LEVETIRACETAM APOTEX 250 MG POTAHOVANÉ TABLETY, POR TBL FLM 100X250MG

Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
LEVETIRACETAM (LEVETIRACETAMUM)
Dostupné s:
Apotex Europe B.V., Leiden
ATC kód:
N03AX14
Dávkování:
250MG
Léková forma:
Potahovaná tableta
Podání:
Perorální podání
Jednotky v balení:
100, Blistr
Druh předpisu:
Léčiva na lékařský předpis
Stav Autorizace:
R - registrovaný léčivý přípravek.
Registrační číslo:
21/ 211/12-C
Datum autorizace:
0000-00-00

Přečtěte si celý dokument

Příloha č.1krozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls207539/2012

a příloha ksp. zn. sukls16264/2012

Příbalová informace: informace pro pacienta

Levetiracetam Apotex 250 mgpotahované tablety

Levetiracetam Apotex 500 mgpotahované tablety

Levetiracetam Apotex 750 mgpotahované tablety

Levetiracetam Apotex 1000mgpotahované tablety

levetiracetamum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovatpřečíst znovu.

Máte-lijakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsánvýhradněVám.Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit,

a to itehdy, má-li stejnéznámky onemocněníjako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci.

Co naleznete v tétopříbalové informaci:

Co jeLevetiracetam Apotexa k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravekLevetiracetam Apotexužívat

Jak seLevetiracetam Apotexužívá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravekLevetiracetam Apotexuchovávat

6. Obsah balení a další informace

1. Co jeLevetiracetamApotex a kčemuse používá

Levetiracetamjelék proti epilepsii (lék určený k léčbě záchvatů u nemocnýchs epilepsií).

Levetiracetamseužívá:

samostatně udospělých a dospívajícíchvevěku od16 let s nově diagnostikovanou epilepsií k

léčbě parciálních(ohraničených) epileptických záchvatů se sekundární generalizací

(rozšířením do dalších oblastí mozku)nebo bez ní.

jako přídatná léčba společně s jinými léky proti epilepsii k léčbě:

oparciálních záchvatů se sekundární generalizací nebo bez ní udospělých, dospívajících,

dětí a kojencůod 1 měsíce věku.

omyoklonických záchvatů udospělých a dospívajícíchod 12 let věku s juvenilní

myoklonickou epilepsií.

oprimárně generalizovanýchtonicko-klonických záchvatů udospělých a dospívajícíchod

12 lets idiopatickou generalizovanou epilepsií.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnetepřípravekLevetiracetamApotex užívat

Neužívejte přípravekLevetiracetam Apotex

jestliže jste alergický/ána levetiracetam nebo na kteroukoli další složkutohotopřípravku

(uvedenou v bodě 6).

Upozornění a opatření

Jestliže máte potíže s ledvinami, dbejte pokynů lékaře. Lékař může rozhodnout o případné

úpravě dávkování.

Jestliže zpozorujete jakékoli zpomalení nebo neočekávanývývoj pohlavního dospíváníu Vašeho

dítěte,prosím, kontaktujte svého lékaře.

Pokud u Vásdojdeke zhoršení záchvatů (např. zvýšení počtu), prosím, kontaktujte svého

lékaře.

U několika osob léčených antiepileptiky, jako jelevetiracetam, se vyskytly myšlenky na

sebepoškození či sebevraždu. Pokud seu Vás objeví jakýkoli příznak deprese a/nebo

sebevražedných myšlenek, obraťte se, prosím, na svého lékaře.

Dalšíléčivépřípravkya Levetiracetam Apotex

Prosím,informujtesvého lékaře nebo lékárníkao všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a)

v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Levetiracetam Apotexsjídlem,pitíma alkoholem

PřípravekLevetiracetam Apotexmůžete užívat nezávisle na jídle, tj. spolu s jídlemnebo bez něj. Pro

maximálníbezpečnost léčby nepožívejte během užívání přípravkuLevetiracetam Apotexalkohol.

Těhotenství a kojení

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoli lék.

Pokud jste těhotná nebo si myslíte, že byste mohla být těhotná, informujte, prosím, svého lékaře.

Levetiracetam Apotexsenesmí užívat během těhotenství, pokud to není naprosto nezbytné. Není

známomožnériziko pro Vaše nenarozené dítě. Ve studiích na zvířatech měllevetiracetamnežádoucí

reprodukční účinky,avšak ve vyšších dávkách než budete potřebovat ke kontrole svých záchvatů.

Během léčby se nedoporučuje kojení.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Levetiracetammůženarušit Vaši schopnost řídit vozidlo a obsluhovat stroje a zařízení, protože může

způsobit ospalost. K tomu dochází spíše na začátku léčby nebo po zvýšení dávky. Neměl(a) byste řídit

nebo obsluhovat stroje, dokud se nezjistí, zda Vaše schopnost vykonávat tyto činnosti není negativně

ovlivněna.

3. Jak seLevetiracetamApotex užívá

Vždy užívejtetentopřípravekpřesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte sese

svým lékařemnebo lékárníkem.

Levetiracetam Apotexsemusí užívat 2x denně, jednou ráno a jednou večer, každý den přibližně ve

stejnou dobu.

Vždy užívejte tolik tablet, kolik Vám určí lékař.

Monoterapie

Dávka pro dospělé a dospívající (od 16 let):

Obvyklá dávka:v rozmezí 1 000 mg až 3 000 mgkaždý den.

Jestliže začínáte poprvé užívatpřípravekLevetiracetam Apotex, lékař Vám předepíše po dobu prvních

2 týdnůnižšídávkupřed podáním nejnižšíobvyklédávky.

ProLevetiracetamApotex250mg:Příklad:PokudjeVašedennídávka1000mg,musítevzítdvě

tablety ráno a dvě tablety večer.

ProLevetiracetamApotex500mg:Příklad:PokudjeVašedennidávka2000mg,musítevzítdvě

tablety ráno a dvě tablety večer.

ProLevetiracetamApotex750mg:Příklad:PokudjeVašedennídávka3000mg,musítevzítdvě

tablety ráno a dvě tablety večer.

ProLevetiracetamApotex1000mg:Příklad:PokudjeVašedennídávka2000mg,musítevzítjednu

tabletu ráno a jednu tabletu večer.

Přídatná léčba

Dávka pro dospělé a dospívající (12-17 let) s hmotností alespoň 50 kg:

Obvyklá dávka:v rozmezí 1 000 mg až3 000 mgkaždý den.

ProLevetiracetamApotex250mg:Příklad:PokudjeVašedennídávka1000mg,musítevzítdvě

tablety ráno a dvě tablety večer.

ProLevetiracetamApotex500mg:Příklad:PokudjeVašedennidávka1000mg,musítevzítjednu

tabletu ráno a jednu tabletu večer.

ProLevetiracetamApotex750mg:Příklad:PokudjeVašedennídávka1500mg,musítevzítjednu

tabletu ráno a jednu tabletu večer.

ProLevetiracetamApotex1000mg:Příklad:PokudjeVašedennídávka2000mg,musítevzítjednu

tabletu ráno a jednu tabletu večer.

Dávka pro kojence (6-23 měsíců), děti (2-11 let) a dospívající (12-17 let) s hmotností nižší než

50 kg:

Lékař Vám předepíše nejvhodnější lékovou formu přípravkuLevetiracetam Apotexpodle věku,

tělesné hmotnosti adávky.

Pro kojence a děti mladší než 6 letjenejvhodnější léková formaperorální roztoklevetiracetamu100

mg/ml.

Obvyklá dávka: v rozmezí 20-60 mg/kg tělesné hmotnosti denně.

Pro Levetiracetam Apotex 250 mg:Příklad: obvyklá dávka 20 mg/kg tělesné hmotnosti každý den;

musíte podat svému dítěti, které váží25 kg, 1 tabletu ráno a 1 tabletu večer.

Dávka pro kojence (1 měsíc až do méně než 6 měsíců):

Vhodnější léková forma pro kojencejeperorální roztoklevetiracetamu100 mg/ml.

Způsob podání

TabletyLevetiracetamApotexse polykají s dostatečným množstvím tekutiny (např. zapijte sklenicí

vody).

Tablety lzerozdělitna dvě stejné poloviny.

Délka léčby

Přípravek Levetiracetam Apotex je určen k dlouhodobé léčbě. Je třeba pokračovat v léčbě

přípravkem LevetiracetamApotex tak dlouho, jak Vám doporučil lékař.

Neukončujte léčbu náhle bez porady se svým lékařem, takové ukončení léčby by mohlo vést

ke zvýšenému výskytu záchvatů.Pokud se Váš lékař rozhodne k ukončení léčby přípravkem

Levetiracetam Apotex, doporučí Vám,jak přípravekLevetiracetam Apotexpostupně vysadit.

Jestliže jste užil(a) více tablet přípravkuLevetiracetam Apotex, než jste měl(a)

Možné nežádoucí účinky při předávkování přípravkemLevetiracetam Apotexjsou ospalost,pohybový

neklid,agresivita, snížená bdělost, útlum dýchání a kóma(bezvědomí).

Jestliže jste užil(a) více tablet, než jste měl(a), vyhledejte svého lékaře. Váš lékař určí nejlepší možnou

léčbu předávkování.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravekLevetiracetam Apotex

Pokud si zapomenetevzít jednu nebo více dávek přípravkuLevetiracetam Apotex, vyhledejte svého

lékaře.

Nezdvojnásobujtenásledující dávku, abystenahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravekLevetiracetam Apotex

Při ukončováníléčby, stejně jako u jiných antiepileptických přípravků, je nutno vysazovat přípravek

postupně, aby se zabránilo zvýšenému výskytu záchvatů.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka.

4. Možnénežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít itento přípraveknežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnoutu každého.

Některé z nežádoucích účinků jako ospalost, únava nebo závratě se mohou vyskytovat častěji na

začátku léčby nebo při zvýšení dávky. Tyto nežádoucí účinky by ale měly postupně odeznít.

Velmi časté:mohou postihnout více než 1 pacienta z 10

nazofaryngitida (zánět nosohltanu);

somnolence (ospalost), bolest hlavy.

Časté:mohou postihnout 1 až10 pacientů ze 100

anorexie (ztráta chuti k jídlu);

deprese, nepřátelství nebo agresivita, úzkost, nespavost, nervozita nebo podrážděnost;

křeče, poruchy rovnováhy, závratě (pocit nestability);letargie, třes (mimovolní chvění);

vertigo (pocitotáčení);

kašel;

bolesti břicha, průjem, dyspepsie (zažívací potíže), zvracení, nevolnost;

vyrážka;

astenie (tělesná slabost)/únava.

Méně časté:mohou postihnout 1 až 10 pacientů z 1 000

snížený počet krevních destiček, snížený počet bílých krvinek;

úbytek tělesné hmotnosti, přibývání na váze;

pokus o sebevraždu a sebevražedné myšlenky, duševní poruchy, abnormální chování,

halucinace, hněv, zmatenost,projevy náhlé úzkosti,emoční nestabilita/výkyvy nálady, neklid;

amnézie (ztráta paměti), poruchy paměti (zapomnětlivost), poruchy koordinace/ataxie (porucha

koordinace pohybů), parestezie (brnění), poruchy soustředění (ztráta koncentrace);

diplopie (dvojité vidění), rozmazanévidění;

abnormální hodnoty testů jaterních funkcí;

vypadávání vlasů, ekzém, svědění;

svalová slabost, myalgie (bolest svalů);

poranění.

Vzácné:mohou postihnout 1 až 10 pacientů z 10 000

infekce;

snížený početvšech typů krvinek;

sebevražda, poruchy osobnosti (problémy s chováním), abnormální myšlení (pomalé myšlení,

neschopnost sesoustředit);

nekontrolované svalové křeče postihující hlavu, trup a končetiny, problém s ovládáním pohybů,

hyperkineze (hyperaktivita);

zánět slinivky břišní;

jaterní selhání, zánět jater;

kožní vyrážka, která může mít formu puchýřů a vypadat jako malé terče (tmavý střed skvrny

obklopený světlejším okolím, s tmavým okrajem) (multiformní erytém), rozsáhlá vyrážka

s puchýřky a loupající se kůží, částečně kolem úst, nosu, očí a pohlavních orgánů (Stevens–

Johnsonův syndrom)a závažnější forma způsobující olupování kůže zasahující více než 30%

povrchu těla (toxická epidermální nekrolýza).

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkolinežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci.

5. Jak přípravekLevetiracetamApotex uchovávat

Uchovávejtetento přípravekmimo dohleda dosahdětí.

Nepoužívejtetento přípravekpo uplynutí doby použitelnosti uvedené na papírové krabičce a na blistru

za „Použitelnédo:“ nebo „EXP“.

Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí.

6. Obsahbalení a další informace

CoLevetiracetamApotexobsahuje

Léčivou látkou je levetiracetamum.

LevetiracetamApotex250mg:JednapotahovanátabletaLevetiracetamApotex250mgobsahuje

levetiracetamum250mg.

Pomocnýmilátkamijsou:kopovidon,koloidníbezvodýoxidkřemičitý,hypromelosa(E464),

hyprolosa, makrogol 8000, oxid titaničitý (E171) a kyselina citronová

LevetiracetamApotex500mg:JednapotahovanátabletaLevetiracetamApotex500mgobsahuje

levetiracetamum500 mg.

Pomocnýmilátkamijsou:kopovidon,koloidníbezvodýoxidkřemičitý,hypromelosa(E464),

hyprolosa,makrogol8000, oxid titaničitý (E171), kyselina citronová a žlutý oxid železitý (E172).

LevetiracetamApotex750mg:JednapotahovanátabletaLevetiracetamApotex750mgobsahuje

levetiracetamum750 mg.

Pomocnýmilátkamijsou:kopovidon,koloidníbezvodýoxidkřemičitý,hypromelosa(E464),

hyprolosa,makrogol8000,oxidtitaničitý(E171),kyselinacitronová,žlutýoxidželezitý(E172)a

červený oxid železitý (E172).

LevetiracetamApotex1000mg:JednapotahovanátabletaLevetiracetamApotex1000mg

obsahujelevetiracetamum1000mg.

Pomocnýmilátkamijsou:kopovidon,koloidníbezvodýoxidkřemičitý,hypromelosa(E464),

hyprolosa,makrogol 8000, oxid titaničitý(E171) a kyselina citronová.

Jak Levetiracetam Apotex vypadá a co obsahuje toto balení

LevetiracetamApotex250mg:LevetiracetamApotex250mgjsoubílé,oválné,bikonvexní

potahované tabletyorozměrech 7 x 14mm,svyraženým ‘LEV’nad půlicí rýhou a ‘250’podní

na jedné straně a‘APO’na druhé straně.Jsou dostupnévAl/Al blistechvevelikostech balení po

30, 50, 60 a 100 tabletách.

LevetiracetamApotex500mg:LevetiracetamApotex500mgjsoužluté,oválné,bikonvexní

potahovanétabletyorozměrech8x 18mm,svyraženým‘LEV’nadpůlicírýhoua‘500’podní

na jedné straně a‘APO’na druhé straně. Jsou dostupnévAl/Al blistrechvevelikostech balení po

50, 60 a 100 tabletách

LevetiracetamApotex750mg:LevetiracetamApotex750mgjsouoranžové,oválné,bikonvexní

potahovanétabletyorozměrech9x19mm, s vyraženým‘LEV’nadpůlicírýhoua ‘750’podní

na jedné straně a‘APO’na druhé straně. Jsou dostupné v Al/Al blistrech ve velikostech balení po

50, 60 a 100 tabletách.

LevetiracetamApotex1000mg:LevetiracetamApotex1000mgjsoubílé,oválné,bikonvexní

potahovanétabletyorozměrech10x19mm,svyraženým‘LEV’nadpůlicírýhoua ‘1000’pod

nínajednéstraněa‘APO’nadruhéstraně.JsoudostupnévAl/Alblistrechvevelikostechbalení

po 30, 50, 60 a 100 tabletách.

Na trhu nemusí být všechnyvelikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci

Apotex Europe B.V., Leiden,Nizozemsko.

Výrobce

Apotex Nederland B.V., Leiden,Nizozemsko

Tato příbalová informace byla naposledy schválena:8.12.2012

Přečtěte si celý dokument

Příloha č. 2 krozhodnutío změně registracesp. zn. sukls207539/2012

a příloha ksp.zn. sukls16264/2012

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU

LevetiracetamApotex 250 mgpotahované tablety

LevetiracetamApotex 500 mgpotahované tablety

LevetiracetamApotex 750 mgpotahované tablety

LevetiracetamApotex 1000 mgpotahované tablety

2. KVALITATIVNÍAKVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

LevetiracetamApotex250mg:JednapotahovanátabletaLevetiracetamApotex250mgobsahuje

levetiracetamum250 mg.

LevetiracetamApotex500mg:JednapotahovanátabletaLevetiracetamApotex500mgobsahuje

levetiracetamum500 mg.

LevetiracetamApotex750mg:JednapotahovanátabletaLevetiracetamApotex750mgobsahuje

levetiracetamum750 mg.

LevetiracetamApotex1000mg:JednapotahovanátabletaLevetiracetamApotex1000mgobsahuje

levetiracetamum1000 mg.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3. LÉKOVÁ FORMA

Potahovaná tableta

LevetiracetamApotex250mgjsoubílé,oválné,bikonvexnípotahovanétabletyorozměrech7x14

mm, s vyraženým ‘LEV’nad půlicí rýhou a ‘250’pod ní na jedné straně a ‘APO’na druhé straně.

Levetiracetam Apotex500mgjsoužluté,oválné,bikonvexnípotahovanétabletyorozměrech8x18

mm, s vyraženým ‘LEV’nad půlicí rýhou a ‘500’pod ní na jedné straně a ‘APO’na druhé straně.

Levetiracetam Apotex750mgjsouoranžové,oválné,bikonvexnípotahovanétabletyorozměrech 9x

19 mm , s vyraženým ‘LEV’nad půlicí rýhou a ‘750’pod nína jedné straně a ‘APO’na druhé straně.

LevetiracetamApotex1000mgjsoubílé,oválné,bikonvexnípotahovanétabletyorozměrech 10x19

, s vyraženým ‘LEV’nad půlicí rýhou a ‘1000’pod ní na jedné straně a ‘APO’na druhé straně.

Tablety lze dělit na dvě stejné poloviny.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikace

Levetiracetam je indikován jako monoterapie při léčbě parciálních záchvatů s nebo bez sekundární

generalizace udospělých a dospívajícíchod 16 let s nově diagnostikovanou epilepsií.

Levetiracetam je indikován jako přídatná terapie

při léčbě parciálních záchvatů s nebo bez sekundární generalizace u dospělých,dospívajících,dětí

a kojenců od1 měsíce s epilepsií.

při léčbě myoklonických záchvatů u juvenilnímyoklonickéepilepsie u dospělých adospívajících

od 12 let.

při léčbě primárně generalizovaných tonicko-klonických záchvatů u dospělých a dospívajících

od 12 let s idiopatickou generalizovanou epilepsií.

4.2 Dávkování a způsob podání

Dávkování

Monoterapie pro dospělé a dospívající od 16 let

Doporučená počáteční dávka je 250 mg dvakrát denně. Po dvou týdnech užívání by měla být zvýšena

na terapeutickou dávku 500 mg dvakrát denně. Dávka může být dále zvyšována o 250 mg dvakrát

denně každé dva týdny v závislosti na klinické odpovědi. Maximální dávka je 1500 mg dvakrát denně.

Přídatná terapie pro dospělé (≥18 let) a dospívající (12-17 let) s hmotností alespoň 50 kg

Počáteční terapeutická dávka je 500 mg dvakrát denně. S touto dávkou lze začít první den léčby.

Podle klinické odpovědi a snášenlivosti lze denní dávkuzvýšit až na 1500 mg dvakrát denně. Dávku

lze zvyšovat nebo snižovat po 500 mg dvakrát denně každé dva až čtyři týdny.

Zvláštní skupiny pacientů

Starší pacienti (65 let a starší)

U starších pacientů s poruchoufunkce ledvin(viz „Poruchafunkceledvin“ níže) se doporučuje

dávku upravit.

Poruchafunkce ledvin

Denní dávku je nutno individuálně upravit podlestavufunkceledvin.

Pro dospělé pacienty použijte následující tabulku a dávku upravte odpovídajícím způsobem. Při

použití této tabulky dávkování je nutno nejprve stanovit pacientovu clearance kreatininu (CLcr)

vml/min. U dospělých a dospívajících o hmotnosti 50 kg a více lze hodnotu CLcr v ml/min zjistit

z hladinkreatininu v séru (mg/dl) s použitím následující rovnice:

[140-věk (roky)] x hmotnost (kg)

CLcr (ml/min) =------------------------------------------------(x 0,85 u žen)

72 x hladina kreatininu v séru (mg/dl)

CLcr se poté přepočítá podle následujícího vzorce na plochu povrchu těla („body surface area“, BSA):

CLcr (ml/min)

CLcr (ml/min/1,73 m²) =--------------------------x 1,73

BSApacienta(m²)

Úprava dávky u dospělých a dospívajících pacientů s hmotností alespoň 50 kg s poruchou funkce

ledvin:

Stupeň nedostatečnosti funkce ledvin Clearance kreatininu Dávka a frekvence podání

(ml/min/1.73m 2 )

Normální > 80 500-1500 mg dvakrát denně

Mírný 50-79 500-1000 mg dvakrát denně

Středně těžký 30-49 250-750 mg dvakrát denně

Těžký < 30 250-500 mg dvakrát denně

Dialyzovaní pacienti v konečném stádiu - 500-1000 mg jednou denně (2)

onemocnění ledvin (1)

(1) První den léčby levetiracetamem se doporučuje podat úvodní dávku 750 mg.

(2) Po dialýze se doporučuje podat dodatečnou dávku 250-500 mg.

U dětí s poruchou funkce ledvin je třeba upravit dávku levetiracetamu podlefunkce ledvin, protože

clearance levetiracetamu závisí nastavufunkceledvin. Toto doporučení je založeno na studii

s dospělými s poruchou funkce ledvin.

CLcr v ml/min/1,73 m² můžebýt odhadnuta ze stanovení sérového kreatininu (mg/dl) pro mladé

dospívající, děti a kojence s použitím následujícího vzorce (Schwartzův vzorec):

Výška (cm) x ks

CLcr (ml/min/1,73 m2) =------------------------------------

sérový kreatinin (mg/dl)

ks=0,45 prodonošené kojence do 1 roku věku; ks=0,55 pro děti mladší než 13 let a dospívající dívky;

ks=0,7 pro dospívající chlapce

Úprava dávkování pro kojence, děti a dospívající pacienty s hmotností nižší než 50 kg s poruchou

funkceledvin:

Stupeň

nedostatečnosti

funkce ledvin Clearance

kreatininu

(ml/min/1.73m 2 ) Dávka a frekvence podávání (1)

Kojenci od 1 do méně než

6 měsíců Kojenci 6-23 měsíců, děti a

dospívající s hmotností pod 50

kg

Normální > 80 7-21 mg/kg (0.07-0.21

ml/kg) dvakrát denně 10-30 mg/kg (0.10-0.30 ml/kg)

dvakrát denně

Mírný 50-79 7-14 mg/kg (0.07-0.14

ml/kg) dvakrát denně 10-20 mg/kg (0.10-0.20 ml/kg)

dvakrát denně

Středně těžký 30-49 3.5-10.5 mg/kg (0.035-

0.105 ml/kg) dvakrát denně 5-15 mg/kg (0.05-0.15 ml/kg)

dvakrát denně

Těžký < 30 3.5-7 mg/kg (0.035-0.07

ml/kg) dvakrát denně 5-10 mg/kg (0.05-0.10 ml/kg)

dvakrát denně

Dialyzovaní

pacienti v

konečném stádiu

onemocnění ledvin -- 7 to 14 mg/kg (0.07 to 0.14

ml/kg) jedenkrát denně (2)

10-20 mg/kg (0.10-0.20 ml/kg)

jedenkrát denně (3) (5)

(1) Pro dávky nižší než 250 mg a u pacientů neschopných polykat tablety se používá perorální roztok.

(2) První den léčby levetiracetamem se doporučuje úvodní dávka 10,5 mg/kg (0,105 ml/kg).

(3) První den léčby levetiracetamem se doporučuje úvodní dávka 15 mg/kg (0,15 ml/kg).

(4) Po dialýze se doporučuje dodatečná dávka 3,5-7 mg/kg (0,035-0,07 ml/kg).

(5) Po dialýze se doporučuje dodatečná dávka 5-10 mg/kg (0,05-0,10 ml/kg).

Porucha funkce jater

U pacientů s mírnouaž středně těžkou poruchou jaterních funkcí není třeba dávku nijak upravovat.

U nemocných s těžkou poruchou jaterních funkcí může hodnota clearance kreatininu podhodnocovat

renální nedostatečnost. Proto se při hodnotě clearance kreatininu < 60 ml/min/1,73m 2 doporučuje

snížit denní udržovací dávku o 50%.

Pediatrická populace

Lékař by měl předepsat nejvhodnější lékovou formu, velikost balení a sílu přípravku vzhledem k věku,

hmotnosti pacienta a dávce.

Léková forma tablety není vhodná pro podávání kojencůma dětem mladším než 6 let. U této populace

sedává přednost perorálnímu roztoku. Navíc dostupná síla tablet není vhodná pro počáteční léčbu dětí

s hmotností nižší než 25 kg, pro pacienty neschopné polykat tablety nebo pro podání nižších dávek než

250 mg.Vevšech těchto případech se používá perorální roztok.

Monoterapie

Bezpečnost a účinnost přípravku Levetiracetam Apotex u dětí a dospívajících do 16 let nebyly u

monoterapie ještě stanoveny.

Nejsou k dispozici žádné údaje.

Přídatná terapie pro kojenceve věku 6-23 měsíců, děti (2-11let) a dospívající (12-17 let) s hmotností

nižší než 50 kg

Perorální roztok je vhodnější léková forma pro kojence a děti mladší než 6 let.

Počáteční terapeutická dávka je 10 mg/kg dvakrát denně.

Podle klinické odpovědi a snášenlivosti lze dávku zvýšit až na 30 mg/kg dvakrát denně. Změna dávky

by neměla překročit zvýšení nebo snížení o 10 mg/kg dvakrát denně každé 2 týdny. Měla by být

použita nejnižší účinná dávka.

Dávka u dětí s hmotností 50 kg a vyšší je stejná jako u dospělých.

Doporučená dávka pro kojence od 6 měsíců, děti a dospívající:

Hmotnosti Počátečnídávka:10mg/kgdvakrát

denně Maximálnídávka:30mg/kgdvakrát

denně

6 kg (1) 60 mg (0,6 ml) dvakrát denně 180 mg (1,8 ml) dvakrát denně

10 kg (1) 100 mg(1 ml) dvakrát denně 300 mg (3 ml) dvakrát denně

15 kg (1) 150 mg (1,5 ml) dvakrát denně 450 mg (4,5 ml) dvakrát denně

20 kg (1) 200 mg (2 ml) dvakrát denně 600 mg (6 ml) dvakrát denně

25 kg 250 mg dvakrát denně 750 mg dvakrát denně

od 50kg (2) 500 mg dvakrát denně 1,500 mg dvakrát denně

(1) U dětí s hmotností 25 kg nebo méně by měla být přednostně léčba zahájena perorálním roztokem.

(2) Dávka u dětí a dospívajících s hmotností od 50 kg je stejná jako u dospělých.

Přídatná terapie pro kojence ve věku 1 měsíc až méně než 6 měsíců

U kojenců se používá léková forma perorální roztok.

Způsob podání

Potahované tablety je nutno užívat perorálně, zapíjet dostatečným množství tekutiny, lze je užívat

spolu s jídlem nebo bez něj. Denní dávka se podává rozdělena do dvou stejných dávek.

4.3 Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku, jiné deriváty pyrrolidonu nebo na kteroukoli pomocnou látku

uvedenou v bodě 6.1.

4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Ukončení léčby

Pokud je nutno ukončit léčbu přípravkem Levetiracetam Apotex, doporučuje se na základě současné

klinické praxe vysazovat jej postupně (tj. u dospělých a dospívajících s hmotností více než 50 kg:

snižování o 500 mg dvakrát denně každé dva až čtyřitýdny; u kojenců starších než 6 měsíců, dětí a

dospívajících s hmotností nižší než 50 kg: dávka by se měla snižovat nejvýše o 10 mg/kg dvakrát

denně každé dva týdny; u kojenců (pod 6 měsíců): snížení dávky by nemělo překročit 7 mg/kg dvakrát

denně každé 2týdny.

Porucha funkce ledvin

Podávání přípravku Levetiracetam Apotex pacientům s poruchoufunkce ledvinsi můževyžádat

úpravu dávky. U nemocných s těžkou poruchou funkce jater je vhodné před zvolením dávky provést

zhodnocenífunkcíe ledvin(viz bod 4.2).

Sebevražda

U pacientů léčených antiepileptiky (včetně levetiracetamu) byly hlášeny případy sebevraždy, pokusu

o sebevraždu, sebevražedných představ a chování. Metaanalýza randomizovaných placebem

kontrolovaných studií s antiepileptiky prokázala mírně zvýšené riziko sebevražedných myšlenek a

chování. Mechanismus vzniku tohoto rizika není znám.

Z tohoto důvodu by u pacientů měly být sledovány známky deprese a/nebo sebevražedných představ a

chování a případně by měla být zvolena vhodná léčba. Pacientům (a jejich ošetřujícím osobám) by

mělo být doporučeno, aby okamžitě vyhledali lékařskou pomoc, pokud se u pacientů projeví známky

deprese a/nebo sebevražedných představ či chování.

Pediatrická populace

Léková forma tabletynení vhodná pro kojence a děti mladší než 6 let.

Dostupné údaje u dětí nenaznačují vliv na růst a pubertu.Avšak dlouhodobý účinek u dětí na učení,

inteligenci, růst, endokrinní funkce, pubertu a plodnost zatím není znám.

Bezpečnost a účinnost levetiracetamu nebyly dostatečně ověřeny u dětí s epilepsií do 1 roku.

Klinických studií se účastnilo pouze 35 kojenců mladších než 1 rok s parciálními záchvaty a pouze

13 z nich bylo ve věku <6 měsíců.

4.5 Interakce s jinýmiléčivými přípravky a jiné formyinterakce

Antiepileptika

Údaje z premarketingových klinických studií provedených u dospělých ukazují, že levetiracetam

neovlivňuje sérové koncentrace již podávaných antiepileptik (fenytoin, karbamazepin, kyselina

valproová, fenobarbital, lamotrigin, gabapentin a primidon) a že tato antiepileptika neovlivňují

farmakokinetiku levetiracetamu.

Stejně jako u dospělých není u dětí užívajících levetiracetam do dávky 60 mg/kg/den důkaz o klinicky

významných interakcích léčivého přípravku.

Retrospektivní hodnocení farmakokinetických interakcí u dětí a dospívajících s epilepsií (4-17 let)

potvrdilo, že přídatná léčba perorálně užívaným levetiracetamem neovliňuje sérové koncentrace

současně podávaného karbamazepinu a valproátu v ustáleném stavu. I když údaje naznačují, že

antiepileptika indukující enzymy zvyšují clearance levetiracetamu u dětí o 20%, dávku není třeba

upravovat.

Probenecid

Bylo zjištěno, že probenecid (500 mg čtyřikrát denně), blokátor renální tubulární sekrece, inhibuje

renální clearance primárníhometabolitu, ne však levetiracetamu. Koncentrace uvedeného metabolitu

však zůstává nízká. Lze očekávat, že ostatní léčivé přípravky vylučované aktivní tubulární sekrecí by

také mohly snižovat renální clearance metabolitu. Účinek levetiracetamu na probenecidnebyl

studován a účinek levetiracetamu na další aktivně vylučované léčivé přípravky, např. NSA,

sulfonamidy a methotrexát, není znám.

Perorální kontraceptiva a jiné farmakokinetické interakce

Levetiracetam v dávce 1 000 mg denně neměl vliv na farmakokinetiku perorálních kontraceptiv

(ethinylestradiol a levonorgestrel); endokrinní parametry (luteinizační hormon a progesteron) se

nezměnily. Levetiracetam v dávce 2 000 mg denně neměl vliv na farmakokinetiku digoxinu ani

warfarinu. Protrombinové časy se nezměnily. Současné podávání digoxinu, perorálních kontraceptiv

ani warfarinu neovlivnilo farmakokinetiku levetiracetamu.

Antacida

Nejsou k dispozici žádné údaje o vlivu antacid na vstřebávání levetiracetamu.

Jídlo a alkohol

Rozsah vstřebávání levetiracetamunebyl jídlem ovlivněn, ale rychlost vstřebávání se mírně snížila.

Nejsou k dispozici žádné údaje o interakci levetiracetamu s alkoholem.

4.6 Fertilita, těhotenství a kojení

Těhotenství

Dostatečné údaje o podávání levetiracetamu těhotným ženám nejsouk dispozici. Studie na zvířatech

prokázaly reprodukční toxicitu (viz bod 5.3). Potenciální riziko pro člověka není známé.

Podávání přípravku Levetiracetam Apotex se v těhotenství a u žen v reprodukčním věku, které

nepoužívají

antikoncepci, nedoporučuje, pokud to není nezbytně nutné.

Fyziologické změny během gravidity mohou stejně jako u jiných antiepileptik ovlivnit koncentraci

levetiracetamu. Během gravidity byly zaznamenány případy snížené koncentrace levetiracetamu v

plazmě. K výraznějšímu poklesu docházelo během třetího trimestru gravidity (v tomto období byla

koncentrace levetiracetamu v plazmě snížena až o 60% proti výchozí koncentraci před začátkem

gravidity). Proto je třeba při léčbě levetiracetamem zajistit v průběhu gravidity vhodnou modifikaci

dávkování. Vysazení antiepileptické léčby může vést k exacerbaci onemocnění, které může poškodit

matku i plod.

Kojení

Levetiracetam se vylučuje do mateřského mléka. Proto se kojení nedoporučuje. Pokud však je léčba

levetiracetamem během kojení nezbytná, jetřeba vzhledem k významu kojení zvážit poměr rizika a

přínosu léčby.

Fertilita

Vestudiích na zvířatech nebyl zjištěn žádný účinek na fertilitu (viz bod 5.3). Nejsou k dispozici žádné

údaje z klinické praxe, potenciální riziko u člověka není známo.

4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Studie hodnotící účinky na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje nebyly provedeny.

Vzhledem k možné rozdílné individuální citlivosti mohou někteří pacienti pociťovat somnolenci nebo

jiné příznaky souvisejícís centrálním nervovým systémem, a to zejména na začátku léčby nebo po

zvýšení dávky. Proto se u těchto pacientů doporučuje opatrnost při provádění náročnějších aktivit,

např. řízení vozidel nebo obsluhování strojů. Pacientům se nedoporučuje řídit nebo obsluhovat stroje,

dokud se nezjistí, že jejich schopnost vykonávat tyto činnosti není negativně ovlivněna.

4.8 Nežádoucí účinky

Shrnutí bezpečnostního profilu

Profil nežádoucích účinků uvedený níže je založen na analýze souhrnných placebem kontrolovaných

klinických studií ve všech studovaných indikacích s celkem 3416 pacienty léčenými levetiracetamem.

Tyto údaje pocházejí z používání levetiracetamu v otevřených prodloužených studiích i ze zkušeností

po uvedení přípravku na trh. Nejčastěji hlášené nežádoucí účinky byly nazofaryngitida, somnolence,

bolest hlavy, únava a závratě. Bezpečnostní profil levetiracetamu je podobný ve všech věkových

skupinách (dospělí i pediatričtí pacienti) a ve všech schválených indikacích epilepsie.

Seznam nežádoucích účinků

Nežádoucí účinky hlášené z klinických studií (u dospělých, dospívajících, dětí i kojenců >1 měsíc) a

z postmarketingových zkušeností jsou uvedeny níže podle tříd orgánových systémů a podle frekvence.

Frekvencejedefinována takto: velmi časté (≥1/10),časté (≥1/100 až <1/10), méněčasté (≥1/1 000 až

<1/100), vzácné (≥1/10 000 až <1/1 000), velmi vzácné (<1/10 000), není známo(z dostupných údajů

nelze určit).

MedDRA TOS Frekvence

Velmi časté Časté Méně časté Vzácné

Infekce a infestace nazofaryngitida infekce

Poruchy krve a

lymfatického

systému trombocytopenie

leukopenie pancytopenie

neutropenie

Poruchy

metabolismu a

výživy anorexie snížení tělesné

hmotnosti , zvýšení

tělesné hmotnosti

Psychiatrické

poruchy deprese,

hostilita/agresivita,

anxieta,

insomnie,

nervozita/

podrážděnost sebevražedný pokus,

sebevražedné

představy,

psychotická porucha,

abnormální chování,

halucinace, hněv,

stav zmatenosti,

panická ataka,

citová

labilita/výkyvy

dokonaná

sebevražda,

poruchy

osobnosti,

abnormální

myšlení

Poruchy

nervového

systému somnolence,

bolest hlavy konvulze, porucha

rovnováhy, závratě,

letargie, třes amnézie, porucha

paměti, poruchy

koordinace/ataxie,

parestezie , poruchy

pozornosti choreoatetóza,

dyskineze,

hyperkineze

Poruchy oka diplopie, rozmazané

vidění

Poruchy ucha a

labyrintu vertigo

Respirační, hrudní

a mediastinální

poruchy kašel

Gastrointestinální

poruchy bolesti břicha,

průjem,dyspepsie,

zvracení, nauzea, pankreatitida

Poruchy jater a

žlučových cest abnormální výsledky

jaterních funkčních

testů jaterní selhání

hepatitida

Poruchy kůže a

podkožní tkáně vyrážka alopecie, ekzém,

pruritus toxická

epidermální

nekrolýza,

Stevens-

Johnsonův

syndrom,

multiformní

erytém

Poruchy svalové a

kosterní soustavy a

pojivové tkáně svalová slabost,

myalgie

Celkové poruchy a

reakce v místě

aplikace astenie/únava

Poranění, otravy a

procedurální

komplikace poranění

Popis vybraných nežádoucích účinků

Riziko anorexie je vyšší při současném podávání levetiracetamu a topimarátu.

Vněkolika případech alopeciebyla po vysazení levetiracetamu pozorována spontánní úprava stavu.

Vněkterých případech pancytopeniebyl zjištěnútlum kostní dřeně.

Pediatrická populace

U pacientů ve věku 1 měsíc až méně než 4 roky bylo celkem 190 pacientů léčeno levetiracetamem

v placebem kontrolovaných a otevřených prodloužených studiích. Šedesát (60) z těchto pacientů bylo

léčeno levetiracetamem v placebem kontrolovaných studiích. U pacientů ve věku 4-16 let bylo celkem

645 pacientů léčeno levetiracetamem v placebem kontrolovaných a otevřených prodloužených

studiích. 233 těchto pacientů bylo léčeno levetiracetamem v placebem kontrolovaných studiích.

V obou těchto pediatrických skupinách jsou tyto údaje doplněny o zkušenosti po uvedení

levetiracetamu na trh.

Profil nežádoucích účinků levetiracetamu je obecně podobný ve všech věkových skupinách a ve všech

schválených indikacích epilepsie. Výsledky bezpečnosti u pediatrických pacientů v placebem

kontrolovaných klinických studiích byly konzistentní s bezpečnostním profilem levetiracetamu

u dospělých, s výjimkou behaviorálních a psychiatrických nežádoucích účinků, které byly častější

u dětí než u dospělých. U dětí a dospívajících ve věku 4-16 let byly zvracení (velmi časté, 11,2%),

agitovanost(časté, 3,4%), výkyvy nálady (časté, 2,1%), citová labilita (časté, 1,7%), agresivita (časté,

8,2%), abnormální chování (časté, 5,6%) a letargie (časté, 3,9%) hlášeny častěji než u ostatních

věkových skupin nebo v celkovém bezpečnostním profilu. U kojenců a dětíve věku 1 měsíc až méně

než 4 roky byly podrážděnost (velmi časté, 11,7%)aporuchy koordinace (časté, 3,3%) hlášeny častěji

než u ostatních věkových skupin nebo v celkovém bezpečnostním profilu.

Dvojitě zaslepená placebem kontrolovaná bezpečnostní pediatrická studie s uspořádáním pro

hodnocení non-inferiority sledovala kognitivní a neuropsychologické účinky levetiracetamu u 4-

16letých dětí trpících parciálními záchvaty. Ze studie vyplývá, že v populaci splňující podmínky

protokolu („per-protocol“ populace) se levetiracetam neodlišoval (nebyl horší) od placeba

s ohledem na změnu od výchozího stavu ve složeném skóre k hodnocení paměti Leiter-R zahrnujícím

pozornost a paměť (Leiter-RAttention and Memory,Memory Screen Composite score). Výsledky

týkající se chování a emočního fungování naznačovaly u pacientů léčených levetiracetamem

zhoršení, pokud jde o agresivní chování, což bylo měřeno standardizovaným a systematickým

způsobem za použití ověřenéhonástroje (CBCL–Achenbach Child Behavior Checklist).Avšak

u jedinců, kteří užívali levetiracetam v dlouhodobé otevřené následné studii, nedošlo v průměru ke

zhoršení chování a emočního fungování; zejména měřítka agresivního chování nebyla horší oproti

výchozímu stavu.

4.9 Předávkování

Symptomy

Při předávkování levetiracetamem byla pozorována somnolence, agitovanost, agresivita, poruchy

vědomí, respirační útlum a kóma.

Léčba předávkování

Po akutním předávkování je třeba žaludek vyprázdnit výplachemnebo vyvoláním zvracení. Žádné

specifické antidotum levetiracetamu není k dispozici. Léčba předávkování je symptomatická a může

zahrnovat i hemodialýzu. Účinnost vylučování levetiracetamu dialýzou je 60% a primárního

metabolitu 74%.

5. FARMAKOLOGICKÉVLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: antiepileptika, jiná antiepileptika,ATC kód: N03AX14

Léčivá látka, levetiracetam, je pyrrolidonový derivát (S-enantiomer α-etyl-2-oxo-1-pyrrolidin

acetamidu), chemicky nesouvisející s léčivými látkami obsaženými v současných antiepileptických

přípravcích.

Mechanismus účinku

Mechanismus účinku levetiracetamu stále ještě není plně objasněn, zdá se však, že je odlišný od

ostatních v současnosti užívaných antiepileptik. Pokusyin vitroain vivonasvědčují tomu, že

levetiracetam nemění ani základní charakteristiky buněk ani normální přenos nervových vzruchů.

In vitrostudie ukazují, že levetiracetam ovlivňuje hladinu Ca2+ v neuronech částečnou inhibicí

kalciových kanálů typu N a snížením uvolňování Ca2+ z intraneuronálních zásob. Levetiracetam navíc

částečně antagonizuje snížení aktivity GABA-a glycinových kanálů způsobené zinkem a

betakarboliny. Mimoto se levetiracetam vin vitrostudiích váže na specifické vazebné místo

vmozkovétkáni hlodavců. Specifickým vazebným místem je synaptický vezikulární protein 2A, který

je považován za součást procesů fúze vezikulů a exocytózy neurotransmiterů. Levetiracetam a jeho

analogy mají různou afinitu k vazbě na synaptický vezikulární protein 2A.Afinita k vazbě na

synaptický vezikulární protein 2Akoreluje s jejich potencí k zábraně vzniku záchvatů v audiogenních

modelech epilepsie u myší. Uvedené nálezy naznačují, že interakce mezi levetiracetamem a

synaptickým vezikulárním proteinem 2Aby mohla přispívat k jeho antiepileptickému účinku.

Farmakodynamické účinky

Levetiracetam poskytuje ochranu před záchvaty ve velkém počtu zvířecích modelů parciálních a

primárně generalizovaných záchvatů, aniž by měl pro-konvulzivní účinky. Primární metabolitje

neaktivní.

U lidí potvrdila aktivita při parciální i generalizované epilepsii (epileptiformní výboj/fotoparoxysmální

odpověď) široké spektrum preklinicky stanoveného farmakologického profilu levetiracetamu.

Klinická účinnost a bezpečnost

Přídatná léčba parciálních záchvatů s nebo bez sekundární generalizace u dospělých, dospívajících,

dětí a kojenců ve věku od 1 měsíce sepilepsií

Účinnost levetiracetamu u dospělých byla prokázána ve 3 dvojitě zaslepených placebem

kontrolovaných studiích v denní dávce1 000 mg, 2 000 mg nebo 3 000 mg rozdělené do dvou dílčích

dávek. Léčba trvala až 18 týdnů. Vanalýze sdružených dat bylo procento pacientů, kteří dosáhli

snížení frekvence parciálních záchvatů za týden o 50% a více proti počátečnímu stavu při stabilní

dávce (12/14 týdnů) 27,7%, 31,6% a 41,3% u pacientů s 1 000 mg, 2 000 mg resp. 3 000 mg

levetiracetamu a 12,6% u placeba.

Pediatrická populace

U dětí (ve věku 4-16 let) byla účinnost levetiracetamu prokázána ve dvojitě zaslepené placebem

kontrolované studii, do které bylo zařazeno 198 pacientů s trváním léčby 14 týdnů. Vtétostudii byl

levetiracetam užíván ve fixní dávce 60 mg/kg/den rozdělené do dvou dílčích dávek.

44,6% pacientů léčených levetiracetamem a 19,6% pacientů s placebem dosáhlo snížení frekvence

parciálních záchvatů za týden proti počátečnímu stavu o 50% a více. Při pokračující dlouhodobé léčbě

bylo 11,4% pacientů bez záchvatů po dobu alespoň 6 měsíců a 7,2% pacientů bylo bez záchvatů po

dobu alespoň 1 roku.

U dětí (ve věku 1 měsíc až méně než4 roky) byla účinnost levetiracetamu stanovena ve dvojitě

zaslepené placebem kontrolované studii, která zahrnovala 116 pacientů a léčba trvala 5 dní. Vtéto

studii dostávali pacienti denní dávku 20 mg/kg, 25 mg/kg, 40 mg/kg nebo 50 mg/kg perorálního

roztoku na základě titračního rozpisu podle věku. Vtéto studii byla použita dávka 20 mg/kg/den

titrovaná do 40 mg/kg/den pro kojence ve věku jeden měsíc až méně než 6 měsíců, a dávka

25 mg/kg/den titrovaná do 50 mg/kg/den pro děti ve věku 6 měsíců až méně než4 roky. Celková

denní dávka byla podávána rozděleně ve dvou dílčích dávkách.

Primárním měřítkem účinnosti byl podíl pacientů odpovídajících na léčbu (frekvence respondérů, tj.

procento pacientů s≥50% poklesem průměrné denní frekvence parciálních záchvatůod výchozího

stavu), který byl hodnocen zaslepeně centrálním hodnotitelem prostřednictvím 48hodinového video

EEG záznamu. Do analýzy účinnosti bylo zahrnuto 109 pacientů, kteří měli nejméně 24 hodin video

EEG záznamu v obou obdobích, výchozím i hodnoceném. 43,6% pacientů léčených levetiracetamem a

19,6% pacientů léčených placebem bylo považováno za respondenty. Výsledky se shodují napříč

věkovými skupinami. S pokračující dlouhodobou léčbou bylo 8,6% pacientů bez záchvatů nejméně po

dobu 6 měsíců a 7,8% bylo bez záchvatů nejméně 1 rok.

Monoterapie při léčbě parciálních záchvatů s nebo bez sekundární generalizace u pacientů od 16 let

s nově diagnostikovanou epilepsií.

Účinnost levetiracetamu v monoterapii byla prokázána ve dvojitě zaslepeném paralelním porovnání

non-inferiority s karbamazepinem s řízeným uvolňováním u 576 pacientů s nově nebo nedávno

diagnostikovanou epilepsií od 16 let. U pacientů musely být přítomny pouze spontánní parciální

záchvaty nebo generalizované tonicko-klonické záchvaty. Pacientibyli randomizováni k užívání

karbamazepinu s řízeným uvolňováním v dávce 400-1200 mg/den nebo levetiracetamu v dávce 1 000-

3 000 mg/den po dobu až 121 týdnů v závislosti na terapeutické odpovědi. Bez záchvatů po dobu 6

měsíců bylo 73,0% pacientů s levetiracetamem a 72,8% pacientů s karbamazepinem s řízeným

uvolňováním; korigovaný absolutní rozdíl mezi léčbami byl 0,2% (95% CI:-7,8 8,2). Více než

polovina pacientů byla bez záchvatů po dobu 12 měsíců (56,6% a 58,5% pacientů s levetiracetamem

resp. karbamazepinem s řízeným uvolňováním).

Vestudii odrážející klinickou praxi mohla být vysazena souběžná antiepileptická léčba u části

pacientů, kteří odpověděli na přídatnou léčbu levetiracetamem (36 dospělých pacientů z 69).

Přídatná léčba myoklonických záchvatůu juvenilní myoklonické epilepsie u dospělých a dospívajících

od 12 let.

Účinnost levetiracetamu byla prokázána ve dvojitě zaslepené placebem kontrolované studii trvající

16 týdnů u pacientů od 12 let s idiopatickou generalizovanou epilepsií s myoklonickými záchvaty

u různých syndromů. Většina pacientů trpěla juvenilní myoklonickou epilepsií.

Vtéto studii byl levetiracetam užíván v dávce 3 000 mg/den rozdělené do dvou denních dávek.

58,3% pacientů léčených levetiracetamem a 23,3% pacientů s placebem dosáhlo snížení počtu dnů

s myoklonickým záchvatem za týden alespoň o 50%. Při pokračující dlouhodobé léčbě bylo 28,6%

pacientů bez myoklonických záchvatů po dobu alespoň 6 měsíců a 21,0% pacientů bylo bez

myoklonických záchvatů po dobu alespoň 1 roku.

Přídatná léčba primárně generalizovaných tonicko-klonických záchvatů u dospělých a dospívajících

od 12 let s idiopatickou generalizovanou epilepsií.

Účinnost levetiracetamu byla prokázána ve dvojitě zaslepené placebem kontrolované studii trvající

24 týdnů, která zahrnovala dospělé, dospívající a omezený počet dětí trpících idiopatickou

generalizovanou epilepsií s primárně generalizovanými tonicko klonickými záchvaty (PGTC)

u různých syndromů (juvenilní myoklonická epilepsie, juvenilní epilepsie s absencemi, dětská

epilepsie s absencemi nebo epilepsie s generalizovanými tonicko-klonickými záchvaty po probuzení).

Vtéto studii byl levetiracetam užíván v dávce 3 000 mg/den u dospělých a dospívajících nebo

60 mg/kg/den u dětí rozdělené do dvou denních dávek. 72,2% pacientů léčených levetiracetamem a

45,2% pacientů s placebem dosáhlo snížení frekvence primárně generalizovaných tonicko-klonických

záchvatů za týden o 50% a více. Při pokračující dlouhodobé léčbě bylo 47,4% pacientů bez tonicko-

klonických záchvatů po dobualespoň 6 měsíců a 31,5% pacientů bylo bez tonicko-klonických

záchvatů po dobu alespoň 1 roku.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Levetiracetam je vysoce rozpustná látka s vysokou schopností průniku. Farmakokinetický profil je

lineární s nízkou intra-ainterindividuální variabilitou. Při opakovaném podávání nedochází ke změně

clearance. K dispozici nejsou žádné důkazy o větší variabilitě mezi pohlavími, rasami ani cirkadiánní

variabilitě. Farmakokinetický profil u zdravých dobrovolníků a pacientů s epilepsií je srovnatelný.

Vzhledem k úplnému a lineárnímu vstřebávání lze plazmatické hladiny předvídat na základě perorální

dávky levetiracetamu, vyjádřené v mg/kg tělesné hmotnosti. Plazmatické hladiny levetiracetamu tedy

není nutno monitorovat.

Byla prokázána významná korelace mezi plazmatickou koncentrací a koncentrací ve slinách u dětí i

dospělých (poměr koncentrace ve slinách/ koncentrace v plazmě se pohybují v rozmezí 1-1,7 pro

tablety a 4 hodiny po podání i pro perorálního roztok).

Dospělí a dospívající

Absorbce

Levetiracetam se po perorálním podání rychle vstřebává.Absolutní biologická dostupnost po

perorálním podání se blíží 100%.

Maximální plazmatické koncentrace (C

) jsou dosaženy 1,3 hodiny po podání dávky. Ustáleného

stavu se dosahuje po dvou dnech při dávkovacím režimu dvakrát denně.

Maximálních koncentrací (C

) ve výši 31μg/ml se běžnědosahuje po jednorázové dávce 1 000 mg a

43 μg/ml po opakované dávce 1 000 mg dvakrát denně.

Rozsah vstřebávání nezávisí na dávce a není ovlivněn příjmem potravy.

Distribucevorganismu

Žádné údaje o distribuci v tkáních u člověka nejsou k dispozici.Ani levetiracetam ani jeho primární

metabolit se ve významné míře nevážou na bílkoviny krevní plazmy (<10%). Distribuční objem

levetiracetamu je přibližně 0,5-0,7 l/kg, což je hodnota blízká celkovému objemu vody v organismu.

Biotransformace

Levetiracetam není v lidském organismu výrazně metabolizován. Hlavní metabolickou cestou (24%

dávky) je enzymatická hydrolýza acetamidové skupiny. Izoenzymy jaterního cytochromu P450

nepodporují vznik primárního metabolitu ucb L057. Hydrolýza acetamidové skupiny byla zjištěna

v řadě různých tkání včetně krvinek. Metabolit ucb L057 je farmakologicky neaktivní.

Byly zjištěny i dva méně významné metabolity. Jedenbyl získán hydroxylací pyrrolidonového jádra

(1,6% dávky) a druhý otevřením pyrrolidonového kruhu (0,9% dávky). Další neidentifikované složky

představovaly pouze 0,6% dávky.

In vivonebyla zjištěna žádná enantiomerová interkonverze u levetiracetamu ani ujeho primárního

metabolitu.

In vitrobylo zjištěno, že levetiracetam a jeho primární metabolit neinhibují hlavní izoformy jaterního

cytochromu P450 u člověka (CYP34A, 2A6, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1 a 1A2), aktivitu

glukuronyltransferázy (UGT1A1 a UGT1A6) ani epoxidové hydroxylázy. Levetiracetamin vitronavíc

neovlivňuje glukuronidaci kyseliny valproové. Vkulturách lidských hepatocytů měl levetiracetam

minimálnínebo žádný účinek na CYP1A2, SULT1E1 nebo UGT1A1. Levetiracetam způsoboval

mírnouindukci CYP2B6 aCYP3A4.In vitroain vivoúdaje o interakci s perorálními kontraceptivy,

digoxinem a warfarinem neukazují, že byin vivodocházelo k významné indukci enzymů. Proto je

interakce přípravku Levetiracetam Apotex s jinými látkami nepravděpodobná.

Eliminace z organismu

Plazmatický poločas u dospělých byl 7±1 hodin a nelišil se podle dávky, způsobu podání ani při

opakované aplikaci. Průměrná celková systémová clearance byla 0,96 ml/min/kg.

Hlavní cestou exkrece byla moč, kterou se vylučovalo průměrně95% dávky (přibližně 93% dávky se

vyloučilo do 48 hodin). Stolicí se vyloučilo pouze 0,3% dávky.

Kumulativní vylučování levetiracetamu močí během prvních 48 hodin dosáhla 66% dávky; v případě

jeho primárního metabolitu 24% dávky.

Renální clearance levetiracetamu je 0,6 ml/min/kg, pro ucb L057 4,2 ml/min/kg, což ukazuje, že

levetiracetam se vylučuje glomerulární filtrací s následnou tubulární reabsorpcí a že primární

metabolit se kromě glomerulární filtrace vylučuje i aktivní tubulární sekrecí.

Vylučovánílevetiracetamu koreluje s clearance kreatininu.

Starší pacienti

U starších pacientů je eliminační poločas prodloužený přibližně o 40% (10 až 11 hodin). To souvisí se

snížením renálních funkcí u této populace (viz bod 4.2).

Poruchafunkce ledvin

Zdánlivá systémová clearance levetiracetamu a jeho primárního metabolitu koreluje s clearance

kreatininu. Proto se u nemocných se středně závažnou a závažnouporuchoufunkce ledvindoporučuje

upravit udržovací denní dávku levetiracetamu podle clearance kreatininu (viz bod 4.2).

U anurických dospělých jedinců s terminálním renálním selháním byl poločas mezi dialýzami

přibližně 25 hodin a během dialýzy přibližně 3,1 hodin.

Frakční vylučování levetiracetamu během typické 4hodinové dialýzy činilo 51%.

Porucha funkce jater

U jedinců s mírnou a středně závažnou poruchou funkce jater nedocházelo k žádné významné změně

clearance levetiracetamu. U většiny jedinců se závažnou poruchou funkce jater byla clearance

levetiracetamu snížena o více než 50% v důsledku současné poruchy renální funkce (viz bod 4.2).

Pediatrická populace

Děti (4 až 12 let)

Po perorálním podání jedné dávky (20 mg/kg) dětem s epilepsií (6-12 let) byl poločas levetiracetamu

6,0 hodin. Zdánlivá systémová clearance byla přibližně o 30% vyšší než u dospělých s epilepsií.

Po podání opakovaných dávek (20-60 mg/kg/den) dětem s epilepsií (4-12 let) byl levetiracetam rychle

absorbován. Maximální plazmatické koncentrace bylo dosaženo 0,5 až 1,0 hodinu po podání. Bylo

pozorováno lineární a dávce úměrné zvýšení maximální plazmatické koncentrace a plochy pod

křivkou. Eliminační poločas byl přibližně 5 hodin. Zdánlivá tělesná clearance byla 1,1 ml/min/kg.

Kojenci a děti (1 měsíc–4 roky)

Po jednorázovém podání (20 mg/kg) perorálního roztoku 100 mg/ml dětem s epilepsií (1 měsíc–

4 roky) byl levetiracetam rychle absorbován a maximální plazmatická koncentrace byla pozorována

přibližně 1 hodinu po podání. Farmakokinetické výsledky ukazují, že eliminační poločas je u dětí

kratší (5,3 hodiny) než udospělých (7,2 hodiny), a že zdánlivá tělesná clearance je u dětí rychlejší

(1,5 ml/min/kg) než u dospělých (0,96 ml/min/kg).

Vanalýze populační farmakokinetiky provedené u pacientů ve věku od 1 měsíce do 16 let korelovala

tělesná hmotnost významně se zdánlivou clearance (clearance narůstala se zvýšením tělesné

hmotnosti), a se zdánlivým distribučním objemem. Na oba parametry měl vliv také věk. Tento účinek

byl výraznější u mladších dětí, ustupoval se zvyšujícím se věkem a kolem 4 let věku se stal

zanedbatelným.

Vobou analýzách populační farmakokinetiky došlo k asi 20% zvýšení zdánlivé clearance

levetiracetamu, když byl levetiracetam podáván spolu s antiepileptiky, které indukují tvorbu enzymů.

5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Neklinické údaje získané na základě konvenčních farmakologických studií bezpečnosti, genotoxicity

a karcinogenity nenaznačují žádné zvláštní riziko pro člověka.Nežádoucí účinky, které nebyly

pozorovány v klinických studiích, ale byly zjištěny u potkanů avmenší míře u myší, při expozici

podobným hladinám jako u člověka a s potenciálním významem propoužití v klinické praxi, byly

jaterní změny naznačující adaptivní odpověď, jako je zvýšená hmotnosta centrilobulární hypertrofie,

infiltrace tuku a zvýšenáhladina jaterních enzymů v plazmě.

U potkanů nebyly v dávkách až 1800 mg/kg/den (6násobek maximální doporučené denní dávky u lidí

v přepočtu na mg/m 2 nebo expozici) pozorovány žádné nežádoucí účinky na fertilitu samců ani samic

u rodičů a první generace potomků.

Dvě studie embryo-fetálního vývoje (EFVstudie) byly provedeny u potkanů s dávkami 400, 1 200 a

3 600 mg/kg/den. Při dávce 3 600 mg/kg/den došlo pouze v jedné z těchto dvou EFVstudií

k nepatrnému snížení fetální hmotnosti, spojenému s hraničním nárůstem počtu kostních

variant/menších anomálií. Nedošlo k žádnému ovlivnění embryomortality ani ke zvýšení výskytu

malformací. NOAEL (hladina bez pozorovaných nežádoucích účinků) byla 3 600 mg/kg/den pro březí

samice potkanů (12násobek maximální doporučenédenní dávky u lidí při přepočtu na mg/m 2 ) a

1 200 mg/kg/den pro plody.

Čtyři studie embryo-fetálního vývoje byly provedeny u králíků s dávkami 200, 600, 800, 1 200 a

1 800 mg/kg/den. Dávka 1 800 mg/kg/den vedla ke značné toxicitě u samic-matek a ke snížení fetální

hmotnosti, spojenému se zvýšeným výskytem plodů s kardiovaskulárními/kosterními anomáliemi.

NOAEL byla < 200 mg/kg/den pro samice-matky a 200 mg/kg/den pro plody (odpovídá maximální

doporučené denní dávce u lidí při přepočtu na mg/m 2 ). Studie perinatálního a postnatálního vývoje

byla provedena u potkanů s dávkami levetiracetamu 70, 350 a 1 800 mg/kg/den. NOAELbyla≥1 800

mg/kg/den pro samice F0, stejně jako pro přežití, růst a vývoj mláďat F1 až do odstavení (6násobek

maximální doporučené dennídávky u lidí při přepočtu na mg/m 2 ).

Studie s novorozenci a mláďaty zvířat neukázaly u psů a potkanů žádné nežádoucí účinky na

standardní výsledky vývoje a maturace v dávkách do 1 800 mg/kg/den (6-17násobek maximální

doporučené denní dávky u lidí při přepočtu na mg/m 2 ).

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1 Seznampomocných látek

Jádro tablety:

Kopovidon

Koloidní bezvodý oxid křemičitý

Levetiracetam Apotex 250mg

Potah tablety:

Hypromelosa (E464)

Hyprolosa

Makrogol 8000

Oxid titaničitý (E171)

Kyselina citronová

Levetiracetam Apotex 500 mg

Potah tablety:

Hypromelosa (E464)

Hyprolosa

Makrogol 8000

Oxid titaničitý (E171)

Kyselina citronová

Žlutý oxid železitý(E172)

Levetiracetam Apotex 750 mg:

Potah tablety:

Hypromelosa (E464)

Hyprolosa

Makrogol 8000

Oxid titaničitý (E171)

Kyselina citronová

Žlutý oxid železitý (E172)

Červený oxid železitý (E172)

Levetiracetam Apotex 1000 mg:

Potah tablety:

Hypromelosa (E464)

Hyprolosa

Makrogol 8000

Oxid titaničitý (E171)

Kyselina citronová

6.2 Inkompatibility

Neuplatňuje se

6.3 Doba použitelnosti

2 roky

6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

6.5 Druh obalu a velikost balení

Levetiracetam Apotex 250 mg:

Dostupné v Al/Al blistech ve velikostech balení po 30, 50, 60 a 100 tabletách.

Levetiracetam Apotex 500 mg:

Dostupné v Al/Al blistrech ve velikostech balení po 50, 60 a 100 tabletách

Levetiracetam Apotex 750 mg :

Dostupné v Al/Al blistrech ve velikostech balení po 50, 60 a 100 tabletách.

Levetiracetam Apotex 1000 mg :.

Dostupné v Al/Al blistrech ve velikostech balení po 30, 50, 60 a 100 tabletách.

Na trhu nemusí býtkdispozicivšechny velikosti balení.

6.6 Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku

Žádné zvláštní požadavky.

Veškerýnepoužitýléčivýpřípravekneboodpadmusíbýtzlikvidovánvsouladusmístními

požadavky.

7. DRŽITELROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Apotex Europe B.V., Leiden, Nizozemsko

8. REGISTRAČNÍ ČÍSLA

Levetiracetam Apotex 250mgpotahované tablety: 21/211/12-C

Levetiracetam Apotex 500 mg potahované tablety: 21/212/12-C

Levetiracetam Apotex 750 mg potahované tablety: 21/213/12-C

Levetiracetam Apotex 1000 mg potahované tablety: 21/214/12-C

9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

21.3.2012

10. DATUM REVIZE TEXTU

8.12.2012

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace