žádnýúčineknafertilitu(vizbod 5.3). Nejsou kdispozicižádné

údajezklinické praxe, potenciálníriziko u člověka neníznámo.

4.7. Účinky na schopnostřídita obsluhovatstroje

Studie hodnotícíúčinkyna schopnostříditneboobsluhovatstroje nebylyprovedeny. Vzhledemk

možné rozdílnéindividuálnícitlivostimohou někteřípacientipociťovatospalostnebojiné příznaky

souvisejícíscentrálnímnervovýmsystémem, a to zejménana začátku léčbynebo po zvýšenídávky.

Protoseutěchtopacientů doporučujeopatrnostpřiprováděnínáročnějšíchaktivit,např.řízenívozidel

nebo obsluhovánístrojů. Pacientůmsenedoporučuje říditnebo obsluhovatstroje,dokud senezjistí, že

jejichschopnostvykonávattyto činnostinenínegativně ovlivněna.

4.8. Nežádoucíúčinky

Shrnutíbezpečnostního profilu

Souhrnné údaje obezpečnostizklinických studiíprovedených u dospělých sparciálnímizáchvaty

léčených perorálnímilékovýmiformamiukázaly,že se nežádoucíúčinkyvyskytly u 46,4%pacientů

léčenýchlevetiracetamemau 42,2%nemocných,jimžbylo podáváno placebo. Závažné nežádoucí

účinkysevyskytlyu 2,4%pacientůve skupině slevetiracetamema u 2,0%nemocných vplacebové

skupině. Nejčastějiuváděnýminežádoucímiúčinkybylyospalost,astenie azávratě. Přianalýze

souhrnných datnebylzjištěn žádnýjednoznačnývztah kdávce, ale incidence azávažnostnežádoucích

účinků souvisejících scentrálnímnervovýmsystémemsečasemsnižovala.

Přimonoterapiiseu 49,8%pacientů vyskytlynežádoucíúčinkyvsouvislostis podávanýmlékem.

Nejčastějisevyskytujícíminežádoucímiúčinkybylyúnava aospalost.

Studie provedená udospělých adospívajících(12-65 let)s myoklonickýmizáchvatyukázala, že u

33,3%pacientů ve skupiněslevetiracetamema u 30,0%pacientů ve skupině splacebemsevyskytly

nežádoucíúčinkysouvisejícísléčbou. Nejčastějihlášenýminežádoucímiúčinkybylybolestihlavya

somnolence. Incidencenežádoucích účinků u pacientůs myoklonickýmizáchvaty byla nižšínežu

dospělých pacientů sparciálnímizáchvaty(33,3%proti46,4%).

Studie provedená udospělých adětí(4-65 let)sidiopatickou generalizovanou epilepsiísprimárně

generalizovanýmitonicko-klonickýmizáchvatyukázala, že u 39,2%pacientů ve skupině s

levetiracetamema u 29,8%pacientůve skupině splacebemsevyskytlynežádoucíúčinky, které byly

hodnocenyjako souvisejícís léčbou. Nejčastějihlášenýmnežádoucímúčinkembyla únava.

Zvýšenífrekvence záchvatů o vícenež25%bylo hlášeno u 14%dospělých adětských pacientůs

parciálnímizáchvaty(ve věku 4-16 let)léčených levetiracetamem, a u 26%dospělých a21%dětí,

kterýmbylo podáváno placebo.

Připoužitílevetiracetamuv léčbě primárně generalizovaných tonicko-klonických záchvatů u

dospělých adospívajících sidiopatickou generalizovanou epilepsiínebylpozorován žádnýúčinekna

frekvenciabsencí.

Stránka7z14

Seznamnežádoucích účinků

Nežádoucíúčinkyhlášenézklinických studií(udospělých, dospívajících, dětíikojenců >1 měsíc)a z

postmarketingových zkušenostíjsou uvedenyníže podletříd orgánových systémů a podlefrekvence.

Pro klinické studiejefrekvence definovánatakto:velmičasté(≥1/10), časté (≥1/100 až<1/10), méně

časté (≥1/1000až<1/100),vzácné (≥1/10000až<1/1000), velmivzácné (<1/10000), neníznámo (z

dostupných údajů nelze určit). Údaje získanépouvedenípřípravku na trh nejsou dostatečné pro odhad

frekvence nežádoucích účinků vléčenépopulaci.

Infekce ainfestace

Časté:infekce, nazofaryngitida.

Poruchy krve alymfatického systému

Časté:trombocytopenie.

Neníznámo:leukopenie, neutropenie, pancytopenie(vněkterých ztěchto případůbyla popsána

supresekostnídřeně).

Poruchymetabolismu a výživy

Časté:anorexie, přírůstektělesné hmotnosti.

Neníznámo:sníženítělesné hmotnosti.

Psychiatricképoruchy

Časté:agitovanost, deprese, emočnílabilita /výkyvynálady, hostilita/agresivita,insomnie, nervozita

/podrážděnost, poruchyosobnosti,abnormálnímyšlení.

Neníznámo:abnormálníchování, hněv,úzkost, zmatenost, halucinace,psychotická porucha,

sebevražda, sebevražednýpokus asebevražedné představy.

Poruchy nervového systému

Velmičasté:somnolence.

Časté:amnézie, ataxie, konvulze, závratě, bolesthlavy, hyperkineze, třes, porucharovnováhy,

porucha pozornosti, porucha paměti.

Neníznámo:parestezie,choreoatetóza,dyskineze.

Poruchy oka

Časté:diplopie,rozmazanévidění.

Poruchy ucha a labyrintu

Časté:vertigo.

Respirační, hrudnía mediastinální poruchy

Časté:zhoršeníkašle.

Gastrointestinální poruchy

Časté:bolestibřicha,průjem, dyspepsie,nevolnost, zvracení.

Neníznámo:pankreatitida.

Poruchyjater a žlučovýchcest

Neníznámo:jaterníselhání, hepatitida, abnormálnívýsledkyjaterních funkčníchtestů.

Poruchy kůže a podkožnítkáně

Časté:vyrážka, ekzém, svědění.

Neníznámo:toxická epidermálnínekrolýza, Stevens-Johnsonůvsyndrom, multiformníerytéma

alopecie.

Poruchy svalové a kosterní soustavya pojivové tkáně

Časté:myalgie.

Celkové poruchya reakcev místě aplikace

Velmičasté:astenie/únava.

Poranění, otravy a procedurálníkomplikace

Časté:náhodné poranění.

Stránka8z14

Popisvybraných nežádoucích účinků

Riziko anorexieje vyššípřisoučasnémpodávánílevetiracetamu a topiramátu. Vněkolika případech

alopecie byla po vysazenílevetiracetamupozorovánaspontánníúprava stavu.

Pediatrická populace

Studie provedená udětských pacientů (4-16 let)s parciálnímizáchvatyukázala, že u 55,4%pacientů

ve skupině léčenélevetiracetamema u 40,2%pacientůve skupině splacebemsevyskytlynežádoucí

účinky. Závažné nežádoucíúčinkysevyskytlyu 0,0%pacientůve skupiněléčenélevetiracetamema u

1,0%pacientů ve skupiněléčenéplacebem. Nejčastějihlášenýminežádoucímiúčinkyu dětských

pacientůbylysomnolence,hostilita, nervozita, emočnílabilita, agitovanost, anorexie, asteniea bolesti

hlavy. Výsledkybezpečnostiudětských pacientů bylykonzistentnísbezpečnostnímprofilem

levetiracetamu u dospělých, s výjimkou behaviorálnícha psychiatrických nežádoucíchúčinků, které

bylyčastějšíu dětínežu dospělých(38,6%proti18,6%). Relativníriziko všakbylou dětíve srovnání

s dospělýmipodobné.

Studie provedená udětí(vevěku 1měsíc ažméněnež4 roky)s parciálnímizáchvatyukázala, že u

21,7%pacientů ve skupiněléčenélevetiracetamema 7,1%pacientů ve skupině léčenéplacebemse

vyskytlynežádoucíúčinky.Žádnézávažné nežádoucíúčinkyu pacientůseneobjevilyanive skupině

léčenélevetiracetamemanive skupině léčenéplacebem. Běhemdlouhodobépokračovacístudie

N01148 ve věkové skupině1 měsíc až<4 rokybylynejčastějšímis lékemspojenýminežádoucími

účinky, které se projevilyvprůběhu léčby, podrážděnost(7,9%), konvulze (7,2%),somnolence

(6,6%), psychomotorická hyperaktivita(3,3%),poruchyspánku (3,3%)a agresivita (3,3%).Výsledky

týkajícíse bezpečnostiudětských pacientů bylyvsouladu sbezpečnostnímprofilemlevetiracetamu u

starších dětíve věku 4-16 let.

Dvojitě zaslepená placebemkontrolovanábezpečnostnípediatrická studie suspořádánímpro

hodnocenínon-inferioritysledovalakognitivnía neuropsychologické účinkylevetiracetamuu 4-

16letých dětítrpících parciálnímizáchvaty.Ze studievyplývá, že vpopulacisplňujícípodmínky

protokolu ("per-protocol"populace)selevetiracetamneodlišoval(nebylhorší)odplacebas ohledem

na změnu od výchozího stavu ve složenémskóre khodnocenípamětiLeiter-Rzahrnujícímpozornosta

paměť (Leiter-RAttentionand Memory, MemoryScreen Compositescore). Výsledkytýkajícíse

chováníaemočního fungovánínaznačovalyu pacientůléčenýchlevetiracetamemzhoršení, pokudjde

o agresivníchování,cožbylo měřeno standardizovanýma systematickýmzpůsobemza použití

ověřeného nástroje(CBCL-Achenbach Child BehaviorChecklist).

Ujedinců, kteříužívalipřípravekLevetiracetamBluefishvdlouhodobé otevřenénáslednéstudii,však

vprůměrunedošloke zhoršeníchováníaemočního fungování;zejménaměřítka agresivního chování

nebyla horšíoprotivýchozímu stavu.

4.9.Předávkování

Symptomy

Připředávkovánílevetiracetamembyla pozorovánasomnolence, agitovanost,agresivita, poruchy

vědomí, respiračníútluma kóma.

Léčba předávkování

Po akutnímpředávkováníje třebažaludekvyprázdnitvýplachemnebo vyvolánímzvracení. Žádné

specifické antidotumlevetiracetamu neníkdispozici. Léčba předávkováníjesymptomatická amůže

zahrnovatihemodialýzu. Účinnostvylučovánílevetiracetamu dialýzou je 60%a primárního

metabolitu 74%.

5. FARMAKOLOGICKÉVLASTNOSTI

5.1.Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina:antiepileptika,jiná antiepileptika.

ATCkód:N03AX14.

Stránka9z14

Léčivá látka, levetiracetam,je pyrrolidonovýderivát(S-enantiomeralfa-etyl-2-oxo-1-pyrrolidin

acetamid), chemickynesouvisejícís léčivýmilátkamiobsaženýmivsoučasných antiepileptických

přípravcích.

Mechanismus účinku

Mechanismus účinku levetiracetamu stáleještěneníplně objasněn, zdá se však,žeje odlišnýod

ostatních vsoučasnostiužívaných antiepileptik. Pokusyin vitroain vivonasvědčujítomu, že

levetiracetamneměníanizákladnícharakteristikybuněkaninormálnípřenosnervovýchvzruchů.

In vitrostudie ukazují, že levetiracetamovlivňujehladinu Ca 2+ vneuronech částečnou inhibicí

kalciových kanálů typu NasníženímuvolňováníCa 2+ zintraneuronálních zásob.Levetiracetamnavíc

částečně antagonizujesníženíaktivityGABA-aglycinových kanálů způsobené zinkema

betakarboliny. Mimoto selevetiracetamvin vitrostudiích váže naspecifické vazebnémísto v

mozkové tkánihlodavců. Specifickýmvazebnýmmístemje synaptickývezikulárníprotein 2A, který

je považován za součástprocesůfúze vezikulů a exocytózyneurotransmiterů. Levetiracetama jeho

analogymajírůznou afinitukvazbě nasynaptickývezikulárníprotein 2A. Afinitakvazbě na

synaptickývezikulárníprotein 2Akoreluje sjejich potencíkzábraně vzniku záchvatů vaudiogenních

modelech epilepsie u myší. Uvedené nálezynaznačují,žeinterakcemezilevetiracetamema

synaptickýmvezikulárnímproteinem2Abymohla přispívatkjeho antiepileptickému účinku.

Farmakodynamické účinky

Levetiracetamposkytujeochranupředzáchvatyve velkémpočtu zvířecích modelů parciálních a

primárně generalizovaných záchvatů, anižbymělpro-konvulzivníúčinky. Primárnímetabolitje

neaktivní.

Ulidípotvrdila aktivita připarciálníigeneralizovanéepilepsii(epileptiformnívýboj/

fotoparoxysmálníodpověď)široké spektrumpreklinickystanovenéhofarmakologického profilu

levetiracetamu.

Klinická účinnosta bezpečnost

Přídatnáléčba parciálníchzáchvatůs nebobezsekundárnígeneralizaceu dospělých, dospívajících,

dětía kojenců od 1měsíces epilepsií:

Účinnostlevetiracetamu u dospělých byla prokázánave3 dvojitě zaslepených placebem

kontrolovaných studiích vdennídávce1000 mg, 2000 mgnebo 3000 mgrozdělené do dvou dílčích

dávek. Léčba trvala až18 týdnů. Vanalýze sdružených datbyloprocento pacientů, kteřídosáhli

sníženífrekvence parciálních záchvatů za týden o 50%a víceprotipočátečnímu stavu přistabilní

dávce(12/14týdnů)27,7%,31,6%a 41,3%u pacientůs 1000 mg, 2000 mgresp. 3000 mg

levetiracetamu a 12,6%uplaceba.

Pediatrickápopulace

Udětí(4-16 let)byla účinnostlevetiracetamu prokázánave dvojitě zaslepenéplacebemkontrolované

studii,do které bylo zařazeno 198 pacientůs trvánímléčby14 týdnů.Vtétostudiibyllevetiracetam

užíván ve fixnídávce60 mg/kg/den rozdělenédodvou dílčích dávek. 44,6%pacientů léčených

levetiracetamema 19,6%pacientůs placebemdosáhlosníženífrekvence parciálních záchvatů za týden

protipočátečnímu stavu o 50%a více. Připokračujícídlouhodobéléčbě bylo 11,4%pacientů bez

záchvatů po dobualespoň6měsíců a7,2%pacientůbylo bezzáchvatů podobualespoň 1roku.

Udětí(ve věku 1měsíc až4 roky)byla účinnostlevetiracetamu stanovenave dvojitě zaslepené

placebemkontrolovanéstudii, která zahrnovala 116 pacientů aléčbatrvala 5 dní.Vtétostudii

dostávalipacientidennídávku 20 mg/kg, 25mg/kg, 40 mg/kgnebo 50 mg/kgperorálníhoroztoku na

základětitračního rozpisu podle věku. Vtéto studiibyla použita dávka 20 mg/kg/den titrovanádo 40

mg/kg/den pro kojence ve věku jeden měsícažméněnež6 měsíců, adávka 25 mg/kg/den titrovanádo

50 mg/kg/den pro dětive věku 6 měsíců ažméněnež4 roky. Celková dennídávka byla podávána

rozděleně ve dvou dílčích dávkách.

Primárnímměřítkemúčinnostibylpodílpacientů odpovídajících naléčbu (frekvencerespondérů,tj.

procentopacientů s≥50%poklesemprůměrné dennífrekvence parciálních záchvatů od výchozího

stavu), kterýbylhodnocenzaslepeně centrálnímhodnotitelemprostřednictvím48hodinového video

EEGzáznamu. Do analýzyúčinnostibylo zahrnuto109 pacientů, kteřímělinejméně24 hodinvideo

Stránka10z14

EEGzáznamuvobou obdobích, výchozímihodnoceném. 43,6%pacientůléčených levetiracetamema

19,6%pacientů léčených placebembylo považováno zarespondéry. Výsledkyseshodujínapříč

věkovýmiskupinami. S pokračujícídlouhodobou léčbou bylo 8,6%pacientů bezzáchvatů nejméněpo

dobu 6 měsícůa 7,8%bylobezzáchvatů nejméně1 rok.

Monoterapiepřiléčběparciálníchzáchvatů s nebo bezsekundárnígeneralizaceupacientůod 16lets

novědiagnostikovanouepilepsií.

Účinnostlevetiracetamu vmonoterapiibylaprokázánave dvojitě zaslepenémparalelnímporovnání

non-inferioritys karbamazepinems řízenýmuvolňovánímu 576 pacientů s nově nebo nedávno

diagnostikovanou epilepsiíod 16 let. Upacientů muselybýtpřítomnypouze spontánníparciální

záchvatynebo generalizovanétonicko-klonické záchvaty. Pacientibylirandomizovánikužívání

karbamazepinu s řízenýmuvolňovánímvdávce400-1200 mg/den nebolevetiracetamu vdávce1000-

3000 mg/den po dobu až121 týdnů vzávislostinaterapeutické odpovědi.Bezzáchvatů po dobu6

měsíců bylo 73,0%pacientů s levetiracetamema 72,8%pacientůs karbamazepinems řízeným

uvolňováním;korigovanýabsolutnírozdílmeziléčbamibyl0,2%(95%CI:-7,8 8,2).Více než

polovina pacientů byla bezzáchvatů po dobu12 měsíců (56,6%a58,5%pacientůs levetiracetamem

resp. karbamazepinems řízenýmuvolňováním).

Vestudiiodrážejícíklinickou praximohla býtvysazenasouběžná antiepileptická léčba učásti

pacientů, kteříodpovědělina přídatnouléčbu levetiracetamem(36 dospělých pacientů z69).

Přídatnáléčba myoklonických záchvatů ujuvenilnímyoklonické epilepsie udospělýcha dospívajících

od 12 let.

Účinnostlevetiracetamu byla prokázánave dvojitě zaslepenéplacebemkontrolovanéstudiitrvající16

týdnů u pacientů od12 letsidiopatickou generalizovanou epilepsiís myoklonickýmizáchvatyu

různých syndromů. Většinapacientů trpělajuvenilnímyoklonickou epilepsií.Vtéto studiibyl

levetiracetamužívánvdávce 3000 mg/den rozdělenédo dvou denních dávek. 58,3%pacientů

léčených levetiracetamema23,3%pacientů splacebemdosáhlo sníženípočtudnů s myoklonickým

záchvatemza týden alespoň o 50%. Připokračujícídlouhodobéléčběbylo28,6%pacientů bez

myoklonických záchvatů po dobu alespoň 6 měsíců a21,0%pacientů bylo bezmyoklonických

záchvatů po dobualespoň1roku.

Přídatnáléčba primárněgeneralizovanýchtonicko-klonickýchzáchvatůu dospělých a dospívajících

od 12 lets idiopatickougeneralizovanouepilepsií.

Účinnostlevetiracetamu byla prokázánave dvojitě zaslepenéplacebemkontrolované studiitrvající24

týdnů, která zahrnovala dospělé,dospívajícía omezený početdětítrpícíchidiopatickou

generalizovanou epilepsiísprimárně generalizovanýmitonicko klonickýmizáchvaty(PGTC)u

různých syndromů (juvenilnímyoklonická epilepsie,juvenilníepilepsie sabsencemi, dětská epilepsie

s absencemineboepilepsies generalizovanýmitonicko-klonickýmizáchvatypo probuzení).

Vtétostudiibyllevetiracetamužíván vdávce3000 mg/den u dospělých adospívajících nebo 60

mg/kg/den u dětírozdělenédo dvou denních dávek. 72,2%pacientůléčených levetiracetamema

45,2%pacientů s placebemdosáhlo sníženífrekvence primárně generalizovaných tonicko-klonických

záchvatů za týden o 50%avíce. Připokračujícídlouhodobé léčbě bylo 47,4%pacientů beztonicko-

klonických záchvatů po dobu alespoň6 měsíců a31,5%pacientů bylobeztonicko-klonických

záchvatů po dobualespoň1roku.

5.2.Farmakokinetické vlastnosti

Levetiracetamje vysoce rozpustnálátka svysokou schopnostíprůniku. Farmakokinetickýprofilje

lineárnísnízkou intra-a interindividuálnívariabilitou.Přiopakovanémpodávánínedocházíke změně

clearance.Kdispozicinejsou žádnédůkazyo většívariabilitěmezipohlavími, rasamianicirkadiánní

variabilitě.Farmakokinetickýprofilu zdravých dobrovolníků a pacientů sepilepsiíje srovnatelný.

Vzhledemkúplnému a lineárnímu vstřebávánílze plazmatické hladinypředvídatna základěperorální

dávkylevetiracetamu, vyjádřenévmg/kgtělesnéhmotnosti. Plazmatické hladinylevetiracetamu tedy

nenínutnomonitorovat.

Byla prokázánavýznamná korelace meziplazmatickou koncentracía koncentracíve slinách u dětíi

dospělých (poměrkoncentrace ve slinách/koncentrace vplazmě se pohybujívrozmezí1-1,7 pro

tabletya 4 hodinypo podáníiproperorálníroztok).

Stránka11z14

Dospělía dospívající

Vstřebávání

Levetiracetamsepo perorálnímpodánírychle vstřebává. Absolutníbiologická dostupnostpo

perorálnímpodáníseblíží100%.

Maximálníplazmatické koncentrace(C

)jsou dosaženy1,3 hodinypo podánídávky. Ustáleného

stavu sedosahujepo dvoudnech přidávkovacímrežimu dvakrátdenně.Maximálních koncentrací

)vevýši31 µg/mlseběžně dosahujepojednorázové dávce1000 mga 43 µg/mlpo opakované

dávce1000 mgdvakrátdenně.

Rozsah vstřebávánínezávisína dávcea neníovlivněn příjmempotravy.

Distribuce

Žádnéúdaje o distribucivtkáních u člověka nejsou kdispozici. Anilevetiracetamanijeho primární

metabolitseve významnémíře nevážou na bílkovinykrevníplazmy(< 10%). Distribučníobjem

levetiracetamu jepřibližně0,5-0,7 l/kg, cožje hodnotablízká celkovému objemu vodyvorganismu.

Biotransformace

Levetiracetamnenívlidskémorganismuvýrazně metabolizován. Hlavnímetabolickou cestou (24%

dávky)jeenzymatická hydrolýza acetamidové skupiny. Izoenzymyjaterního cytochromu P450

nepodporujívznikprimárního metabolituucb L057. Hydrolýza acetamidové skupinybyla zjištěnav

řaděrůzných tkánívčetně krvinek. Metabolitucb L057je farmakologickyneaktivní.

Bylyzjištěnyidva méněvýznamnémetabolity.Jedenbylzískán hydroxylacípyrrolidonovéhojádra

(1,6%dávky)a druhýotevřenímpyrrolidonového kruhu (0,9%dávky). Dalšíneidentifikovanésložky

představovalypouze 0,6%dávky.

In vivonebyla zjištěna žádná enantiomerová interkonverze u levetiracetamu aniujeho primárního

metabolitu.

In vitrobylo zjištěno, že levetiracetama jeho primárnímetabolitneinhibujíhlavníizoformyjaterního

cytochromu P450 u člověka (CYP34A, 2A6, 2C9,2C19, 2D6, 2E1 a1A2),aktivitu glukuronyl-

transferázy(UGT1A1a UGT1A6)aniepoxidové hydroxylázy. Levetiracetamin vitronavíc

neovlivňuje glukuronidacikyselinyvalproové.Vkulturáchlidských hepatocytůměllevetiracetam

minimálnínebo žádnýúčinekna CYP1A2, SULT1E1nebo UGT1A1. Levetiracetamzpůsoboval

mírnou indukciCYP2B6aCYP3A4.In vitroain vivoúdajeo interakcis perorálnímikontraceptivy,

digoxinema warfarinemneukazují, že byinvivodocházelo kvýznamné indukcienzymů. Protoje

interakcepřípravkuLevetiracetamBluefishsjinýmilátkaminepravděpodobná.

Vylučování

Plazmatickýpoločas u dospělých byl7+-1 hodin a nelišilsepodle dávky,způsobu podáníanipři

opakovanéaplikaci. Průměrná celková systémová clearance byla 0,96ml/min/kg.

Hlavnícestouexkrecebylamoč,kterousevylučovaloprůměrně 95%dávky(přibližně 93%dávkyse

vyloučilo do 48 hodin). Stolicíse vyloučilopouze 0,3%dávky.

Kumulativnívylučovánílevetiracetamumočíběhemprvních 48 hodindosáhla 66%dávky;vpřípadě

jeho primárního metabolitu24%dávky. Renálníclearancelevetiracetamuje0,6 ml/min/kg, pro ucb

L057 4,2 ml/min/kg, cožukazuje, že levetiracetamsevylučuje glomerulárnífiltracís následnou

tubulárníreabsorpcía že primárnímetabolitsekromě glomerulárnífiltracevylučujeiaktivnítubulární

sekrecí. Vylučovánílevetiracetamu korelujes clearance kreatininu.

Staršípacienti

Ustarších pacientůjeeliminačnípoločas prodlouženýpřibližně o40%(10až11 hodin).To souvisíse

sníženímrenálníchfunkcíutéto populace(vizbod 4.2).

Porucha renálních funkcí

Zdánlivá systémová clearancelevetiracetamu ajeho primárního metabolitu koreluje sclearance

kreatininu.Proto se u nemocných se střednězávažnou a závažnou renálníporuchou doporučuje

upravitudržovacídennídávku přípravkuLevetiracetamBluefishpodle clearancekreatininu(vizbod

4.2).

Stránka12z14

Uanurických dospělýchjedincůs terminálnímrenálnímselhánímbylpoločas mezidialýzami

přibližně 25 hodin a běhemdialýzypřibližně 3,1 hodin.

Frakčnívylučovánílevetiracetamu běhemtypické 4hodinové dialýzyčinilo 51%.

Porucha funkcejater

Ujedinců smírnou astředně závažnou poruchoufunkcejaternedocházelo kžádnévýznamné změně

clearancelevetiracetamu. Uvětšinyjedinců sezávažnou poruchoufunkcejaterbyla clearance

levetiracetamu sníženao vícenež50%vdůsledku současnéporuchyrenálnífunkce(vizbod 4.2).

Pediatrická populace

Děti(4 až12 let)

Po perorálnímpodáníjednédávky(20 mg/kg)dětems epilepsií(6-12 let)bylpoločaslevetiracetamu

6,0 hodin. Zdánlivá systémová clearancevpřepočtunahmotnostbyla přibližně o30%vyššínežu

dospělých sepilepsií.

Po podáníopakovaných dávek(20-60mg/kg/den)dětems epilepsií(4-12 let)byllevetiracetamrychle

absorbován. Maximálníplazmatické koncentracebylodosaženo 0,5až1,0 hodinupo podání. Bylo

pozorováno lineárnía dávce úměrné zvýšenímaximálníplazmatické koncentracea plochypod

křivkou. Eliminačnípoločas bylpřibližně 5 hodin. Zdánlivá tělesnáclearancebyla1,1 ml/min/kg.

Kojencia děti(1 měsíc-4roky)

Pojednorázovémpodání(20 mg/kg)perorálníhoroztoku 100 mg/mldětemsepilepsií(1 měsíc-4

roky)byllevetiracetamrychle absorbován amaximálníplazmatická koncentracebyla pozorována

přibližně 1hodinu po podání. Farmakokinetické výsledkyukazují, že eliminačnípoločasje u dětí

kratší(5,3hodiny)nežu dospělých(7,2 hodiny), a že zdánlivá tělesná clearancejeu dětírychlejší(1,5

ml/min/kg)nežu dospělých (0,96 ml/min/kg).

Vanalýze populačnífarmakokinetikyprovedené u pacientů ve věku od 1 měsícedo 16 letkorelovala

tělesnáhmotnostvýznamně se zdánlivou clearance(clearancenarůstala se zvýšenímtělesné

hmotnosti), asezdánlivýmdistribučnímobjemem.Na obaparametrymělvlivtakévěk. Tentoúčinek

bylvýraznějšíumladších dětí,ustupovalse zvyšujícímsevěkema kolem4 letvěku se stal

zanedbatelným.

Vobou analýzách populačnífarmakokinetikydošlo kasi20%zvýšenízdánlivé clearance

levetiracetamu, kdyžbyllevetiracetampodáván spolus antiepileptiky, které indukujítvorbu enzymů.

5.3.Předklinickéúdaje vztahujícísek bezpečnosti

Neklinické údaje získanéna základěkonvenčníchfarmakologických studiíbezpečnosti, genotoxicitya

karcinogenitynenaznačujížádnézvláštníriziko pročlověka.Nežádoucíúčinky,které nebyly

pozoroványvklinických studiích, ale bylyzjištěnyu potkanů avmenšímíře u myší, přiexpozici

podobnýmhladinámjako u člověka as potenciálnímvýznamempro použitívklinické praxi, byly

jaternízměnynaznačujícíadaptivníodpověď,jakoje zvýšená hmotnosta centrilobulárníhypertrofie,

infiltracetuku a zvýšená hladinajaterních enzymůvplazmě.

Upotkanů nebylyvdávkách až1800 mg/kg/den (6násobekmaximálnídoporučené dennídávkyu lidí

vpřepočtu na mg/m 2 nebo expozici)pozoroványžádnénežádoucíúčinkyna fertilitusamců anisamic

u rodičů aprvnígeneracepotomků.

Dvě studieembryo-fetálního vývoje (EFVstudie)bylyprovedenyu potkanůs dávkami400, 1200 a

3600 mg/kg/den. Přidávce3600 mg/kg/den došlo pouze vjedné ztěchto dvou EFVstudiík

nepatrnému sníženífetálníhmotnosti,spojenému s hraničnímnárůstempočtu kostních variant/

menších anomálií. Nedošlokžádnému ovlivněníembryomortalityanike zvýšenívýskytumalformací.

NOAEL(hladina bezpozorovaných nežádoucíchúčinků)byla 3600 mg/kg/den pro březísamice

potkanů (12násobekmaximálnídoporučenédennídávkyu lidípřipřepočtu na mg/m 2 )a 1200

mg/kg/den pro plody.

Čtyřistudie embryo-fetálního vývoje bylyprovedenyu králíků s dávkami200, 600, 800, 1200 a 1800

mg/kg/den. Dávka 1800 mg/kg/den vedla ke značnétoxicitěu samic-mateka ke sníženífetální

hmotnosti,spojenému sezvýšenýmvýskytemplodů skardiovaskulárními/kosternímianomáliemi.

Stránka13z14

NOAELbyla < 200 mg/kg/den pro samice-matkya 200 mg/kg/den pro plody(odpovídá maximální

doporučenédennídávceulidípřipřepočtu na mg/m 2 ).

Studie perinatálníhoa postnatálního vývojebyla provedenau potkanůs dávkamilevetiracetamu 70,

350 a 1800 mg/kg/den. NOAELbyla≥1800 mg/kg/den pro samiceF0, stejnějako pro přežití,růsta

vývojmláďatF1 aždo odstavení(6násobekmaximálnídoporučenédennídávkyulidípřipřepočtuna

mg/m 2 ).

Studie snovorozencia mláďatyzvířatneukázalyu psůa potkanů žádnénežádoucíúčinkyna

standardnívýsledkyvývojea maturace vdávkách do 1800 mg/kg/den (6-17násobekmaximální

doporučenédennídávkyu lidípřipřepočtu na mg/m 2 ).

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1. Seznam pomocnýchlátek

Jádro:

sodnásůlkroskarmelosy,

povidon K-30,

koloidníbezvodýoxid křemičitý,

magnesium-stearát(E470b).

Potahová soustava

250 mg:

OpadryII85F18422 bílá:

částečně hydrolyzovanýpolyvinylalkohol,

oxidtitaničitý(E171),

makrogol3350,

mastek.

500 mg:

OpadryII85F82874žlutá:

částečně hydrolyzovanýpolyvinylalkohol,

oxidtitaničitý(E171),

makrogol3350,

mastek,

žlutýoxid železitý(E172).

1000mg:

OpadryII85F18422 bílá:

částečně hydrolyzovanýpolyvinylalkohol,

oxidtitaničitý(E171),

makrogol3350,

mastek.

6.2. Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3. Doba použitelnosti

3 roky.

6.4. Zvláštníopatřeníprouchovávání

Tentoléčivýpřípraveknevyžaduje žádnézvláštnípodmínkyuchovávání.

Stránka14z14

6.5. Druh obalu a velikostbalení

PřípravekLevetiracetamBluefish 250 mg, 500 mg,1000 mgje balen vPVC/Alblistrech, kteréjsou

vloženydo papírové krabičky.

Velikostibalení:

250 mg:20, 30, 50, 60, 100 a 200 potahovaných tablet

500 mg:30, 50, 60, 100, 120 a 200 potahovaných tablet

1000mg:30, 50, 60, 100a200 potahovaných tablet

Na trhu nemusíbýtvšechnyvelikostibalení.

6.6. Zvláštnípožadavky na likvidaci

Veškerýnespotřebovanýpřípraveknebojeho odpadnímateriálmusíbýtnáležitěznehodnocen

vsouladu smístnímipožadavky.

7. DRŽITELROZHODNUTÍ OREGISTRACI

Bluefish Pharmaceuticals AB,Torsgatan11,111 23 Stockholm, Švédsko

8. REGISTRAČNÍ ČÍSLA

LevetiracetamBluefish 250mgpotahovanétablety: 21/518/12-C

LevetiracetamBluefish 250mgpotahovanétablety: 21/519/12-C

LevetiracetamBluefish 250mgpotahovanétablety: 21/520/12-C

9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

5.9.2012

10. DATUM REVIZETEXTU

5.9.2012

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace