LEFTIRAM 250 MG POTAHOVANÉ TABLETY, POR TBL FLM 80X250MG

Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
LEVETIRACETAM (LEVETIRACETAMUM)
Dostupné s:
Medico Uno Worldwide (Cyprus) Ltd., Larnaca
ATC kód:
N03AX14
Dávkování:
250MG
Léková forma:
Potahovaná tableta
Podání:
Perorální podání
Jednotky v balení:
80, Blistr
Druh předpisu:
Léčiva na lékařský předpis
Stav Autorizace:
R - registrovaný léčivý přípravek.
Registrační číslo:
21/ 715/11-C
Datum autorizace:
0000-00-00

Přečtěte si celý dokument

Příloha č. 2 krozhodnutío registraci sp.zn.sukls190662-4/2010

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Leftiram250 mg potahované tablety

Leftiram 500 mg potahované tablety

Leftiram 1000 mg potahované tablety

Levetiracetamum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

-Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

-Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy,

má-li stejné příznaky jako Vy.

-Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete

jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to

svému lékaři nebo lékárníkovi.

Co naleznete v tétopříbalové informaci:

1. Co jeLeftirama k čemu se používá

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravekLeftiramužívat

3. Jak seLeftiramužívá

4. Možné nežádoucí účinky

5. Jak přípravekLeftiramuchovávat

6.Další informace

1. CO JELEFTIRAMA K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Leftirampotahovanétablety je lék proti epilepsii (lék určený k léčbě záchvatů u nemocných

s epilepsií).

Leftiramseužívásamostatně u pacientů ve věku od 16 let k léčbě parciálních (ohraničených)

epileptických záchvatů

Leftiram se užíváspolečně s jinými léky proti epilepsii k léčbě:

parciálních záchvatů u dospělých, dětí a kojenců od 1 měsíce věku

myoklonických záchvatů u pacientů od 12 let věku s juvenilní myoklonickou epilepsií

primárněgeneralizovaných tonicko-klonických záchvatů u pacientů od 12 let

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEKLEFTIRAM

UŽÍVAT

Leftiram je určen pro dospělé, děti a kojence od 1 měsíce věku.

Neužívejte přípravekLeftiram

jestliže jstealergický/á (přecitlivělý/á) na levetiracetam nebo na kteroukoli další složku

přípravkuLeftiram.

Zvláštní opatrnosti při užívání přípravkuLeftiramje zapotřebí

Jestliže máte potíže s ledvinami, dbejte pokynů lékaře. Lékař může rozhodnout o případné

úpravě dávkování.

Jestliže zpozorujete jakékoli zpomalení nebo neočekávaný rozvoj puberty u Vašeho dítěte,

prosím, kontaktujte svého lékaře.

Pokud by u Vás došlo ke zhoršení záchvatů (např. zvýšení počtu), prosím, kontaktujte svého

lékaře.

U několika osob léčených antiepileptiky, jako jeLeftiram, se vyskytly myšlenky na

sebepoškození či sebevraždu. Pokud se u Vás objeví jakýkoli příznak deprese a/nebo

sebevražedných myšlenek, obraťte se, prosím, na svého lékaře.

Vzájemné působení s dalšímiléčivými přípravky

Prosím,informujte svého lékaře nebo lékárníkao všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a)

v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Užívání přípravkuLeftirams jídlem a pitím

PřípravekLeftirammůžete užívat nezávisle na jídle, tj. spolu s jídlem nebo bez něj. Pro maximální

bezpečnost léčby nepožívejte během užívání přípravkuLeftiramalkohol.

Těhotenství a kojení

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoli lék.

Pokud jste těhotná nebo si myslíte, že byste mohla být těhotná, informujte, prosím, svého lékaře.

Leftiramsenesmí užívat během těhotenství, pokud to není naprosto nezbytné. Není známo možné

riziko pro Vaše nenarozené dítě. Ve studiích na zvířatech mělLeftiramnežádoucí reprodukční účinky,

avšak ve vyšších dávkách než budete potřebovat ke kontrole svých záchvatů.

Během léčby se nedoporučuje kojení.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Leftirammůže narušit Vaši schopnost řídit vozidlo a obsluhovat stroje a zařízení, protože může

způsobit ospalost. K tomu dochází spíše na začátku léčby nebo po zvýšení dávky. Neměl(a) byste řídit

nebo obsluhovat stroje, dokud se nezjistí, zda Vaše schopnost vykonávat tyto činnosti není negativně

ovlivněna.

Důležité informace o některých složkách přípravku Leftiram

Leftiram 250 mg potahované tablety obsahuje barvivo hlinitý lak oranžovéžluti (E110), které může

způsobovat alergické reakce.

Leftiram 1000 mg potahované tablety obsahuje monohydrát laktózy. Pokud Vám lékař řekl, že

nesnášíte některé cukry, kontaktujte ho předtím, než začnete tento přípravek užívat.

3. JAK SELEFTIRAMUŽÍVÁ

Vždy užívejte přípravekLeftirampřesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte

se sesvým lékařem.

Dávka pro dospělé a dospívající (12-17 let) stělesnou hmotností větší než 50kg:

Užívejte počet tablet dle instrukcí Vašeho lékaře.

Obvyklá dávka: v rozmezí 1 000 mg až 3 000 mg každý den.

Jestliže začínáte poprvé užívat přípravek Leftiram, lékař Vám předepíše po dobu prvních 2

týdnů nižší dávku před podáním obvyklé nejnižší dávky.

Leftiram se užívá dvakrát denně, ráno a večer, každý den vpřibližně stejnou dobu.

Dávka pro kojence (6-23 měsíců), děti (2-11 let) a dospívající (12-17 let) s hmotností nižší než

50 kg:

Podávejte dítěti dávku, jakou mu doporučil lékař.

Obvyklá dávka: v rozmezí20 mg/kgmg až60mg/kgkaždý den.

Leftiram se užívá dvakrát denně, ráno a večer, každý den vpřibližně stejnou dobu.

Dávka pro kojence (1 měsícaž do méně než 6 měsíců):

Pro kojencejevhodnější lékovou formouperorální roztoklevetiracetamu. Podávejte dítěti dávku

perorálního roztoku, jakou mu doporučil lékař.

Obvyklá dávka: v rozmezí14mg/kgmg až42mg/kgkaždý den.

Leftiram se užívá dvakrátdenně, ráno a večer, každý den vpřibližně stejnou dobu.

Příklad: dávka 14 mg/kg tělesné hmotnosti každý den; musíte podat svému dítěti, které váží

4 kg, 28mg (odpovídající 0,3ml) ráno a 28mg (odpovídající 0,3ml) večer.

Způsob podání

Potahované tabletypřípravkuLeftiramsepolykají s dostatečným množstvím tekutiny (např. zapijte

sklenicí vody).

Délka léčby

PřípravekLeftiramje určen k dlouhodobé léčbě. Je třeba pokračovat v léčbě přípravkemLeftiram

tak dlouho, jak Vám doporučil lékař.

Neukončujteléčbu náhle bez porady se svým lékařem, takové ukončení léčby by mohlo vést

ke zvýšenému výskytu záchvatů.

Pokud se Váš lékař rozhodne k ukončení léčby přípravkemLeftiram, doporučí Vám, jak přípravek

Leftirampostupně vysadit.

Jestliže jste užil(a)více tablet přípravkuLeftiram, než jste měl(a)

Možné nežádoucí účinky při předávkování přípravkemLeftiramjsou ospalost,agitovanost (pohybový

neklid), agresivita, snížená bdělost, útlum dýchání a kóma(bezvědomí).

Jestliže jste užil(a) více tablet, než jste měl(a), vyhledejte svého lékaře. Váš lékař určí nejlepší možnou

léčbu předávkování.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravekLeftiram

Pokud si zapomenete vzít jednu nebo více dávek přípravkuLeftiram,nezdvojujte následující dávku,

abyste doplnil(a) vynechanou dávku.Pokud si zapomenete vzít více dáveknebo máte obavy

zmožných následků, vyhledejte svého lékaře.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravekLeftiram

Při ukončování léčby, stejně jako u jiných antiepileptických přípravků, je nutno vysazovat přípravek

Leftirampostupně, aby se zabránilo zvýšenému výskytu záchvatů.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky může mít iLeftiramnežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout

u každého.Sdělte svému lékaři, pokud se u Vás vyskytnou některé z následujících nežádoucích účinků

a pokud Vás tyto účinky znepokojují.

Nežádoucí účinky se mohou vyskytovat v určitých četnostech, které jsou definované následovně:

Velmi časté (postihují více než 1 pacienta z 10)

Časté (postihují 1 až 10 pacientů ze 100)

Méně časté (postihují 1 až 10 pacientů z 1 000)

Vzácné (postihují 1 až 10 pacientů z 10 000)

Velmi vzácné (postihují méněnež 1 pacienta z 10 000)

Není známo (četnost z dostupných údajů nelze určit)

Velmi časté:

somnolence (ospalost)

astenie(únava)

Časté:

poruchy nervového systému:závratě (pocitnerovnováhy), křeče, bolesti hlavy, hyperkineze (zvýšená

pohybová aktivita), ataxie (zhoršená koordinace pohybů), třes (mimovolní chvění), amnézie (ztráta

paměti), poruchy rovnováhy (porucha schopnosti udržet rovnováhu těla), poruchypozornosti(ztráta

schopnosti soustředit se), poruchy paměti (zapomnětlivost)

psychiatrické poruchy:agitovanost(pohybový neklid), deprese, emoční nestabilita/výkyvy nálady,

nepřátelství nebo útočnost (agresivita), nespavost, nervozita nebo podrážděnost, poruchy osobnosti

(problémy s chováním), abnormální myšlení (pomalé myšlení, neschopnost se soustředit)

gastrointestinální poruchy:bolesti břicha,nevolnost, dyspepsie (zažívací potíže), průjem, zvracení

poruchy metabolismu a výživy:anorexie (ztráta chuti k jídlu), přibývání na váze

poruchy uchaa labyrintu: vertigo (pocit točení)

poruchy oka:diplopie (dvojité vidění), rozostřené vidění

poruchysvalovéakosterní soustavya pojivové tkáně:myalgie (bolest svalů)

poranění:náhodná poranění.

infekcea infestace:infekce,nazofaryngitida (zánět nosohltanu)

respiračníhrudní a mediastinálníporuchy:kašel (zhoršení existujícího kašle)

poruchy kůže a podkožní tkáně:vyrážka, ekzém, svědění

poruchy krve a lymfatického systému:snížený počet krevních destiček

Ostatní nežádoucí účinky:

poruchy nervového systému:parestezie (brnění)

psychiatrické poruchy:abnormální chování, hněv, úzkost, zmatenost, halucinace, duševní poruchy,

sebevražda, pokus o sebevraždu a sebevražedné myšlenky

gastrointestinální poruchy:zánět slinivky břišní, selhání jaterních funkcí, zánětjater, abnormální

hodnoty testů jaterních funkcí

poruchy metabolismu a výživy:úbytek tělesné hmotnosti

poruchy kůže a podkožní tkáně:vypadávání vlasů

poruchy krve a lymfatického systému:snížený počet červených a/nebo bílých krvinek

Některé z nežádoucích účinků jako ospalost, únava nebo závratě se mohou vyskytovat častěji na

začátku léčby nebo při zvýšení dávky. Tyto nežádoucí účinky by ale měly postupně odeznít.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli

nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři

nebo lékárníkovi.

5. JAK PŘÍPRAVEKLEFTIRAMUCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádnézvláštní podmínky uchovávání.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na papírové krabičce a na blistru za „EXP“.

Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

6. DALŠÍ INFORMACE

CoLeftiramobsahuje

Léčivou látkou je levetiracetamum.

Jedna tabletapřípravku Leftiram 250 mg potahované tabletyobsahuje levetiracetamum250 mg.

Jedna tabletapřípravku Leftiram 500 mg potahované tabletyobsahuje levetiracetamum500 mg.

Jedna tabletapřípravku Leftiram 1000 mg potahované tabletyobsahuje levetiracetamum1000 mg.

Pomocnými látkami jsou:

Jádro tablety:dihydrát hydrogenfosforečnanu vápenatého, mikrokrystalickácelulosa, krospovidon typ

A, hyprolosa.

Potahová vrstva:

Leftiram 250mgpotahované tablety:potahová soustava Opadry02H20569modrá (hypromelosa

(E464), oxid titaničitý (E171), mastek (E553b), propylenglykol, hlinitý lakindigokarmínu (E132),

hlinitý lak oranžové žluti (E110), hlinitý lak chinolinové žluti (E104)).

Leftiram 500 mgpotahované tablety:potahová soustava Opadry20J22730žlutá (hypromelosa(E464),

oxid titaničitý (E171), mastek (E553b),hyprolosa(E463), propylenglykol, sorbitan-monooleát,

kyselina sorbová (E200), vanilin, hlinitý lak chinolinové žluti (E104)).

Leftiram 1000mgpotahované tablety:potahová soustava OpadryIIOY-LS-28908 bílá(oxid titaničitý

(E171),monohydrátlaktosy,hypromelosa(E464),makrogol/PEG4000).

JakLeftiramvypadá a co obsahuje toto balení

Leftiram250 mgpotahované tablety jsou modré, podlouhlébikonvexní tablety.

Leftiram 500 mgpotahované tablety jsoužluté, podlouhlébikonvexní tablety.

Leftiram 1000 mgpotahované tablety jsoubílé, podlouhlébikonvexní tablety.

PVC/PE/PVDC/Al blistrv krabičce.Krabička obsahuje10 (1x10),20(2x10), 30(3x10),

50(5x10),60(6x10),80(8x10),100(10x10)nebo120(120x10)potahovaných tablet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

Medico Uno Worldwide (Cyprus) Ltd.

2 Grigori Afxentiou Street, Akamia Centre

6023 Larnaka

Kypr

Výrobce

Pharmathen S.A ,

6 Dervenakion Str., 15351 Pallini, Attiki, Řecko

Cemelog-BRS Közép Európai Gyógyszer Gyártási és Logisztikai Szolgáltató Kft.

2040 Budaörs, Vasút u. 13., Maďarsko

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Rakousko Leftiram 250 mg, 500 mg, 1000 mg Filmtabletten

Bulharsko Leftiram 250 mg, 500 mg, 1000 mgфилмирани таблетки

Česká republika Leftiram 250 mg, 500 mg, 1000 mgpotahované tablety

Rumunsko Leftiram 250 mg, 500 mg, 1000 mg comprimate filmate

Slovenská

republika Leftiram 250 mg, 500 mg, 1000 mgfilmomobalené tablety

Přečtěte si celý dokument

Příloha č.3krozhodnutío registraci sp.zn.sukls190662-4/2010

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU

Leftiram250 mg potahované tablety

Leftiram500 mg potahované tablety

Leftiram 1000 mg potahované tablety

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Leftiram250 mg: jedna potahovaná tableta obsahuje levetiracetamum 250 mg.

Leftiram500 mg: jedna potahovaná tableta obsahuje levetiracetamum500 mg.

Leftiram 1000 mg: jedna potahovaná tableta obsahuje levetiracetamum 1000 mg.

Pomocné látky:

Leftiram250 mg: jedna potahovaná tableta obsahujehlinitý lakoranžové žluti(E110)0,0025 mg.

Leftiram 1000 mg:jedna potahovaná tableta obsahujemonohydrátlaktosy4 mg.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3. LÉKOVÁ FORMA

Potahovanétablety.

Leftiram 250mg:modré, podlouhlébikonvexnípotahovanétablety.

Leftiram 500mg:žluté, podlouhlébikonvexnípotahovanétablety.

Leftiram1000mg:bílé, podlouhlébikonvexnípotahovanétablety.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikace

PřípravekLeftiramjeindikován jako monoterapie při léčbě parciálních záchvatů s nebo bez

sekundární generalizace u pacientů od 16 let s nově diagnostikovanou epilepsií.

PřípravekLeftiramjeindikován jako přídatná terapie

při léčbě parciálních záchvatů s nebo bez sekundární generalizace u dospělých, dětí a kojenců od

1 měsíce s epilepsií.

při léčbě myoklonických záchvatů u dospělých a dospívajících od 12 letsjuvenilnímyoklonickou

epilepsií.

při léčbě primárně generalizovaných tonicko-klonických záchvatů u dospělých a dospívajících

od 12 let s idiopatickou generalizovanou epilepsií.

4.2 Dávkování a způsob podání

Potahované tablety je nutno užívat perorálně, zapíjet dostatečným množství tekutiny, lze je užívat

spolu s jídlem nebo bez něj. Denní dávka se podává rozdělena do dvou stejných dávek.

Monoterapie

Dospělía dospívající od 16 let

Doporučená počáteční dávka je 250 mg dvakrát denně. Po dvou týdnech užívání by měla být zvýšena

na terapeutickou dávku 500 mg dvakrát denně. Dávka může být dále zvyšována o 250 mg dvakrát

denně každé dva týdny v závislosti na klinické odpovědi. Maximální dávka je 1500 mg dvakrát denně.

Přídatná terapie

Dospělí(≥18 let) a dospívající (12-17 let) s hmotností alespoň 50 kg

Počáteční terapeutická dávka je 500 mg dvakrát denně. S touto dávkou lze začít první den léčby.

Podle klinické odpovědi a snášenlivosti lze denní dávku zvýšit až na 1500 mg dvakrát denně. Dávku

lze zvyšovat nebo snižovat po 500 mg dvakrát denně každé dva až čtyři týdny.

Starší pacienti (65 let a starší)

U starších pacientů s poruchou renálních funkcí (viz „Porucha renálních funkcí“ níže) se doporučuje

dávku upravit.

Kojenci ve věku 6-23 měsíců, děti (2-11 let) a dospívající (12-17 let) s hmotností

nižší než 50 kg

Počáteční terapeutická dávka je 10 mg/kg dvakrát denně.

Podle klinické odpovědi a snášenlivosti lze dávku zvýšit až na 30 mg/kg dvakrát denně. Změna dávky

by neměla překročit zvýšení nebo snížení o 10 mg/kg dvakrát denně každé 2 týdny. Měla by být

použita nejnižší účinná dávka.

Dávka u dětí s hmotností 50 kg a vyšší je stejná jako u dospělých.

Lékařby mělpředepsat nejvhodnější sílu přípravkuvzhledem ke hmotnosti pacienta a dávce.

Doporučené dávkování u kojenců od 6 měsíců, dětí a dospívajících:

Váha Počáteční dávka:

10mg/kg dvakrát denně Maximální dávka:

30mg/kg dvakrát denně

6 kg (1) 60 mg(0,6 ml)dvakrátdenně 180 mg(1,8 ml)dvakrát denně

10 kg (1) 100 mg(1 ml)dvakrát denně 300 mg(3 ml)dvakrát denně

15 kg (1) 150 mg(1,5 ml)dvakrát denně 450 mg(4,5 ml)dvakrát denně

20 kg (1) 200 mg(2 ml)dvakrát denně 600 mg (6 ml) dvakrát denně

25 kg 250 mg dvakrát denně 750 mg dvakrát denně

50 kg a více (2) 500 mg dvakrát denně 1500 mg dvakrát denně

U dětí s hmotností 20kg nebo méně by měla být léčbapřednostnězahájena perorálním roztokem

Leftiram100 mg/ml.

Dávka u dětí a dospívajících s hmotností od50 kg je stejná jako u dospělých.

Lékař by měl předepsat nejvhodnější lékovou formu, velikost balení a sílu přípravku vzhledem ke

hmotnosti pacienta a dávce.

Porucha renálních funkcí

Denní dávku je nutno individuálně upravit podle renálních funkcí.

Pro dospělé pacienty použijte následující tabulku a dávku upravte odpovídajícím způsobem. Při

použití této tabulky dávkování je nutno nejprve stanovit pacientovu clearance kreatininu (CLcr)

vml/min. Hodnotu CLcr v ml/minlzezjistit z hladin kreatininuv séru (mg/dl) s použitím následující

rovnice:

[140-věk (roky)] x hmotnost (kg)

CLcr (ml/min) =----------------------------------------------------(x 0,85 u žen)

72 x hladina kreatininu v séru (mg/dl)

CLcr se poté přepočítá podle následujícího vzorce na plochu povrchu těla („body surface area“, BSA):

CLcr (ml/min)

CLcr (ml/min/1,73 m²) =-----------------------------x 1,73

BSA pacienta (m²)

Úprava dávky u dospělých s poruchou renálních funkcí:

Stupeň nedostatečnostifunkce

ledvin Clearance kreatininu

(ml/min/1,73m²) Dávka a frekvence podávání

Normální > 80 500-1500 mg dvakrát denně

Mírný 50-79 500-1000 mg dvakrát denně

Středně těžký 30-49 250-750 mg dvakrát denně

Těžký < 30 250-500 mg dvakrát denně

Dialyzovanípacienti v

konečném stadiu

onemocnění ledvin (1) - 500-1000 mg jednou denně (2)

První den léčby levetiracetamem se doporučuje podat úvodní dávku 750 mg.

Po dialýze se doporučuje podat dodatečnou dávku 250-500 mg.

U dětí s poruchou funkce ledvin je třeba upravit dávku levetiracetamu podle renálních funkcí, protože

clearance levetiracetamu závisí na renálních funkcích. Toto doporučení je založeno na studii

s dospělými s poruchou funkce ledvin.

CLcr v ml/min/1,73 m² můžebýt odhadnuta ze stanovení sérového kreatininu (mg/dl) pro mladé

dospívající, děti a kojence s použitím následujícího vzorce (Schwartzův vzorec):

Výška (cm) x ks

CLcr (ml/min/1,73 m 2 ) = ------------------------------------

sérový kreatinin (mg/dl)

ks=0,45prodonošenékojence do 1 roku věku; ks=0,55 pro děti mladší než 13 let a dospívající dívky;

ks=0,7 pro dospívající chlapce

Úprava dávkování pro kojence, děti s poruchou renálních funkcí:

Stupeň

nedostatečnosti

funkce ledvin Clearance

kreatininu

(ml/min/1,73 m 2 ) Dávka a frekvence podávání

Kojenci od 1 do méně než

6 měsíců Kojenci 6-23 měsíců, děti

a dospívající s hmotností

pod 50 kg

Normální >80 7-21 mg/kg (0,07-

0,21 ml/kg) dvakrát

denně 10-30 mg/kg (0,10-

0,30 ml/kg) dvakrát denně

Mírný 50-79 7-14 mg/kg (0,07-0,14

ml/kg) dvakrát denně 10-20 mg/kg (0,10-0,20

ml/kg) dvakrát denně

Středně těžký 30-49 3,5-10,5 ml/kg (0,035-

0,105 ml/kg) dvakrát

denně 5-15 mg/kg (0,05-

0,15 ml/kg) dvakrát denně

Těžký <30 3,5-7 mg/kg (0,035-

0,07 ml/kg) dvakrát

denně 5-10 mg/kg (0,05-

0,10 ml/kg) dvakrát denně

Dialyzovaní pacienti -- 7-14 mg/kg (0,07- 10-20 mg/kg (0,10-

v konečném stadiu

onemocnění ledvin 0,14 ml/kg) jednou

denně (1) (3) 0,20 ml/kg jednou denně (2)

(1) Úvodní dávka 10,5 mg/kg (0,105ml/kg) se doporučuje první den léčby levetiracetamem.

(2) Úvodní dávka 15 mg/kg (0,15 ml/kg) se doporučuje první den léčby levetiracetamem.

(3) Po dialýze se doporučuje dodatečná dávka 3,5-7 mg/kg (0,035-0,07 ml/kg).

(4) Po dialýze se doporučuje dodatečná dávka 5-10 mg/kg (0,05-0,10 ml/kg).

Porucha funkce jater

U pacientů s mírnou až středně těžkou poruchou jaterních funkcí není třeba dávku nijak upravovat.

U nemocných s těžkou poruchou jaterních funkcí může hodnota clearance kreatininu podhodnocovat

renální nedostatečnost. Proto se při hodnotě clearance kreatininu <70 ml/min/1,73 m 2 doporučuje

snížit denní udržovací dávku o 50%.

4.3 Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku, jiné deriváty pyrrolidonu nebo na kteroukoli pomocnou látku tohoto

přípravku.

4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Ukončení léčby

Pokud je nutno ukončit léčbu přípravkemLeftiram, doporučuje se na základě současné klinické praxe

vysazovat jej postupně (např. u dospělých a dospívajících s hmotnostívíce než 50 kg: snižování o 500

mgdvakrát denně každé dva až čtyři týdny; u kojenců starších než 6 měsíců, dětí a dospívajících

s hmotností nižší než 50 kg: dávka by se měla snižovat nejvýše o 10 mg/kg dvakrát denně každé dva

týdny; u kojenců (pod 6 měsíců): snížení dávky by nemělo překročit 7 mg/kg dvakrát denně každé

2 týdny).

Renální insuficience

Podávání přípravkuLeftirampacientům s poruchou renálních funkcí si může vyžádat úpravu dávky.

U nemocných s těžkou poruchou funkce jater je vhodné předzvolením dávky provést zhodnocení

renálních funkcí (viz bod 4.2).

Sebevražda

U pacientů léčených antiepileptiky (včetně levetiracetamu) byly hlášeny případy sebevraždy, pokusu

o sebevraždu, sebevražedných představ a chování. Metaanalýza randomizovaných placebem

kontrolovaných studií s antiepileptiky prokázala mírně zvýšené riziko sebevražedných myšlenek a

chování. Mechanismus vzniku tohoto rizika není znám.

Z tohoto důvodu by u pacientů měly být sledovány známky deprese a/nebo sebevražedných představ a

chování a případně by měla být zvolena vhodná léčba. Pacientům (a jejich ošetřujícím osobám) by

mělo být doporučeno, aby okamžitě vyhledali lékařskou pomoc, pokud se u pacientů projeví známky

deprese a/nebo sebevražedných představ či chování.

Pediatrická populace

Léková forma tablety není vhodná pro kojence 6měsíců.

Dostupné údaje u dětí nenaznačují vliv na růst a pubertu. Avšak dlouhodobý účinek u dětí na učení,

inteligenci, růst, endokrinní funkce, pubertu a plodnost zatím není znám.

Bezpečnost a účinnost levetiracetamu nebyly dostatečně ověřeny u dětí s epilepsií do 1 rokuvěku.

Klinických studií se účastnilo pouze 35 kojenců mladších než 1 rok s parciálními záchvaty a pouze

13 z nich bylo ve věku <6 měsíců.

Leftiram 1000 mg:

Potahované tabletypřípravkuLeftiram 1000 mgobsahují laktózu. Pacienti se vzácnými dědičnými

poruchami s intolerancí galaktózy, vrozeným deficitem laktázy nebo malabsorpcí glukózy a galaktózy

by tento přípravek neměli používat.

4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Údaje z premarketingových klinických studií provedených u dospělých ukazují, želevetiracetam

neovlivňuje sérové koncentrace jižpoužívanýchantiepileptik (fenytoin, karbamazepin, kyselina

valproová, fenobarbital, lamotrigin, gabapentin a primidon) a že tato antiepileptika neovlivňují

farmakokinetikulevetiracetamu.

Stejně jako u dospělých není u dětí užívajících levetiracetam do dávky 60 mg/kg/den důkaz o klinicky

významných interakcích léčivého přípravku.

Retrospektivní hodnocení farmakokinetických interakcí u dětí a dospívajících s epilepsií (4-17 let)

potvrdilo, že přídatná léčba perorálně užívaným levetiracetamem neovliňuje sérové koncentrace

současně podávaného karbamazepinu a valproátu v ustáleném stavu. I když údaje naznačují, že

antiepileptika indukující enzymy zvyšují clearance levetiracetamu u dětí o 20%, dávku není třeba

upravovat.

Bylo zjištěno, že probenecid (500 mg čtyřikrát denně), blokátor renální tubulární sekrece, inhibuje

renální clearance primárního metabolitu, ne však levetiracetamu. Koncentrace uvedeného metabolitu

však zůstává nízká. Lze očekávat, že ostatní léčivé přípravky vylučované aktivní tubulární sekrecí by

také mohly snižovat renální clearance metabolitu. Účinek levetiracetamu na probenecid nebyl

studován a účinek levetiracetamu na další aktivně vylučované léčivé přípravky, např. NSA,

sulfonamidy a methotrexát, není znám.

Levetiracetam v dávce 1 000 mg denně neměl vliv na farmakokinetiku perorálních kontraceptiv

(ethinylestradiol a levonorgestrel); endokrinní parametry (luteinizační hormon a progesteron) se

nezměnily. Levetiracetam v dávce 2 000 mg denně neměl vliv na farmakokinetiku digoxinu ani

warfarinu. Protrombinové časy se nezměnily. Současné podávání digoxinu, perorálních kontraceptiv

ani warfarinu neovlivnilo farmakokinetiku levetiracetamu.

Nejsou k dispozici žádné údaje o vlivu antacid na vstřebávání levetiracetamu.

Rozsah vstřebávání levetiracetamu nebyl jídlem ovlivněn, ale rychlost vstřebávání se mírně snížila.

Nejsou k dispozici žádné údaje o interakci levetiracetamu s alkoholem.

4.6 Fertilita, těhotenství a kojení

Těhotenství

Dostatečné údaje o podávání levetiracetamu těhotným ženám nejsou k dispozici. Studie na zvířatech

prokázaly reprodukční toxicitu (viz bod 5.3). Potenciální riziko pro člověka není známé.

Podávání přípravkuLeftiramsev těhotenství a u žen v reprodukčním věku, které nepoužívají

antikoncepci, nedoporučuje, pokud to není nezbytně nutné.

Fyziologické změny během gravidity mohou stejně jako u jiných antiepileptik ovlivnit koncentraci

levetiracetamu. Během gravidity byly zaznamenány případy snížené koncentrace levetiracetamu v

plazmě. K výraznějšímu poklesu docházelo během třetího trimestru gravidity (v tomto období byla

koncentrace levetiracetamu v plazmě snížena ažna60% výchozí koncentracepřed začátkem

gravidity). Proto je třeba při léčbě levetiracetamem zajistit v průběhu gravidity vhodnou modifikaci

dávkování. Vysazení antiepileptické léčby může vést k exacerbaci onemocnění, které může poškodit

matku i plod.

Kojení

Levetiracetam se vylučuje do mateřského mléka. Proto se kojení nedoporučuje. Pokud však je léčba

levetiracetamem během kojení nezbytná, je třeba vzhledem k významu kojení zvážit poměr rizika a

přínosu léčby.

Fertilita

Ve studiích na zvířatech nebyl zjištěn žádný účinek na fertilitu (viz bod 5.3). Nejsou k dispozici žádné

údaje z klinické praxe, potenciální riziko u člověka není známo.

4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Studie hodnotící účinky na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje nebyly provedeny.

Vzhledem k možné rozdílné individuální citlivosti mohou někteří pacienti pociťovat somnolenci nebo

jiné příznaky související s centrálním nervovým systémem, a to zejména na začátku léčby nebo po

zvýšení dávky. Proto se u těchto pacientů doporučuje opatrnost při provádění náročnějších aktivit,

např. řízení vozidel nebo obsluhování strojů. Pacientům se nedoporučuje řídit nebo obsluhovat stroje,

dokud se nezjistí, že jejich schopnost vykonávat tyto činnosti není negativně ovlivněna.

4.8 Nežádoucí účinky

Shrnutí bezpečnostního profilu

Souhrnné údaje o bezpečnosti z klinických studií provedených u dospělých s parciálními záchvaty

léčených perorálními lékovými formami ukázaly, že senežádoucí účinky vyskytly u 46,4% pacientů

léčenýchlevetiracetamema u 42,2% nemocných, jimž bylo podáváno placebo. Závažné nežádoucí

účinky se vyskytly u 2,4% pacientů ve skupině slevetiracetamema u 2,0% nemocných v placebové

skupině. Nejčastěji uváděnými nežádoucími účinky byly somnolence, astenie a závratě. Při analýze

souhrnných dat nebyl zjištěn žádný jednoznačný vztah k dávce, ale incidence a závažnost nežádoucích

účinků souvisejících s centrálním nervovým systémem se časem snižovala.

Při monoterapii se u 49,8% pacientů vyskytly nežádoucí účinky v souvislosti s podávaným lékem.

Nejčastěji se vyskytujícími nežádoucími účinky byly únava a somnolence.

Studie provedená u dospělých a dospívajících (12-65 let) s myoklonickými záchvaty ukázala, že

u 33,3% pacientů ve skupině slevetiracetamema u 30,0% pacientů ve skupině s placebem se

vyskytly nežádoucí účinkyhodnocenyjakosouvisející s léčbou. Nejčastěji hlášenými nežádoucími

účinky byly bolesti hlavy a somnolence. Incidence nežádoucích účinků u pacientů s myoklonickými

záchvaty byla nižší než u dospělých pacientů s parciálními záchvaty (33,3% proti 46,4%).

Studie provedená u dospělých a dětí (4-65 let) s idiopatickou generalizovanou epilepsií s primárně

generalizovanými tonicko-klonickýmizáchvaty ukázala, že u 39,2% pacientů ve skupině s

levetiracetamema u 29,8% pacientů ve skupině s placebem se vyskytly nežádoucí účinky, které byly

hodnoceny jako související s léčbou. Nejčastěji hlášeným nežádoucím účinkem byla únava.

Zvýšení frekvence záchvatů o více než 25% bylo hlášeno u 14% dospělých a dětských pacientů (ve

věku 4-16 let) léčených levetiracetamem s parciálními záchvaty, a u 26% dospělých a 21% dětí,

kterým bylo podáváno placebo.

Při použitílevetiracetamuv léčbě primárně generalizovaných tonicko-klonických záchvatů u

dospělých a dospívajících s idiopatickou generalizovanou epilepsií nebyl pozorován žádný účinek na

frekvenci absencí.

Pediatrická populace

Studie provedená u dětských pacientů (4-16 let) s parciálními záchvaty ukázala, že u 55,4% pacientů

ve skupině léčenélevetiracetamema u 40,2% pacientů ve skupině s placebem se vyskytly

nežádoucí účinky. Závažné nežádoucí účinky se vyskytly u 0,0% pacientů ve skupině léčené

levetiracetamema u 1,0% pacientů ve skupině léčené placebem. Nejčastěji hlášenými nežádoucími

účinky u dětských pacientů byly somnolence, hostilita, nervozita, emoční labilita, agitovanost,

anorexie, astenie a bolesti hlavy. Výsledky bezpečnosti u dětských pacientů byly konzistentní

s bezpečnostním profilem levetiracetamu u dospělých, s výjimkou behaviorálních a psychiatrických

nežádoucích účinků, které byly častější u dětí než u dospělých (38,6% proti 18,6%). Relativní riziko

však bylo u dětí ve srovnání s dospělými podobné.

Studie provedená u dětí (ve věku 1 měsíc až méně než 4 roky) s parciálními záchvaty ukázala, že

u 21,7% pacientů ve skupině léčenélevetiracetamema 7,1% pacientů ve skupině léčené placebem

sevyskytly nežádoucí účinky. Žádné závažné nežádoucí účinky u pacientů se neobjevilyani ve

skupině léčenélevetiracetamemani ve skupině léčené placebem. Během dlouhodobé pokračovací

studie N01148 ve věkové skupině 1 měsíc až <4 roky byly nejčastějšími s lékem spojenými

nežádoucími účinky, které se projevily v průběhu léčby, podrážděnost (7,9%), konvulze (7,2%),

somnolence (6,6%), psychomotorická hyperaktivita (3,3%), poruchy spánku (3,3%) a agresivita

(3,3%). Výsledky týkající se bezpečnosti u dětských pacientů byly v souladu s bezpečnostním

profilem levetiracetamu u starších dětí vevěku 4-16 let.

Dvojitě zaslepená placebem kontrolovaná bezpečnostní pediatrická studie s uspořádáním pro

hodnocení non-inferiority sledovala kognitivní a neuropsychologické účinkylevetiracetamuu 4-

16letých dětí trpících parciálními záchvaty. Ze studie vyplývá, že v populaci splňující podmínky

protokolu („per-protocol“ populace) selevetiracetamneodlišoval (nebyl horší) od placeba s ohledem

na změnu od výchozího stavu ve složeném skóre k hodnocení paměti Leiter-R zahrnujícím pozornost a

paměť (Leiter-R Attention and Memory, Memory Screen Composite score). Výsledky týkající se

chování a emočního fungování naznačovaly u pacientů léčenýchlevetiracetamemzhoršení, pokud jde

o agresivní chování, což bylo měřeno standardizovaným a systematickým způsobemza použití

ověřeného nástroje (CBCL–Achenbach Child Behavior Checklist).

Ujedinců, kteří užívalilevetiracetamv dlouhodobé otevřené následné studii,všakv průměru ke

zhoršení chování a emočního fungovánínedošlo; zejména měřítka agresivního chování nebyla horší

oproti výchozímu stavu.

Seznam nežádoucích účinků

Nežádoucí účinky hlášené z klinických studií (u dospělých, dospívajících, dětí i kojenců >1 měsíc) a

z postmarketingových zkušeností jsou uvedeny níže podle tříd orgánových systémů a podle frekvence.

Pro klinické studie je frekvence definována takto: velmi časté (≥1/10),časté (≥1/100 až <1/10), méně

časté (≥1/1 000 až <1/100), vzácné (≥1/10 000 až <1/1 000), velmi vzácné (<1/10 000), není známo

(z dostupných údajů nelze určit). Údaje získané po uvedení přípravku na trh nejsou dostatečné pro

odhad frekvence nežádoucích účinků v léčené populaci.

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace

Velmi časté: astenie/únava

Poruchy nervového systému

Velmi časté: somnolence

Časté: amnézie, ataxie, konvulze, závratě, bolest hlavy, hyperkineze, třes, porucha rovnováhy, porucha

pozornosti, porucha paměti

Není známo(postmarketingové údaje): parestezie

Psychiatrické poruchy

Časté: agitovanost, deprese, emoční labilita/výkyvy nálady, hostilita/agresivita, insomnie,

nervozita/podrážděnost, poruchy osobnosti, abnormální myšlení

Není známo(postmarketingové údaje): abnormální chování, hněv,úzkost, zmatenost, halucinace,

psychotická porucha, sebevražda, sebevražedný pokus a sebevražedné představy

Gastrointestinální poruchy

Časté: bolesti břicha, průjem, dyspepsie, nauzea, zvracení

Není známo(postmarketingové údaje): pankreatitida

Poruchy jater a žlučových cest

Není známo(postmarketingové údaje): jaterní selhání, hepatitida, abnormální výsledky jaterních

funkčních testů

Poruchy metabolismu a výživy

Časté: anorexie, přírůstek tělesné hmotnosti.

Riziko anorexie se zvyšuje, pokud je ssoučasně levetiracetamem podáván topiramát.

Není známo(postmarketingové údaje): snížení tělesné hmotnosti

Poruchy ucha a labyrintu

Časté: vertigo

Poruchy oka

Časté: diplopie, rozostřené vidění

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně

Časté: myalgie

Poranění, otravy a procedurální komplikace

Časté: náhodné poranění

Infekce a infestace

Časté: infekce, nazofaryngitida

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy

Časté: zhoršení kašle

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Časté: vyrážka, ekzém, svědění

Není známo(postmarketingové údaje): alopecie; vněkolika případech bylo pozorována spontánní

úprava stavu po vysazení levetiracetamu

Poruchy krve a lymfatického systému

Časté: trombocytopenie

Není známo(postmarketingové údaje):leukopenie, neutropenie, pancytopenie (v některých z těchto

případů byla popsána suprese kostní dřeně)

4.9 Předávkování

Symptomy

Při předávkování přípravkemLeftirambyla pozorována somnolence, agitovanost, agresivita, poruchy

vědomí, respirační útlum a kóma.

Léčba předávkování

Po akutním předávkování je třeba žaludek vyprázdnit výplachem nebo vyvoláním zvracení. Žádné

specifické antidotum levetiracetamu není k dispozici. Léčba předávkování je symptomatická a může

zahrnovat i hemodialýzu. Účinnost vylučování levetiracetamu dialýzou je 60% a primárního

metabolitu 74%.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: antiepileptika, jiná antiepileptika, ATC kód: N03AX14

Léčivá látka, levetiracetam, je pyrrolidonový derivát (S-enantiomer α-etyl-2-oxo-1-pyrrolidin

acetamid), chemicky nesouvisející s léčivými látkami obsaženými v současných antiepileptických

přípravcích.

Mechanismus účinku

Mechanismus účinku levetiracetamu stále ještě není plně objasněn, zdá se však, že je odlišný od

ostatních v současnosti užívaných antiepileptik. Pokusyin vitroain vivonasvědčují tomu, že

levetiracetam nemění ani základní charakteristiky buněk ani normální přenos nervových vzruchů.

In vitrostudie ukazují, že levetiracetam ovlivňuje hladinu Ca2+v neuronech částečnou inhibicí

kalciových kanálů typu N a snížením uvolňování Ca2+z intraneuronálních zásob. Levetiracetam

navíc částečně antagonizuje snížení aktivity GABA-a glycinových kanálů způsobené zinkem a

betakarboliny. Mimoto se levetiracetam vin vitrostudiích váže na specifické vazebné místo v

mozkové tkáni hlodavců. Specifickým vazebným místem je synaptický vezikulární protein 2A, který

je považován za součást procesů fúze vezikulů a exocytózy neurotransmiterů. Levetiracetam a jeho

analogy mají různou afinitu k vazbě na synaptický vezikulární protein 2A. Afinita k vazbě na

synaptický vezikulární protein 2A koreluje s jejich potencí k zábraně vzniku záchvatů v audiogenních

modelech epilepsie u myší. Uvedené nálezy naznačují, že interakce mezi levetiracetamem a

synaptickým vezikulárním proteinem 2A by mohla přispívat k jeho antiepileptickému účinku.

Farmakodynamické účinky

Levetiracetam poskytuje ochranu před záchvaty ve velkém počtu zvířecích modelů parciálních a

primárně generalizovaných záchvatů, aniž by měl pro-konvulzivní účinky. Primární metabolit je

neaktivní.

U lidí potvrdila aktivita při parciální i generalizované epilepsii (epileptiformní výboj/fotoparoxysmální

odpověď) široké spektrum farmakologického profilu levetiracetamu.

Klinická účinnost

Přídatná léčba parciálních záchvatů s nebo bez sekundární generalizace u dospělých, dospívajících,

dětí a kojenců ve věku od 1 měsíce s epilepsií

Účinnost levetiracetamu u dospělých byla prokázána ve 3 dvojitě zaslepených placebem

kontrolovaných studiích v denní dávce 1 000 mg, 2 000 mg nebo 3 000 mg rozdělené do dvou dílčích

dávek. Léčba trvala až 18 týdnů. V analýze sdružených dat bylo procento pacientů, kteří dosáhli

snížení frekvence parciálních záchvatů za týden o 50% a více proti počátečnímu stavu při stabilní

dávce (12/14 týdnů) 27,7%, 31,6% a 41,3% u pacientů s 1 000 mg, 2 000 mg resp. 3 000 mg

levetiracetamu a 12,6% u placeba.

U dětí (ve věku 4-16 let) byla účinnost levetiracetamu prokázána ve dvojitě zaslepené placebem

kontrolované studii, do které bylo zařazeno 198 pacientů s trváním léčby 14 týdnů. V této studii byl

levetiracetam užíván ve fixní dávce 60 mg/kg/den(rozdělené do dvou dílčích dávek).

44,6% pacientů léčených levetiracetamem a 19,6% pacientů s placebem dosáhlo snížení frekvence

parciálních záchvatů za týden proti počátečnímu stavu o 50% a více. Při pokračující dlouhodobé léčbě

bylo 11,4% pacientů bez záchvatů po dobu alespoň 6 měsíců a 7,2% pacientů bylo bez záchvatů po

dobu alespoň 1 roku.

U dětí (ve věku 1měsíc až méně než 4 roky) byla účinnost levetiracetamu stanovena ve dvojitě

zaslepené placebem kontrolované studii, která zahrnovala 116 pacientů a léčba trvala 5 dní. V této

studii dostávali pacienti denní dávku 20 mg/kg, 25 mg/kg, 40 mg/kg nebo 50 mg/kgperorálního

roztoku na základě titračního rozpisu podle věku. V této studii byla použita dávka 20 mg/kg/den

titrovaná do 40 mg/kg/den pro kojence ve věku jeden měsíc až méně než 6 měsíců, a dávka

25 mg/kg/den titrovaná do 50 mg/kg/den pro děti ve věku6 měsíců až méně než 4 roky. Celková

denní dávka byla podávána rozděleně ve dvou dílčích dávkách.

Primárním měřítkem účinnosti byl podíl pacientů odpovídajících na léčbu (frekvence respondentů, tj.

procento pacientů s≥50% poklesem průměrné denní frekvence parciálních záchvatů od výchozího

stavu), který byl hodnocen zaslepeně centrálním hodnotitelem prostřednictvím 48hodinového video

EEG záznamu. Do analýzy účinnosti bylo zahrnuto 109 pacientů, kteří měli nejméně 24 hodin video

EEG záznamu v obou obdobích, výchozím i hodnoceném. 43,6% pacientů léčených levetiracetamem a

19,6% pacientů léčených placebem bylo považováno za respondenty. Výsledky se shodují napříč

věkovými skupinami. S pokračující dlouhodobou léčbou bylo 8,6% pacientů bez záchvatů nejméněpo

dobu 6 měsíců a 7,8% bylo bez záchvatů nejméně 1 rok.

Monoterapie při léčbě parciálních záchvatů s nebo bez sekundární generalizace u pacientů od 16 let

s nově diagnostikovanou epilepsií.

Účinnost levetiracetamu v monoterapii byla prokázána ve dvojitě zaslepeném paralelním porovnání

non-inferiority s karbamazepinem s řízeným uvolňováním u 576 pacientů s nově nebo nedávno

diagnostikovanou epilepsií od 16 let. U pacientů musely být přítomny pouze spontánní parciální

záchvaty nebo generalizované tonicko-klonické záchvaty. Pacienti byli randomizováni k užívání

karbamazepinu s řízeným uvolňováním v dávce 400-1200 mg/den nebo levetiracetamu v dávce

1000-3 000 mg/den po dobu až 121 týdnů v závislosti na terapeutické odpovědi.

Bez záchvatů po dobu 6měsíců bylo 73,0% pacientů s levetiracetamem a 72,8% pacientů

s karbamazepinem s řízeným uvolňováním; korigovaný absolutní rozdíl mezi léčbami byl 0,2% (95%

CI:-7,8 8,2). Více než polovina pacientů byla bez záchvatů po dobu 12 měsíců (56,6% a 58,5%

pacientů s levetiracetamem resp. karbamazepinem s řízeným uvolňováním).

Ve studii odrážející klinickou praxi mohla být vysazena souběžná antiepileptická léčba u části

pacientů, kteří odpověděli na přídatnou léčbu levetiracetamem (36 dospělých pacientů z 69).

Přídatná léčba myoklonických záchvatů u juvenilní myoklonické epilepsie u dospělých a dospívajících

od 12 let.

Účinnost levetiracetamu byla prokázána ve dvojitě zaslepené placebem kontrolované studii trvající

16 týdnů u pacientů od 12 let s idiopatickou generalizovanou epilepsií s myoklonickými záchvaty

u různých syndromů. Většina pacientů trpěla juvenilní myoklonickou epilepsií.

V této studii byl levetiracetam užíván v dávce 3 000 mg/den rozdělené do dvou denních dávek.

58,3% pacientů léčenýchlevetiracetamem a 23,3% pacientů s placebem dosáhlo snížení počtu dnů

s myoklonickým záchvatem za týden alespoň o 50%. Při pokračující dlouhodobé léčbě bylo 28,6%

pacientů bez myoklonických záchvatů po dobu alespoň 6 měsíců a 21,0% pacientů bylo bez

myoklonických záchvatů po dobu alespoň 1 roku.

Přídatná léčba primárně generalizovaných tonicko-klonických záchvatů u dospělých a dospívajících

od 12 let s idiopatickou generalizovanou epilepsií.

Účinnost levetiracetamu byla prokázána ve dvojitě zaslepené placebem kontrolované studii trvající

24 týdnů, která zahrnovala dospělé, dospívající a omezený počet dětí trpících idiopatickou

generalizovanou epilepsií s primárně generalizovanými tonicko klonickými záchvaty (PGTC)

u různých syndromů (juvenilní myoklonická epilepsie, juvenilní epilepsie s absencemi, dětská

epilepsie s absencemi nebo epilepsie s generalizovanými tonicko-klonickými záchvaty po probuzení).

V této studii byl levetiracetam užíván v dávce 3 000 mg/den u dospělých a dospívajících nebo

60 mg/kg/den u dětí rozdělené do dvou denních dávek.

72,2% pacientů léčených levetiracetamem a 45,2% pacientů s placebem dosáhlo snížení frekvence

primárně generalizovaných tonicko-klonických záchvatů za týden o 50% a více. Při pokračující

dlouhodobé léčběbylo 47,4% pacientů bez tonicko-klonických záchvatů po dobu alespoň 6 měsíců a

31,5% pacientů bylo bez tonicko-klonických záchvatů po dobu alespoň 1 roku.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Levetiracetam je vysoce rozpustná látka s vysokou schopnostíprůniku. Farmakokinetický profil je

lineární s nízkou intra-a interindividuální variabilitou. Při opakovaném podávání nedochází ke změně

clearance. K dispozici nejsou žádné důkazy o větší variabilitě mezi pohlavími, rasami ani cirkadiánní

variabilitě.Farmakokinetický profil u zdravých dobrovolníků a pacientů s epilepsií je srovnatelný.

Vzhledem k úplnému a lineárnímu vstřebávání lze plazmatické hladiny předvídat na základě perorální

dávky levetiracetamu, vyjádřené v mg/kg tělesné hmotnosti. Plazmatické hladiny levetiracetamu tedy

není nutno monitorovat.

Byla prokázána významná korelace mezi plazmatickou koncentrací a koncentrací ve slinách u dětí i

dospělých (poměr koncentrace ve slinách/ koncentrace v plazmě se pohybují v rozmezí 1-1,7 pro

tablety a 4 hodiny po podáníi properorální roztok).

Dospělí a dospívající

Vstřebávání

Levetiracetam se po perorálním podání rychle vstřebává. Absolutní biologická dostupnost po

perorálním podání se blíží 100%.

Maximální plazmatické koncentrace (C

) jsou dosaženy 1,3 hodiny po podání dávky. Ustáleného

stavu se dosahuje po dvou dnech při dávkovacím režimu dvakrát denně.

Maximálních koncentrací (C

) ve výši 31 µg/ml se běžně dosahuje po jednorázové dávce 1 000 mg a

43 µg/ml po opakované dávce 1 000 mgdvakrát denně.

Rozsah vstřebávání nezávisí na dávce a není ovlivněn příjmem potravy.

Distribuce

Žádné údaje o distribuci v tkáních u člověka nejsou k dispozici.

Ani levetiracetam ani jeho primární metabolit se ve významné míře nevážou na bílkoviny krevní

plazmy (<10%). Distribuční objem levetiracetamu je přibližně 0,5-0,7 l/kg, což je hodnota blízká

celkovému objemu vody v organismu.

Biotransformace

Levetiracetam není v lidském organismu výrazně metabolizován. Hlavní metabolickou cestou (24%

dávky) je enzymatická hydrolýza acetamidové skupiny. Izoenzymy jaterního cytochromu P450

nepodporují vznik primárního metabolitu ucb L057. Hydrolýza acetamidové skupiny byla zjištěna

v řadě různých tkání včetně krvinek. Metabolit ucb L057 je farmakologicky neaktivní.

Byly zjištěny i dva méně významné metabolity. Jeden byl získán hydroxylací pyrrolidonového jádra

(1,6% dávky) a druhý otevřením pyrrolidonového kruhu (0,9% dávky). Další neidentifikované složky

představovaly pouze 0,6% dávky.

In vivonebylazjištěna žádná enantiomerová interkonverze u levetiracetamu ani u jeho primárního

metabolitu.

In vitrobylo zjištěno, že levetiracetam a jeho primární metabolit neinhibují hlavní izoformy jaterního

cytochromu P450 u člověka (CYP34A, 2A6, 2C8/9/10, 2C19,2D6, 2E1 a 1A2), aktivitu glukuronyl-

transferázy (UGT1A1 a UGT1A6) ani epoxidové hydroxylázy. Levetiracetamin vitronavíc

neovlivňuje glukuronidaci kyseliny valproové.

V kulturách lidských hepatocytů měl levetiracetam minimální nebo žádný účinek na CYP1A2,

SULT1E1 nebo UGT1A1. Levetiracetam způsoboval mírnou indukci CYP2B6 a CYP3A4.In vitroa

in vivoúdaje o interakci s perorálními kontraceptivy, digoxinem a warfarinem neukazují, že byin vivo

docházelo k významné indukci enzymů. Proto je interakcelevetiracetamus jinými látkami

nepravděpodobná.

Vylučování

Plazmatický poločas u dospělých byl 7±1 hodin a nelišil se podle dávky, způsobu podání ani při

opakované aplikaci. Průměrná celková systémová clearance byla 0,96 ml/min/kg.

Hlavní cestou exkrece byla moč, kterou se vylučovalo průměrně 95% dávky (přibližně 93% dávky se

vyloučilo do 48 hodin). Stolicí se vyloučilo pouze 0,3% dávky.

Kumulativní vylučování levetiracetamu močí během prvních 48 hodin dosáhla 66% dávky; v případě

jeho primárního metabolitu 24% dávky.

Renální clearance levetiracetamu je 0,6 ml/min/kg, pro ucb L057 4,2 ml/min/kg, což ukazuje, že

levetiracetam se vylučuje glomerulární filtrací s následnou tubulární reabsorpcí a že primární

metabolit se kromě glomerulární filtrace vylučuje i aktivní tubulární sekrecí.

Vylučování levetiracetamu koreluje s clearance kreatininu.

Starší pacienti

U starších pacientů je eliminační poločas prodloužený přibližně o 40% (10 až 11 hodin). To souvisí se

snížením renálních funkcí u této populace (viz bod 4.2).

Děti (4 až 12 let)

Po perorálním podání jedné dávky (20 mg/kg) dětem s epilepsií (6-12 let) byl poločas levetiracetamu

6,0 hodin. Zdánlivá systémová clearance byla přibližně o 30% vyšší než u dospělých s epilepsií.

Po podání opakovaných dávek (20-60 mg/kg/den) dětem s epilepsií (4-12 let) byl levetiracetam rychle

absorbován. Maximální plazmatické koncentrace bylo dosaženo 0,5 až 1,0 hodinu po podání. Bylo

pozorováno lineární a dávce úměrné zvýšení maximální plazmatické koncentracea plochy pod

křivkou. Eliminační poločas byl přibližně 5 hodin. Zdánlivá tělesná clearance byla 1,1 ml/min/kg.

Kojenci a děti (1 měsíc–4 roky)

Po jednorázovém podání (20 mg/kg) perorálního roztoku 100 mg/ml dětem s epilepsií (1 měsíc–

4 roky) byl levetiracetam rychle absorbován a maximální plazmatická koncentrace byla pozorována

přibližně 1 hodinu po podání. Farmakokinetické výsledky ukazují, že eliminační poločas je u dětí

kratší (5,3 hodiny) než u dospělých (7,2 hodiny), a že zdánlivá tělesná clearance je u dětí rychlejší

(1,5 ml/min/kg) než u dospělých (0,96 ml/min/kg).

V analýze populační farmakokinetiky provedené u pacientů ve věku od 1 měsíce do 16 let korelovala

tělesná hmotnost významně se zdánlivou clearance (clearance narůstala se zvýšením tělesné

hmotnosti), a se zdánlivým distribučním objemem. Na oba parametry měl vliv také věk. Tento účinek

byl výraznější u mladších dětí, ustupoval se zvyšujícím se věkem a kolem 4 let věku se stal

zanedbatelným.

V obou analýzách populační farmakokinetiky došlo k asi 20% zvýšení zdánlivé clearance

levetiracetamu, když byl levetiracetam podáván spolu s antiepileptiky, které indukují tvorbu enzymů.

Porucha renálních funkcí

Zdánlivá systémová clearance levetiracetamu a jeho primárního metabolitu koreluje s clearance

kreatininu. Proto se u nemocných se středně závažnou a závažnou renální poruchou doporučuje

upravit udržovací denní dávku přípravkuLeftirampodle clearance kreatininu (viz bod 4.2).

U anurických dospělých jedinců s terminálním renálním selháním byl poločas mezi dialýzami

přibližně 25 hodin a během dialýzy přibližně 3,1 hodin.

Frakční vylučování levetiracetamu během typické 4hodinové dialýzy činilo 51%.

Porucha funkce jater

U jedinců s mírnou a středně závažnou poruchou funkce jater nedocházelo k žádné významné změně

clearance levetiracetamu. U většiny jedinců se závažnou poruchou funkce jater byla clearance

levetiracetamu snížena o více než 50% v důsledku současné poruchy renální funkce (viz bod 4.2).

5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Neklinické údaje získané na základě konvenčních farmakologických studií bezpečnosti, genotoxicity

a karcinogenity nenaznačují žádné zvláštní riziko pro člověka

Nežádoucí účinky, které nebyly pozorovány v klinických studiích,ale byly zjištěny u potkanů a

vmenší míře u myší, při expozici podobným hladinám jako u člověka a s potenciálním významem pro

použití v klinické praxi, byly jaterní změny naznačující adaptivní odpověď, jako je zvýšená hmotnost

a centrilobulární hypertrofie, infiltrace tuku a zvýšená hladina jaterních enzymů v plazmě.

U potkanů nebyly v dávkách až 1800 mg/kg/den (6násobek maximální doporučené denní dávky u lidí

v přepočtu na mg/m 2 nebo expozici) pozorovány žádné nežádoucí účinky na fertilitu samců ani samic

u rodičů a první generace potomků.

Dvě studie embryo-fetálního vývoje (EFV studie) byly provedeny u potkanů s dávkami 400, 1 200 a

3 600 mg/kg/den. Při dávce 3 600 mg/kg/den došlo pouze v jedné z těchto dvou EFV studií

k nepatrnému snížení fetální hmotnosti, spojenému s hraničním nárůstem počtu kostních

variant/menších anomálií. Nedošlo k žádnému ovlivnění embryomortality ani ke zvýšení výskytu

malformací. NOAEL (hladina bez pozorovaných nežádoucích účinků) byla 3 600 mg/kg/den pro březí

samice potkanů (12násobek maximální doporučené denní dávky u lidí při přepočtu na mg/m 2 ) a 1 200

mg/kg/den pro plody.

Čtyři studie embryo-fetálního vývoje byly provedeny u králíků s dávkami 200, 600, 800, 1 200 a

1 800 mg/kg/den. Dávka 1 800 mg/kg/den vedla ke značné toxicitě u samic-matek a ke snížení fetální

hmotnosti, spojenému se zvýšeným výskytem plodů s kardiovaskulárními/kosterními anomáliemi.

NOAEL byla < 200 mg/kg/den pro samice-matky a 200 mg/kg/den pro plody (odpovídá maximální

doporučené denní dávce u lidí při přepočtu na mg/m 2 ).

Studie perinatálního a postnatálního vývoje byla provedena u potkanů s dávkami levetiracetamu 70,

350 a 1 800 mg/kg/den. NOAEL byla≥1 800 mg/kg/den pro samice F0, stejnějako pro přežití, růst a

vývoj mláďatprvnígeneraceaž do odstavení (6násobek maximální doporučené denní dávky u lidí při

přepočtu na mg/m 2 ).

Studie s novorozenci a mláďaty zvířat neukázaly u psů a potkanů žádné nežádoucí účinky na

standardní výsledky vývoje a maturace v dávkách do 1 800 mg/kg/den (6-17násobek maximální

doporučené denní dávky u lidí při přepočtu na mg/m 2 ).

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1 Seznam pomocných látek

Jádro:

Dihydrát hydrogenfosforečnanu vápenatého

Mikrokrystalickácelulosa

Krospovidon typ A

Hyprolosa

Potah:

Leftiram 250mg

Potahová soustava Opadry02H20569(modrá):

Hypromelosa(E464)

Oxid titaničitý (E171)

Mastek (E553b)

Propylenglykol

Hlinitý lakindigokarmínu (E132)

Hlinitý lak oranžové žluti (E110)

Hlinitý lak chinolinové žluti (E104)

Leftiram 500 mg

Potahovásoustava Opadry20J22730(žlutá):

Hypromelosa(E464)

Oxid titaničitý (E171)

Hyprolosa (E463)

Propylenglykol

Sorbitan-monooleát

Kyselina sorbová (E200)

Vanilin

Hlinitý lak chinolinové žluti (E104)

Leftiram 1000mg

Potahová soustava OpadryOY-LS-28908(II bílá):

oxid titaničitý (E171)

monohydrátlaktosy

hypromelosa(E464)

makrogol4000

6.2 Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3 Doba použitelnosti

3 roky

6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

6.5 Druh obalu a velikost balení

PVC/PE/PVDC/Al blistry, které jsou vloženy do papírové krabičky obsahující10 (1x10),20(2x10),

30(3x10), 50(5x10), 60 (6x10),80 (8x10),100(10x10)a120 (12x10) potahovaných tablet.

Na trhu nemusí být všechnyvelikosti balení.

6.6 Zvláštní požadavky na likvidaci

Žádné zvláštní požadavky.

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Medico Uno Worldwide (Cyprus) Ltd.

2 Grigori Afxentiou Street, Akamia Centre

6023 Larnaka

Kypr

8. REGISTRAČNÍ ČÍSLA

Leftiram 250mg potahované tablety: 21/715/11-C

Leftiram500 mg potahované tablety: 21/716/11-C

Leftiram 1000 mg potahované tablety:21/717/11-C

9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

9.11.2011

10. DATUM REVIZE TEXTU

9.11.2011

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace