LECTADE PLUS

Základní informace

 • Název přípravku:
 • LECTADE PLUS Prášek pro perorální roztok
 • Léková forma:
 • Prášek pro perorální roztok
 • Použij pro:
 • Zvířata
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • LECTADE PLUS Prášek pro perorální roztok
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické skupiny:
 • telata
 • Terapeutické oblasti:
 • Orální rehydratační přípravky pro veterinární použití
 • Přehled produktů:
 • Kódy balení: 9900176 - 12 x 1 sáček - sáček; 9971776 - 1 x 12 sáček - sáček

Stav

 • Zdroj:
 • USKVBL - ÚSTAV PRO STÁTNÍ KONTROLU VETERINÁRNÍCH BIOPREPARÁTŮ A LÉČIV
 • Registrační číslo:
 • 96/521/94-C
 • Datum autorizace:
 • 13-04-1994
 • Poslední aktualizace:
 • 11-08-2019

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

PŘÍBALOVÁ INFORMACE = VNĚJŠÍ OBAL

LECTADE PLUS prášek pro perorální roztok

1.

JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE

POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE NESHODUJE

Držitel rozhodnutí o registraci:

Elanco GmbH, Heinz-Lohmann-Str. 4, 27472 Cuxhaven, Německo

Výrobce odpovědný za uvolnění šarže:

Provimi Limited, Eastern Avenue, Lichfield, Staffordshire WS13 7SE, UK

Elanco France S.A.S., 26 Rue de la Chapelle, 68330 Huningue, Francie

2.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

LECTADE PLUS prášek pro přípravu perorálního roztoku

Natrii chloridum, glycinum, kalii dihydrogenophosphas, natrii hydrogenocitras sesquihydricus, kalii citras,

natrii citras anhydricus, glucosum monohydricum

3.

OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

1 sáček obsahuje:

Sáček A (růžový krystalický prášek)

Léčivé látky:

Natrii chloridum

4,59 g

Glycinum

3,01 g

Kalii dihydrogenophosphas

1,36 g

Natrii hydrogenocitras sesquihydricus

1,80 g

Kalii citras

3,24 g

Natrii citras anhydricus

0,66 g

Sáček B (bílý krystalický prášek)

Léčivá látka:

Glucosum monohydricum

62,69 g

Pomocné látky:

Erythrosyn (E127)

0,005 g

Léková forma:

Prášek pro přípravu perorálního roztoku.

4.

INDIKACE

Lectade Plus je určen k perorální rehydratační terapii průjmů u telat bakteriálního, virového,

kryptosporidiového původu, případně způsobených nevhodnou výživou. Zabraňuje vzniku dehydratace,

acidózy a ztrátě elektrolytů v souvislosti s průjmem.

5.

KONTRAINDIKACE

Nejsou.

6.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Nejsou.

7.

CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Telata skotu.

8.

DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

Lectade Plus je určen pouze k perorálnímu podání.

Obsah sáčku A a B se rozpustí v 2 litrech čerstvé vody zahřáté na teplotu cca 35°C.

Průjmující telata

Bezprostředně po objevení se příznaků průjmu se telata odstaví od mléka nebo mléčné náhražky a podávají se

jim 2 litry roztoku dvakrát denně po dva dny (čtyři krmení). Během následujících čtyř krmení dostávají pak

telata 1 litr roztoku Lectade Plus smíchaného s 1 litrem mléka nebo mléčné náhražky. Další dny se pokračuje v

podávání běžné mléčné výživy.

Délka léčby

Jestliže je průjem chronický nebo perakutní a způsobuje vážnou dehydrataci, může být roztok podáván třikrát

nebo čtyřikrát denně. Samotný Lectade Plus může být podáván maximálně čtyři dny. Pokud se zdravotní stav

zvířete nezlepší, vyhledejte pomoc veterinárního lékaře.

Ujistěte se, že všechna telata jsou adekvátně napájena kolostrem.

9.

POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Obsah sáčku A a B se rozpustí v 2 litrech čerstvé vody zahřáté na teplotu cca 35°C.

Udržujte napájecí nádoby čisté.

Připravený roztok spotřebujte do 24 hodin.

10.

OCHRANNÁ LHŮTA

Maso: Bez ochranných lhůt.

11.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25

Uchovávejte v suchu.

Nepoužívejte tento veterinární léčivý přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu.

Doba použitelnosti po rozpuštění v pitné vodě podle návodu: 24 hodin.

12.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Nejsou.

13.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí

být likvidován podle místních právních předpisů.

14.

DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Červenec 2019

15.

DALŠÍ INFORMACE

Pouze pro zvířata.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván bez předpisu.

Velikost balení:

12 dvojitých sáčků (sáček A + sáček B)

48 dvojitých sáčků (sáček A + sáček B)

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení

EXP: {měsíc/rok}

Šarže: {číslo}